Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ривпссашо.гз ПИБ бр мат. бр ра

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ривпссашо.гз ПИБ бр мат. бр ра"

Транскрипт

1 Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ривпссашо.гз ПИБ бр мат. бр рач. бр Сектор за контролу- 05 Број: /15-3 Дана: године На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС), члана 28. тачка 10. и 11. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС", број: 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15), чланова 11. и 14. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга ( Службени гласник РС, бр. 72/13) и Налога за вршење контроле уговорних обавеза в.д. директора Републичко! фонда за здравствено осигурање, 05 број: /15 од године, надзорници осигурања извршили су контролу у Дому здравља Шабац и сачинили: ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У ДОМУ ЗДРАВЉА ШАБАЦ I Контролу су извршили надзорници осигурања: 1. Радослав Симић, дипл. економиста 2. Олгица Владисављевић, дипл. правник II Седиште контролисаног субјекта је Дом здравља "Шабац" у Шапцу, улица Попа Карана бр. 2 са подацима: - ПИБ: Шифра делатности: Матични број: Бр. решења/регистарског улошка код Привредног суда: ФИ-18/07 III Одговорно лице за период вршења контроле: 1. Прим. др Мирослав Поповић, в.д. директор Дома здравља Потребну документацију дали су на увид: 1.Верица Вујанић - начелник Одељења за правно-економске послове 2.Александар Андрић - шеф Одсека рачуноводства IV Предмет контроле је наменско трошење средстава за плате за период године по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину и за период од до године по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину. V Контрола је вршена од до године у Дому здравља Шабац и настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање.

2 VI Контрола је вршена у складу са законским прописима и одговарајућим одлукама и актима Републичког фонда. У поступку контроле коришћена је следећа документација: - Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину и анекси Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину; - Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину - Кадровски план Министарства здравља за годину; - Правилник о организацији и систематизацији послова Дома здравља Шабац; - Статут Дома здравља Шабац; - Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл. гласник РС", бр. 36/10, 46/13, 74/13, 97/13 и 37/14) и Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 1/15) - у даљем тексту: Посебан колективни уговор); - Персонална досијеа репрезентативног броја уговорених радника; - Финансијска документација. На основу увида у наведену документацију, даје се следећи НАЛАЗ I КОНТРОЛА РАДНО ПРАВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, БРОЈА УГОВОРЕНИХ РАДНИКА И ОБРАЧУНА ПЛАТА Увидом у радно правну документацију утврђено је да Дом здравља Шабац има Статут заведен под бројем: 01-1/68 од године, а на који је сагласност дао оснивач, Скупштина општине Шабац, својом Одлуком, што је у складу са чланом 141. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 и 93/14). Утврђено је и да Дом здравља поседује Правилник о организацији и систематизацији радних места Број: 01-15/2 од године, што је у складу са чланом 24. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Такође, извршен је увид у Кадровски план Министарства здравља за Дом здравља Шабац, Број: / од године. Следи табеларни приказ Кадровског плана. Кадровски план ДЗ Шабац за годину Табела 1 доктори медицине Уговорени број радника са Р330 здравствени радници Фарм ацеутбиохе мичар здравств ени сарадни ци Немеди цински радници укључујући и возаче хм п Број запослених У стоматоло шкој служби Укупан број уговорених радника утврђен кадровским планом за 2013.Г. Број запослених у апотеци (за апотеке у склопу здравствене установе) Укупан број запослених у здравственој установи утврђен Кадровским планом за 2013.г. здравствени радници са ВШС и ссс Укупан број запослених радника по Кадровском плану за годину, који обављају послове за потребе обавезног здравственог осигурања, у Дому здравља Шабац је 545. Од тог броја 475 радника обавља послове у примарној здравственој заштити, а 70 радника у Стоматолошкој служби. Укупан број запослених у Дому здравља, утврђен Кадровским планом, може бити

3 У наредној табели дат је преглед броја уговорених радника по месецима у контролисаном периоду, према подацима из Апликације уговорених радника која се води у Филијали за Мачвански округ Шабац и према подацима Здравствене установе. Врста 33 X Табела 2 Подаци из Апликације уговорених радника XI XII I II III IV Примарна Стоматолошка Врста 33 X XI Подацизд завствене установе XII I II III IV Примарна Стоматолошка Упоређивањем броја уговорених радника из Апликације уговорених радника са бројем уговорених радника према подацима Здравствене установе, утврђено је да постоје одређена одступања. До ових одступања је дошло ради потребног временског периода пријаве радника у МЕОП и пријаве радника у Апликацију уговорених радника. Такође, до неслагања долази и ради појављивања одсутног радника и радника на замени у рекапитулацији исплаћених зарада по месецима, иако су они зараду примили само за дане проведене на раду и не долази до преклапања. Упоређивањем података из Кадровског плана и Апликације уговорених радника надзорници осигурања су утврдили да је Дом здравља Шабац на дан године (први дан контролисаног периода) имао у примарној здравственој заштити 439 радника. Од тога 5 радника је запослено на одређено време, а 434 на неодређено. Евидентно је да је у примарној зз било запослено 36 радника мање него што је то предвиђено Кадровским планом. На дан године (последњи дан контролисаног периода) у примарној зз је евидентирано 432 радника. Од тог броја 10 радника је запослено на одређено време, а 422 на неодређено. Мањак радника у односу на Кадровски план је 43 радника. У стоматолошкој 33 на дан године број запослених радника је 66. Од тог броја 3 радника су запослена на одређено време, а 63 радника на неодређено. Мањак радника у односу на Кадровски план је 4 радника. На дан године у стоматолошкој зз је евидентирано 65 радника. Од тог броја 3 радника су запослена на одређено време, а 62 радника на неодређено. Мањак радника у односу на Кадровски план је 5 радника. Према подацима из Апликације уговорених радника, на дан године број неактивних радника у примарној зз је 6, а у стоматолошкој 3. На дан године број неактивних радника у примарној зз је 11, а у стоматолошкој 3. Увидом у рекапитулацију исплаћених зарада надзорници осигурања су утврдили да је у примарној зз у периоду од године до године у ДЗ Шабац било 2 неуговорена радника запослена на одређено време. Од године број неуговорених радника у примарној зз је 22. У стоматолошкој зз број запослених радника преко уговореног броја је 4 у целом периоду контроле. До повећања броја радника у априлу године дошло је на основу Одлуке (Бр. 192 од године) градоначелника града Шапца о финансирању 10 лекара и 10 медицинских техничара на одређено време у трајању од 9 месеци, а ради друштвене бриге за здравље становништва и боље доступности и приступачности у коришћењу здравствене заштите (што је у складу са чланом 13а. Закона о здравственој заштити ("Сл. Гласник РС", бр. 107/05, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 93/14). Средства за споровођење ове Одлуке обезбеђена су Одлуком о програмском буџету града Шапца за годину ("Сл. Лист града Шапца", бр. 29/14). На основу ове Одпуке директор Дома здравља Шабац је објавио Јавни оглас (Број: 01-1/122 од године) који је објављен на огласној табли НСЗ - Филијала Шабац, веб сајту Дома здравља и веб сајту Министарства здравља РС. По спроведеном јавном огласу 3

