ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /9 Београд, 17.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /9 Београд, 17."

Транскрипт

1 ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ : / /9 Београд, 17. јул године

2 Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину С А Д Р Ж А Ј : 2

3 Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, Др Александра Костића бр. 9, Београд Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Мишљење о финансијским извештајима Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину, који обухватају Биланс стања на дан године Образац 1, Биланс прихода и расхода у периоду од до године Образац 2, Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од до године Образац 3, Извештај о новчаним токовима у периоду од до године Образац 4, Извештај о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 за годину која се завршава на тај дан и осталих пратећих извештаја. По нашем мишљењу, финансијски извештаји су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему 1, Уредбом о буџетском рачуноводству 2, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова 3 и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем 4. Основ за мишљење о финансијским извештајима Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији 5, Пословником Државне ревизорске институције 6 и Међународним стандардима врховних ревизорских институција (ISSAI). Нашa одговорност, у складу са овим стандардима, је детаљније описана у делу извештаја Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја. Независни смо у односу на субјекта ревизије у складу са ISSAI 30 Етички кодекс врховних ревизорских институција и Етичким кодексом за државне ревизоре и друге запослене у Државној ревизорској институцији и испунили смо наше остале етичке одговорности у складу са овим кодексима. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основ за наше мишљење. Скретање пажње 1) Скрећемо пажњу на Напомене уз Извештај о ревизији финансијских извештаја Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину, тачкa 5. Друга питања у поступку ревизије, алинеја 2. Отуђење непокретности из државне својине, као и прибављање у својину непокретности од организација обавезног социјалног осигурања потребно је вршити на основу уговора о продаји у којима су у потпуности идентификоване непокретности према подацима из катастра непокретности (катастарска општина, број и површина парцеле, број и површина објекта, број и површина посебног дела објекта) како би 1 "Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, , 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19 2 "Службени гласник РС", бр. 125/03 и 12/06) 3 Службени гласник РС, бр. 18/15 4 Службени гласник РС, бр. 16/16, 49/16 и 107/16 5 Службени гласник РС, бр. 101/05, 54/07 и 36/10 6 Службени гласник РС, број 9/09 3

4 Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину ови уговори били подобни за упис у катастар непокретности. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. 2) Скрећемо пажњу на Напомену број Домаће дугорочне обавезе конто Уговори о позајмицама између Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, ради обезбеђивања недостајућих средстава за исплату пензија, нису у духу правног правила о државној гаранцији за обавезе Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за остваривање права по основу обавезног пензијског и инвалидског осигурања садржаног у одредби члана 173 Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. 3) Скрећемо пажњу на Напомену број Обавезе за социјално осигурање конто Одредбама члана 75 Закона о буџетском систему, прописано је да Влада ближе уређује буџетско рачуноводство и начин вођења консолидованог рачуна трезора, док министар надлежан за послове финансија уређује начин вођења буџетског рачуноводства и садржај и начин финансијског извештавања за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, кориснике средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетске фондове Републике Србије и локалне власти. Сагласно одредби члана 5 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству, трансакције и остали догађаји евидентирају се у тренутку када се готовинска средства приме, односно исплате. Одредбама члана 7 став 1 тачка 2) и став 3 тачка 1) ове уредбе прописано је да је биланс стања финансијски извештај састављен на основу усвојених рачуноводствених политика са образложењима. Рачуноводствене политике нису донете од министра надлежног за послове финансија на основу овлашћења из члана 75 став 2 Закона о буџетском систему. Непостојање рачуноводствених политика утврђених од министра надлежног за послове финансија има за последицу да у пословним књигама и Билансу стања на дан године Образац 1 Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање нису исказане обавезе по основу права из пензијског осигурања за децембар године у износу од хиљада динара и по основу расхода за запослене које се односе на део плате за децембар године у износу од хиљаде динара. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. 4) Скрећемо пажњу на Напомену број Обавезе за социјално осигурање конто У ситуацији када услед организационих промена или престанка постојања неког јавно-правног ентитета долази до преузимања имовине и обвеза од стране другог јавно-правног ентитета, с тим да се на основу прописа део обавеза према физичким лицима као корисницима права тог ентитета не преузима од стране другог јавно-правног ентитета, потребно је за обавезе које по основу прописа нису преузете од стране другог јавно-правног ентитета донети закон о јавном дугу којим се те обавезе преузимају као јавни дуг Републике Србије. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. 5) Скрећемо пажњу на Напомену Обавезе за социјално осигурање конто у којој је описано да је у пословним књигама Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање исказана обавеза у износу од хиљада динара која се односи на неплаћене доприносе на нето пензије војних лица исплаћене са месецом децембром године. Имајући у виду околност да обвезници доприноса за обавезно социјално осигурање, сагласно чл. 64 и 65 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 7 и члану 114e Законa о пореском поступку и пореској администрацији 8, не могу бити ослобођени обавезе обрачунавања и плаћања доприноса, као и да се на ову врсту јавних прихода не примењују одредбе о пореским ослобођењима, олакшицама, отпису и застарелости потребно је да 7 Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12 - усклађени дин. изн., 8/13 - усклађени дин. изн., 47/13, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 57/14, 68/ др. закон, 5/ усклађени дин. изн., 112/15, 5/16 - усклађени дин. изн., 7/17 - усклађени дин. изн., 113/17, 7/18 - усклађени дин. изн. и 95/18 8 Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02 - испр., 23/03 - испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 63/06 - испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - испр., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 и 95/18 4

