ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12"

Транскрипт

1

2 САДРЖАЈ 1. ОПШТЕ МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НАСТАВНОГ ОСОБЉА АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РЕЗУЛТАТИ СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Упоредни приказ резултата три узастопна вредновања педагошког рада наставника и сарадника - основне студије Приказ резултата вредновања педагошког рада наставника и сарадника - специјалистичке студије СУМАРНА АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА - ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ СУМАРНА АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ ЗАКЉУЧАК ПРЕДЛОЗИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОСТУПКА СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА ПРИЛОЗИ Страна 2 од 20

3 1. ОПШТЕ Поступак студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника Високе школе струковних студија - Београдска политехника, реализован је у складу с процедуром УР-ПР-001 Праћење и вредновање наставног особља. Извештај је приказан у наставку текста и састоји се из четири одељка. Први одељак се односи на методолoгију студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника, а у оквиру које је дат осврт на: истраживачку методологију, операционe параметре, истраживачке инструменте, аналитичке јединице и узорак и анализу и приказ резултата. У другом одељку је приказана анализа резултата којом се утврђује ниво задовољства студената педагошким радом наставника и сарадника Београдске политехнике. Трећи одељак посвећен је закључцима проистеклим из претходно урађене анализе резултата. У четаaтом одељку дати су предлози за побољшање поступка студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника. 2. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НАСТАВНОГ ОСОБЉА 2.1. Истраживачка методологија Стратегија овог истраживања, заснована је на комбинацији квантитативних и квалитативних метода. Применом квантитативних истраживања омогућено је прикупљање података, односно добијање одговора на дефинисано истраживачко питање: ''Који је ниво задовољства студената педагошким радом наставника и сарадника Школе?'' Квалитативан приступ примењен је са циљем детаљнијег разматрања ставова и мишљења испитаника. Смисао сваке, па и ове квалитативне анализе је да служи као допуна квантитативних података. Као истраживачки метод у процесу прикупљања података, примењено је анкетно истраживање Операциони параметри Основу постављеног проблема истраживања чини мерење задовољства студената педагошким радом наставника и сарадника, па је сходно томе уведен индикатор задовољства који се у случају овог истраживања, ближе одређује преко нивоа задовољства. Вредновање педагошког рада наставника обухваћено је елементима (варијабле): - Наставник/сарадник излаже јасно, разумљиво и истиче најбитније; - Наставник/сарадник долази на час добро припремљен; - Наставник/сарадник држи наставу у планираним терминима и без кашњења; - Наставник/сарадник подстиче укључивање студената у наставу; Страна 3 од 20

4 - Наставник/сарадник даје корисне информације студенту (у вези вежби, семинарских или самосталних радова и других активности); - Наставник/сарадник обраћа пажњу на студентска питања и коментаре Истраживачки инструменти За вредновање нивоа задовољства студената педагошким радом наставника/сарадника примењен је истраживачки инструмент - анкетни упитник. Упитником (у даљем тексту Анкетни лист) омогућено је мерење варијабли. Садржајно анкетни упитник се састојао из три дела, у оквиру којих су груписана питања према следећим темама: Први део односи се на опште податке о студенту (усмерење, присутност настави). Други део односи се на вредновање педагошког рада наставног особља. Оцена педагошких способности наставника/сарадника вршена је на основу одговора студената датих у Анкетном листу. Студент је оценио педагошки рад наставника оценом од 1 до 5 (1 - најнижа додељена вредност; 5 - највиша додељена вредност) и то по шест различитих елемената (варијабли). Трећи део Анкетног листа представља отворени део упитника где су испитаници могли да изнесу своје ставове, мишљења, убеђења, веровања и сл. Основна форма Анкетног листа који студенти попуњавају преузета је с Београдског универзитета и прилагођена потребама БП Аналитичке јединице и узорак У поступку студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника Високе школе струковних студија Београдска политехника (у даљем тексту Школа), аналитичку јединицу представљао је скуп свих наставника и сарадника Школе, а у складу са дефинисаним циљем истраживања статистичку популацију (релевантан статистички скуп), чинили су сви студенти основних и специјалистичких струковних студија који прате наставу на акредитованим Студијским програмима (у даљем тексту СП). Према подацима преузетим из базе података о студентима (на дан године) укупан број студената који тренутно на Школи студира на акредитованим студијским програмима је на основним студијама и 44 на специјалистичким струковним студијама. Расподела броја студената према студијском програму дата је у табелама 3. и 4. Анкетирање је спроведено по групама истог Студијског програма, након што je одржано 90 % наставе предвиђене за пролећни семестар школске 2014/15. године. Студенти су оцењивали педагошки рад само наставника/сарадника који су текућој школској години реализовали наставу на одређеном предмету. Вредновање је вршено након реализације 90 % наставе Страна 4 од 20

5 планиране у пролећном семестру, Студенти су вредновали педагошки рад сваког наставника/сaрадника посебно за сваки од предмета које наставник/сарадник реализује. У табели 1. приказана је процентуална заступљеност узорка (студенти који су узели учешћа у истраживању) у посматраној популацији (чине је сви студенти основних студија Школе). Табела 1. Однос величине популације и узорка /основне студије/ Елемент Популација Узорак Број студената Процентуална заступљеност 100,00 % 31,34 % У табели 2. приказана је процентуална заступљеност узорка (студенти који су узели учешћа у истраживању) у посматраној популацији коју чине сви студенти специјалистичких студија Школе. Табела 2. Однос величине популације и узорка /специјалистичке студије/ Елемент Популација Узорак Број студената Процентуална заступљеност 100,00 % 59,09 % На основу табеле 1. види се да је узорак у посматраном случају представља 31,34% популације. У циљу утврђивања репрезентативности узорка и оствареног интервала поверења коришћен је програм Sample Size Calculator Creative Research System у виду web апликације. Добијени резултати приказани су на слици 1. Слика 1. Оптимална величина узорка и интервал поверења Страна 5 од 20

