На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2. и члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, бр

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2. и члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, бр"

Транскрипт

1 На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2. и члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06 и 74/10) и члана 16. став 1. алинеја 2. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број: 30/06), Управни одбор Агенције за осигурање Републике Српске, на сједници од 14. августа године, донио је ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБРАЧУНА КАПИТАЛА И АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА ДРУШТАВА ЗА ОСИГУРАЊЕ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (1) Овим правилником уређују се начин обрачуна капитала и захтјева адекватности капитала друштва за осигурање, опис и садржај појединих ставки које се укључују у обрачун капитала и захтјева адекватности капитала, врсте и карактеристике подређених дужничких инструмената који се могу укључити у обрачун капитала, врсте и карактеристике неликвидних средстава која представљају одбитну ставку у обрачуну капитала, као и облик, садржај, рокови и начин извјештавања Агенције за осигурање Републике Српске (у даљем тексту: Агенција). (2) Одредбе овог правилника сходно се примјењују на друштвo за узајамнo осигурањe. Члан 2. (1) Друштво за осигурање je, у циљу примјене правила управљања ризицима обавезно да обрачунава износ капитала и исказује адекватност капитала у складу са одредбама члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06 и 74/10, у даљем тексту: Закон) и овог правилника. (2) У оквиру политика и процедура за идентификовање, мјерење и праћење ризика пословања друштво за осигурање је обавезно да донесе програм за управљање капиталом са политикама везаним за квантитет и квалитет капитала којег је друштво за осигурање обавезно да обезбиједи и одржава, као и да утврди процедуре за креирање и развој метода за праћење текућих и планирање будућих потреба друштва за осигурање за капиталом. (3) Управа друштва за осигурање је одговорна за одржавање прописаног износа капитала и испуњавања захтјева адекватности капитала у складу са Законом, овим правилником, статутом, програмом из става 2. овог члана и другим интерним актима друштва за осигурање. II НАЧИН ОБРАЧУНА КАПИТАЛА Расположиви капитал Члан 3. (1) Капитал друштва за осигурање обрачунава се као збир ставки базичног и додaтног капитала, умањен за одбитне ставке. (2) Капитал обрачунат на начин прописан у ставу 1. овог члана представља расположиви капитал друштва за осигурање. 1

2 Базични капитал Члан 4. (1) Базични капитал друштва за осигурање обрачунава се као збир сљедећих ставки: а) уплаћени акционарски капитал по номиналној вриједности, који је на задњи дан извјештајног периода уписан код Централног регистра хартија од вриједности, осим по основу кумулативних повлашћених акција, односно почетни капитал друштва за узајамно осигурање и средства на рачуну чланова друштва за узајамно осигурање, б) резерве капитала, формиране у складу са одредбама закона који регулише привредна друштва, а повезане су са уплаћеним акцијама, које су на задњи дан извјештајног периода уписане код Централног регистра хартија од вриједности, осим резерви по основу кумулативних повлашћених акција, в) статутарне и законске резерве формиране у складу са одредбама закона који регулише привредна друштва, оснивачким актом или статутом друштва за осигурање и г) пренесена нето добит из ранијих година, након исплате дивиденде и без оптерећења од свих будућих обавеза, потврђена од стране овлашћеног ревизора и скупштине акционара. (2) При обрачуну базичног капитала друштва за осигурање као одбитне ставке узимају се: а) откупљене властите акције, осим кумулативних повлашћених акција, б) нематеријална улагања и в) пренесени губитак из ранијих година, потврђен од стране овлашћеног ревизора и скупштине акционара и губитак текуће године. (3) Под нематеријалним улагањима у смислу овог правилника сматрају се: улагања у развој, концесије, патенти, лиценце, софтвер и слична права, goodwill, остала нематеријална улагања, аванси за нематеријална улагања и нематеријална улагања у припреми. (4) При обрачуну базичног капитала средства на рачуну чланова друштва за узајамно осигурање (у даљем тексту: ДУО) могу бити укључена као ставка, ако је статутом ДУО утврђено: а) да су исплате са рачуна чланова могуће само уколико то не угрожава капиталну адекватност ДУО, односно само након намирења осталих повјерилаца по завршетку поступка ликвидације, б) да ДУО мора да обавијести Агенцију о намјери исплате са рачуна чланова најмање један мјесец прије и в) да ДУО не може да врши измјене и допуне одредби статута које се односе на рачуне чланова без преходног одобрења Агенције. Додатни капитал Члан 5. (1) Додатни капитал друштва за осигурање обрачунава се као збир сљедећих ставки: а) уплаћени акционарски капитал по номиналној вриједности по основу кумулативних повлашћених акција, који је на задњи дан извјештајног периода уписан код Централног регистра хартија од вриједности, б) резерве капитала по основу кумулативних повлашћених акција, које су на задњи дан извјештајног периода уписане код Централног регистра хартија од вриједности, формиране у складу са одредбама закона који регулише привредна друштва и в) подређени дужнички инструменти (подређени дужнички капитал). 2

3 (2) На захтјев друштва за осигурање Агенција може да одобри укључивање у додатни капитал вриједност математичке резерве, која у обрачун не узима трошак, односно дио трошка прибављања осигурања из премијског обрачуна, умањене за математичку резерву која у обрачун узима у обзир трошак прибављања осигурања из премијског обрачуна. (3) Трошак прибављања осигурања у обрачуну математичке резерве из претходног става овог члана не може да прелази 3,50% осигуране суме. (4) При обрачуну додатног капитала друштва за осигурање као одбитна ставка узима се износ откупљених властитих кумулативних повлашћених акција. (5) Износ додатног капитала не може да прелази 50% износа базичног капитала. Подређени дужнички инструменти као ставка додатног капитала Члан 6. (1) Подређени дужнички инструменти у смислу одредби овог правилника обухватају: а) подређене дужничке инструменте са роком доспијећа и б) подређене дужничке инструменте без рока доспијећа. (2) Подређени дужнички инструменти из става 1. тачка а) овог члана могу да буду укључени као ставка у обрачуну додатног капитала највише до 25% износа базичног капитала, односно законски прописаног минималног гарантног фонда, у зависности који је износ мањи. (3) Друштво за осигурање које намјерава да укључи подређене дужничке инструменте као ставку у обрачуну додатног капитала обавезно је да добије претходну сагласност Агенције. (4) Уз захтјев за добијање сагласности из става 3. овог члана, друштво за осигурање је обавезно да достави сљедеће: а) одлуку надлежног органа друштва за осигурање о емисији подређених дужничких инструмената и б) проспект емисије, у складу са одредбама закона који регулише тржиште хартија од вриједности. (5) Друштво за осигурање је обавезно да достави Агенцији рјешење надлежне институције, којим се одобрава упис тих инструмената у централни регистар хартија од вриједности и доказе о уплати са списком повјерилаца, у року од 15 дана од дана уписа. (6) Изузетно од одредби става 4. овог члана, друштво за осигурање које намјерава да укључи кредит, као подређени дужнички инструмент, у обрачуну додатног капитала обавезно је да уз захтјев за претходну сагласност достави сљедеће: а) приједлог уговора о кредиту, који ће бити закључен између друштва и повјериоца, са утвређним роком доспијећа дуга од најмање пет година и један дан и клаузулом да се исти не може отплатити ни након истека тог рока, ако би се тиме капитал друштва за осигурање смањио испод прописаног нивоа и б) динамику отплате кредита. (7) Друштво за осигурање је дужно да достави Агенцији потписан и овјерен уговор о кредиту у року од 15 дана од дана његовог потписивања. Члан 7. (1) Друштво за осигурање може као ставку у обрачуну додатног капитала да укључи подређене дужничке инструменте под условом: 3

