РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2"

Транскрипт

1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март године

2

3 САДРЖАЈ 1. УВОД НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА Преузете веће обавезе у односу на одобрене апропријације Опис неправилности Исказане мере исправљања Оцена мера исправљања Месне заједнице су извршиле расходе и издатке из осталих извора финансирања без захтева за повећање одговарајућих апропријација Опис неправилности Исказане мере исправљања Оцена мера исправљања Преузете обавезе и извршени расходи без одговарајућег поступка јавне набавке и без поштовања законских процедура у поступцима јавних набавки Опис неправилности Исказане мере исправљања Оцена мера исправљања Више планирана маса средстава за плате Опис неправилности Исказане мере исправљања Оцена мера исправљања Већи број запослених на одређено време у односу на прописе Опис неправилности Исказане мере исправљања Оцена мера исправљања Више исплаћене плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Опис неправилности Исказане мере исправљања Оцена мера исправљања Више обрачуната и исплаћена јубиларна награда Опис неправилности Исказане мере исправљања Оцена мера исправљања МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА

4 1. УВОД У Извештају о ревизији правилности пословања Општине Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака јавних набавки и расходе за запослене број: / од године, Државна ревизорска институција (у даљем тексту Институција) је издала закључак о усклађености пословања субјекта ревизије са прописима којима су уређене области које су биле предмет ревизије. С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије, Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање Одазивног извештаја. Субјект ревизије је до истека рока од 90 дана доставио Одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице. У Одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених неправилности. У послеревизионом поступку смо прегледали Одазивни извештај и оценили његову веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће. У овом извештају: приказујемо неправилности које су обелодањене у извештају о ревизији за које је захтевано предузимање мера исправљања, резимирамо предузете мере исправљања и дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у Одазивном извештају, задовољавајуће. 2

5 2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА 2.1. Преузете веће обавезе у односу на одобрене апропријације Опис неправилности Директни и индиректни корисници буџетских средстава Општине Житиште су на дан године преузели веће обавезе у односу на одобрене апропријације у износу од хиљаде динара и то: Председник општине и Општинско веће су преузели обавезе у износу од 385 хиљада динара изнад одобрених апропријација и то: (1) 147 хиљада динара на групи конта Услуге по уговору на програмској класификацији Функционисање извршних органа власти; (2) 238 хиљаде динара на групи конта Накнаде за социјалну заштиту на програмској класификацији Функционисање извршних органа власти. Општинска управа Житиште је преузела обавезе изнад одобрене апропријације у износу од хиљада динара и то: (1) 12 хиљада динара на групи конта Плате, додаци и накнаде запослених на програмској класификацији Заштитник грађана; (2) хиљаде динара на групи конта Стални трошкови на програмској класификацији Функционисање локалне самоуправе и градских општина/одржавање јавне расвете; (3) хиљада динара на групи конта Услуге по уговору на програмској класификацији Функционисање локалне самоуправе и градских општина; (4) 221 хиљаду динара на групи конта Услуге по уговору на програмској класификацији Правна помоћ; (5) 681 хиљаду динара на групи конта Услуге по уговору на програмској класификацији Превоз ђака, средњошколаца и студената; (6) хиљада динара на групи конта Специјализоване услуге на програмској класификацији Функционисање локалне самоуправе и градских општина; (7) 88 хиљада динара на групи конта Специјализоване услуге на програмској класификацији Ванредне ситуације; (8) хиљада динара на групи конта Специјализоване услуге на програмској класификацији Одржавање јавних зелених површина; (9) хиљаде динара на групи конта Специјализоване услуге на програмској класификацији Одржавање гробаља и погребне услуге; (10) хиљада динара на групи конта Специјализоване услуге на програмској класификацији Управљање заштитом животне средине; (11) 154 хиљаде динара на групи конта Специјализоване услуге на програмској класификацији Одржавање саобраћајне инфраструктуре; (12) хиљада динара на групи конта Специјализоване услуге на програмској класификацији Унапређење услова за пољопривредну производњу; (13) 319 хиљада динара на групи конта Специјализоване услуге на програмској класификацији Комасација Банатско Карађорђево; 3

