Ово је проба

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Ово је проба"

Транскрипт

1 На основу члана 177. Статута Природно-математичког факултета у Нишу, Наставно-научно веће је на седници, одржаној године донело ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРОНСКОГ АНКЕТИРАЊА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ Члан 1. Овај Правилник одређује поступке и документацију који прате спровођење и примену резултата електронског анкетирања на Природно-математичком факултету у Нишу (у даљем тексту: Факултет), и то: значај, сврху и садржај анкета, начин спровођења анкета, обраду података, припрему извештаја и прослеђивање резултата анкета, примену резултата анкете, поверљивост информација, временски период чувања информација, праћење спровођења Правилника. Члан 2. Анкетом студенти исказују своје мишљење о педагошком раду наставника и сарадника, квалитету студијског програма, организацији и условима студија и запосленима у стручним службама. Анкетом наставници и сарадници исказују своје мишљење о организацији студија, односно о условима који непосредно утичу на квалитет студија, квалитету студијских програма и запосленима у стручним службама. Циљ анкете је: 1. да се прибави мишљење студената о педагошком раду наставника и сарадника, као и о општим условима студија и да се добијени резултати примене за побољшање наставног процеса; 2. да се прибави мишљење студената о квалитету педагошког рада наставника и сарадника у поступцима избора у звање; 3. да се прибави мишљење наставника/сарадника о квалитету установе. Члан 3. Садржај анкетног упитника пре спровођења анкете утврђује Комисија за обезбеђење квалитета Факултета. У зависности од тога којој циљној групи је анкета намењена, као и од стандарда квалитета који се анкетом оцењује, дефинисано је 5 анкета (Прилог 1 овог Правилника): 1. Анкета о квалитету наставе на предмету (за студенте ОАС, МАС и ДС) 2. Анкета о квалитету студијског програма (за студенте 3. године ОАС, 2. године МАС, дипломиране студенте и докторанте) 3. Анкета о квалитету установе (за студенте ОАС, МАС и ДС) 4. Анкета о квалитету установе (за наставнике и сараднике) 5. Анкета о квалитету студијског програма (за послодавце) Анкета се састоји из исказа, чија се тачност означава са: 1 = у потпуности се не слажем, 2 = углавном се не слажем, 3 = нити се слажем нити се не слажем, 4 = углавном се слажем, 5 = у потпуности се слажем, 0 = немам одговор. Страна 1 oд 14

2 Члан 4. За припрему и спровођење анкете у складу са општим актима и овим Правилником, одговорна је Комисија за обезбеђење квалитета Факултета, која приликом спровођења анкетирања има следећа задужења: израда анкете; спровођење анкетирања у складу са одлукама овог Правилника; израда записника о спровођењу анкетирања; израда годишњег извештаја о резултатима анкете и прослеђивање извештаја Наставнонаучном већу Факултета. У анкетирању као анкетари у рачунарским учионицама учествују чланови Комисије за обезбеђење квалитета департмана. Члан 5. Анкета се спроводи два пута сваке школске године и то: а) након зимског семестра, по завршетку јануарско-фебруарског испитног рока и б) на крају летњег семестра, након јунског испитног рока. Анкетама се прати рад наставника и сарадника који су учествовали у извођењу студијских програма у текућем семестру. Анкетирање се изводи у оно време које обезбеђује што већи одзив студената. Анкета намењена послодавцима (анкета бр. 5) спроводи се сваке треће године, писаним путем. Члан 6. Анкетирање се спроводи преко факултетске интернет мреже, у рачунарским учионицама Факултета, у групама, по распореду у одређеним терминима за поједине групе студената, који се објављује 7 дана пре почетка анкетног периода. Анкетирање се спроводи на масовно посећеним предавањима или вежбама. Време попуњавања мора бити прилагођено обиму анкетног упитника. Студенти који нису попунили анкету у одређеном термину преко факултетске интернет мреже, могу да приступе анкетирању приступом интернет мрежи ван простора факултетске мреже. Упитници су отворени за попуњавање 14 дана. Анкетари и присутни студенти (анкетирани) пре и у току анкетирања не смеју давати вредносне судове о наставницима и сарадницима које оцењују или на неки други начин утицати на мишљење студената. Оцењивана лица у тренутку анкетирања не смеју бити присутна на месту где се спроводи анкета. Члан 7. Анкета је репрезентативна и може се користити као основа за оцену квалитета рада, ако се остваре следећи минимуми добијених одговора за групу студената на предмету: од 1 до 4 студента, минимално 100% одзив, од 5 до 20 студената, минимално 50% одзив, од 21 до 30 студената, минимално 40% одзив, од 31 до 100 студената минимално 30% одзив. Члан 8. За попуњавање анкете студенти и наставници/сарадници добијају на своју е-mail адресу (за студенте обавезно налог pmf.edu.rs, за наставнике/сараднике њихова е-mail адреса коју користе) аутоматски генерисано корисничко име и лозинку која им омогућава да приступе анкетној апликацији. Корисничко име и лозинка су у функцији само у времену трајања анкете (14 дана), тако да се приликом сваког новог анкетирања поново генерише ново корисничко име и лозинка. Члан 9. Анкетирани студент исказује мишљење само за оне наставнике и сараднике код којих је похађао предавања и (или) вежбе. Попуњени упитник је важећи и у случају да студент изрази Страна 2 oд 14