5 Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину надлежни органи сагледају могућност начина измирења обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на пензије војних лица исплаћене до 31. децембра године. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. Остала питања 1) У циљу стварања услова да се финансијски планови организација за обавезно социјално осигурање као делови буџетског система припремају и извршавају на основу система јединствене буџетске класификације, која је елемент интегритета буџетског система, потребно је да министар надлежан за послове финансија подзаконским актом уреди садржај општег и посебног дела финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање применом система јединствене буџетске класификације која укључује и класификацију расхода и издатака према изворима финансирања (ано у Напомени број Финансијски план). 2) Закон о привременом уређивању начина исплате пензија 9, приликом доношења, није садржао решење да се износи од , и динара из члана 2. и 3. тог закона усклађују са усклађивањем пензија. У одредби члана 1 Закона о допуни Закона о привременом уређивању начина исплате пензија 10, којом је извршена допуна закона додавањем одредбе члана 5а којом се прописује усклађивање износа од , и динара почев од обрачуна и исплате пензија за децембар године, није садржано решење да се усклађивање ових износа врши са свим усклађивањима пензија извршеним од почетка примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија (ано у Напомени број Закон о привременом уређивању начина исплате пензија). 3) Закони којима се имплементирају посебна фискална правила садржана у Закону о буџетском систему, на које органи власти имају легитимно право у вођењу одговорне фискалне политике, у циљу правне сигурности и извесности, треба да се доносе за период за који се доноси закон о буџету једну или три фискалне године ако се буџет доноси за тај период. У процедури припреме наредног буџета потребно је извршити све релевантне макроекономске анализе са становишта примене фискалних правила који су дефинисани као ограничења у вођењу фискалне политике и том приликом се опредељивати да ли се важење закона којима се имплементирају посебна фискална правила продужава за наредни период за који се доноси закон о буџету (ано у Напомени број Закон о привременом уређивању начина исплате пензија). 4) Потребно је да назив закона сажето и недвосмислено изражава предмет уређивања, као и да темпорални закон (закон који се доноси да би се примењивао одређено време) садржи временски ограничавајућу одредбу у складу са Јединственим методолошким правилима за израду прописа 11 (ано у Напомени број Закон о привременом уређивању начина исплате пензија). 5) Закључци Владе којима се даје сагласност да се потраживања Републике Србије по основу јавних прихода буџета Републике Србије конвертују у трајни улог Републике Србије у конкретним привредним друштвима, којима се дају препоруке органима управљања организација за обавезно социјално осигурање да донесу одлуке којима ће се омогућити конверзија потраживања по основу доприноса за социјално осигурање у трајни улог у капиталу конкретних привредних друштава и који се не објављују у Службеном гласнику Републике Србије не могу се сматрати општим актима (прописима) којима се уређује намиривање пореских обавеза конверзијом потраживања по основу пореза у трајни улог Републике Србије у капиталу пореског обвезника у смислу члана 67 став 4 тачка 3) Закона о 9 Службени гласник РС, бр. 116/14 10 Службени гласник РС, бр. 99/16 11 Службени гласник РС, бр. 21/10 5

6 Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину пореском поступку и пореској администрацији (ано у Напомени број Домаће акције и остали капитал конто ). Одговорност руководства за финансијске извештаје Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему, састављање и подношење финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. Ова одговорност обухвата и интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему, састављање и подношење финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке. Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије. Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке и издавање извештаја o ревизији који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са ISSAI увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу настати услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових финансијских извештаја. Као део ревизије у складу са ISSAI, примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Такође: Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике; и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основ за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле, Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле субјекта ревизије, Процењујемо примењене рачуноводствене политике и у којој мери су разумне рачуноводствене процене које је извршило руководство. Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије. Др Душко Пејовић, генерални државни ревизор Државна ревизорска институција Макензијева Београд, Србија 17. јул године 6