6 (14) 303 хиљаде динара на групи конта Текуће поправке и одржавање на програмској класификацији Функционисање локалне самоуправе и градских општина; (15) 359 хиљада динара на групи конта Материјал на програмској класификацији Социјалне помоћи; (16) хиљада динара на групи конта Материјал на програмској класификацији Одржавање јавног осветљења/функционисање локалне самоуправе и месних заједница; (17) хиљада динара на групи конта Отплата домаћих камата на програмској класификацији Сервисирање јавног дуга; (18) 68 хиљада динара на групи конта Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама на програмској класификацији Производња и дистрибуција топлотне енергије; (19) хиљада динара на групи конта Трансфери осталим нивоима власти на програмској класификацији Функционисање основних школа; (20) 804 хиљаде динара на групи конта Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања на програмској класификацији Функционисање установа примарне заштите; (21) 793 хиљаде динара на групи конта Накнаде за социјалну заштиту из буџета на програмској класификацији Подршка деци и породицама са децом; (22) 294 хиљаде динара на групи конта Накнаде за социјалну заштиту из буџета на програмској класификацији Подршка деци са сметњама у развоју; (23) 323 хиљаде динара на групи конта Накнаде за социјалну заштиту из буџета на пројекту Бесплатна ужина; (24) 507 хиљада динара на групи конта Накнаде за социјалну заштиту из буџета на програмској класификацији Мере активне политике запошљавања; (25) 536 хиљада динара на групи конта Дотације невладиним организацијама на програмској класификацији Подршка социо хуманитарним организацијама; (26) 349 хиљада динара на групи конта Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа на програмској класификацији Остале комуналне услуге; (27) хиљада динара на групи конта Зграде и грађевински објекти на програмској класификацији Функционисање локалне самоуправе и градских општина; (28) хиљаду динара на групи конта Зграде и грађевински објекти на програмској класификацији Одржавање спортске инфаструктуре; (29) хиљада динара на групи конта Зграде и грађевински објекти на програмској класификацији Управљање отпадним водама. Месна заједница Житиште је преузела обавезе изнад одобрене апропријације у износу од хиљада динара и то: (1) 200 хиљада динара на групи конта Плате, додаци и накнаде запослених; (2) 41 хиљаду динара на групи конта Социјални доприноси на терет послодавца; (3) 94 хиљаде динара на групи конта Стални трошкови; (4) 629 хиљада динара на групи конта Услуге по уговору; (5) 121 хиљаду динара на групи конта Материјал. 4

7 Месна заједница Банатско Карађорђево је преузела обавезе изнад одобрене апропријације у износу од хиљаду динара и то: (1) 143 хиљаде динара на групи конта Социјална давања запосленима; (2) 948 хиљада динара на групи конта Стални трошкови; (3) 14 хиљада динара на групи конта Трошкови путовања; (4) 33 хиљаде динара на групи конта Специјализоване услуге; (5) 86 хиљада динара на групи конта Текуће поправке и одржавање; (6) 142 хиљаде динара на групи конта Новчане казне и пенали по решењу судова; (7) хиљада динара на групи конта Остале текуће дотације и трансфери на пројекту Подршка локалним спортским клубовима; (8) 570 хиљада динара на групи конта Остале текуће дотације и трансфери на пројекту Подршка удружењима. Месна заједница Банатско Вишњићево је преузела обавезе изнад одобрене апропријације у износу од 285 хиљада динара и то: (1) 54 хиљаде динара на групи конта Услуге по уговору; (2) 231 хиљаду динара на групи конта Остале некретнине и опрема. Месна заједница Равни Тополовац је преузела обавезе изнад одобрене апропријације у износу од 452 хиљаде динара и то: (1) 225 хиљада динара на групи конта Услуге по уговору; (2) 207 хиљада динара на групи конта Материјал; (3) 20 хиљада динара на групи конта Остале текуће дотације и трансфери на пројекту Подршка верским заједницама. Месна заједница Торак је преузела обавезе изнад одобрене апропријације у износу од 639 хиљада динара и то: (1) 59 хиљада динара на групи конта Трошкови путовања; (2) 79 хиљада динара на групи конта Услуге по уговору; (3) 131 хиљаду динара на групи конта Материјал; (4) 370 хиљада динара на групи конта Порези, обавезне таксе, казне и пенали. Месна заједница Торда је преузела обавезе изнад одобрене апропријације у износу од 536 хиљада динара и то: (1) 276 хиљада динара на групи конта Материјал; (2) 10 хиљада динара на групи конта Порези, обавезне таксе, казне и пенали; (3) 250 хиљада динара на групи конта Остале текуће дотације и трансфери на пројекту Подршка верским заједницама. Месна заједница Честерег је преузела обавезе изнад одобрене апропријације у износу од 889 хиљада динара и то: (1) 204 хиљаде динара на групи конта Плате, додаци и накнаде запослених; (2) 105 хиљада динара на групи конта Стални трошкови; (3) 359 хиљада динара на групи конта Специјализоване услуге; (4) 202 хиљаде динара на групи конта Текуће поправке и одржавање; (5) 19 хиљада динара на групи конта Порези, обавезне таксе, казне и пенали. 5

