ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број: 71 0 П Рев Бања Лука, године Врховни суд Републике Српске у вијећу састављеном од судија Биља

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број: 71 0 П Рев Бања Лука, године Врховни суд Републике Српске у вијећу састављеном од судија Биља"

Транскрипт

1 ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број: 71 0 П Рев Бања Лука, године Врховни суд Републике Српске у вијећу састављеном од судија Биљане Томић, као предсједника вијећа, Тање Бундало и Стаке Гојковић, као чланова вијећа, у правној ствари тужитеља Е.в.з. у Б.Л., Улица, којег заступа пуномоћник З.К., адвокат из Б.Л.,, против тужених С.М. и М.М., оба из Б.Л., Улица, које заступа пуномоћник С.И., адвокат из Б.Л., Ул., ради утврђења, одлучујући о ревизији тужених против пресуде Окружног суда у Бањој Луци број 71 0 П Гж од године, на сједници одржаној дана године, донио је П Р Е С У Д У Ревизија се одбија. О б р а з л о ж е њ е Првостепеном пресудом Основног суда у Бањој Луци број 71 0 П П од године, усвојен је тужбени захтјев тужитеља и утврђено да је заједничка просторија у приземљу зграде у Улици..., Б.Л., површине 16 м2, заједничка недјељива својина тужитеља тј. етажних власника означене зграде, удружених у З.е.в. те је тужени М.М. (у даљем тексту: друготужени) обавезан да тужитељу преда у посјед означену заједничку просторију, слободну од лица и ствари. Тужбени захтјев тужитеља, у дијелу којим је тражио да се и тужени С.М. (у даљем тексту: првотужени) обавеже да тужитељу преда у посјед означену заједничку просторију, одбијен је као неоснован. Тужени су обавезани да тужитељу надокнаде трошкове парничног поступка у износу од 1.287,00 КМ. Рјешењем првостепеног суда број 71 0 П П од године жалба првотуженог, изјављена против првостепене пресуде, одбачена је као неблаговремена. Другостепеном пресудом Окружног суда у Бањој Луци број 71 0 П Гж од године, жалба тужитеља је уважена и првостепена пресуда преиначена у дијелу одлуке о трошковима парничног поступка тако што је тужитељу накнада ових трошкова досуђена у износу од 1.989,00 КМ, умјесто раније досуђеног износа од 1.287,00 КМ. Жалба првотуженог је дјелимично уважена, првостепена пресуда у дијелу одлуке о трошковима парничног поступка преиначена тако што је у односу на овог туженог одбијен захтјев тужитеља за накнаду трошкова парничног поступка, док је у осталом дијелу жалба првотуженог одбијена, те су првостепена пресуда у преосталом досуђујућем дијелу и рјешење првостепеног суда број 71 0 П П од године, потврђени. Жалба друготуженог је одбијена и провостепена пресуда у односу на овог туженог потврђена. Одбијен је и захтјев тужених за накнаду трошкова жалбеног поступка.

2 Благовремено изјављеном ревизијом, те допуном ревизије која није благовремена, али којом се појашњавају ранији наводи, те се иста има сматрати саставним дијелом ревизије, другостепену пресуду побијају тужени због повреде одредаба парничног поступка и погрешне примјене материјалног права, са приједлогом да се побијана пресуда преиначи и тужбени захтјев тужитеља у цјелости одбије. Одговор на ревизију није поднесен. Ревизија није основана. Предмет спора у овој парници је захтјев тужитеља којим је тражио да се утврди да је заједничка просторија, у призељу зграде у Улици..., у Б.Л., повришине 16 м2, заједничка и недјељива сусвојина свих етажних власника удружених у З.е.в. у Улици..., у Б.Л., те да се туженима наложи да означену заједничку просторију тужитељима предају у посјед. Одлучујући о захтјеву тужитеља, на темељу изведених доказа, првостепени суд је утврдио: да je рјешењем Одјељења за комуналне и стамбене послове Града Б.Л. од године усвојен приједлог З.е.в. зграде у Б.Л., Улица..., у Б.Л., и извршен упис у регистар З.е.в. стамбених зграда у Регистарском листу број 533; да је за предсједника УО заједнице, на мандатни период од 4 године, дана године изабран Д.Л., који је уписан као лице овлаштено за заступање тужитеља; да спорну заједничку просторију друготужени користи непрекидно од године па до данас, док је првотужени исту користио све до године, када се оженио и одселио на друго мјесто; да је мајка тужених Р.М. ту заједничку просторију добила на кориштење 1989/1990. године од тадашњег Кућног савјета, ради проширења стамбеног простора из разлога што је живјела са двоје мушке дјеце (туженима) у стану-гарсоњери површине 22 м2 на 7. спрату исте зграде; да та одлука није била писменог облика, већ је била усмена; да су тужени, као и њихова мајка, предметну просторију користили као стамбену и да су у исту уложили изјесна средства ради довођења у функцију; да су тужени имали намјеру да заједничку просторију зграде претворе у стамбену просторију и да су у том правцу предузимали одређене активности, али да нису добили потребне сагласности за претварање предметне просторије у стамбени простор; да је у ту сврху Град Б.Л. своје првенствено права претварања заједничке просторије у стан пренио на МДП Н.и. ЗДП П. Б.Л. и да је закључен одговарајући уговор који никада није реализован из разлога што станари зграде (етажни власници) нису дали своју сагласност за претварање предметне просторије у стамбену; да друготужени и сада користи наведену просторију као стамбени простор, без сагласности етажних власника наведене зграде. Код тих чињеница, имајући у виду одредбу члана 3. став 2. и члана 4. Закона о приватизацији државних станова ( Службени гласник Републике Српске, бр. 11/00 до 58/09-даље: ЗПДС), члана 4. Закона о својини на дијеловима зграда ( Службени лист СРБиХ број 33/77-даље: ЗСДЗ), те одредбу члана 11. став 1. Закона о стамбеним односима ("Службени лист СРБиХ", број 14/84, 12,/87 и 36/89, те Службени гласник Републике Српске, бр. 19/93, 22/93, 12/99 и 31/99, даље: ЗСО), примјеном одредаба члана 18. став 2. и члана 37. Закона о основним својинско-правним односима ( Службени лист СФРЈ број 6/80 и 36/90 и Службени гласник РС број 38/03, у даљем тексту: ЗОСПО), провостепени суд је дјелимично удовољио захтјеву тужитеља на начин из изреке првостепене пресуде.

