УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ"

Транскрипт

1 На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 44. Одлуке о буџету Града Ниша за годину (''Службени лист Града Ниша'', број 108/2012, 15/2013, 29/2013 и 67/2013) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 1/2013) Градско веће Града Ниша, на седници одржаној године, доноси Р Е Ш Е Њ Е I УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета Града Ниша за период јануар септембар године, број /2013 од године, Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. II Решење доставити: Скупштини Града Ниша и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. Број: / Датум: године ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША ПРЕДСЕДНИК Проф. др Зоран Перишић

2 УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР ГОДИНЕ Ниш, октобар године

3 I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Чланом 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13) регулисано је: локални орган управе, надлежан за финансије, обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Укупни приходи и примања, заједно са пренетим неутрошеним средствима утврђени су чланом 5, а укупни расходи и издаци утврђени су чланом 6. Одлуке о буџету Града Ниша за годину ( Службени лист Града Ниша, број 95/13) у износу од динара. Решењима о промени апропријација укупан обим буџета је увећан за динара и износи динара. У периоду јануар-септембар године приходи и примања буџета Града Ниша планирани су у износу од динара, а остварени су у укупном износу од динара, од чега динара представљају пренета неутрошена средстава из ранијих година и су примања од задуживања код пословних банака у земљи. Расходи и издаци извршени су у износу од динара. II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-септембар године, изузимајући пренета неутрошена средства из ранијих година, остварени су у износу од динара, што представља 99,60% у односу на план јануар-септембар године, односно 51,05% у односу на годишњи план. Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-септембар године остварени су у износу од динара, односно 97,09% од планираних динара за овај период. - Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од динара или 48,33% од годишњег плана, односно 96,81% од деветомесечног плана. Најобимнији је порез на зараде који је остварен у износу од динарa. - Порези на имовину остварени су у износу од динара, односно 0,96% више од плана јануар-септембар године или 67,25% од годишњег плана. Најобимнији је порез на имовину у износу од динар. - Порез на добра и услуге остварен је у укупном износу од динар, односно 10,52% више од деветомесечног плана, односно 81,05% од годишњег плана. Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила остварена је у износу од динара; накнада за коришћење добара од општег интереса динара; боравишна такса остварена је у износу од динара; посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине остварена је у износу од динара. 2

4 - Од комуналне таксе за истицање фирме остварено је динар. - Приходи од трансфера од других нивоа власти остварени су у износу од динара, односно 3,23% више од деветомесечног плана, односно 71,45% од годишњег плана и представљају ненаменске трансфере од Републике у износу од динар и текуће наменске трансфере у износу од динара. - Приходи од имовине остварени су у укупном износу од динара, односно 50,31% више од деветомесечног плана, или 82,51% више од годишњег плана. Комунална такса за коришћење простора за паркирање остварена је у износу од динара. Накнада за коришћење грађевинског земљишта остварена је у износу од динара. - Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од динара, односно 69,78% од деветомесечног плана или 35,33% од годишњег плана. Приходи од давања у закуп непокретности остварени су у износу од динара. Накнада за уређивање грађевинског земљишта остварена је у износу од динара. - Приходи од новчаних казни за прекршаје остварени су у износу од динара или 22,06% више од деветомесечног плана. - Добровољни трансфери од физичких и правних лица остварени су у износу од динара или 24,35% више од деветомесечног плана. - Остали приходи у корист нивоа градова (мешовити и неодређени приходи) остварени су у износу од динара. Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од динара или 5,13% од годишњег плана. Примања од продаје робе за даљу продају остварена су у износу од динара и потичу од ЈП Градска стамбена агенција. Примања од задуживања од пословних банака остварена су у износу од динара и односе се на задуживање за финансирање дефицита текуће ликвидности. Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова остварена су у износу од динара и односе се на уплату ЈКП Наисус Ниш на име обавеза за отплату кредита према Европској банци за реконструкцију и развој (EBRD). Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала остварена су у износу од динара. 3

