Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава"

Транскрипт

1 Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким фондом за здравствено осигурање Број: / /8 Београд, 3. децембар године

2 Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клиникe, Београд у делу Мисија Државна ревизорска институција Народној скупштини, грађанима и другим заинтересованим странама на свим нивоима власти пружа разумно уверавање о томе како се управља и како се користе јавна средства и доприноси унапређивању финансијског управљања, као и одговорности, транспарентности и интегритета носилаца јавних функција.

3 Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клиникe, Београд у делу Зашто смо спровели ову ревизију? У ревизијама које су вршене у претходном периоду утврђено је да здравствене установе ангажују капацитете који су већ уговорени са Републичким фондом за здравствено осигурање за пружање услуга здравствене заштите уз наплату физичким и правним лицама. Приходи остварени по овом основу користе се за различите намене на начин који није ближе уређен прописом или актом установе. Циљ ове ревизије јесте давање препорука за детаљније уређивање питања стицања и располагања прихода насталих употребом јавних средстава, како би се спречило преливање извршених расхода здравствене установе на средства буџета и Републичког фонда за здравствено осигурање. Шта смо препоручили? За уређење области која је била предмет ревизије дате су препоруке које су усмерене на обавезу приоритетног пружања здравствених услуга осигураницима у односу на друга лица. Резиме Универзитетска дечја клиника, Београд је за пружање услуга уз наплату ангажовала део капацитета уговорених са Републичким фондом за здравствено осигурање, што може утицати на приоритет у коришћењу капацитета за услуге које представљају право из обавезног здравственог осигурања 1. Лекари Универзитетске дечје клинике, Београд (у даљем тексту: Дечја клиника) су током године, у редовно радно време, осим осигураницима Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: РФЗО), пружали услуге здравствене заштите (специјалистичке прегледе, хирушке интервенције и болничко лечење) и лицима из Босне и Херцеговине, Републике Српске, Брчко дистрикта, Републике Македоније и Црне Горе. Приходи остварени пружањем услуга уз наплату износе преко 126 милиона динара, што чини 10% у односу на приходе остварене од РФЗО - а. 1 Насловна слика преузета са странице:

4 Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клиникe, Београд у делу САДРЖАЈ: I. ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ ДЕЧЈА КЛИНИКА ЈЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА УЗ НАПЛАТУ У РЕДОВНО РАДНО ВРЕМЕ АНГАЖОВАЛА ЗАПОСЛЕНЕ КОЈИ СУ УГОВОРЕНИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ОСИГУРАНИЦИМА ДЕЧЈА КЛИНИКА ЈЕ ЗАПОСЛЕНЕ КОЈЕ ЈЕ СА 100% РАДНОГ ВРЕМЕНА УГОВОРИЛА СА РЕПУБЛИЧКИМ ФОНДОМ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ АНГАЖОВАЛА У РЕДОВНО РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА УЗ НАПЛАТУ, ШТО МОЖЕ УТИЦАТИ НА ПРИОРИТЕТ У КОРИШЋЕЊУ КАПАЦИТЕТА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 182. СТАВ 3. ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ ДЕЧЈА КЛИНИКА ЈЕ ОБЕЗБЕДИЛА УСЛОВЕ ЗА ПРИМЕНУ ЧЛАНА 12. ЗАКОНА О ПЛАТАМА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ЈАВНИМ СЛУЖБАМА ДЕЧЈА КЛИНИКА ЈЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ИЗВРШИЛА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ИЗНОСУ ОД 23,3 МИЛИОНА ДИНАРА ПО ОСНОВУ СТИМУЛАЦИЈЕ, У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 12. СТАВ 2. ЗАКОНА О ПЛАТАМА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ЈАВНИМ СЛУЖБАМА ДЕЧЈА КЛИНИКА ЈЕ ВРШИЛА НАПЛАТУ УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИ УРЕЂУЈУ ОВУ ОБЛАСТ ДЕЧЈА КЛИНИКА ЈЕ ПРУЖАЛА УЗ НАПЛАТУ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ ОБУХВАЋЕНЕ ОБАВЕЗНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ ОСИГУРАЊЕМ ПО ЦЕНАМА КОЈЕ ЈЕ УТВРДИО УПРАВНИ ОДБОР И НА ТАЈ НАЧИН ПОСТУПИЛА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 61. СТАВ 1. ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ И ЧЛ СТАВ 1. ТАЧКА 3) И 161. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ II. ПРЕПОРУКЕ... 7 III. ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА... 7 IV. КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕВИЗИЈЕ Предмет ревизије Ревидирани период пословања Информације о субјекту ревизије Обим ревизије, ограничења у погледу обима Критеријуми Методологија рада Стандарди ревизије примењени у ревизији... 10

