Microsoft PowerPoint - 4 Ðukic Podgorica 2012 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft PowerPoint - 4 Ðukic Podgorica 2012 [Read-Only] [Compatibility Mode]"

Транскрипт

1 Radionica o transpoziciji i implementaciji Direktive o vodi za piće (DWD 98/83/EC) i Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD 91/271/EEC) u Crnoj Gori, 26. novembar Transpozicija i implementacija UWWTD u Crnoj Gori, postojeće stanje i glavni izazovi Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Dragana Đukić

2 PRAVNI OKVIR EU Direktiva 91/271/EEC o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda Direktiva 98/15/EC koja dopunjuje Direktivu 91/271/EEC UWWT Direktiva se odnosi na sakupljanje, prečišćavanje i ispuštanje komunalnih otpadnih voda i otpadnih voda iz određenih industrijskih sektora u cilju zaštite životne sredine. Direktivom se: utvrđuje obaveza izgradnje sistema za sakupljanje i odgovarajuće prečišćavanje kom. otp. voda i otpadnih voda iz određenih ind. sektora; definiše vrijednost karakterističnih parametara (BPK 5, HPK, u.s.m.) i posebno za osjetljive zone (N i P), kao i učestalost kontrole i referentne metode analiziranja; utvrđuju kriterijumi za identifikaciju osjetljivih i manje osjetljivih zona; utvrđuju industrijski sektori, koji nisu priključeni na uređaje za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i na koje se takođe odnose odredbe ove direktive

3 PRAVNI OKVIR U CRNOJ GORI Zakon o vodama ( Sl. list RCG, br. 27/07, Sl. list CG, br. 32/11 i 47/11) Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otp. voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otp. voda ( Sl. list CG, br. 45/08, 9/10, 26/12 i 52/12) Uredba o sadržaju i načinu vođenja vodnog informacionog sistema ( Sl. list CG, br. 33/08) i Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja vodnih katastara ( Sl.i list CG, br. 1/08) član15.4 UWWTD Pravilnik o sadržaju zahtjeva, dokumentaciji za izdavanje vodnih akata, načinu i uslovima za obavezno oglašavanje u postupku utvrđivanja vodnih uslova i sadržaju vodnih akata ( Sl. list CG, br. 7/08) čl.12.4 UWWTD Pravilnik o načinu i uslovima mjerenja količina otpadnih voda koje se ispuštaju u prijemnik ( Sl. list CG, br. 24/10) Program sistematskog ispitivanja kvantiteta i kvaliteta površinskih i podzemnih voda član 15.2, 15.3 UWWTD Plan zaštite voda od zagađivanja (čl. 77 ZOV) čl. 3.1, 4.1, 4.2, 17.1 UWWTD

4 PRAVNI OKVIR U CRNOJ GORI Obaveze zagađivača U cilju zaštite voda od zagađivanja Zakonom o vodama je definisana obaveza za zagađivače da: obezbijede odgovarajuće prečišćavanje otpadnih voda (čl. 80), postave uređaje za mjerenje i mjere količine otpadnih voda, obezbijede ispitivanja kvaliteta voda koje ispuštaju i njihov uticaj na recipijent, preko pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja, podatke o količinama i kvalitetu otpadnih voda dostavljaju Upravi za vode (čl. 84). Ukoliko kvalitet voda koje se ispuštaju ne odgovara propisanoj klasi vode recipijenta plaća se naknada za zaštitu voda od zagađivanja srazmjerno njenoj količini i stepenu zagađenosti u skladu sa Odlukom o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda.

5 PRAVNI OKVIR U CRNOJ GORI Zakon o finansiranju upravljanja vodama ( Sl. list CG, br. 65/08) Odluka o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda ( Sl. list CG, br. 29/09) Zakon o upravljanju otpadom ( Sl. list CG, br. 64/11) član 2 t.10, 14.1, 14.2 Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava komunalni kanalizacioni mulj, količine, obim, učestalost i metode analize komunalnog kanalizacionog mulja za dozvoljene namjene i uslovima koje treba da ispunjava zemljište planirano za njegovu primjenu ( Sl. list Crne Gore, br. 89/09) član 2 t.6, 14.1, 14.2 UWWTD Zakon o komunalnim djelatnostima ( Sl. list RCG, br.12/95) Postojeći pravni okvir procenat usklađenosti 43,4 %

6 PLANSKI OKVIR Planska dokumenta u naležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Snabdijevanje vodom za piće i kanalizacija Crnogorskog primorja iz aprila godine Master plan vodosnabdijevanja opština Crnogorskog primorja i opštine Cetinje iz maja godine Master plan odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda Crnogorskog primorja i opštine Cetinje iz godine Strateški master plan za kanalizaciju i otpadne vode u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore iz godine Studija upravljanja otpadnim vodama primorskog regiona