7 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину ПРИЛОГ I НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ЗА ГОДИНУ 7

8 С А Д Р Ж А Ј : Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину 1.1 Делатност Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Органи Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Организациона структура Фонда Финансијско управљање и контрола Контролно окружење Управљање ризицима Контролне активности Информације и комуникација Рачуноводствени систем Праћење и процена система Извештај о извршењу буџета Финансијски план Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине Текући приходи Доприноси за социјално осигурање конто Трансфери од других нивоа власти конто Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу конто Примања од задуживања и продаје финансијске имовине конто Примања од продаје домаће финансијске имовине конто Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину Текући расходи класа Расходи за запослене конто Плате, додаци и накнаде запослених конто Социјални доприноси на терет послодавца конто Коришћење услуга и роба конто Стални трошкови конто Услуге по уговору конто Текуће поправке и одржавање конто Материјал конто Социјално осигурање и социјална заштита конто Права из социјалног осигурања конто Закон о привременом уређивању начина исплате пензија

9 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Остали расходи конто Порези, обавезне таксе и пенали конто Новчане казне и пенали по решењу судова конто Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа конто Издаци за нефинансијску имовину конто Зграде и грађевински објекти конто Машине и опрема конто Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине конто Набавка домаће финансијске имовине конто Биланс прихода и расхода Биланс стања Попис имовине и обавеза Нефинансијска имовина конто Нефинансијска имовина у сталним средствима конто Некретнине и опрема конто Нематеријална имовина конто Финансијска имовина конто Дугорочна финансијска имовина конто Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама конто Домаће акције и остали капитал конто Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани конто Новчана средства племенити метали, хартије од вредности конто Краткорочна потраживања конто Краткорочни пласмани конто Активна временска разграничења конто Обавезе конто Дугорочне обавезе конто Домаће дугорочне обавезе конто Обавезе по основу расхода за запослене конто Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене конто Обавезе за социјално осигурање - конто Обавезе из пословања - конто Обавезе према добављачима конто

10 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину 3.4 Извештај о капиталним издацима и примањима Извештај о новчаним токовима

11 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Основни подаци о субјекту ревизије Субјект ревизије: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Период ревизије: година Предмет ревизије: Финансијски извештаји Матични број: Порески идентификациони број (ПИБ): 1.1 Делатност Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: Фонд) је правно лице са статусом организације за обавезно социјално осигурање са правима и обавезама утврђеним законом и Статутом Републичког фонд за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: Статут Фонда). Одредбама члана 151 Закона о пензијском и инвалидском осигурању 12 (у даљем тексту: Закон) прописано је да Фонд: 1) осигурава на пензијско и инвалидско осигурање сва лица која су по закону обавезно осигурана и која су се укључила у ово осигурање; 2) утврђује основице за плаћање доприноса у складу са законом; 3) обезбеђује наменско и економично коришћење средстава, ствара резерве за осигурање и стара се о увећању средстава на економским основама; 4) обезбеђује непосредно, ефикасно, рационално и законито остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања и организује обављање послова за спровођење осигурања; 5) врши контролу пријављивања на осигурање, као и контролу свих података од значаја за стицање, коришћење и престанак права; 6) организује и спроводи пензијско и инвалидско осигурање у складу са законом и 7) обавља друге послове у складу са законом и Статутом Фонда. 1.2 Органи Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Одредбама члана 154 Закона и одредбом члана 13 Статута Фонда прописано је да су органи Фонда управни одбор и директор. Управни одбор Управни одбор Фонда има седам чланова које именује и разрешава Влада 13. Четири члана Влада именује на предлог министра надлежног за послове пензијског и инвалидског осигурања и министра надлежног за послове финансија, једног члана из реда осигураника, на предлог репрезентативног синдиката основаног на нивоу Републике Србије (у даљем тексту: Република), који има највећи број чланова, једног члана из реда послодаваца, на предлог репрезентативног удружења послодаваца основаног на нивоу Републике, које има највећи број чланова и једног члана из реда корисника права, на предлог савеза пензионера основаног на нивоу Републике, који има највећи број чланова. Делокруг послова које обавља Управни одбор обухвата: доношење статута и других општих аката, доношење аката о организацији Фонда у складу са Статутом Фонда, као и 12 Службени гласник РС, бр. 34/03, 64/04 - одлука УСРС, 84/04 - др. закон, 85/2005, 101/05 - др. закон, 63/06 - одлука УСРС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 и 73/18) 13 Члан 155 Закона о пензијском и инвалидском осигурању 11

