УВОД

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "УВОД"

Транскрипт

1 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УПРАВЉАЊЕ У АГРОБИЗНИСУ И ТРГОВИНИ година

2 Садржај: Уводна табела Стандард 1. Структура студијског програма Стандард 2. Сврха студијског програма Стандард 3. Циљеви студијског програма Стандард 4. Компетенције дипломираних студената Стандард 5. Курикулум Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма Стандард 7. Упис студената Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената Стандард 9. Наставно особље Стандард 10. Организациона и материјална средства Стандард 11. Контрола квалитета ТАБЕЛЕ ПРИЛОЗИ 2

3 УВОД Назив студијског програма Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм Високошколска установа у којој се изводи студијски програм Образовно-научно/образовноуметничко поље Научна, стручна или уметничка област Врста студија Обим студија изражен ЕСПБ бодовима Назив дипломе Дужина студија Година у којој је започела реализација студијског програма Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов) Број студената који студира по овом студијском програму Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког) Управљање у и трговини Универзитет у Београду Пољопривредни факултет Поље 3: Друштвено-хуманистичке науке Менаџмент и бизнис Специјалистичке академске студије 60 специјалиста менаџер 1 година (2 семестра) /2015. године Наставно-научно веће факултета Сенат Универзитета Измене и допуне студијског програма: 26.03,2014. Наставно-научно веће факултета Сенат Универзитета Језик на коме се изводи студијски програм Српски Година када је програм акредитован 2013 Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму 3

4 Стандард 1. Структура студијског програма Студијски програм садржи елементе утврђене законом. Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе Програм академских специјалистичких студија Управљање у и трговини траје 1 годину односно 2 семестара. У првом семестру студенти похађају заједничке основе, које се састоје од 2 обавезна предмета са фондом часова недељно. Такође у првом семестру, студенти похађају 2 изборна предмета са фондом часова недељно који се бирају из предмета изборног блока 1. У другом семестру студент полаже два обавезна предмета (са фондом ) и два изборна са фондом часова из изборног блока 2. Изборно подручје студијског програма Управљање у и трговини у предметима оба изборна блока (1 и 2) имају по 3 предмета. Укупан фонд часова недељно износи 22 часа у првом семестру и 28 часова у другом семестру (6 часова за израду специјалистичког рада). Предмети који се изучавају у оба семестра спадају у групу теоријско - методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних предмета. Часове активне наставе сачињавају: предавања, вежбе, студијски истраживачки рад и други облици наставе. У другом семестру је предвиђена израда специјалистичког рада. У првом семестру студент може да стекне 30 ЕСПБ бодова за укупно 4 предмета, и то од заједничких обавезних 2 предмета по 8 ЕСПБ, и за изборна два по 7 ЕСПБ. У другом семестру студент може да освоји 30 ЕСПБ бодова за укупно 4 предмета, и то од заједничких обавезних 2 предмета по 7 ЕСПБ, и за изборна два по 5 ЕСПБ. За припрему, израду и одбрану специјалистичког рада студент може да стекне 6 ЕСПБ бодова. Укупан број ЕСПБ бодова на специјалистичким академским студијама износи 60 ЕСПБ бодова. На крају специјалистичких академских студија заједничке основе треба студенту да обезбеде специфична знања о улози и методама управљања у и трговини. У оквиру наведеног изборног подручја студент треба да стекне специфична знања из научних и стручних области које се изучавају. У овом изборном подручју изучава се следеће: - обавезни предмети: Општи принципи у економији, Квантитативне методе у, Стратегијски менаџмент у, Међународни маркетинг и трговина пољопривредно-прехрамбеним производима - изборни предмети: Финансијски менаџмент у, Анализа понашања потрошача пољопривредних и прехрамбених производа, Примењено управљање на фарми, Аграрна политика, Управљање ризиком у међународној трговини пољопривредно прехрамбеним производима и Инвестиције у. Од метода извођења наставе користе се класична предавања, вежбе и методе интерактивне наставе и студијски истраживачки рад. Предвиђена је израда семинарских радова. Посебан акценат у активној настави и учењу се придаје дискусији, кооперативном учењу, формирању тимова за самосталан истраживачки рад, организовању тимског рада и оспособљавању за самостално решавање проблема у процесима управљања производњом, прерадом и трговином хране. У оквиру сваког предмета академског специјалистичког студијског програма предвиђено је обавезно континуирано праћење стицање знања и вештина студента током семестара путем провере постигнућа на колоквијумима и тестовима знања, као и завршни испит на крају семестра. 4