3 Одлучујући о жалбама странака, другостепени суд је, прихватајући чињенична утврђења првостепеног суда, имао у виду да предметна просторија има карактер заједничке просторије дефинисане одредбом члана 4. ЗПДС, те дефинисане одредбом члана 4. Закона о одржавању стамбених зграда ( Службени гласник РС број 16/02, 65/03-даље: ЗОСЗ), да су чланови етажне заједнице извршили откуп станова у предметној згради и тиме стекли право својине на заједничким дјеловима исте, да није дошло до реализације првенственог права претварања заједничке просторије у стамбени простор, да су у том смислу истекли рокови прописани одредбом члана 15. Закона о надзиђивању зграда и претварању заједничких просторија у станове у зградама у друштвеној својини ( Службени лист СРБиХ број 32/87-даље: Закон о претварању заједничких просторија у станове), па је жалбу тужених у погледу одлуке о главној ствари одбио, док је жалбу тужитеља, те жалбу првотуженог, уважио у погледу одлуке о трошковима поступка. При томе, другостепени суд је нашао да је жалба првотуженог, изјављена против првостепене пресуде, суду благовремено поднесена и да није било мјеста доношењу рјешења првостепеног суда број 71 0 П П од године о одбацивању жалбе као неблаговремене. Међутим, утврђујући да првотужени нема правног интереса за побијање првостепене пресуде, јер је у односу на њега тужбени захтјев одбијен, другостепени суд је потврдио и означено рјешење од године. Прије свега, ваља указати да се не би могли прихватити као правилни разлози другостепеног суда, у погледу одбијања жалбе првотуженог против рјешења првостепеног суда број 71 0 П П од године, код утврђења да је првотужени жалбу против првостепене пресуде изјавио благовремено. Међутим, иако је жалба првотуженог против овог рјешења одбијена, очигледно је да је другостепени суд одлучивао по жалби првотуженог (јер у супротном не би ни могао дјелимичним уважавањем ове жалбе преиначити одлуку о трошковима поступка, нити одбити жалбу првотуженог у односу на усвајајући дио првостепене пресуде), па произлази да описано неправилно поступање другостепеног суда није било на штету првотуженог. Насупрот томе, другостепени суд није погријешио када је жалбу тужених, у односу на усвајајући дио првостепене пресуде, одбио. Према утврђењу нижестепених судова, у вријеме када је мајка тужених Р.М. (1989/1990. година) добила усмену сагласност (није доказано постојање писмене сагласности на којој се у ревизији инсистира) тадашњег кућног савјета за кориштење спорне просторије, површине 16 м2, у приземљу зграде у Улици..., у Б.Л., тужитељи су били малољетни (рођени и године), док је њихова мајка истовремено била носилац станарског права на гарсоњери површине 22 м2 у истој згради. Слиједом тога, без обзира на утврђење да су тужени ту просторију користили за учење, те су у истој спавали, те код тога да је у питању заједничка просторија, а не стан, тужени на истој нису могли стећи станарско право у складу са одредбама ЗСО (јер су већ били чланови домаћинства носиоца станарског права на другом стану, без обзира на његову површину). Слиједом тога, ова просторија без обзира на дугогодишње кориштење, се не може сматрати њиховим домом у смислу одредбе члана 8. Европске конвенције о људским правима. Из истих разлога, тужени на овој просторији нису стекли право несметаног кориштења ни према одредби члан 30. ЗСО, тако да се у ревизији неосновано на исту позивају.

