ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ"

Транскрипт

1 ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN

2 ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Издаје Универзитет у Београду - Информативни центар Главни и одговорни уредник Александар Милојевић Технички уредник Милан Радоњић Информативни центар Универзитета у Београду Београд, Студентски трг 1, тел , Штампа Развојно-истраживачки центар Графичког инжењерства - штампарија Технолошко-металуршког факултета Београд, Карнегијева 4

3 Година LI, број 171, 5. април САДРЖАЈ ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ...1 ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ...7 ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ...81

4

5 Година LI, број 171, 5. април На основу члана 18. Закона о јавним службама ( Службени гласник Републике Србије, број 42/91 и 71/94) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), а на предлог Управног одбора Универзитетске библиотеке од године, Савет Универзитета, на седници одржаној године, донео је О Д Л У К У ИМЕНУЈЕ СЕ др Александар Јерков, ванредни професор Универзитета у Београду-Филолошки факултет, за директора Универзитетске библиотеке, за период од 4 године. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. (Београд, године; Број: 06-84/3-13) ПРЕДСЕДНИК САВЕТА Проф. др Живослав Тешић, с.р.

6 2 Гласник Универзитета у Београду На основу члана 40. став 1. тачка 13. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број162/11-пречишћени текст и 167/12), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној године, донео је следећу О Д Л У К У I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ следећи чланови Управног одбора Универзитетске библиотеке из реда професора Универзитета: 1. др Анђелка Милосављевић, редовни професор Машинског факултета, због одласка у пензију 2. проф. др Иван Обрадовић, декан Рударско-геолошког факултета, на лични захтев. II ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Универзитетске библиотеке из реда професора Универзитета: 1. др Дарко Танасковић, редовни професор Филолошког факултета 2. др Јелица Протић, ванредни професор Електротехничког факултета. (Београд, године; Број: 06-84/4-13) ПРЕДСЕДНИК САВЕТА Проф. др Живослав Тешић, с.р.

7 Година LI, број 171, 5. април На основу члана 40. став 1. тачка 13. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11 и 167/12), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној године, донео је следећу О Д Л У К У УТВРЂУЈЕ СЕ предлог за именовање проф. др Миодрага Поповића, проректора Универзитета у Београду, као представника Универзитета у Београду у Управном одбору Установе студентско одмаралиште Београд. (Београд, године; Број: 06-84/6-13) ПРЕДСЕДНИК САВЕТА Проф. др Живослав Тешић, с.р.

8 4 Гласник Универзитета у Београду На основу чл. 53. ст. 1. тач. 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 40. ст. 1. тач. 4. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 27. фебруара године, донео је О Д Л У К У Усваја се Извештај о финансијском пословању Универзитета у Београду у години, број /7. (Београд, године; Број: /3-13) ПРЕДСЕДНИК САВЕТА Проф. др Живослав Тешић, с.р.

9 Година LI, број 171, 5. април На основу члана 18. Уредбе о буџетском рачуноводству ( Службени гласник РС, број 125/2003), Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ( Службени гласник РС, бр.106/2006), члана 40. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду брoj 162/11-пречишћени текст и 167/12) и Извештаја Комисије за спровођење годишњег пописа са стањем на дан године, Савет Универзитета, на седници одржаној 27. фебруара 2013.године, доноси О Д Л У К У Усваја се Извештај Комисије о извршеном попису новчаних средстава благајне, основних средстава ситног инвентара и обавеза и потраживања на дан године. (Београд, године; Број: /4-13) ПРЕДСЕДНИК САВЕТА Проф. др Живослав Тешић, с.р.

10 6 Гласник Универзитета у Београду На основу чл. 53. ст. 1. тач. 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 40. ст. 1. тач. 3. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 27. фебруара године, донео је О Д Л У К У Усваја се Финансијски план Универзитета у Београду за годину, број /6. (Београд, године; Број: /5-13) ПРЕДСЕДНИК САВЕТА Проф. др Живослав Тешић, с.р.

11 Година LI, број 171, 5. април На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду ( Гласник Универзитета у Београду, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Пољопривредног факултета, број: 360/1-2/1 од године и мишљења Већа научних области биотехничких наука, број: /17-12 од године, Сенат Универзитета, на седници одржаној године, донео је О Д Л У К У БИРА СЕ др Бранислава Сивчев у звање редовног професора на Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу научну Опште виноградарство. О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Пољопривредни факултет је дана године у листу Послови објавио конкурс за избор у звање редовног професора или ванредног професора, за ужу научну Опште виноградарство, због потреба Факултета. Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима стављен је на увид јавности дана године преко огласне табле и сајта Факултета. На основу предлога Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета, на седници одржаној дана године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Бранислава Сивчев изабере у звање редовног професора.

12 8 Гласник Универзитета у Београду Пољопривредни факултет је дана године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима. Универзитет је комплетну документацију коју је доставио Факултет ставио на web страницу Универзитета дана године. Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној дана године дало је мишљење да се др Бранислава Сивчев може изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници одржаној дана године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци. (Београд, године; Број: 25/2-2013) ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА Р Е К Т О Р Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.,

13 Година LI, број 171, 5. април На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду ( Гласник Универзитета у Београду, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Факултета организационих наука, број: бр. 4/107 од године и мишљења Већа научних области природно-математичких наука, број: /14-12 од године, Сенат Универзитета, на седници одржаној године, донео је О Д Л У К У БИРА СЕ др Милица Стојановић у звање редовног професора на Универзитету у Београду-Факултет организационих наука, за ужу научну Математичке методе у менаџменту и информатици. О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Факултет организационих наука је дана године у листу Послови објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну Математичке методе у менаџменту и информатици, због истека изборног периода. Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима стављен је на увид јавности дана године преко Библиотеке и огласне табле Факултета. На основу предлога Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета организационих наука, на седници одржаној дана године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Милица Стојановић изабере у звање редовног професора.

