IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/ Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 282/2013 Datum: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/ Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 282/2013 Datum: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA"

Транскрипт

1 IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/ Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 282/2013 Datum: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA U POSTUPKU MALE VREDNOSTI Red. br. JN: 26/2013 Oktobar godine

2 Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik RS broj 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ( Sl. glasnik RS broj 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 278/2013 i Rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javne nabavke br. 26/2013, pripremljena je: 2/24 KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti nabavka usluge overenog prevoda 9 donatorskih ugovora sa mađarskog na srpski jezik JN br. 26/2013 Konkursna dokumentacija sadrži: 1. Opšti podaci o javnoj nabavci; 2. Podaci o predmetu javne nabavke; 3. Tehničke karakteristike; 4. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova; 5. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu; 6. Obrazac ponude; 7. Obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni; 8. Obrazac izjave ponuđača da ispunjava uslove iz člana 75. Zakona; 9. Obrazac izjave podizvođača da ispunjava uslove iz čl. 75. Zakona; 10. Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi prema članu 26. Zakona o javnim nabavkama; 11. Obrazac izjave ponuđača shodno članu 75. stava 2. Zakona o javnim nabavkama; 12. Model ugovora.

3 3/24 1. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI 1) Naziv, adresa i internet stranica naručioca Naziv naručioca: IZDAVAČKI ZAVOD FORUM - za izdavanje knjiga i časopisa, Novi Sad Adresa: ul. Vojvode Mišića br.1/iii, Novi Sad Internet stranica: PIB: Matični broj: Šifra delatnosti: ) Vrsta postupka javne nabavke Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke. 3) Predmet javne nabavke Predmet javne nabavke broj 26/2013 je nabavka usluge overenog prevoda 9 donatorskih ugovora sa mađarskog na srpski jezik. 4) Naznaka da se postupak sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci Predmetni postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci. Ugovor će biti zaključen sa ponuđačem kojem naručilac odlukom dodeli ugovor. 5) Lice za kontakt Ildiko Ilia, predsednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, elektronska adresa: 6) Propratni obrazac (popuniti i zalepiti na kovertu)

4 4/24 Datum i sat podnošenja: (popunjava zaposleno lice kod Naručioca) PONUDA NE OTVARATI! ZA JAVNU NABAVKU USLUGA U POSTUPKU MALE VREDNOSTI REDNI BROJ JN: 26/2013 Naručilac: IZDAVAČKI ZAVOD FORUM - za izdavanje knjiga i časopisa, Novi Sad ul. Vojvode Mišića br. 1/III, Novi Sad Ponuđač: Naziv: Adresa: Broj telefona: Broj telefaksa: Elektronska adresa: Ime i prezime lica za kontakt:

5 5/24 2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE 1) Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki Predmet javne nabavke broj 26/2013 je nabavka usluge overenog prevoda 9 donatorskih ugovora sa mađarskog na srpski jezik. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Usluge prevođenja teksta. 3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Predmet javne nabavke je nabavka usluge overenog prevoda 9 donatorskih ugovora (JN br. 26/2013). Radi se o različitim vrstama donatorskih ugovora, i to sledećim: 1. Jedna vrsta od 6 kucanih stranica, ukupno karaktera; 2. Od druge vrste ugovora ima 3 primeraka skoro identičnih, po obimu svaka 5 kucanih stranica, po ugovoru ukupno karaktera ; 3. Od treće vrste ugovora ima 2 primeraka skoro identičnih, po obimu svaka 2 kucane stranice, po ugovoru ukupno karaktera; 4. Od poslednje vrste ugovora od 2 stranice, ima 3 primerka, skoro identična, po ugovoru ukupno karaktera. U karaktere su uračunati i razmaci. Sva zainteresovana lica potencijalni ponuđači, mogu tražiti da im se pošalju ugovori na uvid elektronskim putem, pre dostavljanja ponude. Zahtev za dostavljanje donatorskih ugovora se može slati na sledeću el. adresu: Rok izvršenja usluge prevođenja donatorskih ugovora, ne može biti duži od 15 dana računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavci. Gotove prevode se dostavljaju naručiocu na adresu u Novom Sadu, najkasnije u roku od 20 dana računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavci. Troškove dostavljanja snosi Izvršilac. 4. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA Uslovi za učešće u postupku javne nabavke Obavezni uslovi za učešće po članu 75. ZJN Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati: 1. da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar; 2. da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 3. da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;

6 6/24 4. da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji. 3) Uslovi koje mora da ispuni podizvođač u skladu sa članom 80. Zakona Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona. 4) Uslovi koje mora da ispuni svaki od ponuđača iz grupe ponuđača u skladu sa članom 81. Zakona Član grupe ponuđača koji je nosilac posla je dužan da za svakog ponuđača iz grupe ponuđača dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova. Uputstvo kako da se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. ZJN Ispunjenost uslova ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza uz ponudu: 1. izvoda iz registra nadležnog organa - za pravno lice: izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz registra nadležnog Privrednog suda - za preduzetnika: izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz odgovarajućeg registra - za fizičko lice: nije primenljivo 2. potvrde nadležnog suda - za pravno lice: izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležnog suda i nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da ono i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare, odnosno: Izvoda iz kaznene evidencije osnovnog i višeg suda na čijem je području sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica i Izvoda iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu i Uverenja iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za svakog od zakonskih zastupnika (zahtev se podnosi prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta). (Napomena: Navedeni dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda). za preduzetnika: izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare, odnosno: - Uverenja iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova (zahtev se podnosi prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta).

7 (Napomena: navedeni dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda). 7/24 za fizičko lice: izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare, odnosno: Uverenja iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova (zahtev se podnosi prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta). (Napomena: navedeni dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda). 3. potvrde nadležnog suda ili nadležnog organa za registraciju privrednih subjekata - za pravno lice: potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrde Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti (Napomena: navedeni dokazi moraju biti izdati nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki). - za preduzetnika: potvrde prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti ili potvrde Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti (Napomena: navedeni dokazi moraju biti izdati nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki). - za fizičko lice: potvrde prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja određenih poslova. (Napomena: navedeni dokazi moraju biti izdati nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki). 4. potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije - za pravno lice: uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrde Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacij (Napomena: navedeni dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda). - za preduzetnika: uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (Napomena: navedeni dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda). - za fizičko lice: uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda. (Napomena: navedeni dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda).