8 Месна заједница Банатски Двор је преузела обавезе изнад одобрене апропријације у износу од 216 хиљада динара и то: (1) 201 хиљаду динара на групи конта Услуге по уговору; (2) 15 хиљада динара на групи конта Специјализоване услуге. Месна заједница Хетин је преузела обавезе изнад одобрене апропријације у износу од хиљада динара и то: (1) 92 хиљаде динара на групи конта Услуге по уговору; (2) 585 хиљада динара на групи конта Текуће поправке и одржавање; (3) 508 хиљада динара на групи конта Материјал. Месна заједница Нови Итебеј је преузела обавезе изнад одобрене апропријације у износу од 800 хиљада динара и то: (1) 27 хиљада динара на групи конта Плате, додаци и накнаде запосленима; (2) 77 хиљада динара на групи конта Стални трошкови; (3) 265 хиљада динара на групи конта Услуге по уговору; (4) 70 хиљада динара на групи конта Специјализоване услуге; (5) 361 хиљаду динара на групи конта Материјал. Месна заједница Српски Итебеј је преузела обавезе изнад одобрене апропријације у износу од хиљада динара и то: (1) 110 хиљада динара на групи конта Стални трошкови; (2) 469 хиљада динара на групи конта Услуге по уговору; (3) 334 хиљаде динара на групи конта Специјализоване услуге; (4) 203 хиљаде динара на групи конта Материјал; (5) 129 хиљада динара на групи конта Опрема. Месна заједница Међа је преузела обавезе изнад одобрене апропријације у износу од 654 хиљаде динара и то: (1) 86 хиљада динара на групи конта Плате, додаци и накнаде запосленима; (2) седам хиљада динара на групи конта Социјални доприноси на терет послодавца; (3) 212 хиљада динара на групи конта Услуге по уговору; (4) 183 хиљаде динара на групи конта Специјализоване услуге; (5) 166 хиљада динара на групи конта Материјал. Предшколска установа Десанка Максимовић је преузела обавезе изнад одобрене апропријације у износу од 157 хиљада динара и то: (1) 24 хиљаде динара на групи конта Накнаде трошкова за запослене; (2) 113 хиљада динара на групи конта Порези, обавезне таксе, казне и пенали; (3) 20 хиљада динара на групи конта Зграде и грађевински објекти. Туристичка организација општине Житиште је преузела обавезе изнад одобрене апропријације у износу од 767 хиљада динара и то: (1) 13 хиљада динара на групи конта Накнаде трошкова за запослене; (2) 131 хиљаду динара на групи конта Услуге по уговору; 6

9 (3) 623 хиљаде динара на групи конта Услуге по уговору на пројекту Пиле фест у срцу Баната Исказане мере исправљања Председник општине и Општинско веће У Одазивном извештају је наведено да су предузете мере на отклањању неправилности која се допунама Одлуке о буџету за годину (II Ребаланс) и Извештају о планираним и извршеним расходима за период године, обавезе су преузимане до износа одобрених апропријација у наведеном периоду (доказ: Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету од године, Извештај о планираним и извршеним расходима за период године). Општинска управа Житиште допунама Одлуке о буџету (II Ребаланс) и Извештају о планираним и извршеним расходима за период године, Општинска управа је преузимала обавезе до износа одобрених апропријација (доказ: Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету од године, Извештај о планираним и извршеним расходима за период године). Месна заједница Житиште допунама Одлуке о буџету (II Ребаланс) и Извештају о планираним и извршеним расходима за период године, Месна заједница Житиште је преузимала обавеза до износа одобрених апропријација у наведеном периоду (доказ: Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету од године, Извештај о планираним и извршеним расходима за период године, План расхода и издатака (Финансијски план) за годину Месне заједницу Житиште од године). Месна заједница Банатско Карађорђево допунама Одлуке о буџету ( II Ребаланс) и Извештају о планираним и извршеним расходима за период године, Месна заједница Банатско Карађорђево није имала преузетих обавеза изнад одобрених апропријација у наведеном периоду (доказ: Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету од године, Извештај о планираним и извршеним расходима за период године, Измена финансијског плана за годину за Месну заједницу Банатско Карађорђево од године). Месна заједница Банатско Вишњићево допунама Одлуке о буџету ( II Ребаланс) и Извештају о планираним и извршеним расходима за период године, Месна заједница Банатско Вишњићево није имала преузетих обавеза изнад одобрених апропријација у наведеном периоду (доказ: Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету од године, Извештај о планираним и извршеним 7