14 10 Гласник Универзитета у Београду Факултет организационих наука је дана године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима. Универзитет је комплетну документацију коју је доставио Факултет ставио на web страницу Универзитета дана године. Веће научних области природно-математичких наука, на седници одржаној дана године дало је мишљење да се др Милица Стојановић може изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници одржаној дана године разматрао је захтев Факултета организационих наука и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци. (Београд, године; Број: 25/3-2013) ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА Р Е К Т О Р Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

15 Година LI, број 171, 5. април На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду ( Гласник Универзитета у Београду, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Правног факултета, број: 397/11 од године и мишљења Већа научних области правно-економских наука, број: /34-12 од године, Сенат Универзитета, на седници одржаној године, донео је О Д Л У К У БИРА СЕ др Миодраг Јовановић у звање редовног професора на Универзитету у Београду-Правни факултет, за ужу научну Теорија права и државе. О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Правни факултет је дана године у листу Послови објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну Теорија права и државе, због потреба Факултета. Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима стављен је на увид јавности дана године преко Библиотеке и огласне табле Факултета. На основу предлога Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима, Изборно веће Правног факултета, на седници одржаној дана године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Миодраг Јовановић изабере у звање редовног професора. Правни факултет је дана године доставио

16 12 Гласник Универзитета у Београду Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима. Универзитет је комплетну документацију коју је доставио Факултет ставио на web страницу Универзитета дана године. Веће научних области правно-економских наука, на седници одржаној дана године дало је мишљење да се др Миодраг Јовановић може изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници одржаној дана године разматрао је захтев Правног факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци. (Београд, година; Број: 25/4-13) ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА Р Е К Т О Р Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

17 Година LI, број 171, 5. април На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду ( Гласник Универзитета у Београду, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Економског факултета, број: 2639/3 од године и мишљења Већа научних области правно-економских наука, број: /32-12 од године, Сенат Универзитета, на седници одржаној године, донео је О Д Л У К У БИРА СЕ др Јелена Перовић у звање редовног професора на Универзитету у Београду-Економски факултет, за ужу научну Међународни економски односи-међународно привредно право. О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Економски факултет је дана године у листу Послови објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну Међународни економски односи-међународно привредно право, због потреба Факултета. Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима стављен је на увид јавности дана године у листу Новости. На основу предлога Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета, на седници одржаној дана године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Јелена Перовић изабере у звање редовног професора.

18 14 Гласник Универзитета у Београду Економски факултет је дана године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима. Универзитет је комплетну документацију коју је доставио Факултет ставио на web страницу Универзитета дана године. Веће научних области правно-економских наука, на седници одржаној дана године дало је мишљење да се др Јелена Перовић може изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници одржаној дана године разматрао је захтев Економског факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци. (Београд, године; Број: 25/5-13) ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА Р Е К Т О Р Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

19 Година LI, број 171, 5. април На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду ( Гласник Универзитета у Београду, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Економског факултета, број: 2893/3 од године и мишљења Већа научних области правно-економских наука, број: /33-12 од године, Сенат Универзитета, на седници одржаној године, донео је О Д Л У К У БИРА СЕ др Никола Фабрис у звање редовног професора на Универзитету у Београду-Економски факултет, за ужу научну Економска теорија и анализа-основи макроекономије и Теорија и анализа економске политике. О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Економски факултет је дана године у листу Послови објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну Економска теорија и анализа-основи макроекономије и Теорија и анализа економске политике, због потреба Факултета. Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима стављен је на увид јавности дана године у листу Новости. На основу предлога Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета, на седници одржаној дана године, донело је одлуку о

20 16 Гласник Универзитета у Београду утврђивању предлога да се кандидат др Никола Фабрис изабере у звање редовног професора. Економски факултет је дана године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима. Универзитет је комплетну документацију коју је доставио Факултет ставио на web страницу Универзитета дана године. Веће научних области правно-економских наука, на седници одржаној дана године дало је мишљење да се др Никола Фабрис може изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници одржаној дана године разматрао је захтев Економског факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци. (Београд, године; Број: 25/6-13) ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА Р Е К Т О Р Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

21 Година LI, број 171, 5. април На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду ( Гласник Универзитета у Београду, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Факултета организационих наука, број: 05-02/4-124 од године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: /18-12 од године, Сенат Универзитета, на седници одржаној године, донео је О Д Л У К У БИРА СЕ др Милица Булајић у звање редовног професора на Универзитету у Београду-Факултет организационих наука, за ужу научну Рачунарска статистика. О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Факултет организационих наука је дана године у листу Послови објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну Рачунарска статистика, због потреба Факултета. Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима стављен је на увид јавности дана године преко Библиотеке и огласне табле Факултета. На основу предлога Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета организационих наука, на седници одржаној дана године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Милица Булајић изабере у звање редовног професора.

