На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра године, до

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра године, до"

Транскрипт

1 На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра године, доноси ПРАВИЛНИК О ЛОКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОКРЕТА ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Правилником о локалној организацији Покрета обнове Краљевине Србије (у даљем тексту: Правилник), уређују се питања у вези са формирањем месне, општинске, градске, окружне, регионалне и покрајинске организације и њихових органа, избор и разрешење органа локалне организације, као и друга питања од значаја за локалну организацију Покрета обнове Краљевине Србије. Структура локалне организације Члан 2. Локалну организацију Покрета обнове Краљевине Србије (у даљем тексту: Странка) чине: месна организација, општинска организација, градска организација, окружна организација, регионална организација и покрајинска организација. II. МЕСНА ОРГАНИЗАЦИЈА Члан 3. Месну организацију чине сви чланови Странке који имају пребивалиште, односно боравиште на територији месне организације. Месна организација се формира ради спровођења политике Странке и организовања Странке на својој територији. Општински одбор може да формира месну организацију уколико на територији коју она покрива, Странка има најмање десет чланова. Месна организација се по правилу формира за подручје једне месне заједнице, али се може формирати и за подручје једног насељеног места, села, дела општине или дела града, који се сматра заокруженом територијалном целином (бирачко место и сл.). Органи месне организације су: 1. Месни одбор, 2. Председник. Члан 4.

2 2 Месни одбор Члан 5. Месни одбор чине: 1. председник месног одбора, 2. потпредседник, 3. секретар, 4. два члана са територије месне организације. Председника, потпредседника, секретара и чланове месног одбора именује и разрешава председник општинског одбора. У случају да на одређеној територији није формиран месни одбор или месна организација има мање од десет чланова, председник општинског одбора, именује повереника, док се не стекну услови за формирање органа месне организације. Члан 6. Надлежност месног одбора: 1. организује рад и промовише Странку на територији месне организације, 2. ради на придобијању чланства и доставља приступнице на верификацију општинском, односно градском одбору, 3. предлаже општинском одбору кандидате за одборнике и органе локалне власти са своје територије, 4. извршава одлуке општинског одбора и осталих виших органа Странке, 5. припрема и организује изборне активности, 6. обавља и друге страначке активности у складу са Статутом и другим актима Странке. Месни одбор ради на седницама. Месни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова. О одлукама донетим на седници месног одбора сачињава се записник. Председник месног одбора Члан 7. Председник месног одбора руководи радом месног одбора. Мандат председника месног одбора траје четири године. Председнику месног одбора функција престаје истеком мандата. Пре истека времена на које је именован, функција председнику месног одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци или разрешењем од стране председника општинског одбора. Члан 8. Надлежности председника месног одбора: 1. представља и заступа месни одбор, 2. сазива и води седнице месног одбора, 3. спроводи одлуке општинског одбора, месног одбора као и других виших органа Странке,

3 3 4. обавља и друге послове које му повери месни и општински одбор. Потпредседник и секретар месног одбора Члан 9. Потпредседник месног одбора помаже у раду председнику месног одбора, замењује га у случају његове одсутности и врши друге послове које му повери председник месног одбора и месни одбор. Секретар месног одбора обавља административно-техничке послове и друге задатке које му повери председник месног одбора и месни одбор. Мандат потпредседника, односно секретара месног одбора траје четири године. III. ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА Члан 10. Општинску организацију чине сви чланови Странке који имају пребивалиште, односно боравиште на територији општине. Општинска организација се формира ради вођења политике Странке на територији општине. Општинска организација може да се формира само уколико Странка на територији општине, има најмање 0,25 % чланова од укупног броја уписаних бирача на територији општине. Органи општинске организације су: 1. Скупштина, 2. Општински одбор, 3. Председник, 4. Председништво, 5. Извршни одбор. Члан 11. Скупштина Члан 12. Скупштина је највиши орган општинске организације и чине је сви чланови Странке са територије општинске организације. Скупштина може бити редовна и ванредна. Редовна скупштина одржава се сваке четврте године. Скупштина је изборног карактера и на њој се бира и разрешава председник општинског одбора. Скупштину сазива председништво општинског одбора. Председништво општинског одбора је дужно да на скупштину позове све чланове Странке који се налазе у евиденцији општинске организације, непосредним обавештавањем, писаним позивима и позивима преко медија, плакетирањем или на други погодан начин.

4 4 Позив се упућује најкасније седам дана пре дана одржавања скупштине и обавезно садржи време и место одржавања скупштине и предлог дневног реда. Председништво општинског одбора је дужно да о датуму, времену и месту одржавања скупштине, обавести Извршни одбор Странке најкасније седам дана пре дана одржавања скупштине. За одржавање скупштине, потребно је да скупштини присусутвује већина од укупног броја чланова општинске организације. Члан 13. Пре приступању гласања за избор председника општинског одбора, чланови скупштине бирају Кандидациону и Изборну комисију, које су састављене од председника и најмање два члана. Задатак Кандидационе комисије је да евидентира кандидате и утврди коначну листу кандидата о којима ће се гласати. Задатак Изборне комисије је да припреми, подели гласачке листиће, спроведе поступак гласања, утврди и саопшти резултате гласања, као и да сачини записник о гласању и утврђивању резултата гласања. Члан 14. Приликом кандидовања за председника општинског одбора, предност је на страни кандидата који има факултетско образовање, а при једнаким условима предност је на страни жена и млађих кандидата. Сваки члан скупштине може предложити само једног кандидата који мора бити присутан на скупштини. По завршетку предлагања кандидата утврђује се коначна листа за гласање. Редослед кандидата на листи утврђује се према азбучном реду презимена кандидата. Чланови скупштине гласају на гласачким листићима, тајно, заокруживањем редног броја испред имена кандидата на гласачком листићу. Скупштина може одлучити да се гласа јавно, ако за председника општинског одбора буде предложен само један кандидат. Неважећим гласачким листићем сматраће се листић на коме је заокружено више кандидата, листић на коме је гласано тако да се не може са сигурношћу утврдити за кога је гласано, као и листић који је прецртан, на коме је вршено дописивање или је на било који други начин оштећен или уништен. Изабран је онај кандидат који добије највећи број гласова. Члан 15. На скупштини се води записник који се најкасније у року од седам дана од дана одржавања скупштине доставља Извршном одбору Странке ради потврђивања избора председника општинског одбора. Записник са скупштине садржи следеће податке: место и време њеног одржавања, број присутних чланова скупштине, листу кандидата, резултате гласања за сваког кандидата на листи. Записник поред података из претходног става садржи и следеће податке за изабраног председника општинског одбора: име и презиме, датум рођења, адресу становања, школска спрема, занимање и број телефона.