10 8 расходима за период године, Измена финансијског плана за 2018.годину за Месну заједницу Банатско Вишњићево од године). Месна заједница Равни Тополовац допунама Одлуке о буџету (II Ребаланс) и Извештају о планираним и извршеним расходима за период године, Месна заједница Равни Тополовац није имала преузетих обавеза изнад одобрених апропријација у наведеном периоду (доказ: Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету од године, Извештај о планираним и извршеним расходима за период године, Измена финансијског плана за годину за Месну заједницу Равни Тополовац од године). Месна заједница Торак односи на предузимање обавеза изнад одобрених апропријација и у периоду године, Месна заједница Торак није имала преузетих обавеза изнад одобрених апропријација у ( доказ: Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету од године, Извештај о планираним и извршеним расходима за период године, Измена финансијског плана за годину од године). Месна заједница Торда допунама Одлуке о буџету ( II Ребаланс) и Извештају о планираним и извршеним расходима за период године, Месна заједница Торда није имала преузетих обавеза изнад одобрених апропријација у наведеном периоду (доказ: Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету од године, Извештај о планираним и извршеним расходима за период године, Измена финансијског плана за 2018.годину за Месну заједницу Торда од године). Месна заједница Честерег У Одазивном извештају је наведено да су предузете мере на отклањању неправилности и индиректни буџетски корисник је у години преузимао обавезе до износа одобрених апропријација (доказ: Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету од године, Извештај о планираним и извршеним расходима за период године, Измена финансијског плана за 2018.годину за Месну заједницу Честерег од године). Месна заједница Банатски Двор У Одазивном извештају је наведено да су предузете мере на отклањању неправилности и индиректни буџетски корисник је у години преузимао обавезе до износа одобрених апропријација (доказ: Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету од године, Извештај о планираним и извршеним расходима за период године, Измена финансијског плана за 2018.годину за Месну заједницу Банатски Двор од године). Месна заједница Хетин допунама Одлуке о буџету ( II Ребаланс) и Извештају о планираним и извршеним расходима за период године, Месна заједница Хетин није имала преузетих обавеза изнад одобрених апропријација у наведеном периоду ( доказ: Одлука о изменама и допунама Одлуке о

11 буџету од године, Извештај о планираним и извршеним расходима за период године, Измена финансијског плана за годину за Месну заједницу Хетин од године). Месна заједница Нови Итебеј У Одазивном извештају је наведено да су предузете мере на отклањању неправилности и индиректни буџетски корисник је у години преузимао обавезе до износа одобрених апропријација (доказ: Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету од године, Извештај о планираним и извршеним расходима за период године, Измена финансијског плана за 2018.годину за Месну заједницу Нови Итебеј од године). Месна заједница Српски Итебеј У Одазивном извештају је наведено да су предузете мере на отклањању неправилности и индиректни буџетски корисник је у години преузимао обавезе до износа одобрених апропријација (доказ: Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету од године, Извештај о планираним и извршеним расходима за период године, Измена финансијског плана за годину за Месну заједницу Српски Итебеј од године). Месна заједница Међа допунама Одлуке о буџету ( II Ребаланс) и Извештају о планираним и извршеним расходима за период године, Месна заједница Међа није имала преузетих обавеза изнад одобрених апропријација у наведеном периоду (доказ: Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету од године, Извештај о планираним и извршеним расходима за период године, Измена финансијског плана за 2018.годину за Месну заједницу Српски Итебеј од године). Предшколска установа Десанка Максимовић допунама Одлуке о буџету ( II Ребаланс) и Извештају о планираним и извршеним расходима за период године, Предшколска установа Десанка Максимовић није имала преузетих обавеза изнад одобрених апропријација у наведеном периоду (доказ: Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету од године, Извештај о планираним и извршеним расходима за период године). Туристичка организација општине Житиште допунама Одлуке о буџету ( II Ребаланс) и Извештају о планираним и извршеним расходима у периоду од до године, Туристичка организција Житиште није имала преузетих обавеза изнад одобрених апропријација (доказ: Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету од године, Извештај о планираним и извршеним расходима за период године) Оцена мера исправљања Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће. 9