5 Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у делу I. ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ 1. Дечја клиника је за пружање услуга уз наплату у редовно радно време ангажовала запослене који су уговорени за пружање услуга здравствене заштите осигураницима Дечја клиника је запослене које је са 100% радног времена уговорила са Републичким фондом за здравствено осигурање ангажовала у редовно радно време за пружање услуга уз наплату, што може утицати на приоритет у коришћењу капацитета у складу са чланом 182. став 3. Закона о здравственом осигурању. Одредбом члана 182. став 3. Закона о здравственом осигурању 2 прописано је да су даваоци здравствених услуга дужни да приоритетно закључе уговор са РФЗО-ом за расположиве капацитете у погледу простора, опреме и кадрова, односно да приоритетно извршавају уговорне обавезе према РФЗО-у, у односу на друга правна и физичка лица са којима имају закључене уговоре о пружању здравствених услуга. РФЗО је са Дечјом клиником закључио Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину откупом плана рада којим је уговорио откуп укупних расположивих капацитета клинике (292 постеље и све медицинске раднике) са планираним ангажовањем постељних капацитета у обиму од 70% и кадровских у пуном обиму. Осим здравствених услуга које је на основу Уговора са РФЗО-ом пружала осигураним лицима Републике Србије, Дечја клиника је на основу закључених уговора пружала услуге осигураним лицима фондова из Босне и Херцеговине, Републике Српске, Брчко дистрикта и Црне Горе, као и без закљученог уговора, држављанима Републике Македоније. Приходи остварени по овом основу износе динара, што чини 10% у односу на приходе остварене од РФЗО-а. У вези са утврђеним Дечјој клиници је дата препорука за отклањање неправилности (Препорука број 1). 2 Службени гласник РС бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС и 106/15. 2

6 Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у делу 2. Дечја клиника је обезбедила услове за примену члана 12. Закона о платама у државним органима и јавним службама Дечја клиника је из сопствених прихода извршила расходе за запослене у износу од 23,3 милиона динара по основу стимулације, у складу са одредбама члана 12. став 2. Закона о платама у државним органима и јавним службама. Дечја клиника је током године од пружања услуга уз наплату остварила приходе у укупном износу од динара. Из прихода остварених од пружених услуга уз наплату, финансирани су расходи за утрошене лекове, медицински и санитетски материјал, накнаде за рад лекарских тимова који су пружали неосигураним лицима услуге уз наплату и остали фиксни и варијабилни трошкови. Преостали део средстава утрошен је за расходе за запослене (29%) у оквиру којих највише учествују расходи за стимулацију запослених (56%), а остатак представља расходе за плате неуговорених радника. Одредбама члана 12. ст. 2. и 3. Закона о платама у државним органима и јавним службама 3 прописано је да се за запослене у јавним службама које се финансирају из доприноса за обавезно социјално осигурање који остварују сопствене приходе из допунског рада и пружањем других услуга у складу са законом, плате могу увећати из оствареног прихода сразмерно учешћу трошкова рада у оствареном приходу, као и да се елементи за обрачун и исплату овако увећане плате утврђују општим актом послодавца. Одредбом члана 94. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе је прописано да је здравствена установа обавезна да за сваки месец утврди приходе и расходе ради увећања плате по наведеном основу. 3 Службени гласник РС бр. 34/01, 62/06 - др. закон, 63/06 испр. др. закона, 116/08 - др. закони, 92/11, 99/11 - др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16 - др. закон. 3

7 Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у делу Дечја клиника је донела Инструкцију о оквирним критеријумима и поступку за утврђивање основа и висине за увећања плата запослених стимулација, на основу које је током године директор доносио одлуке о исплати стимулације месечно. Стимулација је утврђивана од стране директора, а на основу образложеног предлога руководиоца организационе јединице у којој запослени ради. Дечја клиника је током године вршила обрачун учешћа трошкова рада у приходима оствареним пружањем услуга уз наплату. Обрачун и исплата увећања плате (стимулације) запосленима вршена је након утврђивања висине оствареног прихода. 4

