SADRŽAJ: 1. OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE USLOVI ZA OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE REGISTRACIJA PRIVATNE ZDRAVS

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "SADRŽAJ: 1. OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE USLOVI ZA OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE REGISTRACIJA PRIVATNE ZDRAVS"

Транскрипт

1

2 SADRŽAJ: 1. OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE USLOVI ZA OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE REGISTRACIJA PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE KOD REGISTARSKOG SUDA POSTUPAK UPISA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REGISTAR ZDRAVSTVENIH USTANOVA POSTUPAK SERTIFIKACIJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE ZAKLJUČAK Publikaciju pod nazivom Osnivanje i registracija privatnih zdravstvenih ustanova napisala je Nataša Škrbić

3 Osnivanje privatnih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj regulisano je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske, te podzakonskim aktima-pravilnikom o uslovima za početak rada zdravstvene ustanove i Pravilnikom o certifikaciji zdravstvene ustanove i sadržaju registra sertifikovanih ustanova. Za pojedine zdravstvene ustanove koje se mogu osnovati shodno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, odnosno Zakonom o izmjenama i dopunama ovog zakona još uvijek nisu doneseni posebni Pravilnici koji bi bliže regulisali osnivanje ovih zdravstvenih ustanova. Sama registracija privatnih zdravstvenih ustanova, kao i drugih privrednih subjekata sprovodi se primjenom Zakona o registraciji poslovnih subjekata Republike Srpske. Zakon o zdravstvenoj zaštiti u načelu uređuje pitanja obezbjeđenja zdravstvene zaštite, načela zdravstvene zaštite, prava i obaveze građana i pacijenata, nivoe zdravstvene zaštite, osnivanje i prestanak rada i organizaciju zdravstvenih ustanova, organe zdravstvene ustanove, organizovanje rada u zdravstvenoj ustanovi, radno vrijeme i štrajk zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi, definisanje zdravstvenog radnika i zdravstvenog saradnika, sertifikaciju i akreditaciju zdravstvenih ustanova, nadzor, finansiranje zdravstvenih ustanova, kao i sva druga pitanja od značaja za organizaciju i sprovođenje zdravstvene zaštite. Shodno zakonskim odredbama zdravstvena zaštita u Republici Srpskoj ostvaruje se kroz rad zdravstvenih ustanova, koje se mogu osnovati kao javne ili privatne zdravstvene ustanove. Bez obzira koja zdravstvena ustanova je u pitanju, javna ili privatna, iste se osnivaju pod jednakim uslovima u skladu sa zakonom. Zakonom je dopušteno osnovati sledeće zdravstvene ustanove: ambulanta za liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju; specijalistička ambulanta porodične medicine; specijalistička ambulanta; stomatološka ambulanta; dom zdravlja; apoteka; specijalistički centar; bolnica;

4 specijalna bolnica; klinički centar; zavod; institut za javno zdravstvo; dom za zdravstvenu njegu; laboratorija; banka biološkog materijala i banka matičnih ćelija. Zakon jasno pravi razliku između privatnih i javnih zdravstvenih ustanova, te propisuje ko može osnovati privatnu ili javnu zdravstvenu ustanovu, te diferencira vrste zdravstvenih ustanova koje se mogu osnovati zavisno od toga da li je u pitanju javna ili privatna zdravstvena ustanova, odnosno zavisno od toga ko osniva zdravstvenu ustanovu. Pa tako javnu zdravstvenu ustanovu mogu osnovati samo Republika Srpska i jedinica lokalne samouprave. Ne postoji mogućnost da javnu zdravstvenu ustanovu osnuje fizičko lice. Zavisno ko je osnivač javne zdravstvene ustanove, ista se osniva u formi bolnice; specijalne bolnice; kliničkog centra; zavoda; instituta za javno zdravstvo; banke matičnih ćelija i banke biološkog materijala ako je osnivač Republika Srpska, te u formi doma zdravlja, ambulante za liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju; specijalističke ambulante porodične medicine; specijalističke ambulante; stomatološke ambulante; apoteke i doma za zdravstvenu njegu ukoliko je osnivač jedinica lokalne samouprave. 1. OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE Privatnu zdravstvenu ustanovu može osnovati pravno, privredno i fizičko lice. Ukoliko pravno lice, odnosno privredno društvo osniva privatnu zdravstvenu ustanovu isto može obavljati zdravstvenu djelatnost, samo ako Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite prethodnim rješenjem utvrdi da lice ispunjava uslove za obavljanje pojedine zdravstvene djelatnosti. S tim u vezi, privatna zdravstvena ustanova se može organizovati u sledećim formama: Ambulantna za liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju Specijalistička ambulanta porodične medicine