4 Тужени, без обзира на активности које су у том правцу подузимали, сходно одредбама Закона о претварању заједничких просторија у станове, нису исходили првенствено право претварања ове просторије у стан, па тиме нису право на исту стекли ни по одредбама овог закона. Наиме, како је то у доказном поступку утврђено тужени су исходили само пренос права претварања заједничке просторије у стан, са Града Б.Л. на МДП Н.и. ЗДП П. Б.Л. (код којег је био запослен првотужени), али исти на своје име (због недостатка сагласности ранијих носилаца станарских права) нису исходили то право, нити урбанистичку сагласност и одобрење за грађење. Из тог разлога је неосновано позивање тужених да се престанак тог права (које, дакле, није ни било утврђено на имену тужених), према одредби члана 16. Закона о претварању заједничких просторија у станове има утврдити одговарајућим рјешењем општинског органа управе. Како, дакле, тужени нису исходили сагласност ранијих носилаца станарских права на становима у предметној згради, нити сагласност садашњих етажних власника тих станова (с обзиром на извршени откуп станова), за претварање ове просторије у стан, иста је задржала карактер заједничке просторије у смислу одредбе члана 4. ЗПДС и одредбе члана 4. ЗОСЗ. Према одредби члана 17. став 1. ЗОСЗ зградом управља Заједница етажних власника, која, између осталог, организује кориштење заједничких дијелова зграде. Сагласно одредби члана 19. став 1. истог закона Заједница је правно лице у пословима који се односе на управљање зградом и иста се уписује у регистар заједница (став 2.). Сагласно овим законским одредбама, правилна ознака тужитеља би гласила: Заједница етажних власника (како је ознака тужитеља прецизирана на припремном рочишту од године), док су захтјевом постављеним у овој парници као тужитељи означени Етажни власници предметне зграде удружени у З.е.в. (што у суштини представља исто), па произлази да нема мјеста ни ревизионим наводима да није јасно ко је овлаштен на подношење предметне тужбе, нити даљим наводима да је тужитељ своје право на предметној просторији имао доказати само исправом о власништву-земљишно књижном извадку или другој исправи. Слиједом изложеног, по становишту овог суда у конкретном случају чињеница дугогодишњег кориштења спорне просторије од стране тужених, није довела до правних посљедица које би се позитивно рефлектовале на права тужених (као што то тужени у ревизији наводе), па нижестепени судови нису погријешили када су утврдили да сагласно одредби члана 4. ЗСДЗ, те одредбама ЗПДС, на тој просторији тужитељу припада право заједничке својине. Сагласно томе, код утврђења да је друготужени још увијек у посједу предметне просторије, правилно су истога, примјеном одредбе члана 37. ЗОСПО обавезали да исту преда у посјед тужитељу. Из датих разлога, изјављена ревизија је одбијена, примјеном одредбе члана 248. Закона о парничном поступку ( Службени гласник РС, број 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09). Предсједник вијећа Биљана Томић

5 За тачност отправка овјерава Руководилац судске писарне Амила Подрашчић

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Број: 78 0 П 012884 18 Рев 2 Бања Лука, 07.06.2018. године Врховни суд Републике Српске у вијећу састављеном од судија Биљане

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE BROJ: 57 0 Ps 101137 18 Rev Banjaluka, 06.12.2018. godine Vrhovni sud Republike Srpske u vijeću sastavljenom od sudija, Gorjane Popadić

Више

ВРХОВНИ СУД

ВРХОВНИ СУД ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број: 118-0-Рев-06-000 511 Бања Лука, 9.4.2008. године Врховни суд Републике Српске, у вијећу састављеном од судија, Стаке Гојковић, као предсједника вијећа, Петра Бајића,

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Број: 71 0 П Рев Бања Лука, године Врховни суд Републ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Број: 71 0 П Рев Бања Лука, године Врховни суд Републ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Број: 71 0 П 095897 18 Рев Бања Лука, 6.11.2018. године Врховни суд Републике Српске у вијећу састављеном од судија Дарка Осмића,

Више

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE Broj: 95 0 P Rev Banjaluka: godine Vrhovni sud Republike Srpske

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE Broj: 95 0 P Rev Banjaluka: godine Vrhovni sud Republike Srpske BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE Broj: 95 0 P 006809 14 Rev Banjaluka: 25.2.2016. godine Vrhovni sud Republike Srpske u vijeću sastavljenom od sudija Biljane Tomić, kao

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Рев 786/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија:

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Рев 786/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 11.07.2019. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић,

Више

Microsoft Word P Rev - anonimizirana

Microsoft Word P Rev - anonimizirana BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE Broj: 94 0 P 004735 12 Rev Banja Luka, 10. aprila 2014. godine Vrhovni sud Republike Srpske u vijeću sastavljenom od sudija: Stake Gojković,

Више

Microsoft Word P Rev - anonimizirana.doc

Microsoft Word P Rev - anonimizirana.doc VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE Broj: 80 0 P 015970 10 Rev Banja Luka, 04.5.2011. godine Vrhovni sud Republike Srpske, u vijeću sastavljenom od sudija: Darka Osmića, kao predsjednika vijeća, Biljane Tomić

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE BROJ: 72 0 Rs 033930 16 Rev Banjaluka, 01.02.2018. godine Vrhovni sud Republike Srpske u vijeću sastavljenom od sudija, Gorjane Popadić

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Рев1 5/ година Б е о г р а д Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије: Бранка Станић

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Рев1 5/ година Б е о г р а д Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије: Бранка Станић Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 03.07.2015. година Б е о г р а д Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије: Бранка Станића, као председника већа, судије Гордане Ајншпилер Поповић и судије

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број: 15 0 У Увп Бања Лука, године Врховни суд Републике Српск

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број: 15 0 У Увп Бања Лука, године Врховни суд Републике Српск БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број: 15 0 У 002471 16 Увп Бања Лука, 07.09.2018. године Врховни суд Републике Српске у вијећу састављеном од судија Весне Антонић, предсједника

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Рев 594/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија:

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Рев 594/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 04.04.2018. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића,