22 18 Гласник Универзитета у Београду Факултет организационих наука је дана године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима. Универзитет је комплетну документацију коју је доставио Факултет ставио на web страницу Универзитета дана године. Веће научних области техничких наука, на седници одржаној дана године дало је мишљење да се др Милица Булајић може изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници одржаној дана године разматрао је захтев Факултета организационих наука и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци. (Београд, године; Број: 25/7-13) ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА Р Е К Т О Р Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

23 Година LI, број 171, 5. април На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду ( Гласник Универзитета у Београду, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Технолошко-металуршког факултета, број: 36/46 од године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: /16-12 од године, Сенат Универзитета, на седници одржаној године, донео је О Д Л У К У БИРА СЕ др Мирјана Кијевчанин у звање редовног професора на Универзитету у Београду-Технолошко-металуршки факултет, за ужу научну Хемијско инжењерство. О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Технолошко-металуршки факултет је дана године у листу Послови објавио конкурс за избор у звање редовног професора или ванредног професора, за ужу научну Хемијско инжењерство, због потреба Факултета. Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима стављен је на увид јавности дана године преко Библиотеке и огласне табле Факултета. На основу предлога Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-металуршког факултета, на седници одржаној дана године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Мирјана Кијевчанин изабере у звање редовног професора.

24 20 Гласник Универзитета у Београду Технолошко-металуршки факултет је дана године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима. Универзитет је комплетну документацију коју је доставио Факултет ставио на web страницу Универзитета дана године. Веће научних области техничких наука, на седници одржаној дана године дало је мишљење да се др Мирјана Кијевчанин може изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници одржаној дана године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци. (Београд, године; Број: 25/8-13) ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА Р Е К Т О Р Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

25 Година LI, број 171, 5. април На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду ( Гласник Универзитета у Београду, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Шумарског факултета, број: /1 од године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: /17-12 од године, Сенат Универзитета, на седници одржаној године, донео је О Д Л У К У БИРА СЕ др Зоран Никић у звање редовног професора на Универзитету у Београду-Шумарски факултет, за ужу научну Водоснабдевање и менаџмент подземних водних ресурса. О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Шумарски факултет је дана године у листу Послови објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну Водоснабдевање и менаџмент подземних водних ресурса, због истека изборног периода. Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима стављен је на увид јавности дана године преко Библиотеке и сајта Факултета. На основу предлога Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима, Изборно веће Шумарског факултета, на седници одржаној дана године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Никић изабере у звање редовног професора.

26 22 Гласник Универзитета у Београду Шумарски факултет је дана године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима. Универзитет је комплетну документацију коју је доставио Факултет ставио на web страницу Универзитета дана године. Веће научних области техничких наука, на седници одржаној дана године дало је мишљење да се др Зоран Никић може изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници одржаној дана године разматрао је захтев Шумарског факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци. (Београд, године; Број: 25/9-13) ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА Р Е К Т О Р Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

27 Година LI, број 171, 5. април На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду ( Гласник Универзитета у Београду, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Технолошко-металуршког факултета, број: 36/48 од године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: /15-12 од године, Сенат Универзитета, на седници одржаној године, донео је О Д Л У К У БИРА СЕ др Жељко Камберовић у звање редовног професора на Универзитету у Београду-Технолошко-металуршки факултет, за ужу научну Металургија. О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Технолошко-металуршки факултет је дана године у листу Послови објавио конкурс за избор у звање редовног професора или ванредног професора, за ужу научну Металургија, због потреба Факултета. Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима стављен је на увид јавности дана године преко Библиотеке и огласне табле Факултета. На основу предлога Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-металуршког факултета, на седници одржаној дана године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Жељко Камберовић изабере у звање редовног професора.

28 24 Гласник Универзитета у Београду Технолошко-металуршки факултет је дана године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима. Универзитет је комплетну документацију коју је доставио Факултет ставио на web страницу Универзитета дана године. Веће научних области техничких наука, на седници одржаној дана године дало је мишљење да се др Жељко Камберовић може изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници одржаној дана године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци. (Београд, године; Број: 25/10-13) ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА Р Е К Т О Р Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

29 Година LI, број 171, 5. април На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду ( Гласник Универзитета у Београду, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Машинског факултета, број: 1404/3 од године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: /14-12 од године, Сенат Универзитета, на седници одржаној године, донео је О Д Л У К У БИРА СЕ др Александра Васић-Миловановић у звање редовног професора на Универзитету у Београду-Машински факултет, за ужу научну Техничка физика. О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Машински факултет је дана године у листу Послови објавио конкурс за избор у звање редовног професора или ванредног професора, за ужу научну Техничка физика, због потреба Факултета. Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима стављен је на увид јавности дана године преко Библиотеке и сајта Факултета. На основу предлога Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета, на седници одржаној дана године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Александра Васић- Миловановић изабере у звање редовног професора.

30 26 Гласник Универзитета у Београду Машински факултет је дана године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима. Универзитет је комплетну документацију коју је доставио Факултет ставио на web страницу Универзитета дана године. Веће научних области техничких наука, на седници одржаној дана године дало је мишљење да се др Александра Васић- Миловановић може изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници одржаној дана године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци. (Београд, године; Број: 25/11-13) ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА Р Е К Т О Р Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

31 Година LI, број 171, 5. април На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду ( Гласник Универзитета у Београду, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Електротехничког факултета, број: 2038/4 од године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: /13-12 од године, Сенат Универзитета, на седници одржаној године, донео је О Д Л У К У БИРА СЕ др Миомир Мијић у звање редовног професора на Универзитету у Београду-Електротехнички факултет, за ужу научну Техничка акустика. О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Електротехнички факултет је дана године у листу Послови објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну Техничка акустика, због истека изборног периода. Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима стављен је на увид јавности дана године преко Библиотеке Факултета. На основу предлога Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког факултета, на седници одржаној дана године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Миомир Мијић изабере у звање редовног професора.