3 мишљење само о неким наставницима и сарадницима, односно ако не одговори на сва анкетним упитником предвиђена питања (тврдње). Сваки студент може само једном да оцени извођење наставника и сарадника на поједином предмету у студијској години. Члан 10. Комисија за обезбеђење квалитета, најмање 7 дана пре почетка анкетирања на одговарајући начин упознају студенте, наставнике, сараднике и остале запослене са циљем анкете, анкетним упитником и применом резултата. На интернет страници Факултета налазе се објављена упутства за попуњавање упитника. Упутства садрже следеће информације: сврха анкете, бодовна лествица, обавезност попуњавања и анонимност студента. Члан 11. Док траје попуњавање анкетног упитника у рачунарским учионицама Факултета, анкетари припремају записник о анкетирању, у којем наводе место и датум анкетирања и број присутних студената. Потписане записнике анкетари предају председнику Комисије за обезбеђење квалитета. Члан 12. Комисија за обезбеђење квалитета припрема Извештај о резултатима анкетирања, на основу обрађених података које добија од администратора анкетне апликације. У извештају о резултатима анкетирања не виде се подаци о појединим наставницима и сарадницима, односно запосленима на Факултету. Извештај о резултатима анкетирања обавезно садржи следеће податке о анкетирању (Прилог 2 овог Правилника): 1. период наставе који се оцењује анкетирањем, 2. начин спровођења анкетирања, 3. начин обавештавања студената и запослених о анкетирању, 4. чланови Комисије задужене за спровођење анкетирања, 5. студијски програми за које је спроведено анкетирање, 6. подаци о анкетираним студентима, и то: година студија, број одговора (анкетираних), проценат одговора (анкетираних) с обзиром на укупан број студената који су били позвани на попуњавање анкете (односно који су имали право да попуне анкету), 7. укупна просечна оцена наставника/сарадника по департманима, 8. информација о оцени наставника/сарадника по департманима (већа или мања од 3), 9. укупну просечну оцену свих предмета на студијском програму, 10. укупну просечну оцену свих оцењиваних стандарда квалитета студијског програма, Комисија прослеђује извештај о резултатима анкетирања: управницима департмана, декану, Наставно-научном већу, студенту продекану и Студентском парламенту. Рок за прослеђивање Извештаја је до 30 дана након завршеног анкетирања. Администратор анкетне апликације прослеђује индивидуалне резултате анкета оцењиваним лицима на које се односе резултати анкетирања, аутоматски електронским путем на меил адресу оцењиваног лица и декану, најкасније до 30 дана након завршеног анкетирања. Члан 13. Оцењивани наставник/сарадник примењује резултате за побољшање педагошког рада. Декан у складу са сопственом проценом обавља разговор са оцењиваним лицима, чија је оцена мања од 3. Индивидуални резултати анкетирања наставника и сарадника, тј. информација о оцени наставника и сарадника на анкетама (већа или мања од 3), чине основу за прибављање мишљења студената о педагошкој оспособљености наставника/сарадника у поступку избора у звање. Страна 3 oд 14

4 Члан 14. Мишљење студената о педагошкој оспособљености наставника/сарадника припрема, у складу са критеријумима за избор у звање, Студентски парламент, који користи податке из Извештаја о резултатима анкетирања. Члан 15. Приступ попуњеним анкетним упитницима има администратор анкетне апликације, а у фази анкетирања, и Комисија за обезбеђење квалитета Факултета. Приступ индивидуалним резултатима анкете имају само оцењивана лица и декан. Податке из индивидуалног исписа резултата није дозвољено објављивати. Члан 16. Електронска копија попуњених анкетних упитника чува се пет година, код администратора анкетне апликације. Члан 17. Спровођење анкетирања (начин анкетирања, обраде и примене резултата) и садржај анкетног упитника прати и спроводи Комисија за обезбеђење квалитета Факултета, која извештава Наставно-научно веће Факултета и предлаже побољшање упитника, начина анкетирања, обраде података и слично. Ако се појави сумња у правилност спровођења анкетирања, уноса или обраде података, анкетирање се може поновити на основу утемељеног писменог захтева. О поновном анкетирању одлучује декан. Члан 18. Овај правилник ступа на снагу даном усвајања. Наставно-научно веће Факултета бр. од 2014.год. ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ФАКУЛТЕТА проф. др Драган Ђорђевић Страна 4 oд 14