6 Са слике 1. уочава се да за популацију од студента, релевантна величина узорка обухвата 300 испитаника. Обзиром, да је у процесу вредновања, анкетирано 425 испитаника, остварени интервал поверења износи ± 3,94. У контексту овог истраживања претходно наведено би значило да се са сигурношћу од 95 % може тврдити да је релевантни проценат популације између 46 % и 54 %. Ако се претпостави да је 50 % испитаника одговорило на постављена питања, онда се са сигурношћу од 95 % може претпоставити да би између 46 и 54 % релевантне популације одговорило на дата питања. Из претходно поменутог уочава се да је интервал поверења у односу на уобичајених 5 %, у оквирима оствареног узорка померен на 3,94 %. На основу презентованих резултата може се истаћи да је постигнута репрезентативност узорка. У табелама 3. и 4. дат је приказ процентуалне заступљености анкетираних студената, у односу на релевантну величину узорка посматране популације студената истог Студијског програма основних, односно, специјалистичких студија. Према подацима датим у табели 4. може се закључити да је у случају специјалистичких струковних студија постигнута репрезентативност узорка на сва три студијска програма. Табела 3. Репрезентативност узорка / Студијски програми основних студија Укупан број уписаних студената у шк. 2014/2015 год. (на дан ) СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (основне студије) Број студената на студијском програму Релевантна величина узорка (бр. студената) Број анкетираних студената % у односу на популацију % у односу на релевантну величину ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДИЗАЈН ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ Графички дизајн ,8 51,9 Дизајн индустријских производа ,3 60,8 Модни дизајн производа од коже ,9 53,0 Укупно на Одељењу за дизајн ,0 54,9 Заштитa животне средине ,3 59,1 Менаџмент квалитетом ,6 31,6 Безбедност и здравље на раду ,8 67,0 Графичкa технологију ,1 47,3 Рециклажне технологије ,1 45,7 Укупно на Одељењу за технологије ,1 51,5 УКУПНО ,9 46,2 Табела 4. Репрезентативност узорка / Студијски програми специјалистичких студија Страна 6 од 20

7 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (специјалистичке струковне студије) Број студената на студијском програму Релевантна величина узорка (бр. студената) Број анкетираних студената % у односу на популацију % у односу на релевантну величину Графичка производња ,7 73,3 Заштита на раду ,2 93,8 УКУПНО ,1 83,9 Укупно је подељено 855 Анкетна листа. Студенти су анкетирани посебно за предмете које прате у јесењем и предмете које прате у пролећном семестру посматране школске 2014/15. године. Вредновање педагошког рада наставника БП било је отежано услед дисконтинуитета реализовања наставе у време вршења анкетирања. Број прикупљених попуњених Анкетних листова нешто је нижи у односу на претходне године, због мањег броја студената који су пратили наставу у насталим околностима. У отвореном делу Анкетног листа мали број студената одазвао се предлогу и изнео своје ставове и мишљења. Коментари су унети у 55 Анкетнa листa (односно 6,4 % свих Анкетних листова). Квалитативни анализа дата је у Прилогу 2 овог Извештаја Анализа и приказ рeзултата Анализа и приказ резултата извршени су у складу са дефинисаним циљем истраживања који је подразумевао праћење педагошког рада наставника / сарадника за предмете које реализује. Процес анализе обухваћене су следеће фазе: 1. прикупљање података; 2. превођење података у информације и 3. извођење одговарајућих закључака. За потребе ефективног приказивања варијабли, као и међусобног односа променљивих коришћен је штапни графикон (bar chart). Анализа и приказ резултата урађени су коришћењем програма МS Еxcel. 3. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА У оквиру овог поглавља објашњен је начин на који се приступило категоризацији резултата спроведеног поступка студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника Високе школе струковних студија - Београдска политехника и дат је приказ тих резултата, Страна 7 од 20

8 упоредно с резултатима добијеним при претходним вредновањима наставника и сарадника (вредновања спроведена школске 2011/12 и 2013/14. године). Студенти су вредновали педагошки рад наставника и сарадника који наставу реализују на основним студијама (укупно 71) и на специјалистичким студијама (укупно 14) Високе школе струковних студија - Београдска политехника. Оцена педагошких способности наставног особља добијена је на основу одговора студената датих у Анкетном листу. Студент је педагошки рад наставника/сарадника вредновао оценом од 1 (минимална вредност) до 5 (максимална вредност), по 6 различитих елемента (ставова). У Анкетном листу студенти су педагошке способности наставника вредновали према следећим ставовима: 1. Наставник излаже јасно, разумљиво и истиче најбитније. 2. Наставник долази на час добро припремљен. 3. Наставник држи наставу у планираним терминима и без кашњења. 4. Наставник подстиче укључивање студената у наставу. 5. Наставник даје корисне информације студенту (у вези вежби, семинарских и/или самосталних радова и других активности...). 6. Наставник обраћа пажњу на студентска питања и коментаре. Основна форма Анкетног листа дата је на слици 3. ПРЕДМЕТ: НАСТАВНИК: Код овог наставника присуствовао/ла сам: 1. на већини часова 2. само на неколико часова 3. ни на једном часу СТАВ Наставник излаже јасно, разумљиво и истиче најбитније Наставник долази на час добро припремљен Наставник држи наставу у планираним терминима и без кашњења Наставник подстиче укључивање студената у наставу Наставник даје корисне информације студенту (у вези вежби, семинарских и/или самосталних радова и других активности...) Наставник обраћа пажњу на студентска питања и коментаре Слика 3. Основна форма Анкетног листа Оцене студентског задовољства педагошким радом наставника и сарадника за основне и за специјалистичке студије, добијене из процеса анкетирања су категоризоване и дате у оквиру Прилога 1 овог Извештаја у оквиру: 1. Листе вредновања педагошког рада наставника и сарадника 2. Индивидуалног статистичког извештаја. Листа вредновања педагошког рада наставника и сарадника, дата је у виду збирног табеларног прегледа просечних оцена по сваком од предмета на коме наставници/сарадници реализују наставу и збирног прегледа укупних просечних оцена свих наставника/сарадника Школе, разврстаних по азбучном реду. Страна 8 од 20

