Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom"

Транскрипт

1 16/Sv. 2 Službeni list Europske unije R SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 286/31 UREDBA (EZ) br. 1006/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom društvu (Tekst značajan za EGP) EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 285. stavak 1., uzimajući u obzir prijedlog Komisije, u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora ( 1 ) budući da: (1) Obveza godišnje dostave statistike o informacijskom društvu predviđena Uredbom (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 ) ograničena je na najviše pet referentnih godina od dana stupanja na snagu navedene Uredbe te ističe tijekom Međutim, na razini Zajednice postoji stalna potreba godišnje dostave usklađenih statistike iz područja informacijskog društva. (2) Europsko vijeće je na svojoj sjednici održanoj u ožujku naglasilo važnost izgradnje sveobuhvatnog informacijskog društva, utemeljenog na rasprostranjenoj uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) u javnim službama, malim i srednjim poduzećima (MSP) i kućanstvima. (3) Europsko vijeće je na svojoj sjednici održanoj u ožujku prepoznalo presudnu važnost produktivnijeg korištenja IKT-a u poduzećima i administrativnim organizacijama te je pozvalo Komisiju i države članice da energično provedu strategiju i2010. Navedena strategija promiče otvoreno i konkurentno digitalno gospodarstvo te ističe IKT kao pokretača uključenosti i kvalitete života. Ono se smatra ključnim čimbenikom u revidiranoj Lisabonskoj strategiji za rast i zapošljavanje. (4) U travnju 2006., grupa visokih predstavnika za i2010 osnovana Odlukom Komisije 2006/215/EZ ( 3 ), prihvatila je okvir referentnih mjerila za i2010, kojim se utvrđuje popis ključnih pokazatelja za vrednovanje razvoja Europskog informacijskog društva u skladu sa strategijom i2010. (5) Odluka br. 1639/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada o utvrđivanju Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije ( ) ( 4 ) podupire ( 1 ) Mišljenje Europskog parlamenta od 2. travnja (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 13. srpnja ( 2 ) SL L 143, , str. 49. ( 3 ) SL L 80, , str. 74. ( 4 ) SL L 310, , str. 15. unaprjeđenje konkurentnosti i inovacijskog kapaciteta u Zajednici, u svrhu promicanja napretka društva znanja i poticanja održivog razvoja na temelju uravnoteženoga gospodarskog rasta. Navedenom se Odlukom zahtijeva od Zajednice da osigura čvrstu analitičku podlogu kao potporu utvrđivanju politika u brojnim područjima. Okvirni program ustanovljen navedenom Odlukom podupire aktivnosti za analizu politika na temelju službenih statistika. (6) Ministarska deklaracija o e-uključenosti koja je donesena u Rigi 11. lipnja 2006., poziva na izgradnju sveobuhvatnog informacijskog društva. Njome se uspostavlja okvir sveobuhvatne politike e-uključenosti i obrađuju teme iz područja starenja društva, geografske digitalne podijeljenosti, dostupnosti, digitalne pismenosti i osposobljenosti, kulturnih razlika i cjelovitih elektroničkih javnih usluga. Komisiju se poziva da podupre prikupljanje evidencija i određivanje referentnih mjerila unutar Europske Unije i izvan nje. (7) Pokazatelji za vrednovanje razvoja informacijskog društva izneseni u političkim strategijama Zajednice, kao što je okvir referentnih mjerila za i2010 izrađen u skladu sa strategijom i2010 i njegov daljnji razvoj na temelju Lisabonske strategije, trebaju biti utemeljeni na usklađenim statistikama. (8) Prilikom izmjena Uredbe (EZ) br. 808/2004 treba voditi računa o Uredbi (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka o europskoj statistici ( 5 ). (9) Ova Uredba ne bi trebala predstavljati dodatno opterećenje ispitanicima i nacionalnim statističkim tijelima u pogledu prikupljanja i prenošenja usklađene statistike, mjereno brojem obveznih varijabli ili trajanjem anketiranja, a u usporedbi sa situacijom prije stupanja na snagu ove Uredbe. (10) Uredbu (EZ) br. 808/2004 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti. (11) Provedeno je savjetovanje s Odborom za statistički program koji je osnovan Odlukom Vijeća 89/382/EEZ, Euratom ( 6 ), ( 5 ) SL L 87, , str ( 6 ) SL L 181, , str. 47.