5 5 Члан 16. Општински одбори који у евиденцији чланства имају преко 300 чланова, могу организовати скупштину у виду изборног дана, тако да се гласање за избор председника општинског одбора врши у просторијама општинске организације, на једном бирачком месту у времену од 8 до 20 часова. Члан 17. Кандидат за председника општинског одбора може бити сваки члан општинске организације кога на кандидационом обрасцу, прописаном од стране Изборне комисије, подржи најмање 30 чланова који су уписани у евиденцији општинске организације на дан доношења одлуке о расписивању избора, односно сазивању скупштине. Сваки члан општинске организације може дати подршку својим потписом само једном кандидату. Уколико исти члан својим потписом подржи више кандидата, уважава се онај потпис за кандидата који први преда своју кандидатуру Изборној комисији. Редослед кандидата на изборном листићу се утврђује према броју прикупљених потписа за кандидатуру. У случају истог броја потписа, редослед се утврђује по азбучном реду презимена кандидата. Рок за подношење кандидатуре почиње да тече од дана расписивања избора и истиче три дана пре дана одржавања избора, односно скупштине. Члан 18. Изборним процесом руководи Изборна комисија, коју именује председништво општинског одбора. Изборну комисију чини стални и проширени састав. Број чланова ове комисије мора бити непаран. Приликом доношења одлуке о расписивању избора, односно сазивању скупштине, председништво општинског одбора именује стални састав Изборне комисије. Стални састав Изборне комисије чине председник, заменик председника и најмање пет чланова. Проширени састав Изборне комисије чине по два представника које предложе кандидати који су стекли услов за кандидатуру. Чланови сталног и проширеног састава Изборне комисије су равноправни у раду и имају иста права и обавезе. Члан 19. Задатак Изборне комисије је да оцени валидност поднетих кандидатура и прихвати исте, утврди листу кандидата, припреми и подели гласачке листиће, спроведе поступак гласања, утврди и саопшти резултате гласања, као и да сачини записник о истом. Изборна комисија је дужна да у року од 24 часа од часа подношења кандидатуре, донесе одлуку о валидности поднете кандидатуре, односно да уколико постоје недостаци у процесу кандидовања остави кандидату додатни рок од 24 часа како би наведене недостатке отклонио. Уколико се наведени недостаци не отклоне у наведеном року кандидатура ће се сматрати неважећом.

6 6 Члан 20. Након проглашења изборних резултата, кандидат за председника општинског одбора може најкасније у року од 24 часа од часа проглашења, поднети приговор Изборној комисији уколико има примедби на изборни процес. Изборна комисија је дужна да у року од 24 часа од часа подношења приговора одлучи о приговору. На одлуку Изборне комисије по приговору може се изјавити жалба Извршном одбору Странке у року од три дана од дана доношења одлуке Изборне комисије. Одлука Извршног одбора Странке је коначна и против ње се не могу изјавити правни лекови. Члан 21. Новоизабрани председник општинског одбора је дужан да најкасније у року од седам дана од дана одржавања скупштине, односно изборног дана, именује потпредседнике општинског одбора, пет до девет чланова општинског одбора, председника извршног одбора општинског одбора, који истовремено чине председништво општинског одбора, као и да именује секретара општинског одбора. Након њиховог именовања, председник општинског одбора сазваће у што краћем року конститутивну седницу општинског одбора. Општински одбор Члан 22. Општински одбор је политички орган који руководи радом општинске организације. Општински одбор чине: 1. председник, 2. потпредседници, 3. пет до девет чланова председништва општинског одбора, 4. председник извршног одбора општинског одбора, 5. одборници у скупштини општине, 6. председник омладине, 7. председница општинског Форума жена, 8. чланови Главног одбора, Регионалног одбора, Покрајинског одбора са територије општинске организације, 9. носиоци најважнијих функција у државној управи и локалној самоуправи са територије општине, односно министри, државни секретари, помоћници министара, покрајински секретари, заменици покрајинских секретара, подсекретари и помоћници покрајинских секретара, посланици у републичкој и покрајинској скупштини, председник и заменик председника општине, чланови општинског већа, председник и заменик председника скупштине општине, секретар и заменик секретара скупштине општине, 10. председници месних одбора, 11. секретар општинског одбора. Састав општинског одбора се може проширити у складу са развојем и потребама општинског одбора, кооптирањем угледних чланова Странке од стране председништва општинског одбора.

7 7 Члан 23. Надлежности општинског одбора: 1. организује рад Странке на територији општинске организације, 2. води политику Странке на територији општинске организације, 3. спроводи одлуке органа Странке на својој територији, 4. именује изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој територији, 5. одлучује о формирању и броју месних одбора, 6. верификује нове чланове, 7. предлаже кандидате за републичке и покрајинске посланике са своје територије, 8. предлаже кандидата за председника Странке, 9. предлаже кандидата за председника општине, 10. утврђује листу кандидата за одборнике, 11. предлаже кандидате за градске одборнике са своје територије, 12. формира Кадровску комисију и бира председника и чланове комисије, 13. доноси Пословник о раду, 14. одлучује о начину избора и спроводи избор делегата за Скупштину Странке, 15. обавља и друге послове прописане општим актима Странке. Општински одбор може поједине послове из своје надлежности да делегира председништву општинског одбора и извршном одбору општинског одбора. Општински одбор ради на седницама. За одржавање седнице општинског одбора, потребно је да седници присусутвује већина од укупног броја чланова општинског одбора. Општински одбор одлучује јавним гласањем, осим ако не одлучи другачије, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. О одлукама донетим на седници општинског одбора сачињава се записник. Председник општинског одбора Члан 24. Председник општинског одбора руководи радом општинског одбора. Мандат председника општинског одбора траје четири године. Председник општинског одбора одговара за свој рад општинском одбору. Председнику општинског одбора функција престаје истеком мандата. Пре истека времена на које је биран, функција председнику општинског одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци, разрешењем од стране скупштине општинске организације или распуштањем општинског одбора од стране Председништва Странке. Члан 25. Надлежности председника општинског одбора: 1. представља и заступа општински одбор, 2. именује потпредседнике општинског одбора, 3. именује чланове председништва општинског одбора,

8 8 4. именује председника извршног одбора општинског одбора, 5. именује секретара општинског одбора, 6. именује председнике/поверенике месних одбора, 7. именује портпарола општинског одбора, 8. сазива и води седнице општинског одбора и председиштва општинског одбора, 9. подноси општинском одбору шестомесечни писани извештај, по обрасцу који прописује Извршни одбор Странке, 10. подноси Скупштини општинске организације извештај о раду организације између две скупштине организације, 11. спроводи одлуке општинског одбора као и других виших органа Странке, 12. обавља и друге послове које му повери општински одбор. Потпредседници општинског одбора помажу у раду председнику општинског одбора и врше друге послове које им повери председник општинског одбора. Председник општинског одбора може овластити једног од потпредседника да га замењује у случају његове одсутности. Председништво општинског одбора Члан 26. Председништво општинског одбора чине: 1. председник, 2. потпредседници, 3. пет до девет чланова, 4. председник извршног одбора општинског одбора. Потпредседнике и чланове председништва општинског одбора, именује и разрешава председник општинског одбора. Мандат чланова председништва општинског одбора траје четири године. Члан 27. Надлежности председништва општинског одбора: 1. сазива Скупштину општинске организације, 2. води писану евиденцију свих чланова са своје територије, 3. именује и разрешава чланове дисциплинске комисије општинског одбора, 4. организује прикупљање чланарине и других прилога за Странку, 5. организује дистрибуцију страначког и пропагандног материјала, 6. организује јавне трибине и промоције, 7. оснива и организује рад радних секција, 8. бави се свим текућим питањима од интереса за Странку. Председништво општинског одбора ради на седницама. За одржавање седнице председништва општинског одбора, потребно је да седници присусутвује већина од укупног броја чланова председништва општинског одбора. Председништво општинског одбора одлучује јавним гласањем, осим ако не одлучи другачије, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. О одлукама донетим на седници председништва општинског одбора сачињава се записник