9 Индивидуални статистички извештај настао је као резултат категоризација прикупљених резултата студентског вредновања педагошког рада наставника/сарадника за сваки од предмета на којем наставник/сарадник учествује у реализацији наставе и пратећи задовољство студената исказано кроз оцене додељене сваком од шест ставова. У оквиру овог дела индивидуалног статистичког извештаја за посматрани предмет дата је просечна оцена по свакој од шест варијабли Анкетног листа и укупна просечна оцена за посматрани предмет (аритметичка средина свих оцена додељених наставнику за тај предмет). Укупна просечна оцена додељена наставнику/сараднику у обзир узима просечну оцену сваког од предмета који наставник реализује, као и укупан број додељених оцена по сваком од посматраних предмета (прорачунава се тежинска аритметичка средина). На слици 4. приказан је изглед обрасца Индивидуалног статичког извештаја студентског вредновања педагошког рада наставника/сарадника за један од предмета. Индивидуални статистички извештај о вредновању педагошког рада наставника и сарадника Београдске политехнике Презиме и име наставника/сарадника : Укупна просечна оцена Назив предмета Бр. Став 1 Наставник излаже јасно, разумљиво и истиче најбитније Наставник долази на час добро припремљен. Наставник држи наставу у планираним терминима и без кашњења. Наставник подстиче укључивање студената у наставу. Наставник даје корисне информације студенту (у вези вежби, семинарских и/или самосталних радова и других активности...). Наставник обраћа пажњу на студентска питања и коментаре. УКУПНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ЗА ПРЕДМЕТ (ставови 1-6) : Просечна оцена Стандардна девијација Сума: Бр. додељених оцена по ставу Слика 4. Изглед обрасца за приказ Индивидуалног статистичког извештаја наставника/сарадника за један од предмета на коме реализује наставу Оцене дате од стране студената који су се изјаснили да претходно нису присуствовали ни једном часу предавања/вежби нису биле разматране. Коментари студената изнети у трећем делу Анкетног листа (отворени део упитника) дати су у Прилогу 2 овог Извештаја. Страна 9 од 20

10 3.1 Резултати студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника Резултати студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника БП класификовани су и анализирани према нивоу студија којем су испитаници припадали (основне, односно специјалистичке студије) Упоредни приказ резултата два узастопна вредновања педагошког рада наставника и сарадника - основне студије Резултати истраживања спроведеног за школску 2014/15. приказани су уз резултате вредновања остварене у школској 2012/13. и 2013/14. години. Ради коректнијег упоређивања података три циклуса вредновања, прецизније је дефинисан распон расподеле оцена (прати се тачност до друге децимале). Упоредни приказ процентуално изражене расподеле свих укупних просечних оцена, додељених наставницима и сарадницима БП за две узастопне школске године, дат је на слици 5. Р асподела свих просечних оцена 60% 40% 20% 0% 1,3% 4,1% 1,4% 9,0% 5,4% 2,8% 17,9% 8,1% 11,3% 30,8% 36,5% 33,8% 41,0% 45,9% 49,3% 2,51-3,0 3,01-3,5 3,51-4,0 4,01-4,5 4,51-5,0 2012/ / /15 Слика 5. Упоредни приказ процентуално изражене расподеле свих укупних просечних оцена, додељених наставницима и сарадницима БП, за три узастопна мерења. Просечна оцена додељена сваком од шест ставова Анкетног листа, у оквиру студентског вредновања педагошког рада наставника БП (дакле, на нивоу Школе), приказане су у табели 5. Табела 5. Просечне оцене додељене на нивоу Школе, сваком од шест ставова Анкетног листа. БРОЈ СТАВА СТАВ 1 Наставник излаже јасно, разумљиво и истиче најбитније. 4,22 СТАВ 2 Наставник долази на час добро припремљен. 4,37 СТАВ 3 Наставник држи наставу у планираним терминима и без кашњења. 4,56 СТАВ 4 Наставник подстиче укључивање студената у наставу. 4,15 СТАВ 5 Наставник даје корисне информације студенту (у вези вежби, семинарских или самосталних радова и других активности). 4,21 СТАВ 6 Наставник обраћа пажњу на студентска питања и коментаре. 4,24 ПРОСЕЧНА ОЦЕНА Страна 10 од 20

11 Упоредни приказ просечних оцена додељених на нивоу Школе сваком од шест ставова Анкетног листа, за три узастопне школске године, за које је вредновање реализовано, дат је у облику штапних дијаграма на слици 6. 5,0 Додељена средња оцена 4,5 4,0 3,5 4,12 4,20 4,22 4,32 4,36 4,37 4,51 4,51 4,56 4,12 4,15 4,15 4,13 4,19 4,21 4,19 4,24 4, / / /15 3,0 СТАВ 1 СТАВ 2 СТАВ 3 СТАВ 4 СТАВ 5 СТАВ 6 Слика 6. Упоредни приказ просечних оцена додељени на нивоу Школе сваком од шест ставова Анкетног листа, за школску три узастопна мерења. Упоредни приказ процентуално изражене расподеле просечних оцена додељених наставницима по ставу 1 Анкетног листа: Наставник излаже јасно, разумљиво и истиче најбитније, за школску 2014/15, 2013/14 и 2012/13 годину, приказан је на слици 7. Процентуално учешће 60% 40% 20% 0% 2012/ / /15. 2,7% 2,8% 5,1% 1,4% 11,5% 6,8% 5,6% 16,7% 16,2% 9,9% 32,1% 32,4% 29,6% 34,6% 41,9% 50,7% 2,0-2,5 2,51-3,0 3,01-3,5 3,51-4,0 4,01-4,5 4,51-5,0 Слика 7. Процентуално изражена расподела просечних оцена по СТАВУ 1: Наставник излаже јасно, разумљиво и истиче најбитније Упоредни приказ процентуално изражене расподеле просечних оцена додељених наставницима по ставу 2 Анкетног листа: Наставник долази на час добро припремљен, за школску 2014/15, 2013/14 и 2012/13 годину, приказан је на слици 8. Страна 11 од 20

