Na osnovu člana 24

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Na osnovu člana 24"

Транскрипт

1 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу са Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору ( Сл. гласник РС бр. 81/17 и 6/18), на основу члана 18. и члана 23. став 1. тачка 6, у вези са чланом 55. став 1. тачка1. Статута Дома здравља Свилајнац, директор Дома здравља дана године доноси: ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ДОМУ ЗДРАВЉА СВИЛАЈНАЦ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Свилајнац, (у даљем тексту: Дом здравља) уређује се: - организација рада у Дому здравља, организациони делови и њихов делокруг рада; - систематизација послова, врста послова, врста и степен стручне спреме и други посебни услови за рад на тим пословима; - послови при чијем вршењу запослени има посебна овлашћења и одговорности; - начин руковођења и функционална повезаност организационих делова и одговорност за извршавање послова и - друга питања од значаја за организацију и рад Дома здравља. Члан 2. Запослени остварују права и обавезе из овог правилника даном ступања на рад у Дому здравља. Члан 3. Основна питања организације рада, организациони делови и њихов делокруг, систематизација и врсте послова утврђују се у складу са Статутом и Колективним уговором код послодавца, према потребама и плановима рада и развоја, тако да се обезбеди јединство процеса рада, потпуна искоришћеност капацитета, пуна запосленост и рационално коришћење знања и способности запослених. Дом здравља Свилајнац 1

2 Послове из делатности Дома здравља запослени обављају применом јединствене технолошке, економске и организационе повезаности, у складу са захтевима стандарда које је Дом здравља прихватио. Члан 4. Дом здравља може обављање одређених стручних послова из своје делатности да повери другом правном или физичком лицу, ако оцени да је то у његовом интересу и да ће се послови ефикасније и рационалније извршавати. Обављање поверених послова извршиће се сагласно овом Правилнику и уговору којим се регулише поверавање послова. II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА Члан 5. Послове из своје делатности Дом здравља организује према потребама и захтевима процеса рада, у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова. Дом здравља образује уже организационе јединице у оквиру служби (одељења и одсеке), укључујући и просторно издвојене јединице (здравствене амбуланте). III ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ И ЊИХОВ ДЕЛОКРУГ Члан 6. Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образују се основни организациони делови (службе) и утврђује њихов делокруг рада. Укупно је систематизовано 202 извршилачка радна места: место директора и 201 извршилац распоређено по службама. Помоћник директора и главна медицинска сестра поред вршења руководеће дужности обављају и редовне послове у својим организационим јединицама. 1) Служба за здравствену заштиту одраслог становништва са медицином рада и кућним лечењем извршилаца; 2) Служба за здравствену заштиту деце са поливалентном патронажом извршилаца; 3) Служба за здравствену заштиту жена... 6 извршилаца; 4) Служба за стоматолошку здравствену заштиту извршилаца; 5) Служба за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом извршилаца; 6) Служба за лабораторијску и рентген дијагностику извршилаца; 7) Служба за фармацеутску здравствену делатност Апотека... 2 извршилаца; 8) Служба за специјалистичко консултативну делатност из интерне медицине са хемодијализом, психијатрије, пнеумофтизиологије, оториноларингологије, офталмологије и физикалне медицине и рехабилитације извршилаца; 9) Стационар извршилаца; 10) Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове извршилаца. У свим службама здравствене делатности спроводи се здравствено васпитни рад и води се здравствена евиденција и статистика. Члан 7. Ради обезбеђења доступности здравствене заштите Дом здравља организује пружање здравствених услуга из једне или више области његове делатности у просторно издвојеним организационим јединицама по територијалном принципу и то: Дом здравља Свилајнац 2

3 - здравствена амбуланта Кушиљево - здравствена амбуланта Седларе - здравствена амбуланта Бобово - здравствена амбуланта Војска - здравствена амбуланта Грабовац Члан 8. Ради обављања појединих врста сродних или истих, међусобно повезаних послова, у оквиру основних организационих јединица из члана 6. овог Правилника, образују се унутрашње организационе јединице, утврђује њихов делокруг рада: 1) Служба за здравствену заштиту одраслог становништва са медицином рада и кућним лечењем: - Служба за здравствену заштиту одраслог становништва у Дому здравља са здравственим амбулантама у селима: Кушиљеву, Седлару, Бобову, Војски и Грабовцу. - Одељење медицине рада; - Одељење кућног лечења. 2) Служба за здравствену заштиту деце са поливалентном патронажом: - Одељење за здравствену заштиту деце; - Одељење за здравствену заштиту школске деце; - Одељење поливалентне патронаже; 3) Служба за здравствену заштиту жена, 4) Служба за стоматолошку здравствену заштиту са стоматолошком амбулантом у Кушиљеву - Одељење дечје и превентивне стоматологије; - Одсек стоматолошке здравствене заштите одраслих; - Одсек ортопедије вилица; 5) Служба за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом; - Служба за хитну медицинску помоћ - Одељење санитетског превоза 6) Служба за лабораторијску и рентген дијагностику; - Служба за лабораторијску дијагностику; - Одсек за рентген дијагностику 7) Служба за фармацеутску здравствену делатност Апотека - Апотекарска јединица Дом здравља. 8) Служба за специјалистичко консултативну делатност из интерне медицине са хемодијализом, психијатрије, пнеумофтизиологије, оториноларингологије, офталмологије и физикалне медицине и рехабилитације; - Одељење за специјалистичко консултативну делатност из интерне медицине са хемодијализом; - Одсек за специјалистичко консултативну делатност из психијатрије - Одсек за специјалистичко консултативну делатност из оториноларигологије; - Одсек за специјалистичко консултативну делатност из офталмологије; - Одсек за специјалистичко консултативну делатност из пнеумофтизиологије - Одељење за специјалистичко консултативну делатност из физикалне медицине и рехабилитације; 9) Стационар општег типа; 10) Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове - Одсек за опште и правне послове; - Одсек за економско-финансијске послове; - Одељење за техничке послове; - Одсек за јавне набавке - Одсек за безбедност и здравље на раду Дом здравља Свилајнац 3

