Гопублички сјхшл ' 11 1 н Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ривнс^г&о.ге ПИБ бр. 1012

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Гопублички сјхшл ' 11 1 н Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ривнс^г&о.ге ПИБ бр. 1012"

Транскрипт

1 Гопублички сјхшл ' 11 1 н Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ривнс^г&о.ге ПИБ бр мат. бр рач. бр Сектор за контролу - 05/1 Број: /17-Х године На основу члана 187. и 212. тачка 15) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РСМ, 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-УС, 106/15 и 10/16-др.закон), члана 28. тачка 10) Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС", број: 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15), чланова 11. и 14. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга ( Службени гласник РС, бр. 72/13) и Налога за вршење контроле в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05/1 број: /17 од године, извршена је контрола у Специјалној болници за психијатријске болести Вршац и сачињен: ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ ВРШАЦ I Контролу су извршила службена лица - надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање: 1. Драгана Живковић, дипл.економиста, 2. Александар Јанковић, дипл.економиста. II Седиште контролисаног субјекта је у Вршцу, улица Подвршанска бр. 13 са подацима: - ПИБ: Шифра делатности: Матични број: III Одговорно лице за период вршења контроле: Суб.спец.кпиничке неурофизиологије са епилептологијом Воскресенски др Татјана, директор Специјалне болнице за психијатријске болести Вршац Потребну документацију дали су на увид: 1. Кристина Мартинов Лекић, начелник Одељења кадровске и административне послове 2. Трајан Магурјан, начелник Одељења за економско финансијске послове, 1

2 IV Предмет контроле је наменско трошење средстава за плате по уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, за период године. V Контрола је вршена у периоду од године до године у Специјалној болници за психијатријске болести Вршац и настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање. VI Контрола је вршена у складу са законским прописима и одговарајућим одлукама и актима Републичког фонда. У поступку контроле коришћена је следећа документација: - Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину бр / од год. (у даљем тексту: Уговор); - Кадровски план Министарства здравља за Специјалну болницу за психијатријске болести Вршац за годину, бр / од год. - Колективни уговор код Специјалне болнице за психијатријске болести Др Славољуб Бакаловић Вршац, бр /2 од године - Статут Специјалне болнице за психијатријске болести Вршац бр /44 од године - Правилник о организацији и систематизацији послова у Специјалној болници за психијатријске болести Др Славољуб Бакаловић Вршац, бр /2 од године и Правилник о изменама, допунама и исправкама Правилника о организацији и систематизацији послова у Специјалној болници за психијатријске болести Др Славољуб Бакаловић 1Вршац, бр /5 од године - Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини бр /1 од године и Делимична измена и допуна Акта о процени ризика бр. 1/2016.год. на радном месту и у радној околини (деловодни број /4 од год. ) - општи акт о стручном усавршавању и специјализацији; - општа акта о радном времену запослених у здравственој установи; - радно-правна документација уговорених радника и - финансијско-рачуноводствена документација. На основу увида у наведену документацију, даје се следећи НАЛАЗ I КОНТРОЛА РАДНО-ПРАВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, БРОЈА УГОВОРЕНИХ РАДНИКА И ОБРАЧУНА ПЛАТА 1. Кадровски план Специјалне болнице за психијатријске болести Вршац У Специјалној болници за психијатријске болести Вршац у контролисаном периоду у примени је био Кадровски план за годину, број: бр / од год., који је донело Министарство здравља Републике Србије. Кадровским планом је утврђено да је укупан број запослених, на одређено и неодређено време, у СБ Вршац 417, од чега 379 запослених радника обавља послове за потребе обавезног 2

3 здравственог осигурања на основу уговора са Републичким фондом за здравствено осигурање. Преглед броја запослених у здравственој установи утврђен Кадровским планом за годину дат је у табели број 1. Табела бр. 1 - преглед броја запослених у здравственој установи утврђен Кадровским планом за годину доктори медицине Уговорени број радника са РФЗО здравствени радници Фарм ацеут/фармаце здравствени утбиохе ВШС и ССС радници са мичар здравствен и сарадници Немеди цински радници укључујући и возаче хмп Укупан број уговорених радника утврђен кадровским планом за 2015.Г. Укупан број запослених у ЗУ утврђен Кадровским планом за 2015.г У табеларном прегледу број 2 дат је приказ броја уговорених радника по месецима за период обухваћен предметом контроле, према подацима из апликације уговорених радника и према подацима здравствене установе. Табела бр. 2 - Број уговорених радника по месецима у контролисаном периоду ПОДАЦИ ИЗ АПЛИКАЦИЈЕУГОВОРЕНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА Јануар Фебруар Март поџ,аци ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ Јануар Фебруар Март Упоређивањем броја уговорених радника из Апликације уговорених радника са бројем уговорених радника према подацима здравствене установе утврђено је да постоје одступања у броју. До одступања је дошло због преклапања радника - замене неактивних уговорених радника, на дужем одсуству (боловање, породиљско одсуство, неплаћено одсуство у ЛА месеца - у изводу из базе уговорених радника је 1 запослени а у обрачуну зарада се воде 2 запослена и сл.). 2. Статут СБ Вршац У контролисаном периоду у здравственој установи су питања којим се уређује област здравствене заштите, односно специјалности из којих она обавља здравствену делатност, унутрашња организација и услови за именовање и разрешење директора, као и друга питања од значаја за рад здравствене установе била уређена одредбама Статута Специјалне болнице за психијатријске болести Вршац бр /44 од године На Статут, који је донео Управни одбор здравствене установе на седници одржаној дана године, сагласност је дало Извршно веће Аутономне покрајине Војводине решењем број: /2007 од године. 3

4 3. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Чланом 24. Закона о раду ( Службени гласник РС бр. 24/05 и 75/14, у даљем тексту: Закон о раду) је прописано да се правилником о организацији и систематизацији послова, који доноси надлежни орган код послодавца, односно лице утврђено законом или општим актом послодавца, утврђују организациони делови код послодавца, назив и опис послова, врста и степен захтеване стручне спреме, односно образовања у складу са законом. Правилником о организацији и систематизацији послова у Специјалној болници за психијатријске болести Др Славољуб Бакаловић Вршац, бр /2 од године и Правилником о изменама, допунама и исправкама Правилника о организацији и систематизацији послова у Специјалној болници за психијатријске болести Др Славољуб Бакаловић" Вршац, бр /5 од године утврђени су организациони делови у Болници и систематизација послова у смислу назива и описа послова, врсте и степена стручне спреме, односно образовања и других услова које лице мора испуњавати да би засновало радни однос у установи, опис послова радних места, као и број извршолаца. Чланом 23. Правилника о условима и начину унутрашње организације здравствених установа ( Службени гласник РС бр. 43/2006 и 126/2014, у даљем тексту: Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених установа) је прописано да се у специјалној болници образују организационе јединице-службе и одељења, а у оквиру њих одсеци и кабинети, под условима и начином утврђеним у складу са чл.18.овог Правилника. Чланом 15. Статута Специјалне болнице за психијатријске болести Др Славољуб Бакаловић" Вршац, су организоване 3 службе као организационе јединице. Образовање ужих организационих јединица у оквиру служби утврђено је актом о организацији и систематизацији послова. Чланом 2. Правилника о организацији и систематизацији послова у СБ Вршац ближе је уређена унутрашња организација Болнице која у свом саставу има 3 организационе јединице: Служба психијатрије, неуропсихијатрије; Служба за специјалистичко-консултативне прегледе и Служба за правне, економско-финансијске послове, техничке и др. сличне послове. Организационе јединице у свом саставу имају: одељења, одсеке, амбуланте, диспанзере и кабинете. Служба психијатрије, неуропсихијатрије у свом саставу има 19 одељења од тога 16 стационарних одељења, дневну болницу и центар за ментално здравље. Служба за специјалистичко -консултативне прегледе у свом саставу има 2 амбуланте, 5 кабинета, 3 саветовалишта, 2 диспанзера и Одсек за медицинску информатику и статистику. Служба за правне, економско-финансијске послове, техничке и др. сличне послове у свом саставу има 5 одељења и то: Одељење за кадровске и административне послове, Одељење за правне и опште послове, Одељење за економско -финансијске послове, Одељење за комерцијалне послове и Одељење за техничке послове. У оквиру одељења формирани су одсеци. Чланом 82. Правилника утврђено је да сви запослени у Болници раде под посебним условима рада, јер имају непосредни контакт са психијатријским пацијентима.у сарадњи са одговорним здравственим сарадником спроводе део окупационе терапије у циљу психосоцијалног и рехабилитационог програма пацијената, тј. антистигма програма, како би пацијенте што лакше укључили у свакодневне токове живота и рада. 4

