На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис"

Транскрипт

1 На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лист општине Ада, бр. 17/2007), Савет Прве месне заједнице Ада на седници одржаној године, доноси: СТАТУТ ПРВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Прва месна заједница (у даљем тексту: Месна заједница) као облик месне самоуправе на територији Општине Ада је заједница грађана са пребивалиштем на њеној територији, која се организује као интересна, демократска и нестраначка заједница. Члан 2. Територија за коју је основана Месна заједница обухвата: део К.О. Ада и простире се западно од реке Тисе, границом К.О. Ада и К.О. Мол до канала Буџак, каналом Буџак до моста у улици Моше Пијаде, средином улице Моше Пијаде, Трга Ослобођења и улице Доситеја Обрадовића до реке Тисе и даље реком Тисе до полазне тачке. Члан 3. Месна заједница са својим активностима задовољава опште, заједничке и свакодневне потребе становништва на њеној територији. У Месној заједници грађани задовољавају и потребе и интересе од непосредног значаја, које сами утврде. Члан 4. Месна заједница има својство правног лица, у оквиру права и дужности утврђених законом, одлуком о оснивању и овим Статутом. Члан 5. У Месној заједници је у службеној употреби српски језик, ћирилично и латинично писмо као и мађарски језик и писмо. Члан 6. Дан Месне заједнице је 22. мај. Ближе одредбе о начину обележавања дана Месне заједнице уредиће Савет Месне заједнице посебном одлуком. Члан 7. Месна заједница може имати свој симбол у облику амблема, чији изглед, садржину и услове употребе утврђује Савет Месне заједнице посебном одлуком. II. НАЗИВ И СЕДИШТЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Члан 8. Месна заједница послује под називом: ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АДА ЕLSŐ HЕLYI КÖZÖSSÉG АDА. Члан 9. Седиште Месне заједнице је у Ади, улица Маршала Тита бр. 43. Члан 10. Месна заједница има печат округлог облика, пречника 35 мм који садржи текст са називом из члана 8. овог Статута. Месна заједница у свом раду може користити и штамбиљ правоугаоног облика са текстом из претходног става.

2 Члан 11. Месна заједница има свој жиро рачун који се отвара и води на начин предвиђен позитивним прописима. III. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Члан 12. Месну заједницу представља и заступа Секретар Месне заједнице у оквиру права и дужности утврђених овим Статутом. Секретар Месне заједнице може у оквиру својих овлашћења дати другом лицу писмену пуномоћ за заступање Месне заједнице уз сагласност Савета Месне заједнице. IV. ЈАВНОСТ РАДА И ОБАВЕШТАВАЊЕ ГРАЂАНА Члан 13. Рад Месне заједнице је јаван и подложан контроли грађана. Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђује се: 1. јавним расправама на зборовима грађана; 2. издавањем информатора, брошура, летака и другог пропагандног материјала; 3. путем средстава јавног информисања. Члан 14. Информације о раду Месне заједнице средствима јавног информисања дају председник Савета и секретар Месне заједнице. Савет Месне заједнице може да овласти и друго лице за давање информације из претходног става. V. ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Члан 15. Грађани Месне заједнице ће задовољавати своје потребе нарочито из следећих области: 1. Просторно планирање и развој насеља; 2. Развој и изградња комуналне инфраструктуре; 3. Заштита животне средине; 4. Култура и спорт; 5. Заштита од елемeнтарних непогода; 6. Брига о деци и помоћ различитим друштвеним групама; 7. Ванинституционална социјална брига о угроженој популацији; 8. Социјална заштита, здравствена заштита и образовање; 9. Месни самодопринос. Грађани у Месној заједници сами утврђују потребе и интересе који су од непосредног значаја за локално становништво на овој територији у складу са законом, Статутом општине и овим Статутом. Члан 16. Месна заједница преко својих органа ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва обавља послове као што су: 1. Иницијативе за измену аката везаних за планирање и развој насеља; 2. Организовање зборова грађана, јавних расправа и истраживања јавног мњења и сл.; 3. Прикупљање мишљење грађана о питањима од значаја за локалну и месну самоуправу; 4. Организовање разних облика хуманитарне помоћи на свом подручју; 5. Прибављање мишљења о урбанистичким плановима; 6. Предлагање програма за изградњу комуналне инфраструктуре; 7. Чишћење и одржава зелене површине, паркове, дечија игралишта и сл. на својој територији; 8. Сарадња са јавним комуналним предузећима и установама и преглед њихових радних извештаја и развојних програма; 9. Уређење и развој насеља; 10.Организовање рада и радних тела Месне заједнице; 11.Сарадња са привредним друштвима и предузетницима на својој територији; 12.Сарадња са невладиним организацијама и цивилним друштвима; 13.Увођење и реализација месног самодоприноса;

