(prijevoz uè. I razreda sred.ıkola)

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "(prijevoz uè. I razreda sred.ıkola)"

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT Klasa:602-03/07-01/109 Urbroj:2163/1-05/ Labin, g. STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA ISTARSKE ŽUPANIJE P A Z I N Predmet: Zaključak o prihvaćanju ugovora o plaćanju troškova prijevoza učenika I. razreda srednjih škola - prijedlog U privitku vam dostavljamo prijedlog naprijed navedenog zaključka sa zamolbom da ga uvrstite u dnevni red naredne sjednice Poglavarstva Istarske županije. Sa poštovanjem PROČELNIK Mladen Dušman

2 Na temelju točke VI. Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika prvih razreda srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g. Klasa:602-03/07-08/59, Urbroj: od 24.srpnja 2007.g. i članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 09/06. - drugi pročišćeni tekst) Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj donosi Z A K L J U Č A K I. Prihvaćaju se ugovori o plaćanju troškova prijevoza učenika srednjih škola Istarske županije, a koji se odnose na besplatni prijevoz učenika I. razreda srednjih škola koji to pravo ostvaruju na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika prvih razreda srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g. II. Utvrđuje se da će se ugovori iz točke I. ovog zaključka sklopiti za razdoblje rujan - prosinac 2007.g. sa slijedećim prijevoznicima u javnom putničkom linijskom prijevozu: 1. Prijevozničko - ugostiteljski obrt "Šegon Trans" Tinjan 2. Hrvatske željeznice - Putnički prijevoz d.o.o. Zagreb 3. Autotrans d.o.o. Rijeka 4. Obrt za prijevoz putnika u cestovnom prometu "Simonetti - Tours" Poreč 5. "Trgotrans Karojba" d.o.o. Karojba 6. Obrt za cestovni prijevoz putnika "Loritrans" Pazin 7. Obrt "Umag-Turs" slobodan prijevoz putnika Umag 8. Obrt "Halicar Tours" cestovni prijevoz Poreč 9. Istrapromet d.o.o. Umag 10. Pulapromet d.o.o. Pula 11. Brioni d.d. Pula III. Ovlašćuje se župan Istarske županije Ivan Jakovčić za potpisivanje ugovora iz točke I. ovog Zaključka te drugih ugovora o plaćanju troškova prijevoza učenika I. razreda srednjih škola koje će biti potrebno sklopiti zbog eventualno naknadno ukazane potrebe. IV. Nacrti ugovora o financiranju prijevoza učenika prvih razreda srednjih škola sastavni su dio ovog Zaključka. V. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. Klasa: Urbroj: Pula, REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO Predsjednik Ivan Jakovčić

3 O B R A Z L O Ž E N J E I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE OVOG AKTA Ovaj akt donosi se na osnovi točke VI. Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika I. razreda srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g.( u daljnjem tekstu:odluka) koju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske donijelo u skladu sa Nacionalnim programom mjera za uvođenje obvezatnog srednjoškolskog obrazovanja ("Narodne novine" br. 71/07.) pod Klasom:602-03/07-08/59, Urbroj: od 24.srpnja 2007.g. te na osnovi članaka 59. i 77. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» br. 09/06 - pročišćeni tekst). Člankom 59. utvrđene su ingerencije Poglavarstva Istarske županije na sljedeći način: «Poglavarstvo priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Skupštine, usmjerava djelovanje upravnih tijela Istarske županije u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, odnosno poslova državne uprave koji su povjereni Istarskoj županiji, nadzire njihov rad, obavlja druge poslove utvrđene Statutom Istarske županije.» Člankom 77. Statuta Istarske županije propisana je vrsta akata koje Poglavarstvo donosi. Točka VI. Odluke propisuje slijedeće: "Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb, u skladu sa važećim propisima, utvrđuju postupak provedbe predmetne odluke te od škola prikupljaju, obrađuju i sistematiziraju podatke o broju učenika i relacijama prijevoza. Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb s prijevoznicima redovitog putničkog javnog linijsko prijevoza dogovaraju način obračuna, rokove i način plaćanja usluge prijevoza. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa mjesečno osigurava sredstva za troškove prijevoza učenika na temelju zahtjeva jedinica područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, koji obvezatno sadrže popise učenika po školama i relacijama prijevoza s naznakom potrebnih sredstava." II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM Temeljem gore pomenutih akata pravo na besplatni prijevoz, na našem području, ostvaruju učenici I. razreda srednjih škola koji su upisani u srednje škole sa sjedištem na području Istarske županije i kojima je Istarska županija osnivač. To pravo se odnosi na međumjesni prijevoz od mjesta prebivališta do mjesta škole i natrag te za odlazak na praksu,ako je mjesto obavljanja prakse različiti od mjesta prebivališta učenika i to na redovitim linijama u javnom putničkom linijskom prijevozu. Učenik nema pravo na besplatni prijevoz unutar istog naselja odnosno ako mu je mjesto prebivališta isto kao i mjesto pohađanja srednje škole. Navedena prava se prema Odluci ostvaruju za razdoblje rujan - prosinac 2007.g. Sredstva su osigurana u Državnom proračunu te se dostavljaju osnivaču na temelju popisa učenika i zahtjeva koji se predaje do polovice mjeseca tako da se plaćanja prema prijevoznicima mogu obaviti početkom mjeseca za prethodni mjesec. Donošenjem Zaključka koji se predlaže omogućava se sklapanje ugovora sa prijevoznicima kako bi osnivač osigurao prijevoz učenika I. razreda srednjih škola.

4 Kako se naknadno mogu javiti specifični slučajevi da pojedini učenik koristi prijevoz koji nije obuhvaćen ovim zaključkom predlaže se da se župan ovlasti i na potpisivanje naknadnih ugovora. III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA IZVRŠENJE OVOG AKTA Osigurana u Državnom proračunu kao transfer Proračunu Istarske županije u ukupnom iznosu od ,00kuna za 2007.g.. PROČELNIK Mladen Dušman

5 ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3, zastupana po županu Ivanu Jakovčiću (u daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane i AUTOTRANS d.o.o. Rijeka, Žabica 1, zastupan po predsjedniku Uprave Zvonku Krmpotiću (u daljnjem tekstu: Prijevoznik)s druge strane sklopili su dana ovaj U G O V O R o financiranju troškova prijevoza učenika I. razreda srednjih škola Članak 1. Predmet ovog Ugovora je način obračuna, rokovi i način plaćanja usluge prijevoza za besplatni prijevoz učenika I. razreda srednjih škola koji to pravo ostvaruju na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika I. razreda srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Klasa:602-03/07-08/59, Urbroj:2163/1-05/4-07-1) od 24.srpnja 2007.g., a koji su upisani u srednje škole sa sjedištem na području Istarske županije i kojima je Istarska županija osnivač. Članak 2. Ugovorne strane suglasne su da se prijevoz učenika iz članka 1. ovog Ugovora obavlja na redovitim međumjesnim linijama u javnom putničkom linijskom prijevozu. Učenici koriste prijevoz za svakodnevni odlazak i povratak od mjesta prebivališta do mjesta škole i natrag te za odlazak na praksu, ako je mjesto obavljanja prakse različito od mjesta prebivališta učenika. Članak 3. Ugovorne strane suglasne su da su popis učenika koji sadrži prezime i ime učenika koji ostvaruju pravo na financiranje troškova prijevoza, naziv škola u koje su upisani, adrese prebivališta učenika te udaljenosti od mjesta prebivališta do škole kao i ponuda Prijevoznika od g. sastavni dijelovi ovog Ugovora. Članak 4. Ugovorne strane suglasne su da srednja škola svakom učeniku I. razreda koji ostvaruje pravo iz članka 1. ovog Ugovora izdaje potvrdu na temelju koje će mu Prijevoznik izdati mjesečnu kartu odnosno voznu ispravu u skladu sa svojim pravilima. Članak 5. Ugovorne strane suglasne su da će Prijevoznik, na temelju potvrda učenika i izdanih voznih isprava, svakog mjeseca i to najkasnije do tog u mjesecu za tekući mjesec, Naručitelju dostaviti račun kojem će priložiti popis učenika, odvojeno za svaku školu, sa slijedećim podacima: - naziv škole - ime i prezime učenika - mjesto prebivališta učenika - relacija - puna cijena mjesečne učeničke isprave - ukupan iznos