12 Процентуално учешће 60% 40% 20% 0% 2012/ / /15. 1,4% 1,4% 1,3% 1,4% 1,4% 5,1% 2,7% 1,4% 17,9% 10,8% 11,3% 25,6% 31,1% 31,0% 50,0% 52,7% 53,5% 2,0-2,5 2,51-3,0 3,01-3,5 3,51-4,0 4,01-4,5 4,51-5,0 Слика 8. Процентуално изражена расподела просечних оцена по СТАВУ 2: Наставник долази на час добро припремљен Упоредни приказ процентуално изражене расподеле просечних оцена додељених наставницима 45,1по ставу 3 Анкетног листа: Наставник држи наставу у планираним терминима и без кашњења, за школску 2014/15, 2013/14 и 2012/13 годину, приказан је на слици 9. Процентуално учешће 80% 60% 40% 20% 0% 2012/ / /15. 1,4% 1,4% 2,6% 1,4% 2,8% 7,7% 5,4% 4,2% 29,5% 18,9% 22,5% 60,3% 71,6 % 2,0-2,5 2,51-3,0 3,01-3,5 3,51-4,0 4,01-4,5 4,51-5,0 70,4 % Слика 9. Процентуално изражена расподела просечних оцена по СТАВУ 3: Наставник држи наставу у планираним терминима и без кашњења Упоредни приказ процентуално изражене расподеле просечних оцена додељених наставницима по ставу 4 Анкетног листа: Наставник подстиче укључивање студената у наставу, за школску 2014/15, 2013/14 и 2012/13 годину, приказан је на слици 10. Процентуално учешће 60% 40% 20% 0% 2012/ / /15. 4,1% 2,8% 2,6% 14,1% 6,8% 7,0% 19,2% 14,9% 16,9% 32,1% 36,5% 28,2% 32,1% 37,8% 45,1% 2,0-2,5 2,51-3,0 3,01-3,5 3,51-4,0 4,01-4,5 4,51-5,0 Слика 10. Процентуално изражена расподела просечних оцена по СТАВУ 4 : Наставник подстиче укључивање студената у наставу Страна 12 од 20

13 Упоредни приказ процентуално изражене расподеле просечних оцена додељених наставницима по ставу 5 Анкетног листа: Наставник даје корисне информације студенту (у вези вежби, семинарских или самосталних радова и других активности), за школску 2014/15, 2013/14 и 2012/13 годину, приказан је на слици 11. Проце нтуално учешће 60% 40% 20% 0% 2012/ / /15. 4,1% 2,8% 5,1% 10,3% 5,4% 5,6% 17,9% 14,9% 15,5% 30,8% 40,5% 31,0% 35,9% 35,1% 45,1% 2,0-2,5 2,51-3,0 3,01-3,5 3,51-4,0 4,01-4,5 4,51-5,0 Слика 11. Процентуално изражена расподела просечних оцена СТАВУ 5: Наставник даје корисне информације студенту (у вези вежби, семинарских или самосталних радова и других активности) Упоредни приказ процентуално изражене расподеле просечних оцена додељених наставницима по ставу 6 Анкетног листа: Наставник обраћа пажњу на студентска питања и коментаре, за школску 2014/15, 2013/14 и 2012/13 годину, приказан је на слици % Процентуално учешће 40% 20% 0% 2012/ / /15. 4,1% 2,8% 3,8% 9,0% 5,4% 2,8% 15,4% 9,5% 12,7% 34,6% 41,9% 38,0% 37,2% 39,2% 43,7% 2,0-2,5 2,51-3,0 3,01-3,5 3,51-4,0 4,01-4,5 4,51-5,0 Слика 12. Процентуално изражена расподела просечних оцена по СТАВУ 6: Наставник обраћа пажњу на студентска питања и коментаре Приказ резултата вредновања педагошког рада наставника и сарадника - специјалистичке студије Просечне оцене додељене сваком од шест ставова Анкетног листа, у оквиру студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника БП, посматрано за специјалистичке студије, приказане су у табели 6. Страна 13 од 20

14 Табела 6. Просечне оцене додељене на нивоу Школе, сваком од шест ставова Анкетног листа, за два узастопна вредновања педагошког рада наставника и сарадника (специјалистичке студије) БРОЈ СТАВА СТАВ 1 Наставник излаже јасно, разумљиво и истиче најбитније; 2012/ / /15. 4,50 4,70 4,80 СТАВ 2 Наставник долази на час добро припремљен; 4,55 4,77 4,91 СТАВ 3 СТАВ 4 СТАВ 5 СТАВ 6 Наставник држи наставу у планираним терминима и без кашњења; Наставник подстиче укључивање студената у наставу; Наставник даје корисне информације студенту (у вези вежби, семинарских или самосталних радова и других активности); Наставник обраћа пажњу на студентска питања и коментаре. 4,77 4,77 4,97 4,39 4,58 4,80 4,51 4,69 4,85 4,47 4,66 4,88 ПРОСЕЧНА ОЦЕНА Све укупне просечне оцене добијане у оквиру вредновања педагошког рада наставника и сарадника на специјалистичким студијама (изражено процентуално: 100 %) припадају сегменту 4,51-5,0. Страна 14 од 20