5 Specijalistička ambulanta Stomatološka ambulanta Apoteka Specijalistički centar Bolnica Specijalna bolnica Dom za zdravstvenu njegu Laboratorija Banka matičnih ćelija Ambulanta za liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju predstavlja zdravstvenu ustanovu u kojoj se promocijom zdravlja, liječenjem, njegom i rehabilitacijom obezbjeđuje zdravstvena zaštita. U ambulanti moraju biti zaposleni jedan doktor medicine i jedna medicinska sestra tehničar. Ako je osnivač zdravstvene ustanove pravno lice, isto pored doktora medicine i medicinske sestre može angažovati i zdravstvenog saradnika. Specijalistička ambulanta porodične medicine je zdravstvena ustanova u kojoj se obezbjeđuje primarni nivo zdravstvene zaštite i u kojoj radi tim porodične medicine. Tim porodične medicine čine specijalista porodične medicine i najmanje dvije medicinske sestre tehničari sa dodatnom edukacijom iz porodične medicine. Specijalističke ambulante prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti predstavljaju zdravstvenu ustanovu koja putem jednog ili više specijalista iz jedne grane medicine ili stomatologije obavlja promotivne, preventivne, dijagnostičke, terapijske, rehabilitacione ili druge aktivnosti iz oblasti medicine, odnosno stomatologije, izuzev bolničkog liječenja. Pravilnikom o uslovima za početak rada bliže su konkretizovani opšti i posebni uslovi za osnivanje pojedinih formi specijalističkih ambulanti. S tim u vezi, dozvoljeno je osnovati sledeće specijalističke ambulante: Specijalistička ambulanta medicine rada

6 Specijalistička pulmološka ambulanta Specijalistička ambulanta za klasičnu-konvencionalnu rendgen dijagnostiku Specijalistička ambulanta za mamografiju Specijalistička ambulanta za angiografiju Specijalistička ambulanta za kompjuterizovanu tomografiju Specijalistička ambulanta za magnetnu rezonancu Specijalistička ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku Specijalistička radiološka ambulanta Specijalistička pedijatrijska ambulanta Specijalistička ginekološka ambulanta Specijalistička ambulanta opšte hirurgije Specijalistička ambulanta plastične i rekonstruktivne hirurgije Specijalistička ortopedska ambulanta Specijalistička urološka ambulanta Specijalistička otorinolaringološka ambulanta Specijalistička oftalmološka ambulanta Specijalistička psihijatrijska ambulanta Specijalistička neurološka ambulanta Specijalistička psihoterapeutska ambulanta Specijalistička dermatovenerološka ambulanta Specijalistička infektološka ambulanta Specijalistička ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Specijalistička ambulanta interne medicine Specijalistička ambulanta nuklearne medicine Specijalistička ambulanta bolesti zuba Specijalistička ambulanta za bolesti usta Specijalistička ambulanta za oralnu hirurgiju Specijalistička ambulanta preventivne i dječije stomatologije