9 9 Извршни одбор општинског одбора Члан 28. Извршни одбор је извршни орган општинског одбора. Извршни одбор чине: председник, затим потпредседник, секретар и чланови извршног одбора, које именује и разрешава председник извршног одбора, председници радних тела општинског одбора, председник омладине и председница Форума жена. Члан 29. Надлежности извршног одбора: 1. припрема седнице општинског одбора и председништва општинског одбора, 2. извршава одлуке општинског одбора и председништва општинског одбора, 3. предлаже општинском одбору именовање шефа Изборног штаба, 4. доноси одлуку о формирању радних тела општинског одбора, надгледа и усклађује њихов рад, 5. бира и разрешава председнике радних тела општинског одбора, 6. координира рад месних одбора и повереника на бирачким местима, 7. стара се о информисању чланства и брине се о промоцији Странке на територији општине, 8. издаје чланске карте, 9. обавља и друге послове које му повери општински одбор. Извршни одбор ради на седницама које сазива председник извршног одбора. За одржавање седнице извршног одбора потребно је да седници присусутвује већина од укупног броја чланова извршног одбора. Извршни одбор одлучује јавним гласањем, осим ако не одлучи другачије, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. О одлукама донетим на седници извршног одбора сачињава се записник. Члан 30. Извршним одбором руководи председник извршног одбора. Председника извршног одбора именује и разрешава председник општинског одбора. Мандат председника извршног одбора траје четири године. Председник извршног одбора одговара за свој рад председнику општинског одбора и општинском одбору. Председнику извршног одбора функција престаје истеком мандата. Пре истека времена на које је именован, функција председнику извршног одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци или разрешењем од стране председника општинског одбора. Потпредседник извршног одбора помаже у раду председнику извршног одбора, замењује га у случају његове одсутности и врши друге послове које му повери председник извршног одбора.

10 10 Повереник општинске организације Члан 31. Повереника општинске организације именује Председништво Странке за територију на којој не постоји локална организација Странке, или је организација распуштена или суспендована. Повереник преузима печат, сва документа, имовину и просторије општинске организације. Повереник верификује пријем нових чланова и обавља послове из надлежности председника општинског одбора који нису у вези са одлучивањем општинског одбора. IV. ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА Члан 32. Градску организацију чине сви чланови Странке који имају пребивалиште, односно боравиште на територији града. Градска организација се формира ради вођења политике Странке на територији града. Градска организација може да се формира само уколико Странка на територији града, има најмање 0,25 % чланова од укупног броја уписаних бирача на територији града. Органи градске организације су: 1. Скупштина, 2. Градски одбор, 3. Председник, 4. Председништво, 5. Извршни одбор. Члан 33. Скупштина Члан 34. Одредбе овог пословника које се односе на скупштину општинске организације сходно се примењују и на скупштину градске организације. Градски одбор Члан 35. Градски одбор је политички орган који руководи радом градске организације. Градски одбор чине: 1. председник, 2. потпредседници, 3. пет до девет чланова председништва,

11 11 4. председник извршног одбора градског одбора, 5. одборници у скупштини града, 6. председник омладине, 7. председница градског Форума жена, 8. чланови Главног одбора, Регионалног одбора и Покрајинског одбора са територије градске организације, 9. носиоци најважнијих функција у државној управи и локалној самоуправи са територије града, односно министри, државни секретари, помоћници министара, покрајински секретари, заменици покрајинских секретара, подсекретари и помоћници покрајинских секретара, посланици у републичкој и покрајинској скупштини, градоначелник и заменик градоначелника, чланови градског већа, председник и заменик председника скупштине града, секретар и заменик секретара скупштине града, 10. председници општинских одбора, 11. секретар градског одбора. Састав градског одбора се може проширити у складу са развојем и потребама градског одбора, кооптирањем угледних чланова Странке од стране председништва градског одбора. Члан 36. Надлежности градског одбора: 1. организује рад Странке на територији градске организације, 2. води политику Странке на својој територији, 3. спроводи одлуке највиших органа Странке на својој територији, 4. именује Изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој територији, 5. верификује нове чланове, 6. предлаже кандидата за градоначелника, 7. потврђује листе кандидата за општинске одборнике са своје територије, 8. утврђује листу кандидата за градске одборнике, 9. предлаже кандидате за републичке и покрајинске посланике са своје територије, 10. предлаже кандидата за председника Странке, 11. предлаже Председништву Странке распуштање општинских организација и именовање повереника на територији своје организације, 12. формира Кадровску комисију и бира председника и чланове комисије, 13. доноси Пословник о раду, 14. одлучује о начину избора и спроводи избор делегата за Скупштину Странке, 15. обавља и друге послове прописане општим актима странке. Градски одбор може поједине послове из своје надлежности да делегира председништву градског одбора и извршном одбору градског одбора. Градски одбор ради на седницама. За одржавање седнице градског одбора, потребно је да седници присусутвује већина од укупног броја чланова градског одбора. Градски одбор одлучује јавним гласањем, осим ако одлучи другачије, а одлуке доносе већином гласова присутних чланова. О одлукама донетим на седници градског одбора сачињава се записник.

12 12 Председник градског одбора Члан 37. Председник градског одбора руководи радом градског одбора. Мандат председника градског одбора траје четири године. Председник градског одбора одговара за свој рад градском одбору. Председнику градског одбора функција престаје истеком мандата. Пре истека времена на које је биран, функција председнику градског одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци, разрешењем од стране Скупштине градске организације или распуштањем градског одбора од стране Председништва Странке. Члан 38. Надлежности председника градског одбора: 1. представља и заступа градски одбор, 2. именује потпредседнике градског одбора, 3. именује чланове председништва градског одбора, 4. именује председника извршног одбора градског одбора, 5. именује секретара градског одбора, 6. именује портпарола градског одбора, 7. сазива и руководи седницама градског одбора и председиштва градског одбора, 8. подноси градског одбору шестомесечни писани извештај, по обрасцу који прописује Извршни одбор Странке, 9. подноси Скупштини градске организације извештај о раду организације између две скупштине организације, 10. спроводи одлуке градског одбора као и других виших органа Странке, 11. обавља и друге послове које му повери градски одбор. Потпредседници градског одбора помажу у раду председнику градског одбора и врше друге послове које им повери председник општинског одбора. Председник градског одбора може овластити једног од потпредседника да га замењује у случају његове одсутности. Председништво градског одбора Члан 39. Председништво градског одбора чине: 1. председник, 2. потпредседници, 3. пет до девет чланова, 4. председник извршног одбора градског одбора. Потпредседнике и чланове председништва градског одбора, именује и разрешава председник градског одбора. Мандат чланова председништва градског одбора траје четири године.