2 148 Službeni list Europske unije 16/Sv. 2 DONIJELI SU OVU UREDBU: Članak 1. Uredba (EZ) br. 808/2004 mijenja se i glasi: 1. Članak 3. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim: 2. Države članice prenose podatke i metapodatke propisane ovom Uredbom u elektroničkom obliku, u skladu sa standardima razmjene dogovorenim između Komisije i država članica. 3. Poglavlje V. Uredbe (EZ) br. 223/2009 odnosi se na obradu i diseminaciju povjerljivih podataka. (*) SL L 87, , str Statistika koja se prikuplja uključuju podatke koji su korisni za izradu strukturnih pokazatelja i neophodni za vrednovanje političkih strategija Zajednice o razvoju europskog informacijskog prostora, poslovnih inovacija i europskog informacijskog društva, kao što je okvir referentnih mjerila za i2010 i njegov daljnji razvoj na temelju Lisabonske strategije te ostale podatke potrebne za pripremu jedinstvene podloge za analizu informacijskog društva. 2. Članak 6. zamjenjuje se sljedećim: Članak 6. Obrada, prijenos i diseminacija podataka 1. Države članice prenose Komisiji (Eurostatu) podatke i metapodatke propisane ovom Uredbom i njezinim provedbenim mjerama u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka o europskoj statistici (*). o prijenosu povjerljivih podataka. 3. Članak 7. zamjenjuje se sljedećim: Članak 7. Kvaliteta statistike i izvješća 1. Države članice jamče za kakvoću prenesenih podataka. 2. Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se kriteriji kakvoće utvrđeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 223/ Svake godine, države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) izvješće o kakvoći prenesenih podataka, kao i o bilo kakvim metodološkim promjenama do kojih je došlo. Izvješće se dostavlja mjesec dana nakon prijenosa podataka. 4. Prilozi I. i II. zamjenjuju se tekstom koji se nalazi u Prilogu ovoj Uredbi. Članak 2. Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. Sastavljeno u Strasbourgu 16. rujna Za Europski parlament Predsjednik J. BUZEK Za Vijeće Predsjednica C. MALMSTRÖM

3 16/Sv. 2 Službeni list Europske unije 149 PRILOG PRILOG I. Modul 1: Poduzeća i informacijsko društvo 1. Ciljevi Cilj ovog modula je pravovremena dostava statistike o poduzećima i informacijskom društvu. On pruža okvir za zahtjeve u pogledu pokrivenosti, trajanja i periodičnosti, obuhvaćenih tema, raščlambe podataka, načina dostave podataka te svih potrebnih pilot-studija ili studija izvedivosti. 2. Pokrivenost Ovaj modul pokriva poslovne aktivnosti iz područja C do N i R te odjeljka 95. statističkog razvrstavanja gospodarskih djelatnosti u Europskoj zajednici (NACE rev. 2). Statistika se prikuplja za poduzeća kao statističke jedinice. 3. Trajanje i periodičnost dostave podataka Statistika se dostavlja na godišnjoj osnovi, u periodu do najviše 15 referentnih godina od 20. svibnja Nije nužno da se svake godine dostavljaju svi podaci; periodičnost dostave pojedinih podataka utvrđuje se i usuglašava u okviru provedbenih mjera iz članka Obuhvaćene teme Značajke koje se trebaju navesti izvest će se iz ovog popisa tema: IKT sustavi i njihova primjena u poduzećima, korištenje Interneta i drugih elektroničkih mreža u poduzećima, e-trgovina, e-poslovanje i organizacijski aspekti, korištenje IKT-a od strane poduzeća za razmjenu informacija i usluga s državom i javnom upravom (e-uprava), osposobljenost za IKT u pojedinom poduzeću i potreba za IKT vještinama, prepreke za korištenje IKT-a, Interneta i ostalih elektronskih mreža te e-trgovine i e-poslovanja, IKT troškovi i ulaganja, sigurnost i povjerenje u primjeni IKT-a, korištenje IKT-a i njegov utjecaj na okoliš (zeleni IKT), dostupnost i korištenje Interneta i dugih mrežnih tehnologija za povezivanje predmeta i uređaja (Internet stvari), dostupnost i korištenje tehnologija koje omogućuju pristup Internetu ili drugim mrežama s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme (neprekidna mrežna povezivost). Nije potrebno svake godine obuhvatiti sve teme.