4 а) да је у акту који регулише однос између друштва за осигурање и имаоца подређеног дужничког инструмента (у даљем тексту: инструмент), у случају стечаја или ликвидације друштва за осигурање, изричито одређено право наплате потраживања од стране имаоца тек након што друштво за осигурање измири обавезе према осталим повјериоцима, б) да је инстурмент у потпуности уплаћен, в) да акт којим се регулише однос између друштва за осигурање и имаоца инструмента не садржи одредбе које омогућавају имаоцу наплату по основу тог инструмента прије уговореног рока доспијећа, осим у случају стечаја или ликвидације, односно ако законом или овим правилником није другачије прописано, г) да се акт којим се регулише однос између друштва за осигурање и имаоца инструмента може измијенити или допунити само уз дозволу Агенције и д) да друштво за осигурање достави изјаву да са повјериоцем нема аранжман са супротном операцијом. (2) Друштво за осигурање обавезно је да подређени дужнички инструмент који престане да испуњава услове прописане овим правилником искључи из обрачуна додатног капитала. Члан 8. (1) Поред услова из члана 7. став 1. овог правилника, инструменти са одређеним роком доспијећа морају да испуњавају сљедеће услове: а) уговорени рок доспијећа мора бити најмање 5 година и 1 дан; б) друштво за осигурање је обавезно да постепено умањује учешће инстумента у додатном капиталу за посљедњих 5 година до доспијећа, на начин да се као ставка додатног капитала на дан извјештајног периода: - за инструмент који доспијева за мање од пет и више од четири године, укључује 80% његове вриједности, - за инструмент који доспијева за мање од четири и више од три године, укључује 60% његове вриједности, - за инструмент који доспијева за мање од три и више од двије године, укључује 40% његове вриједности и - за инструмент који доспијева за мање од двије и више од једне године, укључује 20% његове вриједности; в) инструмент који доспијева за годину дана или мање не може да буде укључен као ставка додатног капитала. (2) Поред услова из члана 7. став 1. овог правилника, инструменти без одређеног рока доспијећа морају да испуњавају сљедеће услове: а) да акт којим се регулише однос између друштва за осигурање и повјериоца предвиђа могућност да друштво за осигурање има право да одгоди исплату камате по основу ових инструмената и б) да акт којим се регулише однос између друштва за осигурање и повјериоца предвиђа могућност губитака за повјериоце, који настају као резултат неплаћања уговорених обавеза по основу тих инструмената, уз истовремено право друштва за осигурање да настави пословање. (3) Инструменти без одређеног рока доспијећа могу бити отплаћени само ако је друштво за осигурање о тој намјери обавијестило Агенцију пет година прије тренутка отплате, осим: а) уколико тај инструмент више не представља ставку додатног капитала или 4

5 б) уколико је одобрење Агенције неопходан услов за отплату инструмента. (4) У случају из става 3. тачка б) овог члана, друштво за осигурање је обавезно да обавијести Агенцију минимално шест мјесеци прије планираног дана отплате инструмента, те истовремено да поднесе Агенцији на сагласност план за испуњење захтјева адекватности капитала у периоду који претходи и периоду који слиједи након отплате датог инструмента. (5) Агенција може да одобри отплату инструмента из става 4. овог члана само ако испуњавање захтјева адекватности капитала друштва за осигурање тиме није угрожено. Одбитне ставкe у обрачуну капитала Члан 9. (1) При обрачуну капитала друштва за осигурање збир базичног и додатног капитала се умањује за износ: а) квалификованог удјела у капиталу или гласачким правима, у другим друштвима за осигурање и реосигурање, банкама и другим финансијским институцијама, које израчунавају адекватност капитала, б) улагања у подређене дужничке инструменте и друга улагања у правна лица из тачке а) овог става, у којима друштво има квалификовани удио, а која се укључују у обрачун њиховог капитала и в) неликвидних средства. (2) Сматра се да друштво за осигурање посједује квалификовани удио у правним лицима из става 1. тачка а) овог члана уколико непосредно или посредно посједује 10% и више процената капитала или гласачких права или друга права која омогућавају значјан утицај на управљање. (3) Неликвидна средства у смислу одредби овог правилника обухватају: а) улагања у акције и друге хартије од вриједности којима се не тргује на организованом тржишту, б) улагања у акције берзи, клириншких и депозитарних институција, в) потраживања по основу уплата на гарантне рачуне клириншких и депозитарних институција, Бироа зелене карте БиХ и потраживања по основу уплата у друге сврхе која су намијењена узајамним гаранцијама за испуњавање обавеза више лица, г) сва потраживања од акционара друштва за осигурање, који посједује квалификовани удио, и са њим повезаних лица, д) имовина под хипотеком и залогом, ђ) износ потраживања за која је утврђено да није извршена исправка вриједности у складу са прописом Агенције који уређује начин процјењивања билансних и ванбилансних позиција друштава за осигурање и е) сваки други облик имовине који није могуће брзо и лако уновчити у тренутку када је то неопходно ради испуњавања доспјелих обавеза. III - ИСПУЊАВАЊЕ ЗАХТЈЕВА АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА Захтјеви адекватности капитала за друштва за осигурање која обављају послове у врстама неживотних осигурања Члан 10. (1) Капитал друштва за осигурање, које обавља послове у врстама неживотних осигурања, обрачунат у складу са одредбама Закона и овог правилника, мора бити најмање 5