7 USKLAĐIVANJE SA UWWTD Zakonom o vodama je definisana izrada: - Katastra zagađivača Katastar zagađivača u skladu sa Pravilnikom sadrži podatke o: lokaciji zagađivača, proizvodnom procesu i tokovima otpadnih voda; postrojenjima za tretman otpadnih voda; specifičnom zagađenju, kvalitetu otpadnih voda; količinama otpadnih voda; recipijentu, ugroženim vodnim tijelima, uticaju otpadnih voda na recipijent; mjerama za zaštitu voda i izdatim vodnim aktima. - Plana zaštite voda od zagađivanja Ne postoji Katastar zagađivača ni Plan zaštite voda od zagađivanja

8 USKLAĐIVANJE SA UWWTD Izmene i dopune Zakona o vodama i Pravilnika o kvalitetu otpadnih voda Propis o utvrđivanju osjetljivih i manje osjetljivih zona Najveći procenat neusklađenosti zakonodavstva Crne Gore sa UWWTD potiče od nepostojanja propisa o utvrđivanju osjetljivih i manje osjetljivih zona. Zakonski osnov za ovaj propis ne postoji pa je neophodno uraditi Izmene i dopune Zakona o vodama, a nakon toga i Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju.

9 ZAKLJUČCI Za usaglašavanje zakonodavstava Crne Gore sa UWWTD neophodno je: Uspostavljanje Vodnog informacionog sistema i Katastra zagađivača; Izrada Plana zaštite voda od zagađivanja; Izmjene i dopune Zakona o vodama u cilju usaglašavanja sa UWWTD; Izrada propisa o utvrđivanju osjetljivih i manje osjetljivih zona; Usaglašavanje Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupkuu ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda.

10 Hvala na pažnji

prilog uz dopis FIN VB

prilog uz dopis FIN VB УПУТСТВО ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ О ПРИПРЕМИ И ФИНАНСИРАЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА Одељење за управљање

Више

Одлука о одржању чистоће

Одлука о одржању чистоће ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА 1. СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР - Закон о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'' бр.

Више

Izvještaj o implementaciji Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih

Izvještaj o implementaciji Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih Izvještaj o implementaciji Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s Akcionim planom za period 2016-2020. izvještajni

Више

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда – Прилагођавање климатским променама, Програма заштите животне средине и могућу утицај на урбан

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда – Прилагођавање климатским променама, Програма заштите животне средине и могућу утицај на урбан Град Београд Прилагођавање климатским променама - Програм заштите животне средине и могућу утицај на урбани развој Београда Др Сњежана Глумац Секретаријат за заштиту животне средине Београд 09.11.2015.

Више

1. Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007 и 83/14-други Закон) 2. Закон о државној управи (79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/14) 3.

1. Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007 и 83/14-други Закон) 2. Закон о државној управи (79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/14) 3. 1. Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007 и 83/14-други Закон) 2. Закон о државној управи (79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/14) 3. Закон о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр.

Више

Slajd 1

Slajd 1 ČISTA RIJEKA MILJACKA Mart 2016 ČISTA RIJEKA MILJACKA Inicijativa za realizaciju projekta potekla iz Općine Centar u martu 2008. godine (na Svjetski dan voda 22.03) Decembar 2008. potpisan protokol o zajedničkoj

Више

ПРАВИЛА ПЛАСМАНА ГРАНТ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, новембар године

ПРАВИЛА ПЛАСМАНА ГРАНТ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, новембар године ПРАВИЛА ПЛАСМАНА ГРАНТ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, новембар 2011. године САДРЖАЈ Увод 1. Основне информације о Пројекту водовод и канализација

Више

NACRT Na osnovu člana 49 stav 1 tačka 1 i stav 3, a u vezi sa članom 22 Zakona o komunalnim djelatnostima ( Službeni list CG, broj 55/16) i člana 12 s

NACRT Na osnovu člana 49 stav 1 tačka 1 i stav 3, a u vezi sa članom 22 Zakona o komunalnim djelatnostima ( Službeni list CG, broj 55/16) i člana 12 s NACRT Na osnovu člana 49 stav 1 tačka 1 i stav 3, a u vezi sa članom 22 Zakona o komunalnim djelatnostima ( Službeni list CG, broj 55/16) i člana 12 stav 2 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku

Више

Slide 1

Slide 1 Crna Gora Ministarstvo ekonomije PREGLED OBAVEZA SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI Autor: Božidar Pavlović Radionica: Upravljanje energijom u javnom sektoru - Podgorica - 10.12.2018.