5 Евиденција: Публикација установе ( - Прилог 1.1 Стандард 2. Сврха студијског програма Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности. Основна сврха специјалистичког студијског програма је унапређење и шире остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака у области аграрне економије а према изборном подручју упрваљања у и трговини. Врста и режим студија су прилагођени потребама развоја пољопривреде, прехрамбене индустрије, руралног развоја, производњи здравствено-безбедне хране и нових пословних стратегија. Основнa сврхa студијског програма је школовање специјалиста за руковођење и развој различитих грана пољопривреде, прехрамбене индустрије, трговине пољопривредно-прехрамбеним производима, који ће овладати применом класичних и савремених метода агробизнис менаџмента и трговине. У исто време, студенти ће бити оспособљени за решавање не само стручних агроекономских већ и научних задатака. У том смислу студенти се школују за специјалисте у области управаљања у и трговини.. Основни правац свих активности у школи усмерен је ка стицању специфичних знања и вештина које ће омогућити укључивање студената у развој и директно укључивање у рад савремених пољопривредних и индустријских погона као и трговинских фирми. Такође је омогућено стицање знања о новим методама и процесима управљања, могућностима смањења трошкова производње и промета, понашању потрошача, правцима кретања и законитостима међународне трговине, постулатима аграрне политике и политике руралног развоја, ефикасном инвестирању на газдинству и у корпоративним фирмама итд. Целокупан процес школовања прати примена метода активног учења ради креирања критичког и креативног мишљења, кооперативног и колаборативног учења као и развоју тимског рада. Приоритети студијског програма у будућности су образовање кадрова који ће својим радом и знањем допринети развоју и побољшавању могућности производње и продаје прехрамбених производа, тј. хране која је намењена људима уз перманентну контролу и управљање квалитетом тих производа. Кроз увођење, доследну примену и систематско унапређење савремених, ефикасних и ефективних система управљања, пре свега према захтевима међународних/домаћих стандарда као и упознавањем са применом важећих прописа и стандарда полазници ће моћи да управљају не само производњом, прерадом и трговином пољопривреднопрехрамбених производа, већ и условима рада као и очувању животне средине. Кроз овај студијски програм студенти усавршавају професионално образовање, допуњују и продубљују своја знања, правилно интерпретирају резултате добијених анализа као и примену статистичке обраде података, способност да идентификују проблеме везане за различите производње прехрамбених производа као и предузимање корективних мера за вођење процеса производње, као и критичке анализе савремених истраживачких проблема у пољопривреди, прехрамбеној индустрији, руралном развоју и трговини. Осим решавања научних проблема везаних за управљање у и трговини, полазници ових студија морају да буду и сами спремни да едукују. Због тога 5