5 4. Коефицијенти за обрачун и исплату плата уговорених радника У поступку контроле надзорници осигурања извршили су увид у радно-правну документацију (персонална досијеа) за 181-ог уговореног радника, који су изабрани методом случајног узорка свих структура (медицински, административни, технички и помоћни радници), односно 49 % од укупног броја запослених. Контролом је утврђено да се у Специјалној болници за психијатријске болести Вршац воде персонална досијеа за сва запослена лица обухваћена контролисаним узорком, у складу са чланом 16. Посебног колективног уговора. У персоналним досијеима се налазе уговори о раду, анекси уговора о раду, докази о стручној спреми запослених, као и остала акта од значаја за радноправни статус запослених. У поступку контроле надзорници осигурања су констатовали да запослени који су чинили контролисани узорак имају у персоналном досијеу важеће лиценце или решења о обнављању лиценце са периодом важења од 7 година издата од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, односно од стране Лекарске коморе Србије. Увидом у радно-правну документацију је утврђено да здравствена установа са запосленима закључује уговоре о раду, односно анексе уговора о раду. Сви запослени који су чинили контролисани узорак потписали су Обавештење за закључење пречишћеног текста уговора о раду и Уговоре о раду (пречишћен текст) у другој половини 2016.године. Уговорима о раду дефинисано је радно место, степен стручне спреме, опис послова које обавља запослени, радно време запосленог и коефицијент за обрачун и исплату плате, односно измена уколико се ради о анексу уговора о раду и др., односно садрже све елементе у скпаду са чл. 33 Закона о раду. Контролом је утврђено да је у опису послова свих запослених да у сарадњи са одговорним здравственим сарадником спроводе део окупационе терапије у циљу психосоцијалног и рехабилитационог програма пацијената, тј. антистигма програма, како би пацијенте што лакше укључили у свакодневне токове живота и рада. Контрола коефицијената узоркованих запослених обухватила је контролу основних коефицијената, контролу додатних коефицијената по основу руковођења и контролу додатних коефицијентата по основу стручно признатих и научних звања. Контролом је утврђено да је свим запосленим поред основног коефицијента и коефицијента за руковођење, додат и коефицијент за психијатријски додатак од 20% за запослене који долазе у непосредан контакт са пацијентима у психијатријским условима. Надзорници осигурања нису утврдили неправилности у примени коефицијената у контролисаном периоду. 5. Радно време и прековремени рад запослених у здравственој установи Радно време запослених у Специјалној болници Вршац је у уређено Одлуком о распореду, почетку и завршетку радног времена у Специјалној болници за психијатријске болести Др Славољуб Бакаловић Вршац бр /1 од године. Овом одлуком прописано је да радно време запослених здравствених радника и сарадника који раде на одељењима психијатрије, неурологије и специјалистичкоконсултативној служби износи 36 сати недељно (скраћено радно време) у складу са Колективним уговором код Специјалне болнице Вршац који је ускпађен са Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе ( Сл.гласник РС бр.1/15). Распоред радног времена по службама је следећи: Болничка одељења раде непрекидно 24 сата и то: 5

6 -Лекари раде у првој смени од до часова. -Медицинске сестре-техничари у смени од или од часова. -Ван смене од часова, пет дана у континуитету. Суботом и недељом дневна смена је од часова. У Центру за ментално здравље радно време је радним даном од часова, уторком и четвртком од до часова. У дневној болници редовно радно време је радним даном од часова. У Лабораторији и Апотеци од часова. Из претходног је евидентно да лекари и здравствени сарадници раде само у првој смени, док се у остатку дана организује дежурство као облик прековременог рада. Запосленима у Службама за правне, економско финансијске, техничке и друге сличне послове је овом одлуком прописано да раде 40 сати недељно. Међутим контролом је утврђено да иако је радницима у котларници овом одлуком такође прописано да раде 40 сати недељно, Уговорима о раду је за ове раднике прописано скраћено радно време од 36 часова, сагласно Акту о процени ризика. Поред овога уведено је скраћено радно време од 36 сати недељно и једном возачу из контролисаног узорка, што није у складу са Посебним колективним уговором којим је у члану 38. за четврту групу послова у коју спадају и ове две врсте послова предвиђено скраћено радно време у трајању од 37 сати. Напомињемо да здравствена установа има Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини бр /1 од године и Измену и допуну Акта о процени ризика на радном месту и у радној средини код послодавца СБ за психијатријске болести Др Славољуб Бакаловић Вршац, број 1/2016 од године, коју је сачинио БЗР Безбедност ДОО Београд, а којим је за све запослене Специјалне болнице препоручено скраћено радно време у трајању од 36 часова недељно, осим у кабинету за радиологију где је препоручено трајање радног времена од 30 часова недељно. Тако је и за радна места у администрацији утврђено да су то радна места са повећаним ризиком, и предложено увођење скраћеног радног времена. Увидом у уговоре о раду надзорници осигурања су утврдили да здравствена установа није увела скраћено радно време према овој препоруци свим запосленима, већ је увела скраћено радно време у складу са чланом 38. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе : - 36 сати недељно лекарима и медицинским сестрама- техничарима, за стални рад са лицима са менталним сметњама и - 30 сати недељно у кабинету за радиологију спец.радиологије и радиолошком техничару. Здравствена установа је сагласно члану 78. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РС бр. 107/05 и 106/15, у даљем тексту: Закон о здравственој заштити) увела приправности и рад по позиву као облике прековременог рада у здравственој установи. Ставом 3. наведеног члана је дефинисана приправност као посебан облик прековременог рада код којег здравствени радник не мора бити присутан у здравственој установи али мора бити стално доступан ради пружања хитне медицинске помоћи у здравственој установи. Ставом 4. овог члана је утврђено да је рад по позиву као посебан облик прековременог рада код којег здравствени радник не мора бити присутан у здравственој установи али се мора одазвати на позив ради пружања здравствене заштите. 6