13 13 Члан 40. Надлежности председништва градског одбора: 1. сазива скупштину градске организације, 2. води писану евиденцију свих чланова са своје територије, 3. именује и разрешава чланове дисциплинске комисије градског одбора, 4. организује прикупљање чланарине и других прилога за Странку, 5. организује дистрибуцију страначког и пропагандног материјала, 6. организује јавне трибине и промоције, 7. оснива и организује рад радних секција, 8. бави се свим текућим питањима од интереса за Странку. Председништво градског одбора ради на седницама. За одржавање седнице председништва градског одбора, потребно је да седници присусутвује већина од укупног броја чланова председништва градског одбора. Председништво градског одбора одлучује јавним гласањем, осим ако не одлучи другачије, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. О одлукама донетим на седници председништва градског одбора сачињава се записник. Извршни одбор градског одбора Члан 41. Извршни одбор је извршни орган градског одбора. Извршни одбор чине: председник, затим потпредседник, секретар и чланови извршног одбора, које именује и разрешава председник извршног одбора, председници радних тела градског одбора, председник омладине и председница Форума жена. Члан 42. Надлежности извршног одбора: 1. припрема седнице градског одбора и председништва градског одбора, 2. извршава одлуке градског одбора и председништва градског одбора, 3. предлаже градском одбору именовање шефа изборног штаба, 4. доноси одлуку о формирању радних тела градског одбора, надгледа и усклађује њихов рад, 5. бира и разрешава председнике радних тела градског одбора, 6. координира рад општинских одбора, месних одбора и повереника на бирачким местима, 7. стара се о информисању чланства и брине се о промоцији Странке на територији града, 8. издаје чланске карте, 9. обавља и друге послове које му повери градски одбор. Извршни одбор ради на седницама које сазива председник извршног одбора. За одржавање седнице извршног одбора, потребно је да седници присусутвује већина од укупног броја чланова извршног одбора. Извршни одбор одлучује јавним гласањем, осим ако не одлучи другачије, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова О одлукама донетим на седници извршног одбора сачињава се записник.

14 14 Члан 43. Извршним одбором руководи председник извршног одбора. Председника извршног одбора именује и разрешава председник градског одбора. Мандат председника извршног одбора траје четири године. Председник извршног одбора одговара за свој рад председнику градског одбора и градском одбору. Председнику извршног одбора функција престаје истеком мандата. Пре истека времена на које је именован, функција председнику извршног одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци или разрешењем од стране председника градског одбора. Потпредседник извршног одбора помаже у раду председнику извршног одбора, замењује га у случају његове одсутности и врши друге послове које му повери председник извршног одбора. Повереник градске организације Члан 44. Одредбе овог пословника које се односе на повереника општинске организације сходно се примењују и на повереника градске организације. V. ОКРУЖНА ОРГАНИЗАЦИЈА Члан 45. Окружна организација се формира ради координисаног спровођења политике Странке примерено посебним потребама политичког живота у округу. Органи окружне организације су: 1. Окружни одбор, 2. Председник окружног одбора. Члан 46. Окружни одбор Члан 47. Окружни одбор јесте политички орган који руководи радом политичке организације. Седиште окружног одбора је у седишту управног округа. Окружни одбор чине: 1. председник окружног одбора, 2. потпредседник окружног одбора, 3. председници општинских и градских одбора са територије округа, 4. чланови Главног одбора са територије округа, 5. републички и покрајински посланици са територије округа,

15 15 6. носиоци највиших функција у државној управи и локалној самоуправи са територије округа, односно министри, државни секретари, помоћници министара, покрајински секретари, заменици покрајинских секретара, подсекретари и помоћници покрајинских секретара, градоначелник, заменик градоначелника, председник општине, заменик председника општине, чланови градских и општинских већа, председници и заменици председника скупштина градова и општина, и секретари и заменици секретара скупштина градова и општина. Члан 48. Надлежности окружног одбора су: 1. координира политику Странке на својој територији, 2. спроводи одлуке виших органа Странке на својој територији, 3. надзире рад општинских и градских одбора са своје територије, 4. обавља и друге послове које му повере виши органи Странке. Члан 49. Окружни одбор ради на седницама које сазива председник окружног одбора. За одржавање седнице окружног одбора, потребно је да на седници присуствује већина од укупног броја чланова окружног одбора. Окружни одбор одлуке доноси већином гласова присутних чланова. О одлукама донетим на седницама окружног одбора сачињава се записник. Председник окружног одбора Члан 50. Председник окружног одбора руководи радом окружног одбора. Председника окружног одбора именује и разрешава Председништво Странке. Мандат председника окружног одбора траје четири године. Председнику окружног одбора функција престаје истеком мандата. Пре истека времена на које је именован, функција председнику окружног одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци или разрешењем од стране Председништва Странке. Председник окружног одбора именује и разрешава потпредседника из реда чланова окружног одбора. Потпредседник окружног одбора помаже у раду председнику окружног одбора, замењује га у случају његове одсутности и врши друге послове које му повери председник окружног одбора. VI. РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА Члан 51. Регионалне организације су координациона тела која се формирају на територији која обухвата више окружних одбора, како би се омогућила директна и боља веза између градских, општинских и месних организација у региону и Главног одбора, као и бољу међусобну повезаност градских, општинских и месних организација у региону.

16 16 Регионална организација Странке обухвата седам региона: 1. Војводина, 2. Београдски регион, 3. Шумадијски регион, 4. Источна Србија, 5. Западна Србија, 6. Јужна Србија, 7. Косово и Метохија. Функцију регионалног одбора Војводина вршиће Покрајински одбор за Војводину, а функцију регионалног одбора Косово и Метохија вршиће Покрајински одбор за Косово и Метохију. Органи регионалне организације су: 1. Регионални одбор, 2. Председник. Члан 52. Регионални одбор Члан 53. Регионални одбор чине: 1. председник регионалног одбора, 2. потпредседник регионалног одбора, 3. председници општинских, градских и окружних одбора са територије региона, 4. чланови Главног одбора са територије региона, 5. републички и покрајински посланици са територије региона, 6. носиоци највиших функција у државној управи и локалној самоуправи са територије региона, односно министри, државни секретари, помоћници министара, покрајински секретари, заменици покрајинских секретара, подсекретари и помоћници покрајинских секретара, односно градоначелник, заменик градоначелника, председник општине, заменик председника општине, чланови градских и општинских већа, председници и заменици председника скупштина градова и општина, и секретари и заменици секретара скупштина градова и општина. Члан 54. Надлежности регионалног одбора: 1. води политику Странке на својој територији, 2. спроводи одлуке виших органа Странке на својој територији, 3. предлаже Председништву Странке распуштање општинских и градских организација и именовање повереника на територији своје организације, 4. предлаже кандидате за посланике са своје територије, 5. обавља и друге послове које му повере виши органи Странке.