32 28 Гласник Универзитета у Београду Електротехнички факултет је дана године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима. Универзитет је комплетну документацију коју је доставио Факултет ставио на web страницу Универзитета дана године. Веће научних области техничких наука, на седници одржаној дана године дало је мишљење да се др Миомир Мијић може изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници одржаној дана године разматрао је захтев Електротехничког факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци. (Београд, године; Број: 25/12-13) ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА Р Е К Т О Р Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

33 Година LI, број 171, 5. април На основу члана 84. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење), и члана 79. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број број 162/11-пречишћени текст) а на предлог наставнонаучних већа факултета у саставу Универзитета у Београду и Већа за студије при Универзитету, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. jaнуара године донео је О Д Л У К У УТВРЂУЈЕ СЕ број студената који се уписују у прву годину студијских програма на Универзитету у Београду односно на високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 2013/2014. годину према табели* која се налази у прилогу ове Одлуке и њен је саставни део. Усвојeне квоте се сматрају условним до завршетка акредитације свих студијских програма Универзитета у Београду. ДАЈЕ СЕ мишљење Влади Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма који се финансирају из буџета према табели која се налази у прилогу ове Одлуке и њен је саставни део. (Београд, године; Број: 25/IV-5.1.) ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА Р Е К Т О Р Проф. др Владимир Бумбаширевић *Табела са усвојеним уписним квотама, која је саставни део ове одлуке, из техничких разлога није штампана и налази се на Интернет презентацији Универзитета у Београду

34 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - Предлог уписних квота студената за шкoлску 2013/2014.годину за све врсте и нивое студија медицинска групација приказане су квоте за интегрисане (основне и мастер) академске студије у колони основне академске студиje НАПОМЕНА: ФАКУЛТЕТ Архитектонски студије архитектуре Мастер академске студије архитектуре Мастер академске студије интегрални урбанизам Специјалистичке академске студије енергетска ефикасност и зелена архитектура Специјалистичке академске студије урбана обнова- градови у новом миленијуму Докторске студије Архитектура и урбанизам Грађевински студије Грађевинарство студије Геодезија студије Грађевинарство * У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ** У ПОСТУПКУ ПОВЕЋАЊА УПИСНИХ КВОТА/ДОАКРЕДИТАЦИЈЕ *** РЕАГОВАЛИ НА АКТ УПОЗОРЕЊА ОСНОВНЕ ОСНОВНЕ МАСТЕР СПЕЦИЈАЛИСТ. СПЕЦИЈАЛИСТ. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ АКАДЕМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У студије Геодезија Специјалистичке академске студије Educate (Postgraduate Programme in Water Resources and докторске студије Грађевинарство /25

35 НАПОМЕНА: ФАКУЛТЕТ * У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ** У ПОСТУПКУ ПОВЕЋАЊА УПИСНИХ КВОТА/ДОАКРЕДИТАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ОСНОВНЕ МАСТЕР СПЕЦИЈАЛИСТ. СПЕЦИЈАЛИСТ. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ АКАДЕМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У 2/25 *** РЕАГОВАЛИ НА АКТ УПОЗОРЕЊА Докторске студије Геодезија и геоинформатика Електротехнички студије електротехнике и рачунарства студије Софтверског инжењерства студије електротехнике и рачунарства Докторске студије електротехнике и рачунарства Машински студије машинско инжењерство студије машинско инжењерство докторске студије машинско инжењерство Рударскогеолошки студије Рударско инжењерство студије Инжењерство нафте и гаса студије -Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

36 НАПОМЕНА: ФАКУЛТЕТ * У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ** У ПОСТУПКУ ПОВЕЋАЊА УПИСНИХ КВОТА/ДОАКРЕДИТАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ОСНОВНЕ МАСТЕР СПЕЦИЈАЛИСТ. СПЕЦИЈАЛИСТ. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ АКАДЕМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У студије Геологија студије Хидрогеологија студије Геотехника студије геофизика студије Рударско инжењерство студије Инжењерство нафте и гаса студије -Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду студије Геологија студије Хидрогеологија студије Геотехника студије геофизика Докторске студије рударско инжењерство 3/25 *** РЕАГОВАЛИ НА АКТ УПОЗОРЕЊА Докторске студије геологија Докторске студије хидрогеологија Докторске студије геофизика Саобраћајни студије Саобраћај

37 НАПОМЕНА: ФАКУЛТЕТ * У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ** У ПОСТУПКУ ПОВЕЋАЊА УПИСНИХ КВОТА/ДОАКРЕДИТАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ОСНОВНЕ МАСТЕР СПЕЦИЈАЛИСТ. СПЕЦИЈАЛИСТ. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ АКАДЕМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У 4/25 *** РЕАГОВАЛИ НА АКТ УПОЗОРЕЊА студије Саобраћај докторске академске студије Саобраћај Технолошкометалуршки студије Хемијско инжењерство студије Биохемијско инжењерство и биотехнологија студије инжењерство материјала студије Инжењерство заштите животне средине студије Металуршко инжењерство трогодишње студије Текстилна технологија студије Хемијско инжењерство студије Биохемијско инжењерство и биотехнологија студије инжењерство материјала студије Инжењерство заштите животне средине студије Металуршко инжењерство