7 5.1. Евиденције о присутности на раду Евиденција о времену проведеном на раду води се сагласно члану 5. Одлуке о распореду, почетку и завршетку радног времена у Специјалној болници за психијатријске болести Др Славољуб Бакаловић" Вршац, на нивоу организационе јединице. У поступку контроле надзорници осигурања су извршили увид у евиденције о присутности на раду Кабинета за радиологију и ултразвук, Службе геријатрије, Службе економије и управе у месецу марту 2017.године и упоредили их са подацима из обрачунских листа. Евиденција о присутности на раду одговара подацима из обрачунских листа, с тим што је у службама где је сагласно Акту о процени ризика и Колективном уговору уведено скраћено радно време, евиденција присутности на раду се води у стварно оствареним сатима, док је у обрачуну зараде наведен пун фонд сати за наведени месец. У евиденцији присутности на раду службе управе присутност на раду је евидентирана плусевима, а не оствареном сатницом. Евиденције присутности на раду потписане од стране начелника и/или главне сестре одељења предају се обрачунској служби ради обрачуна зарада. Међутим контролом је утврђено да је евиденција о присутности на раду већег броја служби носи датум из месеца за који се обрачунава зарада, што упућује да заправо представља план рада запослених у овим организационим јединицама, будући да је од датума на евиденцији до завршетка месеца често преостало више од 10 дана. Из евиденције о присутности на раду се може утврдити да ли је запослени одсуствовао са рада због годишњег одмора, плаћеног одсуства, службеног пута или боловања, али не и да ли је обављао послове након истека редовног рада због дежурства или другог облика прековременог рада Прековремени рад у здравственој установи Чланом 76. став 1. Закона о здравственој заштити је прописано да је здравствена установа дужна да у оквиру утврђеног недељног распореда рада и радног времена пружа здравствену заштиту радом у једној, две или више смена, у складу са делатношћу здравствене установе, о чему одлуку доноси директор здравствене установе. Чланом овог Закона је регулисан прековремени рад у здравстевној установи, односно дежурство, приправност и рад по позиву као облици прековременог рада здравствених радника. Чланом 77. став 1. Закона о здравственој заштити је прописано да се дежурство, као облик прековременог рада, уводи здравственим радницима уколико здравствена установа није у могућности да обезбеди здравствену заштиту организацијом рада у сменама или прерасподелом радног времена. Ставом 6. наведеног члана је утврђено да дежурство здравственом раднику не може трајати дуже од 10 часова недељно, док је ставом 7. прописано да изузетно здравственом раднику дежурство може трајати и дуже, а највише до 20 часова недељно, у зависности од делатности здравствене установе, расположивог кадра, као и организације здравствене службе на територији коју покрива здравствена установа. Чланом 78. овог Закона, како је већ наведено, су уређени приправност и рад по позиву као облици прековременог рада здравствених радника. Сагласно ставу 5. наведеног члана је предвиђено да одлуку о увођењу и обиму дежурства на нивоу здравствене установе као и по здравственом раднику доноси директор здравствене установе. Чланом 4. Одлуке о распореду, почетку и завршетку радног времена у Специјалној болници за психијатријске болести Др Славољуб Бакаловић Вршац предвиђено је да се 7

8 у случају потребе, о чему одлучује директор ЗУ, може одредити прековремени рад радницима свих служби. Овим чланом дефинисано је и плаћање оствареног прековременог рада, приправности и рада по позиву. Чланом 5. исте одлуке утврђено је да су за спровођење одлуке одговорни начелници служби-одељења, док контролу спровођења одлуке врше помоћници директора. У поступку контроле надзорници осигурања су остварили увид у Одлуке о увођењу и обиму прековременог рада (односно дежурства) и Решења о увођењу и обиму приправности која је доносио директор здравствене установе у контролисаном периоду за све запослене из узорка. Одлуке о прековременом раду запослених су донете појединачно по запосленом, осим за један број организационих јединица Специјалне болнице Вршац, где је за медицинске сестре у одговарајућој организационој јединици донета једна Одлука у којој су наведене све медицинске сестре-техничари са оствареним сатима прековремеог рада. Одлуке и Решења су датирана последњег дана у месецу и у њима је констатована дужина оствареног прековременог рада за коју радник остварује право на увећану зараду и увећање зараде у складу са чланом 95. Посебног колективног уговора којим је утврђено право запосленог на додатак за плату за рад на дан празника који је нерадни дан у процентуалном износу од 110% од основне плате, за прековремени рад (дежурство и рад по позиву) у процентуалном износу од 26% од основне плате и остали додаци на зараду у складу са овим чланом. Чланом 52. Закона о раду је прописано да се запосленом који ради на нарочито тешким, напорним и за здравље штетним пословима, утврђеним законом или општим актом, на којима и поред примене одговарајућих мера безбедности и заштите живота и здравља на раду, средстава и опреме за личну заштиту на раду постоји повећано штетно дејство на здравље запосленог - скраћује радно време сразмерно штетном дејству услова рада на здравље и радну споспобност запосленог, а највише до 10 часова недељно (послови са повећаним ризиком). Чланом 53. став 4. Закона о раду је утврђено да се запосленом који ради на пословима на којима је уведено скраћено радно време, у складу са чланом 52. Закона, не може одредити прековремени рад на тим пословима, ако законом није другчије одређено. Чланом 38. став 1. Посебног колективног уговора је прописано да се радно време запосленог, у складу са законом, скраћује сразмерно штетном дејству услова рада на здравље и радну способност запосленог, у складу са извршеном проценом ризика и стручном анализом службе медицине рада, док су у ставу 2. овог члана дате смернице на основу којих се утврђује дужина радног времена за одређене групе послова, уколико се ти послови обављају на радним местима која су утврђена као радна места са повећаним ризиком. У поступку контроле надзорници осигурања су извршила увид у одлуке/решења о прековременом раду за узорковани број радника, који је одабран методом случајног узорка. Контролисаним узорком обухваћен је 181 радник свих профила и из свих одељења и служби. Утврђено је да су запослени у котларници и здравствени радници којима је Уговорима о раду прописано скраћено радно време од 36 часова, односно 30 часова у кабинету за радиологију и ултразвук, радили прековремено супротно члану 53. Закона о раду. Увидом у Решења и Одлуке о прековременом раду и приправности за узорковани број радника у контролисаном периоду утврђено је да је одлукама које се односе на медицинске сестре-техничаре и раднике у котларници прецизирано да ће се за време прековременог рада (дежурства) и приправности запосленом исплатити додатак на зараду из сопствених средстава. За додатке на плату по основу прековременог рада ових радника здравствена установа није требовала средства за плате, већ су исти исплаћивани из других извора.

