Spisak dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, kao i promena i odjava

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Spisak dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, kao i promena i odjava"

Транскрипт

1 Списак доказа на основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураног лица, као и промена и одјава 1. ДАТУМ ПОЧЕТКА ОСИГУРАЊА Као датум почетка осигурања уписује се датум стицања својства осигураника и то: 1) за радни однос: датум заснивања радног односа; доказ: уговор о раду или акт о заснивању радног односа. 2) за именовање или постављење: датум именовања или постављења; доказ: акт о избору, именовању, односно постављењу на функцију. 3) за обављање самосталне делатности: датум почетка обављања самосталне делатности ако се делатност не обавља из радног односа. Ако се самостална делатност обавља из радног односа својство осигураника стиче се првог наредног дана по престанку радног односа; доказ: решење АПР-а (за предузетнике осниваче и чланове привредних друштава), уверење одговарајућег удружења или савеза (за лица која обављају професионалне делатности) или акт верске организације (за свештенике или верске службенике). 4) за обављање пољопривредне делатности: датум почетка обављања пољопривредне делатности од навршених 15 година живота за пензијско и инвалидско осигурање, односно од навршених 18 година живота за здравствено осигурање, датум уписа у регистар пољопривредних газдинстава од навршених 15 година живота за пензијско и инвалидско осигурање, односно од навршених 18 година живота за здравствено осигурање, дан након престанка радног односа, дан након престанка обављања самосталне делатности, дан након завршетка школовања, дан након престанка коришћења породичне пензије; доказ: доказ о власништву на пољопривредном земљишту издат од надлежног органа (катастар непокретности/земљишне књиге), уговор о закупу или уступању земљишта, потврда Министарства финансија Управе за трезор, потврда надлежног органа локалне самоуправе (шефа месне канцеларије), уверење Пореске управе, лична изјава о чињеници бављења пољопривредом (за пријаву на здравствено осигурање). 5) За обављање уговорених послова: датум закључења уговора или датум наведен у уговору као датум почетка обављања уговорених послова, ако се уговорени послови не обављају у току трајања осигурања по другом основу. Ако се уговорени послови обављају у току трајања осигурања по другом основу, први наредни дан по престанку осигурања по основу радног односа, обављања самосталне делатности, пољопривредне делатности, односно први дан периода за који је утврђен стаж осигурања по основу обављања уговорених послова за одређене врсте уговора; доказ: уговор о обављању послова, акт о избору или именовању, доказ о упису у регистар (за вештаке, поротнике, тумаче) и радна књижица. 6) За обављање послова по уговору о правима и обавезама директора: дан почетка рада по основу уговора о правима и обавезама директора;

2 доказ: уговор о правима и обавезама директора. 7) За почетак коришћења неплаћеног одсуства због неге детета до три године живота: дан почетка коришћења неплаћеног одсуства; доказ: решење о неплаћеном одсуству. 8) За коришћење права на новчану накнаду по прописима о незапослености: први дан коришћења права на новчану накнаду по прописима о незапослености; доказ: решење Националне службе за запошљавање или потврда о поднетом захтеву за остваривање права на новчану накнаду. 9) За укључење у обавезно осигурање: дан укључења у обавезно осигурање; доказ: решење организације за обавезно социјално осигурање. 10) За коришћење права на пензију односно новчану накнаду по прописима из пензијског и инвалидског осигурања: дан почетка коришћења права на пензију односно новчану накнаду по прописима из пензијског и инвалидског осигурања; доказ: решење или потврда о поднетом захтеву за остваривање права на пензију уз личну изјаву лица да ће сносити трошкове здравствене заштите ако не оствари право на новчану накнаду. 11) По основу повреде на раду или професионалне болести по престанку радног односа: наредни дан од дана престанка радног односа за лица која имају право на накнаду зараде због повреде на раду или професионалне болести; доказ: отказ уговора о раду или закључена радна књижица уз извештај о повреди на раду или експертизу о професионалној болести. 12) По основу школовања односно стручног усавршавања: дан почетка школовања, односно стручног усавршавања; доказ: потврда школе, односно установе која обавља стручно усавршавање. 13) По основу обављања послова на основу посебних уговора о размени стручњака или споразума о међународној техничкој сарадњи: датум закључења уговора или датум наведен у уговору као датум почетка обављања уговорених послова; доказ: уговор о размени стручњака или споразум о међународној техничкој сарадњи. 14) За осигуранике из члана 22. Закона о здравственом осигурању: дан подношења пријаве; доказ: пријава о пребивалишту или лична карта, (уз проверу да лице нема приоритетни основ осигурања по чл. 17. и 23. Закона о здравственом осигурању, односно као члан породице осигураника из чл. 17. и 23. тог закона - да није запослен, да нема приход од делатности ни катастарски приход, нема пензију, инвалиднину, ни новчану накнаду од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање), извод из матичне књиге рођених, потврда лекара о трудноћи, медицинска документација да