6 се инсистира на савременој настави где ће студент поред предавања, вежби, самосталног истраживачког рада, писати семинарске радове, активно учествовати у настави и имати презентацију стечених знања. Евиденција : Публикација установе ( - Прилог 1.1 Стандард 3. Циљеви студијског програма Студијски програм има јасно дефинисане циљеве. Основни циљ специјалистичког студијског програма Управљање у и трговини је да оформи стручњаке са високим нивоом фундаменталног и примењеног знања из области управљања у и трговини чија ће диплома омогућити студентима да руководе различитим процесима у производњи, преради и трговини пољопривредних и прехрамбених производа, да уводе иновације и тиме доприносе развоју ових делатности и њиховом усклађивању са европским стандардима. Специјалистичке академске студије треба да пруже проширена знања неопходна за примењивање стандардних и специјалних метода и методских поступака, примену важеће регулативе, правилну интерпретацију добијених резултата, решавање управљачких проблема у производњи здравствено безбедне хране, детаљно упознавање са принципима одговарајућих метода анализе и њиховом применом у производњи хране или других специфичних захтева, проширена знања у погледу приступа и принципа управљања, нових пословних стратегија, нових система и конкретних активности управљања агробизнисом. Продубљивање знања стеченог на основним академским студијама и решавање специфичних проблема и спровођење иновација у производњи, преради и трговини пољопривредно-прехрамбених производа, рационализацију производње са аспекта утрошка сировина, енергије и искоришћења нуспроизвода и питање загађења околине, односно његовог смањења у производним процесима изабраних технологија. Посебан нагласак је усмерен ка развијању способности студијског истраживачког рада, критичког размишљања, претраживања, обраду и интерпретацију релевантних литературних података као и презентовања стеченог знања. Циљеви студијског програма су конкретни и оствариви с обзиром на расположиве ресурсе, а ближе дефинишу образовну и друге делатности ове високошколске установе, укључујући и њену свеукупну стручну делатност. Евиденција : Прилог 1.1. Публикација установе ( Стандард 4: Компетенције дипломираних студената Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности. Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената 6

7 Савладавањем специјалистичких академских студија Управљање у и трговини студенти стичу специфична и проширена теоријска знања, посебно практична знања, стручне вештине и савремена решења у области менаџмента и бизниса у одређеном изборном подручју управљање у и трговини. Студенти стичу опште и предметно-специфичне способности које се огледају у познавању теоретских основа основних принципа анализе, вештини примене класичних и савремених метода менаџмента, идентификацији проблема који могу настати у процесима производње и трговине пољопривредно-прехрамбених производа и установљавање процедура за њихово решавање, познавању елемената савременог концепта управљања, посебно у оквиру актуелног концепта анализе ризика и критичних контролних тачака и захтева усвојених стандарда. Студенти су оспособљени да успешно решавају проблеме у делимично новом или непознатом стручном окружењу. Поред тога, студенти стичу знања и вештине потребне за тимски рад, оспособљени су за интеграцију информација, као и за критичко расуђивање и закључивање. Студенти су оспособљени да ефикасно прате и уводе новине у области агробизнис менаџмента. Завршетком ових студија оспособљени су да на јасан начин пренесу знања стручној и широј јавности. Опис исхода учења По завршетку ових студија, студент треба да буде оспособљен да самостално може да примени одговарајуће методе, изврши адекватне анализе организације, управљања и контроле пословних процеса, да поседује проширена знања из области управљања у и трговини пољопривредно-прехрамбеним производима, управљања и безбедности у производњи хране и одабраних прехрамбених технологија. Сем тога, стечиће способности за решавање конкретних проблема у производњи, преради и трговини пољопривредно-прехрамбеним производима. Биће оспособљени за самосталан и тимски рад, укључивање у управљање процесима производње, организовање контроле пословних процеса, примену важеће законске регулативе у процесима производње, организовања и руковођења тимским радом. Овладаће знањем и вештином потребних за рад у реалном пословном окружењу и развиће способности сагледавања проблема и њиховог решавања. Студенти ће бити у стању да у оквиру самосталног и тимског рада обраде одговарајући проблем, статистички обраде добијену базу података и изврше анализу добијених резултата у оквиру специјалистичког рада, као и да усмено одбране свој рад. Евиденција : Додатак дипломе - Прилог

8 Циљеви стидијског програма Основни циљеви студијског програма је да омогући: - Стицање најновијих научних и стручних знања и вештина из области менаџмента у и трговини; - Да уводе иновације у области управљања у и трговини и тиме доприносе њихово усклађивање са европским стандардима; - Да пруже проширена знања неопходна за примењивање стандардних и специјалних метода и методских поступака; - Да се оспособе за примену важеће регулативе, решавање управљачких проблема у производњи здравствено безбедне хране, проширена знања у погледу приступа и принципа управљања, нових пословних стратегија, нових система и конкретних активности управљања агробизнисом; - Развијање способности студијског истраживачког рада, критичког размишљања, претраживања, обраду и интерпретацију релевантних литературних података, као и презентовања стеченог знања. 8