17 17 Члан 55. Регионални одбор ради на седницама које сазива председник регионалног одбора. За одржавање седнице регионалног одбора, потребно је да на седници присуствује већина од укупног броја чланова регионалног одбора. Регионални одбор одлуке доноси већином гласова присутних чланова. О одлукама донетим на седницама регионалног одбора сачињава се записник. Председник регионалног одбора Члан 56. Председник регионалног одбора руководи радом регионалног одбора. Председника регионалног одбора именује и разрешава Председништво Странке. Мандат председника регионалног одбора траје четири године. Председнику регионалног одбора функција престаје истеком мандата. Пре истека времена на које је именован, функција председнику регионалног одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци или разрешењем од стране Председништва Странке. Председник регионалног одбора именује и разрешава потпредседника регионалног одбора из реда чланова регионалног одбора. Потпредседник регионалног одбора помаже у раду председнику регионалног одбора, замењује га у случају његове одсутности и врши друге послове које му повери председник регионалног одбора. VII. ПОКРАЈИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА Члан 57. Покрајинска организација се формира ради вођења политике Странке на територији Покрајине. Органи покрајинске организације су: 1. Покрајински одбор, 2. Председник, 3. Председништво, 4. Извршни одбор. Члан 58. Покрајински одбор Члан 59. Покрајински одбор чине: 1. председник покрајинског одбора, 2. потпредседници покрајинског одбора, 3. чланови председништва покрајинског одбора,

18 18 4. председник извршног одбора покрајинског одбора, 5. председници општинских, градских и окружних одбора са територије покрајине, 6. чланови Главног одбора са територије покрајине, 7. републички и покрајински посланици са територије покрајине, 8. носиоци највиших функција у државној управи и локалној самоуправи са територије покрајине, односно министри, државни секретари, помоћници министара, покрајински секретари, заменици покрајинских секретара, подсекретари, помоћници покрајинских секретара, градоначелник, заменик градоначелника, председник општине, заменик председника општине, чланови градских и општинских већа, председници и заменици председника скупштина градова и општина, и секретари и заменици секретара скупштина градова и општина, 9. секретар покрајинског одбора. Члан 60. Надлежности покрајинског одбора: 1. води политику Странке на својој територији, 2. организује рад Странке на својој територији, 3. спроводи одлуке највиших органа Странке на својој територији, 4. бира и разрешава председника покрајинског одбора, 5. бира и разрешава потпредседнике покрајинског одбора, 6. бира и разрешава чланове председништва покрајинског одбора, 7. бира и разрешава секретара покрајинског одбора, 8. предлаже листу кандидата за покрајинске посланике Председништву Странке, 9. потврђује листе кандидата за општинске и градске одборнике на територији покрајине, 10. предлаже Председништву Странке распуштање општинских и градских одбора и именовање повереника градских и општинских одбора са територије покрајине, 11. именује покрајински изборни штаб, руководи његовим радом и обједињује рад локалних изборних штабова, 12. доноси Пословник о раду, 13. обавља и друге послове у складу са општим актима Странке. Члан 61. Покрајински одбор ради на седницама. За одржавање седнице покрајинског одбора, потребно је да седници присусутвује већина од укупног броја чланова покрајинског одбора. Покрајински одбор одлучује јавним гласањем, осим ако не одлучи другачије, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. О одлукама донетим на седници покрајинског одбора сачињава се записник.

19 19 Председник покрајинског одбора Члан 62. Председник покрајинског одбора руководи радом покрајинског одбора. Председника покрајинског одбора бира и разрешава покрајински одбор. Мандат председника покрајинског одбора траје четири године. Председнику покрајинског одбора функција престаје истеком мандата. Пре истека времена на које је именован, функција председнику покрајинског одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци, разрешењем од стране покрајинског одбора или распуштањем покрајинског одбора од стране Председништва Странке. Члан 63. Надлежности председника покрајинског одбора: 1. представља и заступа покрајински одбор, 2. предлаже покрајинском одбору избор и разрешење потпредседника покрајинског одбора, 3. предлаже покрајинском одбору избор и разрешење чланова председништва покрајинског одбора, 4. предлаже покрајинском одбору избор и разрешење председника извршног одбора покрајинског одбора, 5. предлаже покрајинском одбору избор и разрешење секретара покрајинског одбора, 6. сазива и води седнице покрајинског одбора и председништва покрајинског одбора, 7. спроводи одлуке покрајинског одбора и других виших органа Странке, 8. подноси годишњи извештај о раду, 9. координира рад посланичког клуба у Скупштини АП Војводине, 10. именује и разрешава портпарола, 11. обавља и друге послове које му повере покрајински одбор и виши органи Странке. Члан 64. Потпредседнике покрајинског одбора бира и разрешава покрајински одбор, на предлог председника покрајинског одбора. Мандат потпредседника покрајинског одбора траје четири године. Потпредседнику покрајинског одбора функција престаје истеком мандата. Пре истека времена на које је биран, функција потпредседнику покрајинског одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци или разрешењем од стране покрајинског одбора. Потпредседници покрајинског одбора помажу у раду председнику покрајинског одбора, замењују га у случају његове одсутности и врше друге послове које им повери председник покрајинског одбора.

20 20 Председништво покрајинског одбора Члан 65. Председништво покрајинског одбора чине: 1. председник покрајинског одбора, 2. потпредседници покрајинског одбора, 3. чланови које бира покрајински одбор, 4. председник извршног одбора покрајинског одбора, 5. председници окружних одбора. Члан 66. Надлежности председништва покрајинског одбора: 1. води писану евиденцију свих чланова са своје територије, 2. спроводи одлуке виших органа Странке на својој територији, 3. обавља и друге послове које му повере виши органи Странке. Председништво покрајинског одбора ради на седницама. За одржавање седнице председништва покрајинског одбора, потребно је да седници присусутвује већина од укупног броја чланова председништва покрајинског одбора. Председништво покрајинског одбора одлучује јавним гласањем, осим ако не одлучи другачије, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. О одлукама донетим на седници председништва покрајинског одбора сачињава се записник. Извршни одбор покрајинског одбора Члан 67. Извршни одбор је извршни орган покрајинског одбора. Извршни одбор чине: председник, затим потпредседник и чланови извршног одбора које именује и разрешава председник извршног одбора. Члан 68. Надлежност извршног одбора: 1. припрема седнице председништва и покрајинског одбора, 2. предлаже покрајинском одбору именовање шефа Изборног штаба, 3. координира рад општинских, градских и окружних одбора са своје територије, 4. извршава одлуке покрајинског одбора, председништва покрајинског одбора, председника покрајинског одбора и виших органа Странке, 5. обавља и друге послове које му повери покрајински одбор, председништво покрајинског одбора и председник покрајинског одбора. Извршни одбор ради на седницама које сазива председник извршног одбора. За одржавање седнице извршног одбора, потребно је да седници присусутвује већина од укупног броја чланова извршног одбора. Извршни одбор одлучује јавним гласањем, осим ако не одлучи другачије, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. О одлукама донетим на седници извршног одбора сачињава се записник.

21 21 Члан 69. Председник извршног одбора руководи радом извршног одбора. Председника извршног одбора бира и разрешава покрајински одбор на предлог председника покрајинског одбора. Мандат председника извршног одбора траје четири године. Председнику извршног одбора функција престаје истеком мандата. Пре истека времена на које је биран, функција председнику извршног одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци или разрешењем од стране покрајинског одбора. Потпредседник извршног одбора помаже у раду председнику извршног одбора, замењују га у случају његове одсутности и врше друге послове које му повери председник извршног одбора. VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 70. Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о организовању и начину рада месних, општинских и градских организација Покрета обнове Краљевине Србије од 28. јуна године. Члан 71. Овај правилник ступа на снагу даном доношења. председник ПОКС Жика Гојковић, с.р.