Више

Microsoft Word - II Obavestenje za sajt.doc

Microsoft Word - II Obavestenje za sajt.doc Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematički fakultet Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Udruženje za unapređenje zaštite životne sredine Novi Sad Fondacija Docent dr Milena Dalmacija

Више

WQM II

WQM II PREGLED INVESTICIJSKIH PRIORITETA U OBLASTI VODOSNABDJEVANJA I OTPADNIH VODA U FEDERACIJI BiH Implemetnacija ZoV Z FBiH i dalje usklađivanje sa EU legislativom Transpozicija principa ODV u domaće zakonodavstvo

Више

CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br /1 Bijelo Polje, godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAV

CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br /1 Bijelo Polje, godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAV CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br.08 7534/1 Bijelo Polje, 03.09.2019. godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAVNIH PRIHODA Na osnovu čl.11 Zakona o slobodnom pristupu

Више

Microsoft Word - Rjesenje VD ispustanje otpadnih voda u rijeku Kladušnicu

Microsoft Word - Rjesenje VD ispustanje otpadnih voda u rijeku Kladušnicu "AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO "SAVA RIVER WATERSHED AGENCY" SARAJEVO Adresa: Ul. Hamdije Čemerlića 39 71000 Sarajevo http://www.voda.ba tel. +387 33 726 400 fax. +387 33 726 423 e mail:

Више

Vodic za pristup informacijama god_

Vodic za pristup informacijama god_ CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Sekretarijat za inspekcijske poslove VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SEKRETARIJATA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE Bijelo Polje, avgust 2019. godina 2 Na osnovu čl.11 Zakona

Више

IPPC zahtev[1] [Compatibility Mode]

IPPC zahtev[1] [Compatibility Mode] ПРИМЕНА IPPC ДИРЕКТИВЕ У СРБИЈИ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ qзакон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл. Гласник РС, број 135/2004) Уређује услове и поступак издавања

Више

29. децембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА Страна Број 29 V Средства за финансирање Члан 15. За реализацију ове Одлуке потребна средств

29. децембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА Страна Број 29 V Средства за финансирање Члан 15. За реализацију ове Одлуке потребна средств 29. децембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА Страна 3691 - Број 29 V Средства за финансирање Члан 15. За реализацију ове Одлуке потребна средства се обезбеђују у Буџету града Лесковца. VII Прелазне

Више

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ Основне академске студије (4+1) Студијски програм: Заштита животне средине 1 Математика 1 (П) 27.11. у 16:00 206

Више

Na osnovu člana 8 stav 4 Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (»Službeni list RCG«, broj 80/05), Ministarstvo tur

Na osnovu člana 8 stav 4 Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (»Službeni list RCG«, broj 80/05), Ministarstvo tur NAZIV OPERATERA DEPONIJA d.o.o. PODGORICA Mjesto - PODGORICA Broj Datum 17.10.2012.god. Obrazac 1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE ZA RAD POSTROJENJA REGIONALNE SANITARNE DEPONIJE ZA ČVRSTI KOMUNALNI

Више

Izvestaj otpadne vode 2018, LEKTORISANO

Izvestaj otpadne vode 2018, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ОТПАДНИХ И ПОВРШИНСКИХ ВОДА (РЕЦИПИЈЕНАТА) И ХИГИЈЕНСКО-САНИТАРНОМ СТАЊУ ДЕПОНИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ОСНОВУ

Више

Slide 1

Slide 1 TIVAT INSPIRATION Infrastruktura prostornih podataka za zemlje Zapadnog Balkana EuropeAid/130907/C/S ER/Multi Nekadašnji problemi u radu Sekre uređenje prostora i zaštitu životne Izdavanje izvoda iz planske

Више

God_Rasp_2015_ xls

God_Rasp_2015_ xls ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НОВИ САД Датум: 14.09.2016, Страна: 1 I I I 1 13 Грађевински материјали и конструкције I 28.01.2016 09.02.2016 31.03.2016 16.06.2016 04.07.2016 01.09.2016 15.09.2016 26.09.2016

Више

JUN.xlsx

JUN.xlsx 1 Математика 1 (П) 17.06. у 13:00 Амф. 2 Хемија (П+У) 14.06. у 09:00 Амф. 3 Рачунарска техника (П+У) 20.06. у 13:00 Амф. 4 Основи система заштите (У) 18.06. у 13:00 201 5 Социологија (У) 10.06. у 09:00

Више

Microsoft Word - PVS Greenstone Maglaj

Microsoft Word - PVS Greenstone Maglaj "AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO "SAVA RIVER WATERSHED AGENCY" SARAJEVO Adresa: Ul. Hamije Čemerlića 39a 71000 Sarajevo http://www.voda.ba tel. +387 33 726 412; 726 422 fax. +387 33 726