4 директор Дома здравља Шабац донео је Одлуку (Број: 01-1/122-2 од године) о избору кандидата. Сумирајући све прикупљене податке (број уговорених радника у примарној и стоматолошкој 33, број неактивних радника и број радника запослених преко уговореног броја), надзорници осигурања су утврдили да је укупан број запослених у Дому здравља Шабац на дан године (први дан контролисаног периода) износио 520 радника и то 506 радника запослених на неодређено време и 14 радника запослених на одређено време. У периоду године укупан број запослених у Дому здравља Шабац износио је 537 радника и то 498 радника запослених на неодређено време и 39 радника запослено на одређено време. На основу увида у радно правну и финансијску документацију надзорници осигурања констатују да је број запослених у Дому здравља Шабац, у целом контролисаном периоду, био у складу са Кадровским планом Министарства здравља за Дом здравља Шабац за годину. II УГОВОРЕНА НАКНАДА ЗА ПЛАТЕ ЗА И ГОДИНУ Дом здравља Шабац је са Републичким фондом за здравствено осигурање - Филијалом за Мачвански округ Шабац закључио Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину Број: 54-99/ од године, Анекс бр. 1 Уговора Број: /14 од године, Анекс бр. 2 Уговора Број: /14 од године, Анекс бр. 3 Уговора Број: /14 од године, Анекс бр. 4 Уговора Број: /14 од године и Анекс бр. 5 Уговора Број: /14 од године (Анекс по Коначном обрачуну), а у складу са Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за годину ("Сл. гласник РС", бр: 115/13, 24/14, 33/14, 50/14, 71/14, 86/14, 142/14, 146/14 и 9/15). Анексом бр. 5 Уговора (Анекс по Коначном обрачуну за годину) утврђена је следећа накнада за плате: Примарна здравствена заштита динара 1. Плате Стоматолошка здравствена заштита динара 1.Плате Дом здравља Шабац је са Републичким фондом за здравствено осигурање - Филијалом за Мачвански округ Шабац закључио Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину Број: /15 од године, којим је утврђена следећа накнада за плате: Примарна здравствена заштита динара 1. Плате Стоматолошка здравствена заштита динара 1. Плате

5 III ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Увидом у финансијску евиденцију, надзорници осигурања су утврдили да Дом здравља Шабац послује преко два рачуна: 1. Буџетски рачун, број: Рачун сопствених прихода, број: Стање на рачунима на почетку и на крају контролисаног периода је следеће: Стање на дан Стање на дан Табела 3 Буџетски рачун , ,87 Рачун сопствених прихода , ,69 IV КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА У ПЕРИОДУ ГОДИНЕ 1. Наменско трошење средстава за плате за период године Надзорници осигурања извршили су увид у радно правну документацију (персонална досијеа) за 50 радника из примарне здравствене заштите и 20 радника из стоматолошке здравствене заштите, изабраних по принципу случајног узорка свих структура у Дому здравља Шабац (административни, медицински, технички и помоћни радници). Контролом је утврђено да се у Дому здравља воде персоналана досијеа за сва запослена лица. У персоналним досијеима запослених налазе се радне књижице, уговори о раду, одговарајући анекси уговора, докази о стручној спреми запосленог, решења о коефицијенту за обрачун и исплату плата, као и остали акти од значаја за радноправне односе, што је у скпаду са чланом 16. став 1. и 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл. гласник РС", бр. 36/10, 42/10, 46/13, 74/13, 97/13 и 37/14) и Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 1/15). На основу увида у радно правну документацију констатовано је да сви уговорени радници испуњавају услове прописане Правилником о организацији и систематизацији радних места, Број: 01-15/2 од године, а у складу са чланом 24. став 1. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Са свим запосленима који су чинили узорак за контолу закључени су уговори о раду, односно анекси уговора о раду, у којима је назначено радно место и коефицијент за обрачун и исплату плате, односно измена ако се ради о анексу уговора. По један примерак уговора - анекса уговора се одмах доставља финансијској служби у сврху обрачуна плата и осталих додатака за плате. Контрола коефицијената запослених обухватила је контролу основних коефицијената и контролу додатних коефицијената по основу руковођења и по основу стручно признатих и научних звања. Утврђено је да су код свих контролисаних уговорених радника уговорени основни и додатни коефицијенти у скпаду са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02-исправка, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124,12, 8/13, 4/14 и 58/14; у 5