38 НАПОМЕНА: ФАКУЛТЕТ * У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ** У ПОСТУПКУ ПОВЕЋАЊА УПИСНИХ КВОТА/ДОАКРЕДИТАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ОСНОВНЕ МАСТЕР СПЕЦИЈАЛИСТ. СПЕЦИЈАЛИСТ. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ АКАДЕМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У 5/25 *** РЕАГОВАЛИ НА АКТ УПОЗОРЕЊА двогодишње студије Текстилна технологија докторске студије Хемијско инжењерство докторске студије Биохемијско инжењерство и биотехнологија докторске студије инжењерство материјала докторске студије Инжењерство заштите животне средине докторске студије Металуршко инжењерство докторске студије текстилно инжењерство докторске студије Хемија Технички-Бор студије Рударско инжењерство студије Металуршко инжењерство студије Технолошко инжењерство студије Инжењерски менаџмент студије Рударско инжењерство студије Металуршко инжењерство 6 0 6

39 НАПОМЕНА: ФАКУЛТЕТ * У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ** У ПОСТУПКУ ПОВЕЋАЊА УПИСНИХ КВОТА/ДОАКРЕДИТАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ОСНОВНЕ МАСТЕР СПЕЦИЈАЛИСТ. СПЕЦИЈАЛИСТ. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ АКАДЕМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У 6/25 *** РЕАГОВАЛИ НА АКТ УПОЗОРЕЊА студије Технолошко инжењерство студије Инжењерски менаџмент докторске студије Металуршко инжењерство докторске студије Технолошко инжењерство докторске студије Инжењерски менаџмент ФОН студије Информациони системи и технологије студије Менаџмент и организација студије на даљину Информациони системи и технологије студије Информациони системи и технологије студије Операциона истраживања и рачунарска статистика студије Софтверско инжењерство и рачунарске науке студије Менаџмент и организација студије Менаџмент

40 НАПОМЕНА: ФАКУЛТЕТ * У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ** У ПОСТУПКУ ПОВЕЋАЊА УПИСНИХ КВОТА/ДОАКРЕДИТАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ОСНОВНЕ МАСТЕР СПЕЦИЈАЛИСТ. СПЕЦИЈАЛИСТ. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ АКАДЕМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У 7/25 *** РЕАГОВАЛИ НА АКТ УПОЗОРЕЊА студије Електронско пословање и управљање системима студије Управљање квалитетом студије инжењерски и операциони менаџмент студије међународнo пословање и менаџмент Специјалистичке академске студије Менаџмент Специјалистичке академске студије Организационе науке Специјалистичке академске студије Cyber форензика Специјалистичке струковне студије Менаџмент Докторске студије Информациони системи и менаџмент Пољопривредни студије Биљна производња студије Зоотехника студије Мелиорације земљишта студије Пољопривреднa техникa студије Агроекoномијa

41 НАПОМЕНА: ФАКУЛТЕТ * У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ** У ПОСТУПКУ ПОВЕЋАЊА УПИСНИХ КВОТА/ДОАКРЕДИТАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ОСНОВНЕ МАСТЕР СПЕЦИЈАЛИСТ. СПЕЦИЈАЛИСТ. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ АКАДЕМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У 8/25 *** РЕАГОВАЛИ НА АКТ УПОЗОРЕЊА студије Прехрамбенa технологијa студије ратарство и повртарство студије воћарство и виноградарство студије хортикултура студије фитомедицина студије Зоотехника студије мелиорације земљишта студије Пољопривреднa техникa студије Агроекономијa студије Прехрамбенa технологијa студије Заштита животне средине у пољопривреди специјалистичке академске студије Зоотехника специјалистичке академске студије Прехрамбенa технологијa специјалистичке академске студије Управљање у агробизнису и трговини* Докторске студије пољопривредне науке

42 НАПОМЕНА: ФАКУЛТЕТ * У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ** У ПОСТУПКУ ПОВЕЋАЊА УПИСНИХ КВОТА/ДОАКРЕДИТАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ОСНОВНЕ МАСТЕР СПЕЦИЈАЛИСТ. СПЕЦИЈАЛИСТ. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ АКАДЕМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У 9/25 *** РЕАГОВАЛИ НА АКТ УПОЗОРЕЊА Докторске студије Прехрамбенa технологијa Докторске студије Агроекономијa и рурални развој** Шумарски студије - Шумарство студије - Прерада дрвета студије - Пејзажна архитектура и хортикултура студије - Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса master академске студије шумарства Специјалистичке академске студије Трговина дрветом и призводима од дрвета Докторске студије Шумарство Економски студије Економија,пословно управљање и статистика студије Економска анализа и политика студије рачуноводство, ревизија и пословне финансије