9 Стандард 5: Курикулум Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета - модула и њихов опис. Специјалистичке академске студије програма Управљање у и трговини конципиране су у форми два семестра и прилагођене савременим европским искуствима у образовању овог профила. Настава се изводи у једном изборном подручју управљање у и трговини. Заједничку основу чине 4 обавезна предмета и 4 изборна предмета (од могућих 6). Студијски програм садржи: обавезне предмете изборне предмете студијски истраживачки рад специјалистички рад. У оквиру ових студија укупан број предмета је 8 и то 4 обавезна и 4 изборна предмета који се бирају из предмета изборног блока 1 и 2. Предмети изборног блока 1 и 2 су различити и специфични. У првом и другом семестру предвиђен је у оквиру модула и студијски истраживачки рад, и на крају другог семестра предвиђена је израда специјалистичког рада. Обавезни предмети на специјалистичким академским студијама заступљени су са 50,0%, изборни предмети са 40,0% и специјалистички рад са 10,0% у односу на укупан број ЕСПБ бодова. Завршетком студијског програма остварује се укупно 60 ЕСПБ бодова и стиче звање специјалиста менаџер. У структури овог програма предмети су подељени на теоријско-методолошке, научностручне и стручно-апликативне. У односу на укупан број ЕСПБ бодова теоријскометодолошки су заступљени са 14,81%, научно стручни предмети са 40,74% и стручно апликативни са 44,44%. Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима за студијски програм академских студија специјалистичких Шифра Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ ПРВ СЕМЕСТАР 1 ОПЕ Општи пинципи у економији 2 KMA Квантитативне методе у 3 ФМА Финансијски менаџмент у П В студијски истраживачки рад Дуги облици наставе 1 О О ИБ *

10 4 АПП Анализа понашања потрошача пољопривредних и прехрамбених производа 1 ИБ ПУФ Примењено управљање на арми 1 ИБ *Студент бира и полаже два предметаиз избрног блока 1 ДРУГИ СЕМЕСТАР 6 СМА Стратегијски менаџмент у 2 О MMT Међународни маркетинг и трговина пољопривреднопрехрамбеним 2 О производима 8 АГП Аграрна политика 2 ИБ УРТ Управљање ризиком у међународној трговини 2 ИБ пољопривреднопрехрамбеним производима 10 ИУА Инвестиције у 2 ИБ СР Специјалистички рад 2 О *Студент бира и полаже два предметаиз избрног блока 2 Укупан број часова активне наставе у оба семестра Укупно =50 Укупно ЕСПБ бодова 60 10

11 Табела 5.3 Изборна настава на студијском програму Ш Назив предмета Тип Статус предмета Предмети изборног блока 1. 1 ФМА Финансијски менџмент у агобизнису 2 АПП Анализа понашања потрошача пољопривредних и прехрамбених производа 3 ПУФ Примењено упрвљање на фарми Предмети изборног блока 2. 1 АГП Аграрна политика 2 УРТ Управљање ризиком у међународној трговини пољопривреднопрераменим производима 3 ИУА Инвестиције у Часови активне наставе ЕСПБ П В ДОН СИР ЕСПБ СА И СА И СА И СА И СА И СА И

12 Табела Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: Академско-општеобразовни предмети, Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни Тип предмета Академско-општеобразовни предмети Шифра предмета Назив предмета Семестар ЕСПБ / / / / Укупно ЕСПБ % ЕСПБ академско-општеобразовних предмета =0,00 Теоријско-методолошки КМА Квантитативне методе у предмети Укупно ЕСПБ % ЕСПБ Теоријско-методолошких предмета = 14,81 ОПЕ Општи принципи у Научно, односно уметничко економији стручни СМА Стратегијски менаџмент у ММТ Међународни маркетинг и трговина пољопривреднопрехрамбеним производима % ЕСПБ Научно-стручних предмета = 40,74 Стручно-апликативних предмета ФМА АПП ПУФ АГП Укупно ЕСПБ Финансијски менџмент у Анализа понашања потрошача пољопривредних и прехрамбених производа Примењено управљање на фарми Аграрна политика УРТ Управљање ризиком у 5 међународној трговини пољопривреднопрехрамбеним производима ИУА Инвестиције у % ЕСПБ Стручно-апликативних предмета =44,44 Укупно ЕСПБ 24 Извештај о параметрима студијског прогрма налази се у оквиру елeктронског формулара као посебан документ Евиденција: Прилог 5.2: Књига предмета (у документацији и на сајту институције) 12