7 Specijalistička ambulanta stomatološke protetike Specijalistička ambulanta ortopedije vilice Specijalistička ambulanta maksilofacijalne hirurgije. Stomatološka ambulanta je zdravstvena ustanova koja sprovodi promociju zdravlja, sprečavanje, suzbijanje, rano otkrivanje i liječenje bolesti usta i zuba. Apoteka je zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja djelatnost snadbjevanja građana ljekovima i medicinskim sredstvima, davanja upustava za njihovu pravilnu upotrebu i informisanje o lijekovima i medicinskim sredstvima. Apotekarska djelatnost obavlja se u skladu sa posebnim zakonskim i podzakonskim aktima kojima se reguliše ova djelatnost. Specijalistički centar je zdravstvena ustanova koja putem više specijalista različitih grana medicine ili stomatologije obavlja promotivne, preventivne, dijagnostičke, terapijske, rehabilitacione ili druge aktivnosti iz oblasti medicine, odnosno stomatologije, izuzev bolničkog liječenja. Bolnica je zdravstvena ustanova prvog, drugog, trećeg ili četvrtog nivoa u kategorizaciji bolnica koja obavlja djelatnost primarne, sekundarne i tercijarne prevencije bolesti i stanja, dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege bolesnika, te osigurava boravak i ishranu bolesnika. Ista obavlja specijalističko, konsultativno i bolničko liječenje svih populacionih i nozoloških grupa. Kategorizacija bolnica vrši se na osnovu rješenja o kategorizaciji koje donosi ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, a na osnovu posebnog Pravilnika kojim se uređuje postupak kategorizacije. Specijalna bolnica je zdravstvena ustanova koja pruža zdravstvenu zaštitu licima određenih populacionih i/ili nozoloških grupa, primarne, sekundarne i tercijarne prevencije bolesti i stanja; dijagnostiku; liječenje;

8 medicinsku rehabilitaciju; zdravstvenu njegu bolesnika te osigurava boravak i ishranu bolesnika. Kao i bolnica, specijalna bolnica obavlja specijalističko, konsultativno i bolničko liječenje ali određenih populacionih i nozoloških grupa, te ima mogućnost organizovanja snadbjevanja lijekovima i drugim medicinskim sredstvima u skladu sa posebnim propisima kojima se reguliše apotekarska djelatnost. U sastavu specijalne bolnice nalaze se odjeljenja, centri, službe ili druge organizacione jedinice koje se uspostavljaju zavisno od potrebe bolnice. Dom za zdravstvenu njegu je zdravstvena ustanova koja sprovodi kontinuiranu zdravstvenu i palijativnu njegu u stacionarnim uslovima. Laboratorija je zdravstvena ustanova koja obavlja specijalizovane dijagnostičke usluge u oblasti hematologije, biohemije, imunologije, patohistologije i stomatologije u skladu sa važećim 180 standardima. Banka matičnih ćelija je zdravstvena ustanova u kojoj se obavljaju poslovi obrade, testiranja, konzerviranja, karantina, skladištenja, čuvanja i distribucije matičnih čelija, a što se uređuje posebnim zakonom USLOVI ZA OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE Kada govorimo o uslovima koji moraju biti ispunjeni da bi se osnovala privatna (ili javna) zdravstvena ustanova, zakon akcenat prvenstveno stavlja na stvaranje uslova za pružanje kvalitetne, bezbjedne, efikasne i efektivne zdravstvene zaštite, kao i obavljanje zdravstvene djelatnosti u skladu sa medicinskom doktrinom i uz upotrebu medicinske tehnologije.

9 Strogo formalno posmatrajući postupak osnivanja privatne zdravstvene ustanove, isti bi se mogao podijeliti na nekoliko koraka, i to: Prethodno ispunjavanje uslova u pogledu prostora, kadra i opreme Dobijanje rješenja Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS o prethodno ispunjenim uslovima Registracija privatne zdravstvene ustanove kod nadležnog registarskog suda Upis zdravstvene ustanove u Registar zdravstvenih ustanova pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS Postupak sertifikacije i akreditacije privatne zdravstvene ustanove kod Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS. Kada govorimo o prethodnim uslovima koji moraju biti ispunjeni da bi se osnovala privatna zdravstvena ustanova, to su uslovi koji se tiču prostora, kadra i opreme. Koji su to uslovi propisano je Pravilnikom o uslovima za početak rada zdravstvene ustanove. Pravilnik o uslovima za početak rada zdravstvene ustanove pravi razliku između opštih i posebnih uslova koji moraju biti ispunjeni da bi zdravstvena ustanova stekla uslove za podnošenje zahtjeva za utvrđivanje ispunjenosti prethodnih uslova. Opšti uslovi se odnose na tehničke kararkteristike građevinskog objekta u kome se nalazi zdravstvena ustanova. S tim u vezi, građevinski objekat ispunjava opšte uslove za obavljanje zdravstvene djelatnosti ako posjeduje sledeće uslove: Da ima upotrebnu dozvolu Prostor je izgrađen namjenski, ili je temeljno adaptiran za obavljanje zdravstvene djelatnosti