6 даљем тексту: Уредба о коефицијентима). Такође је утврђено да се требовање средстава од РФЗО за плате врши само за уговорени број радника. Упоредним увидом у персонала дисијеа и платне листе, надзорници осигурања су утврдили да је код једног запосленог, ЈМБГ: *****1, у периоду контроле исплаћиван додатни коефицијент 0,61 по основу руковођења из пренетих средстава обавезног здравственог осигурања иако је запослени разрешен дужности главног зубног техничара на основу потписаног Анекса Уговора о раду, Број: 01-5/434. Средства у укупном износу од динара су неосновано исплаћена јер је зарада запосленом утврђена у супротности са чланом 104. став 1. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). У следећој табели дат је приказ неосновано примењеног коефицијента и неосновано обрачунатих и исплаћених средства. рб Запослени ЈМБГ Неосновано исплаћен додатни коефицијент Табела 4 Обрачуната и исплаћена средства за период X IV *****1 0, УКУПНО: Минули рад обрачунаван је по стопи од 0,4%, што је у складу са чланом 96. став 1. тачка 6. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл. гласник РС", бр. 36/10, 46/13, 74/13, 97/13 и 37/14), односно чланом 95. став 1. тачка 6. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 1/15) - у даљем тексту: Посебан колективни уговор; Са 9 специјализаната, на основу Одлуке о одобравању специјализације коју је донео директор Дома здравља и на основу добијене сагласности Министарства здравља, закључени су уговори о специјализацији којима су уређена права и обавезе запослених на стручном усавршавању и ови уговори се налазе у персоналним досијеима запослених, што је у скпаду са чланом 184. Закона о здравственој заштити ("Сл. Гласник РС", бр. 107/05, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 93/14). Увидом у персонална досијеа уговорених радника и рекапитулације исплате зарада по месецима констатовано је да Дом здравља исплаћује стимулације појединим уговореним радницима. Одлуку о стимулацији доноси Управни одбор Дома здравља на основу које обрачунска служба врши исплату стимулације уговореном раднику. Зараде су увећане до 30% у скпаду са чланом 95. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл. гласник РС", бр. 36/10, 46/13, 74/13, 97/13 и 37/14), односно чланом 94. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 1/15). Средства за стимулацију радника исплаћена су из сопствених прихода Дома здравља тако што су исплаћена са рачуна сопствених прихода Дома здравља. Прековремени рад се уводи у складу са чланом 77. и 78. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 и 93/14) и чланом 53. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Увидом у радно правну документацију је констатовано да директор Дома здравља доноси и потписује решења о увођењу прековременог рада. У свакој Служби се води евиденција присутности на раду у коју се уносе и сати прековременог рада и на основу које директор Дома здравља доноси појединачне решења о прековременом раду. Ова решења се достављају Осеку зарада и на основу њих обрачунска служба врши исплату. У Дому здравља Шабац постоје три репрезентативна Синдиката. Синдикални председници су радници са ЈМБГ: *****8, *****6 и *****0 и месечна зарада им је увећана у висини три основице утврђене за обрачун и исплату зарада запослених 6

7 у здравству, а на основу Решења о увећању зараде (Решење Број: 01-1/212 од године, Решење Број: 01-1/211 од године и Решење Број: 01-1/213 од године) и у складу са чланом 131. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл. гласник РС", бр. 36/10, 42/10, 46/10, 74/13, 97/13 и 37/14), односно члана 129. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 1/15). Ово увећање зараде синдикалним представницима финансирано је из сопствених средстава Дома здравља и исплаћују се са рачуна сопствених прихода Дома здравља. 2. Исплата плата за уговорене раднике Примарна здравствена заштита На основу података о преносу средстава за исплату плата и увида у месечне рекапитулације сачињен је преглед исплаћених зарада за запослене који се воде као уговорени радници. У наредној табели приказани су износи уговорених, пренетих и исплаћених средстава за плате уговореним радницима и број уговорених радника по месецима у примарној здравственој заштити: Примарна здравствена заштита -уговорени радници Табела 5 р.бр. Месец год. Број уговорених радника Уговорена средства за плате Требована средства за плате Пренета средства за плате Исплаћена средства за плате Разлика= пренетоисплаћено =6-5 1 октобар ' новембар ' децембар ' јануар ' фебруар ' март ' април ' Укупно Дом здравља Шабац је за плате уговорених радника у примарној зз у контролисаном периоду исплатио средства у укупном износу од динара, што је за динара више у односу на пренета средства РФЗО за наведену намену. Пренета средства за исплату плата на терет здравственог осигурања износе динара. Стоматолошка здравствена заштита На основу података о преносу средстава за исплату плата и увида у месечне рекапитулације сачињен је преглед исплаћених зарада за запослене који се воде као уговорени радници у стоматолошкој здравственој заштити. У наредној табели приказани су износи уговорених, пренетих и исплаћених средстава за плате уговореним радницима и број уговорених радника по месецима у стоматолошкој здравственој заштити. Следи табеларни приказ: 7