3 болује од одређених болести, уверење старешине манастира или верске заједнице, решење надлежног органа социјалне заштите о материјалном обезбеђењу или сталној новчаној помоћи, доказ да је хранилац породице на одслужењу војног рока и потврда надлежног органа да је лице прималац помоћи, лична изјава да је лице ромске националности, легитимација избеглог или прогнаног лица, за незапослена, избегла и прогнана лица и доказ о висини прихода (у складу са Правилником о месечном износу прихода као цензусу за стицање својства осигураног лица ("Службени гласник РС", број 112/06). 15) За случај стицања својства осигураника поводом пружања хитне медицинске помоћи: дан пружања хитне медицинске помоћи; доказ: потврда здравствене установе о пруженој хитној помоћи. 16) За осигурана лица из члана 28. Закона о здравственом осигурању: дан настанка повреде на раду или професионалне болести; доказ: оцена лекарске комисије о повреди на раду, односно експертиза о утврђеној професионалној болести. 17) За чланове породице осигураника: дан подношења пријаве; доказ: извод из матичне књиге рођених или венчаних. За ванбрачне супружнике оверена изјава ванбрачних супружника да постоји трајнија заједница живота између њих (две и више година) и да не постоје законом прописане брачне сметње као и оверена изјава два сведока да ванбрачна заједница траје дуже од две године, фотокопија личне карте као доказ о заједничком пребивалишту ванбрачних супружника. 2. ОСНОВ ОСИГУРАЊА Уписују се подаци о основу осигурања прописани јединственим методолошким принципима и то: 1) радни однос: за лица у радном односу, односно запослена у привредном друштву, другом правном лицу, државном органу, органу јединице локалне самоуправе или код физичких лица; за цивилна лица на служби у војсци и војним јединицама и установама; за домаће и стране држављане и лица без држављанства који су на територији Републике Србије запослени код страних или међународних организација и установа, страних дипломатских и конзуларних представништава или код страних правних или физичких лица ако међународним уговором није другачије одређено, односно ако је такво осигурање предвиђено међународним уговором; за лица која обављају послове ван просторија послодавца; за лица у радном односу, односно запослене који су упућени на рад у иностранство, односно запослени у привредном друштву или другом правном лицу које обавља делатност или услуге у иностранству, ако нису обавезно осигурана по прописима те земље или ако међународним уговором није другачије одређено. За чланове породица свих наведених лица; доказ: уговор о раду или акт о заснивању радног односа и радна књижица, а ако се заснива радни однос са странцем дозвола за рад издата од Националне службе за запошљавање. 2) основ изједначен са радним односом:

4 - за изабрана или постављена лица ако за обављање функције остварују зараду, накнаду зараде, односно плату и за чланове њихових породица; доказ: акт о избору односно именовању; - за лица која по престанку радног односа остварују право на накнаду зараде због повреде на раду или професионалне болести; доказ: акт о престанку радног односа или закључена радна књижица, извештај о повреди на раду или експертиза о професионалној болести и извештај о привременој спречености за рад - дознака; 3) запослење у иностранству: за домаће држављане запослене у иностранству ако за то време нису обавезно осигурани код страног носиоца осигурања или ако права из обавезног социјалног осигурања по прописима те државе не могу остварити или користити ван њене територије и за чланове њихових породица; доказ: оверен превод потврде послодавца о запослењу у иностранству, потврда иностраног носиоца осигурања да није обавезно осигуран односно да то осигурање не може користити ван територије те земље; 4) обављање привремених и повремених послова: за лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове ако нису осигурани по другом основу; за лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове преко омладинске односно студентске задруге, а имају навршених 26 година живота, односно без обзира на године живота ако нису на школовању, за чланове породица лица која обављају привремене и повремене послове; доказ: уговор о обављању привремених и повремених послова, упут омладинске или студентске задруге, доказ о школовању за лица млађа од 26 година живота; 5) обављање послова по основу уговора: за лица која за извршен посао по основу уговора о делу, ауторског уговора, уговора о породичном смештају према прописима о социјалној заштити и по основу других уговора остварују накнаду, а нису осигурана по другом основу и за чланове њихових породица; доказ: уговор о обављању послова, акт о избору или именовању (посланике, чланове управних/надзорних одбора) доказ о упису у регистар (за вештаке, поротнике, тумаче,) и радна књижица; 6) остваривање новчане накнаде према прописима о раду и запошљавању: за лица за чијим је радом престала потреба и лица којима је престало запослење због стечаја, ликвидације, односно у свим случајевима престанка рада послодавца и за чланове њихових породица - за лица која су престала да обављају самосталну делатност док остварују новчану накнаду према прописима о раду и запошљавању и за чланове породица наведених лица; доказ: решење Националне службе за запошљавање, потврда о поднетом захтеву за остваривање права на новчану накнаду; 7) обављање самосталне делатности за лица која, у складу са законом, самостално обављају привредну или другу делатност; за лица која су оснивачи, односно чланови привредних друштава у складу са законом која у њима раде без обзира да ли су у радном односу у привредном друштву чији су оснивач или члан; за свештенике и

5 верске службенике ако нису обавезно осигурани по основу запослења; за лица која су престала да обављају самосталну делатност док остварују новчану накнаду према прописима о раду и запошљавању и за чланове породица наведених лица; доказ: решење АПР (за предузетнике осниваче и чланове привредних друштава), уверење одговарајућег удружења или савеза (за лица која обављају професионалне делатности), акт верске организације (за свештеника или верског службеника); 8) обављање пољопривредне делатности за лица за која се према закону сматра да се баве пољопривредом (пољопривредници, чланови домаћинства пољопривредника, чланови мешовитог домаћинства, носиоци пољопривредног газдинства и чланови пољопривредног газдинства), ако нису осигураници запослени, осигураници самосталне делатности, корисници пензија и на школовању и за чланове њихових породица; доказ: доказ о власништву на пољопривредном земљишту надлежног органа (катастар непокретности/земљишне књиге), уговор о закупу или уступању земљишта, потврда Управе за трезор, потврда органа локалне самоуправе (шеф месне канцеларије), уверење Пореске управе, радна књижица, уверење Министарства унутрашњих послова о пребивалишту (кретању) и изјава о боравку у иностранству; 9) коришћење пензије: а) за корисника пензије по прописима Републике Србије и чланове њихових породица; доказ: решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, односно потврда о поднетом захтеву за остваривање права на пензију уз личну изјаву лица да ће сносити трошкове здравствене заштите ако не оствари право на пензију; б) за кориснике иностране пензије доказ: акт о утврђивању права на пензију или инвалиднину од иностраног носиоца осигурања; 10) укључење у обавезно осигурање за лица која нису обавезно осигурана у смислу закона и за чланове њихових породица; доказ: решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког завода за здравствено осигурање Посебни основи осигурања у смислу Закона о здравственом осигурању: 1) школовање или стручно усавршавање: за стране држављане за време школовања или стручног усавршавања на територији Републике Србије; доказ: уверење о школовању или стручном усавршавању; 2) обављање послова на основу посебних уговора о размени стручњака или споразума о међународној техничкој сарадњи; доказ: уговор о размени стручњака или споразум о међународној техничкој сарадњи; 3) децу до навршених 15 година живота;