13 13

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског п

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског п Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског програма: Прехрамбена технологија Beograd, 2013. Садржај:

Више

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА Сврха студијског програма Студијски програм Рачуноводство и ревизија представља један од актуелнијих и атрактивнијих студијских програма,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г #придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г Р А Ђ Е Њ А И М Е Н А Џ М Е Н Т У Г Р А Ђ Е В И Н

Више

Microsoft Word - STUDIJSKI_PROGRAM_ZA_DOKTORSKE_STUDIJE_2008.doc

Microsoft Word - STUDIJSKI_PROGRAM_ZA_DOKTORSKE_STUDIJE_2008.doc Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-339/4-2008 01.02.2008. године На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу ("Билтен Правног факултета" бр. 96 од 08.02.2007. године),

Више

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД МИКРОБИОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ Садржај: Уводна табела 1 Стандард 1. Структура студијског програма 2 Стандард 2. Сврха студијског програма 4 Стандард

Више

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

Структура модула студијског програма МЕНАЏМЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА

Структура модула студијског програма МЕНАЏМЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА Студијски програм ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ Структура студијског програма Студијски програм Информациони системи и технологије на дипломским академским студијама осмишљен је као природни наставак

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА Садржај: Уводна табела 1

Више

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ Студијски програм: ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ (три године, 180 бодова, акредитован 2013. године) - у примени за студенте уписане 2018/19. до 2019/20. године - НАСТАВНИ ПЛАН -

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Poslovnik o radu Nastavnog veca

Poslovnik o radu Nastavnog veca ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Наде Димић 4, Београд-Земун Број: 01-732 Датум: 23.05.2019. године П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

УВОД Назив студијског програма Мастер академске студије Интегрални урбанизам Самостална високошколска установа у којој Универзитет у Београду се извод

УВОД Назив студијског програма Мастер академске студије Интегрални урбанизам Самостална високошколска установа у којој Универзитет у Београду се извод УВОД Назив студијског програма Мастер академске студије Интегрални урбанизам Самостална високошколска установа у којој Универзитет у Београду се изводи студијски програм Високошколска установа у којој

Више

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм Табела.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови П В ДОН ПРВА

Више

Microsoft Word - Standard za studijski program DSM

Microsoft Word - Standard za studijski program DSM ИНЖЕЊЕРСТВО MAТЕРИЈАЛА Нови Сад Новембар, 2012 Садржај: Увод Посебан стандард - Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студија Стандард 1. Структура студијског програма Стандард

Више

IV

IV Факултет педагошких наука Универзитетa у Крагујевцу, Јагодина Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина Тел/Факс: 035/223805; E-пошта: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs; Web сајт: www.pefja.kg.ac.rs ДОКУМЕНТАЦИЈА

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР - с т у д и ј с к и п р о г р а м и - РУКОВОДСТВО ФАКУЛТЕТА ДЕКАН Проф. др Петар Веселиновић ПРОДЕКАНИ Проф. др Ненад Станишић Продекан за наставу

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018.