8 Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у делу 3. Дечја клиника је вршила наплату услуга здравствене заштите у складу са прописима који уређују ову област Дечја клиника је пружала уз наплату услуге које нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем по ценама које је утврдио управни одбор и на тај начин поступила у складу са одредбама члана 61. став 1. Закона о здравственом осигурању и чл став 1. тачка 3) и 161. став 2. Закона о здравственој заштити. Законом о здравственој заштити у члану 159. став 1. тачка 3) прописано је да здравствена установа из Плана мреже, пружајући јавне услуге, као корисник јавних средстава, остварује приходе настале употребом јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са организацијом за обавезно здравствено осигурање. Одредбама члана 61. став 1. Закона о здравственом осигурању прописано је које услуге и у којим случајевима се не обезбеђују из обавезног здравственог осигурања. Одредбом члана 161. став 2. Закона о здравственом осигурању прописано је да се здравствене услуге које здравствена установа, односно приватна пракса пружа грађанима на њихов захтев, као и здравствене услуге које нису обухваћене здравственим осигурањем, наплаћују од грађана, по ценама које утврди управни одбор здравствене установе, односно оснивач приватне праксе. Управни одбор Дечје клинике је усвојио ценовнике услуга на основу којих су током године наплаћиване услуге и остварени приходи. 5

9 Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у делу Скретање пажње: Скрећемо пажњу на Анекс извештаја уз закључак број 1 у којем је описано да је Универзитетска дечја клиника током године капацитете уговорене са Републичким фондом за здравствено осигурање користила за пружање услуга и осигураницима других фондова за здравствено осигурање. Законом о здравственој заштити и Законом о здравственом осигурању није уређено на који начин здравствена установа, капацитетима које је уговорила са за пружање услуга из обавезног здравственог осигурања, може пружати здравствене услуге: - које нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем, - које се пружају лицима која немају својство осигураног лица. Потребно је да надлежне институције уреде начин пружања услуга које нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем, као и начин и услове пружања здравствених услуга лицима која немају својство осигураног лица. Друга питања: Скрећемо пажњу на Анекс извештаја уз закључак број 1 у којем је описано да је просечно време у коме су извршени дијагностички прегледи магнетном резонанцом 123 дана од дана јављања здравственој установи са специјалистичким извештајем којим је тражен преглед магнетном резонанцом. Према наводима запослених, за садашњи број и структуру пацијената који чекају на преглед магнетном резонанцом (однос прегледа у анестезији и без анестезије је 3:1), било би потребно обезбедити две преподневне екипе и једну поподневну за прегледе у анестезији, односно дневно три тима за прегледе у анестезији. Преглед пацијената којима се преглед обавља увођењем у анестезију, због недостатка анестезиолога, ради се само у преподневној смени и на једном апарату. Потребно је да одговорна лица Дечје клинике упуте захтев надлежном министарству ради разматрања могућности повећања броја одговарајућег кадра како би се обезбедила здравствена заштита без листи чекања за дијагностику на магнетној резонанци. 6

10 Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у делу II. ПРЕПОРУКЕ Препорука број 1: Препоручује се одговорним лицима Дечје клинике да предузму мере да се кадровски капацитети установе уговорени са, користе приоритетно за пружање услуга осигураницима (Закључак број 1, Налаз број 1.1). Препорука број 2: Препоручује се одговорним лицима Дечје клинике да за услугу дијагностике магнетном резонанцом, а за пацијенте који нису хитни, утврди листу чекања у складу са одредбом члана 56. став 5. Закона о здравственом осигурању (Анекс извештаја уз закључак број 1). III. ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА Универзитетска дечја клиника је на основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији, дужна да поднесе Државној ревизорској институцији писани извештај о отклањању откривених неправилности или несврсисходности (одазивни извештај) у року од 90 дана, почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја. Одазивни извештај мора да садржи: 1) навођење ревизије, на коју се он односи; 2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом; 3) приказивање мера исправљања. Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио неправилности или несврсисходности у свом пословању или мере за умањење ризика од појављивања одређене неправилности или несврсисходности у свом будућем пословању за чије предузимање субјект ревизије мора поднети уз одазивни извештај одговарајуће доказе. Универзитетска дечја клиника треба у одазивном извештају да искаже мере исправљања по основу откривених неправилности, односно свих налаза датих у Извештају о ревизији Завршног рачуна и правилности пословања који садрже и препоруке за њихово отклањање, осим оних којe су отклоњенe у току обављања ревизије и садржанe у поглављу Мере предузете у поступку ревизије. На основу члана 40. став 2. Закона о Државној ревизорској институцији одазивни извештај је јавна исправа која је потписана и оверена печатом од стране одговорног лица субјекта ревизије. Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја, тј. провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта ревизије, подносиоца одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и провера веродостојности одазивног извештаја. Такође, извршиће се и оцена да ли су мере исправљања исказане у одазивном извештају задовољавајуће. Сагласно члану 57. став 1. тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, ако субјект ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности или несврсисходности, не поднесе у прописаном року Институцији одазивни извештај, против одговорног лица субјекта ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка. 7