Microsoft Word - Odluka o odrzavanju izbora u SSS Srbije 2

Microsoft Word - Odluka o odrzavanju izbora u SSS Srbije 2 ВЕЋЕ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Број: 01-362/1 Београд,29.јун 2009. године На основу члана 49. Статута Савеза самосталних синдиката Србије, Веће Савеза самосталних синдиката Србије, на седници

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ На основу члана 56. Закона о високом образовању (``Службени гласник РС`` у Бору, 76/05), чл. 70. Статута Универзитета у Београду и члана 50. Статута Техничког факултета у Бору од 05.10.2006. године, Студентски

Више

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана 02. 06. 2018. године, у Чачку, Председништво Српског покрета Двери, донело је, измењен и допуњен ПОСЛОВНИК

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20 На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/2011), а сходно члану 34. став 1. тачка 5. и 18. Закона

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл 2014. године На основу члана 178. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу и члана

Више

ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Краљице Наталије 1 3 Београд www. lks. org. rs На основу Статута Лекарске коморе Србије, Скупштина Лекарске коморе Србије

ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Краљице Наталије 1 3 Београд www. lks. org. rs На основу Статута Лекарске коморе Србије, Скупштина Лекарске коморе Србије ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Краљице Наталије 1 3 Београд 11000 www. lks. org. rs На основу Статута Лекарске коморе Србије, Скупштина Лекарске коморе Србије на 3-ој конститутивној седници одржаној 13. јуна 2007.

Више

На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И

На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И К о броју и начину избора чланова за Студентски парламент

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Microsoft Word - Poslovnik o radu Skupstine UOKPL

Microsoft Word - Poslovnik o radu Skupstine UOKPL На основу одредаба члана 30. Статута Удружења одбојкашких клубова првих лига, Скупштина УОКПЛ на седници, одржаној 08. септембра 2012. године, донела је П О С Л О В Н И К О РАДУ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ОДБОЈКАШКИХ

Више

На основу одредаба чл. 43 и 47. Статута Скијашког савеза Србије, Скупштина Скијашког савеза Србије на седници, одржаној дана године, донел

На основу одредаба чл. 43 и 47. Статута Скијашког савеза Србије, Скупштина Скијашког савеза Србије на седници, одржаној дана године, донел На основу одредаба чл. 43 и 47. Статута Скијашког савеза Србије, Скупштина Скијашког савеза Србије на седници, одржаној дана 10.01.2017. године, донела је П О С Л О В Н И К О РАДУ СКУПШТИНЕ СКИЈАШКОГ САВЕЗА

Више

Pravilnik o postupku utvrdivanja lista kandidata za poslanike i odbornike

Pravilnik o postupku utvrdivanja lista kandidata za poslanike i odbornike На основу члана 35. став 1. тачка 17. и члана 102. став 3. Главни одбор Демократске странке на седници одржаној 30. августа 2015. године донео је: Правилник о поступку утврђивања листа кандидата за посланике

Више

Microsoft Word - Zakon o lokalnim izborima.doc

Microsoft Word - Zakon o lokalnim izborima.doc ZAKON O LOKALNIM IZBORIMA ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se izbor i prestanak mandata odbornika skupština jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: odbornici).

Више

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018 06-01 Број: 06-5537/4-2018 На основу члана 47. став 3. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18), Сенат Универзитета, по указаној потреби, на седници одржаној 12.12.2018.

Више

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200 На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 47/2015 аутентично

Више

Microsoft Word - ????? ? ????????? ? ???????? ???????? ?????? ??

Microsoft Word - ????? ? ????????? ? ???????? ???????? ?????? ?? ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA IZBORNOG ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. U Izbornom zakonu Republike Srpske ( Službeni glasnik Republike Srpske, br. 34/02, 35/03, 24/04 i 19/05) u članu 4. stav 2. mijenja

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ ИЗБОРА И БРОЈУ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА И ИЗБОРУ СТУДЕНАТА У НАСТАВНО-НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКО ВИЈЕЋЕФАКУЛТЕТА/АКАДЕМИЈЕ И СЕНАТ ВИСОКЕ

Више

Microsoft Word - poslovnik savet.doc

Microsoft Word - poslovnik savet.doc СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА На основу члана. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Савет Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на седници од, донео је седећи П О С Л О В Н И К

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

На основу члана 19

На основу члана 19 На основу члана 15. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' бр.129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11), Изборна комисија градске општине Вождовац, на седници одржаној дана 08.03.2016.

Више

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лист општине Ада, бр. 17/2007), Савет Прве месне заједнице

Више

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u daljem tekstu Savez) je organizovan kao dobrovoljna

Више

Microsoft Word - NASLOVNA.doc

Microsoft Word - NASLOVNA.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА XLVII ТИТЕЛ, 20. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ БРОЈ 20. 1 На основу члана 36. Одлуке о месним заједницама ( Службени лист општине Тител број 6/2011 и 13/2011- исправка), доносим

Више

Pravilnik o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/umjetničko vijeće fakulteta/Akademije umjetnosti

Pravilnik o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/umjetničko vijeće fakulteta/Akademije umjetnosti УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ ИЗБОРА И БРОЈУ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА И ИЗБОРУ СТУДЕНАТА У НАСТАВНО-НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКО ВИЈЕЋЕ ФАКУЛТЕТА/АКАДЕМИЈЕ УМЈЕТНОСТИ

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

РАДНА ГРУПА СКУПШТИНЕ АК БEOGRADA образована ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА НАЦРТ СТАТУТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА Део први ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим ст

РАДНА ГРУПА СКУПШТИНЕ АК БEOGRADA образована ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА НАЦРТ СТАТУТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА Део први ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим ст РАДНА ГРУПА СКУПШТИНЕ АК БEOGRADA образована 23.4.2016. ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА НАЦРТ СТАТУТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА Део први ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим статутом уређују се: циљеви, задаци и послови Адвокатске

Више

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНЖЕЊЕРСКА  КОМОРА  СРБИЈЕ Н А Ц Р Т ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Београд, 21.11.2018. године С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Статутом ближе се уређују послови,

Више

Пречишћен текст Правилника о раду Студентског парламента Филозофског факултета Универзитета у Београду обухвата: 1. Правилник Студентског парламента Ф

Пречишћен текст Правилника о раду Студентског парламента Филозофског факултета Универзитета у Београду обухвата: 1. Правилник Студентског парламента Ф Пречишћен текст Правилника о раду Студентског парламента Филозофског факултета Универзитета у Београду обухвата: 1. Правилник Студентског парламента Филозофског факултета од 17.02.2010. године; 2. Измене

Више

На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожег

На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожег На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожега у Пожеги, на седници одржаној дана 28.02.2018.године,

Више

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум:18.09.2015. године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра 2015. године У складу са одредбама члана 78. и 12. Закона о удружењима