4 150 Službeni list Europske unije 16/Sv Raščlamba podataka Nije potrebno svake godine dostavljati sve analize; potrebne analize bit će odabrane s popisa u nastavku, uzimajući u obzir prirodu statističkih jedinica, očekivanu kvalitetu statistike i ukupnu veličinu uzorka. Raščlamba podataka bit će usuglašena u okviru provedbenih mjera: prema redu veličine, prema NACE poglavljima, prema regiji: regionalna raščlamba ograničit će se na najviše tri skupine. 6. Način dostave podataka Države članice prenosit će Komisiji (Eurostatu) agregirane podatke. 7. Studije izvedivosti i pilot-studije Uvijek kada dođe do prepoznavanja nove značajne potrebe za podacima ili potrebe za novim, složenim pokazateljima, Komisija će, prije bilo kakvog prikupljanja podataka, naložiti državama članicama provođenje studija izvedivosti ili pilot-studija na dobrovoljnoj osnovi. Ovim će se studijama procjenjivati provedivost prikupljanja predmetnih podataka, uzimajući u obzir korist od dostupnosti podataka u usporedbi s troškovima njihova prikupljanja i opterećenjem za ispitanike. Rezultati ovih studija provedivosti ili pilot-studija doprinose utvrđivanju novih pokazatelja. PRILOG II. Modul 2: Pojedinci, kućanstva i informacijsko društvo 1. Ciljevi Cilj ovog modula je pravovremena dostava statistike o pojedincima, kućanstvima i informacijskom društvu. On pruža okvir za zahtjeve u pogledu pokrivenosti, trajanja i periodičnosti, obuhvaćenih tema, društveno-gospodarskih obilježja dostave podataka, načina dostave podataka te svih potrebnih pilot-studija ili studija izvedivosti. 2. Pokrivenost Ovaj modul obuhvaća statistike o pojedincima i kućanstvima. 3. Trajanje i periodičnost dostave podataka Statistika će se dostavljati na godišnjoj osnovi, u periodu do najviše 15 referentnih godina od 20. svibnja Nije nužno da se svake godine dostavljaju svi podaci; učestalost dostave pojedinih podataka utvrdit će se i usuglasiti u okviru provedbenih mjera iz članka Obuhvaćene teme Značajke koje se trebaju navesti izvest će se iz ovog popisa tema: pristup pojedinaca i/ili kućanstava sustavima IKT-a i njihovo korištenje, korištenje Interneta i drugih elektroničkih mreža u različite svrhe u kućanstvima i kod pojedinaca, sigurnost i povjerenje u primjeni IKT-a, IKT znanja i vještine,

5 16/Sv. 2 Službeni list Europske unije 151 prepreke za korištenje IKT-a i Interneta, uočeni učinci korištenja IKT-a na pojedince i/ili kućanstva, korištenje IKT-a od strane pojedinaca za razmjenu informacija i usluga s državom i javnom upravom (e-uprava), dostupnost i korištenje tehnologija koje omogućuju pristup Internetu ili drugim mrežama s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme (neprekidna mrežna povezivost). Neće svake godine biti obuhvaćene sve teme. 5. Društveno-gospodarska obilježja dostave podataka Neće se nužno svake godine dostavljati sva obilježja; potrebni podaci bit će odabrani s popisa u nastavku i usuglašeni u okviru provedbenih mjera: (a) za statistike o kućanstvima: prema vrsti kućanstva, prema dohodovnoj skupini, prema regiji. (b) za statistike o pojedincima: prema dobnoj skupini, prema spolu, prema stupnju obrazovanja, prema statusu zaposlenja, prema de facto bračnom statusu, prema državi rođenja, državljanstvu, prema regiji. 6. Način dostave podataka Države članice prenosit će Komisiji (Eurostatu) pojedinačne podatkovne zapise, ali takvi zapisi neće omogućavati neposrednu identifikaciju predmetnih statističkih jedinica. 7. Studije izvedivosti i pilot-studije Uvijek kada dođe do prepoznavanja nove značajne potrebe za podacima ili potrebe za novim, složenim pokazateljima, Komisija će, prije bilo kakvog prikupljanja podataka, naložiti državama članicama provođenje studija izvedivosti ili pilot-studija na dobrovoljnoj osnovi. Ovim će se studijama procjenjivati provedivost prikupljanja predmetnih podataka, uzimajući u obzir korist od dostupnosti podataka u usporedbi s troškovima njihova prikupljanja i opterećenjem za ispitanike. Rezultati ovih studija izvedivosti ili pilot-studija doprinose utvrđivanju novih pokazatelja.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se od

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se od 30.12.2017. L 351/55 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2468 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se odnose na tradicionalnu hranu iz trećih zemalja u skladu

Више

Uredba (EZ) br. 592/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigu

Uredba (EZ) br. 592/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigu 118 Službeni list Europske unije 05/Sv. 2 32008R0592 4.7.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 177/1 UREDBA (EZ) br. 592/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ)

Више

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada 218 Službeni list Europske unije 05/Sv. 4 31999R0530 L 63/6 SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA 12.3.1999. UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka 1999. o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd srpnja o utvrđivanju gornjih granica proračuna za primjenjivih na