6 једнак маргини солвентности за послове у врстама неживотних осигурања, утврђеној у складу са одредбама члана 52. Закона и подзаконским актом Агенције, који уређује начин обрачуна маргине солвентности. (2) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, капитал друштва за осигурање које обавља послове у врстама неживотних осигурања не може бити мањи од износа прописаних чланом 49. и 53. Закона: a) КМ ако друштво за осигурање обавља једну или више од сљедећих врста осигурања: осигурање од одговорности за моторна возила, осигурање од одговорности за ваздухоплове, осигурање од одговорности за бродове, осигурање од опште грађанске одговорности,осигурање кредита и гаранцијска осигурања. б) КМ ако друштво за осигурање обавља једну или више сљедећих врста осигурања: осигурање од посљедице несрећног случаја, здравствено осигурање, осигурање путничких возила-каско, осигурање возила која се крећу по шинама-каско, осигурање ваздухоплова-каско, поморски, ријечни и каско на унутрашњим водама, осигурање робе у превозу, осигурање од пожара и других опасности, осигурање различитих финансијских губитака и осигурање туристичких услуга. в) КМ ако друштво за осигурање обавља једну или више сљедећих врста осигурања: остала осигурања имовине и осигурања правне заштите. (3) Базични капитал друштва за осигурање које обавља послове у врстама неживотних осигурања, обрачунат у складу са одредбама члана 53а. Закона и одредбама овог правилника мора да буде најмање једнак гарантном фонду, који одговара већем од сљедећа два износа: а) износа 1/3 обрачунате маргине солвентности за послове у врстама неживотних осигурања и б) износа из става 2. овог члана, а у зависности од врсте неживотних осигурања које друштво за осигурање обавља. (4) Одредбе овог члана сходно се примјењују и на друштво за осигурање које поред послова у врстама неживотних осигурања обаваља послове реосигурања у врстама неживотних осигурања. Захтјеви адекватности капитала за друштво за осигурање које обавља послове у врстама животних осигурања Члан 11. (1) Капитал друштва за осигурање које обавља послове у врстама животних осигурања, обрачунат у складу са одредбама Закона и овог правилника, мора бити најмање једнак маргини солвентности за послове у врстама животних осигурања, утврђеној у складу са одредбама члана 52. Закона и подзаконског акта Агенције који уређује начин обрачуна маргине солвентности. (2) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, капитал друштва за осигурање које обавља послове у врстама животних осигурања не може бити мањи од износа КМ. (3) Базични капитал друштва за осигурање које обавља послове у врстама животних осигурања, обрачунат у складу са одредбама члана 53а. Закона и одредбама овог правилника мора да буде најмање једнак гарантном фонду, који одговара већем од сљедећа два износа: а) износа 1/3 обрачунате маргине солвентности за послове у врстама животних осигурања и б) износа од КМ. (4) Одредбе овог члана се сходно примјењују и на друштво за осигурање које поред послова у врстама животних oсигурања обаваља послове реосигурања у врстама животних осигурања. 6

7 Захтјеви адекватности капитала за композитно друштво за осигурање Члан 12. (1) Друштво за осигурање које обавља послове животних и неживотних осигурања (у даљем тексту: композитно друштво за осигурање), обавезно је да обрачунава капитал и утврђује испуњавање захтјева адекватности капитала одвојено за послове у врстама животних и неживотних осигурања у складу са одредбама Закона и овог правилника. (2) У случају да композитно друштво за осигурање не испуњава захтјеве адекватности капитала, прописане Законом и одредбама овог правилника, за послове неживотних осигурања, односно послове животних осигурања, може капитал, који је у једној од ових врста послова осигурања изнад захтијеваног износа, да пренесе у друге послове осигурања уз претходну сагласаност Агенције. (3) Пренос из става 2. овог члана друштво за осигурање може да изврши након израде финансијских извјештаја, који морају бити ревидирани од стране овлашћеног ревизора и усвојени од стране скупштине акционара. (4) Друштво за осигурање је обавезно да уз захтјев за добијање сагласности за пренос капитала из једне у другу врсту послова осигурања достави сљедећу документацију: a) одлуку надлежног органа друштва о намјери преноса капитала из послова животног осигурања, у послове неживотног осигурања, односно из послова неживотног осигурања у послове животног осигурања, б) ревидиране финансијске извјештаје са извјештајем овлашћеног ревизора и в) мишљење овлашћеног актуара о испуњавању захтјева адекватности капитала у пословима животног осигурања и неживотног осигурања након намјераваног преноса, заједно са исказаним обрачуном капитала и испуњавања захтјева адекватности капитала за послове животног осигурања и за послове неживотног осигурања након извршеног преноса, на обрасцима прописаним овим правилником. (5) Агенција може у поступку разматрања захтјева за добијање сагласности за пренос капитала од друштва за осигурање тражити и другу потребну документацију. Захтјеви адекватности капитала за друштво за реосигурање Члан 13. (1) Капитал друштва за осигурање које обавља искључиво послове реосигурања (у даљем тексту: друштво за реосигурање), обрачунат у складу са одредбама Закона и овог правилника, мора бити најмање једнак маргини солвентности утврђеној у складу са одредбама члана 52. Закона и подзаконског акта Агенције, који уређује начин обрачуна маргине солвентности. (2) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, капитал друштва за реосигурање не може бити мањи од износа од КМ. (3) Базични капитал друштва за реосигурање, обрачунат у складу са одредбама члана 53а. Закона и одредбама овог правилника мора да буде најмање једнак гарантном фонду, који одговара већем од сљедећа два износа: а) износа 1/3 маргине солвентности и б) износа од КМ. 7

8 IV - ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ НЕИСПУЊАВАЊА ЗАХТЈЕВА АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА Члан 14. (1) У складу са одредбама члана 52а. став 8. Закона, ако капитал друштва за осигурање приликом пословања постане недовољан због повећања маргине солвентности или других разлога, управа друштва за осигурање је обавезна да без одлагања усвоји и примјени мјере за које је надлежна ради испуњавања захтјева адекватности капитала, односно да изради приједлог мјера за које су надлежни други органи друштва за осигурање, а у вези са испуњавањем захтјева адекватности капитала, о чему је обавезна да обавијести Агенцију у року од 8 дана од дана њиховог доношења. (2) У складу са одредбама члана 54. став 9. Закона, кад год друштво за осигурање не испуњава захтјеве адекватности капитала, обавезно је да Агенцији поднесе на сагласност план краткорочног финансијског опоравка којим ће се уклонити недостатак. (3) Уз мјере из става 1. овог члана и уз план из става 2. овог члана друштво за осигурање је обавезно да Агенцији достави пројекцију пословања за наредних 3 година и то за прву годину по тромјесечју, а за преостале двије године полугодишње, те да наведе рокове и лица одговорна за спровођење мјера, односно плана. (4) Пројекција пословања из става 3. овог члана обухвата најмање: а) биланс стања, б) биланс успјеха, в) обрачун капитала и адекватности капитала, г) обрачун маргине солвенстности и д) детаљан опис препоставки на којима је заснована пројекција. Члан 15. Независно од одредби члана 14. овог правилника, Агенција може да донесе рјешење којим налаже друштву да усвоји план мјера ради испуњавања захтјева адекватности капитала и/или одређује друге мјере прописане Законом, ако утврди да друштво за осигурање не испуњава захтјеве адекватности капитала. V ОБЛИК, РОКОВИ И САДРЖАЈ ИЗВЈЕШТАВАЊА Начин и рокови извјештавања Члан 16. (1) Друштво за осигурање је обавезно да за свако тромјесечје обрачуна, односно утврди: а) капитал и испуњавање захтјева адекватности капитала за послове у врстама неживотних осигурања, б) капитал и испуњавање захтјева адекватности капитала за послове у врстама животних осигурања, в) капитал и испуњавање захтјева адекватности капитала за послове реосигурања. (2) Податке из става 1. овог члана друштво за осигурање доставља тромјесечно са стањем на задњи дан календарског тромјесечја. (3) Друштво за осигурање за извјештавање о обрачуну: а) капитала и испуњавању захтјева адекватности капитала за послове у врстама неживотних осигурања користи Образац К-НЖ, 8