4 - Одсек за интерну ревизију Члан 9. У оквиру Службе за здравствену заштиту одраслог становништва са медицином рада и кућним лечењем спроводи се превентивна здравствена заштита свих групација становништва на подручју општине Свилајнац, по систему изабраног лекара, обављање амбулантних прегледа, дијагностике и лечења у установи или у кући-стану оболелог, упућивање истих на лабораторијске анализе и на специјалистичко консултативне прегледе ради утврђивања дијагнозе, прописивање терапије, врши оцена привремене спречености за рад, издају уверења и упућују на лекарску и инвалидску комисију. се: Члан 10. У оквиру Службе за здравствену заштиту деце са поливалентном патронажом обезбеђује - здравствена заштита новорођенчади и одојчади, деце од 1 до 6 године старости, врше систематски прегледи деце предшколског и школског узраста, као и омладине у складу са актом РФЗО-а о садржају и обиму превентивних мера у области примарне здравствене заштите, води саветовалиште за здраву и болесну децу, обезбеђује и спроводи здравствено васпитни рад у ординацији, стану, школи и установи за дневни боравак деце и вакцинације, - патронажне посете трудницама, бабињарама, новорођенчади, одојчади, школске деце, оболелих од туберкулозе, дијабетеса, малигних болести, посете старијим лицима од 65 година и остале превентивне активности предвиђене актом РФЗО-а о садржају и обиму превентивних мера у области примарне здравствене заштите који се односи на патронажу. Члан 11. У оквиру Службе за здравствену заштиту жена обезбеђује се : - специфични облици здравствене заштите жена старијих од 15 година и то кроз рад у саветовалишту за контрацепцију, стерилитет и рано откривање рака дојке и гениталних органа, спровођење здравствене заштите жена у току трудноће, порођаја и бабињара, као и здравствено васпитни рад и обављање систематских прегледа жена и ултразвучна дијагностика и друге превентивне активности у складу са актом РФЗО-а о садржају и обиму превентивнеих мера у области здравствене заштите жена, Члан 12. Служба за стоматолошку здравствену заштиту спроводи здравствену заштиту у складу са чланом 41. Закона о здравственом осигурању код деце, школске омладине, трудница, и лица старијих од 65 година. Члан 13. Служба за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом збрињава пацијенте који су животно угрожени, у стању хитне медицинске потребе. Одељење санитетског превоза врши: превоз пацијената у хитним случајевима, превоз непокретних или слабо покретних пацијената на прегледе у установе секундарног или терцијалног нивоа здравствене заштите и превоз пацијената на хемодијализи. Дом здравља Свилајнац 4

5 Члан 14. Служба за лабораторијску и рентген дијагностику обезбеђује: - лабораторијске анализе по упуту изабраног лекара и на лични захтев осигураника које служе за правилно постављање дијагнозе и лечења, - радиолошке специјалистичко дијагностичке услуге ради прецизнијег и бржег утврђивања оболења, стања и повреда органа и других делова тела, а у циљу ефикаснијег и благовременог лечења, пружање услуга из домена ултразвучне дијагностике; Члан 15. Служба за фармацеутску здравствену делатност Апотека врши промет лекова, помоћних лекова и медицинских средстава на мало. Врши планирање набавке лекова и осталог потрошног материјала у складу са Законом о јавним набавкама, као и ручну продају лекова. Члан 16. Служба за специјалистичко консултативну делатност из интерне медицине са хемодијализом, психијатрије, пнеумофтизиологије, оториноларингологије, офталмологије и физикалне медицине и рехабилитације обезбеђује: -дијагностиковање и амбулантно лечење пацијената оболелих од кардиоваскуларних, хематолошких, гастоентеролошких и ендокринолошких болести (дијабетес), гушавост (штитна жлезда), као и реуматолошких и нефролошких обољења и саветовалиште за шећерну болестдијабетес и функционална дијагностика у области кардиологије; - амбулантно лечење пацијената оболелих од психијатријских болести; - амбулантно лечење пацијената оболелих од болести ува, грла и носа; - амбулантно лечење пацијената оболелих од болести вида; - превенцију, дијагностиковање и терапију оболелих од плућних болести; - медицинску рехабилитацију ради побољшања или враћања изгубљене или оштећене функције тела као последице болести или повреда; Члан 17. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове обавља послове немедицинске делатности у оквиру три одељења и то: - у оквиру одељења за опште и правне послове обављају се, кадровски послови, врши се израда свих модела уговора, нормативних аката, решења, врши стручна обрада материјала за седнице органа управљања и стручних органа Дома здравља, послови односа са јавношћу и комуникације, послови заступања Дома здравља пред судом, инспекцијским и другим државним органима, - у оквиру одељења за економско финансијске послове, врше се: сва књижења, контирање, ликвидирање рачуна, евиденција стицања дохотка, обрачун плате запослених, састављање периодичних и годишњих извештаја о пословању Дома здравља, интерна контрола и интерна ревизија рачуна за све трансакције прихода и расхода, рачуна финансијских средстава и обавеза, рачуна финансирања, као и управљање државном имовином, припреме за попис нефинансијске и финансијске имовине, као и обавеза и потраживања, фактурисање здравствених услуга, фактурисање рецепата, вођење благајне и архивирање и чување рачуноводствене документације, - послови безбедности и здравља на раду, послови противпожарне заштите, спровођење поступка свих јавних набавки у Дому здравља, Дом здравља Свилајнац 5