8 Стоматолошка здравствена заштита- уговорени радници Табела 6 р.бр. Месец год. Број уговорених радника Уговорена средства за плате Требована средства за плате Пренета средства за плате Исплаћена средства за плате Разлика= пренетоисплаћено =6-5 1 октобар ' новембар ' децембар ' јануар ' фебруар ' март ' април ' Укупно Дом здравља Шабац је за плате уговорених радника у стоматолошкој зз у контролисаном периоду исплатио средства у укупном износу од динара, што је за динара више у односу на пренета средства РФЗО. Пренета средства за исплату плата за уговорене раднике у стоматологији на терет средстава здравственог осигурања износе динара. За контролисани период на терет сопствених средстава исплаћене су стимулације, синдикални додаци, додаци на одвојен живот и остали додаци у примарној здравственој заштити износу од динара и у стоматолошкој здравственој заштити у износу од динара. 6 лекара у примарној и 2 у стоматолошкој здравственој заштити имају додатак за одвојени живот. Такође појединим лекарима специјалистима у стоматологији не признаје се специјалистички коефицијент на терет средстава здравственог осигурања па се разлика до специјалистичког коефицијента исплаћује на терет сопствених прихода. Поред тога са буџетског рачуна на терет уговорених средстава за Остале материјалне трошкове исплаћује се накнада Комори зравствених установа. У контролисаном периоду комори здравствених установа пренето је динара у примарној зз и динара у стоматолошкој зз. Следи табеларни приказ: Табела 7 примарна зз стоматолошка зз Износ пренетих средстава за Износ пренетих средстава за Р. бр. Месец 2014.год. стимулацију, синдикалне и остале додатке Накнада комори ЗУ Укупно стимулацију, синдикалне и остале додатке Накнада комори ЗУ Укупно све укупно = =5+6 8=4+7 1 октобар ' новембар ' децембар ' јануар ' фебруар ' март ' април ' Укупно За исплату додатака на плату који се не финансирају на терет здравственог осигурања уговореним радницима у примарној и стоматолошкој здравственој заштити, здравствена установа је исплатила динара. Од тога накнада Комори здравствених установа у износу од динара ( ) финансирана је из средстава здравственог осигурања, дела уговорене накнаде за материјалне и остале трошкове. Накнада Комори здравствених установа не може се финансирати средствима обавезног здравственог осигурања. Износ додатака који се не финансирају на терет здравственог

9 осигурања у износу од динара здравствена установа је требала да финансира из сопствених средстава. Увидом у изводе Управе за трезор Министарства финансија РС, утврђено је да је Дом здравља у контролисаном периоду извршио пренос средстава за плате, са рачуна сопствених прихода на буџетски рачун у укупном износу од ,26 динара. Преглед преноса средстава са рачуна сопствених прихода на буџетски дајемо у следећој табели. Табела 8 Износ р. Број Датум пренетих Бр извода УТ извода средстава , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 Укупно ,26 На основу свега наведеног, даје се следећа рекапитулација: 1. Стимулације, синдикат, накнада комори и остали додаци у примарној з з Стимулације, синдикат, накнада комори и остали додаци у стоматолошкој зз Укупно Пренета средства са рачуна сопствених прихода Разлика Дом здравља Шабац за исплату дела плата за уговорене раднике, које се не финансира од средстава обавезног здравственог осигурања са рачуна сопствених прихода на буџетски рачун мање је пренео динара. 9

10 3. Исплата плата за запослене раднике преко уговореног броја У следећој табели приказан је број и исплаћена средства за плате за запослене раднике преко уговореног броја, у примарној здравственој заштити по месецима за период године. Примарна зз - неуговорени радници Табела 9 Обрачуната р.бр. Месец Бр. неуговорених радника и исплаћена средства за плате октобар ' новембар ' децембар ' јануар ' фебруар ' март ' април ' Укупно Увидом у рекапитулацију исплаћених зарада надзорници осигурања су утврдили да је у примарној 33 у периоду од године до године у ДЗ Шабац било 2 неуговорена радника запослена на одређено време. Од године 22 радника у примарној 33 су запослена на одређено време преко уговореног броја. Исплата плата за запослене раднике у примарној зз у целом периоду контроле врши се на основу Одлуке о финансирању Градске управе Шабац. Обрачун зарада и трошкова превоза врши Дом здравља у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и исти доставља Одељењу за финансије Градске управе Шабац до 25. у месецу за претходни месец. После достављеног обрачуна Градска управа Шабац преноси потребна средства на рачун сопствених прихода Дома здравља, са кога се врши исплата зарада. Увидом у аналитичку картицу конта Текући трансфери од других нивоа власти за и годину евидентиране су све уплате Града. За обрачунате плате и трошкове превоза неуговорених радника у примарној зз за контролисани период на рачун сопствених прихода Дома здравља Шабац уплаћено је укупно ,41 динара од стране Града. У следећој табели приказан је број и исплаћена средства за плате за запослене раднике преко уговореног броја, у стоматолошкој здравственој заштити по месецима за период године. У стоматолошкој 33 број запослених радника преко уговореног броја је 4 у целом периоду контроле. Стоматолошка зз - неуговорени задници Табе Обрачуната р.бр. Месец Бр. неуговорених радника и исплаћена средства за плате октобар ' новембар ' децембар ' јануар ' фебруар' март ' април ' Укупно