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA Босна и Херцеговина РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД Број: 11 0 У 016659 16 Увп Бања Лука, 24.5.2018. године Врховни суд Републике Српске, у вијећу састављеном од судија Смиљане Мрше предсједника вијећа, те

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Рев 411/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија:

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Рев 411/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 19.07.2017. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Бранислава Босиљковића

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Рев 1306/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија:

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Рев 1306/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 21.12.2017. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Весне

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Прев 132/2015 Пзп 1/ године Б е о г р а д У ИМE НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављено

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Прев 132/2015 Пзп 1/ године Б е о г р а д У ИМE НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављено Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 17.09.2015. године Б е о г р а д У ИМE НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије: Бранка Станића, као председника већа, судије Браниславе Апостоловић

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Рев2 263/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Рев2 263/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 25.06.2015. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Марине Говедарицa и Слађане

Више

III Пж

III Пж Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 19.10.2017. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судије др Драгише Б. Слијепчевића, као председника већа, судије Бранка Станића

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број: 15 0 У Увп Бања Лука, године Врховни суд Републике Српске

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број: 15 0 У Увп Бања Лука, године Врховни суд Републике Српске БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број: 15 0 У 002591 16 Увп Бања Лука, 5.10.2018. године Врховни суд Републике Српске у вијећу састављеном од судија Смиљане Мрше, предсједника

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број:15 0 У Увп Бањалука, године Врховни суд Републике Српске

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број:15 0 У Увп Бањалука, године Врховни суд Републике Српске БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број:15 0 У 002548 16 Увп Бањалука, 13.12.2018. године Врховни суд Републике Српске у вијећу састављеном од судија Смиљане Мрша, предсједника

Више

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE Broj: 71 0 P Rev Banjaluka, godine Vrhovni sud Republike Srpsk

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE Broj: 71 0 P Rev Banjaluka, godine Vrhovni sud Republike Srpsk BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE Broj: 71 0 P 182680 17 Rev Banjaluka, 06.03.2018. godine Vrhovni sud Republike Srpske u vijeću koje sačinjavaju sudije ovog suda i to,

Више

VRHOVNI SUD

VRHOVNI SUD BOSNA I HERCEGOVINA VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE Broj: 11 0 U 020875 18 Uvp Banja Luka, 31.05.2018. godine Vrhovni sud Republike Srpske u vijeću sudija Smiljane Mrše predsjednika vijeća, Edine Čupeljić

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Рев1 8/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија С

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Рев1 8/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија С Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 27.12.2016. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић,

Више

ЗАКОН

ЗАКОН ЗАКОН О ДРЖАВНИМ СТАНОВИМА НА КОЈИМА НЕ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (1) Овим законом утвђују се услови и поступак враћања станова у државној својини на којима не постоји станарско

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Прев 73/ године Б е о г р а д Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије др Драгише Б.

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Прев 73/ године Б е о г р а д Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије др Драгише Б. Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 03.10.2017. године Б е о г р а д Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије др Драгише Б. Слијепчевића, као председника већа, судије Бранка Станића и судија

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Рев 1685/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија:

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Рев 1685/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 08.11.2017. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић,

Више

ВРХОВНИ СУД

ВРХОВНИ СУД БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број: 13 0 K 003666 17 Кж 2 Бања Лука, 18.4.2017. године У ИМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ! Врховни суд Републике Српске у вијећу састављеном од судија

Више

ВРХОВНИ СУД

ВРХОВНИ СУД БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број: 12 0 К 005029 17 Кж 12 Бања Лука, 25.04.2017. године Врховни суд Републике Српске у вијећу састављеном од судија др Вељка Икановића,

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Узп 181/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија:

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Узп 181/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 16.04.2015. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Oлге Ђуричић, председника већа, Драгана Скока и Миломира Николића,

Више

(Kz Prevara _umiıljaj i odluka o imovinskopravnom zahtjevu_)

(Kz Prevara _umiıljaj i odluka o imovinskopravnom zahtjevu_) APELACIONI SUD BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE Broj: Kž-16/05 Brčko, 22.03.2005. godine U IME BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE! Apelacioni sud Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u vijeću sastavljenom

Више

rjesenje_tempic_fa_1_9_11_SR

rjesenje_tempic_fa_1_9_11_SR Број:04-01-1383-10/10 Мостар, 30.09.2011. године На основу члана 29. и члана 41. Закона о електричној енергији ( Службене новине Федерације БиХ број 41/02, 24/05, 38/05, 61/09), члана 12. став (1) и члана

Више

Република Србија УПРАВНИ СУД 7 У 1753/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: Душанке Марјановић,

Република Србија УПРАВНИ СУД 7 У 1753/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: Душанке Марјановић, Република Србија УПРАВНИ СУД 03.04.2014. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: Душанке Марјановић, председника већа, Зорице Китановић и Руже Урошевић, чланова већа,

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број: 12 0 У Увп Бањалука, године Врховни суд Републике Српске

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број: 12 0 У Увп Бањалука, године Врховни суд Републике Српске БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број: 12 0 У 005336 17 Увп Бањалука, 13.3.2019. године Врховни суд Републике Српске у вијећу састављеном од судија Смиљане Мрша, предсједника

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Кзз 786/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија:

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Кзз 786/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 26.01.2016. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Драгише Ђорђевића, председника већа, Зорана Таталовића, Радмиле