11 Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у делу Ако се оцени да одазивни извештај не указује да су откривене неправилности или несврсисходности отклоњене на задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије крши обавезу доброг пословања. Ако се ради о незадовољавајућем отклањању значајне неправилности или значајне несврсисходности, сматра се да постоји тежи облик кршења обавезе доброг пословања. У овим случајевима Државна ревизорска институција је овлашћена да предузима мере сагласно члану 40. ст. 7. до 13. Закона о Државној ревизорској институцији. Др Душко Пејовић Генерални државни ревизор Државна ревизорска институција Макензијева Београд, Србија 3. децембар године 8

12 Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у делу IV. КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕВИЗИЈЕ Ревизија је спроведена на основу одредби Закона о Државној ревизорској институцији, Програма ревизије за годину и Закључка о спровођењу ревизије број / од 6. фебруара године. 1. Предмет ревизије Правилност пословања здравствене установе у делу који се односи на остваривање прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са. 2. Ревидирани период пословања Ревизијом је обухваћено пословање субјекта ревизије у периоду од 1. јануара до 31. децембра године. 3. Информације о субјекту ревизије Субјект ревизије: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, Београд Период ревизије: година Предмет ревизије: Правилност пословања Матични број: ПИБ: Шифра делатности: Здравствена заштита деце на секундарном и терцијарном нивоу Број уписа у регистар: Привредни суд у Београду, Регистарски уложак , број решења V-ФИ-6623/01 од године Универзитетска дечја клиника у Београду је основана године, а отпочела је свој рад јануара месеца године. Клиника је високо специјализована здравствена установа која пружа здравствену заштиту деци и која обавља специјалистичко - консултативну и стационарну здравствену делатност на терцијарном и секундaрном нивоу. Клиника обавља и образовну и научноистраживачку делатност, у складу са законом. У обављању здравствене делатности Клиника пружа специјализоване и високо специјализоване дијагностичке, консултативне, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге из следећих области: педијатрије, дечје хирургије, анестезиологије, физикалне медицине и рехабилитације, лабораторијске дијагностике, радиолошке дијагностике, трансфузиологије, клиничке фармакологије, социјалне медицине и фармацеутске здравствене делатности (болничка апотека). 9

13 Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у делу 4. Обим ревизије, ограничења у погледу обима Обухваћени су приходи од употребе јавних средстава у години, а за потребе анализе и одговора на ревизорска питања, анализиран је и Извештај о извршењу плана рада за годину. 5. Критеријуми Приликом спровођења ревизије правилности остваривања прихода здравствене установе у делу који се односи на остваривање прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким фондом за здравствено осигурање, коришћени су следећи критеријуми: да ли су приходи од услуга остварени у складу са одредбама чл став 1. тачка 3), 161. став 2. Закона о здравственој заштити и члана 61. Закона о здравственом осигурању? да ли су услуге уз наплату пружене уз поштовање приоритета пружања услуга у складу са одредбом члана 182. став 3. Закона о здравственом осигурању? да ли здравствена установа средствима остварених прихода располаже у складу са одредбама члана 12. Закона о платама у државним органима и јавним службама? 6. Методологија рада У вршењу ове ревизије спровели смо следеће поступке: анализу прописа који уређују остваривање сопствених прихода; анализу интерних аката Универзитетске дечје клинике, испитивање активности, одлука Универзитетске дечје клинике у вези са остваривањем прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са, интервјуисање одговорних особа Универзитетске дечје клинике. Након добијања довољних и одговарајућих доказа за оцену предмета ревизије састали смо се са представницима Универзитетске дечје клинике како бисмо их упознали са прелиминарним налазима и закључцима ревизије, потврдили тачност чињеница и добили одговоре и коментаре одговорних лица. 7. Стандарди ревизије примењени у ревизији Ревизија је извршена у складу са ИССАИ 100 Фундаментални принципи ревизије јавног сектора, ИССАИ 400 Фундаментални принципи ревизије правилности пословања и ИССАИ 4000 Стандард за ревизију правилности пословања. 10