43 НАПОМЕНА: ФАКУЛТЕТ студије банкарски и финансијски менаџмент * У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ** У ПОСТУПКУ ПОВЕЋАЊА УПИСНИХ КВОТА/ДОАКРЕДИТАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ОСНОВНЕ МАСТЕР СПЕЦИЈАЛИСТ. СПЕЦИЈАЛИСТ. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ АКАДЕМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У 10/25 *** РЕАГОВАЛИ НА АКТ УПОЗОРЕЊА студије економска политика и развој студије пословно управљање студије квантитативна анализа студије макроекономија привреда у транзицији студије пословна економија и менаџмент студије квантитативне финансије студије међународна економија студије економија и менаџмент енергетике мастер пословна администрација са Универзитетом у Тексасу* Докторске студије - Економија Докторске студије - Пословно управљање Докторске студије - Статистика Правни

44 НАПОМЕНА: ФАКУЛТЕТ * У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ** У ПОСТУПКУ ПОВЕЋАЊА УПИСНИХ КВОТА/ДОАКРЕДИТАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ОСНОВНЕ МАСТЕР СПЕЦИЈАЛИСТ. СПЕЦИЈАЛИСТ. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ АКАДЕМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У 11/25 *** РЕАГОВАЛИ НА АКТ УПОЗОРЕЊА студије права студије права Мастер академске студије европских интеграција Докторске студије права Православни студије општe теологије студије практичне теологије студије општe теологије студије практичне теологије Докторске студије теологије Филозофски студије Филозофија студије Социологија студије Педагогија студије Андрагогија студије Психологија студије Историја студије Историја уметности студије Археологија

45 НАПОМЕНА: ФАКУЛТЕТ * У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ** У ПОСТУПКУ ПОВЕЋАЊА УПИСНИХ КВОТА/ДОАКРЕДИТАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ОСНОВНЕ МАСТЕР СПЕЦИЈАЛИСТ. СПЕЦИЈАЛИСТ. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ АКАДЕМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У 12/25 *** РЕАГОВАЛИ НА АКТ УПОЗОРЕЊА студије Етнологија и антропологија студије Класичне науке студије Филозофија студије Социологија студије Педагогија студије Андрагогија студије Психологија студије Историја студије Историја уметности студије Археологија студије Етнологија и антропологија студије Класичне науке студије Oбразовање наставника предметне наставе* студије Друштво, држава, транзиција* студије историје - руске студије* Докторске студије Филозофија Докторске студије Социологија Докторске студије Педагогија Докторске студије Андрагогија

46 НАПОМЕНА: ФАКУЛТЕТ * У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ** У ПОСТУПКУ ПОВЕЋАЊА УПИСНИХ КВОТА/ДОАКРЕДИТАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ОСНОВНЕ МАСТЕР СПЕЦИЈАЛИСТ. СПЕЦИЈАЛИСТ. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ АКАДЕМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У 13/25 *** РЕАГОВАЛИ НА АКТ УПОЗОРЕЊА Докторске студије Психологија Докторске студије Историја Докторске студије Историја уметности Докторске студије Археологија Докторске студије Етнологија и антропологија Докторске студије Класичне науке*** Филолошки студије Српски језик и књижевност студије Српска књижевност и језик студије Српска књижевност и језик са компар студије Језик, књижевност, култура студије Српски језик студије Српска књижевност студије Језик, књижевност, култура студије Језици, пословање и међународна трговина студије Дидактика наставе француског језика

47 НАПОМЕНА: ФАКУЛТЕТ * У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ** У ПОСТУПКУ ПОВЕЋАЊА УПИСНИХ КВОТА/ДОАКРЕДИТАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ОСНОВНЕ МАСТЕР СПЕЦИЈАЛИСТ. СПЕЦИЈАЛИСТ. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ АКАДЕМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У 14/25 *** РЕАГОВАЛИ НА АКТ УПОЗОРЕЊА студије Култура у дијалогу* Докторске студије Језик, књижевност, култура ФПН студије политикологије студије међународне политике студије новинарства студије соц.политике и социјалног рада студије политикологије студије политикологије - међународне студије студије културoлогије - мастер теорије културе и студија рода студије новинарства студије комуникологије студије политикологије - master соц.политике студије социјалног рада

48 НАПОМЕНА: ФАКУЛТЕТ студије политикологије - региoналне студије студије политичка аналитика и менаџмент студије политикологије - мастер јавне управе, локалне самоуправе и јавне политике студије политикологије - мастер еколошке политике * У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ** У ПОСТУПКУ ПОВЕЋАЊА УПИСНИХ КВОТА/ДОАКРЕДИТАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ОСНОВНЕ МАСТЕР СПЕЦИЈАЛИСТ. СПЕЦИЈАЛИСТ. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ АКАДЕМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У студије политикологије - Интердисциплинарне студије Југоисточне Европе /25 *** РЕАГОВАЛИ НА АКТ УПОЗОРЕЊА докторске студије политикологије докторске студије политикологије - међународне и европске студије докторске студије политикологије-студије културе и медија докторске студије студије политикологије - социјалне политике и соц. рада Факултет безбедности

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 1999 На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади

Више

broj 039.indd

broj 039.indd 21 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 39 693 На основу члана 11 став тачка г) Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 73/1, 14/11, 84/12, 18/13 и 44/1) и члана 4 став

Више

Р

Р РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ОДЛУКА О БРОЈУ РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА И У ПРВУ ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 216/17.

