Насловна страна целог извештаја Q1 2019

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Насловна страна целог извештаја Q1 2019"

Транскрипт

1 Извештај Комерцијалне банке а.д. Београд за први квартал године ИЗВЕШТАЈ КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ АД БЕОГРАД ЗА ПРВИ КВАРТАЛ ГОДИНЕ Београд, Мај године

2 Извештај Комерцијалне банке а.д. Београд за први квартал године С А Д Р Ж А Ј I ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ БАНКЕ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ ГОДИНЕ II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ БАНКЕ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ ГОДИНЕ III ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА IV ИЗЈАВЕ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА

3 ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ БАНКЕ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ ГОДИНЕ Београд, Мај године

4 Извештај o пословању Банке за први квартал године С А Д Р Ж А Ј 1. ПРИКАЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ ОД ДО ГОДИНЕ МАКРОЕКОНОМСКИ УСЛОВИ ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ ОД ДО ГОДИНЕ БАНКАРСКИ СЕКТОР И ФИНАНСИЈСКИ ПОЛОЖАЈ БАНКЕ ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И ОРГАНИ БАНКЕ ФИНАНСИЈСКИ ПОЛОЖАЈ И РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА БАНКЕ У ПЕРИОДУ ОД ДО ГОДИНЕ Пословање са становништвом Пословање са привредом Управљање средствима-трезор БИЛАНС СТАЊА НА ДАН ГОДИНЕ Актива Банке на дан године Пасива Банке на дан године Дати кредити комитентима и депозити комитената на дан године Ванбилансне ставке у години БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ Приходи и расходи по основу камата Приходи и расходи по основу накнада Остварени добитак из редовног пословања Показатељи пословања прописани Законом о банкама ОПИС ГЛАВНИХ РИЗИКА И ПРЕТЊИ КОЈИМА ЈЕ ДРУШТВО ИЗЛОЖЕНО СВИ ЗНАЧАЈНИЈИ ПОСЛОВИ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА ОПИС СВИХ ВАЖНИЈИХ ДОГАЂАЈА ПО ЗАВРШЕТКУ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ БИЗНИС ПЛАНА ЗА ГОДИНУ Планиране и остварене вредности биланса стања за први квартал године Планиране и остварене вредности биланса успеха за период године

5 Извештај o пословању Банке за први квартал године 1. ПРИКАЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ ОД ДО ГОДИНЕ БИЛАНС УСПЕХА (000 РСД) ОПИС Добитак/губитак пре опорезивања Нето приходи од камата Нето приходи од накнада Оперативни трошкови Нето приходи/расходи обезвређења финан.средст. која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха ОПИС БИЛАНС СТАЊА (000 РСД) Билансна актива Ванбилансно пословање СТАНОВНИШТВО Кредити Депозити * ПРИВРЕДА Кредити Депозити ** ПОКАЗАТЕЉИ РАЦИО КРЕДИТИ/ДЕПОЗИТИ Бруто кредити/депозити 58,53% 59,49% 59,28% 58,35% 61,30% Нето кредити/депозити 54,95% 55,91% 55,67% 54,76% 56,11% КАПИТАЛ (000 РСД) Адекватност капитала 27,95% 28,04% 28,35% 29,18% 27,89% Број запослених ПАРАМЕТРИ ПРОФИТАБИЛНОСТИ РОА 1,7% 2,6% 2,4% 2,1% 1,9% РОЕ на укупан капитал 9,7% 15,2% 14,4% 12,6% 11,9% Нето каматна маржа на укупну активу 3,1% 3,1% 3,2% 3,4% 3,3% Cost / income рацио 59,0% 59,7% 55,4% 58,0% 61,8% Оперативни токови готовине Актива по запосленом (000 EUR) Актива по запосленом (000 РСД) Позиција кредити (становништво и привреда) не укључује остале пласмане и потраживања 2 Позиција депозити не укључује остале обавезе и средства примљена кроз кредитне линије * Од депозити микроклијената су пренети са пословне функције привреда на пословну функцију становништво, због чега се податак објављен у Годишњем извештају разликује-корекција урађена због упоредивости податка из са годином **Исто 3

6 Извештај o пословању Банке за први квартал године 2. МАКРОЕКОНОМСКИ УСЛОВИ ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ ОД ДО ГОДИНЕ Међугодишња инфлација, и на крају првог квартала текуће године, има тренд кретања, у оквиру граница циљаних стопа за годину (3,0%±1,5пп). Међугодишња стопа инфлације на крају првог квартала године износи 2,8% међугодишње (мг), док месечна инфлација износи 0,4%. Стопа месечне инфлације је била одређена растом цена сирове хране и нафтних деривата као и падом цене туристичких пакет аранжмана, одеће и обуће Међугодишња стопа инфлације у периоду од2018. до у% 2,0 2,1 2,4 2, У првом кварталу текуће године, динар није битније осцилирао у односу на евро. Курс динара се кретао око вредности од 118 динара за један евро. Динар је на крају првог квартала године апресирао 0,2% у односу на крај године. Народна банка Србије на међубанкарском девизном тржишту (MDT) интервенисала нето откупом од ЕУР 35,0 милиона што је знатно мање него у истом периоду претходне године Курс РСД/ЕУР у периоду од2018. до у РСД 118,19 118,43 118,18 117, Народна банка Србије у току првог квартала године није мењала референтну каматну стопу (РКС). Оваква одлука је донета имајући у виду пројекцију инфлације и њених фактора у наредном периоду. У наредним месецима очекује се стабилно кретање инфлације у границама циљане вредности (3,0%±1,5пп). Опрезност у вођењу монетарне политике је ипак потребна због тенденција у међународном окружењу. Успоравање глобалног привредног раста и инфлације утиче и на монетарне политике водећих централних банака, ФЕД-а и Европске централне банке (ЕЦБ-а). Цена нафте, након што је у прошлој години смањена, од почетка ове године има тренд раста, а њено кретање у будућности је неизвесно Референтна стопа НБС у периоду од2018. до у% 3,00 3,00 3,00 3,

7 Извештај o пословању Банке за први квартал године 3. БАНКАРСКИ СЕКТОР И ФИНАНСИЈСКИ ПОЛОЖАЈ БАНКЕ Банкарски сектор Републике Србије, на крају септембра године, чини укупно 28 банака са запослених 3, укупном активом од 3.563,3 милијарде динара и укупним капиталом од 681,6 милијарди динара. Десет највећих банака по билансној активи учествује са 78,6% у укупној секторској активи. Нето резултат пре пореза банкарског сектора повећан је 0,8% у односу на исти период претходне године. Према доступним неревидираним финансијским извештајима Банка је, у банкарском сектору, треће рангирана по обиму билансне активе и четврта по висини добитка пре пореза. Банкарски сектор у Републици Србији је остварио раст билансне активе на дан године у односу на крај године од 5,8%. На дан укупни капитал сектора повећан је 2,2% у односу на крај године. Адекватност капитала банкарског сектора на крају трећег квартала године износи 22,8% ,4 Кретање билансне активе банкарског сектора од до у % 2,6 6,4 4,0 5, Наставак опрезног управљања кредитним портфолиом и висока покривености НПЛ-а исправкама вредности, нису утицали да Банка у току године битније промени учешће у активи банкарског сектора. На дан године Банка у активи банкарског сектора учествује са 10,9%, док у капиталу сектора Банка учествује са 9,7% ,7 Кретање тржишног учешћа Банке у периоду од до у% 12,9 12,3 11,0 10, У току године банкарски сектор је забележио раст профитабилности у односу на годину. На дан године остварен је позитиван нето финансијски резултат, пре опорезивања, у износу од 53,9 милијарди динара. У посматраном периоду 24 банке су пословале позитивно са укупним резултатом 55,5 милијарди динара, док су 4 банке пословало негативно са укупним губитком од 1,6 милијарде динара Добитак банкарског сектора у периоду од до у милионима РСД НБС,Банкарски сектор у Србији, Извештај за трећи квартал 2018.године, јануар