12 Месне заједнице су извршиле расходе и издатке из осталих извора финансирања без захтева за повећање одговарајућих апропријација Опис неправилности Месне заједнице су извршиле расходе и издатке из осталих извора финансирања финансирања у вишем износу од хиљада динара у односу на планирана средства, а без извршеног преусмеравања апропријација и поднетог захтева органу управе надлежном за финансије за отварање, односно, повећање одговарајуће апропријације и то: МЗ Банатско Карађорђево 26 хиљада динара; МЗ Торак хиљаде динара; МЗ Торда 412 хиљада динара; МЗ Честерег 189 хиљада динара; МЗ Банатски Двор 177 хиљада динара; МЗ Хетин 27 хиљада динара; МЗ Нови Итебеј 325 хиљада динара; МЗ Међа 529 хиљаде динара Исказане мере исправљања МЗ Банатско Карађорђево односи на извршавање расхода из осталих извора финансирања у односу на планирана средства и у периоду године, Месна заједница Банатско Карађорђево није имала преузетих обавеза изнад одобрених апропријација из осталих извора финансиарања (доказ: Измена финансијског плана за годину за Месну заједницу Банатско Карађорђево од године). МЗ Торак У Одазивном извештају констатовано је да је индиректни корисник буџета у години извршење расхода из осталих извора финансирања вршио у складу са планираним односно опредељеним средствима (доказ :Измена финансијског плана за годину за Месну заједницу Торак од године). МЗ Торда односи на извршавање расхода из осталих извора финансирања у односу на планирана средства за период године и да Месна заједница Торда није имала преузетих обавеза изнад одобрених апропријација из осталих извора у наведеном периоду (доказ:измена финансијског плана за годину за Месну заједницу Торда од године). МЗ Честерег У Одазивном извештају констатовано је да је индиректни корисник буџета Општине Житиште у години извршење расхода из осталих извора финансирања вршио у складу са планираним односно опредељеним средствима (доказ:измена финансијског плана за 2018.годину за Месну заједницу Честерег од године). МЗ Банатски Двор У Одазивном извештају констатовано је да је индиректни корисник буџета Општине Житиште у години извршење расхода из осталих извора финансирања вршио у складу са планираним

13 односно опредељеним средствима (доказ:измена финансијског плана за 2018.годину за Месну заједницу Банатски Двор од године). МЗ Хетин У Одазивном извештају је наведено да су предузете мере на отклањању неправилности која се односи на извршавање расхода из осталих извора финансирања у односу на планирана средства за период године и да Месна заједница Хетин није имала преузетих обавеза изнад одобрених апропријација из осталих извора финансирања (доказ: Измена финансијског плана за 2018.годину за Месну заједницу Хетин од године). МЗ Нови Итебеј У Одазивном извештају констатовано је да је индиректни корисник буџета Општине Житиште у години извршење расхода из осталих извора финансирања вршио у складу са планираним односно опредељеним средствима (доказ: Измена финансијског плана за годину за Месну заједницу Нови Итебеј од године). МЗ Међа У Одазивном извештају је наведено да су предузете мере на отклањању неправилности која се односи на извршавање расхода из осталих извора финансирања у односу на планирана средства за период године и да Месна заједница Нови Итебеј није имала преузетих обавеза изнад одобрених апропријација из осталих извора финансирања (доказ:измена финансијског плана за 2018.годину за Месну заједницу Међа од године) Оцена мера исправљања Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће Преузете обавезе и извршени расходи без одговарајућег поступка јавне набавке и без поштовања законских процедура у поступцима јавних набавки Опис неправилности Преузете су обавезе и извршени расходи и издаци у износу од хиљаде динара, без одговарајућег поступка јавне набавке и без поштовања законских процедура у поступцима јавних набавки и то: (А) без спроведеног поступка јавне набавке у износу од хиљада динара преузете су обавезе и извршена плаћања код Општинске управе Општине Житиште и то: 1) за електричну енергију у износу од хиљаде динара; 2) по основу набављеног канцеларијског материјала у износу од хиљаде динара. (Б) преузете су обавезе и извршена плаћања у износу од хиљада динара, а да притом нису поштовани законски прописи у области јавних набавки код Општинске управе Општине Житиште и то: 1) одржавање јавне расвете у износу од хиљада динара; 2) рекултивација земљишта на КП 795/1 КО Житиште у износу од хиљаде динара; 3) радови на изградњи бунара за снабдевање водом за пиће у износу од хиљаде динара; 4) хиљаде динара за услуге вршења зоохигијене; 5) радови на на инвестиционом одржавању објекта ПУ,,Десанка Максимовић у Банатском Карађорђеву и Међи у износу од хиљада динара; 11