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 Предмет носи 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе

Више

ПЕНОЛОГИЈА

ПЕНОЛОГИЈА ПЕНОЛОГИЈА ШКОЛСКА 2018-19 Информације о предмету Тип предмета: Обавезан Семестар: VII - VIII ЕСПБ: 7 бодова Фонд часова: 2 + 1 Наставник: Проф. др Даница Васиљевић-Продановић Циљ наставе: овладавање основним

Више

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 3. члана 85, 86, 87 и 88. Статута Универзитета

Више

Softversko inženjerstvo

Softversko inženjerstvo Softversko inženjerstvo OAS SOFTVERSKO INŽENJERSTBO Trajanje studija: 4 godine Broj ESPB: 240 ESPB Izborni moduli: Modul SI: Softversko inženjerstvo Modul RI: Razvoj igara Modul SI: Softversko inženjerstvo

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

KAKO BRŽE DO POSLA ZA StrukovnOG inženjerA zaštite životne sredine

KAKO BRŽE DO POSLA  ZA StrukovnOG inženjerA zaštite životne sredine KAKO BRŽE DO POSLA ZA SPECIJALISTU STRUKOVNOG INŽENJERA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Dr Vesna Marjanović, profesor Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija, Užice Specijalističke strukovne studije

Више

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА /

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 75. Закона о високом образовању)

Више

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja  studenata.doc Упутство за проверу знања студената Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМИТЕТА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА Датум усвајања: СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 1/7 18.04.2012. године Назив документа: СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА ДАЉИНУ (DLS СТУДИЈЕ) Београд, јун године

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА ДАЉИНУ (DLS СТУДИЈЕ) Београд, јун године ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА ДАЉИНУ (DLS СТУДИЈЕ) Београд, јун 2019. године На основу чланова 64.Статута Високе школе за пословну економију

Више

Microsoft Word - specijalista

Microsoft Word - specijalista Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја 1 УВОД Назив студијског програма Струковна медицинска сестра - специјалиста Самостална високошколска установа у Висока медицинска школа струковних студија

Више

Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; Studentska služba: Tel: +387 (0) ; 43

Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102;   Studentska služba: Tel: +387 (0) ; 43 Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; www.apeiron-uni.eu; Studentska služba: Tel: +387 (0) 51 430 890; 430 892; 430 893; 430 894; 247 983; 247 984; 247 940;

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

Microsoft Word - Opis standarda - programi.doc

Microsoft Word - Opis standarda - programi.doc УВОД Назив студијског програма Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм Високошколска установа у којој се изводи студијски програм Образовно-научно/образовноуметничко поље

Више

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD

EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD PREDMET: STRATEGIJSKI MENADŽMENT II GODINA, OBAVEZAN ZA SVE SMEROVE Naziv kursa: Strategijski menadžment Obim kursa : 60h predavanja + 60h vežbi Nastavnici: 1. dr Dragan Đuričin,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско

Више

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018 МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018/2019. Предмет: ЕКОНОМИЈА У ЗДРАВСТВУ Предмет се вреднује

Више

( )

(  ) Заштита животне средине Основе механике (кратак преглед предмета) др Ратко Маретић др Дамир Мађаревић Департман за Техничку механику, Факултет техничких наука Нови Сад Садржаj 1. Информациjе о предмету

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

Microsoft Word - 00 Uvod_samovrednovanje.doc

Microsoft Word - 00 Uvod_samovrednovanje.doc УВОД звештај о самовредновању Универзитета Привредна академија у Новом за Ипериод од 2010-2013 израђен је у складу са Законом о високом образовању: Обезбеђивање квалитета високошколске установе (Члан 15.)

Више

Microsoft Word - sajt EK.doc

Microsoft Word - sajt EK.doc Сврха студијског програма НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА: ЕКОНОМИЈА Сврха студијског програма Економија је организовано образовање научних-наставних и истраживачких кадрова за будућност. У

Више

Microsoft Word - Opis Programa.docx

Microsoft Word - Opis Programa.docx ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА УЧИТЕЉА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ Ужице, 2018. Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи (у

Више

Ово је проба

Ово је проба На основу члана 177. Статута Природно-математичког факултета у Нишу, Наставно-научно веће је на седници, одржаној 26.03.2014. године донело ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРОНСКОГ АНКЕТИРАЊА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ

Више

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ;

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ; Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку 32.000 Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/30 34 00 30 34 10; Факс: 032/30 34 01; E-mail: afdekanat@kg.ac.rs; www.afc.kg.ac.rs РАСПОРЕД НАСТАВЕ НА СТУДИЈСКОМ