12 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину других аката у складу са законом, утврђивање основице за плаћање доприноса за поједине категорије осигураника уз сагласност Владе, доношење финансијског плана и завршног рачуна Фонда, усвајање извештаја о раду и извештаја о финансијском пословању, доношење средњорочних и годишњих програма рада, одлучивање о пословању Фонда, спровођење конкурса о именовању директора Фонда, одлучивање о другим питањима и обављање других послова у складу са законом и Статутом Фонда. Директор Директора Фонда, по спроведеном конкурсу именује Управни одбор Фонда, уз претходну сагласност Владе, на период од четири године. Директора Покрајинског фонда именује Управни одбор Фонда на предлог надлежног органа аутономне покрајине. Надлежност директора Фонда обухвата организовање рада, пословања и одговорност за законитост рада у Фонду, представљање и заступање Фонда, извршавање одлука Управног одбора, доношење аката о организацији и систематизацији запослених уз сагласност Управног одбора, руковођење радом запослених и вршење других послова у складу са законом и статутом Фонда. Директор Фонда је истовремено и директор стручне службе Фонда док је директор Покрајинског фонда истовремено и директор стручне службе Покрајинског фонда. 1.3 Организациона структура Фонда У циљу успешног обављања делатности као и доступности остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања свим осигураницима, Фонд је на функционалном и територијалном принципу образовао следеће организационе јединице: 1) Дирекцију Фонда; 2) Службу дирекције у Приштини; 3) Дирекцију Покрајинског фонда у Новом Саду; 4) 35 филијала; 5) 13 служби филијала и 6) 121 испоставу. Интерна финансијска контрола Интерна финансијска контрола представља скуп политика и процедура које руководство успоставља у циљу економичног, ефикасног и ефективног испуњавања циљева субјекта ревизије, поштовања спољашњих правила и политика управљања, заштите имовине и података, спречавања и препознавања превара и грешака, очувања квалитета рачуноводствених евиденција и правовременог пружања поузданих финансијских и управљачких информација. Интерна контрола у јавном сектору код корисника јавних средстава обухвата: 1) финансијско управљање и контролу; 2) интерну ревизију; 3) хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије коју обавља Министарство финансија Централна јединица за хармонизацију. Фонд је Министарству финансија, Централној јединици за хармонизацију, доставио Годишњи извештај o систему финансијског управљања и контроле за годину 01 : /19 од 28. марта године у року прописаном одредбама члана 13 Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање 12

13 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору 14, као и Годишњи извештај о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије за годину у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање 01 : /19 од 29. марта године у року прописаном одредбама члана 32 Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору Финансијско управљање и контрола Финaнсиjскo упрaвљaњe и кoнтрoлa je систeм пoлитикa, прoцeдурa и aктивнoсти кoje успoстaвљa, oдржaвa и рeдoвнo aжурирa рукoвoдилaц кoрисникa jaвних срeдстaвa, a кojим сe упрaвљajући ризицимa oбeзбeђуje увeрaвaњe у рaзумнoj мeри дa ћe сe циљeви кoрисникa jaвних срeдстaвa oствaрити нa прaвилaн, eкoнoмичaн, eфикaсaн и eфeктивaн нaчин. Финансијско управљање и контрола обухвата пет међусобно повезаних елемената: 1) контролно окружење; 2) управљање ризицима; 3) контролне активности; 4) информисање и комуникација; 5) праћење и процена система Контролно окружење У циљу успостављања квалитетног контролног окружења које подразумева лични и професионални интегритет и етичке вредности руководства и запослених, начин управљања, одређивање мисија и циљева, организациону структуру, успостављање поделе одговорности и овлашћења, политике и праксу у људским ресурсима као и компетентност запослених, Фонд је донео следеће акте: 1) стратешки документи: Програм рада, Финансијски план и Стратешки план рада; 2) општи акти: Статут Фонда, Правилник о организацији Фонда, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Фонду, Пословник Управног одбора, Кодекс пословне етике и понашања запослених; 3) остали општи акти: у току године у Фонду је био у примени велики број правилника, одлука, упутстава и инструкција које су донели Управни одбор Фонда, директор Фонда и директор Покрајинског Фонда. Фонд је успоставио контролно окружење које позитивно утиче на пословање у складу са прописима, интерним актима и на заштиту средстава и података Управљање ризицима Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати супротан ефекат на остварење циљева корисника јавних средстава. Фонд је усвојио Стратегију управљања ризицима и има дефинисане пословне циљеве и усвојену Политику квалитета, Програм рада, Финансијски план и План набавки. Регистар ризика се припрема за сваки процес односно подпроцес у обрасцу који је саставни део Процедуре за финансијско управљање и контролу. Образац садржи преглед свих ризика идентификованих за пословне активности у оквиру процеса, преглед постојећих контролних механизама као и проценат преосталог ризика након примењених контрола. 14 Службени гласник РС, бр.99/11 и 106/13 15 Службени гласник РС, бр. 99/11 13