5 ПРИЛОГ 1 PODACI O STUDENTU UPITNIK O KVALITETU NASTAVNOG PROCESA (ZA PREDMET) (za studente osnovnih, master i doktorskih studija) Anketa 1 Godina upisa Godina studiranja: studijskog programa: Prosečna ocena: PODACI O PREDMETU Naziv predmeta: Ime i prezime nastavnika: Naziv studijskog programa: Ime i prezime saradnika: Vaše prisustvo predavanjima u %: Vaše prisustvo vežbama u %: Predmet slušam put Opšta ocena predmeta: Opšta ocena nastavnika: Opšta ocena saradnika: Sledeća pitanja ocenite na skali od 1 do 5, pri čemu je: 1 = u potpunosti se ne slažem, 2 = uglavnom se ne slažem, 3 = niti se slažem niti se ne slažem, 4 = uglavnom se slažem, 5 = u potpunosti se slažem, 0 = nemam odgovor. PITANJA O KVALITETU NASTAVE Predznanje koje sam imao/la je bilo dovoljno za praćenje nastave. Studenti su na vreme upoznati sa sadržajem/programom predmeta i načinom ocenjivanja. Nastavne celine (sadržaj predmeta) su dobro struktuirane. Oblici izvođenja nastave (predavanja, vežbe, praksa, seminari, projekti...) odgovaraju sadržaju predmeta. Korišćena oprema i tehnička podrška odgovaraju oblicima nastve. Nastavni sadržaji omogućuju sticanje adekvatnih nivoa znanja iz oblasti. Nastavni materijal (literatura) je dostupna, razumljiva i adekvatna. Studentsko opterećenje (angažovanje) na predmetu je u skladu sa dodeljenim ESPB bodovima. PITANJA O OBJEKTIVNOSTI OCENJIVANJA Rad studenta se prati i ocenjuje tokom nastave. Odnos ocene rada studenta tokom nastave i na završnom ispitu u ukupnoj oceni je zadovoljavajući. Ocenjivanje nastavnika je objektivno. Nastavnik ima korektan odnos prema studentu tokom ocenjivanja. Страна 5 oд 14

6 PITANJA O KVALITETU NASTAVNOG OSOBLJA Nastavnik / Asistent Nastavnik Asistent je pripremljen za nastavu i poseduje adekvatna znanja iz oblasti. izlaže gradivo jasno i razmljivo. ima odgovarajući tempo izlaganja i izlaže primerenu količina gradiva. održava redovno i na vreme sve oblike nastave. podstiče aktivno učešće studenata u nastavi. je dostupan za sva studentska pitanja i konsultacije Zahvaljujemo Vam se na saradnji i vremenu koje ste uložili za popunjavanje ovog upitnika. Страна 6 oд 14

7 UPITNIK O KVALITETU STUDIJSKOG PROGRAMA I POSTIGNUTIM ISHODIMA UČENJA (za studente III godine osnovnih, II godine master studija, doktorskih studija i diplomirane) Anketa 2 PODACI O STUDENTU Naziv upisanog studijskog programa: Prosečna ocena: Vaše prisustvo predavanjima u %: Vaše prisustvo vežbama u %: Страна 7 oд 14 Godina upisa studijskog programa: Student je već zaposlen: Opšta ocena kvaliteta studijskog programa: da ne Student je zaposlen u struci: da ne Sledeća pitanja ocenite na skali od 1 do 5, pri čemu je: 1 = u potpunosti se ne slažem, 2 = uglavnom se ne slažem, 3 = niti se slažem niti se ne slažem, 4 = uglavnom se slažem, 5 = u potpunosti se slažem, 0 = nemam odgovor. PITANJA O ISHODIMA UČENJA Ishodi/ciljevi studijskog programa su jasno definisani i predstavljeni studentima. Programom se stiču znanja koja su adekvatna u oblasti. Program razvija sposobnost samostalnog rešavanja problema u oblasti. Programom se stiču sposobnosti organizovanja profesionalnog rada. Program razvija opšte veštine potrebne za profesionalan rad u struci. Program podstiče kreativnost u rešavanju zadatih problema iz oblasti. Program razvija kompetencije potrebne prilikom zapošljavanja u prosveti. Programom se stiču znanja potrebna za nastavak studiranja. Program motiviše na dalje učenje i usavršavanje. Sadržaji predmeta omogućuju sticanje definisanih ishoda učenja ovog studijskog programa (znanja, kompetencija i veština). Stečeno teorijsko i praktično znanje je dovoljno za rad u struci. PITANJA O KVALITETU STUDIJSKOG PROGRAMA Predznanje koje sam imao/la je bilo dovoljno za praćenje nastave na studijskom programu. Studenti su u dovoljnoj meri informisani o pravima i obavezama koje imaju. Zadovoljan/na sam organizacijom nastave na studijskom programu. Šta biste promenili u organizaciji nastave na studijskom programu?