6 - послови одржавања техничке исправности медицинских апарата и уређаја, грејања, водоводне и канализационе мреже, одржавање хигијене у свим објектима Дома здравља, прање и пеглање медицинског рубља и други послови. Члан 18. Радом Дома здравља руководи директор. Директор организује рад и руководи процесом рада у здравственој установи, координира рад унутрашњих организационих јединица здравствене установе, именује руководиоце унутрашњих организационих јединица, представља и заступа здравствену установу, спроводи утврђену пословну и здравствену политику, утврђује кадровску политику Дома здравља, води стручни надзор над целокупним радом Дома здравља, унапређује стручни рад и стара се о стручном усавршавању радника. Обавезан је да својим радом и организацијом рада доприноси афирмацији Дома здравља. Директор доноси правилник о организацији и систематизацији послова. За благовремено, квалитетно, ефикасно, рационално, економично, законито и успешно обављање здравствене и немедицинске делатности задужени су, поред директора и радници са посебним овлашћењима и одговорностима и то: - помоћник директора за медицинска питања, - начелници медицинских служби, - начелник немедицинске службе, - шефови одељења и одсека, - главна сестра дома здравља, - главне сестра служби и одсека, - вође групе немедицинских радника (пет и више радника). Запослене из става 1. овог члана, именује и разрешава директор својим решењем. Члан 19. Радом медицинских служби руководе начелници служби, који су за свој рад и рад службе одговорни директору Дома здравља. Нaчелник службе поред послова из домена своје стручности организује целокупни рад службе. Израђује предлог и учествује у доношењу плана и програма рада службе и одговоран је за извршење плана и програма рада. Одговоран је за извршење финансијског плана службе. На овим задацима координирано ради са шефовима одељења, одговорном сестром службе, главном сестром Дома здравља, осталим начелницима и директором Дома здравља. Одговара за економично и рационално пословање службе, предузима мере за спречавање немарног односа према имовини службе. Предлаже кадровску политику службе. Организује и контролише динамику коришћења годишњих одмора, контролише и води евиденцију о коришћењу боловања и осталих плаћених и неплаћених одсуствовања са рада. Организује, прати, контролише и усмерава рад службе и одговара за стручно, квалитетно и благовремено извршавање задатака службе. Прати законске прописе који се односе на рад службе, прати новине у медицинској науци и техници и стара се о њиховој примени у свакодневном раду. Предлаже набавку неопходне опреме за потребе службе. Предлаже план и програм стручног усавршавања службе и одговара за стручно усавршавање у оквиру службе. Обавезан је да врши унутрашњи надзор над стручним радом службе и о томе доставља шестомесечни извештај Стручном савету. Одговоран је за спровођење хигијенско-техничке заштите, санитарно-хигијенских и других прописа који се односе на службу. За свој стручни рад лично је одговоран, а за извршавање послова и радних задатака одговоран је директору. Обавља и друге послове по налогу директора Дома здравља. Дом здравља Свилајнац 6

7 Сви запослени у оквиру службе са високом стручном спремом за свој стручни рад одговарају начелнику, односно шефу одељења или одсека. Шефови одељења и одсека за стручни рад свог одељења, односно одсека одговарају начелнику службе. Члан 20. Здравствени радници за средњом, вишом и високом стручном спремом као и радници за одржавање хигијене одговарају за свој рад главној сестри Дома здравља, односно главној сестри службе, одељења или одсека, у зависности у којој су организационој целини распоређени. Главна медицинска сестра-техничар организационе целине, планира, организује, координира и контролише рад особља, распоређује особље на одговарајуће послове и води дневну евиденцију о доласку на посао и о одсуствовањима са посла. Свакодневно врши обилазак просторија организационе целине, и стара се о њиховој хигијенско-техничкој исправности. Учествује у изради годишњег плана и програма, требује потребне лекове, санитетски и потрошни материјал, канцеларијски материјал и остали материјал неопходан за редовни рад своје радне јединице. Задужује се основним средствима и ситним инвентаром. Одговара за хигијену и техничку исправност медицинских апарата и опреме. Контролише спровођење дезинфекције и стерилизације. Учествује у унутрашњем надзору над стручним радом организационе јединице. Уводи у рад приправнике и новопримљене сестре. Води уредно целокупну медицинску и статистичку документацију, сређује и чува документацију. Обавља и све послове из домена своје стручности на пословима медицинске сестре у организационој целини у којој је распоређена. За свој стручни рад лично је одговорна, а за извршавање послова и радних задатака одговорна је главној медицинској сестри Дома здравља и начелнику службе, односно шефу одељења или одсека. IV СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА Члан 21. Послови се систематизују према врсти, сложености и другим условима потребним за њихово обављање у оквиру организационих делова. Систематизацијом послова утврђују се: 1) назив и опис послова, 2) број извршилаца, 3) услови за обављање послова. У зависности од потребе повећања, односно смањења обима посла, директор посебном одлуком утврђује број потребних извршилаца за сваку годину, у складу са Кадровским планом и Одлуком о максималном броју запослених. Члан 22. Под врстом послова подразумева се стални садржај рада једног или више извршилаца, а који произилазе из организационог дела у коме се обављају одређени послови. За обављање послова из става 1. овог члана, поред општих услова утврђених Законом, запослени мора да испуњава и посебне услове, утврђене овим Правилником, и то: - врсту и степен стручне спреме; - радно искуство; - посебне радне и друге способности, као и друге услове потребне за рад на одређеним пословима. Дом здравља Свилајнац 7