15 3.2. Сумарна анализа резултата - основне студије Анализа добијених резултата показује да је у школској 2014/15. години, 49,3 % наставника/сарадника Београдске политехнике оцењено укупном просечном оценом у распону 4,51-5,00, што је за 3,4 % изнад резултата оствареног при вредновању у школској 2013/14. години (слика 5). Уколико се посматра шири сегмент оцена, 4,01-5,0, чак 83,1 % просечних оцена наставника/сарадника припада овом сегменту (школска 2014/15). Упоредни приказ просечних оцена додељени на нивоу Школе сваком од шест ставова (слика 6), показује да су просечне оцене по сваком од ставова незнатно изнад резултата добијених при вредновању спроведеном школске 2013/14. године, или су им идентични. Највиша просечна оцена додељена је ставу 3 - Наставник држи наставу у планираним терминима и без кашњења (4,56), док је најнижа вредност (4,15) дата ставу 4: Наставник подстиче укључивање студената у наставу. Процентуално учешће просечних оцена додељених наставницима/сарадницима за поједине ставове показује да је у односу на претходно вредновање дошло до углавном позитивних промена (слике 7-13). Тако је у случају Става 1: Наставник излаже јасно, разумљиво и истиче најбитније, за школску 2014/15 приметан пораст учешћа просечних оцена из сегмента 4,51-5,0 од чак 16,1 % у односу на вредновање из 2012/13.године (слика 7). За Став 2: Наставник долази на час добро припремљен, вредности су углавном задржане на нивоу претходног мерења, при чему 84,5 % додељених просечних оцена припада сегменту 4,01-5,00 (слика 8). Овом сегменту припада и 92,9% оцена додељених Ставу 3 : Наставник држи наставу у планираним терминима и без кашњења (слика 9). У случају резултата добијених праћењем процентуалног учешћа просечних оцена додељених наставницима/сарадницима за Став 4: Наставник подстиче укључивање студената у наставу (слика 10), сегменту 4,51-5,00 припада 45,1% свих додељених оцена, што је за 7,3% бољи резултат од постигнутог при претходном мерењу (реализованом школске 2013/14.). Тренд раста вредности на овом сегменту може се уочити и код Става 5 Анкетног листа: Наставник даје корисне информације студенту (у вези вежби, семинарских или самосталних радова и других активности) (слика 11.) - сегменту 4,51-5,00 припада 10 % више додељених просечних оцена него при претходном вредновању. Овом сегменту припало је 45,1 % свих додељених просечних оцена. Став 6 Анкетног листа: Наставник обраћа пажњу на студентска питања и коментаре, (слика 12.) Уочава пад на сегменту 4,01-4,5 од 3,9 %, у односу на вредновање спроведено школске 2013/14. године, али и благи пораст од 4,5 % на сегменту 4,51-5,0 у односу на претходно Страна 15 од 20

16 вредновање, што води закључку да је пад вредности на сегменту нешто нижих оцена резултат већој процентуалној заступљености просечних оцена на сегменту 4,51-5, Сумарна анализа резултата - специјалистичке студије Све просечне оцене додељене на нивоу Школе, по сваком од шест ставова Анкетног листа (вредновање за 2014/15. школску годину), како то приказује табела 6, више су од 4,5. Максимална оцена додељена је ставу 3: Наставник држи наставу у планираним терминима и без кашњења (4,97). Процентуално изражена расподела свих укупних просечних оцена, додељених наставницима и сарадницима БП за предмете за које наставу реализују на специјалистичким студијама, показује да је 100 % свих оцена у распону од 4,51-5,0. Страна 16 од 20

17 4. ЗАКЉУЧАК Студентско вредновање педагошког рада наставника и сарадника Београдске политехнике, спроведено је према Процедури УР-ПР-001 Праћење и вредновање наставног особља. Вреднован је педагошки рад 71 наставника/сарадника ангажованих на реализацији наставе на основним студијама и 14 наставника/сарадника који су наставу реализовали на специјалистичким студијама. Анализа добијених резултата за основне струковне студије показује да у школској 2014/15. години, чак 83,1 % просечних оцена наставника/сарадника припада сегменту 4,01-5,00. Ако се посматрају оцене додељене сваком од ставова, уочава да је највиша просечна оцена (4,56) додељена ставу 3: Наставник држи наставу у планираним терминима и без кашњења. Најнижа оцена (4,15) додељена је ставу 4: Наставник подстиче укључивање студената у наставу. Процентуално изражена расподела просечних оцена по Ставовима 1 до 6 указује на повећање процентуалног учешћа оцена на сегменту 4,01 до 5,0 у односу на резултате постигнуте при вредновању школске 2013/14. године. Специјалистичке студије Све просечне оцене додељене на нивоу Школе, по сваком од шест ставова Анкетног листа, како то приказује табела 6, више су од 4,5. Максимална оцена додељена је Ставу 3: Наставник држи наставу у планираним терминима и без кашњења (4,97). Процентуално изражена расподела свих укупних просечних оцена, додељених наставницима и сарадницима БП за предмете за које наставу реализују на специјалистичким студијама, показује да је 100 % свих оцена у распону од оцена 4,51-5,0. Страна 17 од 20

18 5. ПРЕДЛОЗИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОСТУПКА СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА На Београдској политехници паралелно се реализује настава на осам студијских програма основних студија (трајање студија - три године), као и на три студијска програма специјалистичких студија (трајање студија - једна година). Организовање и спровођење поступка студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника не представља једноставан задатак и подразумева ангажовање великог броја сарадника, због великог броја различитих студијских програма, релативно великог броја студената, као и због саме организације наставе која се реализује на три различите локације. Уочени проблеми при реализацији поступка анкетирања 1. И поред труда и времена које се улаже на спровођењу овог истраживања, у пракси је приметно опадање спремности студената да учествују у анкетирању, што у перспективи може да доведе до опадања квалитета истинитости, добијених података. 2. Запажа се значајно мања заинтересованост студената да преко додатног коментара (отвореног дела Анкетног упитника) изношењем запажања и давањем сугестија, дају свој допринос побољшању процеса наставе. 3. Приликом анкетирања малог броја студената који прате одређени предмет, угрожен је принцип анонимног анкетирања па се дешава да студенти предају непопуњене анкете или дају некритички суд о квалитету наставе на предмету. 4. Посебан проблем за анкетирање представљају групе које су формиране од тзв. "старих" студената (ови студенти су обично пред дипломирањем, а предмет који им је преостао да похађају је нпр. на првом или трећем семестру). Дешава се да ови студенти нису у прилици да учествују у анкетирању уколико су у међувремену дипломирали, те део наставника који реализује наставу на овим предметима може да буде оцењен само од стране изразито малог броја (преосталих) студената. Предлог 1. Електронско спровођење поступка анкетирања Комисија предлаже да се анкетирање врши путем електронске анкете и то приликом пријављивања испита или пре одбране завршног рада (за студенте шестог семестра), а за такав став наводи следеће аргументе и запажања: 1. Електронским анкетирањем поступак студентског вредновања био би значајно поједностављен. Страна 18 од 20

19 2. Очекивање је да промена начина анкетирања може да допринесе и повећаној спремности студената да учествују у истраживању. 3. Поступком анкетирања ремети се у извесној мери наставни процес на предмету на којем се анкетирање спроводи. Променом начина анкетирања изостао би овај сегмент поступка анкетирања. 4. Електронско попуњавање Анкетног листа омогућило би пажљивије попуњавање анкете, већу приватност и, може се очекивати, већу искреност приликом попуњавања анкете. Предлози за реализацију електронског анкетирања: 1. Прелазно решење за реализацију електронског анкетирање могло би да буде приступање електронским формуларима с неког од терминала школе у време које сами студенти изаберу према својим обавезама. Анкетирање би се спроводило у временским оквирима предвиђеним за спровођење анкетирања - нпр. у периоду пре пријаве испита, или пре дипломирања за студенте шестог семестра, што би омогућило већи узорак и меродавније резултате вредновања. Једном успостављен, овакав приступ анкетирању могао би, уз минималне корекције, да се користи и за друга слична истраживања на Школи. 2. Пракса која је усвојена на већем броју факултета у Србији јесте студентски web сервис, који пружа могућност електронског попуњавања анкета, али има и ширу намену (нпр. електронско пријављивање испита). Предлог Комисије је да се на нивоу Школе размотри могућност успостављања оваквог сервиса. ПРЕДЛОГ 2. Предлог измене УР-ПР-001 Праћење и вредновање наставног особља. Комисија предлаже да Процедура предвиди периодично вредновање - вредновање педагошког рада наставника сваке друге школске године (у периоду до успостављања електронског начина анкетирања студената за потребе студентског вредновања педагошког рада, ). Образложење: - На овај начин би студенти били мање оптерећени поступком анкетирања. Oчекивања су да би број анкетираних студената био већи и да би мерење задовољства студената педагошким радом наставника било прецизније. - Резултати претходних вредновања показују да су одступања резултата при два узастопна мерења изузетно мала и да сe уочава кретање ка постизању виших додељених просечних оцена из године у годину. ПРЕДЛОГ 3. База студентске службе За потребе вредновања Комисији је потребно обезбедити преузимање листе с бројем уписаних студената по предметима (последње две генерације студента), уз наведене реализаторе наставе Страна 19 од 20

20

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ Анкета о педагошким квалитетима наставника и сарадника 2013./14. Београд Јануа

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ Анкета о педагошким квалитетима наставника и сарадника 2013./14. Београд Јануа ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ Анкета о педагошким квалитетима наставника и сарадника 2013./14. Београд Јануар 2014. 1 Општи подаци У циљу самовредновања институције

Више

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за осигурање квалитета дипл. инж. Ненад Марковић ул. Вука

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака: Љ.3.01 Страна 1 од 11 Детаљан садржај:

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

ПРИЛОЗИ УЗ СТАНДАРД Мисија и визија Факултета 2. Анкетни лист за процену квалитета наставника и сарадника 3. Годишњи извештај о стању на Правном

ПРИЛОЗИ УЗ СТАНДАРД Мисија и визија Факултета 2. Анкетни лист за процену квалитета наставника и сарадника 3. Годишњи извештај о стању на Правном ПРИЛОЗИ УЗ СТАНДАРД 14 1. Мисија и визија Факултета 2. Анкетни лист за процену квалитета наставника и сарадника 3. Годишњи извештај о стању на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 14 Мисија и визија

Више

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ СТУДЕНТСКЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ АНКЕТЕ У АКАДЕМСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ Канцеларија за осигурање квалитета ИСТОЧНО САРАЈЕВО, јул 2018. године Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете

Више

TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u

TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u Beogradu broj 131/06) Komisija za obezbedjenje i unapredjenje

Више

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са Број: 0601-514/3 Датум: 04.07.2014. На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број 0601-256/4 од 18.10.2006. године са изменама и допунама, Наставно-научно веће Природно-математичког

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja po

UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja po UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja postupka evaluacije rada nastavnika i saradnika Poštovani,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Ово је проба

Ово је проба На основу члана 177. Статута Природно-математичког факултета у Нишу, Наставно-научно веће је на седници, одржаној 26.03.2014. године донело ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРОНСКОГ АНКЕТИРАЊА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ

Више

IzvestajLetnji

IzvestajLetnji Извештај о спроведеним анкетама за процену квалитета наставника, асистената и сарадника на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу - други семестар академске 2013/2014 године У летњем семестру академске