8 Извештај o пословању Банке за први квартал године 4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И ОРГАНИ БАНКЕ Управни одбор Банке је формиран у складу са Законом о банкама и Уговором између акционара Републике Србије и групе међународних финансијских институција (EBRD, IFC, DEG, SwedFund) и чини га девет чланова, укључујући и председника, од којих су три члана лица независна од Банке. Најмање три члана Управног одобра Банке морају имати одговарајуће искуство из области финансија. Чланове Управног одбора Банке именује Скупштина акционара Банке на период од четири године. Надлежности Управног одбора Банке дефинисане су чланом 73. Закона о банкама и чланом 27. Статута Банке. Чланови Управног одбора Банке на дан године су: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Мила Коругић Милошевић др Даниел Пантић Марија Сокић Aleksei Germanovich Oleksandr Danyliuk Javed Hamid Катарина Шушић Горан Кнежевић Председник ФУНКЦИЈА Члан, представник Републике Србије Члан, представник Републике Србије Члан, представник ЕБРД Члан, представник ЕБРД Члан, представник ИФЦ Независни члан Независни члан Извршни одбор се састоји од председника Извршног одбора, заменика председника Извршног одбора и најмање три члана. Мандат чланова Извршног одбора Банке укључујући и председника и заменика председника је четири године од дана именовања. Надлежности Извршног одбора дефинисане су чланом 76. Закона о банкама и чланом 31. Статута Банке. Чланови Извршног одбора Банке на дан године су: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ др Владимир Медан Слађана Јелић Драгиша Станојевић др Мирослав Перић Павао Марјановић ФУНКЦИЈА Председник Заменик председника Члан Члан Члан Одбор за праћење пословања Банке чине три члана, од којих су два чланови Управног одбора Банке који имају одговарајуће искуство из области финансија. Један члан Одбора за праћење пословања је лице независно од Банке. Чланови Одбора се бирају на период од четири године. Дужности Одбора за праћење пословања дефинисане су чланом 80. Закона о банкама и чланом 34. Статута Банке. Чланови Одбора за праћење пословања на дан године су: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ др Даниел Пантић Javed Hamid Милена Ковачевић ФУНКЦИЈА Председник Члан Члан 6

9 Извештај o пословању Банке за први квартал године Напомена: Организациона шема Банке на дан године 7

10 Извештај o пословању Банке за први квартал године 5. ФИНАНСИЈСКИ ПОЛОЖАЈ И РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА БАНКЕ У ПЕРИОДУ ОД ДО ГОДИНЕ БИЛАНС СТАЊА (000 РСД) ОПИС Билансна актива Ванбилансно пословање СТАНОВНИШТВО Кредити Депозити * ПРИВРЕДА Кредити Депозити ** *Напомена: од депозити микроклијената су пребачени са пословне функције привреда на пословну функцију становништво, због чега се податак објављен у Годишњем извештају разликује - корекција урађена због упоредивости податка из са годином ** Исто На дан године билансна актива Банке износи ,7 милиона динара и повећана је за 2.094,7 милиона динара у односу на крај године. Ванбилансна актива повећана је за 1,8% у првом кварталу године, и на крају марта текуће године износи ,1 милион динара. У прва три месеца године Банка је смањила задужење кроз кредитне линије у износу од 844,0 милиона динара у односу на стање на крају године (-29,9%). У истом периоду Банка је забележила пад депозита (без осталих обавеза и кредитних линија) у износу од 1.041,1 милион динара или 0,3%. У структури наведене промене, депозити становништва су повећани за 2.296,5 милиона динара, док су депозити правних лица смањени за износ од 3.337,7 милиона динара. У наведеним променама садржан је и ефекат апресијације динара у односу на евро (0,2%) и депресијације у односу на швајцарски франак (0,4%) и амерички долар (1,5%), од почетка године до краја првог квартала године. БИЛАНС УСПЕХА (000 РСД) ОПИС Добитак/губитак пре опорезивања Нето приходи од камата Нето приходи од накнада Оперативни трошкови Нето приходи/расходи обезвређења финан.средст. која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха ПАРАМЕТРИ ПРОФИТАБИЛНОСТИ РОА 1,7% 2,6% 2,4% 2,1% 1,9% РОЕ на укупан капитал 9,7% 15,2% 14,4% 12,6% 11,9% Нето каматна маржа на укупну активу 3,1% 3,1% 3,2% 3,4% 3,3% Cost / income рацио 59,0% 59,7% 55,4% 58,0% 61,8% Оперативни токови готовине Актива по запосленом (000 ЕУР) Актива по запосленом (000 РСД)

11 Извештај o пословању Банке за први квартал године Добитак из редовног пословања у 000 РСД Показатељ профитабилности у % ,6 14,4 15,2 9, ,1 2,4 2,6 1, РОА -добитак/просечна билансна актива РОЕ - добитак/просечан укупан капитал Спроведено сређивање кредитног портфолија, у претходне две године, утицало је на кретање износа исправки вредности пласмана као и на адекватан степен покривености НПЛ-а (проблематичних кредита). Банка је у прва три месеца године, у односу на исти временски период претходне године остварила мањи износ добитка. Остварени добитак Банке у периоду од до године износи 1.668,5 милиона динара, што у односу на исти период претходне године представља смањење од 318,4 милиона динара (-16,0%). Остварени добитак обезбедио је Банци, у прва три месеца године, принос на укупан капитал од 9,7%, односно принос на билансну активу од 1,7%. На кретање добитка у првом кварталу године, у односу на исти период прошле године, утицало је повећање осталих расхода у износу 723,0 милиона динара, повећање осталих прихода у износу од 218,8 милиона динара, као и остварени нето приходи по основу умањења обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности у износу од 442,1 милион динара што је повећање од 211,0 милиона динара. Такође, забележено је и повећање трошкова амортизације у износу од 104,0 милиона динара што је већим делом резултат примене новог стандарда ИФРС 16 (примена од године) који у највећој мери изједначава закуп са лизингом и у складу са којим се трошкови закупа (изузев краткорочних уговора о закупу) евидентирају на трошковима амортизације. Услед раста обима пословања, а незнатног смањења броја запослених у прва три месеца године повећана је актива по запосленом у Банци са 145,0 милиона динара ( ), на 146,4 милиона динара на крају првог квартала године. На крају првог квартала текуће године Cost income ratio (CIR) износи 59,0%, док је на крају године износио 58,0%. 9

12 Извештај o пословању Банке за први квартал године 5.1. Пословање са становништвом У првом кварталу пословање са становништвом наставило je са трендом раста и остварило, по већини показатеља, значајне резултате. Кредити Фокус је био на расту кредитирања, остварењу нето прихода и очувању тржишног учешћа. У првом кварталу године реализовано је 10,5 милијарди динара кредита, што је 3,0% више у односу на исти период године. Раст кредитирања остварен је захваљујући константном иновирању понуде производа, унапређењем процедура и технолошких решења. Реализација је већа у свим сегментима пословања, осим код готовинских кредита, где је на приближно истом нивоу из првог квартала прошле године. Највеће повећање реализације је остварено код стамбених кредита (22,0%) због атрактивне понуде производа и значајне тражње на тржишту некретнина. На тржишту је приметан тренд раста кредита који нису осигурани код Националне корпорације за осигурање стамбених кредита (НКОСК). Имајући у виду повољне каматне стопе на тржишту, Банка примењује и политику задржавања клијената са циљем очувања квалитета и износа портфолија. На дан године тржишно учешће Банке износи 10,3%. У сегменту готовинских кредита реализација је на приближно истом нивоу као у првом кварталу прошле године. Почев од године, по Одлуци НБС, лимитирано је задуживање по готовинским кредитима на максималан рок од 95 месеци, што је узроковало стагнацију у реализацији обзиром да су смањени просечни износи кредита. Реч је о сегменту са најизраженијом конкуренцијом, где се понуда базира на великим износима и меничном обезбеђењу, уз повољне каматне стопе. Такође, понуда се све више базира на персонализованим понудама за специфичне групе клијената, а посебно за клијенте са већим примањима. Велика пажња посвећује се и кредитима за пензионере обзиром да чине значајан број клијената. Настављен је благи раст тржишног учешћа Банке у овом сегменту, те на дан године износи 7,5%. У агро бизнису реализација кредита је већа за 10,0%. У првом кварталу, традиционално, Банка одобрава кредите из сопствене понуде, без учешћа субвенционисаних кредита. Банка је понуду обогатила посебном кредитном линијом за куповину пољопривредног земљишта са роковима отплате до 15 година, чиме је клијентима омогућена додатна флексибилност у погледу оптимизације износа ануитета. Задржали смо тржишно учешће на нивоу од 13,7%. Повећање реализације у микро бизнису износи 7,0% захваљујући редовним, као и посебно дизајнираним акцијским производима. За најбоље клијенте Банка је увела понуду предефинисаних кредита који максимално олакшавају и убрзавају процес одобравања. Овај сегмент обухвата предузетнике и микро предузећа. У сегменту предузетника повећано је тржишно учешће Банке и на дан године износи 9,3%. Током првог квартала највише је реализовано готовинских кредита (46,0% укупне реализације), затим следе кредити микро бизнису (27,0%), пољопривредницима (14,0%) и стамбени кредити (13,0%). Све наведено довело је до раста нето стања пласмана становништву за 1,5 милијарду динара у односу на стање на дан године. У структури нето стања опада учешће стамбених кредита (42,0%), а повећава се учешће осталих, профитабилнијих производа (58,0%). 10