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 5/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 18. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 5/ На основу члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 5/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 18. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 5/ На основу члана 18.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 5/2019 209 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 18. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 5/2019 1. На основу члана 32. став 1. тачка 1, члана 41. Закона о локалној самоуправи

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, 01.10.2015. године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу Члан 1 Овим Пословником

Више

На основу члана 31

На основу члана 31 На основу члана 31. Став 1. тачка 10. Статута Стрељачког савеза Србије, уавојеног 31. 05. 2016. године и Измена и допуна Пословника о раду Скупштине Стрељачког савеза Србије од 31. 05. 2016. године, Скупштина

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPĆINA CENTAR JU OŠ «SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ», SARAJEVO POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE ZAPOSLENIKA ZA ČIJIM RADOM JE

Више

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo Година XLV, број 134, 15. мај 2007. 81 На основу члана 42. став 5. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 131/06), Сенат Универзитета, на седници одржаној 28. новембра

Више

МОДЕЛ ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

МОДЕЛ ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОШ ''ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ'', БЕОГРАД, ВОЈВОЂАНСКА 61 П О С Л О В Н И К О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ Београд, 2018.г. 1 Садржај I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ...3 II. РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ

Више

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja 2018. godine, donijelo je PRAVILNIK o radu odbora Crnogorske akademije nauka

Више

СТАТУТ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, НОВИ САД Нови Сад,

СТАТУТ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, НОВИ САД Нови Сад, СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, НОВИ САД Нови Сад, 28.09.2017. СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, НОВИ САД 3 На основу члана 27. Статута Синдиката запослених у ЈП Пошта Србије, Нови Сад, Одбор

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

Microsoft Word - PZ_459

Microsoft Word - PZ_459 KLUB ZASTUPNIKA IDS-a PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR Zagreb, listopad 2009. 1 PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN broj 2/ godine GODINA BROJ 2/2016 TUTIN, godine IZLAZI PO POTREBI REPUBLIKA SBIJA OP

SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN broj 2/ godine GODINA BROJ 2/2016 TUTIN, godine IZLAZI PO POTREBI REPUBLIKA SBIJA OP GODINA 2016. BROJ 2/2016 TUTIN, 09. 03. 2016. godine IZLAZI PO POTREBI REPUBLIKA SBIJA OPŠTINA TUTIN Opštinska izborna komisija I Broj: 013-1/2016 Dana, 08.03.2016. godine T U T I N Na osnovu člana 15.

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex ZAKON O VISOKOM SAVETU SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010 i 88/2011) I

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex ZAKON O VISOKOM SAVETU SUDSTVA (Sl. glasnik RS, br. 116/2008, 101/2010 i 88/2011) I www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex ZAKON O VISOKOM SAVETU SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010 i 88/2011) I OSNOVNE ODREDBE Sadržina zakona Član 1 Ovim zakonom

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Na osnovu čl. 163-166., a u vezi sa samostalnim članom 18. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US,

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., 28.09. 2017. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 109. На основу чл. 48. и чл.56 ст.6 Закона о локалним

Више

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гла

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гла На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 - даље: Закон) и члана 13.став 5 Статута Основне школе"миливоје Боровић" у Мачкату, Савет родитеља

Више

Microsoft Word Lat.DOC

Microsoft Word Lat.DOC Z A K O N O VLADI I. UVODNE ODREDBE Položaj Vlade lan 1. Izvršna vlast u Republici Srbiji pripada Vladi. Voenje politike i izvršavanje zakona lan 2. skupštine. Vlada vodi politiku Republike Srbije u okviru

Више

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18 Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18   Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш www.arilje.org.rs Ариље, 13. новембар 2018. године Година MMXV Број 18 САДРЖАЈ Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Ариље Зорану Тодоровићу...2 Решење о потврђивању мандата одборнику

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

Microsoft Word - Poslovnik o radu Skupstine.doc

Microsoft Word - Poslovnik o radu Skupstine.doc П Р А В И Л Н И К О РАДУ СКУПШТИНЕ САВЕЗА ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ На основу члана 31. Статута Савеза за школски спорт Србије, Скупштина Савеза за школски спорт Србије на својој седници одржаној 20. 12.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА Октобар, 2014.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА Октобар, 2014. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА Октобар, 2014. САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 II НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПАРЛАМЕНТА...

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 11.doc

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 11.doc TISKOVINA POŠTARINA PLAĆENA KOD POŠTE 24000 SUBOTICA SLUŽBENI LIST GRADA SUBOTICE BROJ: 11 GODINA: XLVIII DANA:16. mart 2012. CENA: 87,00 DIN. Na osnovu člana 22. i člana 26. Odluke o mesnim zajednicama

Више

AKCIONARSKO DRU[TVO

AKCIONARSKO DRU[TVO SREMPUT RUMA Broj: 0319/2 Ruma: 17.02.2017. god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održanoj dana 17.02.2017. godine, doneo sledeću O D L U K U SAZIVA SE vanredna

Више

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу Закона о локалној самоуправи Проглашава се Закон о локалној с

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу Закона о локалној самоуправи Проглашава се Закон о локалној с На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу Закона о локалној самоуправи Проглашава се Закон о локалној самоуправи, који је донела Народна скупштина Републике

Више

1

1 ПРЕДЛОГ На основу члана 12. Закона о удружењима ("Службени Гласник Републике Србије" бр. 51/09) и члана 16. Статута Савеза радио-аматера Војводине, усвојеног дана 26.06.2010. године, Скупштина Савеза радиоаматера

Више

На основу чл , а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/

На основу чл , а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/ На основу чл. 162 166, а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС,

Више

На основу члана 33. Статута Бадминтон савеза Војводине, Скупштина Бадминтон савеза Војводине, на седници одржаној 29. јануара године, усвојила ј

На основу члана 33. Статута Бадминтон савеза Војводине, Скупштина Бадминтон савеза Војводине, на седници одржаној 29. јануара године, усвојила ј На основу члана 33. Статута Бадминтон савеза Војводине, Скупштина Бадминтон савеза Војводине, на седници одржаној 29. јануара 2017. године, усвојила је: ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ БАДМИНТОН САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc) ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА Шабац,, септембар 2012. године Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ БРОЈ: Ш А Б А Ц : На основу

Више

13.МАРТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ 4 СТРАНА 3 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП за изградњу и експлоатацију регионалног систем

13.МАРТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ 4 СТРАНА 3 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП за изградњу и експлоатацију регионалног систем 13.МАРТ 2009. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ БРОЈ 4 СТРАНА 3 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП за изградњу и експлоатацију регионалног система водоснабдевања «Боговина» Бор за 2009. годину, који

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА 1 БРОЈ 4. НОВА ВАРОШ, 3. ЈУН ГОДИНЕ На основу члана 40. и 49. Статута општине Нова В

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА 1 БРОЈ 4. НОВА ВАРОШ, 3. ЈУН ГОДИНЕ На основу члана 40. и 49. Статута општине Нова В СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА 1 БРОЈ 4. НОВА ВАРОШ, 3. ЈУН 2014. ГОДИНЕ На основу члана 40. и 49. Статута општине Нова Варош ("Служеби лист општине Нова Варош", бр.10/08 и