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број: 71 0 K Кжж Бања Лука, године Врховни суд Републике Српск

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број: 71 0 K Кжж Бања Лука, године Врховни суд Републике Српск БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број: 71 0 K 151365 18 Кжж Бања Лука, 01.03.2018. године Врховни суд Републике Српске, у вијећу састављеном од судија Весне Антонић, као

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О УПИСУ У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЗГРАДА СА ОБРАСЦИМА АКАТА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ПРИМЈЕНУ ЗАКОНА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Бања Лука,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Propisi iz područja geodetske djelatnosti i upravnog postupanja prof. dr. sc. Dario Đerđa Pravni fakultet u Rijeci Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije Upravno postupanje javno pravo privatno

Више

Република Србија УПРАВНИ СУД 9 У 11709/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: Душанке Марјановић,

Република Србија УПРАВНИ СУД 9 У 11709/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: Душанке Марјановић, Република Србија УПРАВНИ СУД 31.01.2014. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: Душанке Марјановић, председника већа, Руже Урошевић и Зорице Китановић, чланова већа,

Више

Службени гласник РС бр. 27/2019 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ НИКОЛИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 41392/15) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. март године Ова прес

Службени гласник РС бр. 27/2019 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ НИКОЛИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 41392/15) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. март године Ова прес Службени гласник РС бр. 27/2019 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ НИКОЛИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 41392/15) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. март 2019. године Ова пресуда је правоснажна, али може бити предмет редакцијске

Више

GSK-KPA-A-60/2014 SUPREME COURT OF KOSOVO GJYKATA SUPREME E KOSOVËS VRHOVNI SUD KOSOVA KOSOVO PROPERTY AGENCY (KPA) APPEALS PANEL KOLEGJI I APELIT TË

GSK-KPA-A-60/2014 SUPREME COURT OF KOSOVO GJYKATA SUPREME E KOSOVËS VRHOVNI SUD KOSOVA KOSOVO PROPERTY AGENCY (KPA) APPEALS PANEL KOLEGJI I APELIT TË SUPREME COURT OF KOSOVO GJYKATA SUPREME E KOSOVËS VRHOVNI SUD KOSOVA KOSOVO PROPERTY AGENCY (KPA) APPEALS PANEL KOLEGJI I APELIT TË AKP-së ŽALBENO VEĆE KAI Priština, 05. decembar 2014. godine U postupku:

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o upravnom sporu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o upravnom sporu ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 060/03 od 28.10.2003), 2. Zakon o izmjenama Zakona i drugih propisa

Више

Sadržaj PREDGOVOR I DIO: TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA Osnovne karakteristike troškova parničnog postupka Pravna priroda zahtjev

Sadržaj PREDGOVOR I DIO: TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA Osnovne karakteristike troškova parničnog postupka Pravna priroda zahtjev Sadržaj PREDGOVOR... 11 I DIO: TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA...13 1. Osnovne karakteristike troškova parničnog postupka...15 1.1. Pravna priroda zahtjeva za nadoknadu troškova parničnog postupka...16 1.2.

Више

Microsoft Word K Kz - anonimizirana.DOC

Microsoft Word K Kz - anonimizirana.DOC ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број: 11 0 K 006738 11 Кж Бања Лука, 20.12.2011. године У ИМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ! Врховни суд Републике Српске у вијећу састављеном од судија др Вељка Икановића, као предсједника

Више

Republika Srbija VRHOVNI KASACIONI SUD Kzz OK 13/ godina Beograd U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ba

Republika Srbija VRHOVNI KASACIONI SUD Kzz OK 13/ godina Beograd U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ba Republika Srbija VRHOVNI KASACIONI SUD Kzz OK 13/2012 28.11.2012. godina Beograd U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Ljubice

Више

Република Србија УПРАВНИ СУД ОДEЉЕЊЕ У КРАГУЈЕВЦУ I-21 Уж 47/12 Дана године Београд У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија:

Република Србија УПРАВНИ СУД ОДEЉЕЊЕ У КРАГУЈЕВЦУ I-21 Уж 47/12 Дана године Београд У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: Република Србија УПРАВНИ СУД ОДEЉЕЊЕ У КРАГУЈЕВЦУ Дана 29.03.2012.године Београд У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: Љиљане Петровић, председника већа, Олге Петровић и Павела Јонаша,

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2005 i 63/2011) I - OSNOVNE ODREDBE Član 1 U upravnim sporovima sudovi odlučuju o zakonitosti akata kojima republički organi uprave i republičke upravne

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СЛУЖБА ПРЕДСЈЕДНИКА Бана Милосављевића 4, Бања Лука, тел:051/ , факс: 051/ ,

РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СЛУЖБА ПРЕДСЈЕДНИКА Бана Милосављевића 4, Бања Лука, тел:051/ , факс: 051/ , РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СЛУЖБА ПРЕДСЈЕДНИКА Бана Милосављевића 4, Бања Лука, тел:051/248-100, факс: 051/248-158, e-mail:info@predsjednikrs.net ВОДИЧ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА У СЛУЖБИ ПРЕДСЈЕДНИКА

Више

Tačka 11 b) Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva Trnjanin Jasim

Tačka 11 b) Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva  Trnjanin Jasim BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA UNSKO-SANSKI KANTON GRAD BIHAĆ GRADONAČELNIK Broj: 06/1-31-3075/17 Bihać, 22.01.2019. godine Na osnovu člana 183. stav (2) Poslovnika Gradskog vijeća