6 Članak 6. Ugovorne strane suglasne su da će o eventualnoj promjeni broja učenika do koje dođe nakon sklapanja ovog Ugovora Naručitelj izvijestiti Prijevoznika koji će uslugu prijevoza nastaviti obavljati u skladu s navedenom promjenom. Prijevoznik će obračun izvršenog prijevoza, od dana primitka obavijesti, obavljati prema stvarnom broju učenika u prijevozu temeljem izdanih mjesečnih karata, a prema cijenama iz ponude Prijevoznika. Članak 7. Sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika iz članka 1. ovog Ugovora osigurana su u Državnom proračunu za 2007.god., a dostavljaju se Naručitelju na temelju zahtjeva i računa Prijevoznika. Naručitelj se obvezuje platiti prijevoz učenika prema računima Prijevoznika po uplati Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a najkasnije do 10. u mjesecu za protekli mjesec. Članak 8. Prijevoznik se obvezuje prijevoz iz članka 1. ovog Ugovora obavljati po pravilima struke, poštivati pravila o sigurnosti prometa te sve učenike u svojstvu putnika koje prevozi osigurati od slučaja nezgode. Članak 9. Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od 03.rujna do 31.prosinca 2007.godine. Članak 10. U slučaju da tijekom važenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje iziskuju njegove izmjene ugovorne strane regulirat će ih posebnim Aneksom. Članak 11. Eventualne nesporazume koji nastanu pri izvršenju ovog Ugovora ugovorne strane će dogovorno rješavati. U slučaju spora ugovorne strane su suglasne da je nadležan Trgovački sud u Pazinu. Članak 12. Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, po dva za svaku ugovornu stranu. AUTOTRANS do.o. Predsjednik Uprave Zvonko Krmpotić Broj: Rijeka, ISTARSKA ŽUPANIJA Župan Ivan Jakovčić Klasa: Urbroj: Pula,

7 ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3, zastupana po županu Ivanu Jakovčiću (u daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane i ISTRAPROMET d.o.o. Umag, Joakima Rakovca bb, zastupan po direktoru Sandru Markežić (u daljnjem tekstu: Prijevoznik)s druge strane sklopili su dana ovaj U G O V O R o financiranju troškova prijevoza učenika I. razreda srednjih škola Članak 1. Predmet ovog Ugovora je način obračuna, rokovi i način plaćanja usluge prijevoza za besplatni prijevoz učenika I. razreda srednjih škola koji to pravo ostvaruju na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika I. razreda srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Klasa:602-03/07-08/59, Urbroj:2163/1-05/4-07-1) od 24.srpnja 2007.g., a koji su upisani u srednje škole sa sjedištem na području Istarske županije i kojima je Istarska županija osnivač. Članak 2. Ugovorne strane suglasne su da se prijevoz učenika iz članka 1. ovog Ugovora obavlja na redovitim međumjesnim linijama u javnom putničkom linijskom prijevozu. Učenici koriste prijevoz za svakodnevni odlazak i povratak od mjesta prebivališta do mjesta škole i natrag te za odlazak na praksu, ako je mjesto obavljanja prakse različito od mjesta prebivališta učenika. Članak 3. Ugovorne strane suglasne su da su popis učenika koji sadrži prezime i ime učenika koji ostvaruju pravo na financiranje troškova prijevoza, naziv škola u koje su upisani, adrese prebivališta učenika te udaljenosti od mjesta prebivališta do škole kao i ponuda Prijevoznika, sastavni dijelovi ovog Ugovora. Članak 4. Ugovorne strane suglasne su da srednja škola svakom učeniku I. razreda koji ostvaruje pravo iz članka 1. ovog Ugovora izdaje potvrdu na temelju koje će mu Prijevoznik izdati mjesečnu kartu odnosno voznu ispravu u skladu sa svojim pravilima. Članak 5. Ugovorne strane suglasne su da će Prijevoznik, na temelju potvrda učenika i izdanih voznih isprava, svakog mjeseca i to najkasnije do tog u mjesecu za tekući mjesec, Naručitelju dostaviti račun kojem će priložiti popis učenika, odvojeno za svaku školu, sa slijedećim podacima: - naziv škole - ime i prezime učenika - mjesto prebivališta učenika - relacija

8 - puna cijena mjesečne učeničke isprave - ukupan iznos Članak 6. Ugovorne strane suglasne su da će o eventualnoj promjeni broja učenika do koje dođe nakon sklapanja ovog Ugovora Naručitelj izvijestiti Prijevoznika koji će uslugu prijevoza nastaviti obavljati u skladu s navedenom promjenom. Prijevoznik će obračun izvršenog prijevoza, od dana primitka obavijesti, obavljati prema stvarnom broju učenika u prijevozu temeljem izdanih mjesečnih karata, a prema cijenama iz ponude Prijevoznika. Članak 7. Sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika iz članka 1. ovog Ugovora osigurana su u Državnom proračunu za 2007.god., a dostavljaju se Naručitelju na temelju zahtjeva i računa Prijevoznika. Naručitelj se obvezuje platiti prijevoz učenika prema računima Prijevoznika po uplati Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a najkasnije do 10. u mjesecu za protekli mjesec. Članak 8. Prijevoznik se obvezuje prijevoz iz članka 1. ovog Ugovora obavljati po pravilima struke, poštivati pravila o sigurnosti prometa te sve učenike u svojstvu putnika koje prevozi osigurati od slučaja nezgode. Članak 9. Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od 03.rujna do 31.prosinca 2007.godine. Članak 10. U slučaju da tijekom važenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje iziskuju njegove izmjene ugovorne strane regulirat će ih posebnim Aneksom. Članak 11. Eventualne nesporazume koji nastanu pri izvršenju ovog Ugovora ugovorne strane će dogovorno rješavati. U slučaju spora ugovorne strane su suglasne da je nadležan Trgovački sud u Pazinu. Članak 12. Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, po dva za svaku ugovornu stranu. ISTRAPROMET d.o.o. Direktor Sandro Markežić Broj: Umag, ISTARSKA ŽUPANIJA Župan Ivan Jakovčić Klasa: Urbroj: Pula,

9 ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3, zastupana po županu Ivanu Jakovčiću (u daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane i BRIONI d.d. Pula,Šijanska cesta 4, zastupan po direktoru Ante Kvasini (u daljnjem tekstu: Prijevoznik)s druge strane sklopili su dana ovaj U G O V O R o financiranju troškova prijevoza učenika I. razreda srednjih škola Članak 1. Predmet ovog Ugovora je način obračuna, rokovi i način plaćanja usluge prijevoza za besplatni prijevoz učenika I. razreda srednjih škola koji to pravo ostvaruju na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika I. razreda srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Klasa:602-03/07-08/59, Urbroj:2163/1-05/4-07-1) od 24.srpnja 2007.g., a koji su upisani u srednje škole sa sjedištem na području Istarske županije i kojima je Istarska županija osnivač. Članak 2. Ugovorne strane suglasne su da se prijevoz učenika iz članka 1. ovog Ugovora obavlja na redovitim međumjesnim linijama u javnom putničkom linijskom prijevozu. Učenici koriste prijevoz za svakodnevni odlazak i povratak od mjesta prebivališta do mjesta škole i natrag te za odlazak na praksu, ako je mjesto obavljanja prakse različito od mjesta prebivališta učenika. Članak 3. Ugovorne strane suglasne su da su popis učenika koji sadrži prezime i ime učenika koji ostvaruju pravo na financiranje troškova prijevoza, naziv škola u koje su upisani, adrese prebivališta učenika te udaljenosti od mjesta prebivališta do škole kao i ponuda Prijevoznika, sastavni dijelovi ovog Ugovora. Članak 4. Ugovorne strane suglasne su da srednja škola svakom učeniku I. razreda koji ostvaruje pravo iz članka 1. ovog Ugovora izdaje potvrdu na temelju koje će mu Prijevoznik izdati mjesečnu kartu odnosno voznu ispravu u skladu sa svojim pravilima. Članak 5. Ugovorne strane suglasne su da će Prijevoznik, na temelju potvrda učenika i izdanih voznih isprava, svakog mjeseca i to najkasnije do tog u mjesecu za tekući mjesec, Naručitelju dostaviti račun kojem će priložiti popis učenika, odvojeno za svaku školu, sa slijedećim podacima: - naziv škole - ime i prezime učenika - mjesto prebivališta učenika - relacija - puna cijena mjesečne učeničke isprave

10 - ukupan iznos Članak 6. Ugovorne strane suglasne su da će o eventualnoj promjeni broja učenika do koje dođe nakon sklapanja ovog Ugovora Naručitelj izvijestiti Prijevoznika koji će uslugu prijevoza nastaviti obavljati u skladu s navedenom promjenom. Prijevoznik će obračun izvršenog prijevoza, od dana primitka obavijesti, obavljati prema stvarnom broju učenika u prijevozu temeljem izdanih mjesečnih karata, a prema cijenama iz ponude Prijevoznika. Članak 7. Sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika iz članka 1. ovog Ugovora osigurana su u Državnom proračunu za 2007.god., a dostavljaju se Naručitelju na temelju zahtjeva i računa Prijevoznika. Naručitelj se obvezuje platiti prijevoz učenika prema računima Prijevoznika po uplati Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a najkasnije do 10. u mjesecu za protekli mjesec. Članak 8. Prijevoznik se obvezuje prijevoz iz članka 1. ovog Ugovora obavljati po pravilima struke, poštivati pravila o sigurnosti prometa te sve učenike u svojstvu putnika koje prevozi osigurati od slučaja nezgode. Članak 9. Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od 03.rujna do 31.prosinca 2007.godine. Članak 10. U slučaju da tijekom važenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje iziskuju njegove izmjene ugovorne strane regulirat će ih posebnim Aneksom. Članak 11. Eventualne nesporazume koji nastanu pri izvršenju ovog Ugovora ugovorne strane će dogovorno rješavati. U slučaju spora ugovorne strane su suglasne da je nadležan Trgovački sud u Pazinu. Članak 12. Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, po dva za svaku ugovornu stranu. BRIONI d.d. Direktor Ante Kvasina Broj: Pula, ISTARSKA ŽUPANIJA Župan Ivan Jakovčić Klasa: Urbroj: Pula,