14 АНЕКС ИЗВЕШТАЈА УЗ ЗАКЉУЧАК БРОЈ 1

15 Анекс извештаја уз закључак број 1 Ангажовање капацитета за пружање услуга уз наплату Током године, Универзитетска дечја клиника је, осим здравствених услуга осигураним лицима Републике Србије, на основу закључених уговора пружала услуге осигураним лицима фондова из Босне и Херцеговине, Републике Српске, Брчко дистрикта и Црном Гором, као и без закљученог уговора, држављанима Републике Македоније. Табела број:1 Преглед пружених здравствених услуга у години Опис Неосигурана лица Осигураници Укупно (2+3) Болничко лечење (хоспитализација) 4% 96% 100% Специјалистички прегледи % 98% 100% За пружање услуга уз наплату ангажовани су у редовно радно време и запослени чије је финансирање плата уговорено са за пружање здравствених услуга осигураницима. Запослени који су са 100% радног времена уговорени за пружање услуга из обавезног здравственог осигурања, пружали су у редовно радно време и услуге уз наплату. Законом о изменама и допунама Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РС, број 106/2015) брисане су одредбе члана 199. Закона о здравственој заштити на основу којих је донет Правилник о начину, поступку и условима за обављање допунског рада здравствених радника у здравственој установи или приватној пракси. Такође, укинута је могућност да здравствени радник, здравствени сарадник, као и друго лице запослено у здравственој установи, односно приватној пракси и другом правном лицу које обавља здравствену делатност у складу са законом може обављати одређене послове из своје струке код свог послодавца, ван редовног радног времена, закључивањем уговора о допунском раду. Законом о здравственој заштити и Законом о здравственом осигурању није уређено на који начин здравствена установа, капацитетима које је уговорила са за пружање услуга из обавезног здравственог осигурања, може пружати здравствене услуге: - које нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем, - које се пружају лицима која немају својство осигураног лица. Потребно је да надлежне институције уреде начин пружања услуга које нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем, као и начин и услове пружања здравствених услуга лицима која немају својство осигураног лица. Дечја клиника није утврдила листу чекања у складу са чланом 56. Закона о здравственом осигурању Одредбом члана 56. став 1. Закона о здравственом осигурању је прописано да се за одређене врсте здравствених услуга које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања и које нису хитне може утврдити редослед коришћења, у зависности од медицинских индикација и здравственог стања осигураног лица, као и датума јављања здравственој установи, с тим да време чекања не може да буде такво да угрози здравље или живот осигураног лица (у даљем тексту: листа чекања). Одредбом става 5. истог члана прописана је дужност давалаца здравствених услуга са којим је 12

16 Анекс извештаја уз закључак број 1 РФЗО закључио уговор о пружању здравствене заштите на терет средстава обавезног здравственог осигурања да утврди листу чекања и да осигураном лицу пружи здравствену услугу у складу са том листом чекања. На основу овлашћења из одредбе члана 56. став 2. Закона о здравственом осигурању РФЗО је донео Правилник о листама чекања 4. Правилником о листи чекања су утврђене здравствене услуге за које се утврђују листе чекања. Између осталог, листа чекања утврђена је за преглед на компјутеризованој томографији (ЦТ) и магнетној резонанци (МР). 5 Одредбом члана 3. став 4. Правилника о листи чекања је уређено да стављање на листу чекања обухвата одлучивање о стављању на листу чекања и унос података у листу чекања. Правилником о листама чекања је уређено да стављање осигураног лица на листу чекања може да се изврши на неки од следећих начина: - резервацијом места на листи чекања од стране изабраног лекара и - на основу налаза и мишљења лекара специјалисте здравствене установе у којој се утврђује листа чекања (без резервације изабраног лекара). Одредбом члана 31. Правилника о листама чекања је уређено да се листе чекања не утврђују за здравствене услуге које осигураном лицу из медицинских разлога морају да се пруже у року до 30 дана. У поступку ревизије утврђено је да Дечја клиника има два апарата магнетне резонанце, од којих један ради у две смене, а други због недостатка кадра само у преподневној смени. Пацијенти којима се ради дијагностички преглед магнетном резонанцом на Дечијој клиници могу се сврстати у две основне групе: - пацијенти млађи од 14 година, којима се преглед обавља увођењем у анестезију и - пацијенти старији од 14 година, којима се преглед ради без анестезије. Према наводима запослених, за садашњи број и структуру пацијената који чекају на МР преглед (однос прегледа у анестезији и без анестезије је 3:1), било би потребно обезбедити две преподневне екипе и једну поподневну за прегледе у анестезији, односно дневно три тима за прегледе у анестезији. Преглед пацијената којима се преглед обавља увођењем у анестезију, због недостатка анестезиолога, ради се само у преподневној смени и на једном апарату. Потребно је да одговорна лица Дечје клинике упуте захтев надлежном министарству ради разматрања могућности повећања броја одговарајућег кадра како би се обезбедила здравствена заштита без листи чекања за дијагностику на магнетној резонанци Увидом у евиденцију заказивања дијагностичког прегледа магнетном резонанцом и на основу обављених интервјуа са запосленима утврђено је да се прегледи заказују на следећи начин: 1. Главној сестри радиологије достављају се извештаји лекара специјалисте у којима је наведено да је потребно урадити дијагностички преглед магнетном резонанцом. 4 Службени гласник РС, бр. 75/2013 и110/ Одредбама члана 64. став 3. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања ( Службени гласник РС, бр. 10/2010, 18/ испр., 46/2010, 52/ испр., 80/2010, 60/2011 одлука УС, 1/2013 и 108/2017) такође је уређено да се листе чекања утврђују за преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ) и методом магнетне резонанце (МР). 13