8 Члан 23. Под врстом и степеном стручне спреме подразумева се школска спрема одређеног занимања, зависно од врсте и сложености послова. Члан 24. Радним искуством се сматра време које је запослени провео на раду, после стицања школске спреме која је услов за заснивање радног односа, односно за обављање послова. Члан 25. Услови за обављање послова при чијем вршењу запослени има посебна овлашћења и одговорности, утврђују се овим Правилником, у складу са Законом и Уредбом о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору (у даљем тексту: Каталог). Члан 26. Под посебним условима подразумева се положен специјалистички, правосудни или стручни испит, знање страног језика, курс за рад на рачунару и друга посебна знања или положени испити и лиценце за рад здравствених радника, који су услов за заснивање радног односа, односно обављање одређених послова, у складу са Каталогом. Члан 27. Посебна знања и положени испити доказују се одговарајућим исправама издатим од надлежних органа. Под посебним условима из става 1. овог члана подразумевају се и посебни услови утврђени за обављање послова са повећаним ризиком, које запослени може да обавља само на основу претходно утврђене здравствене способности за рад на тим пословима од надлежног здравственог органа. Члан 28. За поједине послове може се предвидети претходна провера радне способности или пробни рад. За послове за које је утврђена претходна провера радне способности не може се предвидети и пробни рад. Претходна провера радне способности и пробни рад не могу се утврдити за приправника. V ВРСТЕ, ОПИС ПОСЛОВА И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ Члан 29. Врсте и називи послова, описи послова и услови за њихово обављање утврђују се у оквиру организационих делова и то: Дом здравља Свилајнац 8

9 ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА број извршиоца... 1 ПОСЛОВИ РУКОВОЂЕЊА - организује рад и руководи процесом рада у здравственој установи; - координира рад унутрашњих организационих јединица здравствене установе; - именује руководиоце унутрашњих организационих јединица; - доноси правилник о организацији и систематизацији послова; - представља и заступа здравствену установу; - спроводи утврђену пословну и здравствену политику; -утврђује кадровску политику Дома здравља, води стручни надзор над целокупним радом Дома здравља, унапређује стручни рад и стара се о стручном усавршавању радника. Обавезан је да својим радом и организацијом рада доприноси афирмацији Дома здравља. Одговоран је за спровођење хигијенско-техничких, санитарно-хигијенских и других прописа који се односе на Дом здравља. Одговоран је за вођење и чување медицинске документације Дома здравља. - Стручна спрема, образовање : Високо образовање: - на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије и фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; - на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права, економије и организационих наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра године; - на основним студијама из области медицине, стоматологије или фармације, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника акредитована едукација из области здравственог менаџмента; - на основним студијама из области права, економије и организационих наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра године. - Додатна знања, испити и радно искуство - за здравствене раднике: - специјалистички испит; - за здравствене раднике и остала наведена образовања: - акредитована едукација из здравственог менаџмента; - најмање пет година радног искуства као: руководилац здравствене установе и / или руководилац организационе јединице у здравственој установи. Дом здравља Свилајнац 9

10 ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЗА МЕДИЦИНСКА ПИТАЊА... из редова запослених -Опис послова: ПОСЛОВИ РУКОВОЂЕЊА Извршава налоге директора Дома здравља и учествује у спровођењу одлука органа управљања. У сарадњи са директором, начелницима и шефовима координира рад одсека и служби, предлаже број и квалификациону структуру извршиоца. Контролише стручност, квалитет и благовременост извршења задатака. Поспешује сталну иновацију и инплементацију плана за унапређење квалитета рада како организационих јединица тако и интегрисаног плана за унапређења квалитета рада на нивоу Дома здравља. У сарадњи са директором анализира извештаје начелника служби о унутрашњој контроли квалитета рада. Заједно са правником прати примену законских прописа везаних за здравствену делатност, а са задуженом особом (лекаром) примену стручно методолошких упутстава, националних програма и националних водича добре праксе. Са директором и Управним одбором учествује у креирању кадровске политике и изради инвестиционих програма. Анализира кадровску обезбеђеност и потребе организационих јединица које обављају здравствену делатност и у складу са Кадровским планом даје одговарајуће предлоге директору. Помоћник директора је обавезан да својим радом и организацијом рада доприноси повећању угледа и афирмацији Дома здравља. Учествује на радном, јутарњем састанку кога чине: директор, шеф рачуноводства, правник и главна медицинска сестра. Учествује и на седницама Управног и Надзорног одбора без права одлучивања. Ове послове обавља у оквиру своје редовне делатности, односно стручних послова на којима је распоређен. За свој рад и извршење послова из описа одговара директору. - Стручна спрема, образовање, додатна знања, испити и радно искуство: Високо образовање: - на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије или фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије, или фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; - на основним студијама из области медицине, стоматологије или фармације, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; Додатна знања /испити / радно искуство - специјалистички испит; - најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите. Напомена: Помоћник директора је из редова запослених, који поред послова систематизованог радног места, обавља и послове помоћника директора. Дом здравља Свилајнац 10