8 8/24 Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza. Ako ponuđač u ostavljenom roku ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu. Ponuđač nije dužan da dostavlja izvod iz registra koji se vodi pri Agenciji za privredne registre obzirom da su ovi podaci javno dostupni na internet stranici nadležnog organa, ali je obavezan da naručiocu dostavi tačne podatke potrebne za pretraživanje elektronske baze podataka Agencije za privredne registre i to: Poslovno ime privrednog društva, preduzetnika ili drugog oblika organizovanja, upisanog u registar, Matični broj privrednog društva, preduzetnika ili drugog oblika organizovanja, upisanog u registar. Po ustanovljavanju registra ponuđača, ponuđač upisan u registar ponuđača nije dužan da dokazuje ispunjenost uslova za učešće u javnoj nabavci, ali je obavezan da naručiocu dostavi tačne podatke potrebne za pretraživanje elektronske baze podataka registra ponuđača pri Agenciji za privredne registre i to: poslovno ime privrednog društva, preduzetnika ili drugog oblika organizovanja, upisanog u registar, matični broj privrednog društva, preduzetnika ili drugog oblika organizovanja, upisanog u registar, poreski identifikacioni broj (PIB), lično ime i jedinstveni matični lični broj (JMBG), odnosno broj pasoša i zemlja izdavanja zakonskog zastupnika ponuđača ako je zakonski zastupnik fizičko lice i poslovno ime i matični broj zakonskog zastupnika ponuđača ako je zastupnik pravno lice. Po istom principu dokaze dostavljaju i podizvođač i ponuđač koji je član grupe ponuđača. Ponuđač odnosno dobavljač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način. Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju dokazi iz člana 77. Zakona, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države. NAPOMENA: Ispunjenost uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom, ponuđač može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću u skladu sa članom 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik RS, br. 124/2012). Obrazac izjave iz prethodnog stava čini sastavni elemenat konkursne dokumentacije. U SLUČAJU DA PONUĐAČ DOSTAVI PISANU IZJAVU SHODNO NAVEDENOM ČLANU, NIJE U OBAVEZI DA DOSTAVLJA DOKAZE IZ ČLANA 75. ZAKONA!

9 5. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU 9/24 1) Jezik na kojem ponuda mora biti sastavljena Ponuda i ostala dokumentacija koja se odnosi na ponudu mora biti na srpskom jeziku. Ukoliko je određeni dokument na stranom jeziku, ponuđač je dužan da pored dokumenta na stranom jeziku dostavi i prevod tog dokumenta na srpski jezik. 2) Posebni zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena Ponuda mora da sadrži sve elemente koji su traženi u Konkursnoj dokumentaciji, u uputstvu ponuđačima i eventualno naknadno poslatim dodatnim objašnjenjima. Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u jednom primerku, na obrascu iz Konkursne dokumentacije i mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena otkucana ili napisana neobrisivim mastilom, i potpisana i pečatom overena od strane ponuđača. Ponuda mora da sadrži popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac ponude, popunjen, potpisan i overen obrazac strukture ponuđene cene, dokaze ili popunjen, potpisan i overen obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona, popunjenu, overenu i potpisanu izjavu o nezavisnoj ponudi i izjavu o ispunjavanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i zaštiti prava intelektualne svojine, kao i popunjen, potpisan i overen model ugovora. Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije. Podaci koji nisu upisani u priložene obrasce odnosno podaci koji su upisani mimo obrazaca neće se uvažiti, i takva ponuda će se odbiti. Ponuđač ne sme da prepravlja ili da dopisuje podatke na konkursnoj dokumentaciji. U slučaju da to učini mora da potpiše i overi pečatom. Ponudu dostaviti na adresu Izdavačkog zavoda Forum, Novi Sad, ul. Vojvode Mišića br.1/iii., kancelarija br. 28. Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti, tako da se pri otvaranju može proveriti da li je zatvorena onako kako je predata, sa ispunjenim i zalepljenim popratnim obrascem na poleđini koverte. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do godine do časova. Naručilac će po prijemu određene ponude, na koverti obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude. Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositit, smatraće se neblagovremenom. 3) Način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu člana 87. stav 6. Zakona Ponuđač može u bilo kom trenutku pre isteka roka za podnošenje ponuda da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na isti način na koji je podneo ponudu, sa oznakom: "Izmena ponude", "Dopuna ponude" ili "Opoziv ponude" za javnu nabavku usluga, redni broj 26/2013. Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja, odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja. Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu.

10 10/24 4) Obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda. U Obrascu ponude ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem. 5) Ponuda sa podizvođačem Ponuđač koji ponudu podnosi sa podizvođačem dužan je da: u Obrascu ponude navede opšte podatke o podizvođaču, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača; za svakog od podizvođača dostavi dokaze o ispunjenosti uslova na način predviđen u delu 4. konkursne dokumentacije. Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru. Ponuđa, odnosno dobavljač, u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača. Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača radi utvrđivanja ispunjenosti uslova. 6) Zajednička ponuda Ponudu može podneti grupa ponuđača (zajednička ponuda). Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o: - članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem; - ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor; - ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstva obezbeđenja; - ponuđaču koji će izdati račun; - računu na koji će biti vršena plaćanja; - obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora. Nosilac posla dužan je da: - u Obrascu ponude navede opšte podatke osvim ponuđačima iz grupe ponuđača; - za svakog od ponuđača iz grupe ponuđača dostavi dokaze o ispunjenosti uslova način predviđen u delu 4. konkursne dokumentacije. Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

11 11/24 7) Zahtevi Naručioca Rok izvršenja usluge prevođenja donatorskih ugovora, ne može biti duži od 15 dana računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavci. Gotove prevode se šalju Naručiocu na adresu u Novom Sadu, najkasnije u roku od 20 dana računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavci. Troškove dostavljanja snosi Izvršilac. Rok plaćanja je 45 dana od dana ispostave fakture od strane Izvršioca. Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača. Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans. Rok važenja ponude ne može biti kraća od 30 dana od dana otvaranja ponuda. 8)Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi Cena i sve ostale vrednosti u ponudi se iskazuju u dinarima, bez PDV i sa PDV, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez PDV. Nakon zaključenja ugovora cena se ne može menjati. Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona, odnosno zahtevaće detaljno obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim. 9) Podaci o državnom organu ili organizaciji, odnosno organu ili službi teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl., a koji su vezani za izvršenje ugovora o javnoj nabavci Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstvu finansija i privrede. Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine. Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavnja i socijalne politike. 10) Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude Zainteresovano lice može, u pisanom obliku, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude zainteresovano lice će uputiti na adresu naručioca: Novi Sad, ul. Vojvode Mišića, br. 1/III, kancelarija br. 28. ili elektronsku adresu: sa naznakom: Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za javnu nabavku, redni broj 26/2013. U ovom slučaju naručilac je dužan da zainteresovanom licu u roku od tri dana od dana prijema zahteva, pošalje odgovor u pisanom obliku i da istovremeno tu informaciju objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonski nije dozvoljeno! Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se na način određen članom 20. Zakona, odnosno isključivo putem pošte, elektronske pošte ili faksom. Ako naručilac odgovore pošalje elektronskim putem ili faksom, zahtevaće od zainteresovanog lica da na isti način potvrdi prijem odgovora, što je zainteresovano lice dužno da učini. 11) Izmene i dopune konkursne dokumentacije Ako Naručilac u roku predviđenom za podnošenje ponuda izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju, dužan je da bez odlaganja izmene ili dopune objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda i objavi