5 Преглед остварених прихода и примања са пренетим средствима из ранијих година по економским класификацијама у односу на годишњи план и план јануар-септембар године Класа Категорија Група О П И С План за годину План I-IХ годинe Остварење године Мање/више остварено у односу на план I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ,05 99, Текући приходи ,74 97, Порези ,10 98, Порези на доходак, добит и капиталне добитке ,33 96, Порез на фонд зарада ,00 0, Порези на имовину ,25 100, Порез на добра и услуге ,05 110, Други порези ,00 92,22 % остварења (7:5) % остварења (7:6) 73 Донације и трансфери ,46 99, Донације од међународних организација ,00 0, Трансфери од других нивоа власти ,45 103,23 74 Други приходи ,06 87, Приходи од имовине ,31 182, Приходи од продаје добара и услуга ,33 69, Новчане казне и одузета имовинска корист ,19 122, Добровољни трансфери од физичких и правних лица ,30 0, Мешовити и неодређени приходи ,67 81,67 77 Меморандумске ставке за рефундацију расхода ,00 0, Меморандумске ставке за рефундацију расхода ,00 0,00 8 Примања од продаје нефинансијске имовине ,93 68,00 81 Примања од продаје основних средстава ,12 98, Примања од продаје покретне имовине ,00 0, Примањa од продаје осталих основних средстава ,13 98,45 82 Примањa од продаје робних резерви ,90 94, Примањa од продаје робних резерви ,78 230, Примањa од продаје робе за даљу продају ,26 87,22 84 Примања од продаје земљишта ,00 0, Примања од продаје земљишта ,00 0,00 9 Примања од задуживања и продаје 136,5 финансијске имовине , Примања од задуживања ,42 0, Примања од домаћег задуживања ,42 0,00 92 Примања од продаје финансијске 105,6 418,1 имовине Примања од продаје домаће финансијске имовине ,69 418,10 II ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ,97 111,97 УКУПНО I + II: ,62 99,82 4

6 Екон. клас. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА Н А З И В План годинe План I-IX годинe Остварење године % остварења (5:3) % остварења (5:4) 7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ,74 97, Порези на доходак, добит и капиталне добитке Порез на зараде ,31 98, Порез на приходе од самосталних делатности ,76 102, Порез на приходе од имовине ,59 24, Порез на приходе од осигурања лица ,67 64, Самодопринос ,00 0, Порез на друге приходе ,48 97,42 Укупно ,33 96, Порез на фонд зарада ,00 0, Порези на имовину Порез на имовину ,57 92, Порез на наслеђе и поклон ,02 65, Порез на капиталне трансакције ,27 154, Порез на акције на име и уделе ,00 0,00 Укупно ,25 100, Порез на добра и услуге Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. возила ,72 111, Годишња накнада за друмска моторна возила тракторе и прикључна возила ,00 0, Накнаде за кориш.добара од општег интереса ,74 240, Боравишна такса ,77 163, Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине ,55 97,09 Укупно ,05 110, Други порези Комунална такса на фирму ,00 92,22 Укупно ,00 92, Донације од међународних организација Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова ,00 0,00 Укупно ,00 0, Трансфери од других нивоа власти Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова ,00 100, Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова ,45 295, Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова ,00 0,00 Укупно ,45 103, Приходи од имовине Приходи буџета града од камата на средства КРТ-а укључена у депозит банака ,12 10, Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта ,52 305,52 5