13 Извештај o пословању Банке за први квартал године Нето стање пласмана становништва (У 000 РСД) % Структура нето стања на дан % 2% 4% 34% % Нестамбени кредити Стамбени кредити Микро бизнис Пољопривреда Картице Текући рачуни Депозити 4 У првом тромесечју године депозити становништва порасли су за 2,3 милијарде динара или 1,0%, чиме је настављен стабилан тренд раста депозита. (У000 РСД) Депозити становништва У прва два месеца године остварен је раст укупних девизних депозита становништва на банкарском тржишту (без микро предузећа) од 205 милиона евра, док је Банка растом од 16,0 милиона евра задржала лидерску позицију на тржишту са учешћем од 18,2%. Ако посматрамо класичну девизну штедњу грађана, иста је порасла 21,0 милион евра током првог тромесечја. (Умил ЕУР) Девизна штедња становништва *Приказана девизна штедња не укључује наменске девизне рачуне (пензионере) и предузетнике У девизној штедњи грађана благо је опало учешће орочене штедње рочности 12 месеци и дуже, и износи 32,0%, а повећано је учешће а`виста штедње које сада износи 64,0%. Доминирају штедни улози до евра (у броју преко 99%, у износу 75%). 4 Позиција депозити не укључује остале обавезе и средства примљена кроз кредитне линије 11

14 Извештај o пословању Банке за први квартал године Након вишегодишњег пада, пасивне каматне стопе на девизну штедњу грађана стагнирају ( на нивоу од 0,24%). У наредном периоду очекује се наставак стагнације или благи раст пасивних каматних стопа. Банка је препозната од стране клијената као институција од највећег поверења, стога депозити константно расту. Остали производи Сетови рачуна за грађане настављају са освајањем тржишта, у првом тромесечју године отворено је око сет рачуна, од чега је око сетова најмлађих клијената (18-27 година) што чини основу за сигурно пословање у будућности. Клијенти тренутно имају око платних картица, од чега се 50% редовно користи. Сетови рачуна за микро бизнис настављају позитиван тренд из прошле године, у првом кварталу године још клијената отворило сет рачун. Дигитализација пословања На дигиталним каналима (електронско банкарство) уведен је ЦРМ алат, који након сагласности клијената, анализира интеракцију са истима, и у складу са тим нуди им производе и услуге сходно њиховим потребама и могућностима. Пословна мрежа Пословање у сегменту становништва обављамо у 201 експозитури по чему смо лидер на тржишту у покривености истог и доступности клијентима. Клијентима је доступно 276 банкомата (5 више него на дан године) и око пос терминала (око 200 више него на дан године), по чему смо такође један од лидера на тржишту. Имајући у виду потребе клијената, Банка је наставила са активностима побољшања корисничког искуства унапређењем изгледа експозитура, пресељењем у нове просторије, прилагођавањем радног времена и сл. Профитабилност Због свих предузетих пословних активности пословање са становништвом остварило је укупне нето приходе од камата и накнада у првом тромесечју у износу од 2.447,0 милиона динара што представља раст од 6,0% у односу на исти период прошле године Пословање са привредом Тржиште-основне тенденције У години настављен je тренд снижавања динарских каматних стопа упркос стабилизацији референтне каматне стопе Народне банке Србије као и снижавања каматних стопа код кредита са девизним знаком. Паду каматних стопа на евро-индексиране кредите допринео је и снажан пад премије ризика земље и релаксација монетарне политике Европске централне банке. Стандарди банака за новоодобрене кредите привреди, који су ублажени у години, остали су непромењени и у години и то првенствено за малa и средњa предузећа, а у мањој мери и за велика предузећa. Посматрано према рочности и валути, ублажавање стандарда је присутно код краткорочног и дугорочног динарског кредитирања привреде, као и краткорочног кредитирања привреде у девизном знаку. Банке исказују и већу спремност за преузимање ризика приликом кредитирања привреде (посебно у делу колатерализације кредита). На нивоу банкарског сектора ниво бруто кредита нижи je у односу на крај године (укупно привредна друштва и јавна предузећа забележила су пад за 0,45%, односно 5,3 милијарде динара). 5 5 НБС, Консолидовани биланс банкарског сектора, фебруар

15 Извештај o пословању Банке за први квартал године Кредити 6 Реализација новоодобрених кредита у години виша је за 2,97 милијарди динара, односно 40,2% у односу на исти период године (1,2 милијарде динара више у сегменту Великих корпоративних клијената и 1,8 милијарди динара виша у МСП сегменту). У портфолиу Банке дошло je до раста учешћа великих корпоративних клијената са 76,4% (на крају године) на 76,5%. (У 000 РСД) Кредити привреди % 1% Структура клијената на дан % 7% 8% 0% 49% (У%) ,8 Корпоративни клијенти 67,3 75,2 76,4 76,5 5% 10% ВЕЛИКА ПРЕДУЗЕЋА СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА МАЛА ПРЕДУЗЕЋА НЕРЕЗИДЕНТИ ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА-локални ниво ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА -републички ниво ОСТАЛЕ ДРЖАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОСТАЛИ ,7 31,2 24,8 23,6 23, Велики корпоративни клијенти МСП сегмент Каматна стопа на кредите индексиране у ЕУР је и даље нижа у односу на кредите у динарима што је у условима стабилног курса био опредељујући фактор тржишта за већом тражњом кредита са валутним знаком у односу на динарске кредите. Сходно томе, учешће динарских кредита у портфолиу на крају првог квартала године дошло је на ниво од свега 8,1%. У погледу конкуренције током првог квартала године, најактивније су биле Banca Intesa a.d. Beograd, UniCredit banka Srbija a.d. Beograd, Raiffeisen banka a.d. Beograd, Societe Generale Banka a.d. Beograd, уз повремене акције на тржишту и следећих банака: ProCredit a.d. Beograd и Erste banka a.d. Novi Sad. Код свих конкурената је приметан флексибилнији приступ (каматне стопе, рокови доспећа, тражени инструменти обезбеђења) при одобравању кредита. 6 Позиција датих кредита и депозита не укључује остале пласмане 13