3 14.Обавља услужне делатности; 15.Обављање и других послова утврђених законом и Статутом Месне заједнице. 16.Развој инфраструктуре (градња путева, тротоара, водовода, електро мреже и сл.); 17.Коришћење простора и одржавање објеката на територији Месне заједнице; 18.Организовање и спровођење избора за органе Месне заједнице; Поред послова из претходног става у Месној заједници се обављају и послови које јој повери Скупштина општине у складу са законом. VI. ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Члан 17. Највиши орган Месне заједнице је Савет Месне заједнице. Савет Месне заједнице има 15 чланова. Мандат Савета Месне заједнице траје 4 године. Начин избора и престанак мандата чланова Савета Месне заједнице као и органе и начин рада органа за спровођење избора Савета Месне заједнице ближе прописује Упутство о начину избора и престанку мандата Савета Месне заједнице. Савет Месне заједнице доноси Упутство о начину избора и престанку мандата Савета Месне заједнице у року од 30 дана од дана усвајања овог Статута. Члан 18. Савет Месне заједнице је представничко тело Месне заједнице, које обавља следеће послове: 1. доноси Статут Месне заједнице; 2. бира и разрешава председника и заменика председника Савета; 3. бира или поставља секретара месне заједнице; 4. доноси финансијски план и завршни рачун Месне заједнице; 5. доноси програм рада, полугодишњи и годишњи извештај о раду; 6. доноси Пословник о раду; 7. врши надзор над спровођењем програма реализације уведеног самодоприноса; 8. покреће иницијативу за доношење нових или измену и допуну постојећих прописа општине у области месне самоуправе; 9. сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима која су од интереса за грађане Месне заједнице; 10.сазива збор грађана и извршава одлуке и спроводи закључке зборова грађана; 11.усваја једногодишњи и четворогодишњи извештај о раду Месне заједнице; 12.образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела у циљу разматрања и решавања питања из надлежности месне самоуправе и у циљу задовољавања заједничких потреба грађана у складу са законом, одлуком о оснивању и овим Статутом; 13.одлучује о остваривању сарадње са другим месним заједницама у земљи и са насељима у другим државама; 14.врши и друге послове утврђене Одлуком о оснивању, Статутом и другим актима Месне заједнице. Одлуком о образовању радног тела из тачке 12. овог члана, одредиће се број, структура, надлежност, мандат, подношење извештаја као и друга питања од значаја за његов рад. Члан 19. Савет Месне заједнице има председника и заменика председника који се бирају на конститутивној седници из реда чланова Савета на време од четири године или док траје мандат Савета. Председник и заменик председника Савета Месне заједнице се бирају тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова Савета. Председник и заменик председника Савета Месне заједнице могу бити разрешени и пре истека времена за које су бирани, на исти начин на који су изабрани. Предлог за разрешење могу поднети најмање 100 грађана Месне заједнице који су уписани у бирачки списак или једна трећина чланова Месне заједнице. Члан 20. Прву седницу Савета Месне заједнице сазива досадашњи председник у року од 15 дана од дана