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd srpnja o utvrđivanju gornjih granica proračuna za primjenjivih na 15.7.2017. L 184/5 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1272 оd 14. srpnja 2017. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2017. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU)

Више

SANTE/11824/2017-EN Rev, 3

SANTE/11824/2017-EN Rev, 3 EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 7.2.2018. C(2018) 595 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) /... оd 7.2.2018. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom referentnih laboratorija

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd o ujednačenim detaljnim specifikacijama za pri

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd o ujednačenim detaljnim specifikacijama za pri EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 2.2.2018. C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd 2.2.2018. o ujednačenim detaljnim specifikacijama za prikupljanje i analizu podataka u cilju praćenja i ocjenjivanja

Више

EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKO

EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKO EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, 25.10.2016. COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Program rada

Више

GEN

GEN VIJEĆE EUROPSKE UNIJE Bruxelles, 15. svibnja 2013. (OR. en) SN 2376/13 Međuinstitucionalni predmet: 2011/0416 (COD) AGRIFIN AGRI CODEC Predmet: Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni

Више

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. ožujka o strukturnim poslovnim statistikama (preinaka)Tekst značajan za EGP

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. ožujka o strukturnim poslovnim statistikama (preinaka)Tekst značajan za EGP 126 Službeni list Europske unije 13/Sv. 40 32008R0295 9.4.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 97/13 UREDBA (EZ) br. 295/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. ožujka 2008. o strukturnim poslovnim statistikama

Више

Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš

Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš 15/Sv. 13 Službeni list Europske unije 17 32001L0042 L 197/30 SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA 21.7.2001. DIREKTIVA 2001/42/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih

Више

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 29.5.2017 A8-0028/1 Amandman 1 Claude Moraes u ime Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Izvješće Sylvia-Yvonne Kaufmann Jedinstveni obrazac za vize COM(2015)0303 C8-0164/2015 2015/0134(COD)

Више

Microsoft Word - Strateski plan Drzavnog zavoda za statistiku za razdoblje docx

Microsoft Word - Strateski plan Drzavnog zavoda za statistiku za razdoblje docx STRATEŠKI PLAN DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA RAZDOBLJE 2016. 2018. Zagreb, 31. ožujka 2015. STRATEŠKI PLAN DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU za razdoblje 2016. 2018. Državni zavod za statistiku (u nastavku

Више

AKTUALNI EU NATJEČAJI

AKTUALNI EU NATJEČAJI AKTUALNI EU NATJEČAJI 29.07.2019. Sav sadržaj objavljen u om dokumentu je zaštićen autorskim pravom i/ili relevantnim zakonima o zaštiti žiga. Sadržaj Sadržaj... 2 1. OBZOR 2020... 3 2. NOVO! EIC Accelerator

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 22. svibnja (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NACRT ZAPISNIKA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Vanjski p

Vijeće Europske unije Bruxelles, 22. svibnja (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NACRT ZAPISNIKA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Vanjski p Vijeće Europske unije Bruxelles, 22. svibnja 2019. (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NACRT ZAPISNIKA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Vanjski poslovi) 13. i 14. svibnja 2019. 9223/19 ADD 1 iml/lr/dh

Више

GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+)

GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+) GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+) 2 Razvoj digitalnog poslovanja Povezivanje digitalnog i stvarnog svijeta Jeftiniji načini povezivanja Pokretačke tehnologije

Више

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 5.9.2016 A8-0184/7 Amandman 7 Jerzy Buzek u ime Odbora za industriju, istraživanje i energetiku Izvješće Barbara Kappel Statistika cijena prirodnog plina i električne energije COM(2015)0496 C8-0357/2015

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/PRODCOM/G) za 2015. Organizacijska jedinica: Odjel godišnjih poslovnih

Више

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 31.5.2016 A8-0125/2 Amandman 2 Roberto Gualtieri u ime Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku Izvješće A8-0125/2016 Markus Ferber Tržišta financijskih instrumenata, zlouporaba tržišta i namira vrijednosnih

Више

Memorandum - Predsjednik

Memorandum - Predsjednik KLASA: UP/I-344-01/15-03/03 URBROJ: 376-11-15-13 Zagreb, 9. srpnja 2015. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13

Више

COM(2019)199/F1 - HR (annex)

COM(2019)199/F1 - HR (annex) EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 29.4.2019. COM(2019) 199 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom Okvirnim

Више

TA

TA 12.4.2019 A8-0247/ 001-076 AMANDMANI 001-076 podnositelj Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja Izvješće Tamás Meszerics Zajednički okvir za europske statistike o osobama i kućanstvima A8-0247/2017

Више

JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog progr

JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog progr JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog programa PLUS (u daljnjem tekstu: Program) izdaje za pokriće