14 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Контролне активности У циљу успостављања контролних поступака ради сводећи ризике на прихватљив ниво у Фонду су донета упутства, процедуре и инструкције којима су одређени контролни поступци. Најбројнија су упутства, процедуре и инструкције за извршавање основне делатности Фонда. Пословни процеси су описани у процедурама и подпроцедурама у оквиру увођења и имплементације ISO стандарда и успостављања финансијског управљања и контроле. Поред описа пословног процеса описане су и пословне активности, донета упутства и инструкције. У већини случајева упутства садрже описе интерних контрола. Све процедуре су доступне запосленима на порталу ISO стандарда, интранету или се достављају интерном поштом директорима Филијала Информације и комуникација Рачуноводствени систем Одредбама члана 16. став 9. Уредбе о буџетском рачуноводству прописано је да корисници буџетских средстава и организације обавезног социјалног осигурања, интерним општим актом дефинишу: 1) организацију рачуноводственог система; 2) интерне рачуноводствене контролне поступке; 3) лица која су одговорна за законитост, исправност и састављање исправа о пословној промени и другом догађају и 4) кретање рачуноводствених исправа као и рокове за њихово достављање. Директор Фонда донео је Правилник о рачуноводству Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 01 број: /12 од 26. октобра године којим је уређено да Фонд примењује готовинску основу за вођење рачуноводства и да се финансијски извештаји припремају на принципима готовинске основе. Такође, уређено је да се пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, уредно, хронолошки и ажурно у складу са структуром која је прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем и Контном плану Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање којим су утврђена на седмом и осмом нивоу. Пословне књиге Фонда, дневник, главна књига, помоћне књиге и евиденције, воде се у електронском облику или у слободним листовима у Дирекцији Фонда, Дирекцији Покрајинског фонда и филијалама Фонда. Фонд води пословне књиге у електронском облику коришћењем рачуноводственог софтвера израђеног од стране Сектора информационих технологија Дирекције Фонда, рачуноводственог софтвера израђеног од стране Сектора информационих технологија Дирекције Покрајинског фонда и имплементираних уговорених софтвера. У претходним ревизијама утврђено је да постоје два независна рачуноводствена система у Дирекцији Фонда и филијалама које су организационо везане за Дирекцију Фонда и Дирекцији Покрајинског фонда и филијалама које су организационо везане за Дирекцију Покрајинског фонда. Налаз: У Фонду постоје два независна рачуноводствена система организована у Дирекцији Фонда и филијалама које су организационо везане за Дирекцију Фонда и Дирекцији Покрајинског фонда и филијалама које су организационо везане за Дирекцију Покрајинског фонда. Ризик: Постојање два независна рачуноводствена система повећава ризик од генерисања погрешних података у финансијским извештајима. 14

15 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Препорука: Препоручујемо одговорним лицима Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да успоставе јединствени рачуноводствени систем на нивоу ентитета како би се смањио ризик од генерисања погрешних података у финансијским извештајима Праћење и процена система Праћење и процена система обухвата увођење система за надгледање финансијског управљања и контроле проценом адекватности и ефикасности његовог функционисања и обавља се текућим увидом, самопроцењивањем и интерном ревизијом. У Годишњем извештају о систему финансијског управљања и контрола за годину, који је поднет министру надлежном за послове финансија, наведено је да Фонд прихвата и спроводи усаглашене препоруке интерних ревизора, прати извршење препорука за унапређење система финансијског управљања и контроле, као и да су извештаји интерне ревизије доступни запосленима у областима на које се односе. Завршни рачун Одредбама члана 78 Закона о буџетском систему уређен је поступак припреме, састављања и подношења завршних рачуна организација за обавезно социјално осигурање. Организације за обавезно социјално осигурање доносе одлуке о завршним рачунима, усвајају извештаје о извршењу финансијских планова и подносе их Управи за трезор до 30. априла текуће године за претходну годину. Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова 16, донетим на основу члана 75 ст. 2 и 4 Закона о буџетском систему, уређене су врсте финансијских извештаја и садржина образаца за финансијске извештаје. Управни одбор Фонда је усвојио Одлуку о усвајању завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину 17. Фонд је Министарству финансија Управи за трезор доставио Одлуку о усвајању Завршног рачуна за годину, Извештај о извршењу финансијског плана за годину 18 и Завршни рачун који садржи: 1) Биланс стања на дан године Образац 1, 2) Биланс прихода и расхода у периоду од до године Образац 2, 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од до године Образац 3, 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од до године Образац 4, 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од до године Образац Извештај о извршењу буџета Сагласно Правилнику о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања, Извештај о извршењу буџета је саставни део завршног рачуна. Састављање извештаја се врши на обрасцу чији је назив Извештај о извршењу буџета- Образац Службени гласник РС, бр. 18/ /2 број /14 од 18. априла /2 број: /15 од 18. априла