11 ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3, zastupana po županu Ivanu Jakovčiću (u daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane i PULAPROMET d.o.o. Pula, Starih statuta 1/A, zastupan po direktoru (u daljnjem tekstu: Prijevoznik)s druge strane sklopili su dana ovaj U G O V O R o financiranju troškova prijevoza učenika I. razreda srednjih škola Članak 1. Predmet ovog Ugovora je način obračuna, rokovi i način plaćanja usluge prijevoza za besplatni prijevoz učenika I. razreda srednjih škola koji to pravo ostvaruju na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika I. razreda srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Klasa:602-03/07-08/59, Urbroj:2163/1-05/4-07-1) od 24.srpnja 2007.g., a koji su upisani u srednje škole sa sjedištem na području Istarske županije i kojima je Istarska županija osnivač. Članak 2. Ugovorne strane suglasne su da se prijevoz učenika iz članka 1. ovog Ugovora obavlja na redovitim međumjesnim linijama u javnom putničkom linijskom prijevozu. Učenici koriste prijevoz za svakodnevni odlazak i povratak od mjesta prebivališta do mjesta škole i natrag te za odlazak na praksu, ako je mjesto obavljanja prakse različito od mjesta prebivališta učenika. Članak 3. Ugovorne strane suglasne su da su popis učenika koji sadrži prezime i ime učenika koji ostvaruju pravo na financiranje troškova prijevoza, naziv škola u koje su upisani, adrese prebivališta učenika te udaljenosti od mjesta prebivališta do škole kao i ponuda Prijevoznika, sastavni dijelovi ovog Ugovora. Članak 4. Ugovorne strane suglasne su da srednja škola svakom učeniku I. razreda koji ostvaruje pravo iz članka 1. ovog Ugovora izdaje potvrdu na temelju koje će mu Prijevoznik izdati mjesečnu kartu odnosno voznu ispravu u skladu sa svojim pravilima. Članak 5. Ugovorne strane suglasne su da će Prijevoznik, na temelju potvrda učenika i izdanih voznih isprava, svakog mjeseca i to najkasnije do tog u mjesecu za tekući mjesec, Naručitelju dostaviti račun kojem će priložiti popis učenika, odvojeno za svaku školu, sa slijedećim podacima: - naziv škole - ime i prezime učenika - mjesto prebivališta učenika - relacija

12 - puna cijena mjesečne učeničke isprave - ukupan iznos Članak 6. Ugovorne strane suglasne su da će o eventualnoj promjeni broja učenika do koje dođe nakon sklapanja ovog Ugovora Naručitelj izvijestiti Prijevoznika koji će uslugu prijevoza nastaviti obavljati u skladu s navedenom promjenom. Prijevoznik će obračun izvršenog prijevoza, od dana primitka obavijesti, obavljati prema stvarnom broju učenika u prijevozu temeljem izdanih mjesečnih karata, a prema cijenama iz ponude Prijevoznika. Članak 7. Sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika iz članka 1. ovog Ugovora osigurana su u Državnom proračunu za 2007.god., a dostavljaju se Naručitelju na temelju zahtjeva i računa Prijevoznika. Naručitelj se obvezuje platiti prijevoz učenika prema računima Prijevoznika po uplati Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a najkasnije do 10. u mjesecu za protekli mjesec. Članak 8. Prijevoznik se obvezuje prijevoz iz članka 1. ovog Ugovora obavljati po pravilima struke, poštivati pravila o sigurnosti prometa te sve učenike u svojstvu putnika koje prevozi osigurati od slučaja nezgode. Članak 9. Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od 03.rujna do 31.prosinca 2007.godine. Članak 10. U slučaju da tijekom važenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje iziskuju njegove izmjene ugovorne strane regulirat će ih posebnim Aneksom. Članak 11. Eventualne nesporazume koji nastanu pri izvršenju ovog Ugovora ugovorne strane će dogovorno rješavati. U slučaju spora ugovorne strane su suglasne da je nadležan Trgovački sud u Pazinu. Članak 12. Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, po dva za svaku ugovornu stranu. PULAPROMET d.o.o. Direktor Ante Kvasina Broj: Pula, ISTARSKA ŽUPANIJA Župan Ivan Jakovčić Klasa: Urbroj: Pula,

13 ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3, zastupana po županu Ivanu Jakovčiću (u daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane i PRIJEVOZNIČKO - UGOSTITELJSKI OBRT "ŠEGON TRANS", Tinjan, zastupan po vlasniku Neviu Šegon (u daljnjem tekstu: Prijevoznik)s druge strane sklopili su dana ovaj U G O V O R o financiranju troškova prijevoza učenika I. razreda srednjih škola Članak 1. Predmet ovog Ugovora je način obračuna, rokovi i način plaćanja usluge prijevoza za besplatni prijevoz učenika I. razreda srednjih škola koji to pravo ostvaruju na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika I. razreda srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Klasa:602-03/07-08/59, Urbroj:2163/1-05/4-07-1) od 24.srpnja 2007.g., a koji su upisani u srednje škole sa sjedištem na području Istarske županije i kojima je Istarska županija osnivač. Članak 2. Ugovorne strane suglasne su da se prijevoz učenika iz članka 1. ovog Ugovora obavlja na redovitim međumjesnim linijama u javnom putničkom linijskom prijevozu. Učenici koriste prijevoz za svakodnevni odlazak i povratak od mjesta prebivališta do mjesta škole i natrag te za odlazak na praksu, ako je mjesto obavljanja prakse različito od mjesta prebivališta učenika. Članak 3. Ugovorne strane suglasne su da su popis učenika koji sadrži prezime i ime učenika koji ostvaruju pravo na financiranje troškova prijevoza, naziv škola u koje su upisani, adrese prebivališta učenika te udaljenosti od mjesta prebivališta do škole kao i ponuda Prijevoznika, sastavni dijelovi ovog Ugovora. Članak 4. Ugovorne strane suglasne su da srednja škola svakom učeniku I. razreda koji ostvaruje pravo iz članka 1. ovog Ugovora izdaje potvrdu na temelju koje će mu Prijevoznik izdati mjesečnu kartu odnosno voznu ispravu u skladu sa svojim pravilima. Članak 5. Ugovorne strane suglasne su da će Prijevoznik, na temelju potvrda učenika i izdanih voznih isprava, svakog mjeseca i to najkasnije do tog u mjesecu za tekući mjesec, Naručitelju dostaviti račun kojem će priložiti popis učenika, odvojeno za svaku školu, sa slijedećim podacima: - naziv škole - ime i prezime učenika - mjesto prebivališta učenika - relacija - puna cijena mjesečne učeničke isprave

14 - ukupan iznos Članak 6. Ugovorne strane suglasne su da će o eventualnoj promjeni broja učenika do koje dođe nakon sklapanja ovog Ugovora Naručitelj izvijestiti Prijevoznika koji će uslugu prijevoza nastaviti obavljati u skladu s navedenom promjenom. Prijevoznik će obračun izvršenog prijevoza, od dana primitka obavijesti, obavljati prema stvarnom broju učenika u prijevozu temeljem izdanih mjesečnih karata, a prema cijenama iz ponude Prijevoznika. Članak 7. Sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika iz članka 1. ovog Ugovora osigurana su u Državnom proračunu za 2007.god., a dostavljaju se Naručitelju na temelju zahtjeva i računa Prijevoznika. Naručitelj se obvezuje platiti prijevoz učenika prema računima Prijevoznika po uplati Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a najkasnije do 10. u mjesecu za protekli mjesec. Članak 8. Prijevoznik se obvezuje prijevoz iz članka 1. ovog Ugovora obavljati po pravilima struke, poštivati pravila o sigurnosti prometa te sve učenike u svojstvu putnika koje prevozi osigurati od slučaja nezgode. Članak 9. Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od 03.rujna do 31.prosinca 2007.godine. Članak 10. U slučaju da tijekom važenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje iziskuju njegove izmjene ugovorne strane regulirat će ih posebnim Aneksom. Članak 11. Eventualne nesporazume koji nastanu pri izvršenju ovog Ugovora ugovorne strane će dogovorno rješavati. U slučaju spora ugovorne strane su suglasne da je nadležan Trgovački sud u Pazinu. Članak 12. Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, po dva za svaku ugovornu stranu. OBRT "ŠEGON TRANS" Vlasnik Nevio Šegon Broj: Tinjan, ISTARSKA ŽUPANIJA Župan Ivan Jakovčić Klasa: Urbroj: Pula,