Више

program rada 2017.god.[285]

program rada 2017.god.[285] OPŠTINA BIJELO POLJE UPRAVA JAVNIH PRIHODA PROGRAM RADA ZA 2017.GODINU Bijelo Polje, 29.12. 2016.godine Program rada za 2017 godinu 1 Crna Gora OPŠTINA BIJELO POLJE -Uprava javnih prihoda- Broj:08/1-12076

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog s

Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog s Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula 2019. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda I U predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti

Више

PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS

PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS, br. 43/03, 51/03-ispravka, 61/05, 101/05-dr. zakon,

Више

program rada 2016.god.[283]

program rada 2016.god.[283] OPŠTINA BIJELO POLJE UPRAVA JAVNIH PRIHODA PROGRAM RADA ZA 2016.GODINU Bijelo Polje, 30.12. 2015.godine Program rada za 2016 godinu 1 Crna Gora OPŠTINA BIJELO POLJE -Uprava javnih prihoda- Broj:08/1-9706

Више

Environ- mental objectives 2050

Environ- mental objectives 2050 Заједничка радионица за израду сета економских инструмената за имплементацију Плана управљања чврстим комуналним отпадом и представљање 3 студије случаја из ЕУ Београд 23. јануар 2019. Naturvårdsverket

Више

Slide 1

Slide 1 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA NEKRETNINE INSPIRE PRVA NACIONALNA RADIONICA Božidar Pavidevid Odsijek za razvoj IS Bečići, Budva 06. decembar, 2012 INSPIRE i NIGP Proizvođači prostornih podataka Državne

Више

Na osnovu clana 31

Na osnovu clana 31 Na osnovu člana 31. Statuta opštine Tivat ( Službeni list RCG - opštinski propisi br.40/04 i 26/06), i čl.148. Poslovnika o radu Skupštine (Sl.list RCG- opštinski propisi br.8/05,2/06 i 34/08) Skupština

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА Члан 1. У Закону о заштити ваздуха ( Службени гласник Републике Српске, број 124/11), у члану 3.

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА Члан 1. У Закону о заштити ваздуха ( Службени гласник Републике Српске, број 124/11), у члану 3. ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА Члан 1. У Закону о заштити ваздуха ( Службени гласник Републике Српске, број 124/11), у члану 3. тачка аж) мијења се и гласи: аж) ʹзамјенске супстанцеʹ

Више

Proposal for the Decree on the conditions to be met by ports according to purpose and type of maritime transport

Proposal for the Decree on the conditions to be met by ports according to purpose and type of maritime transport OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA CRNE GORE SA ODGOVARAJUĆIM PROPISIMA EVROPSKE UNIJE Identifikacioni broj Izjave MSPIUPA1107 1. Naziv nacrtapredloga propisa - na crnogorskom jeziku Predlog uredbe

Више

Образац 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ИЗВОРУ ЗАГАЂИВАЊА Извештај за годину ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ Порески идентификациони број Матични број предузећ

Образац 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ИЗВОРУ ЗАГАЂИВАЊА Извештај за годину ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ Порески идентификациони број Матични број предузећ Образац. ОПШТИ ПОДАЦИ О ИЗВОРУ ЗАГАЂИВАЊА Извештај за 2 0 8 годину ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ Порески идентификациони број 0248596 Матични број предузећа 7454404 Пун назив предузећа Адреса PETROL D.O.O. BEOGRAD

Више

Enviro

Enviro Образац 3. ЕМИСИЈЕ У ВОДЕ ПОДАЦИ О ИСПИТУ Број и назив испита Број 1 Назив Kanalizacioni šaht Санитарне Брсте отпадне воде која се испушта Технолошке Расхладне Атмосферске 1. N 45⁰ 15 Географске координате

Више

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРУЖАОЦА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ОПШТИ ПОДАЦИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Назив јединице локалне самоуправе

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРУЖАОЦА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ОПШТИ ПОДАЦИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Назив јединице локалне самоуправе ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРУЖАОЦА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ОПШТИ ПОДАЦИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Назив јединице локалне самоуправе (ЈЛС) ОПШТИНА ЋУПРИЈА Укупна површина ЈЛС (у км )

Више

Образац 12

Образац 12 Образац 12 Јавно комунално стамбено предузеће Топола ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. Топола, април 2019.