16 Извештај o пословању Банке за први квартал године Депозити 7 Високо учешће трансакционих депозита од 73,7% укупних депозита привреде резултира нижим расходима од камате и позитивно утиче на пословни резултат Банке. На висину депозита привреде у години утицала је и одлука Банке да се депозити микроклијената од године евидентирају у оквиру пословне линије становништва. (У 000 РСД) Депозити привреде Напомена: На крају године 11,2 милијарде динара депозита микро клијената је пренето из привреде у становништво због чега се податак разликује од податка из претходног годишњег извештаја; висина депозита привреде на крају године под утицајем је једног појединачног депозита. Валутна структура депозита на дан % 35% Структура депонената на дан % 21% 51% 5% 1% РСД ЕУР УСД Остало Велики корпоративни клијенти Средња преузећа Мала предузећа Напомена: Приказ структуре депонената урађен је на основу интерне сегментације клијената. Рочна структура депозита на дан Рочна структура орочених депозита на дан % 22% 3% 23% 19% 16% 35% 6% Трансакциони Орочени Наменски До 1 месеца 1-3 месеца 3-6 месеци 6-12 месеци Преко годину дана 7 Позиција депозити не укључује остале обавезе и средства примљена кроз кредитне линије 14

17 Извештај o пословању Банке за први квартал године 5.3. Управљање средствима-трезор Полазећи од стратешке оријентације Банке, активност пословне функције Tрeзор усмерена је на активно управљање средствима и ликвидношћу уз обезбеђење несметаног функционисања Банке и задовољење пословних потреба клијената. Окружење у коме је функција Tрeзора пословала у току првог квартала године обележено je падом РЕПО стопе на реверзним репо операцијама са НБС, наставком тренда пада приноса на домаће државне хартије од вредности, значајним интервенцијама НБС на девизном тржишту и негативним каматним стопама на ЕУР и ЦХФ на ино тржиштима, што је имајући у виду расположива средства, представљало веома значајан изазов у управљању ликвидношћу. У односу на исти период у ој години забележен је пораст у остварењу резултата у износу од 1,44%. У првом кварталу године ликвидносна позиција Банке била је стабилна, а ликвидна средства пласирана су претежно у државне хартије од вредности Републике Србије. Високо учешће Банке на примарним аукцијама државних хартија од вредности Републике Србије било је праћено и врло активним учешћем на секундарном тржишту, док је имајући у виду рочну структуру извора, највећи део краткорочне динарске ликвидности био пласиран кроз краткорочне пласмане на међубанкарском тржишту. Активности функције Трезора на девизном тржишту такође су биле интензивне. Закључно са мартом године отплаћена је финална транша кредитне линије уговорена са ЕБРД, тако да Банка у овом тренутку нема повучених билатералних кредитних линија. Крајем године Банка је са Европским инвестиционим фондом (EIF) закључила Уговор о гарантном инструменту у оквиру WB EDIF програма. Почетак реализације се очекује у мају године. Стање трипартитних кредитних линија закључених са НБС као Агентом износи 16,73 милиона евра. 15

18 Извештај o пословању Банке за први квартал године 6. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН ГОДИНЕ 6.1. Актива Банке на дан године (У 000 РСД) Р.Б. ОПИС БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ ИНДЕКС =3/4 1 Готовина и средства код централне банке ,2 2 Заложена финансијска средства Потраживања по основу деривата Хартије од вредности ,8 5 Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација ,9 6 Кредити и потраживања од комитената ,0 7 8 Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате Инвестиције у зависна друштва ,0 11 Нематеријална имовина ,7 12 Некретнине, постројења и опрема ,8 13 Инвестиционе некретнине ,5 14 Текућа пореска средства Одложена пореска средства ,8 16 Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља ,0 17 Остала средства ,7 УКУПНО АКТИВА (од 1. до 17.) ,5 Билансна актива Банке на крају првог квартала године повећана је за 2.094,7 милиона динара односно 0,5%. У структури приказаних билансних позиција доминира повећање позиције хартије од вредности, које су повећане током првог квартала године за 5.085,6 милиона динара или 3,8%. Већи део поменутог раста је резултат повећања дугорочних хартија од вредности РС у динарима које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха - обвезнице РС, повећање за 2.958,8 милион динара. Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација смањени су за 2.059,9 милиона динара, односно 11,1%, а кредити и потраживања од комитената повећани су за 3.336,3 милиона динара односно 2,0%. Укупни пласмани и потраживања од комитената и банака износе ,8 милиона динара, што чини 46,4% укупне билансне активе Банке на дан године. Током прва три месеца текуће године, позиција готовина и средства код централне банке бележи смањење у износу од 5.569,2 милиона динара односно 8,8%. Смањење поменуте позиције је узроковано углавном смањењем стања на жиро рачуна за 4.126,2 милиона динара, смањењем готовине у благајни у динарима за 1.338,9 милиона динара и смањењем девизне обавезне резерве за 1.413,5 милиона динара. Остале позиције готовине (готовина у благајни у девизама и остала девизна новчана средства) повећане су за 1.309,4 милиона динара. 16

19 Извештај o пословању Банке за први квартал године 6.2. Пасива Банке на дан године (У 000 РСД) Р.Б. ОПИС БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ ИНДЕКС =3/4 1 Обавезе по основу деривата Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима , ,9 4 Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика Обавезе по основу хартија од вредности Субординиране обавезе Резервисања ,9 9 Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља Текуће пореске обавезе Одложене пореске обавезе Остале обавезе ,2 УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од П 1 до П 12) ,3 КАПИТАЛ - 13 Акцијски капитал ,0 14 Сопствене акције Добитак ,4 16 Губитак Резерве ,8 18 Нереализовани губици Учешћа без права контроле УКУПНО КАПИТАЛ (од 13 до 19) ,9 УКУПНО ПАСИВА (од П 1 до П 19) ,5 Укупне обавезе Банке на крају првог квартала године износе ,4 милиона динара и чине 82,9% укупне пасиве ( : 83,2%). Истовремено, укупан капитал износи ,3 милиона динара и учествује у укупној пасиви 17,1% ( : 16,8%). Укупне обавезе повећане су у односу на крај претходне године за 841,9 милиона динара или 0,3%, док је укупан капитал увећан за 1.252,8 милиона динара односно 1,9%. Позиција депозити и остале финансијске обавезе према комитентима је смањена у извештајном периоду за 316,7 милиона динара или 0,1%, док је позиција депозити и остале финансијске обавеза према банкама смањена у односу на крај претходне године за 1.523,9 милион динара или 26,9%. Позиција осталих обавеза је повећана за 1.558,4 милиона динара или 17,2%. Позиција резервисања је у току првог квартала године повећана у износу од 593,8 милиона динара услед повећања резервисања за обавезе. У прва три месеца године настављено је смањење ино кредитних линија, у нето противвредности од 843,9 милиона динара, тако да стање динарске противвредности предметних обавеза на дан године износи 1.974,0 милионa динара. 17

20 Извештај o пословању Банке за први квартал године У структури билансне пасиве укупни депозити и остале финансијске обавезе банака и комитената износе ,2 милиона динара, што чини 79,6% укупне билансне пасиве, при томе бележећи смањење у односу на крај претходне године од 1.840,6 милиона динара или 0,6% Дати кредити комитентима и депозити комитената на дан године Укупнодати кредити комитентима у000рсд Укупни депозити комитената у 000 РСД Најзначајнија категорија билансне активе, дати кредити клијентима (без осталих пласмана и потраживања), забележила је благи раст од 35,0 милиона динара. На крају првог квартала године, пласмани привредним клијентима достигли су износ од ,0 милиона динара, што представља раст од 2,3% у односу на крај године. Пласмани становништву износили су ,6 милиона динара и повећани су за 1,6% у односу на крај претходне године. Пласмани банкама и финансијским организацијама, на крају првог квартала године, достигли су износ 4.305,6 милиона динара што представља смањење од 42,6%. Укупни кредити банкама, другим финансијским организацијама и комитентима, на дан године износе ,3 милиона динара и незнатно су повећани у односу на крај претходне године. 18