15 ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3, zastupana po županu Ivanu Jakovčiću (u daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane i OBRT ZA PRIJEVOZ PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU "SIMONETTI-TOURS", Poreč, zastupan po vlasniku Severinu Simonetti (u daljnjem tekstu: Prijevoznik)s druge strane sklopili su dana ovaj U G O V O R o financiranju troškova prijevoza učenika I. razreda srednjih škola Članak 1. Predmet ovog Ugovora je način obračuna, rokovi i način plaćanja usluge prijevoza za besplatni prijevoz učenika I. razreda srednjih škola koji to pravo ostvaruju na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika I. razreda srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Klasa:602-03/07-08/59, Urbroj:2163/1-05/4-07-1) od 24.srpnja 2007.g., a koji su upisani u srednje škole sa sjedištem na području Istarske županije i kojima je Istarska županija osnivač. Članak 2. Ugovorne strane suglasne su da se prijevoz učenika iz članka 1. ovog Ugovora obavlja na redovitim međumjesnim linijama u javnom putničkom linijskom prijevozu. Učenici koriste prijevoz za svakodnevni odlazak i povratak od mjesta prebivališta do mjesta škole i natrag te za odlazak na praksu, ako je mjesto obavljanja prakse različito od mjesta prebivališta učenika. Članak 3. Ugovorne strane suglasne su da su popis učenika koji sadrži prezime i ime učenika koji ostvaruju pravo na financiranje troškova prijevoza, naziv škola u koje su upisani, adrese prebivališta učenika te udaljenosti od mjesta prebivališta do škole kao i ponuda Prijevoznika br. 01/07. od g., sastavni dijelovi ovog Ugovora. Članak 4. Ugovorne strane suglasne su da srednja škola svakom učeniku I. razreda koji ostvaruje pravo iz članka 1. ovog Ugovora izdaje potvrdu na temelju koje će mu Prijevoznik izdati mjesečnu kartu odnosno voznu ispravu u skladu sa svojim pravilima. Članak 5. Ugovorne strane suglasne su da će Prijevoznik, na temelju potvrda učenika i izdanih voznih isprava, svakog mjeseca i to najkasnije do tog u mjesecu za tekući mjesec, Naručitelju dostaviti račun kojem će priložiti popis učenika, odvojeno za svaku školu, sa slijedećim podacima: - naziv škole - ime i prezime učenika - mjesto prebivališta učenika - relacija - puna cijena mjesečne učeničke isprave

16 - ukupan iznos Članak 6. Ugovorne strane suglasne su da će o eventualnoj promjeni broja učenika do koje dođe nakon sklapanja ovog Ugovora Naručitelj izvijestiti Prijevoznika koji će uslugu prijevoza nastaviti obavljati u skladu s navedenom promjenom. Prijevoznik će obračun izvršenog prijevoza, od dana primitka obavijesti, obavljati prema stvarnom broju učenika u prijevozu temeljem izdanih mjesečnih karata, a prema cijenama iz ponude Prijevoznika. Članak 7. Sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika iz članka 1. ovog Ugovora osigurana su u Državnom proračunu za 2007.god., a dostavljaju se Naručitelju na temelju zahtjeva i računa Prijevoznika. Naručitelj se obvezuje platiti prijevoz učenika prema računima Prijevoznika po uplati Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a najkasnije do 10. u mjesecu za protekli mjesec. Članak 8. Prijevoznik se obvezuje prijevoz iz članka 1. ovog Ugovora obavljati po pravilima struke, poštivati pravila o sigurnosti prometa te sve učenike u svojstvu putnika koje prevozi osigurati od slučaja nezgode. Članak 9. Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od 03.rujna do 31.prosinca 2007.godine. Članak 10. U slučaju da tijekom važenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje iziskuju njegove izmjene ugovorne strane regulirat će ih posebnim Aneksom. Članak 11. Eventualne nesporazume koji nastanu pri izvršenju ovog Ugovora ugovorne strane će dogovorno rješavati. U slučaju spora ugovorne strane su suglasne da je nadležan Trgovački sud u Pazinu. Članak 12. Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, po dva za svaku ugovornu stranu. OBRT "SIMONETTI-TOURS" Vlasnik Severino Simonetti Broj: Poreč, ISTARSKA ŽUPANIJA Župan Ivan Jakovčić Klasa: Urbroj: Pula,

17 ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3, zastupana po županu Ivanu Jakovčiću (u daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane i "TRGOTRANS KAROJBA" d.o.o., Karojba, Močibobi 115a, zastupan po direktoru (u daljnjem tekstu: Prijevoznik)s druge strane sklopili su dana ovaj U G O V O R o financiranju troškova prijevoza učenika I. razreda srednjih škola Članak 1. Predmet ovog Ugovora je način obračuna, rokovi i način plaćanja usluge prijevoza za besplatni prijevoz učenika I. razreda srednjih škola koji to pravo ostvaruju na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika I. razreda srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Klasa:602-03/07-08/59, Urbroj:2163/1-05/4-07-1) od 24.srpnja 2007.g., a koji su upisani u srednje škole sa sjedištem na području Istarske županije i kojima je Istarska županija osnivač. Članak 2. Ugovorne strane suglasne su da se prijevoz učenika iz članka 1. ovog Ugovora obavlja na redovitim međumjesnim linijama u javnom putničkom linijskom prijevozu. Učenici koriste prijevoz za svakodnevni odlazak i povratak od mjesta prebivališta do mjesta škole i natrag te za odlazak na praksu, ako je mjesto obavljanja prakse različito od mjesta prebivališta učenika. Članak 3. Ugovorne strane suglasne su da su popis učenika koji sadrži prezime i ime učenika koji ostvaruju pravo na financiranje troškova prijevoza, naziv škola u koje su upisani, adrese prebivališta učenika te udaljenosti od mjesta prebivališta do škole kao i ponuda Prijevoznika, sastavni dijelovi ovog Ugovora. Članak 4. Ugovorne strane suglasne su da srednja škola svakom učeniku I. razreda koji ostvaruje pravo iz članka 1. ovog Ugovora izdaje potvrdu na temelju koje će mu Prijevoznik izdati mjesečnu kartu odnosno voznu ispravu u skladu sa svojim pravilima. Članak 5. Ugovorne strane suglasne su da će Prijevoznik, na temelju potvrda učenika i izdanih voznih isprava, svakog mjeseca i to najkasnije do tog u mjesecu za tekući mjesec, Naručitelju dostaviti račun kojem će priložiti popis učenika, odvojeno za svaku školu, sa slijedećim podacima: - naziv škole - ime i prezime učenika - mjesto prebivališta učenika - relacija - puna cijena mjesečne učeničke isprave

18 - ukupan iznos Članak 6. Ugovorne strane suglasne su da će o eventualnoj promjeni broja učenika do koje dođe nakon sklapanja ovog Ugovora Naručitelj izvijestiti Prijevoznika koji će uslugu prijevoza nastaviti obavljati u skladu s navedenom promjenom. Prijevoznik će obračun izvršenog prijevoza, od dana primitka obavijesti, obavljati prema stvarnom broju učenika u prijevozu temeljem izdanih mjesečnih karata, a prema cijenama iz ponude Prijevoznika. Članak 7. Sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika iz članka 1. ovog Ugovora osigurana su u Državnom proračunu za 2007.god., a dostavljaju se Naručitelju na temelju zahtjeva i računa Prijevoznika. Naručitelj se obvezuje platiti prijevoz učenika prema računima Prijevoznika po uplati Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a najkasnije do 10. u mjesecu za protekli mjesec. Članak 8. Prijevoznik se obvezuje prijevoz iz članka 1. ovog Ugovora obavljati po pravilima struke, poštivati pravila o sigurnosti prometa te sve učenike u svojstvu putnika koje prevozi osigurati od slučaja nezgode. Članak 9. Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od 03.rujna do 31.prosinca 2007.godine. Članak 10. U slučaju da tijekom važenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje iziskuju njegove izmjene ugovorne strane regulirat će ih posebnim Aneksom. Članak 11. Eventualne nesporazume koji nastanu pri izvršenju ovog Ugovora ugovorne strane će dogovorno rješavati. U slučaju spora ugovorne strane su suglasne da je nadležan Trgovački sud u Pazinu. Članak 12. Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, po dva za svaku ugovornu stranu. "TRGOTRANS KAROJBA" d.o.o. Direktor Broj: Karojba, ISTARSKA ŽUPANIJA Župan Ivan Jakovčić Klasa: Urbroj: Pula,

19 ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3, zastupana po županu Ivanu Jakovčiću (u daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane i OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ PUTNIKA "LORITRANS" Pazin,Saše Šantela 9, zastupan po vlasniku Neviju Paoletić (u daljnjem tekstu: Prijevoznik)s druge strane sklopili su dana ovaj U G O V O R o financiranju troškova prijevoza učenika I. razreda srednjih škola Članak 1. Predmet ovog Ugovora je način obračuna, rokovi i način plaćanja usluge prijevoza za besplatni prijevoz učenika I. razreda srednjih škola koji to pravo ostvaruju na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika I. razreda srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Klasa:602-03/07-08/59, Urbroj:2163/1-05/4-07-1) od 24.srpnja 2007.g., a koji su upisani u srednje škole sa sjedištem na području Istarske županije i kojima je Istarska županija osnivač. Članak 2. Ugovorne strane suglasne su da se prijevoz učenika iz članka 1. ovog Ugovora obavlja kao poseban prijevoz učenika. Učenici koriste prijevoz za svakodnevni odlazak i povratak od mjesta prebivališta do mjesta škole i natrag te za odlazak na praksu, ako je mjesto obavljanja prakse različito od mjesta prebivališta učenika. Članak 3. Ugovorne strane suglasne su da su popis učenika koji sadrži prezime i ime učenika koji ostvaruju pravo na financiranje troškova prijevoza, naziv škola u koje su upisani, adrese prebivališta učenika te udaljenosti od mjesta prebivališta do škole kao i ponuda Prijevoznika br. 09/07., sastavni dijelovi ovog Ugovora. Članak 4. Ugovorne strane suglasne su da srednja škola svakom učeniku I. razreda koji ostvaruje pravo iz članka 1. ovog Ugovora izdaje potvrdu na temelju koje će mu Prijevoznik izdati mjesečnu kartu odnosno voznu ispravu u skladu sa svojim pravilima. Članak 5. Ugovorne strane suglasne su da će Prijevoznik, na temelju potvrda učenika i izdanih voznih isprava, svakog mjeseca i to najkasnije do tog u mjesecu za tekući mjesec, Naručitelju dostaviti račun kojem će priložiti popis učenika, odvojeno za svaku školu, sa slijedećim podacima: - naziv škole - ime i prezime učenika - mjesto prebivališta učenika - relacija - puna cijena mjesečne učeničke isprave - ukupan iznos