6 доказ: извод из матичне књиге рођених; 4) школска деца и студенти до краја прописаног школовања а најкасније до навршених 26 година; доказ: - извод из матичне књиге рођених, - потврда школе односно високошколске установе да су на школовању; 5) деца и омладина - скитнице из прихватних станица и прихватилишта; доказ: потврда или друга врста доказа који издаје прихватна станица, односно прихватилиште са утврђеним идентификационим подацима о лицу; 6) жене у вези са планирањем породице као и у току трудноће, порођаја и материнства до 12 месеци након порођаја; доказ: потврда изабраног лекара-гинеколога о трудноћи, порођају, односно планирању породице, а за материнство до 12 месеци након порођаја извод из матичне књиге рођених за дете до његових навршених годину дана живота; 7) корисници помоћи - чланови породице чији је хранилац на одслужењу војног рока; доказ: потврда о служењу војног рока храниоца породице и потврда надлежног органа да је члан породице корисник помоћи; 8) лица ромске националности; доказ: - лична изјава да је лице ромске националности, - пријава боравка; 9) избеглице и прогнана лица из бивших република СФРЈ; доказ: - фотокопија избегличке легитимације, односно фотокопија легитимације прогнаног лица, - изјава о члановима породице и приходима по члану породице (Образац ЦЗ), - докази о личним приходима и приходима чланова породице који се не прибављају службеним путем (зарада, пензија, уговорена накнада), - изводи из матичних књига за чланове породице или изјава као доказ о сродству; 2.2. Чланови породица осигураника поднесе следеће доказе о сродству: Супружник или ванбрачни партнер - за супружника: фотокопија личне карте, извод из матичне књиге венчаних. - за разведеног супружника: фотокопија личне карте, судска одлука којом је утврђено право на издржавање.

7 - за ванбрачног партнера: оверене фотокопије личних карата из којих се може видети заједничка адреса, оверена изјава ванбрачних партнера да постоји ванбрачна заједница (две и више година), оверена изјава два сведока о ванбрачној заједници. - за супружника или ванбрачног партнера осигураника пензионера, запосленог, предузетника и др. коме је место пребивалишта на адреси где се налази пољопривредно земљиште (без обзира на власништво земље): изјава два сведока оверена код општине, суда или у месној канцеларији да се не бави пољопривредом као јединим или основним занимањем и потврда РФ ПИО да није осигуран као пољопривредник по прописима ПИО. Дете - за дете рођено у браку или ван брака: извод из матичне књиге рођених; - за усвојено дете: одлука надлежног органа о усвојењу; - за пасторка: извод из матичне књиге рођених за дете и извод из матичне књиге венчаних за родитеље; - за дете узето на издржавање: одлука надлежног органа о утврђивању обавезе издржавања; - за дете старије од 18 година: фотокопија личне карте, потврда са факултета или високошколске установе. Родитељи - за родитеље: фотокопија личне карте родитеља, извод из матичне књиге рођених осигураника преко кога треба да остваре права из здравственог осигурања; - за очуха и маћеху: фотокопија личне карте за очуха или маћеху, извод из матичне књиге рођених осигураника преко кога треба да остваре права из здравственог осигурања и извод из матичне књиге венчаних за родитеља; - за усвојитеља: фотокопија личне карте за усвојитеља, акт о усвојењу, односно извод из матичне књиге рођених; акт о издржавању по прописима о породичној заштити; - за млађе од 65 година: налаз органа вештачења по прописима ПИО; Деда и баба - извод из матичне књиге рођених за осигураника преко кога треба да остваре права из здравственог осигурања и извод из матичне књиге рођених за родитеља осигураника; - акт о издржавању по прописима о породичној заштити а за лице млађе од 65 година налаз органа вештачења о утврђеном потпуном губитку радне способности. Унучад - изводи из матичних књига рођених за дете и родитеља као доказе о сродству. Браћа и сестре

8 - изводи из матичних књига рођених као доказ о сродству; - акт о издржавању у смислу прописа о породичној заштити а за лица млађа од 65 година, налаз органа вештачења о утврђеном потпуном губитку радне способности Обавезно здравствено осигурање за случај настанка повреде на раду или професионалне болести: 1) ученици и студенти на обавезном производном раду, професионалној пракси или практичној настави; доказ: потврда школе да је лице на обавезном производном раду, професионалној пракси или практичној настави; 2) волонтери; доказ: уговор о волонтерском раду; 3) лице које преко омладинске или студентске задруге обавља привремене или повремене послове, до навршених 26 година ако је на школовању; доказ: уговор о привременим и повременим пословима преко омладинске, односно студентске задруге; 4) лице на додатном образовању и обуци по упуту Националне службе за запошљавање; доказ: потврда Националне службе за запошљавање да је лице упућено на додатно образовање и обуку; 5) лице која учествују у организованим јавним радовима; доказ: потврда организатора јавних радова да је лице учесник радова; 6) лице које учествује у акцијама спасавања или у заштити и спасавању приликом елементарних непогода и других несрећа; доказ: потврда надлежног органа да је лице учесник у акцији спасавања; 7) ватрогасци и лица на обуци за гашење пожара; доказ: потврда ватрогасне службе да је лице ангажовано у ватрогасној служби, односно на обуци за гашење пожара; 8) лице које се налази на обуци за одбрану земље; доказ: потврда надлежног органа да је лице на обуци за одбрану земље; 9) лице које је ангажовано на обезбеђивању јавних скупова, културних и спортских догађаја; доказ: потврда организатора јавног скупа да је лице ангажовано;