Више

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 19. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/ u pogledu određenih

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 19. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/ u pogledu određenih L 91/36 29.3.2019. UREDBA (EU) 2019/518 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 19. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za preračunavanje

Више

Mišljenje 3/2019 o pitanjima i odgovorima o međudjelovanju Uredbe o kliničkim ispitivanjima i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (članak 70. stavak

Mišljenje 3/2019 o pitanjima i odgovorima o međudjelovanju Uredbe o kliničkim ispitivanjima i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (članak 70. stavak Mišljenje 3/2019 o pitanjima i odgovorima o međudjelovanju Uredbe o kliničkim ispitivanjima i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (članak 70. stavak 1. točka (b)) Doneseno 23. siječnja 2019. 1 Sadržaj

Више

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk Zagreb, 31. svibnja 2019. Klasa: 100-930/19/300 Ur.broj: I52377-650-42-19-1 Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

SANTE/11616/2018-EN Rev, 1

SANTE/11616/2018-EN Rev, 1 Vijeće Europske unije Bruxelles, 18. srpnja 2019. (OR. en) 11363/19 ENV 703 DELACT 144 POPRATNA BILJEŠKA Od: Datum primitka: 18. srpnja 2019. Za: Br. dok. Kom.: Predmet: Glavni tajnik Europske komisije,

Више

C(2015)383/F1 - HR

C(2015)383/F1 - HR EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 30.1.2015. C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE../ /EU оd 30.1.2015. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog

Више

STOA RULES

STOA RULES 5.1.2. PRAVILNIK O STOA-i ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA OD 15. TRAVNJA 2019. PREDSJEDNIŠTVO EUROPSKOG PARLAMENTA, uzimajući u obzir članak 25. stavak 2. Poslovnika 1, uzimajući u obzir svoju odluku od 1. rujna

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) za 2016. Organizacijska jedinica: Odjel kratkoročnih poslovnih statistika

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

TA

TA 24.11.2017 A8-0307/ 001-021 AMANDMANI 001-021 podnositelj Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Izvješće Cătălin Sorin Ivan A8-0307/2017 Obveze u pogledu poreza na dodanu vrijednost za isporuke usluga

Више

RE_QO

RE_QO Europski parlament 2014-2019 Dokument s plenarne sjednice B8-0165/2016 27.1.2016 PRIJEDLOG REZOLUCIJE podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0106/2016 u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika

Више

Direktiva 2008/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca o izmjeni Direktive 2004/49/EZ o sigurnosti željeznica Zajednice (Direktiva

Direktiva 2008/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca o izmjeni Direktive 2004/49/EZ o sigurnosti željeznica Zajednice (Direktiva 07/Sv. 4 Službeni list Europske unije 93 32008L0110 L 345/62 SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE 23.12.2008. DIREKTIVA 2008/110/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. prosinca 2008. o izmjeni Direktive 2004/49/EZ

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 7. veljače o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 7. veljače o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i L 7/ 8..9. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 9/8 оd 7. veljače 9. o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima

Више

BUDUĆNOST RIBOLOVA U ISTRI U OKVIRIMA ZAJEDNIČKE RIBOLOVNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE

BUDUĆNOST RIBOLOVA U ISTRI U OKVIRIMA ZAJEDNIČKE RIBOLOVNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE www.savjetodavna.hr 1. Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. 2. Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne

Више

COM(2017)743/F1 - HR

COM(2017)743/F1 - HR EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 11.12.2017. COM(2017) 743 final IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe

Више

TA

TA 30.6.2017 A8-0097/ 001-032 AMANDMANI 001-032 podnositelj Odbor za pravna pitanja Izvješće Max Andersson A8-0097/2017 Dopuštena upotreba određenih djelâ i drugih zaštićenih sadržaja u korist slijepih i

Више

Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PO

Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PO Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 1. Cilj Poziva Povećanje gospodarske aktivnosti

Више

Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike оd 21. ožujka o izmjeni Preporuke ESRB/2016/14 o zatvaranju praznina u podacima o nekretninama (E

Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike оd 21. ožujka o izmjeni Preporuke ESRB/2016/14 o zatvaranju praznina u podacima o nekretninama (E 13.8.2019. HR Službeni list Europske unije C 271/1 I. (Rezolucije, preporuke i mišljenja) PREPORUKE EUROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKE RIZIKE PREPORUKA EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE оd 21. ožujka 2019.