4 објављивања коначног резултата избора. Уз позив за конститутивну седницу Савета доставља се Статут и Пословник о раду Савета Месне заједнице. Члан 21. Председник Савета Месне заједнице обавља следеће послове: представља и заступа Савет Месне заједнице; организује рад Савета; сазива и председава његовим седницама; председава на збору грађана; предлаже дневни ред; стара се о јавности рада; обавља и друге послове утврђене овим Статутом и Пословником о раду Савета. Члан 22. Савет Месне заједнице одлучује већином гласова присутних, на седници којој присуствује већина од укупног броја чланова (кворум). Савет Месне заједнице одлучује већином укупног броја чланова Савета у следећим случајевима: приликом избора и именовања и разрешења председника и заменика председника Савета, приликом постављања и разрешења секретара Месне заједнице, приликом доношења или измене Статута Месне заједнице приликом доношења или измене Пословника о раду Савета Месне заједнице и у другим случајевима прописаним Статутом или законом. Члан 23. Начин припреме, вођење и рад седнице Савета ближе се уређује Пословником о раду Савета Месне заједнице. Члан 24. Месна заједница има Секретара. Секретара Месне заједнице поставља Савет Месне заједнице на предлог председника Савета на четири године и може бити поново постављен. Изузетно од претходног става, а на основу посебне одлуке Савета, секретар Месне заједнице може бити изабран на основу претходно спроведеног јавног конкурса. Члан 25. За секретара може бити постављено или изабрано лице са високом или вишом стручном спремом правног или економског смера, радним искуством од најмање пет година на руководећим радним местима, лице које добро познаје српски и мађарски језик и има пребивалиште на територији Прве Месне заједнице. За секретара може бити постављено или изабрано и лице са средњом стручном спремом, радним искуством од најмање десет година на пословима везаним за рад месних заједница, лице које добро познаје српски и мађарски језик и има пребивалиште на територији Прве Месне заједнице. Члан 26. Савет може на предлог председника Савета или једне трећине чланова Савета Месне заједнице разрешити Секретара Месне заједнице и пре истека мандата. Члан 27. Секретар Месне заједнице обавља следеће послове: представља и заступа Месну заједницу; обезбеђује и стара се о законитости рада Месне заједнице; обавља стручне и административно техничке послове за Месну заједницу; руководи радом стручне службе Месне заједнице; решава о правима, обавезама и одговорностима запослених у Месној заједници у првом степену; помаже председнику Савета у његовом раду; обавља и друге послове предвиђене овим Статутом и одлукама Савета, као и послове по налогу

5 председника Савета. Члан 28. Секретар Месне заједнице за свој рад одговара Савету Месне заједнице. О извршавању поверених послова од стране Скупштине општине Ада, секретар на њен захтев подноси извештај и Скупштини општине. Секретару Месне заједнице може престати мандат пре истека рока на који је постављен, разрешењем и оставком. Члан 29. Своја права из радног односа секретар Месне заједнице остварује у стручној служби Месне заједнице, у складу са Законом о раду. Секретар Месне заједнице који по истеку мандата не буде поново постављен или који у току мандата буде разрешен, распоређује се одлуком Савета Месне заједнице на радно место у стручној служби који одговара његовој стручној спреми и радним способностима. У случају да лице из претходног става не прихвати ново радно место престаје му радни однос у складу са Законом о раду. Члан 30. Уколико се секретар не може распоредити на начин из претходног члана, остварује право из члана 158. Закона о раду. VII. ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ОДЛУЧИВАЊУ О ПОСЛОВИМА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Члан 31. Облици непосредног учешћа грађана у остваривању месне самоуправе су: грађанска иницијатива; збор грађана референдум 1. Грађанска иницијатива Члан 32. Грађани месне заједнице путем грађанске иницијативе предлажу Савету Месне заједнице доношење аката којим ће се уредити одређено питање из делокруга Месне заједнице, промену Статута и других аката и расписивање референдума. Уколико је листа потписника грађанске иницијативе сачињена у складу са одредбама закона, а прикупљено је најмање 10% потписа бирача на територији Месне заједнице, Савет Месне заједнице је дужан да поводом предлога датог у иницијативи донесе одлуку и достави образложени одговор грађанима у року од 60 дана по пријему предлога. 2. Збор грађана Члан 33. Збор грађана се може сазвати за територију целе Месне заједнице, за територију изборне јединице или само за један њен део. Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности органа локалне самоуправе као и из делокруга послова Месне заједнице. Члан 34. Збор грађана сазива Савет Месне заједнице на образложен предлог председника Савета Месне заједнице или члана Савета из изборне јединице за чију територију се збор сазива, најмање 8 дана пре дана његовог одржавања. О сазивању збора грађани се обавештавају истицањем акта о сазивању збора на огласној табли Месне заједнице, путем средстава јавног информисања или на други погодан начин. Члан 35. Збором грађана председава председник Савета Месне заједнице или лице кога он овласти. Збор грађана може пуноважно одлучивати, ако на њему присуствује 10% бирача са територије за коју се збор одржава.