16 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Финансијски план Финансијски планови организација за обавезно социјално осигурање, у смислу члана 3 Закона о буџетском систему, јесу део буџетског система чији се интегритет, између осталог, обезбеђује јединственом буџетском класификацијом. Финансијске планови организација за обавезно социјално осигурање доносе надлежни органи организација за обавезно социјално осигурање уз сагласност Народне скупштине 19 и састоје се од општег и посебног дела, утврђен на начин који прописује министар финансија 20. Сагласно одредби члана 38 став 1 Закона о буџетском систему, организације за обавезно социјално осигурање обавезне су да припреме финансијске планове на основу смерница утврђених Фискалном стратегијом. Релевантни инпути - смернице за састављање финансијског плана Фонда за годину предочени су Фонду актом Министарства финансија број: / од 7. новембра године. Доношење финансијског плана Фонда, сагласно одредби члана 160 став 1 тачка 5) Закона о пензијском и инвалидском осигурању, у надлежности је Управног одбора Фонда. Измене и допуне финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање, у сврху њиховог уравнотежења, уређене су одредбама члана 47 Закона о буџетском систему. Одредбом члана 112 став 1 Закона о буџетском систему прописано је увођење програмске класификације у финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање од доношења финансијских планова за годину. У складу са планираним преласком организација за обавезно социјално осигурање на програмски начин израде финансијских планова, у организацији Министарства финансија одржане су обуке за израду програмског буџета и дефинисања програмских информација, циљева и показатеља учинка. Предлог форме и садржаја програмске структуре финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање усклађен је између Министарства финансија и организација за обавезно социјално осигурање. Расходи и издаци Фонда планирани су у оквиру два програма: Подршка спровођењу послова из надлежности Фонда, који обухвата активности везане за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања, административну подршку и управљање радом Фонда и садржи две програмске активности: 0001 Администрација и управљање (расходи за запослене, коришћење роба и услуга, инвестиције и остали расходи) и 0002 Исплата разлике по ванредном усклађивању корисницима војних пензија Права из социјалног осигурања, који обезбеђује исплату остварених права из обавезног пензијског и инвалидског осигурања и права остварених по посебним прописима и садржи осам програмских активности: 0001 Старосне пензије, 0002 Инвалидске пензије, 0003 Породичне пензије, 0004 Накнаде за негу и помоћ и телесно оштећење, 0005 Инвалидске накнаде, 0006 Погребни трошкови и остала права, 0007 Друштвени стандард пензионера и 0008 Трансфери другим организацијама за обавезно социјално осигурање. Одредбама чланом 106 Закона о буџетском систему прописано је да ће се прописи на основу овлашћења из тог закона донети у року од годину дана од дана ступања на снагу тог 19 Одредба члана 6 став 3 Закона о буџетском систему 20 Одредба члана 28 став 7 Закона о буџетском систему 16