12 obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda. Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju. 12) Obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača Naručilac može da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača, shodno članu 93. Zakona. Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda. U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena. Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu. Rok važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda. Naručilac može, u slučaju isteka roka važenja ponude, u pisanom obliku da zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude. Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude, ne može menjati ponudu. 13) Kriterijum za dodelu ugovora Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena. Ukoliko dve ili više ponude imaju istu ponuđenu cenu, ugovor će biti dodeljen ponuđaču, koji je naveo u ponudi duži rok važenja ponude. U slučaju da dve ili više ponude imaju istu ponuđenu cenu i isti rok važenja ponude, prednost će se utvrditi žrebanjem. Žreb sprovodi komisija od tri člana koju imenuje naručilac. U postupku žrebanja pozivaju se učesnici koji imaju identičnu cenu i rok važenja ponude. Žrebanje se izvodi tako što komisija ispisuje imena ponuđača zajedno sa još pet praznih cedulja. Cedulje se stavljaju u zatvorenu kutiju iz koje se izvlači cedulja sa napisanim ponuđačem. Momentom izvlačenja ponuđača postupak žrebovanja se završava. Zapisnik o žrebanju se dostavlja komisiji za realizaciju javne nabavke. 14) Obaveze ponuđača po članu 74. stav 2. i članu 75. stav 2. Zakona 12/24 Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač. Ponuđač je dužan da pri sastavljanju svoje ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine. 15) Način i rok podnošenja zahteva za zaštitu prava Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, zainteresovano lice ili poslovno udruženje u njihovo ime. Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, a predaje naručiocu. Primerak zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka, protiv svake radnje naručioca, osim ako Zakonom nije drugačije određeno. Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Posle donošenja odluke o dodeli ugovora ili odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je pet dana od dana prijema odluke. Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da zahtev dostavi na način da ga

13 13/24 Republička komisija za zaštitu prava i naručilac prime u najkraćem mogućem roku. Ako se zahtev dostavlja neposredno, elektronskom poštom ili faksom, podnosilac zahteva mora imati potvrdu prijema zahteva od strane naručioca, a ukoliko se dostavlja putem pošte mora se poslati preporučeno sa povratnicom. Ako naručilac odbije prijem zahteva, smatra se da je zahtev dostavljen dana kada je prijem odbijen. Uz zahtev za zaštitu prava prilaže se potvrda o uplati takse. Taksa se plaća u iznosu od ,00 dinara kako sledi: Svrha plaćanja Republička administrativna taksa za javnu nabavku, redni broj 26/2013 Korisnik/primalac Budžet Republike Srbije Šifra plaćanja 153 Broj računa Broj modela 97 Poziv na broj ) Rok u kojem će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor, u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. Ako naručilac ne dostavi potpisan ugovor ponuđaču u tom roku, ponuđač nije dužan da potpiše ugovor što se neće smatrati odustajanjem od ponude i ne može zbog toga snositi bilo kakve posledice, osim ako je podnet blagovremen zahtev za zaštitu prava. Ako ponuđač kojem je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem. Ako je podneta samo jedna ponuda, naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor, u roku od 3 dana od dana donošenja Odluke o dodeli ugovora.

14 14/24 6. OBRAZAC PONUDE PONUĐAČ MORA DA POPUNI, POTPIŠE I PEČATOM OVERI OBRAZAC PONUDE ČIME POTVRĐUJE DA SU TAČNI PODACI KOJI SU U ISTOM NAVEDENI. PONUDA ĆE SE SMATRATI VALIDNOM SAMO AKO JE DOSTAVLJENA NA OBRASCU NARUČIOCA. P O N U D A Za javnu nabavku male vrednosti nabavka usluge overenog prevoda 9 donatorskih ugovora sa mađarskog na srpski jezik JN br. 26/2013 1) OPŠTI PODACI O PONUĐAČU Naziv ponuđača: Adresa ponuđača: Šifra delatnosti: Naziv delatnosti: Matični broj: PIB: Naziv banke: Broj računa kod banke: Telefon: Telefaks: Elektronska adresa: Ime i prezime ovlašćenog lica za potpis ugovora: 2) PODACI O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO ZAJEDNIČKA PONUDA ILI KAO PONUDA SA PODIZVOĐAČEM Ponuda se podnosi (zaokružiti): 1. samostalno 2. kao zajednička ponuda 3. kao ponuda sa podizvođačem

15 15/24 3) ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDA 4) OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČU (Ako ponuđač nastupa samostalno, ne treba popuniti. Ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.) Naziv podizvođača: Adresa sedišta: Matični broj: PIB: Ime osobe za kontakt: Elektronska adresa: Broj telefona: Broj faksa: Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač (%): Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:

16 5) OPŠTI PODACI O PONUĐAČU IZ GRUPE PONUĐAČA (Ako ponuđač nastupa samostalno, ne treba popuniti. Ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.) Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: Adresa sedišta: Matični broj: PIB: Ime osobe za kontakt: Elektronska adresa: Broj telefona: Broj faksa: 16/24 6) OSTALI PODACI RELEVANTNI ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA Ukupna cena usluge bez PDV: Ukupna cena usluge sa PDV: Rok izvršenja: Rok dostavljanja: Mesto i datum Ponuđač M.P. (potpis ovlašćenog lica)

17 17/24 7. OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI Predmet javne nabavke Nabavka usluge overenog prevoda 9 donatorskih ugovora sa mađarskog na srpski jezik UKUPNO: Količina Jedinična cena bez PDV Jedinična cena sa PDV Ukupan iznos za potrebnu količinu bez PDV-a Ukupan iznos za potrebnu količinu sa PDV kucane stranice teksta (A4 formata) Mesto i datum: Potpis ponuđača: M.P. Obrazac strukture ponuđene cene ponuđač popunjava prema sledećem uputstvu: U kolonu 3 ponuđač upisuje jediničnu cenu (cenu usluge overenog prevoda jedne stranice teksta) bez poreza na dodatu vrednost. U kolonu 4 ponuđač upisuje jediničnu cenu (cenu usluge overenog prevoda jedne stranice teksta) sa porezom na dodatu vrednost. U kolonu 5 ponuđač upisuje ukupan iznos za potrebnu količinu bez poreza na dodatu vrednost. U kolonu 6 ponuđač upisuje ukupan iznos za potrebnu količinu sa porezom na dodatu vrednost. U kolonu UKUPNO ponuđač upisuje zbir kolone 5 i 6.