Више

Microsoft Word - 07 Standard.doc

Microsoft Word - 07 Standard.doc Станрд 7: Квалитет наставника и сарадника Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника

Више

Microsoft Word - Informator 2011 finalno

Microsoft Word - Informator 2011 finalno В изија Факултета за физичку хемију је да пружи студентима одговарајућа знања и вештине и развије способности да их користе и унапређују током читавог живота, бавећи се физичком хемијом или дисциплинама

Више

Katedra za prvno-ekonomske nauke

Katedra za prvno-ekonomske nauke ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С1 Студијски програм : Мастер академске студије права Назив предмета: Право привредног система Европске уније Наставник:Проф. др Милорад Божић, Проф. др Срђан Голубовић Статус предмета:

Више

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Упоредно међународно приватно право Назив предмета: Статус предмета: Упоредно међународно приватно право обавезни, IX семестар Проф

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Упоредно међународно приватно право Назив предмета: Статус предмета: Упоредно међународно приватно право обавезни, IX семестар Проф ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Упоредно међународно приватно право Назив предмета: Статус предмета: Упоредно међународно приватно право обавезни, IX семестар Профил предмета: научно-стручни Број бодова(еспб): 8 Трајање

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

Informacijski sustav organizacije

Informacijski sustav organizacije Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU R. Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina INFORMACIJSKI SUSTAV ORGANIZACIJE Studij: Diplomski studij informatike (PI, IKS izborni kolegij) Godina i semestar:

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/ године Датум оглашавања: године Дату

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/ године Датум оглашавања: године Дату Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/2019 17.6.2019. године Датум оглашавања: 18.6.2019. године Датум истека рока за пријављивање: 3.7.2019. године Градска

Више

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ Булевар ослобођења 18, тел: 011 3615 436, факс: 011 2685 936 На основу члана 17. Закона о високом образовању, 41. став 1. тачка 15. и 16. Статута Универзитета

Више

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO)

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO) UPUTE O STUDIRANJU na poslijediplomskom specijalističkom studiju «Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu» Trajanje studija (1) Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01.. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc Универзитет у Београду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Брoj: 63/5-4 Датум: 10.12.2007. године На основу члана 40. став 1. тачка 17. Статута Пољопривредног факултета ( 2006.г.) и Стандарда 1 став 1.2, који је саставни

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

В04

В04 В04. ПРОЦЕНА ФУНКЦИОНАЛНЕ И МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ Предмет се налази у шестом семестру. Недељно има 3 часа предавања и 1 час вежби. Предмет носи 6 ЕСПБ бодова. Образовни циљеви наставе:

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kompetencijski profil nastavnika u visokom obrazovanju Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet cizmesij@math.hr Educa T projekt Kompetencijski profil

Више

ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (предавања) НАСТАВНИЦИ

Више

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010,

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15-аутентично тумачење и 68/2015),

Више

два сарадника

два сарадника УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Више

Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja

Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja ЗАКОН О ЗВАЊИМА KOJA СЕ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Члан 1. Овим законом уређују се звања која се стичу завршетком студија на лиценцираним студијским програмима који се изводе на лиценцираним високошколским

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Технолошко-металуршки факултет Универзитета

Више

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Карнегијева 4, Београд РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА I Општи подаци о кандидату Име и презиме: Тања Ј. Николић Година рођења:

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

Пословник о квалитету

Пословник о квалитету Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Здравка Челара 16 Београд Ознака Верзија 1 Укупно страна 15 Датум 22.12.2014. ПРОЦЕДУРА КОЈОМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОШТОВАЊЕ ПЛАНА И

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИСОКОМ ШКОЛОМ ПЕТАК 14. 09. 2018. САЛА ЗА ФИЗИЧКО/ АМФИТЕАТАР

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Београд, Студентски трг 1 Телефон: 3207-466, 3207-446 Факс: 2638-818, 2638-912 E-mail адреса: jokicj@rect.bg.ac.rs, damjalj@rect.bg.ac.rs Интернет адреса: www.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ

Више

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и постављеним стратешким развојним циљевима Школе,

Више