Више

("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим

(Сл. гласник РС, бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим ("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом уређује се поступак регистрације, евидентирања

Више

Microsoft Word K Kz - anonimizirana.doc

Microsoft Word K Kz - anonimizirana.doc ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број: 11 0 К 010683 13 Кж Бања Лука, 29.10.2013. године У ИМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ! Врховни суд Републике Српске у вијећу састављеном од судија Драгомира Миљевића, као предсједника

Више

/2013 SUPREME COURT OF KOSOVO GJYKATA SUPREME E KOSOVËS VRHOVNI SUD KOSOVA KOSOVO PROPERTY AGENCY (KPA) APPEALS PANEL KOLEGJI I

/2013 SUPREME COURT OF KOSOVO GJYKATA SUPREME E KOSOVËS VRHOVNI SUD KOSOVA KOSOVO PROPERTY AGENCY (KPA) APPEALS PANEL KOLEGJI I SUPREME COURT OF KOSOVO GJYKATA SUPREME E KOSOVËS VRHOVNI SUD KOSOVA KOSOVO PROPERTY AGENCY (KPA) APPEALS PANEL KOLEGJI I APELIT TË AKP-së ŽALBENO VEĆE KAI GSK-KPA-A- 145/13 GSK-KPA-A- 146/13 GSK-KPA-A-

Више

Page 1 of 6 SEDMI DEO Prvi deo Prethodni deo IZMENE Odluka Ustavnog suda Republike Crne Gore kojom se utvrđuje da odredba člana 187 stav 4 Zakona o parničnom postupku ("Službeni list Republike Crne Gore",

Више

Република Србија УПРАВНИ СУД 1 У.1288/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: др Јадранке Ињац, пр

Република Србија УПРАВНИ СУД 1 У.1288/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: др Јадранке Ињац, пр Република Србија УПРАВНИ СУД 29.05.2014. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: др Јадранке Ињац, председника већа, Јасминке Вукашиновић и Весне Лазаревић, чланова

Више

Службени гласник РС бр. 14/2019 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ СТОЈКОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 24899/15) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 22. јануар године Ова

Службени гласник РС бр. 14/2019 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ СТОЈКОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 24899/15) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 22. јануар године Ова Службени гласник РС бр. 14/2019 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ СТОЈКОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 24899/15) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 22. јануар 2019. године Ова пресуда је коначна, али може бити предмет редакцијских

Више

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ Датум: године Б е о г р а д ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА ВИСОКОГ САВЕТ

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ Датум: године Б е о г р а д ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА ВИСОКОГ САВЕТ Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ Датум: 26.02.2015. године Б е о г р а д ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА за 2014. годину Дисциплинском тужиоцу Високог

Више

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Дана: године Б е о г р а д Високи савет судства, у поступку преиспитивања

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Дана: године Б е о г р а д Високи савет судства, у поступку преиспитивања Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 010-01-00025/2011-01 Дана: 22.07.2011.године Б е о г р а д Високи савет судства, у поступку преиспитивања одлуке првог састава Високог савета судства о престанку

Више

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ  ЗГРАДОМ ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА БАЊА ЛУКА Улица ------------------------- бр.---- Број:------------ Дана:----------- С П И С А К чланова заједнице етажних власника, -------------------------------бр..., Бања

Више

Zakon o upravnim sporovima

Zakon o upravnim sporovima AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA ("Službeni glasnik

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД КИКИНДА СУДСКА ЈЕДИНИЦА НОВИ КНЕЖЕВАЦ Број: I-3 Ии. 416/2017 Дана: НОВИ КНЕЖЕВАЦ Основни суд Кикинда, Судска

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД КИКИНДА СУДСКА ЈЕДИНИЦА НОВИ КНЕЖЕВАЦ Број: I-3 Ии. 416/2017 Дана: НОВИ КНЕЖЕВАЦ Основни суд Кикинда, Судска РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД КИКИНДА СУДСКА ЈЕДИНИЦА НОВИ КНЕЖЕВАЦ Број: I-3 Ии. 416/2017 Дана: 11.09.2018. НОВИ КНЕЖЕВАЦ Основни суд Кикинда, Судска јединица у Новом Кнежевцу, по судији Славици Беседеш,

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Рев 2286/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Рев 2286/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 16.03.2016. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић, Марине

Више

Microsoft Word - zakon o odrzavanju stambenih zgrada.doc

Microsoft Word - zakon o odrzavanju stambenih zgrada.doc ZAKON O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA Službeni glasnik RS, br. 44 od 27. H 1995, 46 od 29. HII 1998, 1 od 3. I 2001. I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom se utvrđuju prava i obaveze vlasnika stanova i

Више

BOSNA I HERCEGOVINE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO DOBOJSKI KANTON OPĆINA MAGLAJ OPĆINSKO VIJEĆE PRIJEDLOG Broj: Datum: Na osnovu člana 6. Zak

BOSNA I HERCEGOVINE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO DOBOJSKI KANTON OPĆINA MAGLAJ OPĆINSKO VIJEĆE PRIJEDLOG Broj: Datum: Na osnovu člana 6. Zak BOSNA I HERCEGOVINE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO DOBOJSKI KANTON OPĆINA MAGLAJ OPĆINSKO VIJEĆE PRIJEDLOG Broj: Datum: Na osnovu člana 6. Zakona o građevinskom zemljištu (''Službene novine Federacije