14 12 6) изградња канализације у насељу Житиште по систему,,кључ у руке у износу од хиљада динара; 7) услуге надзора на изградњи гравитационе мреже у Житишту у износу од хиљада динара; 8) радови на изградњи фискултурне сале са пратећим садржајима Банатско Карађорђево у износу од хиљаду динара Исказане мере исправљања (А) Уз Одазивни извештај достављен је План јавних набавки Општине Житиште за годину којим су на набавку електричне енергије планирана средства у износу од хиљада динара, а за набавку канцеларијског материјала, тонера и кетриђа за штампаче у износу од хиљада динара без пореза на додату вредност. (Б) У Одазивном извештају наведено је да су предузете мере на отклањању неправилности које се односе на јавне набавке. Планом јавних набавки Општине Житиште за годину предвиђене су набаке услуга дератизације, дезинсекције, дезинфекције, хватање и збрињавање паса и мачака луталица и одношење анималног отпада по партијама. Такође, Одлуке о покретању поступака јавних набавки за годину садрже податке о апропријацијама у буџету на којој су обезбеђена средства. У Извештају о планираним и извршеним расходима за период године, Општинска управа је преузимала обавезе до износа одобрених апропријација на име набавке добара, услуга и радова. За јавну набавку услуга дератизације, дезинсекције и дезинфекције дата је сагласност Општинског већа на закључивање вишегодишњег угоовра у оквиру групе 42 Коришћење роба и услуга (докази: План јавних набавки Општине Житиште за годину, Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету од године, Извештај о планираним и извршеним расходима за период године, Одлука о покретању поступка јавних набавки услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције број II /2019, Одлука о покретању поступка јавне набавке услуге хватање и збрињавање паса и мачака луталица и одношење анималног отпада по партијама број II /2019, Закључак сагласност Општинског већа на закључивање вишегодишњих уговора број IV-06-9/ од године) Оцена мера исправљања Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће Више планирана маса средстава за плате Опис неправилности Општина Житиште је планирала масу средстава за плате у већем износу него што је прописано Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за годину и пројекција за и годину Исказане мере исправљања Уз Одазивни извештај достављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету од године и Извештај о планираним и извршеним расходима за период године (докази: Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету од године и Извештај о планираним и извршеним расходима за период године).

15 Оцена мера исправљања Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће Већи број запослених на одређено време у односу на прописе Опис неправилности Број запослених лица на одређено време био је за осам већи од прописаног броја Исказане мере исправљања Као што је наведено у Извештају о ревизији правилности пословања Општине Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака јавних набавки и расходе за запослене, Општина Житиште је у току вршења ревизије предузели меру: Према подацима које су дала одговорна лица корисника буџетских средстава, на дан године код корисника на које се примењује Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору је било 166 запослена на неодређено време и 24 запослена на одређено време. Међутим дана године Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава је донела Закључак број /2018, којим се Општини Житиште даје сагласност за пријем у радни однос на неодређено време два запослена. Истим Закључком се Предшколској установи Десанка Максимовић даје сагласност за пријем у радни однос на неодређено време 11 лица. Овиме ће се број запослених лица на одређено време умањити и бити у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору Оцена мера исправљања Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу Више исплаћене плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Опис неправилности Неправилно су преузете обавезе и извршени расходи на име плата, додатака, накнада и социјалних доприноса на терет послодавца у укупном износу од хиљада динара и то код: Скупштине општине 48 хиљада динара; Председника општине и Општинског већа 466 хиљада динара; Општинске управе хиљада динара; Заштитника грађана 36 хиљада динара; Месних заједница 860 хиљада динара; Предшколске установе Десанка Максимовић 898 хиљада динара; Културно просветне заједнице хиљада динара и Библиотеке Бранко Радичевић 17 хиљада динара Исказане мере исправљања Као што је наведено у Извештају о ревизији правилности пословања Општине Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака јавних набавки и расходе за запослене, директни и индиректни 13