18 18/24 8. OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA PO ČLANU 77. STAV 4. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ( SLUŽBENI GLASNIK RS, BR. 124/2012) O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA NAPOMENA: IZJAVA ĆE SE SMATRATI VALIDNOM SAMO AKO JE DOSTAVLJENA NA OBRASCU NARUČIOCA KOJI JE SASTAVNI DEO KONKURSNE DOKUMENTACIJE, POPUNJEN, POTPISAN I PEČATOM OVEREN OD STRANE PONUĐAČA. UKOLIKO PONUDU PODNOSI GRUPA PONUĐAČA, IZJAVA MORA BITI POTPISANA OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA SVAKOG PONUĐAČA IZ GRUPE PONUĐAČA I OVERENA PEČATOM. Na osnovu člana 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik RS br. 124/2012) PONUĐAČ: iz: ulica: broj: daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću: I Z J A V U Da ispunjava uslove utvrđene Konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku male vrednosti usluga overenog prevoda 9 donatorskih ugovora sa mađarskog na srpski jezik (JN br. 26/2013), i to: Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar; Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.; Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda.; Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji. U dana M.P. (potpis ovlašćenog lica)

19 19/24 9. OBRAZAC IZJAVE PODIZVOĐAČA PO ČLANU 77. STAV 4. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ( SLUŽBENI GLASNIK RS, BR. 124/2012) O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA NAPOMENA: IZJAVA ĆE SE SMATRATI VALIDNOM SAMO AKO JE DOSTAVLJENA NA OBRASCU NARUČIOCA KOJI JE SASTAVNI DEO KONKURSNE DOKUMENTACIJE, POPUNJEN, POTPISAN I PEČATOM OVEREN OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA PODIZVOĐAČA. Na osnovu člana 77. stav 4. Zakona PODIZVOĐAČ: iz: ulica: broj: daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću: I Z J A V U Da ispunjava uslove utvrđene Konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku male vrednosti usluga overenog prevoda 9 donatorskih ugovora sa mađarskog na srpski jezik (JN br. 26/2013), i to: Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar; Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.; Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda.; Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji. U dana M.P. (potpis ovlašćenog lica)

20 20/ OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI PREMA ČLANU 26. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ( SLUŽBENI GLASNIK RS, BR. 124/2012) NAPOMENA: IZJAVA ĆE SE SMATRATI VALIDNOM SAMO AKO JE DOSTAVLJENA NA OBRASCU NARUČIOCA KOJI JE SASTAVNI DEO KONKURSNE DOKUMENTACIJE, POPUNJEN, POTPISAN I PEČATOM OVEREN OD STRANE PONUĐAČA! UKOLIKO PONUDU PODNOSI GRUPA PONUĐAČA, IZJAVA MORA BITI POTPISANA OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA SVAKOG PONUĐAČA IZ GRUPE PONUĐAČA I OVERENA PEČATOM. Na osnovu člana 26. stav 6. Zakona PONUĐAČ: iz: ulica: broj: daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću: I Z J A V U Da ponudu daje nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima. U dana M.P. (potpis ovlašćenog lica) Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona

21 21/ OBRAZAC IZJAVE PO ČLANU 75. STAV 2. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ( SLUŽBENI GLASNIK RS, BR. 124/2012) NAPOMENA: IZJAVA ĆE SE SMATRATI VALIDNOM SAMO AKO JE DOSTAVLJENA NA OBRASCU NARUČIOCA KOJI JE SASTAVNI DEO KONKURSNE DOKUMENTACIJE, POPUNJEN, POTPISAN I PEČATOM OVEREN OD STRANE PONUĐAČA! UKOLIKO PONUDU PODNOSI GRUPA PONUĐAČA, IZJAVA MORA BITI POTPISANA OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA SVAKOG PONUĐAČA IZ GRUPE PONUĐAČA I OVERENA PEČATOM. Na osnovu člana 75. stav 2. Zakona PONUĐAČ: iz: ulica: broj: daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću: I Z J A V U Da je poštovao sve obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i zaštiti prava intelektualne svojine. U dana M.P. (potpis ovlašćenog lica)

22 22/ MODEL UGOVORA Ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora. Na osnovu Odluke o dodeli ugovora za javnu nabavku broj _/2013 od dana _._ godine, doneta od strane direktora Izdavačkog zavoda Forum, Novi Sad, ulica Vojvode Mišića broj 1. (u daljem tekstu: Odluka direktora), zaključuje se UGOVOR o javnoj nabavci br. 26/2013 za nabavku usluge overenog prevoda 9 donatorskih ugovora sa mađarskog na srpski jezik Ugovorne strane su: 5. IZDAVAČKI ZAVOD FORUM, Novi Sad, ul. Vojvode Mišića br. 1., PIB , matični broj: koga zastupa Gabor Virag, direktor (u daljem tekstu: Naručilac) s jedne strane i 6. (u daljem tekstu: Izvršilac) s druge strane. PREDMET UGOVORA Član 1. Ugovorne strane međusobno konstatuju da je predmet ovog ugovora nabavka usluge overenog prevoda 9 donatorskih ugovora sa mađarskog na srpski jezik. Predmet nabavke vezan za uslugu je prema potrebi Naručioca i ponudi Izvršioca, sačinjena u skladu sa Konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku br. 26/2013. Sastavni deo ovog Ugovora čine: Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br. 26/2013 i Ponuda Izvršioca (zavedena kod Naručioca pod brojem: /2013 dana godine). UGOVORENA CENA Član 2. Nabavka precizirana u članu 1. ovog Ugovora će se izvršiti za međusobno ugovorenu cenu ukupno u iznosu od dinara bez PDV, odnosno dinara sa PDV, koja je utvrđena u svemu prema ponudi Izvršioca. Cene su fiksne i ne mogu se menjati u toku realizacije ovog Ugovora.

23 ROK IZVRŠENJA Član 3. 23/24 Izvršilac se obavezuje da će usluge prevođenja određena članom 1. ovog Ugovora, izvršiti u roku od dana računajući od dana zaključenja ovog ugovora. Gotove prevode dostavlja Izvršilac,u roku od dana, računajući od dana zaključenja ovog ugovora, na adresu naručioca u Novom Sadu, ul. Vojovde Mišića broj 1. Troškove dostavljanja snosi Izvršilac. UGOVORNA KAZNA Član 4. Za kvalitet usluge iz člana 1. ovog Ugovora, odgovoran je Izvršilac, a kvalitet mora da zadovoljava obavezne standarde. Izvršilac je obavezan platiti štetu Naručiocu u slučaju neodgovarajućeg kvaliteta usluge, kao i nepoštovanje ugovorenih rokova. NAČIN PLAĆANJA Član 5. Naručilac se obavezuje da će za izvršene usluge iz člana 1. i ugovorenu cenu iz člana 2. ovog Ugovora, platiti u roku od 45 dana od dana ispostavljanja fakture od strane Izvršioca. Plaćanje se vrši uplatom na račun Izvršioca, broj kod banke. ZAVRŠNE ODREDBE Član 6. Naručilac kao ovlašćeno lice za nadzor nad izvršenjem ovog Ugovora određuje predsednika Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke broj 26/2013, Ildiko Ilia, diplomiranog pravnika. Član 7. Sve eventualne sporove koje nastanu povodom ovog Ugovora ugovorene strane će nastojati da reše sporazumno, a ukoliko to nije moguće prihvataju nadležnost Osnovnog suda u Novom Sadu. Član 8. Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, važe odredbe Zakona o javnim nabavkama, Zakona o obligacionim odnosima, konkursne dokumentacije JN br. 26/2013 i ponude Izvršioca.