8 Oblici izvođenja nastave (predavanja, vežbe, praksa, seminari, projekti...) odgovaraju sadržajima predmeta na studijskom programu. Šta biste promenili u oblicima izvođenja nastave i kako (npr. više interaktivne nastave, više primera, promena oblika izvođenja nastave...)? PITANJA O STUDENTSKOM OPTEREĆENJU Nastavno osoblje vodi računa o obavezama studenata na drugim predmetima prilikom određivanja termina za proveru znanja (kolokvijumi, seminari, ispiti). Studentsko opterećenje (angažovanje) na predmetima ovog studijskopg programa je u skladu sa dodeljenim ESPB bodovima pojedinim predmetima. Ukupno studentsko opterećenje na studijskom programu odgovara opterećenju od 60 ESPB bodova. Za koji oblik aktivne nastave (predavanja, vežbe, seminari...) ili samostalnog rada studenta nije ostavljeno dovoljno vremena? Navesti tri predmeta koja biste izvojili po dobroj organizaciji i kvalitetu nastave? Navesti tri predmeta koja biste izvojili kao najkorisnija/najzanimljivija? Da ponovo upisujem studije upisao/la bih isti studijski program. Zahvaljujemo Vam se na saradnji i vremenu koje ste uložili za popunjavanje ovog upitnika. Страна 8 oд 14

9 UPITNIK ZA VREDNOVANJE KVALITETA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE (za studente osnovnih, master i doktorskih studija) Anketa 3 KVALITET UDŽBENIKA, LITERATURE, BIBLIOTEČKIH I INFORMATIČKIH RESURSA Biblioteka je opremljena potrebnim brojem udžbenika i ostale literature za potrebe studenata. Saradnja sa radnicima Biblioteke je zadovoljavajuća. Dostupne baze podataka i internet servisi u Biblioteci i na Fakultetu odgovaraju potrebama studenata. Radno vreme Biblioteke odgovara potrebama studenata. Udžbenici i druga literatura iz svakog predmeta unapred su poznati i objavljeni. Knjižni fond se dopunjuje novim naslovima. Opremljenost informatičkom opremom za rad na Fakultetu je adekvatna potrebama. Sajt Fakulteta pruža potrebne informacije. KVALITET UPRAVLJANJA FAKULTETOM I KVALITET NENASTAVNE PODRŠKE Odnos upravljačkog osoblja Fakulteta je korektan prema studentima. Odnos nenastavnog osoblja Fakulteta je korektan prema studentima. Saradnja sa radnicima Računarskog centra je zadovoljavajuća. Rad Studentske službe je zadovoljavajući. Radno vreme Studentske službe odgovara potrebama studenata. Rad administrativnih službi je zadovoljavajući. Saradnja uprave Fakulteta sa studentskim organizacijama je zadovoljavajuća. KVALITET PROSTORA I OPREME Fakultet poseduje potrebne prostorne kapacitete za kvalitetno obavljanje nastave. Fakultet poseduje savremenu opremu za kvalitetno obavljanje nastave. Fakultet obezbeđuje studentima korišćenje računara. Fakultet obezđuje studentima pristup informacijama u elektronskom obliku. Nivo higijene na Fakultetu je zadovoljavajući. Nivo bezbednosti na Fakultetu je zadovoljavajući. Zahvaljujemo Vam se na saradnji i vremenu koje ste uložili za popunjavanje ovog upitnika. Страна 9 oд 14