10 Prostor je izgrađen od građevinskog materijala koji je u skladu sa projektom i građevinskim standardom Posebno je izdvojena poslovna od stambene ili druge poslovne cjeline ukoliko građevinski objekat ima višenamjensku upotrebu, s tim da ulaz u građevinski objekat može da bude zajednički i za stambene i za poslovne cjeline Postoji direktna komunikacija između radnih prostorija Građevinski objekat se nalazi na pristupačnom mjestu, sa izgrađenim prilaznim putem i parkingom, te obezbjeđenim pristupom za nesmetano kretanje lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima i lica sa invaliditetom Postoji kopija građevinskog tlocrta prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti propisno obilježena Prostor ima jedinstvenu funkcionalnu i tehnološku cjelinu za obavljanje zdravstvene djelatnosti Prostor ima riješeno pitanje izvora zagrijavanja koji je u skladu sa tehničkim i ekološkim standardima Prostor je obezbjeđen protivpožarnim aparatom ili drugim sistemima za gašenje početnih požara U prostoru se mogu obezbjediti i prostorije za administrativne poslove. U pogledu opštih uslova koji se odnose na unutrašnjost objekta zahtijeva se postojanje uređaja za kondicioniranje vazduha ukoliko u zdravstvenoj ustanovi ne postoji centralni sistem (ukoliko zdravstvena ustanova u svom sastavu ima operacione sale, porođajne sale, prostorije za intezivno liječenje), te postojanje razervnih uređaja za proizvodnju električne energije koji se uključuju u slučaju nestanka električne energije iz javne elektromreže. Prostorije u zdravstvenoj ustanovi moraju da budu najmanje svijetle visine 260 cm, a trebaju biti osvjetljenje prirodnim ili vještačkim

11 izvorom svjetlosti. Podovi moraju biti izvedeni od materijala koji se lako čiste i dezinfekuju, te antistatičkih materijala kod pojedinih zdravstvenih ustanova (ustanova koje posjeduju operacione sale, prostorije za obavljanje radiološke djelatnosti i prostorije za intenzivno liječenje). Vrata, zidovi i stropovi moraju da budu glatke i ravne površine, te otvori za vrata ne smiju imati pragove. U sanitarnim prostorijama i laboratorijama na cijeloj površini zida od 160 cm do 180 cm od poda zidovi moraju biti premazani bojom koja omogućava lako pranje i dezinfekciju ili moraju biti obloženi zidnom keramikom. U svim radnim i sanitarnim prostorijama mora biti obezbjeđena topla i hladna voda sa umivaonikom, osim ako se u sanitarne prostorije ulazi iz istog pretprostora kada je dovoljno postojanje jednoj umivaonika. U radnim prostorijama na površini zida oko umivaonika u visini od 160 cm do 180 cm od poda zidovi moraju biti premazani bojom koja omogućava lako pranje i dezinfekciju ili obložen zidnom keramikom. Pristup sanitarnim prostorijama za pacijente mora biti omogućen iz čekaonice ili hodnika. Namještaj mora biti pogodan za čišćenje i dezinfekciju. U pogledu otpada koji nastane prilikom pružanja zdravstvenih usluga, zakon obavezuje svaku zdravstvenu ustanovu da uspostavi sistem upravljanja medicinskim otpadom, a u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. U pogledu kadra opšti uslov je da zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici moraju biti u radnom odnosu sa punim radnim vremenom. Šte se tiče posebnih uslova propisanih Pravilnikom o uslovima za početak rada zdravstvene ustanove istima se bliže konkretizuju uslovi koje svaka zdravstvena ustanova zavisno od forme osnivanja mora da ima, počev od tehničkih uslova građevinskog objekta, pa do oprema koju ustanova mora da ima zavisno od nivoa zdravstvene zaštite koji pruža