7 Комунална такса за кор.простора за паркирање ,90 83, Накнаде за коришћење грађевинског земљишта ,35 229, Сливна водна накнада ,08 7,78 Укупно ,31 182,51 Екон. клас. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА Н А З И В План годинe План I-IX годинe Остварење године Приходи од продаје добара и услуга Приходи од давања у закуп непокретности у држ. својини које користе градови ,74 97, Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова ,28 17, Накнада по основу конв. права кор. у право својине ,00 0, Приходи од давања у закуп, одн. на коришћење ,00 0, Накнада за уређивање грађевинског земљишта ,54 65, Трошкови пореског и прекршајног поступка ,00 0, Приходи градских органа ,42 90,41 Укупно ,33 69, Новчане казне и одузета имовинска корист Приходи од новч. казни за саобраћ. прекршаје ,16 116, Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова ,77 151, Приходи од мандатних казни ,00 0,00 Укупно ,19 122, Добровољни трансфери од физ. и прав. лица Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова ,30 124,35 Укупно ,30 124, Мешовити и неодређени приходи Остали приходи у корист нивоа градова ,10 80, Више обр.зар. у јавном сектору у корист града ,00 0,00 Укупно ,67 81, Меморандумске ставке за рефундацију расх ,00 0,00 8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,93 68, Примања од продаје покретне имовине Примања од продаје покретних ствари ,00 0,00 Укупно ,00 0, Примањa од продаје осталих основних сред Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова ,13 98,45 Укупно ,13 98, Примањa од продаје робних резерви Примања од продаје роб.рез. у корист нивоа гр ,78 230,89 Укупно ,78 230, Примањa од продаје робе за даљу продају Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова ,26 87,22 Укупно ,26 87, Примања од продаје земљишта Примања од продаје земљишта ,00 0,00 Укупно ,00 0,00 9 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,35 136, Примања од домаћих задуживања Примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова ,42 97,98 Укупно ,42 97, Примања од продаје домаће финан. имовине Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа гр ,36 237, Примања од продаје домаћих акција и осталог , , 6 % остварења (5:3) % остварења (5:4)

8 капитала у корист нивоа градова 95 Укупно ,69 418,10 УКУПНО: ,05 99,60 ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ,97 111,97 УКУПНО: ,62 99,82 III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Од укупно планираних расхода и издатака у износу од динара у периоду јануар-септембар године извршено је динара, односно 50,70%, а 82,06% у односу на деветомесечни план. Текући расходи су извршени у износу од динара, односно 83,11% од планираног деветомесечног износа. Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од динара, односно 57,82% од деветомесечног плана. Највећи део ових издатака односи се на зграде и грађевинске објекте динар, машине и опрему динара, земљиште динара и остали издаци су динар. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине извршени су у износу од динара и то: отплата главнице домаћим кредиторима динар, отплата главнице страним кредиторима динара и набавка домаће финансијске имовине динара. Град Ниш је у периоду јануар-септембар године финансирао потребе својих директних и индиректних корисника за намене које су утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему и другим законима, одлукама Скупштине града, решењима Градоначелника и другим актима којима је утврђено право за финансирање корисника буџета. Извршавањем буџета Града Ниша у овом периоду омогућено је несметано функционисање свих јавних институција чији је оснивач Град и реализовани су капитални и остали јавни пројекти у обиму који су дозвољавале објективне околности. 7

9 Преглед извршених расхода и издатака по категоријама у односу на годишњи план и план јануар-септембар године РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ Класа Категорија О П И С План за годину План I-IX године Извршење % извршења (6:4) % извршења (6:5) 4 Текући расходи ,08 83,11 41 Расходи за запослене ,96 98,58 42 Коришћење услуга и роба ,02 77,24 43 Амортизација и употреба средстава за рад ,00 0,00 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања ,48 97,84 45 Субвенције ,86 76,84 46 Донације, дотације и трансфери ,72 64,91 47 Социјално осигурање и социјална заштита ,47 57,78 48 Остали расходи ,53 115,21 49 Административни трансфери из буџета ,00 0,00 5 Издаци за нефинансијску имовину ,96 57,82 51 Основна средства ,11 46,34 52 Залихе ,28 71,67 54 Природна имовинa ,45 108,53 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине ,94 129,48 61 Отплата главнице ,62 129,62 62 Набавка финансијске имовине ,16 93,33 УКУПНО: ,70 82,06 8