Више

ИЗВЕШТАЈ O УПИСУ СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА И ДОКТОР

ИЗВЕШТАЈ  O УПИСУ СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА И ДОКТОР УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ СЕКТОР ЗА СТУДИЈЕ И НАУКУ ИЗВЕШТАЈ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА на студијске програме другог и трећег нивоа студија У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ Фебруар 2017. године

Више

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc Број: 03-434/3 Ниш, 06.11.2014. год. З А П И С Н И К са 1. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 06.11.2014. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LVI, број 203, 21. мај ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LVI, број 203, 21. мај ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LVI, број 203, 21. мај 2018. ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ А УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN 0409 0144 ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

Microsoft Word - Bilten 308

Microsoft Word - Bilten 308 B I L T E N Univerziteta Crne Gore ISSN 1800-5101 Univerzitet Crne Gore Cetinjska br. 2 Broj : 308 Godina : 2013. Podgorica, 19. avgust 2013. Broj primjeraka : 100 http://www.ucg.ac.me Na osnovu člana

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско

Више

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc Број: 03-270/2 Ниш, 09.06.2015. год. З А П И С Н И К са 8. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 09.06.2015. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Технолошко-металуршки факултет Универзитета

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente Gradska uprava grada Beograda, sekretarijat za obrazovanje objavljuje konkurs za dodelu jednokratne pomoći na ime finansiranja jednog dela školarine za nastavnu 2010/2011.god. za 1.000 socijalno-materijalno

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc [Одлука о давању сагласности на број редовних и ванредних студената који се могу уписати у I годину студија на високошколским организацијама у школској 1979/80. години, од 2. октобра 1979. године] На основу

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Sl-32.indd

Sl-32.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 32, 23. мај 2016. примерак 30,00 динара Јавно комунално предузеће Градско зеленило Нови Сад 291 На основу члана 18. став 1. тачка 1. Одлуке о усклађивању

Више

God_Rasp_2015_ xls

God_Rasp_2015_ xls ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НОВИ САД Датум: 14.09.2016, Страна: 1 I I I 1 13 Грађевински материјали и конструкције I 28.01.2016 09.02.2016 31.03.2016 16.06.2016 04.07.2016 01.09.2016 15.09.2016 26.09.2016

Више

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc [Одлука о давању сагласности на број редовних и ванредних студената за упис у прву годину студија на високошколским организацијама у школској 1980/81. години, од 6. јуна 1980. године] На основу члана 36.

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04-1882 18.09.2018. године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Факултета на XII седници одржаној

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА /

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 75. Закона о високом образовању)

Више

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI NAZ

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI NAZ PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI 1. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI 20 0 9 - - 6 55 Nastavnički

Више

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200 На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 47/2015 аутентично

Више

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г #придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г Р А Ђ Е Њ А И М Е Н А Џ М Е Н Т У Г Р А Ђ Е В И Н

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK (po datumu) Predmet Odsek P/U Datum Sala Upravljanje kvalitetom dokumentacije UK P 22/09/2007----09:00 RC Informacioni sistemi

Више

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 3. члана 85, 86, 87 и 88. Статута Универзитета

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

Microsoft Word - 10 sjednica.doc

Microsoft Word - 10 sjednica.doc UN IV E R Z IT E T U Z E N IC I S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S -SENAT - Broj: 01-02-1-4357/18. Zenica, 28.11.2018. godine Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK 8. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sale Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 21/06/8---- Arhitektura računara i oper.

Више

JUN.xlsx

JUN.xlsx 1 Математика 1 (П) 17.06. у 13:00 Амф. 2 Хемија (П+У) 14.06. у 09:00 Амф. 3 Рачунарска техника (П+У) 20.06. у 13:00 Амф. 4 Основи система заштите (У) 18.06. у 13:00 201 5 Социологија (У) 10.06. у 09:00

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: 01-9909 Дана: 21.09. 2016. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/2005,

Више

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LVII, број 207, 1. март ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУК

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LVII, број 207, 1. март ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУК ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LVII, број 207, 1. март 2019. ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN 0409 0144 ГЛАСНИК

Више

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sal. Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 29.08.2008----09:00 Institut

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

Microsoft Word - 00 Uvod_samovrednovanje.doc

Microsoft Word - 00 Uvod_samovrednovanje.doc УВОД звештај о самовредновању Универзитета Привредна академија у Новом за Ипериод од 2010-2013 израђен је у складу са Законом о високом образовању: Обезбеђивање квалитета високошколске установе (Члан 15.)

Више

На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/

На основу члана 55. Закона о високом образовању Сл. гласник РС, бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/ На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015) и члана 41. став 3. Статута

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sala Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 03.02.2008----10:00 201 Arhitektura

Више

Универзитет у нишу природно-математички факултет

Универзитет у нишу природно-математички факултет На основу члана 50. алинеје 15. и члана 246. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, Савет Факултета је, на утврђени предлог Наставнонаучног већа Факултета број 729/2-01 од 12.7. 2017.

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17и 73/18), члана 85. Статута

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГЕОГРАФИЈА Увод у географију 03. 07. у 15 h Студентски трг 3 Картографија Писмени: 01. 07. у 14 h Усмени: 02. 07. у 10 h Студентски трг 3 Математичка географија 03. 07. у 14,30 h Студентски

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS РАСПОРЕД НАСТАВЕ за предмете мастер академских студија 2016/17. година Предмет Модул Датум Време Сала Администрација базе података 8-10. фебруар 2017. 13-17. фебруар 2017. Алати и методе софтверског инжењерства

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута

Више

Microsoft Word - SENAT 11 SJEDNICA

Microsoft Word - SENAT 11 SJEDNICA UN IV E R Z IT E T U Z E N IC I -SENAT - Broj:01-02-1-4282/16. Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13 i 4/15), člana 63.