9 10) лице која се налази на издржавању казне затвора док ради; доказ: потврда надлежног органа да лице које је на издржавању казне затвора ради. 3. ДАТУМ ПРЕСТАНКА ОСИГУРАЊА Као датум престанка осигурања уписује се датум престанка својства осигураника и то: 1) за радни однос: датум престанка радног односа доказ: решење о отказу уговора о раду или акт о престанку радног односа; 2) за именовање или постављење: датум разрешења доказ: акт о разрешењу; 3) за обављање самосталне делатности: датум престанка обављања самосталне делатности, односно дан који претходи датуму стицања приоритетног, односно другог основа осигурања. За осниваче: датум брисања из регистра као директора или заступника, дан доношења решења о отварању стечајног поступка, први наредни дан по објављивању одлуке о ликвидацији на интернет страни АПР; доказ: решење АПР (за предузетнике, осниваче и чланове привредних друштава), уверење одговарајућег удружења или савеза (за лица која обављају професионалне делатности), акта верске организације (за свештеника или верског службеника); 4) за обављање пољопривредне делатности: датум престанка обављање пољопривредне делатности или претходни дан у односу на датум стицања другог основа осигурања, почетка школовања, одслужења војног рока, датума утврђивања неспособности за обављање пољопривредне делатности, датума остваривања права на пензију односно испуњења услова за старосну пензију, дан брисања газдинства из регистра газдинстава или промене статуса; доказ: доказ о стицању другог основа осигурања, школска потврда, потврда војног одсека, налаз лекара вештака, решење о остваривању права на пензију, потврда Управе за трезор. За одјаву са здравственог осигурања пољопривредника који су старији од 65 година и оцена лекарске комисије Републичког завода за здравствено осигурање да је лице неспособно за самосталан рад и остваривање прихода; 5) за обављање уговорених послова: дан престанка обављања уговорених послова, односно последњи дан стажа по основу исплаћене уговорене накнаде на основу уговора без уговореног рока трајања, претходни дан у односу на датум стицања другог основа осигурања; доказ: докази о стицању другог основа осигурања, потврда исплатиоца о престанку обављања уговорених послова; 6) за обављање послова по уговору о правима и обавезама директора: дан престанка рада по основу уговора о правима и обавезама директора; доказ: уговор о правима и обавезама директора;

10 7) за престанак коришћења неплаћеног одсуства због неге детета до три године живота: дан престанка коришћења неплаћеног одсуства; доказ: решење о коришћењу неплаћеног одсуства; 8) за престанак права на новчану накнаду по прописима о незапослености: дан престанка коришћења новчане накнаде по прописима о незапослености; доказ: решење Националне службе за запошљавање; 9) по основу повреде на раду или професионалне болести по престанку радног односа наредни дан од дана престанка лечења; доказ: оцена лекарске комисије Републичког завода за здравствено осигурање; 10) за престанак школовања односно стручног усавршавања: дан престанка школовања односно стручног усавршавања; доказ: потврда школе односно установе која пружа стручно усавршавање 11) по основу обављања послова на основу посебних уговора о размени стручњака или споразума о међународној техничкој сарадњи датумом истека уговора или датум наведен у уговору као датум престанка обављања уговорених послова; доказ: уговор о размени стручњака или споразум о међународној техничкој сарадњи; 12) за осигуранике из члана 22. Закона о здравственом осигурању: дан подношења одјаве; доказ: доказ о стицању осигурања по приоритетном основу; 13) за случај стицања својства осигураника поводом пружања хитне медицинске помоћи: дан престанка пружања хитне медицинске помоћи; доказ: потврда здравствене установе; 14) за осигурана лица из члана 28. Закона о здравственом осигурању: дан престанка приоритетног осигурања; доказ: доказ о престанку приоритетног осигурања; 15) за чланове породице осигураника: датум престанка својства. 4. ОСНОВ ПРЕСТАНКА ОСИГУРАЊА Уписују се подаци о основу престанка осигурања прописани јединственим методолошким принципима и то: 1) Стечај и ликвидација доказ: решење о отказу уговора о раду, односно акт надлежног органа о престанку обављања самосталне делатности;

11 2) Остали разлози престанка рада послодавца доказ: решење, одлука или други акт о престанку радног односа односно акт надлежног органа; 3) Смрт доказ: извод из матичне књиге умрлих; 4) Остваривање права на старосну или породичну пензију доказ: решење о престанку радног односа због остваривања права на старосну пензију; 5) Губитак радне способности који је утврђен на законом прописан начин доказ: решење о престанку радног односа због губитка радне способности; 6) Истек рока за који је радни однос заснован доказ: уговор о раду односно решење о отказу уговора о раду; 7) Споразум између запосленог и послодавца доказ: споразум; 8) Кривично дело запосленог учињено на раду или у вези са радом 9) Повреда радне обавезе утврђене општим актом или уговором о раду кривицом запосленог 10) Ако запослени не остварује резултате рада односно нема потребна знања и способности, за обављање послова на којима ради 11) Ако запослени не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца 12) Ако се запослени не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од дана истека рока за неплаћено одсуство или мировање радног односа у смислу овог закона