20 Članak 6. Ugovorne strane suglasne su da će o eventualnoj promjeni broja učenika do koje dođe nakon sklapanja ovog Ugovora Naručitelj izvijestiti Prijevoznika koji će uslugu prijevoza nastaviti obavljati u skladu s navedenom promjenom. Prijevoznik će obračun izvršenog prijevoza, od dana primitka obavijesti, obavljati prema stvarnom broju učenika u prijevozu temeljem izdanih mjesečnih karata, a prema cijenama iz ponude Prijevoznika. Članak 7. Sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika iz članka 1. ovog Ugovora osigurana su u Državnom proračunu za 2007.god., a dostavljaju se Naručitelju na temelju zahtjeva i računa Prijevoznika. Naručitelj se obvezuje platiti prijevoz učenika prema računima Prijevoznika po uplati Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a najkasnije do 10. u mjesecu za protekli mjesec. Članak 8. Prijevoznik se obvezuje prijevoz iz članka 1. ovog Ugovora obavljati po pravilima struke, poštivati pravila o sigurnosti prometa te sve učenike u svojstvu putnika koje prevozi osigurati od slučaja nezgode. Članak 9. Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od 03.rujna do 31.prosinca 2007.godine. Članak 10. U slučaju da tijekom važenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje iziskuju njegove izmjene ugovorne strane regulirat će ih posebnim Aneksom. Članak 11. Eventualne nesporazume koji nastanu pri izvršenju ovog Ugovora ugovorne strane će dogovorno rješavati. U slučaju spora ugovorne strane su suglasne da je nadležan Trgovački sud u Pazinu. Članak 12. Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, po dva za svaku ugovornu stranu. OBRT "LORITRANS" Vlasnik Nevijo Paoletić Broj: Pazin, ISTARSKA ŽUPANIJA Župan Ivan Jakovčić Klasa: Urbroj: Pula,

21 ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3, zastupana po županu Ivanu Jakovčiću (u daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane i OBRT "UMAG TURS" SLOBODAN PRIJEVOZ PUTNIKA, Umag, Kod Tornja 2, zastupan po vlasniku Rade Beraji (u daljnjem tekstu: Prijevoznik)s druge strane sklopili su dana ovaj U G O V O R o financiranju troškova prijevoza učenika I. razreda srednjih škola Članak 1. Predmet ovog Ugovora je način obračuna, rokovi i način plaćanja usluge prijevoza za besplatni prijevoz učenika I. razreda srednjih škola koji to pravo ostvaruju na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika I. razreda srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Klasa:602-03/07-08/59, Urbroj:2163/1-05/4-07-1) od 24.srpnja 2007.g., a koji su upisani u srednje škole sa sjedištem na području Istarske županije i kojima je Istarska županija osnivač. Članak 2. Ugovorne strane suglasne su da se prijevoz učenika iz članka 1. ovog Ugovora obavlja na redovitim međumjesnim linijama u javnom putničkom linijskom prijevozu. Učenici koriste prijevoz za svakodnevni odlazak i povratak od mjesta prebivališta do mjesta škole i natrag te za odlazak na praksu, ako je mjesto obavljanja prakse različito od mjesta prebivališta učenika. Članak 3. Ugovorne strane suglasne su da su popis učenika koji sadrži prezime i ime učenika koji ostvaruju pravo na financiranje troškova prijevoza, naziv škola u koje su upisani, adrese prebivališta učenika te udaljenosti od mjesta prebivališta do škole kao i ponuda Prijevoznika od g, sastavni dijelovi ovog Ugovora. Članak 4. Ugovorne strane suglasne su da srednja škola svakom učeniku I. razreda koji ostvaruje pravo iz članka 1. ovog Ugovora izdaje potvrdu na temelju koje će mu Prijevoznik izdati mjesečnu kartu odnosno voznu ispravu u skladu sa svojim pravilima. Članak 5. Ugovorne strane suglasne su da će Prijevoznik, na temelju potvrda učenika i izdanih voznih isprava, svakog mjeseca i to najkasnije do tog u mjesecu za tekući mjesec, Naručitelju dostaviti račun kojem će priložiti popis učenika, odvojeno za svaku školu, sa slijedećim podacima: - naziv škole - ime i prezime učenika - mjesto prebivališta učenika - relacija - puna cijena mjesečne učeničke isprave

22 - ukupan iznos Članak 6. Ugovorne strane suglasne su da će o eventualnoj promjeni broja učenika do koje dođe nakon sklapanja ovog Ugovora Naručitelj izvijestiti Prijevoznika koji će uslugu prijevoza nastaviti obavljati u skladu s navedenom promjenom. Prijevoznik će obračun izvršenog prijevoza, od dana primitka obavijesti, obavljati prema stvarnom broju učenika u prijevozu temeljem izdanih mjesečnih karata, a prema cijenama iz ponude Prijevoznika. Članak 7. Sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika iz članka 1. ovog Ugovora osigurana su u Državnom proračunu za 2007.god., a dostavljaju se Naručitelju na temelju zahtjeva i računa Prijevoznika. Naručitelj se obvezuje platiti prijevoz učenika prema računima Prijevoznika po uplati Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a najkasnije do 10. u mjesecu za protekli mjesec. Članak 8. Prijevoznik se obvezuje prijevoz iz članka 1. ovog Ugovora obavljati po pravilima struke, poštivati pravila o sigurnosti prometa te sve učenike u svojstvu putnika koje prevozi osigurati od slučaja nezgode. Članak 9. Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od 03.rujna do 31.prosinca 2007.godine. Članak 10. U slučaju da tijekom važenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje iziskuju njegove izmjene ugovorne strane regulirat će ih posebnim Aneksom. Članak 11. Eventualne nesporazume koji nastanu pri izvršenju ovog Ugovora ugovorne strane će dogovorno rješavati. U slučaju spora ugovorne strane su suglasne da je nadležan Trgovački sud u Pazinu. Članak 12. Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, po dva za svaku ugovornu stranu. OBRT UMAG-TURS Vlasnik Rade Beraja Broj: Umag, ISTARSKA ŽUPANIJA Župan Ivan Jakovčić Klasa: Urbroj: Pula,

23 ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3, zastupana po županu Ivanu Jakovčiću (u daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane i OBRT "HALICAR TOURS" CESTOVNI PRIJEVOZ, Poreč, M. Balote 5, zastupan po vlasniku Hamdiji Halilović (u daljnjem tekstu: Prijevoznik)s druge strane sklopili su dana ovaj U G O V O R o financiranju troškova prijevoza učenika I. razreda srednjih škola Članak 1. Predmet ovog Ugovora je način obračuna, rokovi i način plaćanja usluge prijevoza za besplatni prijevoz učenika I. razreda srednjih škola koji to pravo ostvaruju na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika I. razreda srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2007.g. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Klasa:602-03/07-08/59, Urbroj:2163/1-05/4-07-1) od 24.srpnja 2007.g., a koji su upisani u srednje škole sa sjedištem na području Istarske županije i kojima je Istarska županija osnivač. Članak 2. Ugovorne strane suglasne su da se prijevoz učenika iz članka 1. ovog Ugovora obavlja na redovitim međumjesnim linijama u javnom putničkom linijskom prijevozu. Učenici koriste prijevoz za svakodnevni odlazak i povratak od mjesta prebivališta do mjesta škole i natrag te za odlazak na praksu, ako je mjesto obavljanja prakse različito od mjesta prebivališta učenika. Članak 3. Ugovorne strane suglasne su da su popis učenika koji sadrži prezime i ime učenika koji ostvaruju pravo na financiranje troškova prijevoza, naziv škola u koje su upisani, adrese prebivališta učenika te udaljenosti od mjesta prebivališta do škole kao i ponuda Prijevoznika od g, sastavni dijelovi ovog Ugovora. Članak 4. Ugovorne strane suglasne su da srednja škola svakom učeniku I. razreda koji ostvaruje pravo iz članka 1. ovog Ugovora izdaje potvrdu na temelju koje će mu Prijevoznik izdati mjesečnu kartu odnosno voznu ispravu u skladu sa svojim pravilima. Članak 5. Ugovorne strane suglasne su da će Prijevoznik, na temelju potvrda učenika i izdanih voznih isprava, svakog mjeseca i to najkasnije do tog u mjesecu za tekući mjesec, Naručitelju dostaviti račun kojem će priložiti popis učenika, odvojeno za svaku školu, sa slijedećim podacima: - naziv škole - ime i prezime učenika - mjesto prebivališta učenika - relacija - puna cijena mjesečne učeničke isprave