11 Исплата плата за запослене преко уговореног броја у стоматолошкој 33 је вршена са рачуна сопствених прихода Дома здравља. Увидом у изводе са рачуна сопствених прихода у Дому здравља Шабац број на дан исплате плата неуговореним радницима у примарној и стоматолошкој зз утврђено је да је пренос средстава за плате извршен са рачуна сопствених прихода Дома здравља. Обрачуната и исплаћена средства за плате за неуговорене раднике у примарној зз износе динара а у стоматологији динара. Методом случајног узорка, извршен је увид у обрачунске листиће за 10 запослених радника за све месеце обухваћене контролом и утврђено је да су приликом обрачуна плата и других примања запослених поштоване одредбе чл до 117. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), одредбе чл. 91. до 106. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл. гласник РС", бр. 36/10, 42/10, 46/10, 74/13, 97/13 и 37/14), односно чл. 91. до 104. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 1/15). Такође, утврђено је да су додаци на плату обрачунати у складу са чланом 108. Закона о раду и чланом 96., односно чланом 95. Посебног колективног уговора. Имајући у виду све напред наведено дају се следећа: ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 1. Контролом радно правне документације у Дому здравља Шабац утврђено је да здравствена установа има Статут заведен под бројем: 01-1/68 од године што је у складу са чланом 141. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 и 93/14) и Правилник о унутрашњог организацији и систематизацији радних места Број: 01-15/2 од године, што је у складу са чланом 24. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). На основу увида у радно правну и финансијску документацију надзорници осигурања констатују да је укупан број запослених у Дому здравља Шабац на дан године (први дан контролисаног периода) износио 520 радника и то 506 радника запослених на неодређено време и 14 радника запослених на одређено време. У периоду године укупан број запослених у Дому здравља Шабац износио је 537 радника и то 498 радника запослених на неодређено време и 39 радника запослено на одређено време. Број запослених у Дому здравља Шабац, у целом контролисаном периоду је био у складу са Кадровским планом Министарства здравља за 2013 годину. У Дому здравља Шабац воде се персоналана досијеа за сва запослена лица у складу са чланом 16. став 1. и 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл. гласник РС", бр. 36/10, 42/10, 46/13, 74/13, 97/13 и 37/14) и Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 1/15). Са свим запосленим радницима су закључени уговори о раду, а код одређеног броја запослених анекси уговора о раду, у којима је назначено радно место и коефицијент за обрачун и исплату плате, а примењени основни и додатни коефицијенти су у складу са важећом Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. службама ("Сл. гласник РС", бр. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02-исправка, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124,12, 8/13, 4/14 и 58/14). Такође је утврђено да се обрачун и исплата плата и других примања врши у скпаду са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Уредбом о 11

12 коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и другим прописима који регулишу обрачун и исплату плата у јавним службама. 2. Упоредним увидом у персонала дисијеа и платне листе, надзорници осигурања су утврдили да је код једног запосленог, ЈМБГ: *****1, у периоду контроле исплаћиван додатни коефицијент 0,61 по основу руковођења из пренетих средстава обавезног здравственог осигурања иако је запослени разрешен дужности главног зубног техничара на основу потписаног Анекса Уговора о раду Број: 01-5/434. Средства у укупном износу од динара су неосновано исплаћена јер је зарада запосленом утврђена у супротности са чланом 104. став 1. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). 3. На основу увида у финансијску документацију евидентно је да исплаћена средства за плате за уговорене раднике у примарној зз на терет средстава здравственог осигурања, за контролисани период, износе динара, што јеједнако износу пренетих средства од стране РФЗО, односно пренета средства за плате од стране РФЗО су наменски утрошена. На основу увида у финансијску документацију исплаћена средства за плате за уговорене раднике у стоматолошкој зз на терет средстава здравственог осигурања за контролисани период износе динара, што је једнако износу пренетих средства од стране РФЗО, односно пренета средства за плате од стране РФЗО су наменски утрошена. Више исплаћена средства за плате за уговорене раднике у примарној и стоматолошкој зз која се не финансирају на терет средстава здравственог осигурања у износу од динара финансирана су из сопствених прихода. За финансирање дела плата за уговорене раднике, који се не финансира на терет средстава обавезног здравственог осигурања Дом здравља Шабац са рачуна сопствених прихода на буџетски рачун мањеје пренео динара. 4. Плате за неуговорене раднике у примарној зз које су за контролисани период исплаћене у износу од динара Дом здравља Шабац исплатио је са рачуна сопствених прихода. Исплата плата за неуговорене раднике у примарној зз у целом периоду контроле врши се на основу Одлуке о финансирању Градске управе Шабац. Обрачун зарада и трошкова превоза врши Дом здравља у скпаду са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и исти доставља Одељењу за финансије Градске управе Шабац до 25. у месецу за претходни месец. После достављеног обрачуна Градска управа Шабац преноси потребна средства на рачун сопствених прихода Дома здравља, са кога се врши исплата зарада. 5. Плате за неуговорене раднике у стоматолошкој зз које су за контролисани период исплаћене у износу од динара Дом здравља Шабац исплатио је са рачуна сопствених прихода. 6. Прековремени рад се уводи у складу са чланом 77. и 78. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 и 93/14) и чланом 53. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Такође, утврђено је да су додаци на плату обрачунати у скпаду са чланом 108. Закона о раду и чланом 96., односно чланом 95. Посебног колективног уговора. ПРЕДЛОГ МЕРА 1. Да Дом здравља Шабац у складу са чланом 59. ст. 1. и 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/13 и 142/14) изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање, у укупном износу од динара и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, на адресу Јована Мариновића 2, Београд. Повраћај средстава се врши из средстава која нису средства обавезног здравственог осигурања уплатом на подрачун буџетских средстава Дирекције Републичког фонда: , са сврхом уплате "Број записника", са позивом на број задужења по моделу 97, "ПИБ здравствене установе " због утврђеног: - ненаменског трошења средстава за исплату додатног коефицијента запосленом и након разрешења са дужности главног зубног техничара. 12