9 б) капитала и испуњавању захтјева адекватности капитала за послове у врстама животних осигурања користи Образац К-Ж, в) капитала и испуњавању захтјева адекватности капитала за послове реосигурања, ако их обавља као искључиве, користи Образац К-Р и г) одбитних ставки из члана 9. став 1. тачке а) и б) користи обрасце К-ОС1 и К-ОС2, респективно, одвојено за послове у врстама неживотних и животних осигурања. (4) Обрасци из става 3. овог члана су саставни дио овог правилника. Члан 17. (1) Овјерене и потписане обрасце који су прописани овим правилником, са стањем на задњи дан календарског тромјесечја, друштво за осигурање је обавезно да достави Агенцији у року од мјесец дана од дана истека тромјесечја, а друштво за реосигурање у року од два мјесеца од истека тромјесечја. (2) Изузетно од одредби става 1. овог члана, подаци о стању на посљедњи дан календарске године достављају се у року прописаном за доставу годишњих ревидираних финансијских извјештаја. (3) Изузетно од одредби става 1. и 2. овог члана, Агенција може од друштва за осигурање да захтијева достављање образаца прописаних овим правилником са стањем на последњи дан претходног мјесеца у односу на мјесец у ком је захтјев упућен друштву за осигурање. (4) Друштво за осигурање обавезно је да обрасце из става 1. и 2. овог члана достави и у електронској форми на начин прописан у подзаконском акту Агенције. (5) Обрасце прописане овим правилником потписује лице које попуњава, овлашћени актуар и директор друштва за осигурање. Садржај и начин попуњавања образаца К-НЖ, К-Ж и К-Р Члан 18. Обрасци из члана 16. попуњавају се на сљедећи начин: 1. Под редним бројем (I) уноси се износ базичног капитала, који је обрачунат у складу са одредбама члана 53а. став 2. и 3. Закона и одредбама овог правилника, а на основу износа унесених у редове (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8) овог обрасца; 2. Под редним бројем (1) уноси се износ уплаћеног акционарског капитала, осим по основу кумулативних повлашћених акција, у складу са чланом 4. став 1. тачка а) овог правилника; 3. Под редним бројем (2) уноси се износ резерви капитала, повезаних са уплаћеним акцијама, осим са кумулативним повлашћеним акцијама, у складу са чланом 4. став 1. тачка б) овог правилника; 4. Под редним бројем (3) уноси се износ статураних резерви, у складу са чланом 4. став 1. тачка в); 5. Под редним бројем (4) уноси се износ законских резерви, у складу са чланом 4. став 1. тачка в); 6. Под редним бројем (5) уноси износ пренесене нето добити из ранијих година након одбитка дивиденди, у складу са чланом 4. став 1. тачка г) овог правилника; 7. Под редним бројем (6) уноси се износ откупљених властитих акција, осим кумулативних повлашћених акција, у складу са чланом 4. став 2. тачка а) овог правилника; 8. Под редним бројем (7) уноси се износ нематеријалних улагања, у складу са чланом 4. став 2. тачка б) овог правилника; 9

10 9. Под редним бројем (8) уноси се износ губитка из ранијег и текућег извјештајног периода, у складу са чланом 4. став 2. тачка в) овог правилника; 10. Под редним бројем (II) уноси се износ додатног капитала обрачунат у складу са одредбама члана 53а. став 4. и 9. Закона и одредбама овог правилника, а на основу износа унесених у редове (9), (10), (11) и (12) образаца К-НЖ и К-Р, односно у редове (9), (10), (11), (12) и (13) обрасца К-Ж ; 11. Под редним бројем (9) уноси се износ уплаћеног акционарског капитала по основу кумулативних повлашћених акција, у складу са чланом 5. став 1. тачка а) овог правилника; 12. Под редним бројем (10) уноси се износ резерви капитала, повезан са уплаћеним кумулативним повлашћеним акцијама, у складу са чланом 5. став 1. тачка б) овог правилника; 13. Под редним бројем (11) уноси се укупан износ подређених дужничких финансијских инструмената, у складу са одредбама чланова 6, 7. и 8. овог правилника, а на основу износа унесених у редове (11.1) и (11.2); 14. Под редним бројем (11.1) уноси се износ подређених дужничких инстурмената са роком доспијећа из члана 6. став 1. тачка а) овог правилника; 15. Под редним бројем (11.2) уноси се износ подређених дужничких инстурмената без рока доспијећа из члана 6. став 1. тачка б) овог правилника; 16. Под редним бројем (12) обрасца К-НЖ и К-Р, односно под редним бројем (13) обрасца К-Ж уноси се износ откупљених властитих кумулативних повлашћених акција, у складу са чланом 5. став 4. овог правилника; 17. Изузетно, у обрасцу К-Ж под редним бројем (12), на захтјев друштва и уз претходну сагласност Агенције, уноси се вриједност математичке резерве, у складу са чланом 5. став 2. и 3. овог правилника; 18. Под редним бројем (III) уноси се збир одбитних ставки обрачунат у складу са одредбама члана 53а. став 6. Закона и одредбама члана 9. овог правилника, а на основу износа унесених у редове (13), (14) и (15) образаца К-НЖ и К-Р, односно у редове (14), (15) и (16) обрасца К-Ж ; 19. Под редним бројем (13) обрасца К-НЖ и К-Р, односно под редним бројем (14) обрасца К-Ж уноси се износ квалификованог удјела у капиталу или гласачким правима у другим финансијским институцијама, у складу са чланом 9. став 1. тачка а) овог правилника; 20. Под редним бројем (14) обрасца К-НЖ и К-Р, односно под редним бројем (15) обрасца К-Ж уноси се износ улагања у подређене дужничке инструменте и друга улагања у финансијске институције из претходне тачке овог члана, у складу са чланом 9. став 1. тачка б) овог правилника; 21. Под редним бројем (15) обрасца К-НЖ и К-Р, односно под редним бројем (16) обрасца К-Ж уноси се укупан износ неликвидних средстава прописаних чланом 9. став 3. овог правилника; 22. Под редним бројем (IV) уноси се податак о износу расположивог капитала, обрачунат у складу са одредбама члана 53а. Закона и члана 3. овог правилника, а на основу износа унесених у редове (I), (II) и (III) обрасца; 23. Под редним бројем (16) обрасца К-НЖ и К-Р, односно под редним бројем (17) обрасца К-Ж уноси се износ маргине солвентности обрачунате у складу са подзаконским актом Агенције. За друштво за осигурање које поред послова у врстама неживотних осигурања, односно послова у врстама животних осигурања обавља и послове реосигурања уноси се збир износа маргине солвентности за послове животног, односно неживотног осигурања и износа маргине солвентности за послове реосигурања; 10