21 Извештај o пословању Банке за први квартал године Р.БР. OПИС СТАЊЕ НА ДАН СТАЊЕ НА ДАН (У 000 РСД) ИНДЕКС = (3:4)*100 I ДАТИ КРЕДИТИ КОМИТЕНТИМА ( ) ,0 1. Привреда ,3 2. Становништво ,6 3. Банке и финансијске организације ,4 II ПРИМЉЕНИ ДЕПОЗИТИ КОМИТЕНАТА ( ) ,7 1. Привреда ,1 2. Становништво ,9 3. Банке и финансијске организације ,9 НАПОМЕНА: -дати кредити без осталих пласмана и потраживања, примљени депозити без осталих обавеза и примљених средстава у форми кредитних линија, -од депозити микроклијената су пребачени са пословне функције привреда на пословну функцију становништво, због чега се податак објављен у Годишњем извештају разликује-корекција урађена због упоредивости податка из године са годином Промена депозита банака, других финансијских организација и комитената (без осталих обавеза и кредитних линија) у првом кварталу године, је резултат повећања депозита становништва, смањења депозита привредних друштава и смањења депозита банака и других финансијских организација. Депозити становништва, у посматраном периоду повећани су у противвредности од 2.296,5 милиона динара односно 0,9%, депозити правних клијената смањени су у противвредности од 2.429,9 милиона динара или 4,9% док су депозити банака и других финансијских организација смањени у противвредности од 907,7 милиона динара односно 10,1%. Девизна штедња у периоду од до у милионима ЕУР Уживајући углед сигурне и стабилне банке на српском тржишту Банка је, у посматраном периоду, успела да повећа девизне штедне улоге за 21,0 милион евра или 1,2%. И поред смањења пасивних каматних стопа како банкарског сектора тако и Банке, девизна штедња клијената Банке је повећана у првом кварталу године и достигла суму од 1.713,0 милиона евра. Поверење штедиша омогућило је Банци да по обиму прикупљене девизне штедње, имиџу и препознатљивости задржи водеће место у оквиру банкарског сектора Републике Србије. 19

22 Извештај o пословању Банке за први квартал године 6.4. Ванбилансне ставке у години Р.БР. ОПИС СТАЊЕ НА ДАН СТАЊЕ НА ДАН (У 000 РСД) ИНДЕКС =(3:4)*100 1 ПОСЛОВИ У ИМЕ И ЗА РАЧУН ТРЕЋИХ ЛИЦА ,2 2 ПРЕУЗЕТЕ БУДУЋЕ ОБАВЕЗЕ ,9 3 ПРИМЉЕНА ЈЕМСТВА ЗА БУДУЋЕ ОБАВЕЗЕ ДЕРИВАТИ ,3 5 ДРУГЕ ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ ,0 УКУПНО ,8 Укупна ванбилансна актива Банке, у току првог квартала године, повећана је за 8.200,1 милиона динара у односу на крај године. На дан године преузете будуће обавезе износе укупно ,5 милиона динара што представља повећање за 1.278,8 милиона динара или 2.9% у односу на крај претходне године, претежно због повећања датих гаранција и других јемстава. На дан године деривати у ванбилансној евиденцији су забележили смањење од 1.183,1 милион динара у односу на стање на крају године. Друге ванбилансне ставке повећане су за 8.136,8 милиона динара односно за 2,0% у односу на крај претходне године. 20

23 Извештај o пословању Банке за први квартал године 7. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ (У 000 РСД) Р.БР. ОПИС БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ ИНДЕКС =(3:4)*100 ПРИХОДИ И РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 1.1. Приходи од камата , Расходи од камата ( ) ( ) 118,9 1. Нето приходи/расходи по основу камата , Приходи од накнада и провизија , Расходи накнада и провизија ( ) ( ) 89,3 2. Нето приходи/расходи по основу накнада и провизија ,2 3. Нето добитак/губитак по основу промене фер вредности ФИ ,7 4. Нето добитак/губитак по основу рекласификације ФИ Нето добитак/губитак по основу престанка признавања ФИ који се вреднују по фер вредности ,1 6. Нето добитак/губитак по основу заштите од ризика Нето приход/расход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне клаузуле (9.421) (54,0) Нето приход/расход по основу обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз БУ Нето добитак/губитак по основу престанка признавања ФИ који се вреднују по амортизованој вредности Нето добитак/губитак по основу престанка признавања инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате , Остали пословни приходи ,0 12. УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД ,8 13. УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ РАСХОД Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ( ) ( ) 97,9 15. Трошкови амортизације ( ) ( ) 171,6 16. Остали приходи ,0 17. Остали расходи ( ) ( ) 148,9 18. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ,0 19. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 20. Порез на добитак Добитак по основу одложених пореза Губитак по основу одложених пореза ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА ,0 24. ГУБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА 25. Нето добитак пословања које се обуставља Нето губитак пословања које се обуставља РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ДОБИТАК ,0 28. РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ГУБИТАК 29. Добитак који припада матичном ентитету 30. Добитак који припада власницима без права контроле 31. Губитак који припада матичном ентитету 32. Губитак који припада власницима без права контроле 33. Зарада по акцији 34. Основна зарада по акцији 35. Умањена (разводњена) зарада по акцији 21

24 Извештај o пословању Банке за први квартал године 7.1. Приходи и расходи по основу камата Приходи и расходи по основу камата у000 РСД Приходи од камата Расходи од камата У току првог квартала године остварен је добитак по основу камата у износу 3.131,6 милиона динара, што у односу на исти период прошле године представља повећање од 1,1%. У односу на први квартал прошле године, приходи од камата су већи за 77,3 милиона динара односно за 2,3%, док су расходи по основу камата повећани за 44,0 милиона динара односно 18,9%. Приходи од каматау години Расходи од камата у години 34,3% 15,7% 49,9% ТРЕЗОР ПРЕДУЗЕЋА СТАНОВНИШТВО 23,2% 9,7% 65,4% ТРЕЗОР ПРЕДУЗЕЋА СТАНОВНИШТВО ЛИЗИНГ ОПРЕМЕ 1,7% У оквиру прихода од камата, највеће учешће имају приходи од камата по пословима са становништвом (1.701,8 милиона динара или 49,9%). У оквиру расхода од камата такође доминирају камате на депозите становништва (180,7 милиона динара или 65,4%) што је највећим делом резултат расхода од камата на прикупљену девизну штедњу. Кретањекаматне марже на укупну активуу% у % 6,00 4,00 3,4 3,2 3,1 3,1 2,00 0, јануар фебруар март Просечна активна каматна стопа 3,60 3,51 3,34 3,39 Просечна пасивна каматна стопа 0,24 0,29 0,27 0,28 Просечна каматна маржа 3,37 3,22 3,07 3,12 Просечна активна каматна стопа на крају првог квартала године је била 3,4%, а просечна пасивна каматна стопа 0,3%, тако да је просечна каматна маржа Банке у првом кварталу године износила 3,1%. 22

25 Извештај o пословању Банке за први квартал године 7.2. Приходи и расходи по основу накнада Приходи и расходи по основу накнада у000 РСД Приходи од накнада Расходи од накнада У току првог квартала године у односу исти период прошле године, приходи од накнада и провизија за банкарске услуге мањи су за 29,6 милиона динара или за 1,8%. Истовремено су и расходи по накнадама и провизијама смањени за 44,2 милиона динара или за 10,7%. Добитак по основу накнада и провизија за први квартал године износи 1.216,1 милион динара и за 14,5 милиона динара је већи у односу на исти период претходне године Остварени добитак из редовног пословања Добитакиз редовногпословања у 000 РСД У периоду од 01. јануара до 31. марта године остварен је добитак из пословања у износу од 1.668,5 милиона динара, што представља смањење од 318,4 милиона динара у односу на исти период претходне године односно 16,0%. Остварени добитак из пословања обезбедио је Банци, у првом кварталу године, принос на укупан капитал од 9,7%, односно принос на просечну активу од 1,7% Показатељи пословања прописани Законом о банкама Р.БР. ОПИС ПРОПИСАНО ПОКАЗАТЕЉ АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА (КАПИТАЛ / РИЗИЧНА АКТИВА); *ЗАХТЕВ ЗА КОМБИНОВАНИ ЗАШТИТНИ СЛОЈ КАПИТАЛА МИН 8%+зск* 27,95% 29,18% 2. ПОКАЗАТЕЉ УЛАГАЊА У ЛИЦА КОЈА НИСУ У ФИНАНСИЈСКОМ СЕКТОРУ И ОСНОВНА СРЕДСТВА МАКС 60% 15,38% 13,18% 3. ПОКАЗАТЕЉ ВЕЛИКЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ БАНКЕ МАКС 400% 40,07% 39,77% 4. ПОКАЗАТЕЉ ДЕВИЗНОГ РИЗИКА МАКС 20% 3,25% 1,87% 5. ПОКАЗАТЕЉ ЛИКВИДНОСТИ (месечни, последњи дан у месецу) МИН 0,8 4,36 3,86 23