13 2. Да Дом здравља Шабац у складу чланом 59. став 1. и 3. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13 и 142/14) изврши повраћај средстава у укупном износу од динара, са рачуна сопствених прихода на рачун за трансфер буџетских средстава због утврђеног ненаменског трошења средстава која су по уговору пренета за намену Материјални и остали трошкови, а утрошена за исплату дела плата за уговорене раднике, који се не финансира на терет средстава обавезног здравственог осигурања и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, на адресу Јована Мариновића 2, Београд. ПОУКА О ПРАВНОМ Ј1ЕКУ: На овај Записник може се уложити приговор Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање, на адресу: Јована Мариновића 2, Београд, у року од 8 (осам) дана од дана пријема записника. Записник се доставља: 1. Директору Републичког фонда за здравствено осигурање 2. Директору Дома здравља Шабац 3. Архиви 5 3 о (5Т 41/ јц

Јована Мариновића бр, 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ПИБ бр мат. бр р

Јована Мариновића бр, 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ПИБ бр мат. бр р Јована Мариновића бр, 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-тап: ривпс@г(го.г5 ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 05/1 број: 450-2980/16-6' 03.10.2016,

Више

ЛНЉмИШ ФОНД ЗА З Ш 8 Ш Н Н О ОСИГУРДНјЕ в е о г р а д \ 0 8 МАУ 201? ј; Н_.!< ПЕДОВАНО Јована Мариновића бр.2, Београд, Србија, тел:

ЛНЉмИШ ФОНД ЗА З Ш 8 Ш Н Н О ОСИГУРДНјЕ в е о г р а д \ 0 8 МАУ 201? ј; Н_.!< ПЕДОВАНО Јована Мариновића бр.2, Београд, Србија, тел: ЛНЉмИШ ФОНД ЗА З Ш 8 Ш Н Н О ОСИГУРДНјЕ в е о г р а д \ 0 8 МАУ 201? ј; Н_.!< ПЕДОВАНО Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 Е-таП: рив1јс@гг20.г5 ПИБ

Више

И Г МАУ 201? ] _,», - ј Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ^В317Гфак^^ ' ^ Н е-тал: риђ ПИБ бр

И Г МАУ 201? ] _,», - ј Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ^В317Гфак^^ ' ^ Н е-тал: риђ ПИБ бр И Г 1 1 8 МАУ 201? ] _,», - ј Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053^В317Гфак^^ ' ^ Н е-тал: риђ јс@г!20.г5 ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 05/1 број:450-2018/17-л

Више

Гј 1'Ш'БЛИЧКИ Ф'ОНД ЗА 31РАВШЕНС)] ОСИГУРАЊЕ ВЕОГРАД 1 2 Ш 201? Е Е В Д Е Д 0 8 а Н о Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, телефон:

Гј 1'Ш'БЛИЧКИ Ф'ОНД ЗА 31РАВШЕНС)] ОСИГУРАЊЕ ВЕОГРАД 1 2 Ш 201? Е Е В Д Е Д 0 8 а Н о Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, телефон: Гј 1'Ш'БЛИЧКИ Ф'ОНД ЗА 31РАВШЕНС)] ОСИГУРАЊЕ ВЕОГРАД 1 2 Ш 201? Е Е В Д Е Д 0 8 а Н о Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-тан: рићуссашо.ге

Више

с Рспублички (}ЧО!-!Л Јована Мариновића бр.2, Београд, Србија, тел: ; факс: Е-таН: р и в П с^л го.гв ПИБ бр. 1012

с Рспублички (}ЧО!-!Л Јована Мариновића бр.2, Београд, Србија, тел: ; факс: Е-таН: р и в П с^л го.гв ПИБ бр. 1012 с Рспублички (}ЧО!-!Л Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 Е-таН: р и в П с^л го.гв ПИБ бр. 101288707 мат.бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 05/1 Број:450-2420/17-

Више

Гопублички сјхшл ' 11 1 н Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ривнс^г&о.ге ПИБ бр. 1012

Гопублички сјхшл ' 11 1 н Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ривнс^г&о.ге ПИБ бр. 1012 Гопублички сјхшл ' 11 1 н Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-тап: ривнс^г&о.ге ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 - Сектор

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс:

г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-там: РЦЈЗ С@ ГЈ20.ГЗ ПИБ бр. 101288707 мат.

Више

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Пут “ Нови Сад

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Пут “ Нови Сад РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТ, НОВИ САД Број: 400-2527/2018-06 Београд, 26. март 2019. године САДРЖАЈ: 1.УВОД...2

Више

Јована Мариновића бр. 2,11040 Београд, Србија, телефон: ; факс: е-таи: ПИБ: , Матични број: 06

Јована Мариновића бр. 2,11040 Београд, Србија, телефон: ; факс: е-таи: ПИБ: , Матични број: 06 Јована Мариновића бр. 2,11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-таи: рић1јс@1'(20.г5 ПИБ: 101288707, Матични број: 06042945, Рачун број: 840-26650-09 05 Број: 450-4523/14-1\

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Бро

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Бро РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Број: 400-3127/2018-06/11 Београд, 08. март 2019. године

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/2015 281 На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014 - др.