11 24. Под редним бројем (17) обрасца К-НЖ и К-Р, односно под редним бројем (18) обрасца К-Ж уноси се износ 1/3 маргине солвентности обрачунате у складу са подзаконским актом Агенције. За друштво за осигурање које поред послова у врстама неживотних осигурања, односно послова у врстама животних осигурања обавља и послове реосигурања уноси се 1/3 износа унесеног под редним бројем (16) обрасца К-НЖ и К-Р, односно под редним бројем (17) обрасца К-Ж ; 25. Под редним бројем (18) обрасца К-НЖ и К-Р, односно под редним бројем (19) обрасца К-Ж уноси се прописани минимални износ гарантног фонда, за врсте осигурања које друштво за осигурање обавља, у складу са чланом 53. Закона; 26. Под редним бројем (19) обрасца К-НЖ и К-Р, односно под редним бројем (20) обрасца К-Ж уноси се износ гарантног фонда, односно већи од износа наведених у претходне двије тачке овог става; 27. Под редним бројем (V) исказује се вишак или мањак расположивог капитала (унесеног под редним бројем (IV) односног обрасца) у односу на већи од сљедећа два износа: обрачунате маргине солвентности (износа унесног под редним бројем (16) обрасца К-НЖ и К-Р, односно под редним бројем (17) обрасца К-Ж ) или износа минималног гарантног фонда (унесеног под редним бројем (18) обрасца К-НЖ и К-Р, односно под редним бројем (19) обрасца К-Ж ); 28. Под редним бројем (VI) исказује се вишак или мањак базичног капитала (унесеног под редним бројем (I) односног обрасца) у односу на гарантни фонд (износ унесен под редним бројем (19) обрасца К-НЖ и К-Р, односно под редним бројем (20) обрасца К- Ж ); 29. Под редним бројем (VII) исказује се у проценту однос додатног капитала (унесеног под редним бројем (II) односног обрасца) и базичног капитала (унесеног под редним бројем (I) односног обрасца), у складу са чланом 5. став. 5. овог правилника; 30. Под редним бројем (VIII) исказује се у проценту однос подређених дужничких инструмената са роком доспијећа (унесених под редним бројем (11.1) односног обрасца) и базичног капитала (унесеног под редним бројем (I) односног обрасца), односно законски прописаног минималног гарантног фонда (унесеног под редним бројем (18) обрасца К-НЖ и К-Р, односно под редним бројем (19) обрасца К-Ж ), у складу са чланом 6. став 2. овог правилника; VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 19. (1) Агенција може да тражи све податке и документацију неопходне за контролу обрачуна капитала и утврђивање испуњавања захтјева адекватности капитала друштва за осигурање. (2) Друштво за осигурање обавезно је да програм из члана 2. став 2. овог правилника и друге интерне акте неопходне за његову примјену усвоји до 1. јануара године. (3) Одредбе члана 9. став 3. тачке г) и д) овог правилника примјењују се од 1. јануара године. Члан 20. Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о елементима и контроли маргине солвентности друштава за осигурање у Републици Српској ( Службени гласник Републике Српске, број: 101/07). 11

12 Члан 21. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: УО-11/12 14.август године Бања Лука Предсједник Управног одбора Бранка Бодрожа, с.р. 12

13 Назив друштва за осигурање: Образац: К-НЖ Извјештај о капиталу и испуњавању захтјева адекватности капитала за послове у врстама неживотних осигурања на дан Ред. бр. О П И С Износ у КМ I БАЗИЧНИ КАПИТАЛ (1)+(2)+(3)+(4)+(5)-(6)-(7)-(8) (1) Уплаћени акционарски капитал, осим кумулативних повлашћених акција (2) Резерве капитала повезане са уплаћеним акцијама, осим са кумулативним повлашћеним акцијама (3) Статутарне резерве (4) Законске резерве (5) Пренесена нето добит из ранијих година након одбитка дивиденде (6) Откупљене властите акције, осим кумулативних повлашћених акција (7) Нематеријална улагања (8) Пренесени губитак из ранијих и текуће године II ДОДАТНИ КАПИТАЛ (9)+(10)+(11)-(12) (9) Уплаћени акционарски капитал по основу кумулативних повлашћених акција (10) Резерве капитала повезане са кумулативним повлашћеним акцијама (11) Подређени дужнички инструменти (11.1) Подређени дужнички инструменти са роком доспијећа (11.2) Подређени дужнички инструменти без рока доспијећа (12) Откупљене властите кумулативне повлашћене акције III ОДБИТНЕ СТАВКЕ (13)+(14)+(15) (13) Квалификовани удио у другим финансијским институцијама (14) Подређени дужнички инструменти и друга улагања у друге финансијске институције (15) Неликвидна средства IV РАСПОЛОЖИВИ КАПИТАЛ (I)+(II)-(III) ЗАХТЈЕВИ АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА (16) Маргина солвентности (17) Гарантни фонд према маргини солвентности / 1/3 од (16) (18) Гарантни фонд према члану 53. став 1. Закона (19) ГАРАНТНИ ФОНД / (17) или (18), у зависности шта је веће / ВИШЕ / МАЊЕ РАСПОЛОЖИВОГ КАПИТАЛА V / износ под IV се пореди са (16) или (18), у зависности шта је веће / ВИШЕ / МАЊЕ БАЗИЧНОГ КАПИТАЛА VI / износ под I се пореди са (19) / ДОДАТНИ КАПИТАЛ ПРЕМА БАЗИЧНОМ КАПИТАЛУ (у %) VII / рацио (II) / (I) / ПОДРЕЂЕНИ ДУЖНИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ СА РОКОМ ДОСПИЈЕЋА ПРЕМА БАЗИЧНОМ КАПИТАЛУ ИЛИ МИНИМАЛНОМ ГАРАНТНОМ VIII ФОНДУ (у %) / рацио (11.1) / (I) или (18), у зависности шта је мање / Мјесто и датум: Податке обрадио Овлашћени актуар Одговорно лице Име и презиме-потпис Име и презиме-потпис Име и презиме-потпис 13