12 13) Ако запослени злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за рад 14) Ако запослени одбије закључење анекса уговора о раду у смислу члана 171. став 1. тач. 1. до 4. Закона о раду 15) Ако запослени одбије закључење анекса уговора о раду у вези са чланом 33. став. 1. тачка 10. Закона о раду (измена уговорене зараде) 16) Ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла 17) Пренос оснивачких права власника односно члана привредног друштва доказ: акт надлежног органа; 18) Одслужење војног рока доказ: потврда надлежног органа односно војна књижица; 19) Престанак рада предузетника, односно, оснивача привредног друштва доказ: акт надлежног органа; 20) Престанак осигурања због брисања неактивног привредног друштва из регистра привредних друштава доказ: акт надлежног органа; 21) Престанак обављања уговорених послова доказ: уговор, одлука односно потврда исплатиоца накнаде; 22) Престанак осигурања за лица укључена у обавезно осигурање доказ: решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког завода за здравствено осигурање; 23) Престанак својства осигураника пољопривредника услед неспособности за рад доказ: оцена лекарске комисије да је неспособан за самосталан рад и остваривање прихода уз доказ да су приходи испод цензуса (Републички завод за здравствено осигурање по службеној дужности);

13 24) Прекид осигурања по основу радног односа због мировања доказ: решење послодавца; 25) Прекид обављања самосталне делатности због боловања или породиљског одсуства доказ: акт надлежног органа односно уверење Пореске управе; 26) Престанак мировања права и обавеза по основу рада због неге детета до три године старости у складу са прописима о раду доказ: акт послодавца; 27) Престанак права на новчану накнаду по прописима о запошљавању доказ: решење; 28) Престанак права на накнаду зараде због повреде на раду или професионалне болести, по престанку радног односа доказ: оцена лекарске комисије; 29) Даном престанка пружања хитне медицинске помоћи доказ: извештај здравствене установе; 30) Даном престанка права на пензију односно новчану накнаду по прописима о пензијском и инвалидском осигурању доказ: решење; 31) Дете доказ: извод из матичне књиге рођених кад наврши 26 година живота односно потврда о завршетку школовања; 32) Родитељ, деда, баба, унучад, браћа и сестре доказ: доказ о престанку обавезе издржавања или доказ о стицању другог основа осигурања. 5. ПРОМЕНА ОСИГУРАЊА Докази за промену података су исти као и за утврђивање својства осигураника, односно осигураног лица и престанак осигурања. Податак о промени уноси на основу доказа који се траже за обележје у коме се податак мења.

Microsoft Word - Zakon_o_doprinosima

Microsoft Word - Zakon_o_doprinosima Na osnovu člana 58. alineja 7. Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske prečišćeni tekst ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne Skupštine Republike Srpske, na

Више

Microsoft PowerPoint RADNO PRAVO

Microsoft PowerPoint RADNO PRAVO Radno pravo Obuka za polaganje stručnog ispita za sticanje licence stečajnog upravnika Beograd, jun 2005. www.cesmecon.com Pravni izvori Zakon o radu (Sl. glasnik RS br. 24/05) Zakon o zapošljavanju i

Више

Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољо

Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољо Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољопривредну производњу 10 Утврђивање испуњености услова

Више

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON o doprinosima za obavezno socijalno

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС, БРОЈ 25/2019 ОД ГОДИНЕ Закон о здравственом осигурању Закон о здравственој заштити Закон о предметима опште употребе За

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС, БРОЈ 25/2019 ОД ГОДИНЕ Закон о здравственом осигурању Закон о здравственој заштити Закон о предметима опште употребе За СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС, БРОЈ 25/2019 ОД 3.4.2019. ГОДИНЕ Закон о здравственом осигурању Закон о здравственој заштити Закон о предметима опште употребе Закон о изменама и допунама Закона о супстанцама које

Више

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI   Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

ZAKON

ZAKON Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju I UVODNE ODREDBE Član 1 Penzijsko i invalidsko osiguranje obuhvata obavezno i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje. Član 2 Ovim zakonom uređuje se obavezno

Више

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010,

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ 08 03. ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалне заштите, На основу члана 11. став 4. а у вези члана

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), а у вези са чланом

Више

Microsoft Word - POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVE I ODJAVE.DOC

Microsoft Word - POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVE I ODJAVE.DOC PRIJAVA I ODJAVA RADNIKA I POSLODAVCA KOD PRAVNE OSOBE KOD FIZIČKE OSOBE STRANO PREDSTAVNIŠTVO VELEPOSLANSTVO VOLONTERI PRAVNA OSOBA VOLONTERI FIZIČKA OSOBA PRIJAVA RADNI ODNOS TISKANICA T-2 ispunjena

Више

ZAKON

ZAKON ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE Ĉlan 1 Ovim zakonom ureċuju se vrste, sadrţaj i naĉin

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

Microsoft Word Sajt lat.doc

Microsoft Word Sajt lat.doc Tabela 1 25.01.2019. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2018 / isti mesec 2017 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Више

Закон о евиденцијама у области рада Закон је објављен у "Службеном листу СРЈ", бр. 46/96. Види: чл. 64. Уставне повеље - СЛ СЦГ, 1/ Види: чл. 8

Закон о евиденцијама у области рада Закон је објављен у Службеном листу СРЈ, бр. 46/96. Види: чл. 64. Уставне повеље - СЛ СЦГ, 1/ Види: чл. 8 Закон о евиденцијама у области рада Закон је објављен у "Службеном листу СРЈ", бр. 46/96. Види: чл. 64. Уставне повеље - СЛ СЦГ, 1/2003-1. Види: чл. 81. Закона - РС, 101/2005-28. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 7. став 2. Одлуке о буџетском фонду за повећање ната