10 UPITNIK O PROCENI KVALITETA USTANOVE (za nastavnike i saradnike) Anketa 4 STANDARDI I POSTUPCI OBEZBEĐENJA KVALITETA Fakultet ima adekvatne standarde za obezbeđenje kvaliteta. Fakultet ima adekvatne postupke za obezbeđenje kvaliteta. SISTEM OBEZBEĐENJA KVALITETA Fakultet ima izgrađenu organizacionu strukturu za obezbeđenje kvaliteta. Sistem obezbeđenja kvaliteta je zadovoljavajući. KVALITET STUDIJSKIH PROGRAMA Studentima je omogućeno učešće u ocenjivanju i obezbeđivanju kvaliteta studijskih programa. Studijski programi su koncipirani tako da podstiču studente na stvaralački način razmišljanja i primenu stečenih znanja i veština u praksi. KVALITET NASTAVNOG PROCESA Страна 10 oд 14 Plan i raspored nastave poznati su pre početka odgovarajućeg semestra. Plan i raspored nastave su usklađeni sa potrebama i mogućnostima studenata. Plan rada dostupan je na svim predmetima pre početka nastave. Nastava je interaktivna i uključuje primere iz prakse. Komunikacija između predmeta i između katedri u okviru srodnih naučnih oblasti, vezana za edukaciju i naučnoistraživački rad je zadovoljavajuća. KVALITET IZDAVAČKOG I PROMOTIVNOG RADA Broj promotivnih publikacija Fakulteta je zadovoljavajući. Razvoj izdavačke delatnosti na Fakultetu je zadovoljavajući. KVALITET NASTAVNIKA I SARADNIKA Standardi za izbor nastavnika i saradnika su poznati i dostupni javnosti. Prilikom izbora nastavnika i saradnika uvažava se ocena studenata o njihovom pedagoškom radu. KVALITET STUDENATA Kriterijumi za upis studenata unapred su propisani i javno dostupni pre upisa. Fakultet publikuje sve informacije koje su relevantne za upis. Studenti su blagovremeno upoznati sa obavezom praćenja nastave. Metod ocenjivanja studenata je prilagođen predmetima. Rad studenata se prati i ocenjuje tokom nastave. Odnos ocene rada studenta tokom nastave i na finalnom ispitu u ukupnoj oceni je adekvatan. Nastavnici/saradnici se ponašaju korektno i profesionalno tokom ocenjivanja studenata. Fakultet sistematski prati i proverava ocene studenata po predmetima i preduzima odgovarajuće mere ako dođe do nepravilnosti u dstribuciji ocena u dužem periodu. KVALITET UDŽBENIKA, LITERATURE, BIBLIOTEČKIH I INFORMATIČKIH RESURSA

11 Biblioteka je opremljena potrebnim brojem udžbenika i ostale literature u oblasti nastave i naučnoistraživačkog rada. Saradnja sa radnicima Biblioteke je zadovoljavajuća. Dostupne baze podataka i internet servisi u Biblioteci i na Fakultetu odgovaraju potrebama. Radno vreme Biblioteke odgovara potrebama. Knjižni fond se dopunjuje novim naslovima. Opremljenost informatičkom opremom za rad na Fakultetu je adekvatna potrebama. Sajt Fakulteta pruža potrebne informacije. KVALITET UPRAVLJANJA FAKULTETOM I KVALITET NENASTAVNE PODRŠKE Odnos upravljačkog osoblja Fakulteta je korektan. Odnos nenastavnog osoblja Fakulteta je korektan. Saradnja sa radnicima Računarskog centra je zadovoljavajuća. Rad Službe za nastavu i studentska pitanja je zadovoljavajući. Rad Službe za materijalno-finansijsko poslovanje je zadovoljavajući. Rad Službe za opšta i pravna pitanja je zadovoljavajući. Blagovremeno i adekvatno sam informisan/a o odlukama donetim na Nastavnonaučnom veću i Savetu Fakulteta od strane predstavnika u navedenim telima. KVALITET PROSTORA I OPREME Fakultet poseduje potrebne prostorne kapacitete za kvalitetno obavljanje nastave. Fakultet poseduje savremenu opremu za kvalitetno obavljanje nastave. Fakultet obezbeđuje studentima korišćenje računara. Nivo higijene na Fakultetu je zadovoljavajući. Nivo bezbednosti na Fakultetu je zadovoljavajući. KVALITET FINANSIRANJA Fakultet obezbeđuje finansijsko planiranje i transparentnost u upotrebi sredstava. ULOGA STUDENATA U SAMOVREDNOVANJU I PROVERI KVALITETA Studentima je omogućeno izjašnjavanje o kvalitetu Fakulteta putem ankete. Studenti imaju svoje predstavnike u Komisiji za obezbeđenje kvaliteta. Omogućeno je učešće predstavnika studenata u radu Nastavno-naučnog veća Fakulteta. Studentima je omogućeno da izaberu svoje predstavnike u Savetu Fakulteta. SISTEMATSKO PRAĆENJE I PERIODIČNA PROVERA KVALITETA Provera kvaliteta Fakulteta se obavlja po utvrđenim standardima i postupcima. Provera kvaliteta Fakulteta se vrši sistematski i periodično. Zahvaljujemo Vam se na saradnji i vremenu koje ste uložili za popunjavanje ovog upitnika. Страна 11 oд 14