Више

Na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodno

Na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodno Na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Planovi i pravila za novo programsko razdoblje 2021. 2027. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Struktura izlaganja Pregled Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. 2027. Kohezijska

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

Memorandum - Predsjednik

Memorandum - Predsjednik KLASA:UP/I-344-01/14-03/14 URBROJ: 376-11-15-12 Zagreb, 30. ožujka 2015. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13

Више

Uredba (EU) br. 283/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka o smjernicama za transeuropske mreže u području telekomunikacijske infrastr

Uredba (EU) br. 283/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka o smjernicama za transeuropske mreže u području telekomunikacijske infrastr L 86/14 Službeni list Europske unije 21.3.2014. UREDBA (EU) br. 283/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. ožujka 2014. o smjernicama za transeuropske mreže u području telekomunikacijske infrastrukture

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Statističko istraživanje o cestovnom prijevozu robe (PA/T-11) 2014., 4. tromjesečje Organizacijska jedinica: Služba statistike transporta i komunikacija

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni

Више

Direktiva Komisije 2013/28/EU od 17. svibnja o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilimaTekst z

Direktiva Komisije 2013/28/EU od 17. svibnja o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilimaTekst z 13/Sv. 66 Službeni list Europske unije 47 32013L0028 L 135/14 SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE 22.5.2013. DIREKTIVA KOMISIJE 2013/28/EU od 17. svibnja 2013. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog

Више

UREDBA (EU) 2018/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 18. srpnja o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospo

UREDBA (EU) 2018/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 18. srpnja o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospo 7.8.2018. L 200/1 I. (Zakonodavni akti) UREDBE UREDBA (EU) 2018/1091 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 18. srpnja 2018. o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan

Више

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 28.6.2018 A8-0300/57 Amandman 57 Czesław Adam Siekierski u ime Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Izvješće Maria Gabriela Zoană Integrirana statistika na razini poljoprivrednih gospodarstava COM(2016)0786

Више

I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaj

I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaj I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Javne ustanove Nacionalni park Paklenica

Више

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT Pod topol Punat KLASA: UR broj: Punat, Predmet: Privola iznajmljivača za prikupljanje i obradu podatka u odr

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT Pod topol Punat KLASA: UR broj: Punat, Predmet: Privola iznajmljivača za prikupljanje i obradu podatka u odr TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT Pod topol 2 51521 Punat KLASA: UR broj: Punat, Predmet: Privola iznajmljivača za prikupljanje i obradu podatka u određenu svrhu Poštovani, na službenim web stranicama

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva CARINE 2020 Općenito o programu: Program je pokrenut s ciljem podrške u suradnji između nadležnih tijela za carinske postupke u Europskoj uniji kako bi se maksimizirala njihova učinkovitost. Programom

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

NN indd

NN indd Članak 23. Tijela javnog sektoru dužna su kontinuirano unositi podatke o javnim registrima, a naročito prije uspostave novog registra te promjene registra. Unos podataka u Metaregistar Članak 24. (1) Tijela

Више

TA

TA 30.6.2017 A8-0102/ 001-031 AMANDMANI 001-031 podnositelj Odbor za pravna pitanja Izvješće Max Andersson A8-0102/2017 Prekogranična razmjena između Unije i trećih zemalja primjeraka u pristupačnim formatima

Више

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA 2019. Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspostaviti učinkoviti društveni okvir za podršku čitanju

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama NN 41_16

Microsoft Word - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama NN 41_16 HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI 1084 Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 35. stavka 7. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«73/08, 90/11, 133/12, 80/13

Више

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U 2018. GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA

Више

EUROPSKI PARLAMENT IZVADAK IZ DOKUMENTA USVOJENI TEKSTOVI SA SJEDNICE 11. studenog HR Ujedinjena u raznolikosti HR

EUROPSKI PARLAMENT IZVADAK IZ DOKUMENTA USVOJENI TEKSTOVI SA SJEDNICE 11. studenog HR Ujedinjena u raznolikosti HR EUROPSKI PARLAMENT 2015-2016 IZVADAK IZ DOKUMENTA USVOJENI TEKSTOVI SA SJEDNICE 11. studenog 2015. HR Ujedinjena u raznolikosti HR SADRŽAJ P8_TA-PROV(2015)0393... 5 INTEROPERABILNA RJEŠENJA KAO SREDSTVO

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. Spomenka Đurić, državna tajnica Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije Sustav akata strateškoga planiranja SUSTAV AKATA STRATEŠKOG

Више

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/ оd 8. srpnja o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/ 91 o karakteristikama maslinova

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/ оd 8. srpnja o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/ 91 o karakteristikama maslinova 13.10.2015. HR L 266/9 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1830 оd 8. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinova ulja i ulja komine te o odgovarajućim metodama analize