Више

ОПШТИНА ПРИБОЈ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Предмет: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ И

ОПШТИНА ПРИБОЈ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Предмет: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ И ОПШТИНА ПРИБОЈ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Предмет: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017.ГОДИНУ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ AД Поступајући по захтеву DE-VAS PROJEC

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ AД Поступајући по захтеву DE-VAS PROJEC РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ AД Поступајући по захтеву DE-VAS PROJECT DOO Turija (МБ: 21106437, ПИБ: 108988970) из Турије,

Више

ZST_1_Odlucivanje_o_potrebi_procene_uticaja_na_zivotnu_sredinu_Propisani_obrazac

ZST_1_Odlucivanje_o_potrebi_procene_uticaja_na_zivotnu_sredinu_Propisani_obrazac РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правнепослове Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД ТСС Поступајући по захтеву Erk

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД ТСС Поступајући по захтеву Erk РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД ТСС Поступајући по захтеву Erker inženjering d.o.o. (ПИБ 100713535, матични број

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА E УРЕДБА О УСПОСТАВЉАЊУ РЕПУБЛИЧКЕ МРЕЖЕ МЈЕРНИХ СТАНИЦА И МЈЕРНИХ МЈЕСТА Бања Лука, децембар године

РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА E УРЕДБА О УСПОСТАВЉАЊУ РЕПУБЛИЧКЕ МРЕЖЕ МЈЕРНИХ СТАНИЦА И МЈЕРНИХ МЈЕСТА Бања Лука, децембар године РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА E УРЕДБА О УСПОСТАВЉАЊУ РЕПУБЛИЧКЕ МРЕЖЕ МЈЕРНИХ СТАНИЦА И МЈЕРНИХ МЈЕСТА Бања Лука, децембар 2012. године На основу члана 11. став 3. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник

Више

Energetski akcioni plan Varvarin

Energetski akcioni plan Varvarin NACRT PLAN ENERGETSKOG RAZVOJA OPŠTINE VARVARIN OD 2015. DO 2025. GODINE Prioritet 1. Unapredjenje upravljanje energetskim sektorom Strateški cilj1: Uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta u javnom

Више

Microsoft Word - Rjesenje VD Asfaltna baza Strabag, KS

Microsoft Word - Rjesenje VD Asfaltna baza Strabag, KS "AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO "SAVA RIVER WATERSHED AGENCY" SARAJEVO Adresa: Ul. H. Čemerlića 39 a 71000 Sarajevo http://www.voda.ba tel. +387 33 726 444; 726 400 fax. +387 33 726 423

Више

Microsoft Word - ZAPISNIK ZA OKRUGLOG STOLA

Microsoft Word - ZAPISNIK ZA OKRUGLOG STOLA INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE STRUKOVNA KOMORA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA IZVJEŠTAJ O OKRUGLOM STOLU OD 4. MARTA 2011. GODINE HIDROTEHNIKA /kanalisanje otpadnih voda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih

Више

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 12. decembar godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontr

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 12. decembar godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontr KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 12. decembar 2014. godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni list CG", br. 74/09 i

Више

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službe

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama (Službeni glasnik RS, br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (Službe Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07,

Више

Microsoft PowerPoint - Deveti cas - Lokalni odrzivi razvoj

Microsoft PowerPoint - Deveti cas - Lokalni odrzivi razvoj Lokalni održivi razvoj Lokalna održivost Programi i politike lokalnog održivog razvoja u Srbiji Analize slučaja Grupni rad: Kad bih ja bio gradonačelnik Film: Lokalni održivi razvoj OSLO, Norveška ОДРЖИВИ

Више

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt Crna Gora Ministarstvo ekonomije REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUĆI RAZVOJ Borko Raičević, dipl.el.ing Jedinica za energetsku efikasnost SADRŽAJ PREZENTACIJE POJAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI PROJEKAT GODINA ENERGETSKE

Више

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са Законoм о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04), Влада доноси УРЕДБУ О МЕРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КОРИШЋЕЊЕМ

Више

VLADA CRNE GORE

VLADA CRNE GORE Na osnovu člana 18 stav 5 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( Sl.list CG,broj 075/18), donešen je Pravilnik o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu ( Sl.list CG, broj

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Власеница Светосавска 14, Власеница Телефон: 056/ Факс: 056/ Интернет:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Власеница Светосавска 14, Власеница Телефон: 056/ Факс: 056/ Интернет: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Светосавска 14, 75440 Телефон: 056/490-070 Факс: 056/734-830 Интернет: www.opstina-vlasenica.org E-mail: vlservis@teol.net члана 10. и 11. Закона о накнадама

Више

Skupština Crne Gore REVIDIRANI PLAN ZAKONODAVNOG RADA SKUPŠTINE CRNE GORE ZA DRUGO REDOVNO (JESENJE) ZASIJEDANJE U GODINI Podgorica, oktobar 201