Више

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Закон

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Закон ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Више

ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени гласник РС, бр. 40/15), у члану 7. став 2. мења се

Више

Службени гласник РС, бр. 1/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЈОВАНОВИЋ против СРБИЈЕ (Представке бр /13 и 21907/13) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. јул годи

Службени гласник РС, бр. 1/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЈОВАНОВИЋ против СРБИЈЕ (Представке бр /13 и 21907/13) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. јул годи Службени гласник РС, бр. 1/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЈОВАНОВИЋ против СРБИЈЕ (Представке бр. 21497/13 и 21907/13) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. јул 2016. године Ова пресуда је правоснажна, али може бити предмет

Више

Republika Srbija VRHOVNI KASACIONI SUD Prev 137/2013 Pzp 3/ godina Beograd U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od

Republika Srbija VRHOVNI KASACIONI SUD Prev 137/2013 Pzp 3/ godina Beograd U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od Republika Srbija VRHOVNI KASACIONI SUD Prev 137/2013 Pzp 3/2013 03.10.2013. godina Beograd U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Stojana Jokića, predsednika veća, Mirjane Đerasimović

Више

Ефикасна достава судских писмена: Упутство за достављаче

Ефикасна достава судских писмена: Упутство за достављаче Ефикасна достава судских писмена: Упутство за достављаче Ефикасна достава судских писмена: Упутство за достављаче Београд, март 2018. УВОД Уредност достављања судских писмена, како од стране самих судских

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ Су.бр.I-2 19/ године Председник Апелационог суда у Београду, судија Душко Миленковић, након р

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ Су.бр.I-2 19/ године Председник Апелационог суда у Београду, судија Душко Миленковић, након р РЕПУБЛИКА СРБИЈА АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ Су.бр.I-2 19/17 30.01.2017. године Председник Апелационог суда у Београду, судија Душко Миленковић, након разматрања Годишњег извештаја о раду суда за 2017. годину

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Прев 143/ године Б е о г р а д Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Стан

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Прев 143/ године Б е о г р а д Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Стан Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 05.03.2015. године Б е о г р а д Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Гордане Ајншпилер Поповић и Браниславе Апостоловић,

Више

template upravni BGD

template upravni BGD РЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Дана 29.01.2018. године Б Е О Г Р А Д У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: Душице Маринковић, председника већа, Биљане Шундерић и Маријане Тафра Мирков,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД КИКИНДА СУДСКА ЈЕДИНИЦА НОВИ КНЕЖЕВАЦ Број: I-3 Ии. 416/2017 Дана: НОВИ КНЕЖЕВАЦ Основни суд Кикинда, Судска

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД КИКИНДА СУДСКА ЈЕДИНИЦА НОВИ КНЕЖЕВАЦ Број: I-3 Ии. 416/2017 Дана: НОВИ КНЕЖЕВАЦ Основни суд Кикинда, Судска РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД КИКИНДА СУДСКА ЈЕДИНИЦА НОВИ КНЕЖЕВАЦ Број: I-3 Ии. 416/2017 Дана: 19.09.2018. НОВИ КНЕЖЕВАЦ Основни суд Кикинда, Судска јединица у Новом Кнежевцу, по судији Славици Беседеш,

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

У П У Т С Т В О

У П У Т С Т В О У П У Т С Т В О О ПОПУЊАВАЊУ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС У ФИСКАЛНИ РЕГИСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ Образац ПФРН Пријаву за упис у фискални регистар непокретности (у даљем тексту ПФРН) подноси порески обвезник пореза на непокретности.

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Кзз 1093/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Кзз 1093/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 26.01.2016. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Драгише Ђорђевића, председника већа, Зорана Таталовића, Радмиле

Више

Broj: SuE-DVjP-12/2019 Zagreb, 4. lipnja Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac dr. sc. Branko Brkić saziva

Broj: SuE-DVjP-12/2019 Zagreb, 4. lipnja Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac dr. sc. Branko Brkić saziva Broj: SuE-DVjP-12/2019 Zagreb, 4. lipnja 2019. Predsjednik Prvog vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, gospodin sudac dr. sc. Branko Brkić saziva 12. sjednicu Vijeća za 17. lipnja 2019. (ponedjeljak)

Више

Microsoft Word - ______ ________ ________.DOC

Microsoft Word - ______ ________ ________.DOC 1. Granice spornog odnosa i odlučivanja u postupku pred sudom udruženog rada (stručno informativni časopis Sudska praksa broj 9/85 str.79-88); 2. Promena uslova vraćanja zajma kod ugovora o zajmu koji

Више

O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu živo

O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu živo O P Š T I N A D A N I L O V G R A D V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine DANILOVGRAD, mart 2013. godine Na osnovu

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: / Високи савет судс

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: / Високи савет судс РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула 2018. године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: 7-00-00233/2018-01 Високи савет судства Врховни касациони суд Број: 021-05-065/2018-01

Више

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Broj: SuE-ZVjP-11/2017 Zagreb, 31. svibnja IZVOD IZ ZAPISNIKA 11. SJEDNICE PRVOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE O USTAVNIM