12 (primarnog, sekundarnog ili tercijarnog). U ovom radu nećemo se bliže osvrtati na posebne uslove koji se zahtijevaju za svaku zdravstvenu ustanovu a iz razloga što su isti već taksativno nabrojani u gore pomenutom Pravilniku te ih nije potrebno dodatno pojašnjavati. Ono što je važno spomenuti jeste da zakon ograničava privatne zdravstvene ustanove u obavljanju pojedinih zdravstvenih usluga. Pa tako, privatne zdravstvene ustanove ne mogu obavljati sledeće zdravstvene usluge: transplatacije transfuzijske medicine sudske medicine socijalne medicine higijene epidemiologije hitne medicinske pomoći obdukcije i utvrđivanja uzroka smrti forenzičke psihijatrije citogenetike, osim uzimanja uzoraka mikrobiologije, osim uzimanja uzoraka. Nakon što se faktički ispune gore svi navedeni uslovi potrebno je da se podnese Zahtjev za utvrđivanje uslova u pogledu prostora, kadra i opreme za početak rada zdravstvene ustanove Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS a radi donošenja rješenja o ispunjenosti uslova. Po podnošenju urednog zahtjeva ministar imenuje komisiju na osnovu čijeg izvještaja donosi rješenje o ispunjenosti uslova.

13 1.2. REGISTRACIJA PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE KOD REGISTARSKOG SUDA Dobijanje rješenja o ispunjenosti uslova za početak rada zdravstvene ustanove predstavlja uslov koji je potrebno prethodno ispuniti da bi se zdravstvena ustanova upisala u sudski registar i registar zdravstvenih ustanova koji se vodi pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS. Sam postupak registracije zdravstvene ustanove ima se sprovesti prema odredbama Zakona o registraciji poslovnih subjekata Republike Srpske. Postupak registracije zdravstvene ustanove je obavezan, odnosno zdravstvena ustanova prije započinjanja obavljanja zdravstvene djelatnosti mora biti upisana i registrovana kod nadležnog registarskog suda. Postupak registracije pokreće se podnošenjem prijave Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge ( u daljem tekstu: APIF ) Republike Srpske. Ista bez odlaganja podnesenu prijavu dostavlja nadležnom registarskom sudu na odlučivanje. Prilikom odlučivanja o podnesenoj prijavi za registraciju, registarski sud ispituje prijavu sa njene formalne i materijalne strane, te je odluku o istoj dužan donijeti u roku od 2 ( dva ) dana od dana podnošenja iste, ukoliko su uz prijavu dostavljene sve neophodne isprave. Ukoliko registarski sud utvrdi da je prijava za registraciju osnovana, sud donosi rješenje o registraciji a kojim se odobrava registracija poslovnog subjekta i upis u registar. Rješenje o registraciji, kao i sve druge odluke koje sud donese u postupku registracije, objavljuju se na internet stranici APIFA-a, te u Službenom glasniku Republike Srpske. Upis u registar poslovnih subjekta omogućava zdravstvenoj ustanovi da započne sa obavljanjem zdravstvene djelatnosti.

14 1.3 POSTUPAK UPISA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REGISTAR ZDRAVSTVENIH USTANOVA Nakon što se zdravstvena ustanova registrovala kod nadležnog suda, potrebno je da Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS podnese zahtjev za upis u Registar zdravstvenih ustanova. Sam postupak upisa u registar zdrvstvenih ustanova propisan je Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja registra zdravstvenih ustanova. Zahtjev za upis u registar zdravstvenih ustanova (na propisanom obrascu) potrebno je podnijeti u roku od 15 (petnaest) dana od dana dobijanja rješenja o registraciji, i isti treba da sadrži sledeće: Vrstu zdravstvene ustanove Naziv i sjedište zdravstvene ustanove Ime i prezime direktora broj telefona / faksa i internet-adresa zdravstvene ustanove, broj i datum rješenja o ispunjenosti uslova za početak rada zdravstvene ustanove broj i datum rješenja o registraciji od nadležnog suda imena i prezimena zaposlenih zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika sa visokom i srednjom stručnom spremom radno vrijeme zdravstvene ustanove. Svaku promjenu u organizaciji zdravstvena ustanova je dužna u roku od 8 (osam) dana od dana nastale promjene prijaviti Ministarstvu, radi upisa u Registar. Registar zdravstvenih ustanova vodi se u elektronskom obliku.