26 Извештај o пословању Банке за први квартал године 8. ОПИС ГЛАВНИХ РИЗИКА И ПРЕТЊИ КОЈИМА ЈЕ ДРУШТВО ИЗЛОЖЕНО Детаљан приказ главних ризика и претњи којима је Банка изложена у наредном периоду, је извршен у поглављу Управљање ризицима, Напомене уз финансијске извештаје. 9. СВИ ЗНАЧАЈНИЈИ ПОСЛОВИ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА На дан године лица повезана с Банком су: 1. Комерцијална банка а.д. Подгорица, Црна Гора, 2. Комерцијална банка а.д. Бања Лука, Босна и Херцеговина, 3. КомБанк Инвест а.д. Београд, 4. једно правно лице и већи број физичких лица, према одредбама члана 2. Закона о банкама у делу којим се регулише појам лица повезаних са банком. Укупна изложеност према лицима повезаним с Банком на дан износила је 431,4 милиона динара, што је у односу на капитал од ,6 милиона динара представљало 0,8% (максимална вредност укупних пласмана свим лицима повезаним с Банком по Закону о банкама износи 25% капитала). Највећи део изложености према лицима повезаним с Банком на дан године, је износ од 271,1 милион динара, односно 0,5% капитала Банке, и односи се на пласмане друштву КомБанк ИНВЕСТ ад Београд. У складу са чланом 37. Закона о банкама, лицима повезаним с банком, Банка није одобравала кредите под условима који су повољнији од услова одобравања кредита другим лицима која нису повезана с Банком. 10. ОПИС СВИХ ВАЖНИЈИХ ДОГАЂАЈА ПО ЗАВРШЕТКУ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ По завршетку године, а у току првог квартала године од битнијих пословних догађаја, издвајамо одржавање једне седнице Скупштине акционара Банке, поновљене седнице, и то дана године. Пре поменутог датума, била је заказана редовна седница Скупштине акционара Банке за године, која није одржана због непостојања кворума за одржавање седнице. За седницу је био предвиђен следећи дневни ред: 1. Одлука о усвајању Стратегије и Бизнис плана Комерцијалне банке АД Београд за период године; 2. Одлука о исправци техничке грешке у Одлукама Скупштине Банке бр /3ц и бр /3д од године. На поновљеној Скупштини акционара Банке, која је одржана године донете су следеће одлуке: 1. Одлука о усвајању Стратегије и Бизнис плана Комерцијалне банке АД Београд за период године. 2. Одлука о измени Одлуке број 19521/3ц од године-aleksei Germanovich. 3. Одлука о измени Одлуке број 19521/3д од године-oleksandr Danyliuk. 24

27 Извештај o пословању Банке за први квартал године Нова редовна седница Скупштине акционара Банке, одржана је године и донете су следеће одлуке: 1. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању Комерцијалне банке ад Београд и редовних финансијских извештаја за годину са мишљењем спољног ревизора; 2. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању Групе и консолидованих финансијских извештаја Групе Комерцијалне банке ад Београд за годину са мишљењем спољног ревизора; 3. Одлука о расподели добитка из године и нераспоређеног добитка из ранијих година; 4. Одлука о разрешењу и именовању председника Управног одбора Комерцијалне банке АД Београд; 5. Одлука о разрешењу и именовању члана Управног одбора Комерцијалне банке АД Београд; 6. Одлука о именовању члана Управног одбора Комерцијалне банке АД Београд. Опис догађаја након биланса стања представљен је у тачки 6. Напомена уз финансијске извештаје за први квартал годинe. 11. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ БИЗНИС ПЛАНА ЗА ГОДИНУ Реализација Стратегије и Бизнис плана, за прва три месеца године, одвијала се у оквиру следећих макроекономских услова пословања од којих посебно издвајамо: - раст БДП од 3,4%, у четвртом кварталу године, у односу на исти период претходне године (РЗС 8 ), првобитни план за годину је био раст од 3,5% који је потом ревидиран на 4,2%, док је последња процена 4,4% (МФРС 9 ), - стабилно кретање курса динара око нивоа од 118 динара за евро (планирани курс динара у односу на евро на крају текуће године: 1 евро = 119,00 динара (КБ), а остварено је на дан : 1 евро = 117,97 динара), - стопа инфлације (међугодишња стопа, март 2019./март 2018.) износи 2,8% и има тренд благог раста (на крају године износила је 2,0% међугодишње) и тренутно је испод границе циљане стопе за годину (3,0%±1,5пп). У току године, према подацима РЗС, просечна стопа раста БДП-а за четири квартала износила је 4,3%. Раст БДП-а био је подстакнут повећаним обимом инвестиција и растом потрошње, уз раст извоза роба и услуга. На производној страни, раст је био разноврстан, а највећи допринос су дали услужни сектори, пољопривреда и грађевинарство 10. У току године очекује се раст БДП-а од 3,5%. Ограничавајући фактори за раст БДП-а су успоравање глобалног привредног раста, правци монетарних политика водећих централних банака у свету. Укупна спољнотрговинска размена у прва два месеца године износила је 6,0 милијарди евра 11 (извезено је робе у вредности 2,5 милијарде евра, а увезено робе у вредности 3,5 милијарде евра) што представља повећање 9,4% међугодишње (за прва два месеца године размена је износила 5,5 милијарди евра). Девизне резерве НБС у фебруару године износиле су 11,39 12 милијарди евра и повећане су за 136,5 милиона евра у односу на крај године. У периоду јануар-фебруар године, на нивоу опште државе остварен је фискални суфицит од 22,4 милијарди динара 13. Јавни дуг државе на крају фебруара године износио је 23,2 милијарде евра 14 односно 50,4% БДП-а. 8 Квартални бруто домаћи производ у Републици Србији, IV квартал 2018, Саопштење за јавност, РЗС 9 Текућа макроекономска кретања, јануар 2019, Министарство финансија РС 10 Макроекономска кретања у Србији, април 2019, НБС 11 Табела-Основни макроекономски индикатори, фебруар 2019, Министарство финансија РС 12 Текућа макроекономска кретања, април 2018, Министарство финансија РС 13 Саопштење, Министарство финансија, 4. април Јавни дуг РС, табела 5,

28 Извештај o пословању Банке за први квартал године У прва два месеца години нето прилив страних директних инвестиција (СДИ) достигао је износ од 534,9 милиона евра 15 што је раст од 2,0% м.г. Највећи део СДИ у току прва два месеца године чине улагања у власнички капитал док је пројекција инвестиција за целу годину око 2,4 милијарде евра 16. Активност НБС на ублажавању монетарне политике, од средине године до сада, довело је до пада каматних стопа на динарске кредите привреди и становништву. Каматне стопе на новоодобрене динарске кредите у фебруару године износиле су 4,3% за привреду и 10,3% за становништво 17. Такође, каматне стопе на постојеће кредите су забележиле пад што је утицало на више расположивих средстава за осталу потрошњу и становништва и привреде. Банке су наставиле тренд раста кредитне активности и током фебруара године од 10,0% м.г. при чему је раст кредита становништву износио 12,4% м.г., а раст кредита привреди износи 8,1% 18 м.г. У наставку пословне године очекује се даљи раст кредитне активности банака имајући у виду очекивани раст БДП-а, конкуренције међу банкама, повољних кретања на тржишту рада, смањења НПЛ-а и ниских каматних стопа у зони евра Планиране и остварене вредности биланса стања за први квартал године Укупна билансна актива Банке, на крају првог квартала године, износи ,7 милиона динара и у односу на планирану вредност за крај године мања је за ,1 милион динара односно 3,2%. Улагање у хартије од вредности на дан је изнад планираног нивоа за целу годину првенствено због мање кредитне активности од планиране. Кредити комитентима на крају првог квартала године износе ,3 милиона динара. У циљу остварења планираног нивоа датих кредита клијентима потребно је да Банка у наредна три квартала пласира средства у износу од ,1 милион динара односно да оствари раст од 19,2%. У току наредна три квартала године потребно је остварити раст укупних депозита у износу од ,9 милиона динара односно 5,5%. Најзначајнији раст се очекује на депозитима становништва, очекује се пораст од ,3 милиона динара, односно 3,9% и депозитима предузећа, очекивани пораст од 7.924,2 милиона динара, односно 16,7%. Остале обавезе на дан године су изнад годишње планиране вредности за 60,5%, тако да у наредном периоду очекивано смањење на овој позицији пасиве износи 6.141,9 милиона динара. Кретање курса динара у односу на ЕУР, апресијација (0,2%), у одређеној мери је утицало на одступања реализованих од планских величина. 15 Макроекономска кретања у Србији, април 2019, НБС 16 Макроекономска кретања у Србији, април 2019, НБС 17 Макроекономска кретања у Србији, април 2019, НБС 18 Макроекономска кретања у Србији, април 2019, НБС 26