10 Преглед извршених расхода и издатака према економској класификацији у односу на годишњи план и план јануар-септембар године РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ Класа Категорија Група О П И С План за годину План I-IX године Извршење Текући расходи ,08 83,11 41 Расходи за запослене ,96 98, Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,12 99, Социјални доприноси на терет послодавца ,01 99, Накнаде у натури ,09 92, Социјална давања запосленима ,76 82, Накнаде трошкова за запослене ,75 83, Награде запосленима и остали посебни расходи ,95 73, Посланички додатак ,40 89,61 % извршења (7:5) % извршења (7:6) 42 Коришћење услуга и роба ,02 77, Стални трошкови ,79 68, Трошкови путовања ,84 56, Услуге по уговору ,26 80, Специјализоване услуге ,13 76, Текуће поправке и одржавање ,85 82, Материјал ,73 71,36 43 Амортизација и употреба средстава за рад ,00 0, Амортизација некретнина и опреме ,00 0,00 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања ,48 97, Отплате домаћих камата ,71 103, Отплата страних камата ,78 11, Пратећи трошкови задуживања ,10 94,56 45 Субвенције ,86 76, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ,86 76,84 46 Донације, дотације и трансфери ,72 64, Дотације међународним организацијама ,00 0, Трансфери осталим нивоима власти ,95 64, Остале дотације и трансфери ,64 99,95 9

11 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ Класа Категорија Група О П И С План за годину План I-IX године Извршење Социјално осигурање и социјална заштита ,47 57, Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,47 57,78 % извршења (7:5) % извршења (7:6) 48 Остали расходи ,53 115, Дотације невладиним организацијама ,17 72, Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,70 53, Новчане казне и пенали по решењу судова ,96 616, Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа ,69 11,95 49 Административни трансфери из буџета ,00 0, Средства резерве ,00 0,00 5 Издаци за нефинансијку имовину ,96 57,82 51 Основна средства ,11 46, Зграде и грађевински објекти ,17 44, Машине и опрема ,39 64, Остале некретнине и опрема ,00 0, Нематеријална имовина ,73 40,83 52 Залихе ,28 71, Робне резерве ,00 0, Залихе робе за даљу продају ,88 71,67 54 Природна имовинa , , Земљиште ,45 108,53 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине ,94 129,48 61 Отплата главнице , , Отплата главнице домаћим кредиторима ,30 144, Отплата главнице страним кредиторима ,40 48,40 62 Набавка финансијске имовине ,16 93, Набавка домаће финансијске имовине ,16 93,33 УКУПНО: ,70 82,06 10

12 Преглед извршених расхода и издатака према економској класификацији у односу на план јануар-септембар године РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ Класа Категорија Група О П И С План I-IX године Извршење Mање/више извршено уодносу на план % извршења (6:5) Текући расходи ,11 41 Расходи за запослене , Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , Социјални доприноси на терет послодавца , Накнаде у натури , Социјална давања запосленима , Накнаде трошкова за запослене , Награде запосленима и остали посебни расходи , Посланички додатак ,61 42 Коришћење услуга и роба , Стални трошкови , Трошкови путовања , Услуге по уговору , Специјализоване услуге , Текуће поправке и одржавање , Материјал ,36 43 Амортизација и употреба средстава за рад , Амортизација некретнина и опреме ,00 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања , Отплате домаћих камата , Отплата страних камата , Пратећи трошкови задуживања ,56 45 Субвенције , Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ,84 46 Донације, дотације и трансфери , Дотације међународним организацијама , Трансфери осталим нивоима власти , Остале дотације и трансфери ,95 11

13 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ Класа Категорија Група О П И С План I-IX године Извршење Mање/више извршено уодносу на план % извршења (6:5) Социјално осигурање и социјална заштита , Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,78 48 Остали расходи , Дотације невладиним организацијама , Порези, обавезне таксе, казне и пенали , Новчане казне и пенали по решењу судова , Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа ,95 49 Административни трансфери из буџета , Средства резерве ,00 5 Издаци за нефинансијку имовину ,82 51 Основна средства , Зграде и грађевински објекти , Машине и опрема , Остале некретнине и опрема , Нематеријална имовина ,83 52 Залихе , Робне резерве , Залихе робе за даљу продају ,67 54 Природна имовинa , Земљиште ,53 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине ,48 61 Отплата главнице , Отплата главнице домаћим кредиторима , Отплата главнице страним кредиторима ,40 62 Набавка финансијске имовине , Набавка домаће финансијске имовине ,33 УКУПНО: ,06 12