11 ГЛАВНА СЕСТРА / ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР ДОМА ЗДРАВЉА... из редова запослених -Опис послова: ПОСЛОВИ РУКОВОЂЕЊА Главна медицинска сестра-техничар Дома здравља планира, организује, усмерава, координира и контролише рад средњег и вишег медицинског особља Дома здравља на пружању здравствених услуга становништву. Усмерава, координира и контролише рад одговорних сестара служби и одсека, које су јој директно одговорне. Прати, усмерава и контролише целокупни рад средњег и вишег медицинског особља, а посебно њихов стручни рад и однос према пацијентима и сарадницима. Прави распоред рада и дежурстава за кадар за који је задужена, у сарадњи са непосредним руководиоцем организационе јединице и директором. Дужна је да се у свом раду придржава начела кодекса медицинске етике и да утиче на примену кодекса од стране средњег и вишег медицинског кадра. Учествује у изради годишњег плана рада установе. Прати и контролише обим и квалитет пружених здравствених услуга предвиђених планом. Учествује у раду Стручног савета, Комисије за заштиту од болничких инфекција и учествује у вршењу унутрашњег надзора над стручним радом медицинског особља. Обавезна је да ради континуирано на свом стручном усавршавању као и да планира и реализује едукацију медицинског особља са средњом и вишом стручном спремом. Води рачуна о хигијени просторија у Дому здравља, организује и контролише рад хигијеничара и требује потребан материјал за одржавање хигијене. Учествује у планирању набавке средстава за рад на нивоу Дома здравља у циљу побољшања квалитета пружања услуга. Главна медицинска сестратехничар сређује и чува медицинску документацију. Обавља и друге послове по налогу директора. За свој рад одговорна је директору Дома здравља. Ове послове обавља у оквиру своје редовне делатности, односно стручних послова на којима је распоређена. - на основним студијама првог степена првог степена ( струковне / академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра године; - на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра године. - најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите. Напомена: Главна сестра/главни техничар Дома здравља је из редова запослених, која поред послова систематизованог радног места, обавља и послове помоћника директора. 1. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА СА МЕДИЦИНОМ РАДА И КУЋНИМ ЛЕЧЕЊЕМ 1.1 Служба за здравствену заштиту одраслог становништва у Дому здравља Дом здравља Свилајнац 11

12 ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ОДРАСЛЕ број извршиоца... 6 Опис послова: - превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; - организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници; - ради у превентивним саветовалиштима; - организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; - учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести); - обавља послове дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава специјалистички извештај; - обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; - прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; - даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада; - спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; - учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; - обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;- планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; Високо образовање: - на интегрисаним академским студијама из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра године и завршена специјализација из опште медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; - на основним студијама из области медицине, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра године и завршена специјализација из опште медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; Додатна знања /испити / радно искуство Дом здравља Свилајнац 12

13 - специјалистички испит; - најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА /ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ број извршиоца пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију; - у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену,у оквиру теренског рада; - припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад; - учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења; - прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења; - врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; - правилно одлаже медицински отпад; -Припрема пацијента и медицинску документацију за преглед, дијагностичко терапијски процедуре и учествује при прегледу као члан тима. Учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења. У тиму са доктором медицине спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у Дому здравља и на терену, у оквиру теренског рада. Ради у тиму са изабраним лекаром, заказује лекарске прегледе и даје обавештења пацијентима кад раде изабрани лекари из њеног одељења, односно одсека. Спроводи здравствено - васпитни рад. По потреби иде у кућне посете са доктором медицине, учествује у пружању хитне медицинске помоћи и прати пацијента током транспорта. Спроводи прописану терапију по налогу доктора медицине. Врши наплату партиципације и друге износе од пацијента или корисника услуге, а наплаћена средства редовно предаје благајни Дома здравља. Уредно води сву законом прописану документацију. Фактурише извршене здравствене услуге. Правилно одлаже медицински отпад. Ради на сопственом стручном усавршавању. -По налогу лекара даје ампулиране лекове, учествује у свим медицинским интервенцијама (давање оксиногене терапије, оживљавање, заустављање крварења, обраде ране и превијања), учествује у спровођењу мера реанимације болесника, при томе у свом раду рукује следећим апаратима: апарат за реанимацију - дефибрилатор, за оксигену терапију, ЕКГ, глукомат, и др. Стара се о снабдевености интервенција потребним медикаментима и медицинским инструментима, одговорна је за стерилност инструмената при пружању медицинских интервенција, води утрошак лекова. За свој стручни рад лично је одговорна, а за извршавање послова и радних задатака одговорна је одговорној медицинској сестри службе, главној медицинској сестри и шефу одељења. -средње образовање Дом здравља Свилајнац 13

14 - најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО ЕКОЛОШКИ ИНЖИЊЕР број извршиоца узима узорке за испитивање и врши њихову анализу; - прикупља и обрађује податаке о хигијенском стању и болестима; - спроводи мере за спречавање ширења заразних болести; - спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације; - врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног медицинског отпада; - обавља санитарно хигијенски преглед објеката и врши контролу санитарно хигијенског стања објекта; - врши контолу и оцену начина пријема, складиштења и дистрибуције намирница; - врши упућивање радника на обављање здравствених прегледа за одређене категорије запослених, других лица и клицоноша. - дефинише методологију за спровођење статистичких истраживања у здравству - израђује упутстава и инструктивне материјале који се односе на евиденцију и статистику за потребе истраживања; - прикупља и статистички обрађује податке за потребе аналитичког праћења појава и кретања у области здравства; - израђује статистичке анализе и извештаје; - предузима одговарајуће мере заштите података; - припрема статистички обрађене податке и анализе за објављивање и израђује публикације и интернет презентације. Високо образовање: - на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра године; - на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра године. - знање рада на рачунару, - најмање шест месеци радног искуства у звању вишег санитарног техничара, односно санитарно еколошког инжењера. САНИТАРНИ/САНИТАРНО ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР број извршиоца узима узорке за испитивање и врши њихову анализу; Дом здравља Свилајнац 14