14 Назив друштва за осигурање: Образац: К-Ж Извјештај о капиталу и испуњавању захтјева адекватности капитала за послове у врстама животних осигурања на дан Ред. бр. О П И С Износ у КМ I БАЗИЧНИ КАПИТАЛ (1)+(2)+(3)+(4)+(5)-(6)-(7)-(8) (1) Уплаћени акционарски капитал, осим кумулативних повлашћених акција (2) Резерве капитала повезане са уплаћеним акцијама, осим са кумулативним повлашћеним акцијама (3) Статутарне резерве (4) Законске резерве (5) Пренесена нето добит из ранијих година након одбитка дивиденде (6) Откупљене властите акције, осим кумулативних повлашћених акција (7) Нематеријална улагања (8) Пренесени губитак из ранијих и текуће године II ДОДАТНИ КАПИТАЛ (9)+(10)+(11)+(12)-(13) (9) Уплаћени акционарски капитал по основу кумулативних повлашћених акција (10) Резерве капитала повезане са кумулативним повлашћеним акцијама (11) Подређени дужнички инструменти (11.1) Подређени дужнички инструменти са роком доспијећа (11.2) Подређени дужнички инструменти без рока доспијећа Разлика вриједности математичке резерве која у обрачуну не узима у обзир (12) трошкове прибављања осигурања и математичке резерве која у обрачун узима трошкове прибављања осигурања (13) Откупљене властите кумулативне повлашћене акције III ОДБИТНЕ СТАВКЕ (14)+(15)+(16) (14) Квалификовани удио у другим финансијским институцијама (15) Подређени дужнички инструменти и друга улагања у друге финансијске институције (16) Неликвидна средства IV РАСПОЛОЖИВИ КАПИТАЛ (I)+(II)-(III) ЗАХТЈЕВИ АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА (17) Маргина солвентности (18) Гарантни фонд према маргини солвентности / 1/3 од (17) (19) Гарантни фонд према члану 53. став 1. Закона (20) ГАРАНТНИ ФОНД / (18) или (19), у зависности шта је веће / V ВИШЕ / МАЊЕ РАСПОЛОЖИВОГ КАПИТАЛА / износ под IV се пореди са (17) или (19), у зависности шта је веће / VI ВИШЕ / МАЊЕ БАЗИЧНОГ КАПИТАЛА / износ под I се пореди са (20) / VII VIII ДОДАТНИ КАПИТАЛ ПРЕМА БАЗИЧНОМ КАПИТАЛУ (у %) / рацио (II) / (I) / ПОДРЕЂЕНИ ДУЖНИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ СА РОКОМ ДОСПИЈЕЋА ПРЕМА БАЗИЧНОМ КАПИТАЛУ ИЛИ МИНИМАЛНОМ ГАРАНТНОМ ФОНДУ (у %) / рацио (11.1) / (I) или (19), у зависности шта је мање / Мјесто и датум: Податке обрадио Овлашћени актуар Одговорно лице Име и презиме-потпис Име и презиме-потпис Име и презиме-потпис 14

15 Назив друштва за осигурање: Образац: К-Р Извјештај о капиталу и испуњавању захтјева адекватности капитала за послове реосигурања са стањем на дан Ред. бр. О П И С Износ у КМ I БАЗИЧНИ КАПИТАЛ (1)+(2)+(3)+(4)+(5)-(6)-(7)-(8) (1) Уплаћени акционарски капитал, осим кумулативних повлашћених акција (2) Резерве капитала повезане са уплаћеним акцијама, осим са кумулативним повлашћеним акцијама (3) Статутарне резерве (4) Законске резерве (5) Пренесена нето добит из ранијих година након одбитка дивиденде (6) Откупљене властите акције, осим кумулативних повлашћених акција (7) Нематеријална улагања (8) Пренесени губитак из ранијих и текуће године II ДОДАТНИ КАПИТАЛ (9)+(10)+(11)-(12) (9) Уплаћени акционарски капитал по основу кумулативних повлашћених акција (10) Резерве капитала повезане са кумулативним повлашћеним акцијама (11) Подређени дужнички инструменти (11.1) Подређени дужнички инструменти са роком доспијећа (11.2) Подређени дужнички инструменти без рока доспијећа (12) Откупљене властите кумулативне повлашћене акције III ОДБИТНЕ СТАВКЕ (13)+(14)+(15) (13) Квалификовани удио у другим финансијским институцијама (14) Подређени дужнички инструменти и друга улагања у друге финансијске институције (15) Неликвидна средства IV РАСПОЛОЖИВИ КАПИТАЛ (I)+(II)-(III) ЗАХТЈЕВИ АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА (16) Маргина солвентности (17) Гарантни фонд према маргини солвентности / 1/3 од (16) (18) Гарантни фонд према члану 53. став 1. Закона (19) ГАРАНТНИ ФОНД / (17) или (18), у зависности шта је веће / ВИШЕ / МАЊЕ РАСПОЛОЖИВОГ КАПИТАЛА V / износ под IV се пореди са (16) или (18), у зависности шта је веће / VI ВИШЕ / МАЊЕ БАЗИЧНОГ КАПИТАЛА / износ под I се пореди са (19) / VII VIII ДОДАТНИ КАПИТАЛ ПРЕМА БАЗИЧНОМ КАПИТАЛУ (у %) / рацио (II) / (I) / ПОДРЕЂЕНИ ДУЖНИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ СА РОКОМ ДОСПИЈЕЋА ПРЕМА БАЗИЧНОМ КАПИТАЛУ ИЛИ МИНИМАЛНОМ ГАРАНТНОМ ФОНДУ (у %) / рацио (11.1) / (I) или (18), у зависности шта је мање / Мјесто и датум: Податке обрадио Овлашћени актуар Одговорно лице Име и презиме-потпис Име и презиме-потпис Име и презиме-потпис 15

16 Образац: К-ОС1 Назив друштва за осигурање: Врста осигурања(нж/ж/р): Извјештај о квалификованом удјелу у капиталу или гласачким правима других финансијских институција са стањем на дан Ред. бр. Назив правног лица Износ капитала правног лица Посредно/ непосредно власништво Врста улагања (удио у капиталу, гласачким правима или осталим правима Проценат удјела (улагања) % Износ удјела (улагања) у КМ Укупно за правно лице 1: 1... Укупно за правно лице 2...: УКУПНО ЗА СВА ПРАВНА ЛИЦА: Мјесто и датум: Податке обрадио Овлашћени актуар Одговорно лице Име и презиме-потпис Име и презиме-потпис Име и презиме-потпис Образац: К-ОС2 Назив друштва за осигурање: Врста осигурања(нж/ж/р): Извјештај о улагању у подређене дужничке инструменте и остала улагања у друге финансијске институције са стањем на дан Ред. бр. Назив правног лица Врста улагања (удио у капиталу, гласачким правима или осталим правима Проценат удјела (улагања) % Износ удјела (улагања) у КМ Укупно за правно лице 1: 1... Укупно за правно лице 2...: УКУПНО ЗА СВА ПРАВНА ЛИЦА: Мјесто и датум: Податке обрадио Овлашћени актуар Одговорно лице Име и презиме-потпис Име и презиме-потпис Име и презиме-потпис 16

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINACIJSKIH USLUGA Na temelju članka 101. stavak 1. toč. 1., 2., 3. i 9., članka 103. stavak 1. točke 1., 2. i stavak 3. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«br. 151/05., 87/08.,

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана 20. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник Републике

Више

Pravilink o izvještavanju

Pravilink o izvještavanju 1303. Na osnovu čl. 126, 127, 147 i 177 stav 1 tačka 4 Zakona o osiguranju ("Sl. list RCG", br. 78/06, 19/07, "Sl. list Crne Gore", br. 53/09, 73/10, 40/11, 45/12, 6/13, 55/16) i člana 16 stav 1 tačka

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Да ли се у обрасцу

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Bazel II Stub 3 Objavljivanje

Bazel II Stub 3 Objavljivanje Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Upravni odbor Banke Del. broj: 1.0-17370/14 Datum: 29.09.2015. Upravljanje rizicima i kapitalom Izveštaj 30.06.2015. godine Kapital, adekvatnost kapitala i tehnike ublažavanja

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine

IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd 30.06.2015. godine Marfin Banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 103/2018 у даљем тексту:

Више

broj 074_Layout 1

broj 074_Layout 1 UKAZ O PROGLAŠENjU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVIMA ZA OSIGURANjE Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila

Више

Службени гласник РС, бр. 30/2015 и 78/2017 На основу члана 128о став 5. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и чла

Службени гласник РС, бр. 30/2015 и 78/2017 На основу члана 128о став 5. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и чла Службени гласник РС, бр. 30/2015 и 78/2017 На основу члана 128о став 5. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и члана 15a став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више

Na temelju članka 259.a stavka 5. Zakona o osiguranju (Narodne novine br. 151/05, 87/08 i 82/09), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici Uprave održanoj 03. prosinca 2009.