17 Анекс извештаја уз закључак број 1 Истовремено се даје инструкција и информација о даљем току поступка заказивања прегледа; Не постоји јединствена евиденција пацијената којима је потребан дијагностички преглед магнетном резонанцом већ се извештаји лекара специјалиста прикупљају без увођења у било какву евиденцију; 2. Примљени извештаји се распоређују по лекарима (за сваког лекара одређена је посебна фасцикла у коју се извештаји одлажу) у односу на област специјализације лекара; 3. Лекар одређује степен приоритета за пружање услуге прегледа магнетном резонанцом на основу индикација, односно хитности и одређује термин прегледа; 4. Након тога се сачињава распоред рада лекара на дијагностици магнетном резонанцом за месец дана унапред, у зависности од броја пацијената по лекару; 5. Родитељи пацијента се обавештавају о заказаном (планираном) термину прегледа; 6. Након обавештења од стране Универзитетске дечје клинике о термину заказаног прегледа родитељи пацијента прибављају упут за преглед, а све по раније датој усменој инструкцији (приликом првог јављања). Овако заказани прегледи за месец дана унапред уписују се у протокол планираних и пружених здравствених услуга који се води посебно за сваки апарат по сменама и представља листу заказивања. Градски завод за јавно здравље Београд и Републички фонд за здравствено осигурање Филијала за град Београд оценили су да је Универзитетска дечја клиника успешно реализовала План рада за годину на основу кога је закључила уговор о финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у делу броја дана хоспитализације, броја лица у оквиру дневне болнице, оперативног лечења пацијената, амбулантно поликлиничке делатности, ренген, ултразвук, доплер и лабораторијске дијагностике, као и у оквиру здравствених услуга. Даље је констатовано у наведеном мишљењу да је Универзитетска дечја клиника у 2017 години остварила мањи обим рада од планираног у оквиру броја стационарно лечених пацијената (84%), броја епизода лечења у дневној болници (83%), скенер (60%) и дијагностике магнетном резонанцом (84%), као и у оквиру услуга хемодијализе (84%). Методом одабраног случајног узорка, извршен је увидом у протоколе за један месец, заказаних и извршених здравствених услуга дијагностике магнетном резонанцом и утврђено је да је просечно време у коме су извршени дијагностички прегледи магнетном резонанцом 123 дана од дана јављања здравственој установи са специјалистичким извештајем којим је тражен преглед магнетном резонанцом, осим за пацијенте који су због хитности морали одмах бити прегледани. Налаз: Дечја клиника није утврдила листу чекања за услугу прегледа магнетном резонанцом иако је просечно време чекања од момента јављања здравственој установи до извршеног прегледа, за пацијенте који нису хитни, дуже од 30 дана, што није у складу са одредбом члана 56. став 5. Закона о здравственом осигурању, а у вези члана 31. Правилника о листама чекања. Ризик: Уколико се не утврди листа чекања за услугу прегледа магнетном резонанцом, надлежне институције немају податке на основу којих би предузеле одговарајуће активности и благовремено усмериле недостајуће ресурсе ради скраћивања времена чекања на пружање одређене здравствене услуге. 14

18 Анекс извештаја уз закључак број 1 Препорука број 2: Препоручује се одговорним лицима Дечје клинике да за услугу дијагностике магнетном резонанцом, а за пацијенте који нису хитни, утврди листу чекања у складу са одредбама Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања. 15

ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у

ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у години у делу остваривања прихода од упот

Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у години у делу остваривања прихода од упот Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе ј

Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе ј Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором

Више

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у години у делу остваривања прихода

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у години у делу остваривања прихода ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене

Више

Послеревизиони извештај

Послеревизиони извештај РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ, БЕОГРАД Број: 400-414/2018-05/11 Београд, 13. мај 2019. године 1 1 УВОД У Извештају

Више

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-144/2018-05/09 Београд, 11. октобар

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Бро

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Бро РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Број: 400-3127/2018-06/11 Београд, 08. март 2019. године

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ОРГАНИЗАЦИЈА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ Снежана Трњаковић Врховни државни ревизор РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА СПРОВЕДЕНЕ

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за 2017. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ др Душко Пејовић Генерални државни ревизор СПРОВЕДЕНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2018. ГОДИНИ РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РЕВИЗИЈА

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-139/2018-05/08 Београд, 11. октобар 2018.

Више

г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс:

г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-там: РЦЈЗ С@ ГЈ20.ГЗ ПИБ бр. 101288707 мат.

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комуналног предузећа Београдпут, Београд за 2017. годину Број:

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства здравља - Буџетског фонда за лечење обољења, стања или пов

Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства здравља - Буџетског фонда за лечење обољења, стања или пов РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА - БУЏЕТСКОГ ФОНДA ЗА ЛЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА ИЛИ ПОВРЕДА

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Градско зеленило “ Нови Сад

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Градско зеленило “ Нови Сад РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО, НОВИ САД Број: 400-2526/2018-06 Београд, 08. мај 2019. године САДРЖАЈ:

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПИОНИР ЈАГОДИНА ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-311-3/2017-04

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: 400-424/2018-07/10 Београд, 1. јул 2019. године 1. УВОД У Извештају о

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04 Београд,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx Службени гласник РС, бр. 60/2011 На основу члана 15. став 1. и члана 64. став 2. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010), члана 69. став 3. и члана 70а. став

Више

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Пут “ Нови Сад

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Пут “ Нови Сад РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТ, НОВИ САД Број: 400-2527/2018-06 Београд, 26. март 2019. године САДРЖАЈ: 1.УВОД...2

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, БЕОГРАД Број: 400-5

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, БЕОГРАД Број: 400-5 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, БЕОГРАД Број: 400-52/2018-08/159 Београд, 11. април 2019. године САДРЖАЈ

Више

На основу члана 201. став 1. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, број 25/19), министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УГОВАРАЊУ

На основу члана 201. став 1. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, број 25/19), министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УГОВАРАЊУ На основу члана 201. став 1. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, број 25/19), министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УГОВАРАЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: 400-130/2017-05/13 Београд, 08. август 2018. године 1. УВОД... 3 2. НЕПРАВИЛНОСТИ И

Више

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ривпссашо.гз ПИБ бр мат. бр ра

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ривпссашо.гз ПИБ бр мат. бр ра Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-тап: ривпссашо.гз ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 -Сектор за контролу- 05 Број: 450-2597/15-3

Више

Izvestaj za Apoteku Vrsac

Izvestaj za Apoteku Vrsac РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ АПОТЕКЕ ВРШАЦ Број: 400-75/2012-01 Београд, 25.12.2012. године САДРЖАЈ:

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: 400-1848/2018-04 Београд, 22. март 2019. године САДРЖАЈ 1. УВОД... 2 2. НЕПРАВИЛНОСТИ

Више

PROCEDURA PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA HIRURŠKE GRUPACIJE

PROCEDURA  PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA  HIRURŠKE  GRUPACIJE Opšta Bolnica Valjevo Obrena Nikolića 8, 14000 Valjevo PROCEDURA ZA ZAKAZIVANJE CT DIJAGNOSTIKE STRANA 1 1. Svrha Ustanoviti procedure zakazivanja (prema terminima i načinu ) CT dijagnostike za ambulante,

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

Izvestaj za Apoteku Bor-25.12

Izvestaj za Apoteku Bor-25.12 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ АПОТЕКЕ БОР Број: 400-75/2012-01 Београд, 25.11.2012. године Извештај

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ БЕОГРАД РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ ПОСЕБАН ПРОГРАМ Опремање основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру затворених

САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ БЕОГРАД РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ ПОСЕБАН ПРОГРАМ Опремање основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру затворених САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ ПОСЕБАН ПРОГРАМ Опремање основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру затворених простора, и то великих и малих сала Београд, децембар 2017.