29 Извештај o пословању Банке за први квартал године Остварене и планиране позиције активе и пасиве у билансу стања на дан године имају следеће вредности: (У милионима РСД) Р.Бр. П О З И Ц И Ј А План Остварено ИНДЕКС =4/3 АКТИВА Готовина и готовински еквиваленти ,44 2. Хартије од вредности ,64 3. Дати кредити ( ) , Предузећа , Становништво , Банке и финансијске организације ,95 4. Остала актива ,70 5. УКУПНА АКТИВА ( ) ,77 ПАСИВА 1. Депозити ( ) , Предузећа , Становништво , Банке и финансијске организације ,51 2. Остале обавезе ,47 3. Укупне обавезе (1.+2.) ,69 4. Укупан капитал ,15 5. УКУПНА ПАСИВА (3.+4.) , Планиране и остварене вредности биланса успеха за период године Р. Бр. П О З И Ц И Ј А План (У милионима РСД) Остварено ИНДЕКС =4/ Приходи од камата , Расходи по основу камата ,7 1. Добитак по основу камата ( ) , Приходи од накнада и провизија , Расходи накнада и провизија ,5 2. Добитак по основу накнада и провизија ( ) ,3 3. Нето курсне разлике и промена вредности (девизна клаузула) Нето остали пословни приходи и расходи Нето расходи/приходи по основу умањења обезвређења финан.средст. која се не вреднују по фер вредности кроз БУ Оперативни расходи ,0 7. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ,7 Код позиција биланса успеха, значајно одступање је забележено код нето расхода по основу умањења обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха (остварен је нето приход у износу 442,1 милион динара док је био планиран нето расход од 74,9 милиона динара). 27

30

31

32

33

34

35

36

37 НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗA ПРВИ КВАРТАЛ ГОДИНЕ Београд, мај године

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Microsoft Word - TG

Microsoft Word - TG SRPSKA BANKA a.d. Beograd (пословно име и седиште банке) Прилог 12 Образац БУ БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ за период 1.1. 31.3.14. Назив позиције у хиљадама динара I.a Приходи од камата 3628 I.b Расходи камата

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Izveštaj o poslovanju za drugi kvartal 2013 SRB

Izveštaj o poslovanju za drugi kvartal 2013 SRB IZVEŠTAJ O POSLOVANJU BANKE ZA DRUGI KVARTAL 2013. GODINE BEOGRAD, JUL 2013. GODINE 2 S A D R Ž A J 1. PRIKAZ OSNOVNIH POKAZATELJA POSLOVANJA BANKE U PERIODU OD 31.12.2012. DO 30.06.2013. GODINE 4 1.1.

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

MONETARNA KRETANJA 02

MONETARNA KRETANJA 02 MONETARNA KRETANJA 02 Bankarski sektor tokom prva tri kvartala 2018. godine karakteriše sigurnost i stabilnost, uz profitabilno poslovanje, ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Bilansna suma banaka

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija OPŠTE INFORMACIJE ERSTE BANK A.D. NOVI SAD Sedište: Ulica Bulevar Oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad, Srbija Matični broj: 08063818

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

Bazel II Stub 3 Objavljivanje

Bazel II Stub 3 Objavljivanje Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Upravni odbor Banke Del. broj: 1.0-17370/14 Datum: 29.09.2015. Upravljanje rizicima i kapitalom Izveštaj 30.06.2015. godine Kapital, adekvatnost kapitala i tehnike ublažavanja

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године Децембар, године

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године Децембар, године СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2017. године Децембар, 2017. године Садржај: 1. Основни подаци о сектору финансијског лизинга у Србији...

Више

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје године Мај, године

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје године Мај, године СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје 2018. године Мај, 2019. године Садржај: 1. Основни подаци о сектору финансијског лизинга у Србији...

Више

Bilans stanja

Bilans stanja Mатични број: 11031412 Жиро рачуни: 572-000-00002845-55 MF Banka Шифра дјелатности: 65.12 552-002-00021641-32 Hypo Banka Назив друштва за осигурање 338-350-22011374-77 Unicredit bank dd "Mikrofin osiguranje"

Више

Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан , 220, 125 и и 221 (у хи

Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан , 220, 125 и и 221 (у хи Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015. 120, 220, 125 и 225 121 и 221 (у хиљадама динара) Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА 122, 222,

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 070859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.07.2014. године - 30.09.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна Планирано за 01.01.-

Више

xlsx

xlsx Obrazac OP Prilog 20 OSNOVNI PODACI O BANCI VOLKSBANK A.D. BEOGRAD ( Poslovno ime I sediste) Bulevar Mihajla Pupina 165 G (Adresa) 20-13-200 (Telefoni sedista banke) Gordana Matic 20-13-201 (Predsednik

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 07190859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.10.2014. године - 31.12.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна година Планирано

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март 217. године Београд, јул 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Више

kljklčkčjklčjlk

kljklčkčjklčjlk СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2015. године Народна банка Србије Садржај: 1. Тржиште осигурања... 4 1.1. Учесници на тржишту...

Више

- л о г о -

-  л   о   г   о  - На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Новосадска топлана у Новом Саду као јавног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада, број 47/16) и члана

Више

Trendovi u kreditnoj aktivnosti

Trendovi u kreditnoj aktivnosti ТРЕНДОВИ У КРЕДИТНОЈ АКТИВНОСТИ Извештај за прво тромесечје 216. Мај 216. ii Уводна напомена Извештај детаљно анализира најновије трендове у кредитној активности ради што бољег разумевања ситуације на

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар 19. године I. УВОД Депозити становништва представљају значајан извор финансирања и доприносе стабилности финансијског

Више

Microsoft Word - Saopštenje za javnost

Microsoft Word - Saopštenje za javnost SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Banca IMI, investiciona banka Intesa Sanpaolo grupacije, usvojila je konsolidovane finansijske rezultate za 2012. godinu Ukupni prihod, operativna i neto dobit Banca IMI porasli za

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Uputstvo - COREP

Uputstvo - COREP НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за контролу пословања банака МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ OБРАЗАЦА ПОКГ И ПНО Овом методологијом се детаљно објашњавају елементи и начин израде Извештаја о промени очекиваних кредитних

Више

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП СРБИЈАГАС, НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун 01 010 и део 011, 012 и део 013 и део 014 и део 015 и део 016 и део 02 020 и 021 и део 022 и део 023 и део 024 и део 025 и део

Више

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП СРБИЈАГАС, НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун 01 010 и део 011, 012 и део 013 и део 014 и део 015 и део 016 и део 02 020 и 021 и део 022 и део 023 и део 024 и део 025 и део

Више

Tromesečni izveštaj DPF

Tromesečni izveštaj DPF СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје 2015. године

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08 Republika Srpska Vlada K O N S O L I D O V A N I IZVJEŠTAJ O INVESTIRANjU JAVNIH SREDSTAVA Banja Luka, maj 2009. godine S A D R Ž A J UVOD 1 Zakonodavno pravni okvir 1 1. INVESTIRANA I PLASIRANA JAVNA

Више

Период извештавања: од до Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG

Период извештавања: од до Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG Пери извештавања: 0.0.4 до 3.2.4 Гишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA RAVNAJA AD Матични број (МБ): 07627 Поштански број и

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске - 04/17 Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2017. - 31.12.2017. - 30.0 1 - Бања Лука април 2018. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД... 1 РЕЗИМЕ... 2 I БАНКАРСКИ

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским

Више

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА РАЈКО ПОЛЕДИЦА 09039508100 33-09039508 10033 Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033 DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033, c=rs Date: 2019.05.13 12:12:20 +02'00' Obrazac

Више

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Šest godina tranzicije rezultati i izazovi Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije Beograd, 17. oktobar 26. Monetarna politika funkcioniše e i u Srbiji/na Balkanu! Kamatna stopa na dvonedeljne repo

Више

Beogradska berza a.d.