Skupština Crne Gore REVIDIRANI PLAN ZAKONODAVNOG RADA SKUPŠTINE CRNE GORE ZA DRUGO REDOVNO (JESENJE) ZASIJEDANJE U GODINI Podgorica, oktobar 201 Skupština Crne Gore REVIDIRANI PLAN ZAKONODAVNOG RADA SKUPŠTINE CRNE GORE ZA DRUGO REDOVNO (JESENJE) ZASIJEDANJE U 2013. GODINI Podgorica, oktobar 2013. godine Uvod Plan zakonodavnog rada sadrži pregled

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 30/2006, 32/2016 i 44/2018 - drugi propis. Član 1. Ovim

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5.ЈУН СВЈЕТСКИ ДАН ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Одјељење за заштиту животне средине Златко Ђајић 05.06.2019. године

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-23318-LOCН-2/2017 Заводни број: 05-353-126/2017

Више

POLICY BRIEF Vode na Kosovu Vesela Ćurković, Dragiša Mijačić 1 Marija Milenković, Jovana Jakovljević, Maj Ova publikacija je objavljena uz podrš

POLICY BRIEF Vode na Kosovu Vesela Ćurković, Dragiša Mijačić 1 Marija Milenković, Jovana Jakovljević, Maj Ova publikacija je objavljena uz podrš POLICY BRIEF Vesela Ćurković, Dragiša Mijačić 1 Marija Milenković, Jovana Jakovljević, Maj 2017. Ova publikacija je objavljena uz podršku Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost

Више

Microsoft Word - Zakon o drzavnom premeru i katastru.doc

Microsoft Word - Zakon o drzavnom premeru i katastru.doc Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU Član 1. U Zakonu o državnom premeru i katastru ( Službeni glasnik RS, br. 72/09 i 18/10), posle člana 10. dodaju se čl. 10a, 10b i 10v,

Више

PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE RADA INSPEKCIJSKIH SLUŽBI U CILJU EFIKASNIJE PREMENE PROPISA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE RADA INSPEKCIJSKIH SLUŽBI U CILJU EFIKASNIJE PREMENE PROPISA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Nacionalni konvent o Evropskoj uniji Radna grupa za poglavlje 27 Životna sredina Koordinacija industrijskog zagađenja i aktivnosti u sektoru voda, odgovornost operatera za nanetu štetu i rad inspekcije"

Више

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06,

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 6206, 4711, 9312, 9913, 12514 i 9515), u članu 35. stav 1.

Више

ПКС - Одбор за заштиту животне средине и одрживи развој

ПКС - Одбор за заштиту животне средине и одрживи развој ПРЕГЛЕД НАКНАДА И ТАКСИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У условима тржишне привреде, заштита животне средине постиже се позитивним превентивним деловањем загађивача, посебно у делу смањења, односно спречавања

Више

1 2 3 Naziv godina Istražni radovi i konsultantske usluge za definisanje karakteristika predložene lokacije regionalne deponije u Novom Sadu Ide

1 2 3 Naziv godina Istražni radovi i konsultantske usluge za definisanje karakteristika predložene lokacije regionalne deponije u Novom Sadu Ide 1 2 3 Naziv 2016. godina Istražni radovi i konsultantske usluge za definisanje karakteristika predložene lokacije regionalne deponije u Novom Sadu Idejni projekat sanacije tela deponije komunalnog otpada

Више

OPERATIVNI PROGRAM Konkurentnost i kohezija ii Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije

OPERATIVNI PROGRAM Konkurentnost i kohezija ii Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije OPERATIVNI PROGRAM Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. 6ii Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile

Више

505

505 505. На основу члана 11 став 3 Закона о заштити ваздуха ( Службени лист ЦГ", број 25/10), Влада Црне Горе на сједници од 8.јула 2010. године, донијела је УРЕДБУ О УСПОСТАВЉАЊУ МРЕЖЕ МЈЕРНИХ МЈЕСТА ЗА ПРАЋЕЊЕ

Више

Crna Gora Regulatorna agencija za energetiku Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za godinu Podgorica, jul 2018.

Crna Gora Regulatorna agencija za energetiku Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za godinu Podgorica, jul 2018. Crna Gora Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za 2017. godinu Podgorica, jul 2018. godine SADRŽAJ UVOD... 7 1. NADLEŽNOSTI REGULATORNE AGENCIJE ZA ENERGETIKU VEZANE ZA

Више

Slide 1

Slide 1 Vlada Crne Gore Ministarstvo finansija Uprava za nekretnine Razvoj infrastrukture prostornih podataka u Crnoj Gori (NIGPCG) Snježana Šoškić načelnica Odsjeka za kartografiju i fotogrametriju INSPIRATION-

Више

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 616), у члану 5. став 1. речи: Управе за заједничке послове републичких