Више

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11)

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) I. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom odlukom se propisuju opći

Више

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2014. godine Novi Sad, septembar 2014. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

Uputstvo - COREP

Uputstvo - COREP НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за контролу пословања банака МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ OБРАЗАЦА ПОКГ И ПНО Овом методологијом се детаљно објашњавају елементи и начин израде Извештаја о промени очекиваних кредитних

Више

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa Na osnovu člana 62. Zakona o preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 24/98,62/02,66/02,38/03,97/04 i 34/06) i člana 18. Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest"

Више

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija OPŠTE INFORMACIJE ERSTE BANK A.D. NOVI SAD Sedište: Ulica Bulevar Oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad, Srbija Matični broj: 08063818

Више

Microsoft Word - LAT_Odluka o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad.doc

Microsoft Word - LAT_Odluka o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad.doc Na osnovu člana 7., 9. i 26. Zakona o društvima za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 17/05), i člana 8. stav 1. tačka 12. i člana 16. stav 1. tačka 2. Statuta Agencije za osiguranje

Више

На основу чл

На основу чл На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2, члана 19. став 1, алинеје 2. и 3. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10

Више

Microsoft Word - Odluka_Tarifa_1506_UO_usvojena

Microsoft Word - Odluka_Tarifa_1506_UO_usvojena На основу чла 7. став 2. алинеја 7, чла 9. став 1. алинеја 5, чла 21. и чла 27. Зако о друштвима за осигурање («Службени гласник Републике Српске», : 17/05, 01/06 и 64/06), чла 7. став 4. и чла 14. став

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

Bilans stanja

Bilans stanja Mатични број: 11031412 Жиро рачуни: 572-000-00002845-55 MF Banka Шифра дјелатности: 65.12 552-002-00021641-32 Hypo Banka Назив друштва за осигурање 338-350-22011374-77 Unicredit bank dd "Mikrofin osiguranje"

Више

УПУТСТВО

УПУТСТВО АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈНИХ ОБРАЗАЦА КОЈИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ АГЕНЦИЈИ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПОТРЕБЕ САЧИЊАВАЊА ПЛАНОВА РЕСТРУКТУРИРАЊА Бања Лука,

Више

TFI-POD

TFI-POD BILANCA stanje na dan 3.2.20. Prethodno Tekuće A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do ). Izdaci za razvoj 2. Koncesije,

Више

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2013. godine Novi Sad, septembar 2013. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 15 1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела 533 2. Одливи по основу дугорочних кредита 534 3. Одливи по основу краткорочних кредита 535

Више

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav 1 tačka 5) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG",

Више

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federacije BiH, broj 47/10), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O NAČINU, ROKOVIMA I

Више

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 31.03.2017. AOP oznaka Prethodno razdoblje 31.12.2016. Tekuće razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B)

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8.

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. 410. Izvještaj za period od I III 2015. Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 31.03.2015. godine 2.

Више

novi logo mg

novi logo mg REPUBLIKA SRPSKA Banja Luka Bana Milosavljevića 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba tel/faks: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin  izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

TFI-POD

TFI-POD Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. 410. Financijski izvještaj za period od I VI 2012. godine Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 30.06.2012.

Више

- UPUTSTVO ZA IZRADU I NAČIN DOSTAVE PROJEKCIJE POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FAKTORING Sarajevo, mart / ožujak godine

- UPUTSTVO ZA IZRADU I NAČIN DOSTAVE PROJEKCIJE POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FAKTORING Sarajevo, mart / ožujak godine - UPUTSTVO ZA IZRADU I NAČIN DOSTAVE PROJEKCIJE POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FAKTORING Sarajevo, mart / ožujak 2019. godine Na temelju čl. 5. stav (1) tačka h) i 23. stav (1) tačka d) Zakona o Agenciji za bankarstvo

Више

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore" br

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore (Službeni list Republike Crne Gore br Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ( Službeni list Crne Gore, br. 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj

Више

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc ZAKON O AKCIJSKOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001 i 45/2005) Osnivanje Član 1 Osniva se Akcijski fond Republike Srbije (u daljem tekstu: Akcijski fond). Druga pravna lica ne mogu koristiti naziv akcijski

Више

IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine

IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd 30.06.2013. godine Marfin Banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka

Више

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским

Више

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke i korisnika finansijskih usluga - fizičkog lica sa

Више

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 1. - 3.2017. SADRŽAJ OPĆI PODACI... 3 IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA BELJA D.D. ZA RAZDOBLJE 1. 3. 2017. GODINE... 4 OPĆI PODACI Belje d.d.

Више

TFI-POD

TFI-POD Prilog. Razdoblje izvještavanja:..206 do 3.2.206 Matični broj (MB): 0924737 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040258 Osobni identifikacijski broj 2298253360

Више

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 28/94), доносим У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈ

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 28/94), доносим У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈ На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 28/94), доносим У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРУШТВИМА ЗА ОСИГУРАЊЕ Проглашавам

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 10

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 10 ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 103/2018 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Одредбама

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 5 1074 На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 94/15) и члана 82.

Више

HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI Zagreb, rujan 2018.

HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI Zagreb, rujan 2018. HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI 2018. Zagreb, rujan 2018. SADRŽAJ: I. IZVJEŠĆE UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA MEĐUIZVJEŠTAJ

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

Microsoft Word - Zakon o osiguranju

Microsoft Word - Zakon o osiguranju ZAKON O OSIGURANJU ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 078/06 od 22.12.2006, 019/07 od 02.04.2007, Službeni list Crne Gore", br. 053/09 od 07.08.2009, 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011,

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični bro

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični bro Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2015 do 30.6.2015 Matični broj (MB): 01924737 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040211518 Osobni identifikacijski

Више

NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU ("Službeni list Crne Gore", br. 39/18 od , 18/19 od ) I. OSNOVNE ODREDBE P

NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU (Službeni list Crne Gore, br. 39/18 od , 18/19 od ) I. OSNOVNE ODREDBE P NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU ("Službeni list Crne Gore", br. 39/18 od 15.06.2018, 18/19 od 22.03.2019) I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom odlukom se uređuju vrste

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (net

BILANCA stanje na dan Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (net BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični bro

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični bro Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2014 do 30.9.2014 Matični broj (MB): 01924737 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040211518 Osobni identifikacijski