Више

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА Република Србија Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица Број: 551-10-281/18 21.02.2018. године ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2017. ГОДИНИ 1 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Прописи који су

Више

Републички ФОИА ж г Ш 8 М»-СНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО О СИГУРШ БЕОГРАД 2 70СТ 2016 ЕКСП Е.Д 0..&АН-О. Јована Мариновића бр.2,11040 Београд, Србија,тел:381 т^^

Републички ФОИА ж г Ш 8 М»-СНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО О СИГУРШ БЕОГРАД 2 70СТ 2016 ЕКСП Е.Д 0..&АН-О. Јована Мариновића бр.2,11040 Београд, Србија,тел:381 т^^ Републички ФОИА ж г Ш 8 М»-СНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО О СИГУРШ БЕОГРАД 2 70СТ 2016 ЕКСП Е.Д 0..&АН-О. Јована Мариновића бр.2,11040 Београд, Србија,тел:381 т^^озз^з^гфаксгзв^^^бббдго ПИБ бр. 101288707 мат. бр.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 13. ЈАНУАР године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 12 На

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 13. ЈАНУАР године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 12 На СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ISSN 2334-6620 13. ЈАНУАР 2017. године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: 12 На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник бр. 62/2006, 65/2008,

Више

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Градско зеленило “ Нови Сад

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Градско зеленило “ Нови Сад РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО, НОВИ САД Број: 400-2526/2018-06 Београд, 08. мај 2019. године САДРЖАЈ:

Више

Јована Мариновића бр. 2,11040 Београд, Србија, телефон: ; факс: е-там: ПИБ: , Матични број: 060

Јована Мариновића бр. 2,11040 Београд, Србија, телефон: ; факс: е-там: ПИБ: , Матични број: 060 Јована Мариновића бр. 2,11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-там: риђ!јс@г?20.г5 ПИБ: 101288707, Матични број: 06042945, Рачук број: 840-26650-09 05 Број: 450-4745/14-3

Више

РсПубдички фонд 2 2 ДИб 20/7 Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: *Т1 Н 0 е-таи: гт20.г5 ПИБ бр мат. бр. 060

РсПубдички фонд 2 2 ДИб 20/7 Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: *Т1 Н 0 е-таи: гт20.г5 ПИБ бр мат. бр. 060 РсПубдички фонд 2 2 ДИб 20/7 Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 *Т1 Н 0 е-таи: ри61јс@ гт20.г5 ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 84026650^ 05/1 број: 450-4253/17-3 14.08.2017.

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст,

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, GODNA L Apatin, 08. mart 2017. godine BROJ 3 84. На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, 4/14 и 12/16) и члана 32 став 1. Одлуке о месним заједницама

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

РЕПУБЛИНК-И ФСНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД о 3 МАУ 2017 Е К С П Е Д 0 В А Н 0 1*с:пу<ЗАИ!ч;ки < ј:>ои,а Јована Мариновића бр. 2, Београд,

РЕПУБЛИНК-И ФСНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД о 3 МАУ 2017 Е К С П Е Д 0 В А Н 0 1*с:пу<ЗАИ!ч;ки < ј:>ои,а Јована Мариновића бр. 2, Београд, РЕПУБЛИНК-И ФСНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД о 3 МАУ 2017 Е К С П Е Д 0 В А Н 0 1*с:пуои,а Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042

Више

З А К О Н

З А К О Н ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata državnih službenika i ostalih zaposlenih (u daljem tekstu: zaposleni) u ministarstvima,

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU  STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА 1 2 Република Србија Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица Број: 551-10-304/19 25.02.2019. године ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ, ОБЈАШЊЕЊА И ОБРАЗЛОЖЕЊА УЗ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: 400-130/2017-05/13 Београд, 08. август 2018. године 1. УВОД... 3 2. НЕПРАВИЛНОСТИ И

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

Microsoft Word Sajt cir.doc

Microsoft Word Sajt cir.doc Табела 1 25.12.2008. САВЕТНИК КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈУ Објављено у У месецу према претходном месецу Од почетка до краја периода Од почетка сваког месеца до краја периода 1 2 3 4 5 6 1. 01.2008. С.Г.

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 113/2017 и 95/2018. I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14 На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др.

Више

број 1 2

број 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 На основу чланова 4. и 141. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016) и члана 72. Статута општине Ћуприја

Више

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br.

Више

"Службени гласник РС", бр. 62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007, 99/2010, 108/2013 На основу члана 83. тачка 3. Устава Републике Србије, доносим У К А

Службени гласник РС, бр. 62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007, 99/2010, 108/2013 На основу члана 83. тачка 3. Устава Републике Србије, доносим У К А "Службени гласник РС", бр. 62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007, 99/2010, 108/2013 На основу члана 83. тачка 3. Устава Републике Србије, доносим У К А З о проглашењу Закона о платама државних службеника

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 21. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 20/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 21. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 20/ На основу 21.12.2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 411 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 21. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ БРОЈ 20/2016 1. 2. На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима

Више

Microsoft Word - Uputstvo o radu trezora opstine Apatin izmenjeno

Microsoft Word - Uputstvo o radu trezora opstine Apatin izmenjeno На основу члана 101. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон,103/2015,

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ БЕОГРАД РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ ПОСЕБАН ПРОГРАМ Опремање основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру затворених

САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ БЕОГРАД РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ ПОСЕБАН ПРОГРАМ Опремање основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру затворених САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ ПОСЕБАН ПРОГРАМ Опремање основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру затворених простора, и то великих и малих сала Београд, децембар 2017.