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Metode i tehnike utvrđivanja korišćenja proizvodnih kapaciteta Metode i tehnike utvrđivanja korišćenja proizvodnih kapaciteta Sa stanovišta pristupa problemu korišćenja kapaciteta, razlikuju se metode

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке шко

Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке шко Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке школе струковних студија у Новм Саду (у наставку Школа)

Више

АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање

АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање свих генерација студената ради остваривања њихове

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

Microsoft Word - Izvestaj o studentskom vrednovanju rada fakulteta.doc

Microsoft Word - Izvestaj o studentskom vrednovanju rada fakulteta.doc ИЗВЕШТАЈ о студентском вредновању Правног факултета Приштина - Косовска Митровица јун 2008. год. Косовска Митровица, 25.06.2008. год. 1 Садржај 1. Циљ студентског вредновања Правног факултета Приштина-Косовска

Више

Uvod u statistiku

Uvod u statistiku Uvod u statistiku Osnovni pojmovi Statistika nauka o podacima Uključuje prikupljanje, klasifikaciju, prikaz, obradu i interpretaciju podataka Staistička jedinica objekat kome se mjeri neko svojstvo. Svi

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више

DISTRIBUCIONA LISTA

DISTRIBUCIONA LISTA by the EuropeAid 135642/IH/SER/RS Contract No. 48-00-93-2014-28 Programme IPA 2013 Country Contracting Authority Final Beneficiary End Recipient Type of document Prepared by Approved by Ministry of Finance

Више

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више

Microsoft Word - 07 Standard.doc

Microsoft Word - 07 Standard.doc Станрд 7: Квалитет наставника и сарадника Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника

Више

Пословник о квалитету

Пословник о квалитету Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Здравка Челара 16 Београд Ознака Верзија 1 Укупно страна 15 Датум 22.12.2014. ПРОЦЕДУРА КОЈОМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОШТОВАЊЕ ПЛАНА И

Више

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ Булевар ослобођења 18, тел: 011 3615 436, факс: 011 2685 936 На основу члана 17. Закона о високом образовању, 41. став 1. тачка 15. и 16. Статута Универзитета

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax:214 606, E mail: padekanat@pa.unsa.ba,pakademija@pa.unsa.ba I. OPĆE ODREDBE P R A V I L N I K O DIPLOMSKOM RADU Član 1. Ovaj Pravilnik

Више

DISTRIBUCIONA LISTA

DISTRIBUCIONA LISTA by the EuropeAid 135642/IH/SER/RS Contract No. 48-00-93-2014-28 Programme IPA 2013 Country Contracting Authority Final Beneficiary End Recipient Type of document Prepared by Approved by Ministry of Finance

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

УСЛОВИ УПИСА НА ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ 1. Упис наредне године студија Наредна година студија се може уписати уколико је у претхо

УСЛОВИ УПИСА НА ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ 1. Упис наредне године студија Наредна година студија се може уписати уколико је у претхо УСЛОВИ УПИСА НА ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ 1. Упис наредне године студија Наредна година студија се може уписати уколико је у претходној години студија остварено 30 или више ЕСПБ. У том

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Упоредно међународно приватно право Назив предмета: Статус предмета: Упоредно међународно приватно право обавезни, IX семестар Проф

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Упоредно међународно приватно право Назив предмета: Статус предмета: Упоредно међународно приватно право обавезни, IX семестар Проф ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Упоредно међународно приватно право Назив предмета: Статус предмета: Упоредно међународно приватно право обавезни, IX семестар Профил предмета: научно-стручни Број бодова(еспб): 8 Трајање

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

Microsoft Word - 01 Standard.doc

Microsoft Word - 01 Standard.doc II САМОВРЕДНОВАЊЕ ПРОЦЕСА И СТАНДАРДА КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ КВАЛИТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТУ Станрд 1: Стратегија обезбеђења Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења, која је доступна јавности. А)

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај 219. Београд, јун 219. Садржај: Уводна напомена... 2 Резиме... 3 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 4 Инфлациона очекивања привреде...

Више

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдн

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдн С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Мотори Број кандидата који се

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 2017-2020. Београд, 2018. 1 На основу чланова 172-175. Статута Учитељског факултета Универзитета у Београду, а у складу са Правилником о стандардима

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018.

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 Предмет носи 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе

Више

NAPOMENA: Studenti na ispit donose kod urađenog zadatka

NAPOMENA: Studenti na ispit donose kod urađenog zadatka Пројекат из предмета Интернет програмирање за августовски и септембарски испитни рок школске 2018/19. године Коришћењем PHP технологије, технологије AJAX и MySQL базе података, реализовати следећу веб

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2017/2018 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2017/2018 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкету међу новоуписаним студентима, са циљем да дође до информација

Више

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2018/2019 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2018/2019 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкету међу новоуписаним студентима, са циљем да дође до информација

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

Studijski primer - Dijagrami toka podataka Softverski inženjering 1

Studijski primer - Dijagrami toka podataka Softverski inženjering 1 - Dijagrami toka podataka Softverski inženjering 1 Kada projektujemo sistem za obradu podataka sa brzim odzivom, možemo uočiti dve ključne grupe funkcija koje se opisuju dijagramima toka podataka: Funkcije

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Uvod u pedagogijska istrazivanja

Uvod u pedagogijska istrazivanja Naziv studija: STUDIJ PEDAGOGIJE (dvopredmetni (A) i jednopredmetni (B) studij Naziv modula: PEDAGOGIJSKA ISTRAŽIVANJA Naziv kolegija: UVOD U PEDAGOGIJSKA ISTRAŽIVANJA Nastavnica: Dr. sc. Ana Sekulić-Majurec,

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

Информатика у здравству ПЛАН И ПРОГРАМ ПРЕДМЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC MEDICAL FACULTY ПЛАН И ПРОГРАМ З