12 PODACI O POSLODAVCU Naziv pravnog lica: UPITNIK O KVALITETU STUDIJSKOG PROGRAMA (ZA POSLODAVCE) Anketa 5 Osnovna delatnost pravnog lica: Funkcija ovlašćenog lica (koje popunjava upitnik): PODACI O ZAPOSLENOM Ime i prezime zaposlenog (svršenog studenta): Naziv studijskog programa (koji je zaposleni završio): Prosečna ocena tokom studija: Radno mesto zaposlenog: Zaposleni radi na ovom radnom mestu godina i meseci. Opšta ocena kvaliteta zaposlenog: Sledeća pitanja ocenite na skali od 1 do 5, pri čemu je: 1 = u potpunosti se ne slažem, 2 = uglavnom se ne slažem, 3 = niti se slažem niti se ne slažem, 4 = uglavnom se slažem, 5 = u potpunosti se slažem, 0 = nemam odgovor. PITANJA O ZAPOSLENOM Stečeno znanje zaposlenog je adekvatno. Zaposleni je osposobljen za samostalan rad. Zaposleni je osposobljen za kritičku analizu podataka i za samostalno rešavanje problema iz oblasti. Stečene organizacione veštine zaposlenog su adekvatne. Zaposleni se dobro snalazi u timskom radu. Stečena znanja i veštine zaposlenog na studijama su savremena i primenljiva u praksi. Zaposleni iskazuje inovativnost u rešavanju problema iz oblasti. Zaposleni je motivisan za dalje učenje i usavršavanje. Navesti znanja i veštine koje su potrebne zaposlenom u radu, a nije ih stekao tokom studija. Ime i prezime odgovornog lica, koje je popunilo upitnik Potpis odgovornog lica, koje je popunilo upitnik Страна 12 oд 14

13 ПРИЛОГ 2 Извештај о резултатима анкетирања за период зимиски/летњи семестар 20хх/хх 1. Број анкетираних студената на ОАС: 2. Проценат анкетираних студената на ОАС у односу на укупан број студената који су имали право да попуне анкету: 3. Број анкетираних студената на МАС: 4. Проценат анкетираних студената на МАС у односу на укупан број студената који су имали право да попуне анкету: 5. Број анкетираних студената на ДС: 6. Проценат анкетираних студената на ДС у односу на укупан број студената који су имали право да попуне анкету: 7. Укупна просечна оцена наставника и сарадника по департманима: Департман Просечна оцена Математика Рачунарске науке Физика Хемија Биологија Географија 8. Број наставника/сарадника по департманима са оценом мањом од 3: Департман Број наставника и сарадника Математика Рачунарске науке Физика Хемија Биологија Географија Страна 13 oд 14

14 9. Укупна просечна оцена свих предмета на студијском програму: ОАС Просечна оцена МАС Просечна оцена ДС Просечна оцена Математика Математика Математика Информатика Примењена математика Информатика Физика Информатика Физика Хемија Општа физика Хемија Биологија Географија Примењена физика Физика и информатика Општа хемија Примењена хемија Биологија Екологија Географија Туризмологија 10. Сва питања из Анкете 1 о квалитету наставе на предмету (за студенте ОАС, МАС и ДС), статистички се обрађују у односу на све одговоре одређеног департманима. 11. Сва питања из Анкете 2 о квалитету студијског програма (за студенте 3. године ОАС, 2. године МАС, дипломиране студенте и докторанте) статистички се обрађују у односу на све одговоре у оквиру једног студијског програма. 12. Сва питања из Анкете 3 о квалитету установе (за студенте ОАС, МАС и ДС), статистички се обрађују у односу на укупан број анкетираних. 13. Сва питања из Анкете 4 о квалитету установе (за наставнике и сараднике), статистички се обрађују у односу на укупан број анкетираних. Страна 14 oд 14

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са Број: 0601-514/3 Датум: 04.07.2014. На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број 0601-256/4 од 18.10.2006. године са изменама и допунама, Наставно-научно веће Природно-математичког