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

!? АУ Ј Е К С П ЕД О В А Н О Републички фонл Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тал:

!? АУ Ј Е К С П ЕД О В А Н О Републички фонл Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тал: !? АУ6 2017 Ј Е К С П ЕД О В А Н О Републички фонл Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-тал: риђ1јс(а о.гз ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач.

Више

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1 На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и

Више

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ Београд, април 2015. године 1. УВОД Републички фонд за здравствено

Више

Microsoft Word - Broj 7.doc

Microsoft Word - Broj 7.doc На основу члана 2. став 1. тачка 8. Одлуке о Градском већу Града Зајечара ( Сл. лист Града Зајечара, бр. 29/13, 31/13 и 51/14), Градско веће Града Зајечара, на седници одржаној 04.02.2015. године, донело

Више

Microsoft Word - STU_Izvestaj o nalazima cinjenicnog stanja_2018_FINAL_.docx

Microsoft Word - STU_Izvestaj o nalazima cinjenicnog stanja_2018_FINAL_.docx SRPSKA TRIATLONSKA UNIJA BEOGRAD IZVEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA IZVEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA Srpska triatlonska unija, Beograd Izvršili smo pregled dokumentacije Srpske Triatlonske Unije

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, 76230 Шамац, тел: 054/620-880, Факс: 054/ 620-882 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. - 31.12.2018. ГОДИНЕ

Више

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 18/ На основу чл

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 18/ На основу чл 30.11.2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/2016 361 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ БРОЈ 18/2016 1. На основу члана 32. тачка 12 Закона о локалној самоуправи ( Службени

Више

PREDNACRT

PREDNACRT BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комуналног предузећа Београдпут, Београд за 2017. годину Број:

Више

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС број: 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 1

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС број: 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 1 На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС број: 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 104-124. Закона о раду ( Службени гласник РС број: 24/2005,

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ Основни разлог за Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину је АНЕКС I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik 8-18

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik 8-18 20.08.2018.године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА Број 8, стр. 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА БРОЈ 8/18 РЕПУБЛИКАСРПСКА Број: 02-020-954.1/18 Даје се сагласност на Статут Јавне предшколске установе

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/1), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), члана 30. став 1. тачка 29в Статута града Зрења

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), члана 30. став 1. тачка 29в Статута града Зрења На основу члана 51. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), члана 30. став 1. тачка 29в Статута града Зрењанина (''Службени лист Града Зрењанина'', бр. 26/13

Више

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у години у делу остваривања прихода

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у години у делу остваривања прихода ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА ОПШТИНСКЕ

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана   тачке      Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), а у вези са чланом

Више

"Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

Službeni glasnik RS, br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika "Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika Proglašava se Zakon o platama državnih službenika i

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 66/2014)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 66/2014) На основу члана 41. став 13. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон,

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 7 Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више

DS PLAV GUSINJE TUZI

DS PLAV GUSINJE TUZI Crna Gora DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA DRI broj: 40116-042-07/1 127 Podgorica, 20. februar 2015. godine I Z V J E Š T A J O REVIZIJI IZVJEŠTAJA O PORIJEKLU, VISINI I STRUKTURI PRIKUPLJENIH I UTROŠENIH

Више

PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAR

PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAR PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAREDNOG BROJA SPECIFIČNOSTI JAVNIH NABAVKI U USTANOVAMA IZDVAJAMO KOMENTAR ZAKONA

Више

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Сремчица Документација садржи: - Упутство понуђачима о

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУЛ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 2) Укупно пренете претплате из предходне 1 Република Србија ОПШТИНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУЛ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 2) Укупно пренете претплате из предходне 1 Република Србија ОПШТИНА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ 10 05. ЈУЛ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 2) Укупно пренете претплате из предходне 1 Република Србија ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ Општинско веће Број: 06-62/2019-09 05.07.2019.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 01. АПРИЛ године ГОДИНА VIII БРОЈ 10 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 442

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 01. АПРИЛ године ГОДИНА VIII БРОЈ 10 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 442 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ISSN 2334-6620 01. АПРИЛ 2019. године ГОДИНА VIII БРОЈ 10 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 442 На основу Акционог плана за унапређење информационих технологија

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА www.gornjimilanovac.rs ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008) и члана 13. Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању ("С

На основу члана 56. Статута Града Ниша (Службени лист Града Ниша, број 88/2008) и члана 13. Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању (С На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/008) и члана 13. Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању ("Службени лист Града Ниша", број 89/005 и 38/010), Градско

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: 400-1848/2018-04 Београд, 22. март 2019. године САДРЖАЈ 1. УВОД... 2 2. НЕПРАВИЛНОСТИ

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе ј

Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе ј Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

. З А Х Т Е В З А У П И С У ЛЕКАРСКУ КОМОРУ СРБИЈЕ Молим регионалну Лекарску комору централне и западне Србије да изврши мој упис у Лекарску комору Ср

. З А Х Т Е В З А У П И С У ЛЕКАРСКУ КОМОРУ СРБИЈЕ Молим регионалну Лекарску комору централне и западне Србије да изврши мој упис у Лекарску комору Ср . З А Х Т Е В З А У П И С У ЛЕКАРСКУ КОМОРУ СРБИЈЕ Молим регионалну Лекарску комору централне и западне Србије да изврши мој упис у Лекарску комору Србије. Уз захтев прилажем: 1. евиденциони лист, 2. документацију

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез ОПШТИНЕ 30.03.2018. На основу члана 76. и 77. а у вези са чланом 64. Закона о јавној својини ( Службени гласник РС бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон и 108/2016), члана 71. став 1. тачка

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више