9 Када су у питању лекари којима је сагласно Колективном уговору и Акту о процени ризика прописано скраћено време, додатак на плату по основу прековременог рада и приправности је исплаћиван од средстава обавезног осигурања, осим у случају када је у месецу остварен прековремени рад преко законског оквира, када је здравствена установа доносила посебну одлуку о исплати оствареног прековременог рада изнад законског оквира од 40 часова месечно из сопствених средстава. За додатке на плату по основу прековременог рада преко 40 часова месечно, здравствена установа није требовала средства за плате, већ су исти исплаћивани из других извора. Директор здравствене установе је Заводу за јавно здравље Панчево упутио захтев за Мишљење о оправданости увођења прековременог рада (дежурства) за лекаре Специјалне болнице за психијатријске болести Др Славољуб Бакаловић Вршац број /3 од године, а узимајући у обзир да се по члану 53. Закона о раду запосленом који ради на пословима на којима је уведено скраћено радно време, у складу са чланом 52. закона, не може одредити прековремени рад на тим пословима, као и Кадровску структуру запослених која је испод норматива. Завод за јавно здравље Панчево је дао Мишљење о кадровској обезбеђености докторима медицине у Специјалној болници Вршац број:05-423/ од године у ком је констатовао да је постојеће стање специјалистичког кадра (укупно 45 лекара) далеко испод норматива прописаних Правилником о условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима обављања здравствене службе (67 доктора медицине специјалиста), али је Мишљења да је са постојећим специјалистичким кадром могуће организовање рада здравствене установе сменским радом, који је према постојећим прописима једини могући вид који у условима недостатка кадра треба да обезбеди континуирану здравствену заштиту. Контролом је утврђено да здравствена установа није организовала сменски рад за лекаре Болнице, већ супротно члану 53. Закона о раду, организовала прековремени рад запосленим радницима којима је Уговорима о раду прописано скраћено време. У наредном табеларном прегледу дат је приказ броја сати прековременог рада по месецима, са износима који су по том основу исплаћени запосленима који раде скраћено из средстава обавезног здравственог осигурања. 9

10 Табела 3 број часова ред. ЈМБГ прековременог број рада дежурств приправ 0 ност Јануар Ребруар Март Нето износ накнаде број часова прековременог рада Нето износ број часова прековременог рада Нето износ накнаде накнаде дежурст приправн дежурст приправно во ост во ст / ,00 40 / ,76 40 / , / ,00 37 / ,00 37 / , / ,00 / / 0,00 37 / , / 6.214,00 / / 0,00 27 / , / , , , / ,00 37 / ,00 40 / , / ,80 37 / ,00 37 / , / ,00 40 / ,36 37 / , / ,00 37 / ,00 40 / , / ,00 10 / 6.835,00 30 / , / ,00 27 / ,00 30 / , / ,00 20 / ,00 20 / , / ,00 27 / ,00 37 / ,00 Укупно: , , ,20 У табели број 4 приказан је износ укупних трошкова по месецима, са доприносима на терет радника и послодавца које је здравствена установа исплатила из средстава обавезног здравственог осигурања. Табела 4 ред. број Месец Износ накнаде по основу прековременограда исплаћен од средстава обавезногздравственог осигурања Нето Бруто II 1 Јануар , ,87 2 Фебруар , ,28 3 Март , ,07 Укупно: , ,22 У складу са сачињеним прегледом СБ Вршац је извршила обрачун и исплатила прековремен рад у супротности са чл. 53. Закона о раду у укупном износу од ,22 динара. 10

11 6. Стручно усавршавање запослених у здравственој установи Чланом 25. Посебног колективног уговора је прописано да је послодавац дужан да здравственом раднику и здравственом сараднику обезбеди стручно усавршавање које подразумева стицање знања и вештина, а које обухвата специјализације, уже специјализације и континуирану едукацију. Надзорници осигурања су у поступку контроле извршили увид и у Правилник о стручном усавршавању и специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника Специјалне болнице Вршац бр /1 од године, којим су регулисана права и обавезе здравствених радника на образовање и стручно усавршавање, услови, начин и поступак за остваривање тих права и обавеза, као и друга питања од значаја за образовање и стручно усавршавање у здравственој установи. Чланом 4. овог Правилника је прописано да План стручног усавршавања здравствене установе на предлог стручног савета доноси Управни одбор Болнице сваке године, по правилу истовремено са доношењем плана рада болнице. План стручног усавршавања се доставља Заводу за јавно здравље Панчево ради давања мишљења. Према подацима добијеним од одговорних лица у Служби за кадровске и административне послове, у моменту вршења контроле укупно 14 здравствених радника се налазе на специјализацији као облику стручног усавршавања. У поступку контроле извршен је увид у радно-правну документацију свих запослених специјализаната. Увидом у персонална досијеа констатовано је здравствена установа са свим запосленим специјализантима закључила уговоре о стручном усавршавању којим су уређена међусобна права и обавезе послодавца и запосленог за време специјалистичких студија. Уговорима је дефисано да трошкове специјализације сноси Болница, али и да је запослени дужан да надокнади све трошкове у случају раскида радног односа или прекида специјализације. 7. Плаћено одсуство запослених у СБ Вршац Чланом 77. став 1. Закона о раду је прописано да запослени има право на одсуство са рада уз накнаду зараде (плаћено одсуство) у укупном трајању до 5 радних дана у току календарске године, у случају склапања брака, порођаја супруге, теже болести члана уже породице и у другим случајевима утврђеним општим актом и уговором о раду. Ставом 2. наведеног члана је предвиђено да се време трајања плаћеног одсуства из члана 1. утврђује општим актом и уговором о раду. Чланом 7. Уговора о раду дефинисано је да запослени има право на годишњи одмор, плаћено и неплаћено одсуство са рада у складу са Законом о раду и Колективним уговором код послодавца. Колектини уговор код послодавца у члану 48. дефинише право на плаћено одсуство на исти начин и у случајевима како је то дефинисано чланом 51. Посебног колективног уговора. У поступку контроле надзорници осигурања су извршили увид у решења о плаћеном одсуству запослених из узорка и утврдили да је здравствена установа запосленима чије се накнаде плата обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, утврђивала у складу са Законом о раду, Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, односно Колективним уговором код послодавца. Обрачун накнаде плате врши се у скпаду са наведеним прописима. 11

12 II КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА 1. Уговорена накнада за годину Специјална болница за психијатријске болести Др Славољуб Бакаловић Вршац је са Републичким фондом за здравствено осигурање - Филијалом Панчево закључио Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину, / од године. Чланом 15. Уговора утврђена је накнада за плату за годину у износу од динара. 2. Приходи и примања У поступку контроле извршен је увид у стање следећих подрачуна Специјалне болнице за психијатријске болести Др Славољуб Бакаловић Вршац: - број: преко кога се врши трансфер буџетских средстава, - број: преко кога се врши трансфер сопствених средстава, Увидом у изводе Управе за трезор Министарства финансија РС Србије за наведене рачуне преко којих је здравствена установа обављала финансијске трансакције, утврђено је стање новчаних средстава на почетку и крају контролисаног периода, приказано у наредној табели. Број рачуна Стање на дан године Табела 5 Стање на дан године Рачун буџетских средстава (Извод број 1 од године и Извод број 56 од , , године) Рачун сопствених средстава (Извод број 1 од године и Извод број 61 од године) , ,00 У табели број 6. приказана је стуктура средстава обавезног здравственог осигурања која су се налазила на буџетском рачуну здравствене установе на почетку и на крају контролисаног периода, сачињена на основу података здравствене установе. 12