Више

Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/

Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/ Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), g-din, dana. godine, donosi: ODLUKU O OSNIVANJU

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični br

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični br Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2014 do 31.12.2014 Matični broj (MB): 01924737 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040211518 Osobni identifikacijski

Више

BILANCA stanje na dan Obrazac POD-BIL Obveznik: ; JADRAN KAPITAL d.d. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA

BILANCA stanje na dan Obrazac POD-BIL Obveznik: ; JADRAN KAPITAL d.d. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA BILANCA stanje na dan 30.06.205. POD-BIL AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije,

Више

3 Kons 1 Q 2012 xls.xls

3 Kons 1 Q 2012 xls.xls Prilog. Razdoblje izvještavanja: 0.0.202 do 3.03.202 Matični broj (MB): 03333477 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040000833 Osobni identifikacijski broj

Више

OLYMPIA VODICE D.D. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

OLYMPIA VODICE D.D. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OLYMPIA VODICE D.D. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 01.01.2016. 30.09.2016. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. 30.09.2016. U prvih devet mjeseci 2016. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

TFI-POD

TFI-POD Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 30.06.2017. Matični broj (MB): 03715957 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040004561 Osobni identifikacijski

Више

AG-Nerevidirani_4Q2017

AG-Nerevidirani_4Q2017 Adris Grupa d.d. Tromjesečni nerevidirani financijski izvještaji na dan 31. prosinca 2017. godine Adris Grupa d.d. / Obala Vladimira Nazora 1 / 52210 Rovinj, Hrvatska tel.: +385 (0)52 801 000, 801 122;

Више

GFI-2016_IVB_bil_rdg_nt

GFI-2016_IVB_bil_rdg_nt BILANCA POD-BIL AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA ( 003+00+020+03+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA ( 004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije,

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14 На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др.

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018) Član 1 Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama i pravne

Више

pdfTFI-POD

pdfTFI-POD OLYMPIA VODICE D.D. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 01.01.2013. 30.06.2013. MEðUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2013. 30.06.2013. U prvom polugodištu 2013.-e godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail:kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 3.Ст-1/ године

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 3.Ст-1/ године KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 3.Ст-1/2010 13.12.1990. године Текући рачуни 1) 780-251-38 стечајног / 2) ликвидационог

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

Referentna stranica ,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 10 Mat

Referentna stranica ,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 10 Mat Referentna stranica 299.89.89,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 205. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 0 Matični broj (MB): 0304593 Matični broj suda (MBS): 0806344

Више

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01 З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11,

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

Referentna stranica ,91 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matičn

Referentna stranica ,91 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matičn Referentna stranica 280.457.339,9 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 204. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matični broj (MB): Matični broj suda (MBS): 0 0304593 0806344

Више

Adris_Q4_naslovnica_međuizvještaj_

Adris_Q4_naslovnica_međuizvještaj_ Adris Grupa d.d. Tromjesečni financijski izvještaji na dan 31. prosinac 2012. godine Adris Grupa d.d. / Obala Vladimira Nazora 1 / 52210 Rovinj, Hrvatska tel.: +385 (0)52 801 000, 801 122; fax: +385 (0)52

Више

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx Службени гласник РС, бр. 60/2011 На основу члана 15. став 1. и члана 64. став 2. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010), члана 69. став 3. и члана 70а. став

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике

Више

Referentna stranica ,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati

Referentna stranica ,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati Referentna stranica 1.205.770.925,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 2011. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matični broj (MB): Matični broj suda (MBS): 10 01581392

Више

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje На основу члана 486, 490. и 491. Закона о привредним друштвима ( Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. закон и 5/2015) и члана 22. и 69. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС бр. 15/2016)

Више

На основу члана 19. став 1. Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/08 и 50/10) и члана 181.

На основу члана 19. став 1. Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, бр. 73/08 и 50/10) и члана 181. На основу члана 19. став 1. Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/08 и 50/10) и члана 181. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održ

AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD Sremput Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održ SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: 17.05.2018. god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održanoj dana 17.05.2018. godine, doneo sledeću O D L U K U SAZIVA SE redovna

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 31.12.2017. Matični broj (MB): 03674223 Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 080004355 Osobni identifikacijski

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

На основу члана 230. и 249. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 04/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. ста

На основу члана 230. и 249. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 04/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. ста На основу члана 230. и 249. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 04/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство

Више

RVNC_INFORMATOR

RVNC_INFORMATOR Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

На основу члана 19. став 1. Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/08 и 50/10) и члана 181.

На основу члана 19. став 1. Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, бр. 73/08 и 50/10) и члана 181. На основу члана 19. став 1. Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/08 и 50/10) и члана 181. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 31.12.2017. Matični broj (MB): 03674223 Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 080004355 Osobni identifikacijski

Више

kljklčkčjklčjlk

kljklčkčjklčjlk СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2015. године Народна банка Србије Садржај: 1. Тржиште осигурања... 4 1.1. Учесници на тржишту...

Више

Obveznik: ; USLUGA D.O.O. AKTIVA 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goo

Obveznik: ; USLUGA D.O.O. AKTIVA 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goo AKTIVA. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA ( 0

Више

Na osnovu člana 398, 400, Zakona o privrednim društvima ("Sl

Na osnovu člana 398, 400, Zakona o privrednim društvima (Sl GALENIKA FITOFARMACIJA a.d. Na osnovu članova 22. i 23. Statuta GALENIKE-FITOFARMACIJE a.d. (u daljem tekstu: Društvo) i članova 5. i 7. Poslovnika o radu Skupštine Društva, Odbor direktora je na svojoj

Више

(Microsoft Word - Azurirani Osnovni prospekt - stanprogreskaleni\346 mart 2009.doc)

(Microsoft Word - Azurirani Osnovni prospekt - stanprogreskaleni\346 mart 2009.doc) P R O S P E K T ZA IZDAVANJE HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA A.D. STAN-PROGRES-KALENIĆ NOVI SAD Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju

Више

Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D. Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP Prethodno Tekuće razdoblje oznaka razdoblje A) POTRAŽIVANJA Z

Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D. Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP Prethodno Tekuće razdoblje oznaka razdoblje A) POTRAŽIVANJA Z Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D. Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 30.06.2016. AOP Prethodno Tekuće razdoblje oznaka razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA ČETVRTO TROMJESEČJE Rovinj, 30. siječnja 2011.

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA ČETVRTO TROMJESEČJE Rovinj, 30. siječnja 2011. FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 200. Rovinj, 30. siječnja 20. SADRŽAJ:. Međuizvještaj poslovodstva 2. Financijska izvješća konsolidirana 3. Financijska izvješća nekonsolidirana

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

BILANCA stanje na dan Naziv pozicije AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje AKTIVA A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITA

BILANCA stanje na dan Naziv pozicije AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje AKTIVA A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITA BILANCA stanje na dan 3.03.200. Naziv pozicije Prethodno Tekuće AKTIVA A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA I. NEMATERIJALNA IMOVINA II. MATERIJALNA IMOVINA III. DUGOTRAJNA

Више