24 - ukupan iznos Članak 6. Ugovorne strane suglasne su da će o eventualnoj promjeni broja učenika do koje dođe nakon sklapanja ovog Ugovora Naručitelj izvijestiti Prijevoznika koji će uslugu prijevoza nastaviti obavljati u skladu s navedenom promjenom. Prijevoznik će obračun izvršenog prijevoza, od dana primitka obavijesti, obavljati prema stvarnom broju učenika u prijevozu temeljem izdanih mjesečnih karata, a prema cijenama iz ponude Prijevoznika. Članak 7. Sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika iz članka 1. ovog Ugovora osigurana su u Državnom proračunu za 2007.god., a dostavljaju se Naručitelju na temelju zahtjeva i računa Prijevoznika. Naručitelj se obvezuje platiti prijevoz učenika prema računima Prijevoznika po uplati Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a najkasnije do 10. u mjesecu za protekli mjesec. Članak 8. Prijevoznik se obvezuje prijevoz iz članka 1. ovog Ugovora obavljati po pravilima struke, poštivati pravila o sigurnosti prometa te sve učenike u svojstvu putnika koje prevozi osigurati od slučaja nezgode. Članak 9. Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od 03.rujna do 31.prosinca 2007.godine. Članak 10. U slučaju da tijekom važenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje iziskuju njegove izmjene ugovorne strane regulirat će ih posebnim Aneksom. Članak 11. Eventualne nesporazume koji nastanu pri izvršenju ovog Ugovora ugovorne strane će dogovorno rješavati. U slučaju spora ugovorne strane su suglasne da je nadležan Trgovački sud u Pazinu. Članak 12. Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, po dva za svaku ugovornu stranu. OBRT "HALICAR TOURS" Vlasnik Hamdija Halilović Broj: Poreč, ISTARSKA ŽUPANIJA Župan Ivan Jakovčić Klasa: Urbroj: Pula,

(Microsoft Word - Uputa o provedbi Odluke o kriterijima i na\350inu finaciranja tro\232kova prijevoza redovitim u\350enicima srednjih \232ko)

(Microsoft Word - Uputa o provedbi Odluke o kriterijima i na\350inu finaciranja tro\232kova prijevoza redovitim u\350enicima srednjih \232ko) UPUTA O NAČINU PROVOĐENJA ODLUKE O KRITERIJIMA I NAČINU FINANCIRANJA TROŠKOVA PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U RAZDOBLJU RUJAN PROSINAC 2014. GODINE Vlada Republike Hrvatske je na sjednici

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Klasa: 947-02/05-01/7 Ur. broj: 2163/1-09/1-06-22 Pula, 7. lipnja 2006. godine. ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKO

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

66-Dodjela sredstava udrugama-pomorska baština

66-Dodjela sredstava udrugama-pomorska baština REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu Pazin, M.B. Rašana 2/4 tel.052/352-189, fax: 052/351-690 KLASA: 402-08/17-01/15 URBROJ:

Више

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak ŽUPAN KLASA: 510-01/18-01/05 URBROJ: 2163/1-01/8-18-02 Pula, 12. ožujka 2018. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA 52 100 Pula, Sv. Teodora 2 tel: 222 359 fax: 222 564 Klasa: 023-01/06-01/22 Urbroj: 2163/1-04/11-06-01 Pula, 08. studeni 2006. godine Predsjedniku Poglavarstva Istarske

Више

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru REPUBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za proračun i financije KLASA: 406-01/14-01/09 URBROJ: 2163/1-07/1-14-14 Pula, 28. studeni 2014. putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET:

Више

31-Plan prijema u službu u upravna tijela Istarske županije u godini

31-Plan prijema u službu u upravna tijela Istarske županije u godini REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40 tel. 052 351-661, fax 351-686 Klasa: 100-01/17-01/01 Ur: 2163/1-01/02-17-11 Pazin, 20. siječnja 2017. ŽUPANU ISTARSKE

Више

27-ispravljeno-Plan prijema u službu godine

27-ispravljeno-Plan prijema u službu godine REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3, p.p. tel. 052 600-160, fax 622-906 Klasa: 100-01/16-01/01 Ur: 2163/1-01/02-16-11 Pazin, 16. siječnja 2016. ŽUPANU ISTARSKE

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD OSIJEK GRADONAČELNIK PRIJEDLOG RJEŠENJA o sklapanju ugovora o pružanju platnih usluga OTP Banka d.d. Osijek, prosinac 2015. Materijal pripremio: Upravni

Више

06-NADOPUNA-Pismo namjere - Valtura

06-NADOPUNA-Pismo namjere - Valtura REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Tel: 052/452-473, Fax: 052/452-474 E:mail: poljoprivreda@istra-istria.hr PAZIN, Šetalište

Више

21-Prijedlog izmj. i dop. Pravilnika Kabineta

21-Prijedlog izmj. i dop. Pravilnika Kabineta REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Kabinet župana Pula, Flanatička 29, p.p. 198 tel.052/372-101, fax: 052/372-104 KLASA: 023-01/13-01/44 URBROJ: 2163/1-02/6-14-3 Pula, 23. siječnja 2014. ŽUPANU ISTARSKE

Више

Na temelju čl. 24. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Grada Pule br. 3/97, 1/98, 7/98, 2/99, 5/02 i 10/03), a u svezi s čl.

Na temelju čl. 24. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Grada Pule br. 3/97, 1/98, 7/98, 2/99, 5/02 i 10/03), a u svezi s čl. Na temelju čl. 24. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Grada Pule br. 3/97, 1/98, 7/98, 2/99, 5/02 i 10/03), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSK A ŽUP ANIJ A Upravni odjel za održivi razvoj Odsjek za pomorstvo, promet i veze Pazin, M.B. Rašana 2/4 tel.052/621-411, fax: 052/624-977 KLASA: 342-01/09-01/62 URBROJ: 2163/1-08-01/1-09-01

Више

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK KLASA: /17-01/61 URBROJ: 2103/ Bjelovar, 7. prosinca 2

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK KLASA: /17-01/61 URBROJ: 2103/ Bjelovar, 7. prosinca 2 GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK URBROJ: 2103/01-01-18-16 Bjelovar, 7. prosinca 2018. GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o prijenosu prava vlasništva na zgradi učeničkog doma,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA BERETINEC Općinsko vijeće Temeljem članka 31. Statuta Općine Beretinec (Službeni vjesnik Varaždinske žu

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA BERETINEC Općinsko vijeće Temeljem članka 31. Statuta Općine Beretinec (Službeni vjesnik Varaždinske žu REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA BERETINEC Općinsko vijeće Temeljem članka 31. Statuta Općine Beretinec (Službeni vjesnik Varaždinske županije 17/13) Općinsko vijeće Općine Beretinec na 6.

Више

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE Stranica - 1 Broj 1 OPĆINE RAŠA 14.siječnja 2016. AKTI OPĆINSKE NAČELNICE I Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o davanju stanova u najam ( Službene novine Općine Raša, broj 9/10) Općine Raša, na prijedlog

Више

REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv

REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 2, Zagreb, OIB: 64434885131, zastupana po ministru rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Mirandu Mrsiću, dr. med., temeljem Odluke Vlade

Више

08-17 Prijedlog Odluke Vodnjanulante IDZ

08-17 Prijedlog Odluke  Vodnjanulante IDZ REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: 510-01/17-01/10 URBROJ: 2163/1-01/8-17-6 Pula, 6. prosinca 2017. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/r predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3 52 000 PAZIN

Више

Pravilnik o održavanju programa u utvrdi FB.pdf

Pravilnik o održavanju programa u utvrdi FB.pdf Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada Pule br. 7/09, 16/09 i 12/11), i točke VI, stavak 2 Odluke o davanju na korištenje utvrde Fort Bourguignon Arheološkom muzeju Istre

Више

1.pdf

1.pdf Temeljem članka 43. i članka 62. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ( Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI PROJEKTA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE "ŠKOL

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI PROJEKTA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ŠKOL REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI PROJEKTA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE "ŠKOLSKI OBROK ZA SVE" Materijal pripremljen u Upravnom

Више

Registar ugovora

Registar ugovora Naručitelj: ISTARSKA ŽUPANIJA, 52000 Pazin, Dršćevka 3 OIB: 90017522601 Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o Javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) naručitelj vodi REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ

Више

Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc

Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN Gradonačelnik KLASA: 940-01/13-01/62 URBROJ: 2163/01-01-01-13-10 Pazin, 07. listopada 2013 PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA P A Z I N PREDMET: Odluka o prodaji

Више

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klasa/Classe: 320-01/17-01/121 Urbroj/Numprot: 2171/01-07-13/3-2