13 Табела 6 Намена из уговора Стање на дан Стање на дан Превоз 3.607,28 0,00 Енергенти , ,24 Исхрана , ,28 Материјални и остали трошкови , ,19 Лекови 0,00 576,15 Министарство здравља (Сопствена средства на буџетском рачуну) , ,39 Укупно: , ,25 Коначним обрачуном припадајуће накнаде за годину утврђен је дуг на позицији плате у износу од динара и представља дуг по основу повећања цене рада од 5% за запослене у здравствтеној и социјалној заштити од месеца децембра 2016.године, по основу закључка Владе Републике Србије 05 број /2016 од године. У поступку контроле остварен је увид у финансијске картице класе 7* и 8*** констатовано је да су у периоду године остварени укупни приходи и примања у износу од ,81 динар. Здравствена установа је у периоду године остварила укупне приходе од здравственог осигурања по Уговору о финансирању здравствене заштите у износу од ,21 динар. У наредној табели приказана је структура остварених прихода у периоду године. Табела 7 Бр. конта Назив конта- Врста прихода Приходи Извор Прихода Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу ,21 РФЗО Приходи у корист РФЗО - Пар-гиципација ,00 РФЗО Укупно од РФЗО по Уговору ,21 РФЗО Меморандумске ставке за реф/ндацију расхода-болов ,28 РФЗО Приходи судски - ИД број ,50 Министарство здравља Приходи од стационарног лечења - ИД број ,61 Сопствени Остали приходи - ИД број ,21 Сопствени Приходи од специјапистчких прегледа ,00 Сопствени Остапи купци - ИД број ,00 Сопствени Приходи индирект.корисника РФЗО који се остварују додатшм активностима ,00 Сопствени Примања од продаје запиха производње ,00 Сопствени Примања од продаје робе за даљу продају ,00 Сопствени Укупни приходи и примања ,81 13

14 Здравствена установа остварује приходе пружајући услуге лечења осигураницима којима је судским решењима наложено лечење у Специјалној болници Др Славољуб Бакаловић Вршац. Здравствена установа ове услуге фактурише Министарству здравља. Министарство здравља уплате по овом основу врши на буџетски рачун здравствене установе У контролисаном периоду остварени приходи од Министарства здравља износе ,50 динара. Сопствени приходи и примања СБ Вршац у периоду године износе ,82 динара. 3. Наменско трошење средстава пренетих за плате за период године У периоду години здравственој установи су пренета средства за плате у укупном износу од ,25 динара. За период године Специјалној болници за психијатријске болести Вршац су пренета средства за плате у укупном износу од ,25динара. Коначним обрачуном припадајуће накнаде са здравственом установом за 2016.годину, утврђен је дуг на позицији плате у износу од динара (повећање цене рада од 5% за месец децембар 2016.године). РФЗО је извршио пренос ових средстава у јануару 2017.године. Здравствена установа сачињава посебне рекапитулације за обрачун зарада за уговорене раднике и то: 1. за потребе требовања средстава од РФЗО и то: за запослене на неодређено и за запослене на одређено радно време (замене уговорених радника који се налазе у Бази уговорених радника) 2. за коначну исплату средстава и то: за запослене на неодређено и за запослене на одређено радно време (замене уговорених радника које се налазе у Бази уговорених радника). Здравствена установа део зараде (прековремени рад медицинских сестара -техничара, синдикални додатак и сл.) за уговорене раднике финансира из других извора финансирања и тај део обрачунава и исплаћује кроз коначну исплату зараде. За неуговорене раднике здравствена установа сачињава посебну рекапитулацију зараде и исплату врши са рачуна сопствених прихода. У поступку контроле је извршен увид у Рекапитулације обрачуна зарада за уговорене раднике, на основу чега је сачињен наредни табеларни преглед приказан по месецима за период године. Табела бр.8 месец бр. рад. у обрачуну обрачуната и исплаћена средства пренета средства разлика пренетаисплаћена (4-3) Децебмар 5% , , ,00 јануар , , ,00 фебруар , , ,00 март , , ,00 укупно: , , ,00 У контролисаном периоду здравствена установа је за плате уговорених радника обрачунала и исплатила средства у износу од ,25 динара. РФЗО је пренео 14

15 средства за плате уговорених радника у износу од ,25 динара. Разлику у износу од ,00 динара здравствена установа је исплатила из средстава која нису средства обавезног здравственог осигурања. Здравствена установа је директно" са буџетског рачуна од средстава Министарства здравља, исплатила износ од ,00 динара. Наведеним износом од ,00 динара обухваћене су све исплате које је здравствена установа извршила на име зарада које се не признају на терет средстава обавезног здравственог осигурања и исплата које је здравствена установа у обавези да финансира из других извора. Увидом у аналитичке картице конта плате по основу цене рада, конта: допринос за ПИО, конта допринос за здравство и конта допринос за незапосленост (ИД број:619 и 618) утврђен је укупан трошак у износу од ,25 динара. У табели број 9 приказан је број уговорених радника и износ исплаћен за плате уговорених радника на терет средстава обавезног здравственог осигурања. месец уговорена средства требована средства пренета средства бр. рад. у обрачуну Табела 9 исплаћена средства разлика пренетаисплаћен а (2-5) Децембар 5% , ,00 0,00 јануар , , , ,39 0,00 фебруар , , , ,00 0,00 март , , , ,86 0,00 укупно: , , , ,25 0,00 Специјална болница за психијатријске болести Вршац укупан износ плата за уговорене раднике исплаћује са буџетског рачуна. Здравствена установа располаже средствима које Министарство здравља уплаћује на буџетски рачун и тим средствима исплаћује део зараде које се не признају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (прековремен рад и дежурства медицинских сестара-техничара, прековремени рад лекара који је изнад 40 сати месечно, синдикални додатак, разлике у коефицијенту и сл.) За пружање здравствене заштите здравствена установа је ангажовала и одређени број радника који није уговорен са РФЗО. У наредној табели приказан је број неуговорених радника и износ исплаћен за плате неуговорених радника. 15

16 месец бр. рад. у обрачуну исплаћена средства укупно исплаћено у месецу Табела 10 извод са рачуна сопств.прихода Децемба р 5% , ,00 бр.10од јануар ,00 бр.12 од II , ,76 бр.22 од ,00 бр.31 од фебруар II , ,00 бр.40 од март ,95 бр.51 од II , ,93 бр.61 од укупно: , ,69 Укупно исплаћена средства за неуговорене раднике за контролисани период износе ,69 динара. Здравствена установа је плате неуговорених радника исплаћивала са рачуна сопствених прихода. Увидом у аналитичке картице конта плате по основу цене рада, конта: допринос за ПИО, конта диоринос за здравство и конта допринос за незапосленост (ИД број:862) утврђен је укупан трошак у износу од ,69 динара. У поступку контроле је извршена провера обрачуна плате у погледу исправности примене додатака на плату дефинисаних чланом 95. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и чланом 108. Закона о раду. Контролом нису утврђене неправилности. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 1. Кадровским планом је утврђен укупан број запослених у Специјалној болници за психијатријске болести Др Славољуб Бакаловић" Вршац у износу од 417 запослених, од чега 379 запослених радника обавља послове за потребе обавезног здравственог осигурања на основу уговора са Републичким фондом за здравствено осигурање. Укупан број запослених на дан године који се налази у Бази уговорених радника је 368 запослених. 2. Контролом радно-правне документације утврђено је да је здравствена установа у 2016.години: - донела Правилник о организацији и систематизацији послова у Специјалној болници за психијатријске болести Др Славољуб Бакаловић Вршац, бр /2 од године и Правилник о изменама, допунама и исправкама Правилника о организацији и систематизацији послова у Специјалној болници за психијатријске болести Др Славољуб Бакаловић Вршац, бр /5 од године. - закључила уговоре о раду са запосленима (пречишћен текст) у складу са Изменама и допунама Правилника о систематизацији 16