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Broj: SuE-ZVjP-11/2017 Zagreb, 31. svibnja IZVOD IZ ZAPISNIKA 11. SJEDNICE PRVOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE O USTAVNIM USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Broj: SuE-ZVjP-11/2017 Zagreb, 31. svibnja 2017. IZVOD IZ ZAPISNIKA 11. SJEDNICE PRVOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE O USTAVNIM TUŽBAMA održane 31. svibnja 2017. PRISUTNI: Antun

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Рев 126/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија:

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Рев 126/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 09.03.2016. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Кзз 803/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија:

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Кзз 803/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 23.09.2015. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић,

Више

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: /18-01/201 Urbroj: / Zagreb, 30. svibnja PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA Predmet: Konačni pr

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: /18-01/201 Urbroj: / Zagreb, 30. svibnja PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA Predmet: Konačni pr VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: 022-03/18-01/201 Urbroj: 50301-25/27-19-8 Zagreb, 30. svibnja 2019. PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA Predmet: Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK povreda Kodeksa prof.etike-NOVI.doc

Microsoft Word - PRAVILNIK povreda Kodeksa prof.etike-NOVI.doc На основу члана 80 став 2 Статута Универзитета у Новом Саду (Савет Универзитета у Новом Саду, 28. децембар 2010. године), Сенат Универзитета у Новом Саду на својој 40. седници одржаној дана 15.03.2012.

Више

Broj: Us-/2001

Broj: Us-/2001 REPUBLIKA HRVATSKA VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Frankopanska 16 Poslovni broj: UsII-501/18-7 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Више

Microsoft Word - oglas o ponovljenoj prodaji u PZ 2018-restoran i komercijala za Glas Srpske

Microsoft Word - oglas o ponovljenoj prodaji u PZ 2018-restoran i komercijala za Glas Srpske На основу члана 348. Закона о стварним правима (,,Службени гласник Републике Српске бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске,

Више

Microsoft Word - Zakon o LEGALIZACIJI_2013.doc

Microsoft Word - Zakon o LEGALIZACIJI_2013.doc ZAKON O LEGALIZACIJI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013) оd 31.10.2013. I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi, postupak i način legalizacije objekata, odnosno delova objekta izgrađenih

Више

Microsoft Word - Pravilnik o postupku sprovodenja objedinjene procedure.docx

Microsoft Word - Pravilnik o postupku sprovodenja objedinjene procedure.docx PRAVILNIK O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015 i 89/2015) 1. Uvodne odredbe Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuje predmet i postupak sprovođenja

Више

Kompletan tekst propisa

Kompletan tekst propisa "Službeni glasnik RS", br. 44/95, 46/98, 1/01 Z A K O N O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA I. OSNOVNE ODREDBE Clan 1. Ovim zakonom se utvrduju prava i obaveze vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade

Више

Broj: G-I-12/15 P R E S U D A Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u vijeću sastavljenom od Marijana Vugića, predsjednika vijeća, te Marije Dul

Broj: G-I-12/15 P R E S U D A Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u vijeću sastavljenom od Marijana Vugića, predsjednika vijeća, te Marije Dul Broj: G-I-12/15 P R E S U D A Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u vijeću sastavljenom od Marijana Vugića, predsjednika vijeća, te Marije Duljković i Suzane Audić Vuletić, kao članova vijeća,

Више

Република Србија УПРАВНИ СУД 15 У /10(2009) године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: Обрада Андр

Република Србија УПРАВНИ СУД 15 У /10(2009) године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: Обрада Андр Република Србија УПРАВНИ СУД 22.10.2010. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: Обрада Андрића, председника већа, Јасминке Вукашиновић и Душице Маринковић, чланова

Више

Најчешћа питања

Најчешћа питања Република Србија Агенција за реституцију Број: Датум: Образац ЗВИО ЗАХТЕВ ЗА ВРАЋАЊЕ ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ, ОДНОСНО ОБЕШТЕЋЕЊЕ На основу члана 42. став 2. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу ("Службени

Више

ВРХОВНИ СУД

ВРХОВНИ СУД БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број: 11 0 K 014497 15 Кж Бања Лука, 16.4.2015. године У ИМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ! Врховни суд Републике Српске у вијећу састављеном од судија

Више

Microsoft Word - Oglas o prodaji parcele 1283_36 Glas Srpske

Microsoft Word - Oglas o prodaji parcele 1283_36 Glas Srpske На основу члана 348. Закона о стварним правима (,,Службени гласник Републике Српске бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 59. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске,

Више

Број: I-РП-1-58/14 Дана: Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке

Број: I-РП-1-58/14 Дана: Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке Број: I-РП-1-58/14 Дана: 21.02.2015. Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману ( Службени

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу Закона о управним споровима Проглашава се Закон о управним споровима, који је донела Народна скупштина Републике

Више

CRNA GORA JU Zavod Komanski most Br Podgorica, godine Na osnovu člana 11 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni

CRNA GORA JU Zavod Komanski most Br Podgorica, godine Na osnovu člana 11 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni CRNA GORA JU Zavod Komanski most Br.04-1353 Podgorica,20.07.2017.godine Na osnovu člana 11 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni list CG br.44/12, 30/17), JU Zavod Komanski most je

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/17-03/35 URBROJ: 2170/01-01-00-17-1

Више

Broj: Us-/2001

Broj: Us-/2001 REPUBLIKA HRVATSKA VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Frankopanska 16 Poslovni broj: UsII-181/19-7 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Више