Више

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА Члан 1. У Закону о одузимању имовине проистекле из криви

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА Члан 1. У Закону о одузимању имовине проистекле из криви ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА Члан 1. У Закону о одузимању имовине проистекле из кривичног дела ( Службени гласник РС, бр. 32/13 и 94/16),

Више

Microsoft Word - Rješenje PVS općinaBosanska Krupa, sanacije postojeće deponije Krivodol, Bosanska Krupa

Microsoft Word - Rješenje PVS općinaBosanska Krupa, sanacije postojeće deponije Krivodol, Bosanska Krupa "AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO "SAVA RIVER WATERSHED AGENCY" SARAJEVO Adresa: Ul. Hamdije Čemerlića 39a 71000 Sarajevo http://www.voda.ba tel. +387 33 726 400 fax. +387 33 726 423 e

Више

Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, година Последње ажурирање: децембар године Овај доку

Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, година Последње ажурирање: децембар године Овај доку Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, 2007. година Последње ажурирање: децембар 2014. године Овај документ је власништво Заједнице општина Црне Горе САДРЖАЈ:

Више

Microsoft Word - Javni oglas petak

Microsoft Word - Javni oglas petak Na osnovu člana 22 Uredbe o podsticanju direktnih investicija ( Službeni list Crne Gore, broj 80/15) VLADA CRNE GORE SEKRETARIJAT ZA RAZVOJNE PROJEKTE objavljuje JAVNI OGLAS za učešće u postupku dodjele

Више

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ СЕПТЕМБАР 08/9. Семестар.08.09. (среда) ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ ПЕЋИ (изборни) ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈЕ (изборни) ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 2012. ЈУН 2018/19. 1 Семестар 19.06.2019. (среда) 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА 5 ПРИМЕНА ГИС-а У УПРАВЉАЊУ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ (изборни)

Више

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО ОКТОБАР 2 2018/19. 1 Семестар 07.10.2019. (понедељак) 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ 10:00 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h

Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију 13.02. у 10 h 04.04. у 10 h 05.06. у 12 h 26.06. у 12 h 04.09. у 12 h 25. 09. у 12

Више

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc Univerzitet u Novom Sadu Ekonomski fakultet u Subotici Dr. Agneš Slavić, docent Nemanja Berber, asistent Školska 2014/15 godina MENADŽMENT URBANOM SREDINOM Prvi deo: ispitna pitanja 1. PREDMET IZUČAVANJA

Више

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГЕОГРАФИЈА Увод у географију 03. 07. у 15 h Студентски трг 3 Картографија Писмени: 01. 07. у 14 h Усмени: 02. 07. у 10 h Студентски трг 3 Математичка географија 03. 07. у 14,30 h Студентски

Више

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI OBAVEŠTENJE O UGOVORU Rad Snabdevanje Usluge Po članu 41 Zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI OBAVEŠTENJE O UGOVORU Rad Snabdevanje Usluge Po članu 41 Zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI OBAVEŠTENJE O UGOVORU Rad Snabdevanje Usluge Po članu 41 Zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068

Више

Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, година Последње ажурирање: јун године Овај документ

Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, година Последње ажурирање: јун године Овај документ Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, 2007. година Последње ажурирање: јун 2017. године Овај документ је власништво Заједнице општина Црне Горе САДРЖАЈ:

Више

PDF

PDF Број: 11. 21.07.2015. СТРАНА 267. OLDAL 2015.07.21. 11. szám На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 35. став 7. и

Више

Tačka 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa izrade digitalnog katastra komunalnih uređaja Grada Bihaća

Tačka 2. Prijedlog Odluke  o usvajanju Programa izrade digitalnog katastra komunalnih uređaja Grada Bihaća B O S N A I H E R C E G O V I N A FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON GRAD BIHAĆ GRADONAČELNIK Broj:06/2-30-1508/18 Bihać, 13.11.2018.godine Na osnovu člana 183. stav (2) Poslovnika Gradskog

Више

ПРЕДЛОГ ЗАКОН О ДОПУНИ ЗАКОНА О УСТАВНОМ СУДУ Члан 1. У Закону о Уставном суду ( Службени гласник РС, бр. 109/07, 99/11, 18/13 - УС и 40/15 - др. зако

ПРЕДЛОГ ЗАКОН О ДОПУНИ ЗАКОНА О УСТАВНОМ СУДУ Члан 1. У Закону о Уставном суду ( Службени гласник РС, бр. 109/07, 99/11, 18/13 - УС и 40/15 - др. зако ПРЕДЛОГ ЗАКОН О ДОПУНИ ЗАКОНА О УСТАВНОМ СУДУ Члан 1. У Закону о Уставном суду ( Службени гласник РС, бр. 109/07, 99/11, 18/13 - УС и 40/15 - др. закон), у члану 89. став 3. после речи: постављен тачка