17 - извршила Измену и допуну Акта о процени ризика на радном месту и у радној средини код послодавца СБ за психијатријске болести Др Славољуб Бакаловић Вршац, број 1/2016 од године - запослени који су чинили контролисани узорак имају важеће лиценце ил решења о обнављању лиценце издате од стране Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, односно од стране Лекарске коморе Србије 3. Контролом коефицијената узоркованих запослених која је обухватила контролу основних коефицијената, контролу додатних коефицијената по основу руковођења и контролу додатних коефицијената по основу стручно признатих и научних звања, нису утврђене неправилности. Контролом је утврђено да је свим запосленим поред основног коефицијента и коефицијента за руковођење, додат и коефицијент за психијатријски дадатак од 20% за запослене који долазе у непосредан контакт са пацијентима у психијатријским условима. 4. Радно време запослених у Специјалној болници Вршац је уређено Одлуком о распореду, почетку и завршетку радног времена у Специјалној болници за психијатријске болести Др Славољуб Бакаловић Вршац бр /1 од године. Овом одлуком прописано је да радно време запослених здравствених радника и сарадника који раде на одељењима психијатрије, неурологије и специјалистичко-консултативној служби износи 36 сати недељно (скраћено радно време). Лекари и здравствени сарадници раде само у првој смени, док се у остатку дана организује дежурство као облик прековременог рада. Запосленима у Службама за правне, економско финансијске, техничке и друге сличне послове је овом одлуком прописано да раде 40 сати недељно. Контролом је утврђено да је радницима у котларници Уговорима о раду прописано скраћено радно време од 36 часова, сагласно Акту о процени ризика. Поред овога уведено је скраћено радно време од 36 сати недељно и једном возачу из контролисаног узорка. Чланом 38. Посебног колективног уговора за четврту групу послова у коју спадају и ове две врсте послова предвиђено скраћено радно време у трајању од 37 сати. 5. Завод за јавно здравље Панчево је дао Мишљење о кадровској обезбеђености докторима медицине у Специјалној болници Вршац број:05-423/ од године, у ком је речено да је са постојећим специјалистичким кадром могуће организовање рада здравствене установе сменским радом, који је према постојећим прописима једини могући вид који у условима недостатка кадра треба да обезбеди континуирану здравствену заштиту. 6. Актом о процени ризика на радном месту и у радној околини бр /1 од године и Изменом и допуном Акта о процени ризика на радном месту и у радној средини код послодавца СБ за психијатријске болести Др Славољуб Бакаловић Вршац, број 1/2016 од године за све запослене Специјалне болнице препоручено скраћено радно време у трајању од 36 часова недељно, осим у кабинету за радиологију где је препоручено трајање радног времена од 30 часова недељно. Тако је и за радна места у администрацији утврђено да су то радна места са повећаним ризиком, и предложено увођење скраћеног радног времена. Увидом у уговоре о раду надзорници осигурања су утврдили да здравствена установа није увела скраћено радно време према овој препоруци свим запосленима, већ је увела скраћено радно време у складу са чланом 38. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе. 7. Када су у питању лекари којима је сагласно Колективном уговору и Акту о 17

18 процени ризика прописано скраћено време, додатак на плату по основу прековременог рада и приправности је исплаћиван од средстава обавезног осигурања, осим у случају када је у месецу остварен прековремени рад преко законског оквира, када је здравствена установа доносила посебну одлуку о исплати оствареног прековременог рада изнад законског оквира од 40 часова месечно из сопствених средстава. За додатке на плату по основу прековременог рада преко 40 часова месечно, здравствена установа није требовала средства за плате, већ су исти исплаћивани из других извора. 8. Када су у питању медицинске сестре-техничари и радници у котларници којима је сагласно Колективном уговору и Акту о процени ризика прописано скраћено време, здравствена установа је доносила решења и одлуке о прековременом раду и приправности којима је прецизирано да ће се за време прековременог рада (дежурства) и приправности запосленом исплатити додатак на зараду из сопствених средстава. За додатке на плату по основу прековременог рада ових радника здравствена установа није требовала средства за плате, већ су исти исплаћивани из других извора. 9. У поступку контроле констатовано је да је здравствена установа из средстава обавезног здравственог осигурања исплатила додатак на плату по основу прековременог рада запосленима који раде у режиму скраћеног радног времена (запосленима који су чинили узорак) супротно члану 53. став 4. Закона о раду, у укупном износу од ,22 динара. 10. У контролисаном периоду остварени приходи од Министарства здравља износе ,50 динара. Сопствени приходи и примања СБ Вршац износе ,82 динара. 11. Специјална болница за психијатријске болести Др Славољуб Бакаловић је са Републичким фондом за здравствено осигурање - Филијалом Панчево закључила Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину, којим је дефинисана накнада за плату у износу од динара. 12. У периоду години здравственој установи су пренета средства за плате у укупном износу од ,25 динара, од којих се на плате за период јануармарт односи ,25 динара а на разлику плате за децембар 2016.године ,00 динара ( повећање цене рада од 5% ). 13. У контролисаном периоду здравствена установа је за плате уговорених радника обрачунала и исплатила средства у износу од ,25 динара. РФЗО је пренео средства за плате уговорених радника у износу од ,25 динара. Разлику у износу од ,00 динара здравствена установа је исплатила од средстава Министарства здравља. 14. Укупно исплаћена средства за неуговорене раднике за контролисани период износе ,69 динара. Здравствена установа је плате неуговорених радника исплаћивала са рачуна сопстевених прихода. 15. У поступку контроле је извршена провера обрачуна плате у погледу исправности примене додатака на плату дефинисаних чланом 95. Посебног колективног уговора за здравствене установе и чланом 108. Закона о раду. Контролом нису утврђене неправилности. 18

19 ПРЕДЛОГ МЕРА 1. Да Специјална болница за психијатријске болести Др Славољуб Бакаловић Вршац у складу са чланом 59. став 1. и 3. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09 и 103/15) изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање, у укупном износу од ,22 динара и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, Јована Мариновића 2. Повраћај средстава се врши из средстава која нису средства обавезног здравственог осигурања, уплатом на подрачун буџетских средстава Дирекције Републичког фонда број , са сврхом уплате број записника са позивом на број задужења по моделу 97, ПИБ здравствене установе , јер је у поступку контроле констатовано да је здравствена установа ненаменски утрошила средстава обавезног здравственог осигурања тако што је: - из средстава обавезног здравственог осигурања исплатила прековремени рад запосленима који раде у режиму скраћеног радног времена (запосленима који су чинили узорак), супротно члану 53. став 4. Закона о раду, у укупном износу од ,22 динара 2. Налаже се Специјалној болници за психијатријске болести Др Славољуб Бакаловић Вршац да обрачун и исплату плата и додатака на плате које финансира из средстава обавезног здравственог осигурања врши у складу са важећим прописима којима су уређени обрачун и исплата плата запослених код корисника јавних средстава. На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу, на адресу Јована Мариновића 2, Београд, у року од 8 дана од дана пријема записника. НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА: Записник се доставља: 1. Директору Републичког фонда за здравствено осигурање, 2. Директору здравствене установе 3. Архиви 19