17 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину закона, као и да ће се подзаконски акти донети до дана ступања на снагу тог закона примењивати ако нису у супротности са тим законом, до доношења одговарајућих прописа на основу овог закона. С обзиром на то да министар надлежан за послове финансија, сагласно члану 28 став 7 Закона о буџетском систему, у прописаном року од годину дана од дана ступања на снагу важећег Закона о буџетском систему и за сво време од ступања на снагу овог закона, није донео подзаконски акт којим се утврђује садржај општег и посебног дела финансијског плана за организације обавезног социјалног осигурања, Фонд је приликом усвајања Финансијског план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину (у даљем тексту: Финансијски план Фонда за 2018 годину), користио обрасце прописане Правилником о начину утврђивања садржаја финансијског плана организација обавезног социјалног осигурања 21, који је донет на основу Закона о буџетском систему из године, модификоване са додатком програмске класификације. У овим обрасцима није садржана класификација расхода и издатака према изворима финансирања укључујући и вишак прихода и примања и нераспоређени вишак прихода из ранијих година, што умањује транспарентност финансијског плана са становишта дефинисања извора средстава из којих се финансирају расходи и издаци. Дефинисање извора средстава из којих се финансирају расходи и издаци и у финансијским плановима Фонда од значаја је за анализе кретања у пензијском систему и пројектовање будућих законских решења у систему овог вида социјалног осигурања на дужи временски период. Финансијски план Фонда за 2018 годину донео је Управни одбор на седници од 22. новембра године 22, на који је Одлуком о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину 23 дата сагласност Народне скупштине. Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину донео је Управни одбор Фонда на седници од 4. септембра године 24, на коју је Одлуком о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину 25 дата сагласност Народне скупштине. Одлука о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину, у циљу уравнотежења Финансијског плана Фонда за годину, условљена је доношењем Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 26, као и ради поступања по Закључку Владе 05 : / од 6. августа године, којим се сагласила да субјект приватизације ПКБ Корпорација ад. Београд, дуг по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање ПКБ Корпорације и њених зависних друштава (Ветеринарска станица ПКБ д.о,о, Падинска Скела и Институт ПКБ Агроекономик д.о.о. Београд-Падинска Скела), регулише уговорним односом са Фондом. Законом о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању прописан је престанак важења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија 27 са 30. септембром године, тако да ће за исплату нето пензија бити потребно додатних 4,64 милијарди динара у години. Осим тога, прописано је увођење новог института у систем обавезног пензијског и инвалидског осигурања - новчаног износа као увећање уз пензију - 21 Службени гласник РС, бр. 81/04 22 Службени гласник РС, бр. 114/17 23 Службени гласник РС, бр. 113/17 24 Службени гласник РС, бр. 74/18 25 Службени гласник РС, бр. 73/18 26 Службени гласник РС, бр. 73/18 27 Службени гласник РС", бр. 116/14 и 99/

18 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину који по својој суштини представља меру социјалне заштите који се финансира из буџета Републике Србије, с изузетком за годину где се финансирање расхода применом овог института врши из средстава Фонда, тако да је до краја године за ове намене потребно издвојити 2,00 милијарде динара. Додатна средства за спровођење измена и допуна у систему обавезног пензијског и инвалидског осигурања обезбеђена су прерасподелом средстава по апропријацијама у оквиру укупно расположивих средстава по Финансијском плану Фонда за годину (615,58 милијарди динара), а повећање првобитно планираног износа прихода и примања односи се на спровођење Закључка Владе РС за ПКБ Корпорацију. Финансијски план Фонда за годину састоји се из општег и посебног дела. Општи део садржи податке о приходима и примањима и расходима и издацима Фонда уз коришћење и програмске класификације, док су у посебном делу финансијског плана исказани расходи и издаци са детаљнијим подацима за специфичне расходе из групе 471 Права из социјалног осигура, такође уз коришћење програмске класификације. У току године директор Фонда донела је седам одлука о преусмеравању апропријација за расходе и издатке утврђене финансијским планом Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину у оквирима прописаног. Ребалансираним Финансијским планом Фонда за годину процењен је обим прихода и примања у износу од 616,29 милијарди динара и обим расхода и издатака у износу од 616,29 милијарди динара. Сагласно одредби члана 61 став 11 Закона о буџетском систему, Фонд на основу одлуке директора може вршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода и издатка у износу до 10%. У току године директор Фонда донела је шест одлука којима је извршено преусмеравање апропријација у границама прописаним Законом о буџетском систему. Фонд је приликом усвајања Финансијског план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину и Одлуке о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину, у недостатку подзаконског акта, користио обрасце прописане Правилником о начину утврђивања садржаја финансијског плана организација обавезног социјалног осигурања, који је донет на основу Закона о буџетском систему из године, са додатком програмске класификације која је у примени од године, тако да у овим актима није садржана класификација расхода и издатака према изворима финансирања укључујући и вишак прихода и примања и нераспоређени вишак прихода из ранијих година, што није у складу са одредбама члана 29 Закона о буџетском систему. Остала питања: У циљу стварања услова да се финансијски планови организација за обавезно социјално осигурање као делови буџетског система припремају и извршавају на основу система јединствене буџетске класификације, која је елемент интегритета буџетског система, потребно је да министар надлежан за послове финансија подзаконским актом уреди уреди садржај општег и посебног дела финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање применом система јединствене буџетске класификације која укључује и класификацију расхода и издатака према изворима финансирања Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине Укупно исказани текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 износили су хиљада динара. 18