24 Član 9. 24/24 Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja. Član 10. Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primeraka. Za Naručioca direktor Izdavačkog zavoda Forum Gabor Virag Za Izvršioca Napomena: Ovaj model ugovora predstavlja sadržinu ugovora koji će biti zaključen sa izabranim ponuđačem. Ako ponuđač bez opravdanih razloga odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen, Naručilac će Upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference.

Microsoft Word - izmene i dopune.doc

Microsoft Word - izmene i dopune.doc На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-119-5/18-IV сачинила је: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Наручилац Адреса - Израда

Више

Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА

Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БРАНА ЦРНЧЕВИЋ Вељка Дугошевића 102 22400 Рума Број: 0165/19 Датум: 25.02.2019. На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за

Више

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ АРХИВ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД Дунавска 35. www.arhivvojvodine.org.rs БРОЈ: I 404-119/6-15 ДАНА:03. јул 2015. На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним

Више

Microsoft Word - ?????? ????????? ????????????? ?????????????????? 3.docx

Microsoft Word - ?????? ????????? ????????????? ?????????????????? 3.docx КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БРАНА ЦРНЧЕВИЋ Вељка Дугошевића 102 22400 Рума Број: 0198/19 Датум: 04.03.2019. На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за

Више

МОЛБА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

МОЛБА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ Предмет: Захтев за достављање понуде Молимо вас да нам у складу са чланом 39 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12) до 20.03.2014. године закључно са 12 часова доставите понуду за спровођење

Више

Broj: /3-1/5 KONKURSNA DOKUMENTACIJA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKA DOBARA STRUČNA LITERATURA ZA O

Broj: /3-1/5 KONKURSNA DOKUMENTACIJA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKA DOBARA STRUČNA LITERATURA ZA O Broj: 0601-50/3-1/5 KONKURSNA DOKUMENTACIJA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKA DOBARA STRUČNA LITERATURA ZA OBRAZOVANJE ZAPOSLENIH - ELEKTRONSKA BAZA PARAGRAF LEX,

Више

Microsoft Word _jnv_poziv

Microsoft Word _jnv_poziv JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA SUBOTICA Segedinski put br. 22 24000 SUBOTICA www.toplanasubotica.co.rs POZIV za podnošenje ponude u otvorenom postupku javne nabavke - nabavka dobara - radi

Више

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измен

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измен ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измена конкурсне документације за ЈНМВ радова бр. 52/2018

Више

Microsoft Word - Model konkursne dokumentacije-JNMV _1_.doc

Microsoft Word - Model konkursne dokumentacije-JNMV _1_.doc УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД,Студентски трг 16 Тел: 20-27-801, 2027-809 факс:2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.yu http:///www.matf.bg.ac.yu Број: Датум: МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ,

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 37/2016 Београд, децембар године Конкурсна документација за јавну набавку добара потрошни технич

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 37/2016 Београд, децембар године Конкурсна документација за јавну набавку добара потрошни технич НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 37/2016 Београд, децембар 2016. године Конкурсна документација за јавну набавку добара потрошни технички материјал, ЈН 37/2016 прва фаза Страна 1 од 10 На

Више

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Сремчица Документација садржи: - Упутство понуђачима о

Више

Microsoft Word KD FINAL.doc

Microsoft Word KD FINAL.doc КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА НАРУЧИЛАЦ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ГРАДСКО СТАМБЕНО», БЕОГРАД, Данијелова бр. 33. ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ признавања квалификације за извођење електро радова на уградњи електричних инсталација

Више

Microsoft Word Izmena br. 5.doc

Microsoft Word Izmena br.  5.doc КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број ЈН: 65/61 Датум: 24.10.2016. Измена бр. 5 Поштовани, Јавно предузеће ГРАДСКО СТАМБЕНО, Београд, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке радова Извођење радова на

Више

НАШ ЗНАК: 03-45/2 ДАТУМ: године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: Финансијске услуге Краткорочни кредит (по партијама) Врста посту

НАШ ЗНАК: 03-45/2 ДАТУМ: године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: Финансијске услуге Краткорочни кредит (по партијама) Врста посту НАШ ЗНАК: 03-45/2 ДАТУМ: 05.10.2018.године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: Финансијске услуге Краткорочни кредит (по партијама) Врста поступка: набавка на коју се закон не примењује Датум и

Више

NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA Nabavka udžbenika za potreb

NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar   KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA Nabavka udžbenika za potreb NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar www.bnv.org.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA Nabavka udžbenika za potrebe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine Redni

Више

Microsoft Word - KONK DOK JNMV K REZERVNI DELOVI.doc

Microsoft Word - KONK DOK JNMV K REZERVNI DELOVI.doc GRAD SUBOTICA GRADSKA UPRAVA 24000 SUBOTICA, TRG SLOBODE 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA Postupak javne nabavke male vrednosti NABAVKA DOBRA REZERVNIH DELOVA ZA SLUŽBENA VOZILA JNMV K 48/13 Subotica, decembar

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број: ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, 31000 Ужице (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zavoduzice@mts.rs Датум:11.06.2019. Број: 2882 Предмет: Измена конкурсне документације за јавну

Више

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JP TRANSNAFTA PANČEVO KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluge: OBUKE U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU Javna nabavka broj Datum objavljivanja Rok predaje ponuda Javno otvaranje

Више

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA OP ????????

Microsoft Word - KONKURSNA  DOKUMENTACIJA  OP ???????? САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 1. Општи подаци о јавној набавци... страна 3 2. Подаци о предмету јавне набавке... страна 4 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду... страна 5 4. Образац за оцену

Више

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA.doc

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA.doc REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD SUBOTICA GRADSKA UPRAVA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBRA Nove tipske kante od 120 litara za odlaganje otpada JN K 11/14 Subotica, jun 2014.