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ривпссашо.гз ПИБ бр мат. бр ра

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ривпссашо.гз ПИБ бр мат. бр ра Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-тап: ривпссашо.гз ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 -Сектор за контролу- 05 Број: 450-2597/15-3

Више

ЛНЉмИШ ФОНД ЗА З Ш 8 Ш Н Н О ОСИГУРДНјЕ в е о г р а д \ 0 8 МАУ 201? ј; Н_.!< ПЕДОВАНО Јована Мариновића бр.2, Београд, Србија, тел:

ЛНЉмИШ ФОНД ЗА З Ш 8 Ш Н Н О ОСИГУРДНјЕ в е о г р а д \ 0 8 МАУ 201? ј; Н_.!< ПЕДОВАНО Јована Мариновића бр.2, Београд, Србија, тел: ЛНЉмИШ ФОНД ЗА З Ш 8 Ш Н Н О ОСИГУРДНјЕ в е о г р а д \ 0 8 МАУ 201? ј; Н_.!< ПЕДОВАНО Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 Е-таП: рив1јс@гг20.г5 ПИБ

Више

Јована Мариновића бр, 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ПИБ бр мат. бр р

Јована Мариновића бр, 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ПИБ бр мат. бр р Јована Мариновића бр, 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-тап: ривпс@г(го.г5 ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 05/1 број: 450-2980/16-6' 03.10.2016,

Више

И Г МАУ 201? ] _,», - ј Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ^В317Гфак^^ ' ^ Н е-тал: риђ ПИБ бр

И Г МАУ 201? ] _,», - ј Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ^В317Гфак^^ ' ^ Н е-тал: риђ ПИБ бр И Г 1 1 8 МАУ 201? ] _,», - ј Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053^В317Гфак^^ ' ^ Н е-тал: риђ јс@г!20.г5 ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 05/1 број:450-2018/17-л

Више

Гј 1'Ш'БЛИЧКИ Ф'ОНД ЗА 31РАВШЕНС)] ОСИГУРАЊЕ ВЕОГРАД 1 2 Ш 201? Е Е В Д Е Д 0 8 а Н о Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, телефон:

Гј 1'Ш'БЛИЧКИ Ф'ОНД ЗА 31РАВШЕНС)] ОСИГУРАЊЕ ВЕОГРАД 1 2 Ш 201? Е Е В Д Е Д 0 8 а Н о Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, телефон: Гј 1'Ш'БЛИЧКИ Ф'ОНД ЗА 31РАВШЕНС)] ОСИГУРАЊЕ ВЕОГРАД 1 2 Ш 201? Е Е В Д Е Д 0 8 а Н о Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-тан: рићуссашо.ге

Више

с Рспублички (}ЧО!-!Л Јована Мариновића бр.2, Београд, Србија, тел: ; факс: Е-таН: р и в П с^л го.гв ПИБ бр. 1012

с Рспублички (}ЧО!-!Л Јована Мариновића бр.2, Београд, Србија, тел: ; факс: Е-таН: р и в П с^л го.гв ПИБ бр. 1012 с Рспублички (}ЧО!-!Л Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 Е-таН: р и в П с^л го.гв ПИБ бр. 101288707 мат.бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 05/1 Број:450-2420/17-

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Пут “ Нови Сад

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Пут “ Нови Сад РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТ, НОВИ САД Број: 400-2527/2018-06 Београд, 26. март 2019. године САДРЖАЈ: 1.УВОД...2

Више

РЕПУБЛИНК-И ФСНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД о 3 МАУ 2017 Е К С П Е Д 0 В А Н 0 1*с:пу<ЗАИ!ч;ки < ј:>ои,а Јована Мариновића бр. 2, Београд,

РЕПУБЛИНК-И ФСНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД о 3 МАУ 2017 Е К С П Е Д 0 В А Н 0 1*с:пу<ЗАИ!ч;ки < ј:>ои,а Јована Мариновића бр. 2, Београд, РЕПУБЛИНК-И ФСНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД о 3 МАУ 2017 Е К С П Е Д 0 В А Н 0 1*с:пуои,а Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042

Више

г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс:

г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-там: РЦЈЗ С@ ГЈ20.ГЗ ПИБ бр. 101288707 мат.

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

З А К О Н

З А К О Н ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata državnih službenika i ostalih zaposlenih (u daljem tekstu: zaposleni) u ministarstvima,

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Бро

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Бро РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Број: 400-3127/2018-06/11 Београд, 08. март 2019. године

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

РсПубдички фонд 2 2 ДИб 20/7 Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: *Т1 Н 0 е-таи: гт20.г5 ПИБ бр мат. бр. 060

РсПубдички фонд 2 2 ДИб 20/7 Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: *Т1 Н 0 е-таи: гт20.г5 ПИБ бр мат. бр. 060 РсПубдички фонд 2 2 ДИб 20/7 Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 *Т1 Н 0 е-таи: ри61јс@ гт20.г5 ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 84026650^ 05/1 број: 450-4253/17-3 14.08.2017.

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), а у вези са чланом

Више

PREDNACRT

PREDNACRT BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС број: 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 1

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС број: 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 1 На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС број: 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 104-124. Закона о раду ( Службени гласник РС број: 24/2005,

Више

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Градско зеленило “ Нови Сад

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Градско зеленило “ Нови Сад РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО, НОВИ САД Број: 400-2526/2018-06 Београд, 08. мај 2019. године САДРЖАЈ:

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

"Службени гласник РС", бр. 62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007, 99/2010, 108/2013 На основу члана 83. тачка 3. Устава Републике Србије, доносим У К А

Службени гласник РС, бр. 62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007, 99/2010, 108/2013 На основу члана 83. тачка 3. Устава Републике Србије, доносим У К А "Службени гласник РС", бр. 62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007, 99/2010, 108/2013 На основу члана 83. тачка 3. Устава Републике Србије, доносим У К А З о проглашењу Закона о платама државних службеника

Више

Јована Мариновића бр. 2,11040 Београд, Србија, телефон: ; факс: е-таи: ПИБ: , Матични број: 06

Јована Мариновића бр. 2,11040 Београд, Србија, телефон: ; факс: е-таи: ПИБ: , Матични број: 06 Јована Мариновића бр. 2,11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-таи: рић1јс@1'(20.г5 ПИБ: 101288707, Матични број: 06042945, Рачун број: 840-26650-09 05 Број: 450-4523/14-1\

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI   Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju

Више

Microsoft Word Sajt cir.doc

Microsoft Word Sajt cir.doc Табела 1 25.12.2008. САВЕТНИК КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈУ Објављено у У месецу према претходном месецу Од почетка до краја периода Од почетка сваког месеца до краја периода 1 2 3 4 5 6 1. 01.2008. С.Г.

Више

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ Београд, април 2015. године 1. УВОД Републички фонд за здравствено

Више

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/2015 281 На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014 - др.