6 Члан 36. Збор грађана јавним гласањем, већином гласова присутних, усваја захтеве и предлоге, и упућује их надлежним органима Месне заједнице и/или општине. Ако су захтеви и предлози упућени органима Месне заједнице, они су дужни да их у року од 60 дана од дана пријема истих размотре и да о њима заузму став, односно донесу одговарајућу одлуку или меру, те да о томе обавесте грађане. 3. Референдум Члан 37. Савет Месне заједнице може на основу сопствене иницијативе одлучити да се поједина питања из његове надлежности изнесу на референдум. Савет Месне заједнице је дужан расписати референдум за територију Месне заједнице или њен део, уколико се ради о питањима која су од значаја за грађане Месне заједнице, ако то захтева најмање 10% бирача те територије и у случајевима прописаним овим Статутом и законом. Члан 38. Предлог за расписивање референдума могу поднети грађани путем грађанске иницијативе и најмање 1/3 чланова Савета Месне заједнице. Савет Месне заједнице је дужан да размотри сваки предлог за расписивање референдума и да о својој одлуци обавести предлагача. Члан 39. Приликом доношења одлуке о расписивању референдума, Савет Месне заједнице именује комисију за спровођење референдума и одређује њене задатке. Одлуком о расписивању референдума одређује се рок спровођења референдума који не може бити краћи од 30 ни дужи од 90 дана од дана његовог расписивања. Члан 40. Одлука путем референдума је донета, ако се за њу изјаснила већина грађана која је гласала, под условом да је гласало више од половине укупног броја грађана са правом гласа. Одлуку донету на референдуму проглашава Савет Месне заједнице. VIII. СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Члан 41. Средства за рад Месне заједнице су: 1. средстава утврђених одлуком о буџету општине, укључујући и самодопринос; 2. донације; 3. приходи које месна заједница оствари својом активношћу. Месна заједница, доноси финансијски план на који сагласност даје надлежни орган општине. Месна заједница користи своја средства у складу са својим програмима и плановима. Одлуку о располагањима доноси Савет Месне заједнице, а наредбодавац за извршења финансијског плана је секретар Месне заједнице. Члан 42. Месна заједница је дужна да на захтев надлежних органа јединице локалне самоуправе, а најмање једанпут годишње до 15. марта за претходну годину поднесе извештај о свом раду, остваривању програма Месне заједнице и коришћењу средстава која јој је пренела јединица локалне самоуправе. Члан 43. Одлуку о увођењу месног самодоприноса грађани Месне заједнице доносе у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, статутом општине Ада и другим позитивним прописима.

7 IX. СТРУЧНА СЛУЖБА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Члан 44. За обављање стручних, рачуноводствено књиговодствених и административно техничких послова образована је Стручна служба Месне заједнице. Обављање појединих стручних послова Месна заједница може поверити другој организацији, установи, предузетнику или појединцу. Члан 45. Радом Стручне службе руководи секретар Месне заједнице. Запослени у Стручној служби за свој рад непосредно одговарају секретару Месне заједнице. Члан 46. О правима, обавезама и одговорностима запослених у Стручној служби одлучује у првом степену секретар, а у другом степену Савет Месне заједнице. Члан 47. Радна места у Стручној служби Месне заједнице, са потребним бројем извршилаца и са условима за обављање њихових послова, утврђује се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији, који доноси Савет Месне заједнице. Члан 48. За радно правни положај, права обавезе и одговорности запослених у Стручној служби Месне заједнице примењују се одредбе Закона о раду. X. АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Члан 49. У оквиру Закона, Статута општине, Одлуке о оснивању и овог Статута, Месна заједница самостално доноси одлуке и друге акте којима уређује питања из своје надлежности. Опште и појединачне акте доноси Савет Месне заједнице. Појединачне акте за које овлашћен овим Статутом, доноси секретар Месне заједнице. Одлуке доноси само Савет Месне заједнице. Члан 50. Статут Месне заједнице доноси Савет Месне заједнице већином гласова од укупног броја својих чланова. Предлог за измене и допуне може поднети најмање 10% бирача са територије Месне заједнице или најмање 1/3 чланова Савета. Измена и допуна Статута Месне заједнице врши се на начин и по поступку за његово доношење. Члан 51. Статут и други општи акти Месне заједнице се објављују на огласној табли Месне заједнице, а кад је то предвиђено и у Службеном листу Општине Ада. XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 52. Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Прве Месне заједнице Ада ( Сл. лист Општине Ада, бр. 15/2002) и измена и допуна Статута Прве Месне заједнице Ада ( Сл. лист Општине Ада, бр. 27/2005). Члан 53. Акти Месне заједнице ће се ускладити са одредбама овог Статута у року од 6 месеци од дана ступања на снагу истог. Члан 54. Прве изборе за чланове Савета Месне заједнице, по ступању на снагу овог Статута, расписаће