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 7. став 2. Одлуке о буџетском фонду за повећање ната СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 10 13.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 7. став 2. Одлуке о буџетском фонду за повећање наталитета општине Књажевац ( Сл. лист општине Књажевац,

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА НАЦРТ ЗАКОНА О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ Београд,

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. lis

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor:   ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA (Sl. lis Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: www.paragraf.rs ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. list SFRJ", br. 11/78 i 64/89, "Sl. list SRJ", br. 42/92,

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

Microsoft Word - 05 e Pravilnik o radnoj knjizici

Microsoft Word - 05 e Pravilnik o radnoj knjizici Na osnovu člana 133. stav 4. Zakona o radu ( Službene novine Federacije BiH, broj 43/99), federalni ministar socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, donosi PRAVILNIK O RADNOJ KNJIŽICI * I -

Више

Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, Београд ОБРАЗ

Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, Београд ОБРАЗ Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, 11000 Београд ОБРАЗАЦ БР. 1 (за лица која право остварују први пут) Број

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VLADA PRIJEDLOG ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU Sarajevo, februar godine 1

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VLADA PRIJEDLOG ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU Sarajevo, februar godine 1 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VLADA PRIJEDLOG ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU Sarajevo, februar 2017. godine 1 PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM

Више

ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство

ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Сл. гласник РС, бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство Републике Србије. Члан 2 Држављанство Републике Србије

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

На основу члана 23 Закона о превозу у друмском саобраћају ( Службени гласник РС", број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 31

На основу члана 23 Закона о превозу у друмском саобраћају ( Службени гласник РС, број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 31 На основу члана 23 Закона о превозу у друмском саобраћају ( Службени гласник РС", број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 31 Одлуке о јавном градском и приградском превозу путника

Више

Naknada za rad upravniku stambene zajednice koji je izabran iz redova stanara Šta sve treba da zna stambena zajednica koja odluči da upravniku koji je

Naknada za rad upravniku stambene zajednice koji je izabran iz redova stanara Šta sve treba da zna stambena zajednica koja odluči da upravniku koji je Naknada za rad upravniku stambene zajednice koji je izabran iz redova stanara Šta sve treba da zna stambena zajednica koja odluči da upravniku koji je izabran iz redova stanara isplaćuje naknadu za rad

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno P R A V I L N I K O PORESKOJ PRIJAVI ZA UTVRĐIVANJE

Више

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12,

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, број 119/12, ГОДИНА: V БРОЈ: 17 26. јун 2015. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) и

Више

ПУ Нада Наумовић ПУ Ђурђевдан Број: Број: Датум: Датум: Крагујевац Крагујевац Директор предшколске установе На

ПУ Нада Наумовић ПУ Ђурђевдан Број: Број: Датум: Датум: Крагујевац Крагујевац Директор предшколске установе На ПУ Нада Наумовић ПУ Ђурђевдан Број: 012190 Број: 011841 Датум: 04.04.2019. Датум: 04.04.2019. Крагујевац Крагујевац Директор предшколске установе Нада Наумовић и директор Предшколске установе Ђурђевдан,

Више

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU

Више

РАДНИ ОДНОСИ ПИТАЊЕ: Које документе запослени треба да приложи послодавцу када подноси захтев за спречавање злостављања на раду против другог колеге и

РАДНИ ОДНОСИ ПИТАЊЕ: Које документе запослени треба да приложи послодавцу када подноси захтев за спречавање злостављања на раду против другог колеге и РАДНИ ОДНОСИ ПИТАЊЕ: Које документе запослени треба да приложи послодавцу када подноси захтев за спречавање злостављања на раду против другог колеге и одбија да ради позивајући се на члан 26. Закона о

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗАКОН О ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Оквир Закона Овим Законом утврђују се плате, накнаде и одређена материјална права судија и тужилаца и стручних

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14 На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др.

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU  STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више

Матична књига венчаних Град Сомбор Матично подручје Сомбор Текући број за годину ЗАПИСНИК О ПРИЈАВИ ЗАКЉУЧЕЊА БРАКА Састављен (датум) године у (назив

Матична књига венчаних Град Сомбор Матично подручје Сомбор Текући број за годину ЗАПИСНИК О ПРИЈАВИ ЗАКЉУЧЕЊА БРАКА Састављен (датум) године у (назив Матична књига венчаних Град Сомбор Матично подручје Сомбор Текући број за годину ЗАПИСНИК О ПРИЈАВИ ЗАКЉУЧЕЊА БРАКА Састављен (датум) године у (назив органа из члана 6. ст. 2. и 4. Закона о матичним књигама)

Више

Aktuelni podaci za april NSJ AKTUELNI PODACI NA OSNOVU POSLEDNJEG OBJAVLJENOG PODATKA O PROSEČNOJ ZARADI ZA MESEC FEBRUAR GODINE: -Ukupno

Aktuelni podaci za april NSJ AKTUELNI PODACI NA OSNOVU POSLEDNJEG OBJAVLJENOG PODATKA O PROSEČNOJ ZARADI ZA MESEC FEBRUAR GODINE: -Ukupno AKTUELNI PODACI NA OSNOVU POSLEDNJEG OBJAVLJENOG PODATKA O PROSEČNOJ ZARADI ZA MESEC FEBRUAR 2015. GODINE: -Ukupno za Republiku Srbiju 58.992,00 dinara -Za privredu Republike Srbije.Od januara 2011. godine

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o volonterskom radu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o volonterskom radu ("Službeni list Crne Gore", br. 026/10 od 07.05.2010), 2. Ispravka Zakona o volonterskom radu ("Službeni

Више

Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, б

Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, б Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, бр. 34/03, 64/04 УС, 84/04 др. закон, 85/05, 101/05

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo

Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo ZAKON O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI KANTONA SARAJEVO 1 ( Službene novine Kantona Sarajevo, br. 5/19) POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet Zakona) Ovim zakonom uređuju se plaće i naknade

Више

Microsoft Word Sajt cir.doc

Microsoft Word Sajt cir.doc Табела 1 25.12.2008. САВЕТНИК КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈУ Објављено у У месецу према претходном месецу Од почетка до краја периода Од почетка сваког месеца до краја периода 1 2 3 4 5 6 1. 01.2008. С.Г.