Више

Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 14. Uredbe o pos

Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 14. Uredbe o pos Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne

Више

Microsoft Word - Glava sl.n. 3,4,5

Microsoft Word - Glava sl.n. 3,4,5 SLUŽBENE NOVINE Buzet, 6. kolovoza 2007. Broj : 4 Godina XV Pretplata: 100,00 kn Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: Buzet, II. istarske brigade 11 Tel: 662-854 - Fax: 662-676 Odgovorni urednik: Radovan Nežić

Више

S L U Ž B E N I G L A S N I K OPĆINE KANFANAR KANFANAR 19. studeni GODINA: XIX BROJ: 7 IZDAVAČ: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KANFANAR UREDNIŠTVO: TRG

S L U Ž B E N I G L A S N I K OPĆINE KANFANAR KANFANAR 19. studeni GODINA: XIX BROJ: 7 IZDAVAČ: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KANFANAR UREDNIŠTVO: TRG S L U Ž B E N I G L A S N I K OPĆINE KANFANAR KANFANAR 19. studeni 2013. GODINA: XIX BROJ: 7 IZDAVAČ: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KANFANAR UREDNIŠTVO: TRG MARKA ZELJKA 6 52352 KANFANAR, TEL.: (052) 825-003

Више

1.pdf

1.pdf Temeljem čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni

Више

Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/

Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/ Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14,

Више

KLASA: /13-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 5. prosinca ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Gra

KLASA: /13-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 5. prosinca ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Gra KLASA: 947-01/13-01/02 URBROJ: 2140/01-02-13-2 Krapina, 5. prosinca 2013. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Grada Krapine za projekt Poduzetnički inkubator Krapinsko-zagorske

Више

Klasa: UP/I / /013 Urbroj: / Zagreb, 9. srpnja Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., člank

Klasa: UP/I / /013 Urbroj: / Zagreb, 9. srpnja Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., člank Klasa: UP/I 034-03/2015-01/013 Urbroj: 580-10/70-2015-006 Zagreb, 9. srpnja 2015. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., članka 38. stavka 5. i članka 58. stavka 1. točke 15. Zakona

Више

Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 14. Uredbe o postupku davanja ko

Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 14. Uredbe o postupku davanja ko Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«broj 23/04,

Више

Na temelju članka 34

Na temelju članka 34 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: 500-01/11-01/16 URBROJ: 2181/1-07-11-1 Split, 4. listopada 2011. PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Gosp. Petroslavu Sapunaru - o v d j

Више

Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 14. Uredbe o postupku davanja ko

Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 14. Uredbe o postupku davanja ko Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«broj 23/04,

Више

Amandmani - Proracun

Amandmani - Proracun REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za proračun i financije Pula, Flanatička 29, p.p. 198 tel.052/372-133, fax: 052/372-132 KLASA: 400-08/08-01/15 URBROJ: 2163/1-07/1-08-08 Pula, 28. studeni

Више

Broj 7/ studenog SADRŢAJ: AKTI GRADSKOG VIJEĆA Sjednica (2. studenog 2012.) 1. ZAKLJUĈAK o podnošenju zahtjeva Ţupanijskoj skupšti

Broj 7/ studenog SADRŢAJ: AKTI GRADSKOG VIJEĆA Sjednica (2. studenog 2012.) 1. ZAKLJUĈAK o podnošenju zahtjeva Ţupanijskoj skupšti Broj 7/2012. 8. studenog 2012. SADRŢAJ: AKTI GRADSKOG VIJEĆA - 25. Sjednica (2. studenog 2012.) 1. ZAKLJUĈAK o podnošenju zahtjeva Ţupanijskoj skupštini Zadarske ţupanije o osnivanju Ţupanijske luĉke uprave.

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/17-03/35 URBROJ: 2170/01-01-00-17-1

Више

TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.

TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD

Више

Broj 6/

Broj 6/ Broj 6/2018 06.08.2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN 1 Strana SADRŽAJ 1. Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja...2 2. Odluka o usvajanju godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području

Више

Na osnovi članka 37

Na osnovi članka 37 SLUŽBENE NOVINE GRADA VODNJAN-DIGNANO Broj: 13 Godina: XX Vodnjan, 08.12.2016. Br. 13/2016. Službene novine Grada Vodnjan - Dignano Str: 275 Temeljem članka 34. Statuta Grada Vodnjana-Dignano (Službene

Више

55C

55C Prijedlog 18. siječnja 2019. Na temelju članka 26., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine broj 68/18. i 110/18. Odluka Ustavnog suda) i članka 22.

Више

KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA Gimnazija Antuno Gustava Matosa Zabok Uvjeti postavanja Gimnazije Antuna Gustava Matosa kao posrednika za povremeno zaposl

KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA Gimnazija Antuno Gustava Matosa Zabok Uvjeti postavanja Gimnazije Antuna Gustava Matosa kao posrednika za povremeno zaposl KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA Gimnazija Antuno Gustava Matosa Zabok Uvjeti postavanja Gimnazije Antuna Gustava Matosa kao posrednika za povremeno zaposljavanje ucenika 1) Gimnazija Antuna Gustava Matosa

Више

PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,

PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 proč. tekst i 137/15 ispr.),

Више

14-NADOPUNA-Prijedlog Odluke o poništenju

14-NADOPUNA-Prijedlog Odluke o poništenju REPUBLIKA HRVATSKA REGIONE ISTRIANA Služba za javnu nabavu KLASA:406-01/13-01/01 URBROJ: 2163/1-02/1-14-11 Pula, 27. veljače 2014.g. ŽUPAN putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET: Prijedlog

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA  HRVATSKA Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije ( Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 8/09 i 4/13),

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET:

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET: REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 944-01/19-01/03 URBROJ: 2198/01-2-19-6 Zadar, 17. siječnja 2019. PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA

Више

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: /12-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 18. siječnja ŽUPANIJSKA SKUPŠT

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: /12-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 18. siječnja ŽUPANIJSKA SKUPŠT REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: 947-01/12-01/02 URBROJ: 2140/01-02-13-14 Krapina, 18. siječnja 2013. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije

Више

Na temelju čl. 6. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18) i čl. 6. Odluke o davanju u zaku

Na temelju čl. 6. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18) i čl. 6. Odluke o davanju u zaku Na temelju čl. 6. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18) i čl. 6. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Grada Pule br.

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za turizam, pomorstvo,poduzetništvo i energetiku Klasa: /13-01/9

R E P U B L I K A H R V A T S K A DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za turizam, pomorstvo,poduzetništvo i energetiku Klasa: /13-01/9 R E P U B L I K A H R V A T S K A DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za turizam, pomorstvo,poduzetništvo i energetiku Klasa: 947-01/13-01/93 Urbroj: 2117/1-08-14-23 Dubrovnik, 20. lipnja 2014.

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Више

Na temelju članka 55

Na temelju članka 55 Na temelju članka 6., stavka 3., podtočke 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ( Narodne novine broj

Више

I.1. OBRAZAC PONUDBENOG LISTA ZA SAMOSTALNO IZVRŠENJE UGOVORA JEDNOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA 2. grupa usluga 1. Naziv i sjedište naručitelja GRAD BUZET,

I.1. OBRAZAC PONUDBENOG LISTA ZA SAMOSTALNO IZVRŠENJE UGOVORA JEDNOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA 2. grupa usluga 1. Naziv i sjedište naručitelja GRAD BUZET, I.1. OBRAZAC PONUDBENOG LISTA ZA SAMOSTALNO IZVRŠENJE UGOVORA JEDNOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA 2. grupa usluga 1. Naziv i sjedište naručitelja GRAD BUZET, II. istarske brigade 11, 52 420 BUZET 2. PODACI O

Више

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Temeljem članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( Narodne novine, br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13. i 22/14.), članka 5. Pravilnika

Више

Otuđenje nekretnine škole IOŠ Pula.pdf

Otuđenje nekretnine škole IOŠ Pula.pdf REPUBLIKA HRVATSKA Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin, G. Martinuzzi 2 tel.052/429-980, fax: 052/852-323 KLASA: 602-03/12-01/226 URBROJ: 2163/1-05/4-13-13 Labin, 11. lipnja 2013.

Више

tocka Prijedlog Odluke o pri... kupoprodaja Cib commerce.pdf

tocka  Prijedlog Odluke o pri... kupoprodaja Cib commerce.pdf Klasa: 944-05/11-01/57 Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-11-13 Pula, 08. rujna 2011. GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE Predmet: Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji - dostavlja se U

Више

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU PRAVILNIK O POSTUPAJIU U PREDMETIMA BAGATELNE NABAVE Bjelovar, 15. listopad 2014. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13)

Више

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6.

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače 2012. godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARA JSKA ŽUPA IJA GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠE JU GRAFITA OSIJEK EPOKORE I GRAD ZAŠTIĆE IM KULTUR IM DOBROM OD LOKAL OG Z AČE JA Osijek, ožujak 2012.

Више

Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 6 - Godina XLIX. Đurđevac, 27. srpnja ISSN AKTI GRADSKOG VIJEĆA 83 Na temelju članka 11. stavka 2.

Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 6 - Godina XLIX. Đurđevac, 27. srpnja ISSN AKTI GRADSKOG VIJEĆA 83 Na temelju članka 11. stavka 2. Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 6 - Godina XLIX. Đurđevac, 27. srpnja 2016. ISSN 1845-9331 AKTI GRADSKOG VIJEĆA 83 Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva ( Narodne

Више

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11)

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11) Službeni glasnik SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NOVA BUKOVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA GODINA: XVI NOVA BUKOVICA, 06. studeni 2009. BROJ: 11 S A D R Ž A J AKT STRANICA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 109. Odluka

Више

OŠ Mate Balote Buje _hr_it.pdf

OŠ Mate Balote Buje _hr_it.pdf REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin, G. Martinuzzi 2 tel.052/351-496, fax: 052/351-695 KLASA: 602-02/13-01/298 URBROJ: 2163/1-05/4-14- 2 Labin,

Више

Zakljucak - Barešic Cavalic d.o.o.pdf

Zakljucak - Barešic Cavalic d.o.o.pdf Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 61. Statuta Grada Pula Pola ("Službene

Више

Naručitelj: ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3 OIB: Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o Javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/1

Naručitelj: ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3 OIB: Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o Javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/1 Naručitelj: ISTARSKA ŽUPANIJA, 52000 Pazin, Dršćevka 3 OIB: 90017522601 Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o Javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) naručitelj vodi REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ

Више

Službeni 11-13

Službeni 11-13 Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca Godina XV Donji Miholjac, 12. studeni 2013. Broj 11. 246. GRADSKO VIJEĆE KLASA: 351-01/13-01/8 URBROJ: 2115/01-01-13-02 D. Miholjac, 11. rujna 2013. Na temelju članka

Више

Microsoft Word statut srpske manjine.doc

Microsoft Word statut srpske manjine.doc Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( Narodne novine br. 155/02.) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

Више

PRAVILNIK o zonama, lokacijama, trajanju parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na javnim parkiralištima u sustavu na

PRAVILNIK o zonama, lokacijama, trajanju parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na javnim parkiralištima u sustavu na PRAVILNIK o zonama, lokacijama, trajanju, vremenu naplate i visinama naknade za parkiranje na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Umaga-Umago NACRT PRIJEDLOGA Na temelju odredbe članka

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće P R I J E D L O G KLASA: /15-01/ URBROJ: Labin, Na temelju

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće P R I J E D L O G KLASA: /15-01/ URBROJ: Labin, Na temelju REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće P R I J E D L O G KLASA: 021-05/15-01/ URBROJ: 2144-01-01-15-1 Labin, 2015. Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim

Више

Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada R

Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada R Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14) i članka 10. i 11. Odluke o grbu

Више

Na osnovi članka 37

Na osnovi članka 37 SLUŽBENE NOVINE GRADA VODNJAN-DIGNANO Broj: 04 Godina: XXII Vodnjan, 28.02.2018. Br. 04/2018. Službene novine Grada Vodnjan - Dignano Str: 49 Temeljem čl. 34. Statuta Grada Vodnjan-Dignano («Službene

Више

Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 125/11 i 64/15), čl. 27. st. 1. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Grada

Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 125/11 i 64/15), čl. 27. st. 1. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Grada Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 125/11 i 64/15), čl. 27. st. 1. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 3/97, 1/98, 7/98,

Више

1.pdf

1.pdf Na temelju čl. 10. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

6-10

6-10 SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE PODGORAČ Godina: XVI Podgorač, 28. rujna 2010. Broj 6. S A D R Ž A J Stranica AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 34. Operativni plan zimske službe za 2010. / 2011. godinu

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA KLASA: 400-05/17-01/01 Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (NN RH, br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH, br. 19/13 pročišćeni tekst),

Више

1.pdf

1.pdf Na temelju članka 19. Odluke o uvjetima i mjerilima za raspodjelu dijela sredstava spomeničke rente i drugih prihoda Proračuna za provođenje zahvata sanacije o obnove pročelja i krovova građevina registriranih

Више

Rezultati Javnog poziva

Rezultati Javnog poziva Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ( Narodne novine, broj 26/15),

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /15-04/81-61 URBROJ: 2170/ Rijeka,

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /15-04/81-61 URBROJ: 2170/ Rijeka, R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/15-04/81-61 URBROJ: 2170/01-15-00-15-84 Rijeka, 30.11. 2015. Gradonačelnik je 30.studenog 2015. godine

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (Službene novine Primorsko goranske županije

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/1-65 URBROJ: 2170/ Rijeka, 2

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/1-65 URBROJ: 2170/ Rijeka, 2 R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/16-04/1-65 URBROJ: 2170/01-15-00-16-40 Rijeka, 26. 1. 2016. Gradonačelnik je 26. siječnja 2016. godine

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

HRVATSKE AUTOCESTE d

HRVATSKE AUTOCESTE  d HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Zagreb, Širolina 4, OIB: 57500462912, koje zastupa direktor dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.građ., (u daljnjem tekstu: Naručitelj) i PONUDITELJ/ZAJEDNICA PONUDITELJA:,OIB: koje

Више

Rješenje 4.pdf

Rješenje 4.pdf Temeljem članka 61. Statuta Grada Pula - Pola ( Službene novine Grada Pule broj 7/09 i 16/09), Odluke o poticanju razvoja poduzetništva kroz Program kreditiranja - Poduzetnik Pula 2009 ( Službene novine

Више

Službeni 10-10

Službeni 10-10 Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca Godina XIII. Donji Miholjac, 18. kolovoza 2010. Broj 10. 156. KLASA: 944-05/10-01/3 URBROJ: 2115/01-03-10-1 Donji Miholjac, 17. kolovoza 2010. Na temelju članka 218.

Више

Istarska razvojna agencija

Istarska razvojna agencija ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA (IDA) d.o.o. Regionalna razvojna agencija kao podrška malim i srednjim poduzećima Labin, 3. veljače 2014. Istarska razvojna agencija (IDA) OPĆE INFORMACIJE Osnovana 14.12.1999.;

Више

Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine, Pula, Mletačka 12 (nastavno: Dr

Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine, Pula, Mletačka 12 (nastavno: Dr Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine, Pula, Mletačka 12 (nastavno: Društvo), upućuje dioničarima POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE

Више

Z A P I S N I K 91. Kolegija Župana Primorsko-goranske županije održanog dana 3. lipnja godine Kolegij Župana je u 14,00 sati otvorio Župan Zlat

Z A P I S N I K 91. Kolegija Župana Primorsko-goranske županije održanog dana 3. lipnja godine Kolegij Župana je u 14,00 sati otvorio Župan Zlat Z A P I S N I K 91. Kolegija Župana Primorsko-goranske županije održanog dana 3. lipnja 2019. godine Kolegij Župana je u 14,00 sati otvorio Župan Zlatko Komadina. Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko

Више

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,

Више

OBAVIJEST RODITELJIMA KOJI UPISUJU DIJETE U PRODUŽENI BORAVAK

OBAVIJEST RODITELJIMA KOJI UPISUJU DIJETE U PRODUŽENI BORAVAK OBAVIJEST RODITELJIMA O POTREBNIM DOKUMENTIMA KOJE TREBAJU DONIJETI U ŠKOLU ZA UPIS U PRODUŽENI BORAVAK Školske godine 2011/2012. Produženi boravak neobvezni je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen

Више

Microsoft Word - 3._Pravilnik_o_sufinanciranju_programa_za_perspektivne_sportase .docx

Microsoft Word - 3._Pravilnik_o_sufinanciranju_programa_za_perspektivne_sportase .docx Na temelju odredbe članka 13. i 14. Statuta Samoborskog športskog saveza Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza, na sjednici održanoj 20. lipnja 2016. godine donio je PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU PROGRAMA

Више

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O SURADNJI NA PODRUČJU OBR

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O SURADNJI NA PODRUČJU OBR VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O SURADNJI NA PODRUČJU OBRANE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Zagreb, rujan 2010.

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni

Више

dfsdfsdfadfsvgf

dfsdfsdfadfsvgf Temeljem članka 53. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, broj: 87/08. i 86/09.), članka 26. stavka 2. i članka 30. stavka 3. Zakona o strukovnom obrazovanju

Више

OŠ Fažana.pdf

OŠ Fažana.pdf REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin, G. Martinuzzi 2 tel.052/429-980, fax: 052/852-323 KLASA: 602-02/12-01/271 URBROJ: 2163/1-05/4-12-3 Labin,

Више

ISSN SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: Buzet, II. istarske bri

ISSN SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: Buzet, II. istarske bri ISSN 1848-6835 SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka 2014. Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: 52420 Buzet, II. istarske brigade 11 Primatelj: Tel: 662-854; Fax: 662-676 Web:

Више

UPI

UPI Klasa: UP/I 030-02/2011-01/013 Urbroj: 580-02-11-64-002 Zagreb, 21. travnja 2011. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 31., 38. stavka 4. i članka 58. stavka 2. točke 5. Zakona o zaštiti

Више

(Microsoft Word - Odluka o priklju\350enju na komunalne vodne gra\360evine-kona\350na\205)

(Microsoft Word - Odluka o priklju\350enju na komunalne vodne gra\360evine-kona\350na\205) Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 153/09., 63/11. i 130/11.) i članka 31. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 10/2009.) Gradsko

Више