Више

ОСНОВНА ШКОЛА ''ВАСА СТАЈИЋ'' Војводе Книћанина бр.12б НОВИ САД Тел: 021/ , 021/ , 021/ ,

ОСНОВНА ШКОЛА ''ВАСА СТАЈИЋ'' Војводе Книћанина бр.12б НОВИ САД Тел: 021/ , 021/ , 021/ , ОСНОВНА ШКОЛА ''ВАСА СТАЈИЋ'' Војводе Книћанина бр.12б НОВИ САД 21000 Тел: 021/469-210, 021/474-03-00, 021/474-03-01, email : os.vasastajic@open.telekom.rs Понуде састављане по упутству се достављају на

Више

Naručilac:GRAD NOVI PAZAR

Naručilac:GRAD NOVI PAZAR NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar www.bnv.org.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - USLUGE Ugostiteljske usluge PO PARTIJAMA za potrebe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број /2019 Дана: године СОКОБАЊА ПР

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број /2019 Дана: године СОКОБАЊА ПР РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број 404-18-7/2019 Дана: 21.01.2019. године СОКОБАЊА ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације за јавну набавку

Више

Одлука о закључењу ОС – ЈНМВ са циљем закљ. ОС ~ услуге /19: Извођење екскурзија

Одлука о закључењу ОС – ЈНМВ са циљем закљ. ОС ~ услуге /19: Извођење екскурзија Основна школа Змај Јова Јовановић Мештровићева бр. 19, 11000 Београд Датум 01.03.2019. год. Дл. број: 5/34 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15, у даљем

Више

Javno komunalno preduzeće «Pogrebno» Subotica Trg žrtava fašizma broj 1., Subotica PIB Matični broj: Broj: 8-159/2 Datum: 1

Javno komunalno preduzeće «Pogrebno» Subotica Trg žrtava fašizma broj 1., Subotica PIB Matični broj: Broj: 8-159/2 Datum: 1 Javno komunalno preduzeće «Pogrebno» Subotica Trg žrtava fašizma broj 1., 24.000 Subotica PIB. 100843412 Matični broj: 08058644 Broj: 8-159/2 Datum: 10.09.2019. godine JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI nabavka

Више

REGIONALNI KOŠARKAŠKI SAVEZ ISTOČNA SRBIJA OBRENOVIĆEVA 10/3, NIŠ Zavodni broj: Datum: godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu

REGIONALNI KOŠARKAŠKI SAVEZ ISTOČNA SRBIJA OBRENOVIĆEVA 10/3, NIŠ Zavodni broj: Datum: godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu REGIONALNI KOŠARKAŠKI SAVEZ ISTOČNA SRBIJA OBRENOVIĆEVA 10/3, 18000 NIŠ Zavodni broj: 165-5 Datum: 30.04.2019. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku usluge broj JN 3/2019 USLUGE PREVOZA ZA POTREBE

Више

IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/ Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 166/2015 Datum: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA ŠT

IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/ Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 166/2015 Datum: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA ŠT IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/37 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 166/2015 Datum: 22.07.2015. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA ŠTAMPANJA KNJIGA NA MAĐARSKOM JEZIKU U POSTUPKU JN MALE

Више

Microsoft Word - T.S. 4,5,6,7,32,33,34-40.docx

Microsoft Word - T.S. 4,5,6,7,32,33,34-40.docx III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ

Више

Microsoft Word - KONKURSNA KANTE.doc

Microsoft Word - KONKURSNA KANTE.doc REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD SUBOTICA GRADONAČELNIK KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBRA Nove tipske kante od 120 litara za odlaganje otpada JN P 12/15 Subotica, jul 2015.

Више

Izmena konkursne dokumentacije

Izmena konkursne dokumentacije РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4 Бр. XI-13-404-208/2017 Датум: 13.12.2017. године На основу члана 63. став 1. Закона о јавним

Више

Microsoft Word - 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE,.doc

Microsoft Word - 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE,.doc Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica Gradonačelnik Broj: II-404-92/2016 Broj: JNMV P 05/16 Dana: 04.03.2016. Subotica, Trg slobode br. 1 U skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o

Више

Microsoft Word KON.DOK.INFORMACIONI SISTEMI

Microsoft Word KON.DOK.INFORMACIONI SISTEMI КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО ЈУГ БОГДАНОВА 110 КРАЉЕВО ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАТИВНИХ СИСТЕМА - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА број 14 1/14 Децембар, 2014. године

Више

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ:132716

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ:132716 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатински пут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Данa: 28.04.2015. Број: 1745/14-7 На основу члана

Више

Број : 3829 Датум: године Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 13/2018 за јавну услуга осигурања имовине и запослених, у складу

Број : 3829 Датум: године Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 13/2018 за јавну услуга осигурања имовине и запослених, у складу Број : 3829 Датум: 20.09.2018.године Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 13/2018 за јавну услуга осигурања имовине и запослених, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник

Више

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA ALUMINIJUMSKI PROFILI Redni broj postupka javne nabavke (šifra): M/43/2018 Vrsta postupka:

Више

НАРУЧИЛАЦ:

НАРУЧИЛАЦ: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA: Lična zaštitna sredstva i oprema: - partija 1: radna odeća - partija 2: radna obuća - partija 3: tehnička sredstva POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Више

1 JP «VOJVODINAŠUME», Petrovaradin ul. Preradovićeva br.2 Broj: 697/1 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA USLUGA: Održav

1 JP «VOJVODINAŠUME», Petrovaradin ul. Preradovićeva br.2 Broj: 697/1 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA USLUGA: Održav 1 JP «VOJVODINAŠUME», 21131 Petrovaradin ul. Preradovićeva br.2 Broj: 697/1 Dana: 24.02.2015.god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA USLUGA: Održavanje poslovnog AB Soft softvera za 2015. god. u pregovaračkom

Више

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: 09.04.2019. godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), u postupku odlučivanja

Више

konkursna

konkursna KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA: Stolarske usluge POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI JAVNA NABAVKA BROJ 45/1-38-2015 Komisija: - Nikolić Nikola - Toldi Eleonora inž.org. - Lukić Karolina

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац Телефон/факс: 015342975 Е-mail: office@toplanasabac.rs Шифра делатности: 3530 Матични број: 07335393 ПИБ: 100109250 Број: 01-114/17 Датум: 03.02.2017. ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ ЗА

Више

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA.doc

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA.doc GRAD SUBOTICA GRADSKA UPRAVA 24000 SUBOTICA, TRG SLOBODE 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA Postupak javne nabavke male vrednosti NABAVKA RADOVA RADOVI NA IZGRADNJI SPOMENIKA PTICA SLOMLJENIH KRILA JNMV K 29/14

Више

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА, ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ НАБАВКА УСЛУГЕ дератиза

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА, ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ НАБАВКА УСЛУГЕ дератиза ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА, ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ НАБАВКА УСЛУГЕ дератизације, дезинсекције и дезинфекције (ЈАВНА НАБАВКА 7)

Више

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA POCINKOVANI STUBOVI SAOBRAĆ AJNIH ZNAKOVA Redni broj postupka javne nabavke (šifra): 132/2018

Више

NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - USLUGE Štamparske usluge PO PART

NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar   KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - USLUGE Štamparske usluge PO PART NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar www.bnv.org.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - USLUGE Štamparske usluge PO PARTIJAMA za potrebe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne

Више

Broj: /06

Broj: /06 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE Broj: 15-18/13-2 Dana:27.11.2013. godine Beograd, Ul. Savska br. 23 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA DOBARA - ORIGINALNIH LABORATORIJSKIH REAGENASA

Више

JP Vojvodinašume Petrovaradin ŠG Novi Sad Novi Sad, Vojvode Putnika 3 Broj: 256/3 Dana: godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DO

JP Vojvodinašume Petrovaradin ŠG Novi Sad Novi Sad, Vojvode Putnika 3 Broj: 256/3 Dana: godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DO JP Vojvodinašume Petrovaradin ŠG Novi Sad Novi Sad, Vojvode Putnika 3 Broj: 256/3 Dana: 22.12.2016. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA MALE VREDNOSTI PODNE OBLOGE ZA ŠG NOVI SAD 2016.