14 Раздео Глава функција Број позиције Екон. клас. О П И С План за годину План I-IX године Извршење СКУПШТИНА ГРАДА НИША 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,29 98, Социјални доприноси на терет послодавца ,28 98, Накнаде у натури ,77 39, Социјална давања запосленима ,00 0, Награде запосленима и остали посебни расходи ,00 100, Посланички додатак ,33 91, Трошкови путовања ,50 9, Услуге по уговору ,40 75,40 : - редовну делатност ,07 82,77 - рад скупштинских комисија ,75 68, Дотације невладиним организацијама ,94 27,93 финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета ,75 80,61 Укупно за функцију 111: ,75 80,61 Извори финансирања: 01 Приходи из буџета ,75 80,61 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: ,75 80,61 % извршења (9:7) % извршења (9:8) 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ 2.1 ГРАДОНАЧЕЛНИК 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,10 99, Социјални доприноси на терет послодавца ,08 99, Накнаде у натури ,00 0, Социјална давања запосленима ,00 0, Посланички додатак ,09 81, Трошкови путовања ,16 63, Услуге по уговору ,55 88,80 : - редовну активност ,11 99,98 - Канцеларију за младе ,29 99,96 - Канцеларију за дијаспору ,47 1,82 - Комисију за родну равноправност ,00 0, Специјализоване услуге ,00 0,00 рад Канцеларије за младе Дотације невладиним организацијама ,00 0,00 рад Канцеларије за младе Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета ,64 86,19 13

15 Укупно за функцију 111: ,64 86, Остале делатности Трансфери осталим нивоима власти ,74 29,24 : - финансирање пројеката по посебном Правилнику ,41 83,61 - трансфере јавним установама из извора ,00 0,00 - Универзитет - Студентски парламент ,00 0,00 - остали трансфери ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 470: 01 Приходи из буџета ,11 69,10 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица ,00 0,00 Укупно за функцију 470: ,74 29, Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту Дотације невладиним организацијама ,15 31,97 : - невладине организације у складу са Правилником ,55 54,81 - хуманитарне организације из извора ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета ,55 54,81 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица ,00 0,00 Укупно за функцију 860: ,15 31,97 Извори финансирања за главу 2.1: 01 Приходи из буџета ,98 78,46 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица ,00 0,00 Укупно за главу 2.1: ,40 63, ГРАДСКО ВЕЋЕ 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,59 97, Социјални доприноси на терет послодавца ,57 97, Накнaде у натури ,13 49, Социјална давања запосленима ,81 99, Посланички додатак ,04 90, Стални трошкови ,00 0, Трошкови путовања ,73 26, Услуге по уговору ,35 7,28 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета ,72 80,57 Укупно за функцију 111: ,72 80,57 Извори финансирања за главу 2.2: 01 Приходи из буџета ,72 80,57 Укупно за главу 2.2: ,72 80,57 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: ,12 71,80 3 УПРАВА ГРАДА 3.1 УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 130 Опште услуге Стални трошкови ,97 93, Услуге по уговору ,57 49, Материјал ,96 97,96 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета ,50 93,39 Укупно за функцију 130: ,50 93,39 14

16 Извори финансирања за главу 3.1: 01 Приходи из буџета ,50 93,39 Укупно за главу 3.1: ,50 93, УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 130 Опште услуге Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,19 100, Социјални доприноси на терет послодавца ,25 100, Накнаде у натури ,69 99, Социјална давања запосленима ,09 99, Награде запосленима и остали посебни расходи ,90 99, Стални трошкови ,52 62, Трошкови путовања ,19 66, Услуге по уговору ,26 99, Специјализоване услуге ,17 82, Материјал ,04 45, Дотације међународним организацијама ,00 0, Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,29 96, Средства резерве ,00 0,00 : Сталну буџетску резерву ,00 0,00 Текућу буџетску резерву ,00 0, Зграде и грађевински објекти ,03 94,56 учешће града у одобреном пројекту преко Фонда за развој Набавка домаће финансијске имовине ,67 93,33 оснивачки улог за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета ,25 94,91 Укупно за функцију 130: ,25 94, Трансакције везане за јавни дуг Отплата домаћих камата ,76 103, Отплата страних камата из извора ,78 11, Пратећи трошкова задуживања ,43 98, Отплата главнице домаћим кредиторима ,30 144, Отплата главнице страним кредиторима из извора ,40 48,40 Извори финансирања за функцију 170: 01 Приходи из буџета ,43 134,56 12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине ,56 44,56 Укупно за функцију 170: ,48 122, Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти Трансфери осталим нивоима власти ,03 100,00 : - финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина ,16 100,00 - остале намене градским општинама ,18 99,96 Извори финансирања за функцију 180: 01 Приходи из буџета ,03 100,00 Укупно за функцију 180: ,03 100,00 Извори финансирања за главу 3.2: 01 Приходи из буџета ,68 108,21 12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине ,56 44,56 Укупно за главу 3.2: ,00 105,27 15