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Akcioni plan

Akcioni plan УНИВЕРЗИТЕТ У KРAГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 2016/2017. 2018/2019. Крагујевац, 2016. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

ПРИЛОЗИ УЗ СТАНДАРД Мисија и визија Факултета 2. Анкетни лист за процену квалитета наставника и сарадника 3. Годишњи извештај о стању на Правном

ПРИЛОЗИ УЗ СТАНДАРД Мисија и визија Факултета 2. Анкетни лист за процену квалитета наставника и сарадника 3. Годишњи извештај о стању на Правном ПРИЛОЗИ УЗ СТАНДАРД 14 1. Мисија и визија Факултета 2. Анкетни лист за процену квалитета наставника и сарадника 3. Годишњи извештај о стању на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 14 Мисија и визија

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 2017-2020. Београд, 2018. 1 На основу чланова 172-175. Статута Учитељског факултета Универзитета у Београду, а у складу са Правилником о стандардима

Више

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака: Љ.3.01 Страна 1 од 11 Детаљан садржај:

Више

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и постављеним стратешким развојним циљевима Школе,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Prilog 2.1 Pravilnik - Standardi i postupci obezbedjenja kvaliteta (2016)

Prilog 2.1 Pravilnik - Standardi i postupci obezbedjenja kvaliteta (2016) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН У ЗРЕЊАНИНУ 23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб Број: Датум: На основу члана члана 15. став 1, члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом

Више

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ Булевар ослобођења 18, тел: 011 3615 436, факс: 011 2685 936 На основу члана 17. Закона о високом образовању, 41. став 1. тачка 15. и 16. Статута Универзитета

Више

Microsoft Word - Prilog 6-Procedura samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta…

Microsoft Word - Prilog 6-Procedura samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta… УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАЉЕВО Краљево, Доситејeва 19 Прилог 6. ПРОЦЕДУРА САМОВРЕДНОВАЊА И ОЦЕЊИВАЊА КВАЛИТЕТА МФК Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Бр. Изв_СиОК-01/08

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc Универзитет у Београду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Брoj: 63/5-4 Датум: 10.12.2007. године На основу члана 40. став 1. тачка 17. Статута Пољопривредног факултета ( 2006.г.) и Стандарда 1 став 1.2, који је саставни

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017. 2 На основу члана 15. став 1. Закона о високом образовању (''Службени гласник РС'' број

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ СТУДЕНТСКЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ АНКЕТЕ У АКАДЕМСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ Канцеларија за осигурање квалитета ИСТОЧНО САРАЈЕВО, јул 2018. године Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за осигурање квалитета дипл. инж. Ненад Марковић ул. Вука

Више

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА”

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА” УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА Београд ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА САМОВРЕДНОВАЊА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА За школску 2017/2018. годину Београд, 2018. 3 САДРЖАЈ 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УНИВЕРЗИТЕТУ УНИОН НИКОЛА ТЕСЛА..3

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.03.2013. године,

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке шко

Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке шко Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке школе струковних студија у Новм Саду (у наставку Школа)

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД МИКРОБИОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ Садржај: Уводна табела 1 Стандард 1. Структура студијског програма 2 Стандард 2. Сврха студијског програма 4 Стандард

Више

Пословник о квалитету

Пословник о квалитету Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Здравка Челара 16 Београд Ознака Верзија 1 Укупно страна 15 Датум 22.12.2014. ПРОЦЕДУРА КОЈОМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОШТОВАЊЕ ПЛАНА И

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

SADRŽAJ

SADRŽAJ СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ 2017-2021 1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ СИНГИДУНУМ Визија обезбеђења квалитета Универзитета Сингидунум Полазећи од савремених

Више

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће Година LI, број 172, 11. јун 2013. 195 На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду,

Више

На основу члана 94

На основу члана 94 Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Универзитета у Београду Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници

Више

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ Анкета о педагошким квалитетима наставника и сарадника 2013./14. Београд Јануа

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ Анкета о педагошким квалитетима наставника и сарадника 2013./14. Београд Јануа ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ Анкета о педагошким квалитетима наставника и сарадника 2013./14. Београд Јануар 2014. 1 Општи подаци У циљу самовредновања институције

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, 26.09.2017. године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. став 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник

Више

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja  studenata.doc Упутство за проверу знања студената Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака:

Више

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2017/2018 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2017/2018 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкету међу новоуписаним студентима, са циљем да дође до информација

Више

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2018/2019 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2018/2019 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкету међу новоуписаним студентима, са циљем да дође до информација

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање

АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање свих генерација студената ради остваривања њихове

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018.