Више

Позив за подношење понуда - бр /19 са циљем закљ. ОС: „Намирнице за исхрану деце“

Позив за подношење понуда - бр /19 са циљем закљ. ОС: „Намирнице за исхрану деце“ Основна школа Дринка Павловић Ул. Косовска 19, 11000 Београд Датум: 17.04.2019. год. Дл. број: 413 На основу члана 55. став 1. тачка 1), члана 32, члана 40, 40а став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона

Више

Microsoft Word - KONKURSNA LICENCE II.doc

Microsoft Word - KONKURSNA LICENCE II.doc GRAD SUBOTICA GRADSKA UPRAVA 24000 SUBOTICA TRG SLOBODE 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA Postupak javne nabavke male vrednosti NABAVKA DOBRA LICENCE JNMV K 17/15 Subotica jun, 2015 1/44 Na osnovu čl. 39 i 61.

Више

Microsoft Word - 4,5.docx

Microsoft Word - 4,5.docx III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ СЛ. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА За набавку добара

Више

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put" JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća Beograd-put JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUT ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd K O N K U R SN A D O K U ME N T A C I J A SEMAFORSKI STUBOVI SA PRIPADAJUĆIM DELOVIMA Redni broj postupka javne nabavke

Више

1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: / ; PIB: ; MAT.BR.:

1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: / ; PIB: ; MAT.BR.: 1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: +381 022/612-949 ; PIB: 101636567; MAT.BR.: 08762198; EPPDV:132716493 Delovodni broj: 07-256 Datum:

Више

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put" JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća Beograd-put JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUT ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd K O N K U R SN A D O K U ME N T A C I J A K A S K O O S I G U R A N J E M O T O R N I H V O Z I L A I G R A Đ E V I

Више

SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENjE I REHABILITACIJU Vrnjačka Banja, Bulevar srpskih ratnika br.18 telefon i telefaks: 036/ Broj: /4 D

SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENjE I REHABILITACIJU Vrnjačka Banja, Bulevar srpskih ratnika br.18 telefon i telefaks: 036/ Broj: /4 D SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENjE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bulevar srpskih ratnika br.18 telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-2474/4 Datum: 28.06.2018.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Више

Izmena konkursne dokumentacije za JN br.15-13

Izmena konkursne dokumentacije za JN br.15-13 Број: 10291/7-1 Ниш, 25.10.2013. године. 18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а Тел.: 018/518-500, 518-550; Факс: 018/533-315 www.jugoistok.com ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације, у поступку ЈН

Више

Microsoft Word - pr.o j.n.-web MC-prav.doc

Microsoft Word - pr.o j.n.-web MC-prav.doc На основу члана 124. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 39/02) и члана 20.1.Статута Машинског факултета Универзитета у Београду, декан Машинског факултета доноси ПРАВИЛНИК О ДOДЕЛИ

Више

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put" JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća Beograd-put JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUT ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd K O N K U R SN A D O K U ME N T A C I J A D E K O R A T I V N I B A R I K A D N I S T U B I Ć I Redni broj postupka

Више

Република Србија РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ БИЛТЕН ПРАВНЕ ПРАКСЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Република Србија РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ БИЛТЕН ПРАВНЕ ПРАКСЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ Република Србија РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ БИЛТЕН ПРАВНЕ ПРАКСЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ БИЛТЕН ПРАВНЕ ПРАКСЕ Бр. 1/2014 Билтен правне праксе Републичке

Више

Microsoft Word - Poziv nakon objave

Microsoft Word - Poziv nakon objave CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/12-11/2 Mjesto i datum: Podgorica, 24.01.2012.godine Na osnovu

Више

JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Novi Sad Novi Sad, Vojvode Putnika 3. tel/faks: / ; ; PIB: ; M

JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Novi Sad Novi Sad, Vojvode Putnika 3. tel/faks: / ; ; PIB: ; M JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Novi Sad Novi Sad, Vojvode Putnika 3. tel/faks: + 381 21/557-406; 557-412; 557-966 PIB:101636567; MAT.BR.:08762198; EPPDV:132716493 Delovodni broj: 40/3

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ Д И Р Е К Ц И Ј А Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 Београд год. На основу члан

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ Д И Р Е К Ц И Ј А Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 Београд год. На основу члан РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ Д И Р Е К Ц И Ј А Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 Београд 12.02.2019. год. На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник

Више

Наручилац: Предшколска установа „Моје детињство“

Наручилац: Предшколска установа „Моје детињство“ У складу са чланом 108. и 109. Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 2893/1 од 23.07.2018. године Комисије за јавну

Више

Javna nabavka radova br. 3/2015 OSNOVNA ŠKOLA ŽARKO ZRENJANIN APATIN Ul. Srpskih vladara br APATIN www. zarko.edu.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Javna nabavka radova br. 3/2015 OSNOVNA ŠKOLA ŽARKO ZRENJANIN APATIN Ul. Srpskih vladara br APATIN www. zarko.edu.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA Javna nabavka radova br. 3/2015 OSNOVNA ŠKOLA ŽARKO ZRENJANIN APATIN Ul. Srpskih vladara br. 25 25260 APATIN www. zarko.edu.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 1.3.2 - postupak javne nabavke male

Више

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA G

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG   1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA G 1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 18/15 Mjesto i datum Podgorica

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19- '"JJO^ (Ј-Ж године Јована Мариновића бр. 2 Б е о г р а д На основу члана 108. и

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19- 'JJO^ (Ј-Ж године Јована Мариновића бр. 2 Б е о г р а д На основу члана 108. и РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/ Број: 0--8/9- '"JJO^ (Ј-Ж 09. године Јована Мариновића бр. Б е о г р а д На основу члана 08. и 09. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. /, /

Више

Microsoft Word _jnv_poziv.docx

Microsoft Word _jnv_poziv.docx JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA Segedinski put br. 22 24000 SUBOTICA www.toplanasubotica.co.rs POZIV za podnošenje ponude u otvorenom postupku javne nabavke - nabavke usluga ZAMENA UTILIZATORA

Више

JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ul. Preradovićeva br. 2 Broj: 173/1 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednos

JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ul. Preradovićeva br. 2 Broj: 173/1 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednos JP «VOJVODINAŠUME» 21131 Petrovaradin ul. Preradovićeva br. 2 Broj: 173/1 Dana: 26.02.2019. god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluga: - FSC SERTIFIKACIJA ODRŽIVOG GAZDOVANJA