8 председник Савета Месне заједнице, тако да се они одрже у року који не може бити краћи од 60 ни дужи од 120 дана од дана расписивања избора. Члан 55. Овај Статут ступа на снагу даном његовог доношења и објављује се у Службеном листу Општине Ада и на огласној табли Месне заједнице. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Ада ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АДА Број: 25/2008 Ада, ПРЕДСЕДНИК САВЕТА, Ваштаг Јанош с.р.

Sluzbeni glasnik 2.indd

Sluzbeni glasnik 2.indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLI Број 2 ПОЖАРЕВАЦ 20.02.2009. 1 На основу члана 4. става 3. Одлуке о месним заједницама ( Службени гласник града Пожаревца, бр. 4/08) и на основу члана 27. става

Више

Na osnovu člana 33

Na osnovu člana 33 Na osnovu člana 32. Statuta Mesne zajednice Orom, Savet Mesne zajednice Orom na sednici održanoj 16. marta 2016. godine utvrdio je prečišćen tekst Statuta Mesne zajednice Orom. S T A T U T MESNE ZAJEDNICE

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум:18.09.2015. године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра 2015. године У складу са одредбама члана 78. и 12. Закона о удружењима

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

Microsoft Word - NASLOVNA.doc

Microsoft Word - NASLOVNA.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА XLVII ТИТЕЛ, 20. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ БРОЈ 20. 1 На основу члана 36. Одлуке о месним заједницама ( Службени лист општине Тител број 6/2011 и 13/2011- исправка), доносим

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc На основу члана 44 став 1 Закона о култури ( Службени гласник РС бр.72/09 ), и члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ( Службени лист Града Ниша бр.2/2011 Пречишћени текст), Управни

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 6.04.2011. u prostorijama Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja 2018. godine, donijelo je PRAVILNIK o radu odbora Crnogorske akademije nauka

Више

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНЖЕЊЕРСКА  КОМОРА  СРБИЈЕ Н А Ц Р Т ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Београд, 21.11.2018. године С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Статутом ближе се уређују послови,

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

У складу са одредбама чл

У складу са одредбама чл У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 15.05.2018. у Новом Саду усвојен је: СТАТУТ Удружења «Национална асоцијација

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, 01.10.2015. године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу Члан 1 Овим Пословником

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo Година XLV, број 134, 15. мај 2007. 81 На основу члана 42. став 5. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 131/06), Сенат Универзитета, на седници одржаној 28. новембра

Више

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана 02. 06. 2018. године, у Чачку, Председништво Српског покрета Двери, донело је, измењен и допуњен ПОСЛОВНИК

Више

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u daljem tekstu Savez) je organizovan kao dobrovoljna

Више

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА БАЊА ЛУКА С Т А Т У Т Бања Лука, јул 2013. године На основу члана 31. став 1. тачка а) Закона о развоју малих и средњих предузећа ( Службени гласник

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPĆINA CENTAR JU OŠ «SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ», SARAJEVO POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE ZAPOSLENIKA ZA ČIJIM RADOM JE

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу Закона о локалној самоуправи Проглашава се Закон о локалној с

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу Закона о локалној самоуправи Проглашава се Закон о локалној с На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу Закона о локалној самоуправи Проглашава се Закон о локалној самоуправи, који је донела Народна скупштина Републике

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Microsoft Word - poslovnik savet.doc

Microsoft Word - poslovnik savet.doc СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА На основу члана. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Савет Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на седници од, донео је седећи П О С Л О В Н И К

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

Пречишћен текст Правилника о раду Студентског парламента Филозофског факултета Универзитета у Београду обухвата: 1. Правилник Студентског парламента Ф

Пречишћен текст Правилника о раду Студентског парламента Филозофског факултета Универзитета у Београду обухвата: 1. Правилник Студентског парламента Ф Пречишћен текст Правилника о раду Студентског парламента Филозофског факултета Универзитета у Београду обухвата: 1. Правилник Студентског парламента Филозофског факултета од 17.02.2010. године; 2. Измене