Више

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 66/2014)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 66/2014) На основу члана 41. став 13. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон,

Више

Tабела А1 СТАЖ (СТАРОСТ) УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕГЛЕД БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА ВОЗ АД (на дан године) К В А Л И Ф И К А Ц И О Н А

Tабела А1 СТАЖ (СТАРОСТ) УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕГЛЕД БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА ВОЗ АД (на дан године) К В А Л И Ф И К А Ц И О Н А Tабела А1 СТАЖ (СТАРОСТ) УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕГЛЕД БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА ВОЗ АД (на дан 31.12.2015. године) К В А Л И Ф И К А Ц И О Н А С Т Р У К Т У Р А Прилог 1. НИЖА КВ СРЕДЊА ВКВ ВИША

Више

NAJNOVIJE IZMENE PRAVILNIKA O UGOVARANJU SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA GODINU KNJIGOVODSTVENI TRETMAN KAPITALNOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA TRET

NAJNOVIJE IZMENE PRAVILNIKA O UGOVARANJU SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA GODINU KNJIGOVODSTVENI TRETMAN KAPITALNOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA TRET NAJNOVIJE IZMENE PRAVILNIKA O UGOVARANJU SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2014. GODINU KNJIGOVODSTVENI TRETMAN KAPITALNOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA TRETMAN DONACIJA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ODGOVORI

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/1), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente Gradska uprava grada Beograda, sekretarijat za obrazovanje objavljuje konkurs za dodelu jednokratne pomoći na ime finansiranja jednog dela školarine za nastavnu 2010/2011.god. za 1.000 socijalno-materijalno

Више

ЗАКОН о запошљавању странаца "Службени гласник РС", број 128 од 26. новембра I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет Члан 1. Овим законом уређују се услови и

ЗАКОН о запошљавању странаца Службени гласник РС, број 128 од 26. новембра I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет Члан 1. Овим законом уређују се услови и ЗАКОН о запошљавању странаца "Службени гласник РС", број 128 од 26. новембра 2014. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет Члан 1. Овим законом уређују се услови и поступак за запошљавање странaца у Републици Србији

Више

Marka Marulića br. 1, 76100, Brčko distrikt BiH Марка Марулића бр. 1, 76100, Брчко дистрикт БиХ

Marka Marulića br. 1, 76100, Brčko distrikt BiH Марка Марулића бр. 1, 76100, Брчко дистрикт БиХ ПРИJAВA ЗA УЧEШЋE НA JAВНOM ПOЗИВУ пoслoдaвцимa зa зaпoшљaвaњe нeзaпoслeних лицa из кaтeгoриje тeжe зaпoшљивих (лицa стaриje живoтнe дoби, лицa сa инвaлидитeтoм, млaди дo 35 гoдинa стaрoсти) сa aктивнe

Више

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/ ispr., 57/2011, 110/ odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/20

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU (Sl. glasnik RS, br. 107/2005, 109/ ispr., 57/2011, 110/ odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/20 ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/2014 - odluka US) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom

Више

"Службени гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012 (Одлука Уставног суда), 119/2012, 55/2013 (Решење Уставног суда) На основу члана 83.

Службени гласник РС, бр. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012 (Одлука Уставног суда), 119/2012, 55/2013 (Решење Уставног суда) На основу члана 83. "Службени гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012 (Одлука Уставног суда), 119/2012, 55/2013 (Решење Уставног суда) На основу члана 83. тачка 3. Устава Републике Србије, доносим У К А З о

Више

Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: 14.12.2018.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 46.Закона о локалној

Више

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI   Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

Више

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. т

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. т На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 25/2013 Бачка Паланка 31. јул године 198 На основу члана 209. став 1. та

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 25/2013 Бачка Паланка 31. јул године 198 На основу члана 209. став 1. та SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 25/2013 Бачка Паланка 31. јул 2013. године 198 На основу члана 209. став 1. тачка 5, члана 210. став. 3. и члана 213. Закона о социјалној

Више

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc "Službeni glasnik RS", br. 18/92, "Službeni list SRJ", br. 42/2002, "Službeni glasnik RS", br. 45/2002, Z A K O N O IZBEGLICAMA Član 1. Srbima i građanima drugih nacionalnosti koji su usled pritiska hrvatske

Више

Obrazac PPI-4

Obrazac PPI-4 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА Организациона јединица Образац ППИ-4 ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА 1 1. ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ПОРЕЗА 2 1. Пословно

Више

Microsoft Word - LAT_Odluka o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad.doc

Microsoft Word - LAT_Odluka o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad.doc Na osnovu člana 7., 9. i 26. Zakona o društvima za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 17/05), i člana 8. stav 1. tačka 12. i člana 16. stav 1. tačka 2. Statuta Agencije za osiguranje

Више

ЈУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИКОЛА ТЕСЛА БАЊА ЛУКА Бања Лука, Булевар војводе Петра Бојовића 1А Контакт телефони: ЈИБ: Павиљон I и II: централа

ЈУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИКОЛА ТЕСЛА БАЊА ЛУКА Бања Лука, Булевар војводе Петра Бојовића 1А Контакт телефони: ЈИБ: Павиљон I и II: централа ЈУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИКОЛА ТЕСЛА БАЊА ЛУКА Бања Лука, Булевар војводе Петра Бојовића 1А Контакт телефони: ЈИБ: 4401568870009 Павиљон I и II: централа 051/235-051 Ж-Р: Нова Банка БЛ 555-100-000-74084-40

Више

Број: I-РП-1-58/14 Дана: Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке

Број: I-РП-1-58/14 Дана: Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке Број: I-РП-1-58/14 Дана: 21.02.2015. Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману ( Службени

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ Београд, април 2015. године 1. УВОД Републички фонд за здравствено

Више

Novi Kneževac I krug 2013 final (1)

Novi Kneževac I krug 2013 final (1) На основу члана 64. став. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/6, 69/8 и 41/9) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8.