Више

Microsoft Word - izmene i dopune.doc

Microsoft Word - izmene i dopune.doc На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-104/18-IV сачинила је: Видео надзор над раскрсницама и ОШ"Иве

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 404-8-2/2017-04-5 ДАНА: 17.07.2017 година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) начелник општинске

Више

Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad-podgorica u ime i za račun

Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad-podgorica u ime i za račun Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad-podgorica u ime i za račun "Putevi" doo u reorganizaciji, Broj 100/14 Mjesto i

Више

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA NOŽEVI ZA STRUGANJE ASFALTNE I BETONSKE PUTNE PODLOGE ZA GLODALICE Redni broj postupka javne

Више

Универзитет у Београду - Центар за трансфер технологије / године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку услуга израдe едукати

Универзитет у Београду - Центар за трансфер технологије / године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку услуга израдe едукати Универзитет у Београду - Центар за трансфер технологије 09-40401-2837/5-19 05.07.2019. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку услуга израдe едукативног видео материјала услуге израдe едукативног видео

Више

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, године На основу члана 70. Закона

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, године На основу члана 70. Закона Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, 12.06.2019.године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14)

Више

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA IZRADA PROJEKATA PUTNIH OBJEKATA Redni broj postupka javne nabavke (šifra): 101/2018 Vrsta

Више

Proces remonta

Proces remonta ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' Број: Д-62018-6 Датум: 15.03.2018. ЛОЗНИЦА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 1242012, 142015, 682015), в.д. директора наручиоца

Више

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA RUČ NO VOĐ ENI VIBROVALJKOVI Redni broj postupka javne nabavke (šifra): 150/2018 Vrsta postupka:

Више

JP “Vojvodinašume”

JP “Vojvodinašume” JP Vojvodinašume Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 453/1 Datum: 28.03.2017. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA: - SPORTSKA OPREMA: NAGRADNA SPORTSKA OPREMA 2017. god. - JAVNA

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Адреса: Студентски трг 1, Београд, Република Србија Тeл.: ; Фaкс: ;

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Адреса: Студентски трг 1, Београд, Република Србија Тeл.: ; Фaкс: ; УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Адреса: Студентски трг 1, 11000 Београд, Република Србија Тeл.: 011 3207400; Фaкс: 011 2638818; E-mail: officebu@rect.bg.ac.rs Појашњење конкурсне документације ЈНМВ 1.2.4/17. услуге

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број; /19-2Ј) 0 ).04. Л0 3. године Јована Мариновића2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број; /19-2Ј) 0 ).04. Л0 3. године Јована Мариновића2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број; 404-2-7/19-2Ј) 0 ).04. Л0 3. године Јована Мариновића2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12,

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ AGENCIJA ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE A.D. UŢICE KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA USLUGA ODRŢAVANJA VOZILA BR. 12/2016 JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Objavljen poziv za podnošenje

Више

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put" JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća Beograd-put JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUT ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd K O N K U R SN A D O K U ME N T A C I J A NOŽEVI ZA STRUGANJE ASFALTNE I BETONSKE PUTNE PODLOGE ZA GLODALICE Redni

Више

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI 11000 Beograd тел.011/715-7463 факс: 011/33-76-097 е-mail: sport@beograd.gov.rs w w w. b e o g r a d. r s

Више

PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurenc

PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurenc PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurencije Broj 01-85/1 Mjesto i datum 30.05.2013.godine Na

Више

Прилог П1

Прилог П1 ПРИЛОГ 1 ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈАЧИЦА НОВЦА број: C11-2-4368 од 14.03.2019.године ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ О1 ДО О11 Образац О1 НЕ ОТВАРАТИ Понуда по Позиву за подношење понуде за

Више

UGOVORNI ORGAN

UGOVORNI ORGAN Federation of Broj: 09-3-134-1/18 Sarajevo, 22.11.2018. godine UGOVORNI ORGAN Naziv: Javna ustanova Srednja ugostiteljsko turistička škola Sarajevo Sjedište: Dugi sokak broj 9 Sarajevo Tel: 033-534-633;

Више

На основу члана 39.Став 6. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о издавању наруџбенице бр. 1/19 год. НАРУЧ

На основу члана 39.Став 6. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о издавању наруџбенице бр. 1/19 год. НАРУЧ На основу члана 39.Став 6. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о издавању наруџбенице бр. 1/19 год. НАРУЧИЛАЦ упућује ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ НАРУЏБЕНИЦОМ

Више

JP VOJVODINAŠUME Ogranak Vojvodinašume-Lovoturs Petrovaradin Preradovićeva 2 Broj: 128/1 Dana: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MA

JP VOJVODINAŠUME Ogranak Vojvodinašume-Lovoturs Petrovaradin Preradovićeva 2 Broj: 128/1 Dana: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MA JP VOJVODINAŠUME Ogranak Vojvodinašume-Lovoturs Petrovaradin Preradovićeva 2 Broj: 128/1 Dana: 22.03.2016. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA

Више

1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: / ; PIB: ; MAT.BR.:

1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: / ; PIB: ; MAT.BR.: 1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: +381 022/612-949 ; PIB: 101636567; MAT.BR.: 08762198; EPPDV:132716493 Delovodni broj: JN 07-183

Више

1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: / ; PIB: ; MAT.BR.:

1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: / ; PIB: ; MAT.BR.: 1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: +381 022/612-949 ; PIB: 101636567; MAT.BR.: 08762198; EPPDV:132716493 Delovodni broj: 07-46 Datum:

Више

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA JEDNOSTRANA OGRADA ZA PUTEVE Redni broj postupka javne nabavke (šifra): 87/2016 Vrsta postupka:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: /12 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласни

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: /12 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласни УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: 21.2.2018. године Број: 02-120/12 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, број 124/2012, 14/2015, 68/2015), доносим ОДЛУКУ

Више

Broj: /15

Broj: /15 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Broj: 01-1573/15 Sarajevo, 02.11.2015. godine PREDMET: Poziv na dostavu ponude Ugovorni organ,

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 67/2018-ЈН Датум: 18.06.2018. године

Више

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA G

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG   1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA G 1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 11/15 Mjesto i datum Podgorica

Више

На основу решења градоначелника број: /17-Г од 30. маја и број: /17-Г од 6. октобра године, Комисија за спровођење поступка отуђ

На основу решења градоначелника број: /17-Г од 30. маја и број: /17-Г од 6. октобра године, Комисија за спровођење поступка отуђ На основу решења градоначелника број: 463-3460/17-Г од 30. маја и број: 020-6299/17-Г од 6. октобра 2017. године, Комисија за спровођење поступка отуђења јавним надметањем непокретности 25 пословних простора

Више

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda Број: 01-3326/3 Улица Краља Милутина бр. 1 tel + 381 34 323 208 34000 Крагујевац fax + 381 34 323 541 Датум: 12.04.2016 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net www.dzkg.rs Дом здравља Крагујевац 1. ПОЗИВ ЗА

Више