16 корисници буџетских средстава Општине Житиште су у току вршења ревизије предузели следеће мере: 1. Почевши од исплате плате за септембар године, код свих директних корисника буџетских средстава Општине Житиште обрачун плате се врши исправно, као и обрачун умањења, које се уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије. 2. У периоду од до године председници савета свих 11 месних заједница у којима је било запослених донели су укупно 17 Решења о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плата, којима су коефицијенти утврђени у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Код месних заједница Банатско Карађорђево и Равни Тополовац дошло је до умањења број запослених за по један. Увидом у обрачунске листе за месец октобар године свих месних заједница, уверили смо се да се обрачун и исплата плата врши исправно. 3. Дана године директорка је испред Предшколске установе Десанка Максимовић закључила 15 Анекса Уговора о уређивању међусобних права, обавеза и одговорности са 15 запослених лица, којима су утврђени коефицијенти за обрачун плате у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Такође, председник Управног одбора Предшколске установе је дана године закључио Анекс Уговора о правима и обавезама директора, којим је директорки утврђен коефицијент у висини од 17,86 у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Почевши од исплате плате за септембар године, обрачун плате се врши исправно, као и обрачун умањења, које се уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије. 4. Дана године председник Управног одбора Културно просветне заједнице је са директорком закључио Анекс Уговора о раду број 59-8/2018, док је истог дана директорка са седам запослених лица закључила седам Анекса Уговора о раду. Наведеним Анексима утврђени су коефицијенти за обрачун плата свим запосленима у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Почевши од исплате плате за септембар године, обрачун плате се врши исправно, као и обрачун умањења, које се уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије. 5. Почевши од исплате плате за септембар године, код индиректног корисника буџетских средстава Библиотеке Бранко Радичевић обрачун плате се врши исправно, као и обрачун умањења, које се уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије Оцена мера исправљања Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће Више обрачуната и исплаћена јубиларна награда Опис неправилности Библиотека,,Бранко Радичевић Житиште је јубиларну награду за 20 година рада обрачунала и утврдила у вишем износу од 23 хиљаде динара од прописаног. 14

17 Исказане мере исправљања У Одазивном извештају наведено је да је Библиотека,,Бранко Радичевић Житиште у години извршила обрачун и исплату јубиларне награде у складу са чланом 120. Закона о раду и чланом 30. Посебног колективног уговора за запослене у установама културе чији је оснивач Република Србија и локалне власти (доказ: Обрачун и исплата) Оцена мера исправљања Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће. 3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА Прегледали смо Одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије. Оценили смо да је Одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта ревизије, веродостојан. Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и достављене документације. Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да можемо изрећи мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће. Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у Одазивном извештају који је поднео субјект ревизије задовољавајуће. Генерални државни ревизор Др Душко Пејовић Достављено: Субјекту ревизије и Архиви. 15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Послеревизиони извештај

Послеревизиони извештај РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ, БЕОГРАД Број: 400-414/2018-05/11 Београд, 13. мај 2019. године 1 1 УВОД У Извештају

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за 2017. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Пут “ Нови Сад

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Пут “ Нови Сад РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТ, НОВИ САД Број: 400-2527/2018-06 Београд, 26. март 2019. године САДРЖАЈ: 1.УВОД...2

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Бро

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Бро РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Број: 400-3127/2018-06/11 Београд, 08. март 2019. године

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Градско зеленило “ Нови Сад

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Градско зеленило “ Нови Сад РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО, НОВИ САД Број: 400-2526/2018-06 Београд, 08. мај 2019. године САДРЖАЈ:

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: 400-424/2018-07/10 Београд, 1. јул 2019. године 1. УВОД У Извештају о

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члана 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ др Душко Пејовић Генерални државни ревизор СПРОВЕДЕНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2018. ГОДИНИ РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РЕВИЗИЈА

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

Број године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште Број 19. Излази по по