Beogradska berza a.d. Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске –

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске – - Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2019. 31.03.2019. 30.0-1čč - Бања Лука јули 2019. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД...1 РЕЗИМЕ...2 I БАНКАРСКИ СЕКТОР...6

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске –

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске – - Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2018. 31.12.2018. 30.0-1čč - Бања Лука мај 2019. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД...1 РЕЗИМЕ...2 I БАНКАРСКИ СЕКТОР...6

Више

Finansijski izveıtaj za fond 2007

Finansijski izveıtaj za fond 2007 Прилог 1 Oбразац 1 Класа рачуна, група рачуна, рачун Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/0-44-2389/5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д.београд

Више

Obrazac

Obrazac ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ Пословно име Матични број AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ 08134901 ПИБ

Више

Izveštaj o inflaciji

Izveštaj o inflaciji ТРЕНДОВИ У КРЕДИТНОЈ АКТИВНОСТИ Прво тромесечје 219. године Београд, јун 219. године ii Уводна напомена Извештај објављује се ради што бољег разумевања ситуације на домаћем кредитном тржишту. У њему се

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

Godišnji izveštaj

Godišnji izveštaj Godišnji izveštaj javnog društva (u daljem tekstu Izveštaj ) AD IMOS iz Šida MB.: 08119066, šifra delatnosti: 4690 (u daljem tekstu Društvo ) je sastavljen u skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 55 iz 2014. godine definisana su pitanja javnog duga. Shodno ovom Zakonu, javni dug obuhvata dug centralnog nivoa države (državni dug) i lokalnog

Више

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун П

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД РУМА Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун П Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: 8099545 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.03.2016. у 000 динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП 01.01-31.12.2015. Претходна година План

Више

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је . септембар 18. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 1. став 1. тачка 11) Закона о Народној

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 10

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 10 ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 103/2018 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Одредбама

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 103/2018 у даљем тексту:

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 15 1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела 533 2. Одливи по основу дугорочних кредита 534 3. Одливи по основу краткорочних кредита 535

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

Microsoft Word - 0. Naslovna strana sa sadržajem.doc

Microsoft Word - 0. Naslovna strana sa sadržajem.doc Полугодишњи извештај Српске банке а.д. Београд за период 01.01.-30.06.2012. годинe Београд, август 2012. године Рачун број: 908-29501-36; ПИБ: 100000387; Матични број: 07092288 Телефон: (+381 11) 3607

Више

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2014. godine Novi Sad, septembar 2014. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 05.03.2015. VISINA NAKNADA, PROVIZIJA I DRUGO X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAĈUNI/KNJIŢICE 1.1. Otvaranje

Више

Microsoft Word - Izvestaj II kvartal 2012-sredjene tabele docxLEKTORISANO _2_.doc

Microsoft Word - Izvestaj II kvartal 2012-sredjene tabele docxLEKTORISANO _2_.doc СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА БАНКАРСКИ СЕКТОР У СРБИЈИ Извештај за II тромесечје 2012 Септембар 2012 Садржај: 1. Основни подаци... 3 1.1. Одабрани параметри банкарског сектора Србије... 3 1.2.

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 21.06.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2013. godine Novi Sad, septembar 2013. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

KREDITNA BANKA ZAGREB DD Za razdoblje: Bilanca financijske institucije (iznosi u tisućama kn) Pozicija AOP A) U

KREDITNA BANKA ZAGREB DD Za razdoblje: Bilanca financijske institucije (iznosi u tisućama kn) Pozicija AOP A) U Bilanca financijske institucije Pozicija AOP 31.12.28. 31.3.29. A) UKUPNA AKTIVA (AOP 2 do 11) 1 1.485.739 1.415.843 Novac na računu i u blagajni (gotovina) 2 33.814 22.83 Depoziti kod Hrvatske narodne

Више

Прилог БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Пр

Прилог БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Пр Прилог 3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Процена 2014 1 2 3 4 5 A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ

Више

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj SBERBANK BH DD 4200072900000 (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO 200072900000 (Djelatnost) (identifikacioni broj za indirektne poreze) SARAJEVO, FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA

Више

7. март ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на ос

7. март ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на ос 7. март 219. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 14. став 1. тачка 11) Закона о Народној банци

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

RVNC_INFORMATOR

RVNC_INFORMATOR Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Microsoft PowerPoint - Trziste duznickih hov.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Trziste duznickih hov.ppt [Compatibility Mode] 11. Međunarodna Konferencija Beogradske berze UPGRADE IN BELGRADE 2012 Razvoj tržišta dužničkih hartija od vrednosti - Iskustvo i perspektive Sonja Miladinovski član Izvršnog odbora, Societe Generale Banka

Више

fi

fi Образац 1 Група рачуна /рачун БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018. године Напомена - у хиљадама динара текућа Износ претходна 1 2 3 4 5 6 А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007) 0001 34558 29868 10 I ГОТОВИНА 0002

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 17.10.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Беог

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Беог НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у 1. години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд, 31. јул 19. 1 Даме и господо, поштовани представници

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 5 1074 На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 94/15) и члана 82.

Више

Microsoft Word - 580_ hr

Microsoft Word - 580_ hr PBZ tjedne analize Broj 580, 9. listopada 2017. Tjedni pregled (str. 1) Dolar nastavio jačati, kuna blago oslabila (str. 2) Miran tjedan na novčanom tržištu (str. 2) Skroman rast Crobexa (str. 2) Statistika

Више

Републичко такмичење

Републичко такмичење 1 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОСНОВА ЕКОНОМИЈЕ БЕОГРАД, МАРТ 2015. Питања саставио: доцент др Ђорђе Митровић, Универзитет у Београду, Економски факултет 1. Монетаристи су Питања 1 поен а. сматрали да је незапосленост

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје године Садржај:

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Да ли се у обрасцу

Више

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU za prvu polovinu godine Beograd, avgust 2018.

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU za prvu polovinu godine Beograd, avgust 2018. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU za prvu polovinu 2018. godine Beograd, avgust 2018. SADRŽAJ Strana OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVANJA 3 MAKROEKONOMSKI OKVIR POSLOVANJA 4 REALIZACIJA OSNOVNIH CILJEVA POSLOVANJA 6 BILANS

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin  izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Obrazac_OEI-PD xls

Obrazac_OEI-PD xls OPĆI PODACI Tabela A Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Puna i skraćena firma emitenta Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Broj telefona i

Више

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 0 3 AUTO KREDITI 03 4 KREDIT

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

/ naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 1001 Gotovin

/ naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 1001 Gotovin / naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 11 Gotovina u trezoru 12 Gotovina u bankomatima 13 Gotovina na

Више

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i b

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i b FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period 001-303.2012.godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Budva, Poslovni centar Potkošljun b.b. Izvještaj je

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i b

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i b FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period 001-30.09.2012.godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Budva, Poslovni centar Potkošljun b.b. Izvještaj

Више