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

Microsoft Word - Dopis_AZZS_

Microsoft Word - Dopis_AZZS_ EKOLOŠKI POKRET»OZON«Arhus centar Nikšić Serdara Jola Piletića 1 81 400 Nikšić Crna Gora T/f: +382 40 241 063 E: info@ozon.org.me Djelovodni broj: 93-12/01 Mjesto i datum: Nikšić, 06/08/2012 Broj stranica:

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br. 08039801 Reg.br. 8238022472 šif.del. 86-90 PIB 100791703 ž.račun. 840-209667-75 tel/faks: 022/ 610-511, 636-509 e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Univerzitet u Beogradu Građevinski fakultet Institut za hidrotehniku i vodno ekološko inženjerstvo URBANA HIDROLOGIJA SWMM - Uvod dr Željko Vasilić, mast.inž.građ. zvasilic@grf.bg.ac.rs Beograd, 15.03.2019.

Више

1 Naziv godina Prethodna studija opravdanosti, Generalnog projekta, Idejnog rešenja za lokacijske uslove,projekta za gradjevinsku dozvolu i Proj

1 Naziv godina Prethodna studija opravdanosti, Generalnog projekta, Idejnog rešenja za lokacijske uslove,projekta za gradjevinsku dozvolu i Proj 1 Naziv 2016. godina Prethodna studija opravdanosti, Generalnog projekta, Idejnog rešenja za lokacijske uslove,projekta za gradjevinsku dozvolu i Projekta za izvodjenje za postrojenje za prečišćavanje

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ВЕ Алибунар Процес прикључења на преносни систем Власничка структура ВЕ Алибунар ВЕ Алибунар је 100% у власништву компаније Elicio преко SPV компаније Electrawinds S са седиштем у Београду. Седиште комапаније

Више

P R A V I L N I K O: KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE NAKNADE U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE, KRITERIJUMIMA ZA OBJEKTE ZA KOJE SE NE MOŽE NAKNADNO IZDATI GRAĐE

P R A V I L N I K O: KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE NAKNADE U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE, KRITERIJUMIMA ZA OBJEKTE ZA KOJE SE NE MOŽE NAKNADNO IZDATI GRAĐE P R A V I L N I K O: KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE NAKNADE U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE, KRITERIJUMIMA ZA OBJEKTE ZA KOJE SE NE MOŽE NAKNADNO IZDATI GRAĐEVINSKA DOZVOLA, KAO I O SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-17732-LOC-1/2017 Заводни број:

Више

sc on ntb and tbt

sc on ntb and tbt BOSNIA AND HERZEGOVINA MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND ECONOMIC RELATIONS Perspektive održivih energetskih rješenja za bosanskohercegovačke gradove ERMINA SALKIČEVIĆ DIZDAREVIĆ, ZAMJENICA MINISTRA VANJSKE

Више

Microsoft PowerPoint - Jaroslav Cerni ppt

Microsoft PowerPoint - Jaroslav Cerni ppt Институт за водопривреду Јарослав Черни АД Институт за водопривреду Јарослав Черни, основан 1947. године, водећа је научноистраживачка организација у Србији у области вода. ДЕЛАТНОСТИ Теоријска и примењена

Више

Pravilnik referntni uslovi avgust

Pravilnik referntni uslovi avgust 30/10), На основу члана 7. став 5. Закона о водама ( Службени гласник РС, број Министар пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК О ОДРЕЂИВАЊУ РЕФЕРЕНТНИХ УСЛОВА ЗА ТИПОВЕ ПОВРШИНСКИХ

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O IZMENI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA Član 1. PREDLOG U Zakonu o javnim medijskim servisima ( Službeni glasnik PC, br. 8314 i 10315), u članu 62. stav 1. reči: 31. decembra 2016. godine

Више

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 18. jun godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli d

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 18. jun godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli d KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 18. jun 2014. godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni list CG", br. 74/09 i 57/11)

Више

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR Imotska 1, 11040 Beograd Telefon: 381 11 30 98 198 Telefon: 381 11 30 98 199 E-mail: office@finodit.co.rs OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1 NOVI KNEŽEVAC Skupštini opštine Novi Kneževac

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Катедра за хортикултуру Школска Предмет Шифра Студијски програм Циклус Година Семестар Број Број група

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Катедра за хортикултуру Школска Предмет Шифра Студијски програм Циклус Година Семестар Број Број група УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Катедра за хортикултуру Школска Предмет Шифра Студијски програм Циклус Година Семестар Број Број група година предмета студената за вјежбе 2018/2019. Хортикултура

Више