Више

Opća politika zaštite osobnih podataka u Elektrodi Zagreb d.d Verzija: 1.0

Opća politika zaštite osobnih podataka u Elektrodi Zagreb d.d Verzija: 1.0 u Elektrodi Zagreb d.d. 20.5.2018. Verzija: 1.0 Sadržaj 1 UVOD... 2 1.1 SVRHA DOKUMENTA... 2 1.2 PODRUČJE PRIMJENE... 2 2 OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA... 2 3 TEMELJNA NAČELA... 2 4 SUSTAV ZAŠTITE

Више

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA70-151-1496 HR Sadržaj I. Područje primjene... 2 II. Zakonodavni referentni

Више

UPI

UPI Klasa: UP/I 430-01/2008-02/09 Urbroj: 530-03-08-61-4 Zagreb, 29. srpnja 2008. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 1. i 2. Zakona o državnim potporama («Narodne novine»,

Више

Sustav za informatizaciju poslovanja ustanove (SIPU)

Sustav za informatizaciju poslovanja ustanove (SIPU) Sustav za informatizaciju poslovanja ustanove (SIPU) IMPRESUM SADRŽAJ Nakladnik: Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET Idejno, sadržajno i grafičko oblikovanje i priprema: Tridea d.o.o., Demode

Више

Uredba Komisije (EU) br. 859/2013 оd 5. rujna o provedbi Uredbe (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o informa

Uredba Komisije (EU) br. 859/2013 оd 5. rujna o provedbi Uredbe (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o informa 6.9.2013. Službeni list Europske unije L 238/5 UREDBA KOMISIJE (EU) br. 859/2013 оd 5. rujna 2013. o provedbi Uredbe (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o informacijskom

Више

Uredba Komisije (EZ) br. 1275/2008 od 17. prosinca o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za utvrđivan

Uredba Komisije (EZ) br. 1275/2008 od 17. prosinca o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za utvrđivan 144 Službeni list Europske unije 13/Sv. 54 32008R1275 18.12.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 339/45 UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1275/2008 od 17. prosinca 2008. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog

Више

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/ od listopada o izmjeni Odluke (ZVSP) 2016/ o mjerama ograničavanja protiv Demokra

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/ od listopada o izmjeni Odluke (ZVSP) 2016/ o mjerama ograničavanja protiv Demokra 11.10.2017. L 261/17 ODLUKE ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/1838 od 10. listopada 2017. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2016/849 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

Више

Uredba (EU) br. 1292/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca o izmjeni Uredbe (EZ) br. 294/2008 o osnivanju Europskog instituta za in

Uredba (EU) br. 1292/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca o izmjeni Uredbe (EZ) br. 294/2008 o osnivanju Europskog instituta za in L 347/174 Službeni list Europske unije 20.12.2013. UREDBA (EU) br. 1292/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 294/2008 o osnivanju Europskog instituta za inovacije

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. ožujka (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2015/0046 (NLE) 6884/15 VISA 56 COMEM 48 PRIJEDLOG Od: Datum prim

Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. ožujka (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2015/0046 (NLE) 6884/15 VISA 56 COMEM 48 PRIJEDLOG Od: Datum prim Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. ožujka 2015. (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2015/0046 (NLE) 6884/15 VISA 56 COMEM 48 PRIJEDLOG Od: Datum primitka: 5. ožujka 2015. Za: Br. dok. Kom.: Predmet: Glavni

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 12. studenoga (OR. en) 14138/18 OJ CRP1 39 PRIVREMENI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKA (dio 1.) zgrada Jus

Vijeće Europske unije Bruxelles, 12. studenoga (OR. en) 14138/18 OJ CRP1 39 PRIVREMENI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKA (dio 1.) zgrada Jus Vijeće Europske unije Bruxelles, 12. studenoga 2018. (OR. en) 14138/18 OJ CRP1 39 PRIVREMENI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKA (dio 1.) zgrada Justus Lipsius, Bruxelles 14. i 16. studenoga 2018. (9.00,

Више

Odluka Europske središnje banke - od veljače o organiziranju pripremnih mjera za prikupljanje granularnih podataka o kr

Odluka Europske središnje banke - od veljače o organiziranju pripremnih mjera za prikupljanje granularnih podataka o kr L 104/72 HR 8.4.2014. Odluka Europske središnje banke od 24. veljače 2014. o organiziranju pripremnih mjera za prikupljanje granularnih podataka o kreditima od strane Europskog sustava središnjih banaka

Више

Informacije o pet najboljih mjesta izvršenja u smislu volumena trgovanja Zagreb, 30. travnja godine

Informacije o pet najboljih mjesta izvršenja u smislu volumena trgovanja Zagreb, 30. travnja godine Informacije o pet najboljih mjesta izvršenja u smislu volumena trgovanja Zagreb, 30. travnja 2019. godine SADRŽAJ UVOD... 3 REGULATORNE OBVEZE I POSTUPANJE DRUŠTVA PRILIKOM IZRŠAVANJA NALOGA... 4 OBJAŠNJENJE