15 1.4 POSTUPAK SERTIFIKACIJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE Nakon registracije privatne zdravstvene ustanove kod nadležnog registarskog suda i dobijanja rješenja o registraciji, zdravstvena ustanova je dužna u roku od 1 (jedne) godine od dana pravosnažnosti rješenja podnijeti zahtjev za sertifikaciju zdravstvene ustanove. Zahtjev za sertifikaciju se podnosi Agenciji za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija). Po dobijenom zahtjevu Agencija će zdravstvenoj ustanovi dostaviti upitnik za izradu plana sprovođenja sertifikacije, upitnika o samoocjenjivanju i cjenovnik usluga sertifikacije. Na osnovu dostavljenih informacija Agencija izrađuje plan sertifikacije i dostavlja ga zdravstvenoj ustanovi zajedno sa cijenom postupka sertifikacije. Ukoliko se zdravstvenoj ustanovi odobri sertifikacija, ista Agenciji dostavlja sledeću dokumentaciju: Rješenje o registraciji zdravstvene ustanove kod nadležnog suda Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Akte kojima se uređuje postupak pružanja zdravstvenih ustanova Dokaz o uplati utvrđene cijene za sprovođenje sertifikacije Nakon dostavljanja gore navedene dokumentacije Agencija imenuje vodećeg ocjenjivača a koji priprema i obavlja predocjenjivačku posjetu radi upoznavanja zdravstvene ustanove, te izrađuje izvještaj o predocjenjivanju. Ocjenjivanje zdravstvene ustanove vrše ocjenjivači, koji ispunjavanju propisane zakonske uslove za ocjenjivače. Agencija vrši izbor članova tima ocjenjivača, a zdravstvena ustanova ima pravo da uloži

16 primjedbu (prigovor) na sastav ocjenjivačkog tima o kojem će odluku donijeti direktor Agencije. Nakon završenog procesa ocjenjivanja ocjenjivački tim definiše nalaze ocjenjivanja, a vođa tima priprema izvještaj o ocjenjivanju. U izvještaju ocjenjivački tim može predložiti: da se dodijeli certifikacija da se odgodi dodjela sertifikacije uz davanje preporuka sa sprovođenje korektivnih mjera i određivanje roka za njihovo sprovođenje da se ne dodjeli sertifikacija Konačnu odluku donosi Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, koji na osnovu izvještaja o sprovedenom postupku sertifikacije sa preporukom o sertifikaciji i obrazloženjem dostavljenom od strane direktora Agencije, potvrđuje sertifikaciju zdravstvene ustanove, ako ista: ispunjava zahtjeve standarda za sertifikaciju zadovoljava kriterijume i pravila, propisane od Agencije uplati utvrđenu naknadu za sertifikaciju. Nakon sertifikacije zdravstvena ustanova dužna je da informiše svoje korisnike i javnost o sertifikaciji te da traži stručno mišljenje Agencije, ukoliko joj se ukaže potreba za istim. Agencija sprovodi periodično praćenje zdravstvene ustanove u skladu sa godišnjim planom koji donosi Upravni odbor Agencije, a u cilju utvrđivanja načina na koji ustanova održava status standarda sertifikacije. Zdravstvena ustanova je dužna da Agenciju obavijesti o sledećem: promjenu organizacije promjenu djelatnosti promjenu lokacije, radnog prostora i/ili prostornog kapaciteta promjenu strukture potrebnog kadra, i

17 promjene u procesima koji utiču na sigurnost pružanja usluga koje su definisane u obimu sertifikacije Samo ocjenjivanje zdravstvene ustanove u postupku sertifikacije vrši se prema važećim sertifikacionim standardima, a koji se sastoje od grupe kriterijuma i koji se ocijenjuju preko indikatora koji omogućavaju preciznu ocjenu ispunjenosti kriterijuma. U postupku ocjenjivanja sprovešće se: razgovor sa zdravstevenim radnicima i zdravstvenim saradnicima zdravstvene ustanove pregled odabranih medicinskih dokumenata i dokumentacije zdravstvene ustanove, i obilazak prostorija ustanove i pregled medicinske opreme, te uvid u način odvijanja procesa rada. Nakon sertifikacije zdravstvene ustanove, ista se upisuje u Registar sertifikovanih zdravstvenih ustanova, a koji se mjesečno ažurira zavisno o promjenama statusa sertifikovanih zdravstvenih ustanova.