Више

Microsoft Word - IzvjestajKokic

Microsoft Word - IzvjestajKokic И З В Ј Е Ш Т А Ј КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Конкурс објављен: 22. 7. 2015. у дневном листу Глас Српске Ужа научна/умјетничка област: Рачунарске науке, ужа

Више

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Predmet Godina Januarski rok Februarski

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР 2016. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању

Више

Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на

Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на I циклусу студија: 1. 2. 1.1. Академија умјетности,

Више

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010,

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15-аутентично тумачење и 68/2015),

Више

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ Основне академске студије (4+1) Студијски програм: Заштита животне средине 1 Математика 1 (П) 27.11. у 16:00 206

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Microsoft Word - Konkurs upis studenata u prvu godinu prvog drugog i treceg ciklusa studija u akademskoj godini_II upis

Microsoft Word - Konkurs upis studenata u prvu godinu prvog drugog i treceg ciklusa studija u akademskoj godini_II upis На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1271/19

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п Студијски програм: Географија 1 Увод у географију 05. 06. у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија 06. 06. у 10 h писмени 07. 06. у 10 h усмени 1 Картографија 1 06. 06. у 10 h Студентски трг 3, Лаб.

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РЕФЕРАТА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РЕФЕРАТА С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Термомеханика Број кандидата који се

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

Na osnovu ~lana 32

Na osnovu ~lana 32 На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1051/17 од 04.05.2017.

Више

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. тачка 48. Статута Универзитета у Нишу ( Гласник Универзитета

Више

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ;

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ; Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку 32.000 Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/30 34 00 30 34 10; Факс: 032/30 34 01; E-mail: afdekanat@kg.ac.rs; www.afc.kg.ac.rs РАСПОРЕД НАСТАВЕ НА СТУДИЈСКОМ

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 612-517-1/2009 Датум 19. 06. 2009. година Н и ш З А П И С Н И К са XXI седнице Наставно научног већа Машинског факултета Универзитета у Нишу XXI седница Наставно

Више

Microsoft Word - 02 UNIV doc

Microsoft Word - 02 UNIV doc [Закон о стручним називима и академским степенима, од 26. марта 1963. године] У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СТРУЧНИМ НАЗИВИМА И АКАДЕМСКИМ СТЕПЕНИМА На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о основама

Више

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: Хемијска технологија Биотехнолошко прехрамбени електронике Организација предузећа 09.02. / 23.02. 27.04. 27.06. / 13.07. 12.09. / 26.09. 17.10. 9:00 I * испита вриједи за све испитне

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси М09293

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун 2018. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању 4.

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени Студијски програм: Географија Увод у географију 02. 07. у 9 h Студентски трг 3 Картографија 05. 07. у 0 h писмени 08. 07. у 0 h усмени Студентски трг 3, Сала Картографија 05. 07. у 0 h Студентски трг 3,

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п

Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п Студијски програм: Географија 1 Увод у географију 10. 04. у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија 03. 04. у 10 h писмени 04. 04. у 10 h усмени Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија 1 03. 04. у

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

Raspored ispita - juni NNV.xlsx

Raspored ispita - juni NNV.xlsx ПЕТАК 12.06.2015. СРПСКИ ЈЕЗИК 1 СРПСКИ ЈЕЗИК студенти са ПА, вишом и СРПСКИ ЈЕЗИК 2 ГОВОРНА КУЛТУРА ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (редовни учитељи и васпитачи) СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 2 СРПСКОГ

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година L, број 167, 25. јун ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ Р

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година L, број 167, 25. јун ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ Р ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година L, број 167, 25. јун 2012. ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN 0409 0144 ГЛАСНИК

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

Microsoft Word - Sazetak Mirko Pavisic 2015

Microsoft Word - Sazetak Mirko Pavisic 2015 С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет Универзитета у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Механика Број

Више

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) St

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) St Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) Statuta Univerziteta u Tuzli, Odluke Senata Univerziteta

Више

broj 120.indd

broj 120.indd ПРИЛОГ 1. ЛИСТА СТРУКОВНИХ, АКАДЕМСКИХ И НАУЧНИХ ЗВАЊА КОЈА СЕ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ ЛИЦЕНЦИРА- НИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 1. Област образовања: ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Више

UNIVERZITET U NOVOM SADU, FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU NOVI SAD, DR ZORANA ĐINĐIĆA 2 STRUKTURA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITET U NOVOM SADU,

UNIVERZITET U NOVOM SADU, FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU NOVI SAD, DR ZORANA ĐINĐIĆA 2 STRUKTURA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITET U NOVOM SADU, UNIVERZITET U NOVOM ADU, FILOZOFKI FAKULTET U NOVOM ADU truktura studijskih programa NOVI AD 2012. Osnovne akademske studije - po starom zakonu trana 2 PRVA GODINA Naziv tatus 1 11 Opšta pedagogija 1,2

Више

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана 10.05.2016. год. у Деканату Медицинског факултета, у Свечаној сали, на првом спрату, са почетком у 12 часова.

Више

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA Na osnovu člana 248. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Zakonom o univerzitetu ( Sl. glasnik R.S broj:12/93,

Више