15 - прикупља и обрађује податке о хигијенском стању и болестима; - спроводи мере за спречавање ширења заразних болести; - учествује у процедурама скупљања и уклањања медицинског отпада; - спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације; - обавља санитарно хигијенски преглед објеката, - одговоран је за правилно прикупљање, класификацију, привремено складиштење у дому здравља и даљу експедицију неопасног и опасног медицинског отпада, фармацеутског отпада, хемијског, отпада од пластичне ПЕ амбалаже, индустријског амбалажног картона, папира и комуналног мешаног отпада, раствора средстава за фиксирање, раствора развијача и активартора на бази воде у, -израђује план управљања отпадом, врши сегрегацију отпада, пријављује и води евиденције о кретању отпада, доставља извештаје надлежним државним органима, врши едукацију здравствених радника за правилно поступање са медицинским отпадом, координира рад на прикупљању медицинског отпада по организационим јединицама дома здравља, - директору дома здравља доставља редовне месечне извештаје о медицинском отпаду а годишњи извештај доставља надлежним државним органима-агенцији за заштиту животне средине. - завршена средња медицинска школа санитарног смера - најмање шест месеци радног искуства у звању санитарни/санитарно еколошки техничар. 1.2 Здравствена амбуланта у Кушиљеву ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР број извршиоца превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; - организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници; - ради у превентивним саветовалиштима; - организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; - учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести); - обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, Дом здравља Свилајнац 15

16 одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; - прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско техничка помагала; - даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада, - учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; - обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; - планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; Високо образовање: - на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра године; - на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра године. - најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА /ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ број извршиоца пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију; - у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену,у оквиру теренског рада; - припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад; - учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења; - прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења; - врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; - правилно одлаже медицински отпад; -Припрема пацијента и медицинску документацију за преглед, дијагностичко терапијски процедуре и учествује при прегледу као члан тима. Учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења. У тиму са доктором медицине спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у Дому здравља и на терену, у оквиру теренског рада. Ради у тиму са изабраним лекаром, заказује лекарске прегледе и даје обавештења пацијентима кад раде изабрани лекари из њеног одељења, односно одсека. Спроводи здравствено - васпитни рад. По потреби иде у кућне посете са доктором медицине, учествује у пружању хитне медицинске помоћи и прати пацијента током транспорта. Спроводи прописану терапију по налогу доктора медицине. Врши наплату партиципације и друге износе од пацијента или корисника услуге, а наплаћена средства Дом здравља Свилајнац 16

17 редовно предаје благајни Дома здравља. Уредно води сву законом прописану документацију. Фактурише извршене здравствене услуге. Правилно одлаже медицински отпад. Ради на сопственом стручном усавршавању. -По налогу лекара даје ампулиране лекове, учествује у свим медицинским интервенцијама (давање оксиногене терапије, оживљавање, заустављање крварења, обраде ране и превијања), учествује у спровођењу мера реанимације болесника, при томе у свом раду рукује следећим апаратима: апарат за реанимацију - дефибрилатор, за оксигену терапију, ЕКГ, глукомат, и др. Стара се о снабдевености интервенција потребним медикаментима и медицинским инструментима, одговорна је за стерилност инструмената при пружању медицинских интервенција, води утрошак лекова. За свој стручни рад лично је одговорна, а за извршавање послова и радних задатака одговорна је одговорној медицинској сестри службе, главној медицинској сестри и шефу одељења. -средње образовање - најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара 1.3 Здравствена амбуланта у Седлару ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР број извршиоца превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; - организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници; - ради у превентивним саветовалиштима; - организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; - учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести); - обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; - прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско техничка помагала; - даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада, - учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; - обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; Дом здравља Свилајнац 17

18 - планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; Високо образовање: - на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра године; - на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра године. - најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА /ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ број извршиоца пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију; - у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену,у оквиру теренског рада; - припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад; - учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења; - прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења; - врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; - правилно одлаже медицински отпад; -Припрема пацијента и медицинску документацију за преглед, дијагностичко терапијски процедуре и учествује при прегледу као члан тима. Учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења. У тиму са доктором медицине спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у Дому здравља и на терену, у оквиру теренског рада. Ради у тиму са изабраним лекаром, заказује лекарске прегледе и даје обавештења пацијентима кад раде изабрани лекари из њеног одељења, односно одсека. Спроводи здравствено - васпитни рад. По потреби иде у кућне посете са доктором медицине, учествује у пружању хитне медицинске помоћи и прати пацијента током транспорта. Спроводи прописану терапију по налогу доктора медицине. Врши наплату партиципације и друге износе од пацијента или корисника услуге, а наплаћена средства редовно предаје благајни Дома здравља. Уредно води сву законом прописану документацију. Фактурише извршене здравствене услуге. Правилно одлаже медицински отпад. Ради на сопственом стручном усавршавању. -По налогу лекара даје ампулиране лекове, учествује у свим медицинским интервенцијама (давање оксиногене терапије, оживљавање, заустављање крварења, обраде ране и превијања), Дом здравља Свилајнац 18

19 учествује у спровођењу мера реанимације болесника, при томе у свом раду рукује следећим апаратима: апарат за реанимацију - дефибрилатор, за оксигену терапију, ЕКГ, глукомат, и др. Стара се о снабдевености интервенција потребним медикаментима и медицинским инструментима, одговорна је за стерилност инструмената при пружању медицинских интервенција, води утрошак лекова. За свој стручни рад лично је одговорна, а за извршавање послова и радних задатака одговорна је одговорној медицинској сестри службе, главној медицинској сестри и шефу одељења. -средње образовање - најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара 1.4 Здравствена амбуланта у Бобову ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР број извршиоца превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; - организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници; - ради у превентивним саветовалиштима; - организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; - учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести); - обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; - прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско техничка помагала; - даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада, - учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; - обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; - планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; Високо образовање: Дом здравља Свилајнац 19