Више

STATUT GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/ prečišćen tekst) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Grad Smederevo je teritorijalna jedinica Re

STATUT GRADA SMEDEREVA (Sl. list grada Smedereva, br. 2/ prečišćen tekst) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Grad Smederevo je teritorijalna jedinica Re STATUT GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2015 - prečišćen tekst) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Grad Smederevo je teritorijalna jedinica Republike Srbije u kojoj građani ostvaruju lokalnu samoupravu,

Више

Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: rnids.rs рнидс.срб На

Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: rnids.rs рнидс.срб На Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: 011.7281.281 rnids.rs рнидс.срб kancelarija@rnids.rs На основу члана 54. став 8. тачка 9) Статута Фондације

Више

SLSOMI

SLSOMI СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА LI 28.03.2019. БРОЈ 7. LI. ÉVFOLYAM 2019.03.28. 7. SZÁM GODINA LI 28.03.2019. BROJ 7. Страна 2. Година

Више

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр.

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства (Службени гласник РС, бр. (,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта 2013. године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 101/10 и 88/11), Високи савет судства на седници

Више

На основу чл. 11. и члана 32. тач.1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), ч

На основу чл. 11. и члана 32. тач.1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), ч На основу чл. 11. и члана 32. тач.1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 30. ст.1 тач.1. Статута општине Лапово ( Службени

Више

13.МАРТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ 4 СТРАНА 3 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП за изградњу и експлоатацију регионалног систем

13.МАРТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ 4 СТРАНА 3 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП за изградњу и експлоатацију регионалног систем 13.МАРТ 2009. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ 4 СТРАНА 3 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП за изградњу и експлоатацију регионалног система водоснабдевања «Боговина» Бор за 2009. годину, који

Више

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (Službeni list CG, br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра године, до

На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра године, до На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра 2017. године, доноси ПРАВИЛНИК О ЛОКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОКРЕТА ОБНОВЕ

Више

На основу члана 191

На основу члана 191 На основу члана 191. став 1. Устава Републике Србије (''Службени гласник Републике Србије'', број 98/2006), члана 20. Закона о територијалној организацији Републике Србије (''Службени гласник Републике

Више

Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštit

Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštit Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

На основу члана 47 став 6 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 62 Статута општине Кула - пречишћен текст (''Слу

На основу члана 47 став 6 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 62 Статута општине Кула - пречишћен текст (''Слу На основу члана 47 став 6 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 62 Статута општине Кула - пречишћен текст (''Службени лист општине Кула" бр. 7/13), Oпштинско веће

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 5. март 2019. године Број 7 Година 54 Издаје

Више

U skladu sa odredbama čl

U skladu sa odredbama čl U skladu sa odredbama čl. 578. i 580. Zakona o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014-dr. zakon) člana 10, 11. i 12. Zakona o udruženjima ( Sl. Glasnik RS br. 51/09), na osnivačkoj

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожег

На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожег На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожега у Пожеги, на седници одржаној дана 28.02.2018.године,

Више

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o akreditaciji ("Službeni glasnik RS", broj 73/10) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл 2014. године На основу члана 178. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу и члана

Више

SINDKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE PRAVILNIK O RADU NADZORNOG ODBORA PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /1

SINDKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE PRAVILNIK O RADU NADZORNOG ODBORA PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /1 PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /17 Podgorica, 2017. godine POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim poslovnikom bliže se uređuju pravila i načina rada

Више

Microsoft Word - Statut EP OZON_2011

Microsoft Word - Statut EP OZON_2011 Ekološki pokret Environmental movement STATUT Januar 2011 Na osnovu člana 11. Zakona o nevladinim organizacijama (Sl. List RCG br. 27/99) Skupština Ekološkog pokreta,,ozon na svojoj sjednici od 29. 01.

Више

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09) и члана 39. став 1. тачка 1) Статута, школски одбор Основне школе 1.300 каплара

Више

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018 06-01 Број: 06-5537/4-2018 На основу члана 47. став 3. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18), Сенат Универзитета, по указаној потреби, на седници одржаној 12.12.2018.