18 Z A K LJ U Č A K Danas u Republici Srpskoj postoji i radi 297 javnih i privatnih zdravstvenih ustanova. Sam postupak osnivanja privatne zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj je složen, te zahtijeva ispunjenje velikog broja prethodnih uslova. Činjenica da je zdravstveni sistem u Republici Srpskoj sektor sa visokim stepenom državne regulative, dodatno otežava proces sticanja uslova za početak obavljanja zdravstvene djelatnosti. Ono čemu svaka zdravstvena ustanova treba da teži jeste stalno unapređivanje pružanja kvaliteta zdravstvene zaštite u skladu sa trendovima razvoja ovog sektora u zemljama Evrope i Amerike. U tom smislu javlja se potreba unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite kao i uvođenje primjene sistema kvaliteta u zdravstvu, odnosno razvoj privatnog zdravstvenog sektora. Privatni zdravstveni sektor u mnogim državama svijeta dostigao je takav nivo da se njegovo postojanje i kvalitet pruženih zdravstvenih usluga ne dovodi u pitanje. Međutim, uspostavljanje jednog ovakvog sektora zahtijeva stalno stručno i profesinalno usavršavanje, organizovanje dobrog menadžerskog sistema zdravstvene ustanove koji će biti upoznat sa potrebama lokalnih kapaciteta, zatim sa zakonodavstvom i regulativom iz ove oblasti te koji će dobro poznavati oblast finansijskog sistema. S druge strane, potrebno je obezbjediti zadovoljstvo pacijenta koje treba da bude osnovni motiv i cilj rada zdravstvene ustanove. Ukoliko zdravstvena ustanova, odnosno menadžer iste uspije da ovo sve uskladi onda se mogu očekivati dobri rezultati rada i uspješno poslovanje zdravstvene ustanove.

19 NATAŠA ŠKRBIĆ Stručni saradnik Stručni saradnik u Advokatskoj firmi Sajić iz Banjaluke. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banjaluci 2011.godine, a u Advokatskoj firmi Sajić zaposlena je od godine kao advokatski pripravnik. Pravosudni ispit položila je u martu 2015.godine. Jezici: engleski Telefon: 051/ , 051/ Advokatska firma Sajić o.d. Banja Luka osnovana je godine i već 14 godina svojim klijentima pruža pravne usluge i daje savjete iz različitih oblasti prava. Naš tim broji 18 zaposlenih, od čega 9 advokata i stručnih saradnika usko specijalizovanih za posebne oblasti prava kao što su kompanijsko pravo, poresko pravo, radno pravo, bankarsko pravo itd. Klijente zastupamo pred svim sudovima i državnim institucijama u Bosni i Hercegovini, učestvujemo u pregovorima sa stranim i domaćim pravnim i fizičkim licima, dajemo mišljenja i preporuke u vezi sa primjenom propisa, te nudimo i ostale pravne usluge koje su potrebne kako bi se u potpunosti zaštitili i ostvarili interesi naših klijenata. Banja Luka, mart 2017.godine

20

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

OSNIVANJE I REGISTRACIJA UDRUŽENJA GRAÐANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SPORTSKE KLUBOVE Advokatska firma SAJIÆ o.d. Banja Luka Knežopoljska br. 10, Banja L

OSNIVANJE I REGISTRACIJA UDRUŽENJA GRAÐANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SPORTSKE KLUBOVE Advokatska firma SAJIÆ o.d. Banja Luka Knežopoljska br. 10, Banja L OSNIVANJE I REGISTRACIJA UDRUŽENJA GRAÐANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SPORTSKE KLUBOVE Advokatska firma SAJIÆ o.d. Banja Luka Knežopoljska br. 10, Banja Luka, BiH tel: +387 51 227 620 fax: +387 51 227 623

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 Prečišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 003/16 od 15.01.2016), 2. Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini. Pravosudni ispit (u daljem

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

На основу АмандманаXL тачка2. на Ус т а в Републи-ке Српске( Службени гласник Републике Српске, број 28/94), доносим УКАЗ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕН

На основу АмандманаXL тачка2. на Ус т а в Републи-ке Српске( Службени гласник Републике Српске, број 28/94), доносим УКАЗ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕН На основу АмандманаXL тачка2. на Ус т а в Републи-ке Српске( Службени гласник Републике Српске, број 28/94), доносим УКАЗ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ Проглашавам

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан Службени гласник РС, број 59/2019, објављен 23. 08. 2019. године Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 3281 На основу члана 73. став 2. и члана 74. став 2. Закона о ветеринарству ( Службени гласник