20 - на интегрисаним академским студијама из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра године и завршена специјализација из опште медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; - на основним студијама из области медицине, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра године и завршена специјализација из опште медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; Додатна знања /испити / радно искуство - специјалистички испит; - најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА /ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ број извршиоца пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију; - у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену,у оквиру теренског рада; - припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад; - учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења; - прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења; - врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; - правилно одлаже медицински отпад; -Припрема пацијента и медицинску документацију за преглед, дијагностичко терапијски процедуре и учествује при прегледу као члан тима. Учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења. У тиму са доктором медицине спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у Дому здравља и на терену, у оквиру теренског рада. Ради у тиму са изабраним лекаром, заказује лекарске прегледе и даје обавештења пацијентима кад раде изабрани лекари из њеног одељења, односно одсека. Спроводи здравствено - васпитни рад. По потреби иде у кућне посете са доктором медицине, учествује у пружању хитне медицинске помоћи и прати пацијента током транспорта. Спроводи прописану терапију по налогу доктора медицине. Врши наплату партиципације и друге износе од пацијента или корисника услуге, а наплаћена средства редовно предаје благајни Дома здравља. Уредно води сву законом прописану документацију. Фактурише извршене здравствене услуге. Правилно одлаже медицински отпад. Ради на сопственом стручном усавршавању. Дом здравља Свилајнац 20

Pravilnik o sistematizaciji 2018

Pravilnik o sistematizaciji 2018 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Број: 04-154/18-01 Датум: 3. 4. 2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), члaна

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu Klinički centar Univerziteta u Sarajevu r a s p i s u j e OGLAS za prijem u radni odnos Za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju 1. Medicinska sestra-tehničar

Више

Informator o radu Gradskog zavoda za gerontologiju, kucno lečenje i negu Beograd

Informator o radu Gradskog zavoda za gerontologiju, kucno lečenje i negu Beograd ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕРОНТОЛОГИЈУ И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ, БЕОГРАД 1.Опис овлашћења, обавеза и организационе структуре Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање,београд

Више

Microsoft Word - javni oglas final

Microsoft Word - javni oglas final JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO GENERALNI DIREKTOR www.judzks.ba Vrazova 11. Sarajevo Na osnovu člana 38. Statuta, člana 20.a. Zakona o radu ( Službene novine FBIH, br 26/16 i 89/18), člana

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по Број: 110-406/19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла 2019. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Страхињића Бана 73а ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА Децембар, 2013. године 1 На основу члана 24 Закона о раду (Сл. гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene nov

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (Službene nov Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

ПРИЛОГ 1:

ПРИЛОГ 1: ПРИЛОГ 2: НАЗИВИ ПОСЛОВА, БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА, УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА, ОПИС ПОСЛОВА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЛКС У РЕГИОНАЛНИМ ЛЕКАРСКИМ КОМОРАМА - Регонална лекарска комора Београда... 01 - Регонална лекарска

Више

______________________ sudu u ___________________

______________________ sudu u ___________________ На основу члана 14. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (даље: Закон), Школски одбор наседници одржаној дана 30.03.2018. години доноси ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:   E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар 2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48 Цена овог примерка 70,00 424. На основу члана 141. Закона о здравственој заштити ( Службени

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, 22406 Ириг Тел/факс: 022/2462-030 Е-пошта: dzirig@open.telekom.rs ПИБ: 105201817 Матични број: 08879346 ИНФОРМАТОР О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ИРИГ ЗА 2019.ГОДИНУ Ириг, март

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 Prečišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 003/16 od 15.01.2016), 2. Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj

Више

ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЗАВОДУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА Београд, 1

ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЗАВОДУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА Београд, 1 ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЗАВОДУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА Београд, 11. јун 2018. Завод за проучавање културног развитка

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/ године Датум оглашавања: године Дату

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/ године Датум оглашавања: године Дату Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/2019 17.6.2019. године Датум оглашавања: 18.6.2019. године Датум истека рока за пријављивање: 3.7.2019. године Градска

Више

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( Службени гласник РС,бр. 46/2006) Савет школе, на седници

Више

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:   E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Специјална болница за рехабилитацију

Специјална  болница  за  рехабилитацију Специјална болница за рехабилитацију Ивањица С Т А Т У Т Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица Ивањица, jун 2006.године На основу члана 136. став 1. тачка 1) Закона o здравственој заштити ( «Службени

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

Службени лист Општине Сремски Карловци, 12/2017

Службени лист Општине Сремски Карловци,  12/2017 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број:40 /2018 17. децембар 2018. године Сремски Карловци Примерак: 40,00 дин. На основу члана 57. Одлуке о Општинској управи Општине Сремски Карловци ( Сл. лист Општине Сремски Карловци,

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

odluka o opstinskoj upravi

odluka o opstinskoj upravi На основу члана 57. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 18. Статута општине Чајетина (''Општински службени гласник'', број 10/02 и 18/03) на

Више

pravilnik sistematizacija.rtf

pravilnik  sistematizacija.rtf На основу члана 24. став 3. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005 и 61/2005 - даље: Закон), и на основу члана 5. Закона о радним односима у државним органима ("Сл. гласник РС", бр. 48/91 и 39/2002

Више

З А К О Н

З А К О Н ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata državnih službenika i ostalih zaposlenih (u daljem tekstu: zaposleni) u ministarstvima,

Више

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана

Више

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx На основу чл. 41, 47. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), ) и члана 39. Статута Горан Ковачић школски одбор Основне