Више

Na osnovu i čl

Na osnovu i čl JAVNA USTANOVA NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ" S T A T U T NACIONALNE BIBLIOTEKE CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ" Cetinje, april 2012. godine Na osnovu člana 19 stav 2 tačka 1 Zakona o kulturi

Више

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гла

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гла На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 - даље: Закон) и члана 13.став 5 Статута Основне школе"миливоје Боровић" у Мачкату, Савет родитеља

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

Microsoft Word - Odluka o odrzavanju izbora u SSS Srbije 2

Microsoft Word - Odluka o odrzavanju izbora u SSS Srbije 2 ВЕЋЕ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Број: 01-362/1 Београд,29.јун 2009. године На основу члана 49. Статута Савеза самосталних синдиката Србије, Веће Савеза самосталних синдиката Србије, на седници

Више

На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018) и ч

На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018) и ч На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018) и члана 73. Статута општине Велико Градиште (''Службени

Више

Na osnovu člana 28. Zakona o principima lokalne samouprave ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 49/06) i člana 79. Statuta Općine Bi

Na osnovu člana 28. Zakona o principima lokalne samouprave ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 49/06) i člana 79. Statuta Općine Bi Na osnovu člana 28. Zakona o principima lokalne samouprave ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 49/06) i člana 79. Statuta Općine Bihać ( Službeni glasnik Općine Bihać broj 9/08,13 /09),

Више

Slb 13

Slb 13 566 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 13 Нови Бечеј 03.10.2014. године година XLV 1. На основу члана 22. став 3. Пословника Нови Бечеј ( Службени лист општине Нови Бечеј» број 9/2008) Скупштина општине

Више

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ  ЗГРАДОМ ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА БАЊА ЛУКА Улица ------------------------- бр.---- Број:------------ Дана:----------- С П И С А К чланова заједнице етажних власника, -------------------------------бр..., Бања

Више

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18 Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18   Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш www.arilje.org.rs Ариље, 13. новембар 2018. године Година MMXV Број 18 САДРЖАЈ Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Ариље Зорану Тодоровићу...2 Решење о потврђивању мандата одборнику

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ МАРТ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ МАРТ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 2 20. МАРТ 2019 1 2 100 На основу члана 11. и члана 32. тачка 1) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/07, 83/14 - др.

Више

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20 На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/2011), а сходно члану 34. став 1. тачка 5. и 18. Закона

Више

Odlukom o obrazovanju radnih tjela Skupštine opštine Budva (“Službeni list opštine Budva”, br

Odlukom o obrazovanju radnih tjela Skupštine opštine Budva (“Službeni list opštine Budva”, br Na osnovu člana 45. i 49. Zakona o lokalnoj samoupravi ( SIužbeni list RCG br 42/03 i 28/04), Skupština opštine Budva, na sjednici održanoj 05. jula 2005. godine, donijela je ODLUKU O OBRAZOVANJU RADNIH

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

Приједор, новембар године О Д Л У К А критеријумима и поступку за одређивање и промјену имена улица и тргова на подручју града Приједор

Приједор, новембар године О Д Л У К А критеријумима и поступку за одређивање и промјену имена улица и тргова на подручју града Приједор Приједор, новембар 2017. године О Д Л У К А критеријумима и поступку за одређивање и промјену имена улица и тргова на подручју града Приједор На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи

Више

З А К О Н

З А К О Н Službeni glasnik: 96/05 Datum: 06/10/2005 Z A K O N O AGENCIJI ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom reguliše se status, djelatnost, upravljanje, rukovoďenje,

Више



 42. Na osnovu člana 95 tačke 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O OBJAVLJIVANJU PROPISA I DRUGIH AKATA ("Službeni list Crne Gore", br. 005/08 od 23.01.2008) Proglašavam Zakon o objavljivanju

Више

Microsoft Word - Poslovnik o radu Skupstine UOKPL

Microsoft Word - Poslovnik o radu Skupstine UOKPL На основу одредаба члана 30. Статута Удружења одбојкашких клубова првих лига, Скупштина УОКПЛ на седници, одржаној 08. септембра 2012. године, донела је П О С Л О В Н И К О РАДУ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ОДБОЈКАШКИХ

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci b

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno   Obrasci b AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj

Више

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc) ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА Шабац,, септембар 2012. године Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ БРОЈ: Ш А Б А Ц : На основу

Више

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017.