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 Предмет носи 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе

Више

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдн

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдн С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Мотори Број кандидата који се

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

Microsoft Word - 15 Opsta ocena standarda.doc

Microsoft Word - 15 Opsta ocena standarda.doc УКУПНА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА Извештај је систематичан, целовит са препознатљивом вертикалом главног циља, при чему су инкорпорирани сви стандарди за самовредновање и оцењивање високошколске установе

Више

IzvestajLetnji

IzvestajLetnji Извештај о спроведеним анкетама за процену квалитета наставника, асистената и сарадника на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу - други семестар академске 2013/2014 године У летњем семестру академске

Више

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017.

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017. ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус 06-09) Јагодина, 07. Други циклус плана интегритета 06-09 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Више

Microsoft Word - izvestaj_samovrednovanje_pmf_2013.docx

Microsoft Word - izvestaj_samovrednovanje_pmf_2013.docx Извештај о самовредновању Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу Ниш, мај 2013. године Природно-математички факултетниш Вишеградска 33, 18000 Ниш Тел. +381 18 533 014 Факс +381 18 533 014

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА Садржај: Уводна табела 1

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax:214 606, E mail: padekanat@pa.unsa.ba,pakademija@pa.unsa.ba I. OPĆE ODREDBE P R A V I L N I K O DIPLOMSKOM RADU Član 1. Ovaj Pravilnik

Више

Microsoft Word - 07 Standard.doc

Microsoft Word - 07 Standard.doc Станрд 7: Квалитет наставника и сарадника Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника

Више

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Упоредно међународно приватно право Назив предмета: Статус предмета: Упоредно међународно приватно право обавезни, IX семестар Проф

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Упоредно међународно приватно право Назив предмета: Статус предмета: Упоредно међународно приватно право обавезни, IX семестар Проф ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Упоредно међународно приватно право Назив предмета: Статус предмета: Упоредно међународно приватно право обавезни, IX семестар Профил предмета: научно-стручни Број бодова(еспб): 8 Трајање

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет датум штампања: школска година: 2016/17, семестар: летњи РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ упитник: Упитник за

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет датум штампања: школска година: 2016/17, семестар: летњи РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ упитник: Упитник за 1. Рад управе Факултета (декан, продекани) 1. 0 - непознато ми је 1379 45.66 % 2. 1 - незадовољавајуће 98 3.25 % 3. 2 88 2.91 % 4. 3 270 8.94 % 5. 4 502 16.62 % 6. 5 - одлично 683 22.62 % Средња вредност

Више

ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (предавања) НАСТАВНИЦИ

Више

Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; Studentska služba: Tel: +387 (0) ; 43

Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102;   Studentska služba: Tel: +387 (0) ; 43 Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; www.apeiron-uni.eu; Studentska služba: Tel: +387 (0) 51 430 890; 430 892; 430 893; 430 894; 247 983; 247 984; 247 940;

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета бр.195/16), Наставно-научно веће Факултета

Више

Microsoft Word - IZVESTAJ O SAMOVREDNOVANJU.doc

Microsoft Word - IZVESTAJ O SAMOVREDNOVANJU.doc ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ Ниш, 2016. Садржај СТАНДАРД 1. СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА...3 СТАНДАРД 2. СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА...11 СТАНДАРД 3. СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА...20 СТАНДАРД

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa 62 Закона о средњeм образовању и васпитању (Сл. Гласник РС, бр. 55/2013), те члана 145

Више

Microsoft Word - Opis Programa.docx

Microsoft Word - Opis Programa.docx ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА УЧИТЕЉА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ Ужице, 2018. Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи (у

Више

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 3. члана 85, 86, 87 и 88. Статута Универзитета

Више

Универзитет у нишу природно-математички факултет

Универзитет у нишу природно-математички факултет На основу члана 50. алинеје 15. и члана 246. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, Савет Факултета је, на утврђени предлог Наставнонаучног већа Факултета број 729/2-01 од 12.7. 2017.

Више

Microsoft Word - Правилник о основним струковним студијама _исправке грешака у куцању_.docx

Microsoft Word - Правилник о основним струковним студијама _исправке грешака у куцању_.docx Члан 3. Студије се организују и изводе у току школске године која, по правилу, почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци, до 30. септембра наредне године. Настава се организује и изводи по семестрима,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БЕЧЕЈ ФИЛИЈАЛA Број: Датум: ПОСЛОДАВАЦ Број: Датум: П Р И Ј А В А З А С П Р О В О Ђ Е Њ Е Ј А В Н О Г Р А Д А 2 0 1 8 О С Н О В Н И П О Д А Ц

Више