Више

Microsoft Word - finansijski administrator_zasnovanost kvalifikacije.doc

Microsoft Word - finansijski administrator_zasnovanost kvalifikacije.doc ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 1. Назив квалификације: Финансијски администратор 2. Подручје рада: Економија, право и администрација

Више

На основу чл

На основу чл Дел.број. 628/4 од 13.11.2013.године. На основу чл. 41, 42. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09,52/11 и 55/13) и члана 113 Статута

Више

SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA U ŠAPCU

SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA U ŠAPCU ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА НИКОЛА ТЕСЛА КОСТОЛАЦ ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА НИКОЛА ТЕСЛА КОСТОЛАЦ КОСТОЛАЦ, јануар 2019. године Садржај

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-34/ године Датум оглашавања: године Да

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-34/ године Датум оглашавања: године Да Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-34/2018 19.10.2018. године Датум оглашавања: 22.10.2018. године Датум истека рока за пријављивање: 6.11.2018. године

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

01 - Sl. broj 13

01 - Sl. broj 13 GODINA XLX BROJ 13 189. На основу члана 59. став 2. а у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 24. став 2 Закона о раду ("Сл.

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/ е-mail:

Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/ е-mail: Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА 23320 Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/71-056 е-mail: info@hpscoka.edu.rs Деловодни број:114/2018 Датум: 23.03.2018. www.hpscoka.edu.rs

Више

Odluka o oglasavanju

Odluka o oglasavanju "Службени гласник РС", бр. 23/2006 и 23/2013 др. одлука 1 На основу члана 8. став 2. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима ("Службени гласник РС", бр. 85/2005), гувернер Народне

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ДЈЕЦУ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ Бања Лука, јун 2019. године На основу члана 36. став 4. Закона

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/ dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/ dr. zakon, 93/2014,

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (Sl. glasnik RS, br. 107/2005, 72/ dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/ dr. zakon, 93/2014, ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom

Више

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK PLAN I PROGRAM RADA USTANOVE 2015.GOD. Šibenik, veljača 2015. god. -2-1. ORGANIZACIJA POSLOVANJA Dom zdravlja Šibenik je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

Scanned Image

Scanned Image На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), Скупштина Града Новог Сада, на ХХХШ седници од 9. марта 2018. године, доноси О Д Л У К У О СПРОВО'БЕЊУ ЈАВНОГ

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

ПРИЛОГ 1 П Р А В И Л Н И К о организацији и систематизацији ОПИС ПОСЛОВА

ПРИЛОГ 1 П Р А В И Л Н И К о организацији и систематизацији ОПИС ПОСЛОВА ПРИЛОГ 1 П Р А В И Л Н И К о организацији и систематизацији ОПИС ПОСЛОВА САДРЖАЈ КАБИНЕТ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА... 3 СЕКРЕТАРИЈАТ ОРГАНА УПРАВЉАЊА ДРУШТВА... 4 ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ... 4 ЦЕНТАР ЗА

Више

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственoг центрa Ужице, на седници одржаној године, је донео О Д Л

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственoг центрa Ужице, на седници одржаној године, је донео О Д Л На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственoг центрa Ужице, на седници одржаној 30.12.2013.године, је донео I Врши се допуна Плана специјализација за 2014.годину за

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

ЈП Радио телевизија Вишеград д.о.о. Вишеград П Р А В И Л Н И К о организацији и систематизацији радних мјеста ЈП Радио телевизија Вишеград д.о.о. Више

ЈП Радио телевизија Вишеград д.о.о. Вишеград П Р А В И Л Н И К о организацији и систематизацији радних мјеста ЈП Радио телевизија Вишеград д.о.о. Више ЈП Радио телевизија Вишеград д.о.о. Вишеград П Р А В И Л Н И К о организацији и систематизацији радних мјеста ЈП Радио телевизија Вишеград д.о.о. Вишеград Вишеград, Јули 2014. Године. На основу члана 20.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

СТРУЧНО МЕТОДОЛОШКО УПУТСВО ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕТОДА ANTIAGE МЕДИЦИНЕ На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,

СТРУЧНО МЕТОДОЛОШКО УПУТСВО ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕТОДА ANTIAGE МЕДИЦИНЕ На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05, СТРУЧНО МЕТОДОЛОШКО УПУТСВО ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕТОДА ANTIAGE МЕДИЦИНЕ На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), министар здравља доноси СТРУЧНО

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA S T A T U T JU DOM ZDRAVLJA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA S T A T U T JU DOM ZDRAVLJA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA S T A T U T JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA Fojnica: Juli, 2014.godine 1 Na osnovu člana

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

PravilnikInstitut

PravilnikInstitut УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТОПЛИФИКАЦИОНИ СИСТЕМ Ниш, 2010. године На основу одредаба члана 53. Закона о високом образовању ("Сл. гласник

Више

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за хемијску анализу горива и продуката сагоревања, Сектор производно техничких послова Огранак Термоелектранe Никола Тесла праћење квалитета угља, на основу резултатa лабораторија

Више

I Konačna verzija

I   Konačna  verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА''СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА''ДОБОЈ С Т А Т У Т Јавна здравствена установа Болница Свети апостол Лука Добој Добој, мај 2013.

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА''СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА''ДОБОЈ С Т А Т У Т Јавна здравствена установа Болница Свети апостол Лука Добој Добој, мај 2013. ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА''СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА''ДОБОЈ С Т А Т У Т Јавна здравствена установа Болница Свети апостол Лука Добој Добој, мај 2013. године. На основу члана 74. Закона о здравственој

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-42/ године Датум оглашавања: године Дату

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-42/ године Датум оглашавања: године Дату Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-42/2019 28.8.2019. године Датум оглашавања: 28.8.2019. године Датум истека рока за пријављивање: 13.9.2019. године Градска

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више