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О УПИСУ У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЗГРАДА СА ОБРАСЦИМА АКАТА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ПРИМЈЕНУ ЗАКОНА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Бања Лука,

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ДЈЕЦУ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ Бања Лука, јун 2019. године На основу члана 36. став 4. Закона

Више

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана Акт је ступио на снагу 15.03.2018. године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од 13.04.2018. године. На основу члана 499. став 4. и члана 518. став 3. тачка 1) Закона о извршењу и обезбеђењу

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA Na osnovu člana 248. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Zakonom o univerzitetu ( Sl. glasnik R.S broj:12/93,

Више

PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti u

PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA (Sl. glasnik RS, br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti u PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti uslova za priznavanje etalona Republike Srbije (u daljem

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Slide 1

Slide 1 Одлучивање о акредитацији у сврху преласка на ново издање стандарда Љиљана Маркићевић Одлучивање о акредитацији ПРАВИЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ АТС-ПА 01 тачка 4.5.2 Одлучивање о акредитацији Процедурa АТС-ПР15 Одлучивање

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Microsoft Word - Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH br

Microsoft Word - Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH br I. OSNOVNE ODREDBE «Službene novine FBiH» br. 46/10 od 2. augusta 2010. godine ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Član 1. Ovim zakonom uređuju se načela, mjere, način organizovanja i provođenja zdravstvene zaštite,

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни посао Ко покреће поступак и на који начин: Захтев за

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ

ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ Област: Животна средина - поверени послови

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

Zakon o podsticajima u privredi RS

Zakon o podsticajima u privredi RS ZAKON O PODSTICAJIMA U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE 1 ( Službeni glasnik RS, br. 52/19) Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi, korisnici i postupak za ostvarivanje prava na podsticaje za povećanje plata

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene nov

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (Službene nov Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97,

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

GLASNIK BR^KO DISTRIKTA B O S N E I H E R C E G O V I N E Godina XII Broj 38 Četvrtak, 3. novembar godine B R Č K O Bosanski jezik 405

GLASNIK BR^KO DISTRIKTA B O S N E I H E R C E G O V I N E Godina XII Broj 38 Četvrtak, 3. novembar godine B R Č K O Bosanski jezik 405 SLU@BENI GLASNIK BR^KO DISTRIKTA B O S N E I H E R C E G O V I N E Godina XII Broj 38 Četvrtak, 3. novembar 2011. godine B R Č K O Bosanski jezik 405 Na osnovu člana 31 stava 1 tačke n) Poslovnika o radu

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc Савет Републичке радиодифузне агенције на основу члана 8 став 1 тачка 9, члана 18 став 8, члана 62 став 2 Закона о радиодифузији ( Службени гласник Републике Србије бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11)

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) I. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom odlukom se propisuju opći

Више

76.1.1

76.1.1 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 76 14.8.2017. V Задужује се Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске да са корисницима ових станова закључи уговор о закупу у складу са Законом

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

З А К О Н

З А К О Н Službeni glasnik: 96/05 Datum: 06/10/2005 Z A K O N O AGENCIJI ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom reguliše se status, djelatnost, upravljanje, rukovoďenje,

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/1), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Microsoft Word - Pravilnik o upisu lica sa invaliditetom

Microsoft Word - Pravilnik o upisu lica sa invaliditetom На основу члана 43. став 1. тачка 29. Статута Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", број 201/18 и 207/19) и члана 30. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета

Више

Faktura

Faktura EDUKATIVNI CENTAR DISCIPULUS 22441 Deč, Braće Savić 30, Tel/fax: 022/436-288 Mob: 069/102-37-03 PIB: 104660174, Mat.br.: 60400075, Tekući računi: 330-52000652-32 OBAVEŠTENJE U Službenom glasniku RS br.

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način finansiranja inovativne djelatnosti, kao i druga pitanja

Више

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службен

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у Службен Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 77/2014 и 83/2015. Опште одредбе

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

Odluka o oglasavanju

Odluka o oglasavanju "Службени гласник РС", бр. 23/2006 и 23/2013 др. одлука 1 На основу члана 8. став 2. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима ("Службени гласник РС", бр. 85/2005), гувернер Народне

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. захтјеву Јавне здравствене установе Дом здравља Приједор,

Више