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017. У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 01.09.2009. године, а на редовној скупштини одржаној 10.11.2017. усвојен је

Више

Microsoft Word Lat.DOC

Microsoft Word Lat.DOC Z A K O N O VLADI I. UVODNE ODREDBE Položaj Vlade lan 1. Izvršna vlast u Republici Srbiji pripada Vladi. Voenje politike i izvršavanje zakona lan 2. skupštine. Vlada vodi politiku Republike Srbije u okviru

Више

Microsoft Word statut srpske manjine.doc

Microsoft Word statut srpske manjine.doc Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( Narodne novine br. 155/02.) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

Више

Microsoft Word - DaNS Statut [treba lektorisati].docx

Microsoft Word - DaNS Statut [treba lektorisati].docx 1 Нови Сад, 14 april 2011 године. 2 САДРЖАЈ: I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ II. ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И ДЕЛАТНОСТИ III. ЧЛАНСТВО И ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ IV. ЧЛАНСТВО У ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА V. ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ ДРУШТВА

Више

01. април године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 13 Ариље, 01. април године Година MMXIX Број 13 САДРЖАЈ 1. Статут о

01. април године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 13   Ариље, 01. април године Година MMXIX Број 13 САДРЖАЈ 1. Статут о www.arilje.org.rs Ариље, 01. април 2019. године Година MMXIX Број 13 САДРЖАЈ 1. Статут општине Ариље...2 2. Извештај о раду са финансијским извештајем Библиотеке Ариље за 2018. годину...37 3. Програм рада

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“ УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ПАРОБРОД Београд, Капетан Мишина број 6а С Т А Т У Т УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ПАРОБРОД Београд, мај 2010. године С А Д Р Ж А Ј I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex BUDITE NA PRAVNOJ STRANI Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex BUDITE NA PRAVNOJ STRANI   Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs www.paragraf.rs Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju

Више

МОДЕЛ ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

МОДЕЛ ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОШ ''ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ'', БЕОГРАД, ВОЈВОЂАНСКА 61 П О С Л О В Н И К О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ Београд, 2018.г. 1 Садржај I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ...3 II. РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ

Више

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc СТАТУТ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ Београд јул 2010. године На основу члана 9. Закона о Правосудној академији ("Службени глсник РС", број 104/2009) Управни одбор Правосудне академије, на седници одржаној дана

Више

На основу чл , а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/

На основу чл , а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/ На основу чл. 162 166, а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС,

Више

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ На основу члана 56. Закона о високом образовању (``Службени гласник РС`` у Бору, 76/05), чл. 70. Статута Универзитета у Београду и члана 50. Статута Техничког факултета у Бору од 05.10.2006. године, Студентски

Више

I Konačna verzija

I   Konačna  verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

registar SL 2004

registar SL 2004 РЕГИСТАР СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2004 ГОДИНУ ПРЕДМЕТ објављено у листу бр. стр. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1. Одлука о завршном рачуну буxета општине Нови 1 1 за 2003. годину 2. Одлука о реализацији

Више

РАДНА ГРУПА СКУПШТИНЕ АК БEOGRADA образована ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА НАЦРТ СТАТУТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА Део први ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим ст

РАДНА ГРУПА СКУПШТИНЕ АК БEOGRADA образована ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА НАЦРТ СТАТУТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА Део први ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим ст РАДНА ГРУПА СКУПШТИНЕ АК БEOGRADA образована 23.4.2016. ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА НАЦРТ СТАТУТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА Део први ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим статутом уређују се: циљеви, задаци и послови Адвокатске

Више

На основу члана 33. Статута Бадминтон савеза Војводине, Скупштина Бадминтон савеза Војводине, на седници одржаној 29. јануара године, усвојила ј

На основу члана 33. Статута Бадминтон савеза Војводине, Скупштина Бадминтон савеза Војводине, на седници одржаној 29. јануара године, усвојила ј На основу члана 33. Статута Бадминтон савеза Војводине, Скупштина Бадминтон савеза Војводине, на седници одржаној 29. јануара 2017. године, усвојила је: ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ БАДМИНТОН САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ

Више

odluka o opstinskoj upravi

odluka o opstinskoj upravi На основу члана 57. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 18. Статута општине Чајетина (''Општински службени гласник'', број 10/02 и 18/03) на

Више

На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/

На основу члана 55. Закона о високом образовању Сл. гласник РС, бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/ На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015) и члана 41. став 3. Статута

Више