Број године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште Број 19. Излази по по Број 1. 0.0.. године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште 0.0.. Број 1. Излази по потреби страна 1. На основу члана. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Извештај о ревизији одазивног извештаја општине Бачка Паланка

Извештај о ревизији одазивног извештаја општине Бачка Паланка РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА OПШТИНЕ ОСЕЧИНА Број: 400-2003/2018-04 Београд, 28. мај 2019. године 2 Садржај 1. УВОД.8 2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 4 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 400-649/2014-04 од 27.11.2014. године Број: 400-3016/2015-04

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПИОНИР ЈАГОДИНА ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-311-3/2017-04

Више

Извештај о ревизији одазивног извештаја града Шапца

Извештај о ревизији одазивног извештаја града Шапца РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ГРАДА ШАПЦА Број: 400-2960/2017-04 Датум, 22. децембар 2017. године Садржај РЕЗИМЕ... 5 1. УВОД... 7 1.1. ЦИЉ И

Више

Бољевац, 20. децембар године Година X број 39-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве...

Бољевац, 20. децембар године  Година X број 39-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... Бољевац, 20. децембар 2017. године www.boljevac.org.rs Година X број 39-1 ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... 2 2 Одлука о одобрењу измене апропријације за извршење расхода...

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ годинe годишња претплата дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за реклам

Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ годинe годишња претплата дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за реклам Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ 4. 27.05.2019. годинe годишња претплата 2.700.-дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за рекламацију 10 дана А К Т А ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНР БРУС На основу

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04 Београд,

Више

Microsoft Word - budzet.doc

Microsoft Word - budzet.doc Подаци о приходима и расходима У наставку су приказане табеле са подацима о одобреним и оствареним приходима и расходима за 2013. год. и 2014. год. (закључно са 31. 10.) ПОДАЦИ О ОДОБРЕНИМ И ОСТВАРЕНИМ

Више

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od do plaćeni u periodu od do Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od do plaćeni u periodu od do Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01.01.2014 do 31.10.2014 plaćeni u periodu od 01.01.2014 do 31.10.2014 Fiskalna godina: 2014 01 Služba skupštine 351 800,00 159 986,52 45,4766% 411 Bruto zarade i doprinosi

Више

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2017 ГраЋани Буџетски корисници

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 31. Мај 2016 Службени лист Општине Број: 15 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГОДИНА XVII Број 15 31. Мај 2016. Лист излази према потреби Годишња претплата: 1.000 дин. Цена овог броја износи: 40 дин. Рок за рекламацију:

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 9 7. АПРИЛ GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara АКТА

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 9 7. АПРИЛ GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara АКТА SLU@BENI GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 9 7. АПРИЛ 2008. GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je 1.000 dinara АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 55. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ГОРЊИ

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Предлог Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна б

Предлог Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна б РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ОПОВО ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-284-2/2018-04 Београд, 6.

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије О Д Л У К А О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Н А Ц Р Т Б А Т О Ч И Н А 09. децембар, 2016. године

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

ГОДИНА MMXVIII 5. МАРТ ГОДИНЕ БРОЈ 13 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ ДИНАРА САДРЖАЈ АКТА ОПШТИН

ГОДИНА MMXVIII 5. МАРТ ГОДИНЕ БРОЈ 13 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ ДИНАРА САДРЖАЈ АКТА ОПШТИН www.gornjimilanovac.rs ГОДИНА MMXVIII 5. МАРТ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 13 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА САДРЖАЈ АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 19. Решење о одређивању реона за избор чланова

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2018.ГОДИНЕ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одредбама члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 НАЦРТ О Д Л У К A О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А Б Е О Г Р А Д А З А 2 0 1 4. Г О Д И Н У Обрађивач: Секретаријат за финансије За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са законом и другим

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49 Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49/10), člana 42, 43 i 44 Zakona o finansiranju lokalne

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

НАЦРТ

НАЦРТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXIII Житиште 7.6.2019. Број 21. Излази по потреби страна 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010 и 93/2012,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ШИД ЗА 2013.

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ Број: 400-1849-2/2016-04 Београд,

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

Microsoft Word - SLUZBENI LIST BROJ 16.doc

Microsoft Word - SLUZBENI LIST BROJ 16.doc 29.06.2015. Службени лист општине Неготин Број 16 Страна 385 На основу члана 69.став 4. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник, бр. 54/2009, 15., програмска активност 0602-0001 -пункционисање локалне

Више