17 3.3 УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 010 Болест и инвалидност Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,61 33,21 финансирање борачко-инвалидске заштите Дотације невладиним организацијама ,40 87,80 : - финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите ,00 100,00 - реализацију пројекта "Сервис персоналних асистената Ниш" - СПАН ,35 76,97 Извори финансирања за функцију 010: 01 Приходи из буџета ,94 84,58 Укупно за функцију 010: ,94 84, Старост Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,69 85,33 : - Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица ,80 49,75 - Помоћ у кући ,93 99,98 - Дневни боравак за старе особе ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 020: 01 Приходи из буџета ,69 85,33 Укупно за функцију 020: ,69 85, Породица и деца Услуге по уговору ,13 34,13 накнаде за рад стручних комисија Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,64 56,60 : 1 - Једнократну новчану помоћ за прворођено дете ,19 55, Пакет за новорођенче ,09 41, Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке ,53 91, Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње ,31 52, Бесплатну ужину за децу основношколског узраста ,75 57, Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу ,78 35, Трошкове бесплатног сахрањивања ,99 1, Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије ,00 0, Пакете за ђаке прваке ,00 0, Бесплатан оброк (Народна кухиња) ,00 0, Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбенокомуналних услуга ,00 100, Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице ,00 20, Социјално становање у заштићеним условима ,30 80, Једнократну новчану помоћ ,81 73, Увећану једнократну новчану помоћ ,69 46, Накнаду послодавцима за запошљавање трудница ,78 81, Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година ,66 87,28 16

18 старости 18 - Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишту у Дивљани ,96 66, Помоћ избеглим и расељеним лицима ,24 4, Део средстава ове апропријације је из извора ,11 40, Део средстава ове апропријације је из извора ,55 1, Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље ,34 57,72 Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета ,24 57,96 07 Трансфери од других нивоа власти ,11 40,00 15 Неутрошена средства донација из ранијих година ,55 1,80 Укупно за функцију 040: ,66 56, Социјална помоћ уроженом становништву некласификована на другом месту Дотације невладиним организацијама ,00 27,27 Ова апропријација намењена је програмске активности Црвеног крста Ниш Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета ,00 27,27 Укупно за функцију 070: ,00 27, Социјална заштита Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,14 98, Социјални доприноси на терет послодавца ,78 92, Накнаде у натури ,43 97, Стални трошкови ,32 39, Трошкови путовања ,00 0, Услуге по уговору ,81 52,04 извора ,68 99,88 извора ,00 0, Специјализоване услуге ,00 0, Текуће поправке и одржавање ,34 1,01 извора ,27 1,27 извора ,00 0, Материјал ,35 29,24 извора ,90 32,72 извора ,00 0, Трансфери осталим нивоима власти ,45 91,84 : - Установу "Центар за социјални рад" ,38 100,00 - Установу "Геронтолошки центар" ,00 0, Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00 0, Зграде и грађевински објекти ,00 0, Машине и опрема ,00 0,00 извора ,00 0,00 извора ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходи из буџета ,58 91,11 04 Сопствени приходи буџетских корисника 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица ,00 0,00 Укупно за функцију 090: ,68 89, Опште услуге 17