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 3697 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o izmjeni Uredbe (EU) br. 1301

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 3697 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o izmjeni Uredbe (EU) br. 1301 EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 13.6.2018. C(2018) 3697 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o izmjeni Uredbe (EU) br. 1301/2014 i Uredbe (EU) br. 1302/2014 u pogledu odredaba

Више

Klasa: UP/I / /34

Klasa: UP/I / /34 Klasa: UP/I 430-01/2006-05/34 Urbroj: 580-03-06-17-10 Zagreb, 3. srpnja 2006. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o državnim potporama ( Narodne novine, broj

Више

Uredba (EZ) br. 1080/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja o Europskom fondu za regionalni razvoj i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ)

Uredba (EZ) br. 1080/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja o Europskom fondu za regionalni razvoj i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) 14/Sv. 2 Službeni list Europske unije 109 32006R1080 31.7.2006. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 210/1 UREDBA (EZ) br. 1080/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 5. srpnja 2006. o Europskom fondu za regionalni

Више

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju 1 od 6 26.1.2016. 8:17 HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU Proglašavam Zakon

Више

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1.

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS HRVATSKI SABOR Klasa: 022-03/09-01/03 Urbroj: 65-08-02 Zagreb, 24. kolovoza 2009. ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA Na temelju članaka 137. i 153.

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1710 final ANNEX PRILOG DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /.. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br.

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1710 final ANNEX PRILOG DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /.. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br. EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 7.3.2019. C(2019) 1710 final ANNEX PRILOG DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /.. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu praćenja

Више

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode] EU fondovi prilika za geodetsko gospodarstvo i obrazovanje prof. dr. sc. Damir Medak Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet Udruga geodeta Dalmacije Split, 22. veljače 2019. Sadržaj Uvod Kohezijska politika

Више

Klasa: UP/I / /06

Klasa: UP/I / /06 Klasa: UP/I 430-01/2007-03/10 Urbroj: 580-03-07-43-02 Zagreb, 15. ožujka 2007. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 1. i 2. Zakona o državnim potporama ( Narodne novine,

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

untitled

untitled 2013R0716 HR 01.01.2015 001.001 1 Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost. B PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 716/2013 оd 25. srpnja 2013. o

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / оd o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2400 i Direktive 2007/46/EZ

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / оd o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2400 i Direktive 2007/46/EZ EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 19.2.2019. C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / оd 19.2.2019. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2400 i Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na utvrđivanje

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka nabave Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj

Више

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 AMANDMANI 001-024 podnositelj Odbor za promet i turizam Izvješće Karima Delli A8-0009/2019 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (Službene novine Primorsko goranske županije

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka nabave Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj

Више

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU Ovime se u nastavku pojašnjava primjena Zakona o poreznom savjetništvu ( Narodne novine, br.: 127/00, 76/13 i 115/16) kojeg su zadnje izmjene stupile

Више

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti]

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti] Projekti i sredstva iz EU fondova (unaprjeđenje proizvodnje i energetski učinkoviti i održivi proizvodi) Zagreb, Hotel Antunović,23.03.2016. Međunarodna konferencija DAN PROZORA 2016 Strateški i programski

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO Sadržaj STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA... 2 Pravni osnov... 2 Metodološke osnove... 2 Izvor podataka...

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva Copernicus Općenito o programu: Program Copernicus, koji je u prijašnjem programskom razdoblju bio poznat pod nazivom GMES (Globalni nadzor za zaštitu okoliša i sigurnost), europski je program namijenjen

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2017) 7667 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o obliku i načinu dostavljanj

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2017) 7667 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o obliku i načinu dostavljanj EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 21.11.2017. C(2017) 7667 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o obliku i načinu dostavljanja europske statistike o cijenama prirodnog plina i

Више

COM(2016)557/F1 - HR

COM(2016)557/F1 - HR EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 7.9.2016. COM(2016) 557 final 2016/0265 (COD) Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o europskome statističkom

Више

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije 1.12.2016. HR Službeni list Europske unije C 449/219 IZVJEŠĆE o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2015. s odgovorom Agencije (2016/C 449/41)

Више

XX/xx/

XX/xx/ OBAVIJEST O SLOBODNOM RADNOM MJESTU ZA SASTAVLJANJE POPISA USPJEŠNIH KANDIDATA Naziv radnog mjesta Stručnjak za provedbu prava intelektualnog vlasništva (M/Ž) Funkcijska skupina / razred AD 8 Vrsta ugovora

Више