Више

„MK COMMERCE“ d

„MK COMMERCE“ d Na osnovu člana 30. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS" br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) (u daljem tekstu: Zakon), dana.godine zaključuje se Između: UGOVOR O RADU 1. (Naziv i sedište poslodavca),

Више

VOZAČKA DOZVOLA

VOZAČKA  DOZVOLA VOZAČKA DOZVOLA 1. ŠTA JE VOZAČKA DOZVOLA? Motornim vozilom u saobraćaju na putu može samostalno da upravlja samo lice koje ima važeću vozačku dozvolu, stranu vozačku dozvolu ili međunarodnu vozačku dozvolu.

Више

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br.

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

Microsoft Word - !! Sluzbeni List 20 lat.doc

Microsoft Word - !!  Sluzbeni List 20 lat.doc TISKOVINA POŠTARINA PLAĆENA KOD POŠTE 24000 SUBOTICA SLUŽBENI LIST OPŠTINE SUBOTICA BROJ: 20 GODINA: XLII DANA: 22. avgust 2006. CENA: 65,00 DIN. Na osnovu člana 27. stav 1. i člana 28. stav 2. Odluke

Више

ЗАКОН

ЗАКОН ЗАКОН О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређују се услови, начин и поступак за утврђивање

Више

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE (Sl. glasnik RS, br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju merila za utvrđivanje

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 41/09), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину ( Службени гласник РС, број 107/09) и члана 42.

Више

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode] PROBLEMI ODRŽIVOSTI JAVNOG SISTEMA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI Rakonjac-Antić Tatjana Lisov Milimir Rajić Vesna X MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM Tržište osiguranja u poslednjoj dekadi i perspektive

Више

Microsoft Word - ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA-STAMBENO PRON..doc

Microsoft Word - ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA-STAMBENO PRON..doc Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica Stambeno-kreditni pronatalitetni fond Grada Subotice Broj: I-360-235/2010 Dana: 17.12.2010. S u b o t i c a Na osnovu člana 31. stav 1. alineja

Више

_sr

_sr БРОЈ 11. ГОДИНА XLVI г. С Е Н Т А 110. На основу члана 4. става 2. Правилника о расподели средстава Фонда за стипендирање студената Општине Сента ( Службени лист општине Сента, број 16/2009 и 17/2010)

Више

Pregled uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o mirovinskom osiguranju Narodne no

Pregled uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o mirovinskom osiguranju Narodne no Pregled vjeta za ostvarivanje prava na mirovin Repblici Hrvatskoj prema Zakon o mirovinskom osigranj Zakon o mirovinskom osigranj Narodne novine, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16 i 115/18 2019.

Више

Penzijsko i invalidsko osiguranje

Penzijsko i invalidsko osiguranje Prof.dr Jasminka Gradaščević-Sijerčić Penzijsko i invalidsko osiguranje Sarajevo, 17. 04. 2018.godine Sarajevo, 25. 04. 2018. godine Sadržaj 1. Uvod: penzioni sistemi i pravni okvir 2. Elementi pravnih

Више

Microsoft Word - izmene i dopune.doc

Microsoft Word - izmene i dopune.doc На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-119-5/18-IV сачинила је: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Наручилац Адреса - Израда

Више

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА НИС АД ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УСАГЛАШЕНИ ТЕКСТ На основу члана 248. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/05 и 61/05 и 54/09) репр

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА НИС АД ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УСАГЛАШЕНИ ТЕКСТ На основу члана 248. Закона о раду (Службени гласник РС бр. 24/05 и 61/05 и 54/09) репр КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА НИС АД ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УСАГЛАШЕНИ ТЕКСТ На основу члана 248. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/05 и 61/05 и 54/09) репрезентативни синдикати у НИС-у а.д Нови Сад Јединствена

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

Microsoft Word - ADMINISTRATIVNI DOGOVOR o sprovodjenju sporazuma o socijalnom osiguranju BiH i R Slovenije.doc

Microsoft Word - ADMINISTRATIVNI DOGOVOR  o sprovodjenju sporazuma o socijalnom osiguranju  BiH i R  Slovenije.doc MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE 31 ADMINISTRATIVNI DOGOVOR O PROVOĐENJU SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SLOVENIJE Na osnovu člana 26. stav 1.

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 13. страна 583. 16.08.2013. 88. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и

Више

Бољевац, 14. јул 2011.године Година IV број 6 С А Д Р Ж А Ј ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 4 Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у за

Бољевац, 14. јул 2011.године   Година IV број 6 С А Д Р Ж А Ј ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 4 Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у за Бољевац, 14. јул 2011.године www.boljevac.org.rs Година IV број 6 С А Д Р Ж А Ј ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 4 Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини

Више

Zakon o drzavljanstvu FBiH

Zakon o drzavljanstvu FBiH ZAKON O DRŽAVLJANSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 1 ZAKON O DRŽAVLJANSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet Zakona) Ovim zakonom uređuju se uvjeti za sticanje i prestanak

Више