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комуналног предузећа Београдпут, Београд за 2017. годину Број:

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе ј

Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе ј Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

ZAKON

ZAKON ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE Ĉlan 1 Ovim zakonom ureċuju se vrste, sadrţaj i naĉin

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више

"Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

Službeni glasnik RS, br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika "Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika Proglašava se Zakon o platama državnih službenika i

Више

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији

Више

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON o doprinosima za obavezno socijalno

Више

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у години у делу остваривања прихода

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у години у делу остваривања прихода ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14 На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др.

Више

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА НИС АД ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УСАГЛАШЕНИ ТЕКСТ На основу члана 248. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/05 и 61/05 и 54/09) репр

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА НИС АД ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УСАГЛАШЕНИ ТЕКСТ На основу члана 248. Закона о раду (Службени гласник РС бр. 24/05 и 61/05 и 54/09) репр КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА НИС АД ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УСАГЛАШЕНИ ТЕКСТ На основу члана 248. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/05 и 61/05 и 54/09) репрезентативни синдикати у НИС-у а.д Нови Сад Јединствена

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU  STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 113/2017 и 95/2018. I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона

Више

!? АУ Ј Е К С П ЕД О В А Н О Републички фонл Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тал:

!? АУ Ј Е К С П ЕД О В А Н О Републички фонл Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тал: !? АУ6 2017 Ј Е К С П ЕД О В А Н О Републички фонл Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-тал: риђ1јс(а о.гз ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач.

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

Aktuelni podaci za april NSJ AKTUELNI PODACI NA OSNOVU POSLEDNJEG OBJAVLJENOG PODATKA O PROSEČNOJ ZARADI ZA MESEC FEBRUAR GODINE: -Ukupno

Aktuelni podaci za april NSJ AKTUELNI PODACI NA OSNOVU POSLEDNJEG OBJAVLJENOG PODATKA O PROSEČNOJ ZARADI ZA MESEC FEBRUAR GODINE: -Ukupno AKTUELNI PODACI NA OSNOVU POSLEDNJEG OBJAVLJENOG PODATKA O PROSEČNOJ ZARADI ZA MESEC FEBRUAR 2015. GODINE: -Ukupno za Republiku Srbiju 58.992,00 dinara -Za privredu Republike Srbije.Od januara 2011. godine

Више

Zakon o plaćama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republice Srpske

Zakon o plaćama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republice Srpske ZAKON O PLAĆAMA ZAPOSLENIH U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA I STUDENTSKOG STANDARDA REPUBLIKE SRPSKE ( Službeni glasnik RS, br. 11/19) 1 Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plaća zaposlenih

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore"

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Sl. list Crne Gore 930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009, 39/11 od 04.08.2011, 59/11

Више

Републички ФОИА ж г Ш 8 М»-СНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО О СИГУРШ БЕОГРАД 2 70СТ 2016 ЕКСП Е.Д 0..&АН-О. Јована Мариновића бр.2,11040 Београд, Србија,тел:381 т^^

Републички ФОИА ж г Ш 8 М»-СНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО О СИГУРШ БЕОГРАД 2 70СТ 2016 ЕКСП Е.Д 0..&АН-О. Јована Мариновића бр.2,11040 Београд, Србија,тел:381 т^^ Републички ФОИА ж г Ш 8 М»-СНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО О СИГУРШ БЕОГРАД 2 70СТ 2016 ЕКСП Е.Д 0..&АН-О. Јована Мариновића бр.2,11040 Београд, Србија,тел:381 т^^озз^з^гфаксгзв^^^бббдго ПИБ бр. 101288707 мат. бр.

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у години у делу остваривања прихода од упот

Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у години у делу остваривања прихода од упот Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

Microsoft PowerPoint RADNO PRAVO

Microsoft PowerPoint RADNO PRAVO Radno pravo Obuka za polaganje stručnog ispita za sticanje licence stečajnog upravnika Beograd, jun 2005. www.cesmecon.com Pravni izvori Zakon o radu (Sl. glasnik RS br. 24/05) Zakon o zapošljavanju i

Више

Minuli rad

Minuli rad Odgovori Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na pitanja postavljena u vezi sa novim zakonskim rešenjima u Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika i Zakonu o platama u državnim organima

Више

Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, б

Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, б Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, бр. 34/03, 64/04 УС, 84/04 др. закон, 85/05, 101/05

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

„MK COMMERCE“ d

„MK COMMERCE“ d Na osnovu člana 30. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS" br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) (u daljem tekstu: Zakon), dana.godine zaključuje se Između: UGOVOR O RADU 1. (Naziv i sedište poslodavca),

Више

ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у

ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

NAJNOVIJE IZMENE PRAVILNIKA O UGOVARANJU SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA GODINU KNJIGOVODSTVENI TRETMAN KAPITALNOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA TRET

NAJNOVIJE IZMENE PRAVILNIKA O UGOVARANJU SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA GODINU KNJIGOVODSTVENI TRETMAN KAPITALNOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA TRET NAJNOVIJE IZMENE PRAVILNIKA O UGOVARANJU SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2014. GODINU KNJIGOVODSTVENI TRETMAN KAPITALNOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA TRETMAN DONACIJA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ODGOVORI

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: 400-130/2017-05/13 Београд, 08. август 2018. године 1. УВОД... 3 2. НЕПРАВИЛНОСТИ И

Више

I Konačna verzija

I   Konačna  verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Бо

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Бо ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Борачки додатак је право на додатак уз зараду остварену

Више

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗАКОН О ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Оквир Закона Овим Законом утврђују се плате, накнаде и одређена материјална права судија и тужилаца и стручних

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, 76230 Шамац, тел: 054/620-880, Факс: 054/ 620-882 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. - 31.12.2018. ГОДИНЕ

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, 26.09.2017. године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. став 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, ДОДЕЛУ БРОЈА КРОВНЕ

Више

. З А Х Т Е В З А У П И С У ЛЕКАРСКУ КОМОРУ СРБИЈЕ Молим регионалну Лекарску комору централне и западне Србије да изврши мој упис у Лекарску комору Ср

. З А Х Т Е В З А У П И С У ЛЕКАРСКУ КОМОРУ СРБИЈЕ Молим регионалну Лекарску комору централне и западне Србије да изврши мој упис у Лекарску комору Ср . З А Х Т Е В З А У П И С У ЛЕКАРСКУ КОМОРУ СРБИЈЕ Молим регионалну Лекарску комору централне и западне Србије да изврши мој упис у Лекарску комору Србије. Уз захтев прилажем: 1. евиденциони лист, 2. документацију

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА БРОЈ 20. НОВА ВАРОШ, 17. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 1 Општинско веће општине Нова Варош, на осн

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА БРОЈ 20. НОВА ВАРОШ, 17. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 1 Општинско веће општине Нова Варош, на осн СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА БРОЈ 20. НОВА ВАРОШ, 17. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 1 Општинско веће општине Нова Варош, на основу члана 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају

Више

Pravilnik o sistematizaciji 2018

Pravilnik o sistematizaciji 2018 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Број: 04-154/18-01 Датум: 3. 4. 2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), члaна

Више

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 21. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 20/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 21. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 20/ На основу 21.12.2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 411 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 21. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ БРОЈ 20/2016 1. 2. На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVI ЗРЕЊАНИН 25. ОКТОБАР 2017. БРОЈ: 28 227 На основу члана 11а. став 19. Закона о ученичким и студентским стипендијама ( Службени гласник РС, број 18/10 и 55/13),

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више