Информатика у здравству ПЛАН И ПРОГРАМ ПРЕДМЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC MEDICAL FACULTY ПЛАН И ПРОГРАМ З УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC MEDICAL FACULTY ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ИНФОРМАТИКА У ЗДРАВСТВУ ЕСПБ: 3 Предавања: Др Небојша Здравковић, доцент, nzdravkovic@medf.kg.ac.rs

Више

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД МИКРОБИОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ Садржај: Уводна табела 1 Стандард 1. Структура студијског програма 2 Стандард 2. Сврха студијског програма 4 Стандард

Више

MP_Ocena hleba bodovanjem

MP_Ocena hleba bodovanjem Izveštaj o rezultatima međulaboratorijskog poređenja Određivanje kvaliteta ocena osnovne vrste pšeničnog hleba sistemom bodovanja Avgust 2013. godine 1 Organizator međulaboratorijskog poređenja: NAUČNI

Више

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: Број:845 Датум: 25.4.14. год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo311@open.telekom.rs Тел.: 12/222-568;

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

Microsoft Word II semestar Procedura april 2017.docx

Microsoft Word II semestar Procedura april 2017.docx II SEMESTAR PRIJAVA, IZRADA I ODBRANA MAGISTARSKOG RADA Nakon upisa II semestra, kandidat prijavljuje temu magistarskog rada. Svaka prijavljena tema prolazi kroz tri faze (tri Vijeća): FAZA 1-Vijeće Fakulteta

Више

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 0./06. završili studij Kineziološki fakultet Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište

Више

Microsoft Word - inicijalni test 2013 za sajt

Microsoft Word - inicijalni test 2013 za sajt ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА ЗЕМУНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ шк. 13 14. Циљ Иницијални тест за ученике првог разреда Земунске гимназије организован је с циљем увида у предзнање ученика, тј.

Више

SADRŽAJ

SADRŽAJ СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ 2017-2021 1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ СИНГИДУНУМ Визија обезбеђења квалитета Универзитета Сингидунум Полазећи од савремених

Више

Prilog 2.1 Pravilnik - Standardi i postupci obezbedjenja kvaliteta (2016)

Prilog 2.1 Pravilnik - Standardi i postupci obezbedjenja kvaliteta (2016) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН У ЗРЕЊАНИНУ 23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб Број: Датум: На основу члана члана 15. став 1, члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом

Више

Slide 1

Slide 1 Matrica ciljeva Metode podrške menadžmentu tehnologije 1. Predviđanje: DELFI PATTERN 2. Izbor tehnologije: METOD POREĐENJA TROŠKOVA METOD BODOVANJA METOD RANGIRANJA AHP TEM NEW TECH EXPERT CHOICE 3. Ocena

Више

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета бр.195/16), Наставно-научно веће Факултета

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

Microsoft Word - 15 Opsta ocena standarda.doc

Microsoft Word - 15 Opsta ocena standarda.doc УКУПНА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА Извештај је систематичан, целовит са препознатљивом вертикалом главног циља, при чему су инкорпорирани сви стандарди за самовредновање и оцењивање високошколске установе

Више

RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj

RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj 2019. priredila: doc. dr Vesna Novaković Pravna i ekonomska

Више

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja  studenata.doc Упутство за проверу знања студената Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака:

Више

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У. ГОДИНИ Београд, фебуар. године Наручилац

Више

Универзитет у нишу природно-математички факултет

Универзитет у нишу природно-математички факултет На основу члана 50. алинеје 15. и члана 246. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, Савет Факултета је, на утврђени предлог Наставнонаучног већа Факултета број 729/2-01 од 12.7. 2017.

Више

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1.

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2 Naziv studija Preddiplomski studij sociologije Naziv kolegija Kvantitativne metode istraživanja Status kolegija Obvezni Godina Druga Semestar Zimski ECTS bodovi 5 Nastavnik Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan

Више

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

Више

С А Ж Е Т А К

С А Ж Е Т А К С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Механика флуида Број кандидата

Више

Akcioni plan

Akcioni plan УНИВЕРЗИТЕТ У KРAГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 2016/2017. 2018/2019. Крагујевац, 2016. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и постављеним стратешким развојним циљевима Школе,

Више

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Примена информационих технологија у основној школи Уједињене нације Аутор Александра Божић Факултет техничких наука, Чачак Интегрисане академске студи

Примена информационих технологија у основној школи Уједињене нације Аутор Александра Божић Факултет техничких наука, Чачак Интегрисане академске студи Примена информационих у основној школи Уједињене нације Аутор Александра Божић Факултет техничких наука, Чачак Интегрисане академске студије Технике и информатике, 12 e-mail aleksandra.d.bozic@gmail.com

Више

Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1

Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1 Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, 2011. godina broj 24, od 1. februara 2013. godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upitnika izvještajne jedinice - Kliničko bolnički centar

Више

Републички педагошки завод Бања Лука Инспектор просвјетни савјетник за машинску групу предмета и практичну наставу Датум: јун 2010.године АНАЛИЗА РЈЕШ

Републички педагошки завод Бања Лука Инспектор просвјетни савјетник за машинску групу предмета и практичну наставу Датум: јун 2010.године АНАЛИЗА РЈЕШ Републички педагошки завод Бања Лука Инспектор просвјетни савјетник за машинску групу предмета и практичну наставу Датум: јун 21.године АНАЛИЗА РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА ОБЈЕКТИВНОГ ТИПА (ОДЈЕЉЕЊЕ 1) Анализа резултата

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

Милија Марјановић

Милија Марјановић Мр Драгана Граонић инспектор-просвјетни савјетник ИЗВЈЕШТАЈ О ГРУПНОМ САВЈЕТОДАВНО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДАУ ( август године ) Годишњим програмом рада Републичког педагошког завода планиран је групни савјетодавно-инструктивни

Више

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и П Р Е Д Л О Г На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ( Службени гласник РС, број 13/01), ДОКУМЕНТ О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Више