Више

Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: rnids.rs рнидс.срб На

Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: rnids.rs рнидс.срб На Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: 011.7281.281 rnids.rs рнидс.срб kancelarija@rnids.rs На основу члана 54. став 8. тачка 9) Статута Фондације

Више

Slb 13

Slb 13 566 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 13 Нови Бечеј 03.10.2014. године година XLV 1. На основу члана 22. став 3. Пословника Нови Бечеј ( Службени лист општине Нови Бечеј» број 9/2008) Скупштина општине

Више

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc На основу члана 44 став 1 Закона о култури ( Службени гласник РС бр.72/09 ), и члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ( Службени лист Града Ниша бр.2/2011 Пречишћени текст), Управни

Више

Број: СТРАНА 147. OLDAL szám На основу члана 40. тачка 6. Статута општине Кањижа ( Службени лист општине Кањижа, бр. 4/

Број: СТРАНА 147. OLDAL szám На основу члана 40. тачка 6. Статута општине Кањижа ( Службени лист општине Кањижа, бр. 4/ Број: 7. 11.04.2019. СТРАНА 147. OLDAL 2019. 04.11. 7. szám На основу члана 40. тачка 6. Статута општине ( Службени лист општине, бр. 4/2019) и члана 4. Одлуке о подизању и одржавању споменика и спомен

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

STATUT GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/ prečišćen tekst) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Grad Smederevo je teritorijalna jedinica Re

STATUT GRADA SMEDEREVA (Sl. list grada Smedereva, br. 2/ prečišćen tekst) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Grad Smederevo je teritorijalna jedinica Re STATUT GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2015 - prečišćen tekst) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Grad Smederevo je teritorijalna jedinica Republike Srbije u kojoj građani ostvaruju lokalnu samoupravu,

Више

Na osnovu člana 33

Na osnovu člana 33 Na osnovu člana 32. Statuta Mesne zajednice Orom, Savet Mesne zajednice Orom na sednici održanoj 16. marta 2016. godine utvrdio je prečišćen tekst Statuta Mesne zajednice Orom. S T A T U T MESNE ZAJEDNICE

Више

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3)

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3) Na temelju članaka 29. i 174. Statuta Osnovne škole Vjenceslava Novaka, Školski odbor Osnovne škole Vjenceslava Novaka na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. donio je POSLOVNIK O RADU Vijeća roditelja I.

Више

SLSOMI

SLSOMI СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА LI 28.03.2019. БРОЈ 7. LI. ÉVFOLYAM 2019.03.28. 7. SZÁM GODINA LI 28.03.2019. BROJ 7. Страна 2. Година

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр.

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства (Службени гласник РС, бр. (,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта 2013. године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 101/10 и 88/11), Високи савет судства на седници

Више

SLUŽBENE NOVINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

SLUŽBENE NOVINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 1 of 9 7.7.2014. 14:04 SADRŽAJ ŽUPANIJA GRADOVI OPĆINE OSTALO ARHIVA TRAŽILICA IMPRESSUM Godina XII. - broj 20. Petak, 11. lipnja 2004. OPĆINA VIŠKOVO 17. Na temelju članka 61., stavka 2. Zakona o lokalnoj

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex BUDITE NA PRAVNOJ STRANI Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex BUDITE NA PRAVNOJ STRANI   Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs www.paragraf.rs Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK povreda Kodeksa prof.etike-NOVI.doc

Microsoft Word - PRAVILNIK povreda Kodeksa prof.etike-NOVI.doc На основу члана 80 став 2 Статута Универзитета у Новом Саду (Савет Универзитета у Новом Саду, 28. децембар 2010. године), Сенат Универзитета у Новом Саду на својој 40. седници одржаној дана 15.03.2012.

Више

Р Н И Д С Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд, Србија Радна група за израду предлога измена Статута Р

Р Н И Д С Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд, Србија Радна група за израду предлога измена Статута Р Р Н И Д С Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд, Србија Радна група за израду предлога измена Статута РНИДС-а Завршни извештај о раду Страна 1 На основу одлуке

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 25. ВРБАС 11. МАЈ ГОДИНА LI 66. На основу члана 15. става 1. тачке 10. Закона о локалним изборима ( Службени гл

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 25. ВРБАС 11. МАЈ ГОДИНА LI 66. На основу члана 15. става 1. тачке 10. Закона о локалним изборима ( Службени гл СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 25. ВРБАС 11. МАЈ 2017. ГОДИНА L 66. На основу члана 15. става 1. тачке 10. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 54/2011) Општинска

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

SINDKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE PRAVILNIK O RADU NADZORNOG ODBORA PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /1

SINDKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE PRAVILNIK O RADU NADZORNOG ODBORA PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /1 PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /17 Podgorica, 2017. godine POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim poslovnikom bliže se uređuju pravila i načina rada

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVIII Број 18. ТЕМЕРИН 30.12.2015. Примерак 100,00 динара 338. На основу члана 6. и члана 33. Закона о о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 2 iz 18.doc

Microsoft Word - sluzbeni list 2 iz 18.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 16. јануар 2018. године Број 2/18 2. На основу члана 15. и члана 58. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010 одлука УС и 54/2011), Изборна

Више

registar SL 2004

registar SL 2004 РЕГИСТАР СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2004 ГОДИНУ ПРЕДМЕТ објављено у листу бр. стр. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1. Одлука о завршном рачуну буxета општине Нови 1 1 за 2003. годину 2. Одлука о реализацији

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

Pravilnik ZK

Pravilnik ZK ЗАЈЕДНИЦА КЛУБОВА ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УДРУЖИВАЊУ И РАДУ ЗАЈЕДНИЦE КЛУБОВА ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР Нови Сад, 16.07.2018. године На основу чл. 38 и 44 Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина Заједнице

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за организације и појединце БЕПГРАД, НПВЕМБАР 2012.год. На

Више

Microsoft Word - statut srpski - predat u IAA

Microsoft Word - statut srpski - predat u IAA Удружење актуара Србије ул. Булевар деспота Стефана 68(бившa Улица 29. Новембра), 11 000 Београд Статут Удружења актуара Србије (Пречишћен текст) Београд, 2005 Према одредбама чланова 21. и 30. Закона

Више

Sl

Sl СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 6. ВРБАС 12. МАЈ 2008. ГОДИНА XLIV 31. ЗАПИСНИК О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

Више

Poslovnik

Poslovnik На основу чланова 24.-29. Статута Лекарске коморе Србије, Скупштина Лекарске коморе Србије је на 3-ој конститутивној седници одржаној 13. јуна 2007. године у Београду донела основни текст Пословника о

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања("службени гласник РС" бр. 72/2009, 52/2011 и 5

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања(службени гласник РС бр. 72/2009, 52/2011 и 5 ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања("службени гласник РС" бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 97. Закона осредњем образовању и васпитању

Више

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЈЕЉИВАЊА ЗВАЊА И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА Бања Лука, октобар 2017. године На основу члана 86. став (3) Закона о

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ МАРТ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ МАРТ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 2 20. МАРТ 2019 1 2 100 На основу члана 11. и члана 32. тачка 1) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/07, 83/14 - др.

Више