19 Специјализоване услуге ,63 80,06 рад мртвозорске службе Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета ,63 80,06 Укупно за функцију 130: ,63 80, Здравство некласификовано на другом месту Трансфери осталим нивоима власти ,00 82,95 - Део средстава ове апропријације намењен је за финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа ,21 93,93 - Део средстава ове апропријације намењен је јавним установама здравства из извора ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 760: 01 Приходи из буџета ,21 93,93 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица ,00 0,00 Укупно за функцију 760: ,00 82,95 Извори финансирања за главу 3.3: 01 Приходи из буџета ,21 68,46 04 Сопствени приходи буџетских корисника 07 Трансфери од других нивоа власти ,11 40,00 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица ,00 0,00 15 Неутрошена средства донација из ранијих година ,55 1,80 Укупно за главу 3.3: ,03 66, УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 911 Предшколско образовање Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,12 98, Социјални доприноси на терет послодавца ,12 98, Накнаде у натури ,61 96, Социјална давања запосленима ,15 27, Накнаде трошкова за запослене ,00 0, Награде запосленима и остали посебни расходи ,00 0, Стални трошкови ,53 99, Трошкови путовања ,00 0, Услуге по уговору ,80 56, Специјализоване услуге ,00 25,81 : - Медицинске услуге ,29 21,05 - Фестивал за децу "Златна пчелица" ,33 33, Текуће поправке и одржавање ,00 0, Материјал ,07 59, Пратећи трошкови задуживања ,00 0, Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00 0, Новчане казне и пенали по решењу судова ,00 0, Зграде и грађевински објекти ,16 28, Машине и опрема ,39 45, Залихе робе за даљу продају ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 911: 01 Приходи из буџета ,22 92,79 04 Сопствени приходи буџетских корисника Укупно за функцију 911: ,22 92, Основно образовање Трансфери осталим нивоима власти ,35 47,17 : 18

20 - Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал) ,65 47,54 - Текуће поправке и одржавање ,09 18,13 - Зграде и грађевинске објекте ,14 48,38 - Машине и опрему ,02 54,63 Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета ,35 47,17 Укупно за функцију 912: ,35 47, Средње образовање Трансфери осталим нивоима власти ,18 51,67 : - Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал) ,81 51,38 - Текуће поправке и одржавање ,93 34,31 - Зграде и грађевинске објекте ,84 64,05 - Машине и опрему ,14 30,13 Извори финансирања за функцију 920: 01 Приходи из буџета ,18 51,67 Укупно за функцију 920: ,18 51, Образовање које није дефинисано нивоом Трансфери осталим нивоима власти ,65 9,87 : - трошкове путовања ученика по одлуци и закону ,16 20,32 - суфинансирање манифестација и пројеката у организацији основних и средњих школа ,00 0,00 - трансфер Универзитету у Нишу по Протоколу о сарадњи ,26 4, Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,23 69,09 подстицајна средства за талентоване ученике и студенте Извори финансирања за функцију 950: 01 Приходи из буџета ,16 45,04 Укупно за функцију 950: ,16 45, Помоћне услуге у образовању Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,21 99, Социјални доприноси на терет послодавца ,02 98, Накнаде у натури ,16 33, Социјална давања запосленима ,37 72, Награде запосленима и остали посебни расходи ,00 0, Стални трошкови ,91 26, Трошкови путовања ,00 0, Услуге по уговору ,00 0, Специјализоване услуге ,55 34,55 Фестивал дечије музике "Мајска песма" Текуће поправке и одржавање ,00 0, Материјал ,01 27,64 извора ,00 17,00 извора ,02 34, Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00 100, Новчане казне и пенали по решењу судова ,61 17, Зграде и грађевински објекти ,00 0,00 19

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

Sl_list br_ 24 prvi deo

Sl_list br_ 24 prvi deo Број 24. Страна 223 «Службени лист општине Неготин» 12. 11. 2007. На основу одредби чланoва 25. и 29. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члана 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ЈУН 2019. године Нишка Бања, јул 2019. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 НАЦРТ О Д Л У К A О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А Б Е О Г Р А Д А З А 2 0 1 4. Г О Д И Н У Обрађивач: Секретаријат за финансије За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са законом и другим

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Sl-29.indd

Sl-29.indd SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Godina XXIX - Broj NOVI SAD, 5. jun 00. primerak 60,00 dinara ГРАД НОВИ САД Скупштина 0 На основу члана 4. став. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/0)

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС''

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'' СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ 2019. БРОЈ: 13 36 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више