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Кључне неправилности и препоруке

Кључне неправилности и препоруке РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ НЕКРЕТНИНА ДИПОС ДОО, БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-483/2018-06/9

Више

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br.

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-421/2018-07/8 Београд, 17.

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/1), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ Број: 400-1849-2/2016-04 Београд,

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore"

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Sl. list Crne Gore 930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009, 39/11 od 04.08.2011, 59/11

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ Београд, април 2015. године 1. УВОД Републички фонд за здравствено

Више

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi PRAVILNIK o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka Sarajevo, novembar 2008. godine Na osnovu člana 15.2 stav (1) Izbornog zakona Bosne i

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ СЛАВА КОВИЋ БОГАТИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-256-1/2017-04

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

ЛНЉмИШ ФОНД ЗА З Ш 8 Ш Н Н О ОСИГУРДНјЕ в е о г р а д \ 0 8 МАУ 201? ј; Н_.!< ПЕДОВАНО Јована Мариновића бр.2, Београд, Србија, тел:

ЛНЉмИШ ФОНД ЗА З Ш 8 Ш Н Н О ОСИГУРДНјЕ в е о г р а д \ 0 8 МАУ 201? ј; Н_.!< ПЕДОВАНО Јована Мариновића бр.2, Београд, Србија, тел: ЛНЉмИШ ФОНД ЗА З Ш 8 Ш Н Н О ОСИГУРДНјЕ в е о г р а д \ 0 8 МАУ 201? ј; Н_.!< ПЕДОВАНО Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 Е-таП: рив1јс@гг20.г5 ПИБ

Више

Кључне неправилности и препоруке

Кључне неправилности и препоруке РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛАЦ, ПИРОТ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-487/2018-06/8 Београд, 7.

Више

Microsoft Word - FL-nadzor doc

Microsoft Word - FL-nadzor doc Службени гласник РС, бр. 85/2011 На основу члана 13ж. став 8. Закона о финансијском лизингу ( Службени гласник РС, бр. 55/2003, 61/2005 и 31/2011) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

Предлог Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна б

Предлог Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна б РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ОПОВО ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-284-2/2018-04 Београд, 6.

Више

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR Imotska 1, 11040 Beograd Telefon: 381 11 30 98 198 Telefon: 381 11 30 98 199 E-mail: office@finodit.co.rs OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1 NOVI KNEŽEVAC Skupštini opštine Novi Kneževac

Више

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији

Више

Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину

Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-422/2018-07/10 Београд,

Више

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16 Закона о заштити узбуњивача ( Сл. Гласник РС, бр. 128/2014) (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH Служба за ревизију финансијског пословања На основу члана 14. став 1. Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 22/00) и члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима

Више

DMDM_Zahtev_za_ovlascivanje

DMDM_Zahtev_za_ovlascivanje Надлежни орган: Министарство привреде Дирекција за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, 11000 Београд 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ А: 1.1 Пословно име/назив: Адреса седишта: Особа за контакт (телефон):

Више

Microsoft Word - STU_Izvestaj o nalazima cinjenicnog stanja_2018_FINAL_.docx

Microsoft Word - STU_Izvestaj o nalazima cinjenicnog stanja_2018_FINAL_.docx SRPSKA TRIATLONSKA UNIJA BEOGRAD IZVEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA IZVEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA Srpska triatlonska unija, Beograd Izvršili smo pregled dokumentacije Srpske Triatlonske Unije

Више

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc Савет Републичке радиодифузне агенције на основу члана 8 став 1 тачка 9, члана 18 став 8, члана 62 став 2 Закона о радиодифузији ( Службени гласник Републике Србије бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, 26.09.2017. године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. став 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД ЗА 20

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД ЗА 20 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-425/2018-07/8 Београд, 19. новембар

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД Број: / /12 Бео

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД Број: / /12 Бео РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД Број: 400-425/2018-07/12 Београд, 18. март 2019. године 1. УВОД У Извештају о ревизији

Више

Гопублички сјхшл ' 11 1 н Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ривнс^г&о.ге ПИБ бр. 1012

Гопублички сјхшл ' 11 1 н Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тап: ривнс^г&о.ге ПИБ бр. 1012 Гопублички сјхшл ' 11 1 н Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-тап: ривнс^г&о.ге ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 - Сектор

Више