19 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Табела број 1: Преглед остварених текућих прихода и примања од нефинансијске имовине по изворима финансирања у години (у хиљадама динара) Износ остварених прихода Приходи из буџета Из осталих Укупно Буџет ООСО извора (од 3 до 5) Социјални доприноси Донације, помоћи и трансфери Други приходи Меморандумске ставке за рефундацију расхода Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу Примања од продаје основних средстава Текући приходи и примања Финансијским планом Фонда за годину планирани су текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од хиљада динара. У години остварени су текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 100% планираних текућих приходи и примања од продаје нефинансијске имовине Текући приходи Фонд је у финансијским извештајима исказао остварене текуће приходе у износу од хиљаде динара. Табела број 2: Преглед односа остварених текућих прихода у и години (у хиљадама динара) Остварено Разлика (4-3) Доприноси за социјално осигурање Трансфери од других нивоа власти ( ) Приходи од имовине (10.381) Приходи од продаје добара и услуга Новчане казне и одузета имовинска корист Добровољни трансфери од физичких и правних лица 10 - (10) Мешовити и неодређени приходи Меморандумске ставке за рефундацију расхода Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу Текући приходи Финансијским планом Фонда за годину планирани су текући приходи у износу од хиљада динара. У години остварени су текући приходи у износу од 100% планираних текућих прихода. Припадност јавних прихода и финансирање организација обавезног социјалног осигурања уређено је Законом о буџетском систему и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање, којим је одредбом члана 65 прописана сходна примена Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Одредбом члана 26 Закона о буџетском систему прописано је да организацијама за обавезно социјално осигурање припадају доприноси за обавезно социјално осигурање, донације и трансфери и остали приходи и примања у складу са законом. Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање уређују се доприноси за обавезно социјално осигурање, обвезници доприноса, основице доприноса, стопе доприноса, начин обрачунавања и плаћања доприноса, као и друга питања од значаја за утврђивање и плаћање доприноса. Одредбом члана 65 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање прописано је да се у погледу утврђивања, наплате и повраћаја 19

20 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину доприноса, правних лекова, камате, казнених одредби и других питања која нису уређена тим законом, изузев одредаба које се односе на пореска ослобођења, олакшице и отпис, примењују одговарајуће одредбе закона који уређује порез на доходак грађана, односно закона који уређује порески поступак и пореску администрацију, ако тим законом поједина питања нису друкчије уређена. Финансирање Фонда уређено је и одредбама чл Закона о пензијском и инвалидском осигурању 28 (у даљем тексту: Закон). У поступку ревизије извршено је тестирање доприноса за социјално осигурање, трансфера од других нивоа власти и трансферa између буџетских корисника на истом нивоу Доприноси за социјално осигурање конто Фонд је у финансијским извештајима исказао приходе од доприноса за социјално осигурање у износу од хиљада динара. У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 у вези са приходима од доприноса за социјално осигурање. Табела број 3: Преглед односа остварених текућих прихода од доприноса за социјално осигурање у 2017 и години (у хиљадама динара) Конто Остварено Разлика Доприноси за социјално осигурање на терет запослених Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати (55.567) Доприноси за социјално осигурање Финансијским планом Фонда за годину планирани су текући приходи по основу социјалних доприноса у износу од хиљада динара. У години остварени су текући приходи по основу социјалних доприноса у износу од 101% планираних текућих прихода по основу социјалних доприноса. Увидом у синтетички Групни закључни лист за период године и финансијске извештаје у периоду године, утврђено је да је стање исказано на контима усаглашено. Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна 29 прописани су услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода, као подрачуна система консолидованог рачуна трезора Републике и распоред средстава са тих рачуна код Управе за трезор. Одредбом члана 29 став 1 наведеног правилника прописано је да Управа за трезор обавештава надлежни орган организације обавезног социјалног осигурања о уплатама и распореду јавних прихода, односно доставља извештаје о бруто наплати јавних прихода, извршеним повраћајима и распоређеним и нераспоређеним износима тих прихода најкасније до трећег радног дана у месецу за претходни месец. 28 Службени гласник РС, бр. 34/03, 64/04 - одлука УСРС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 63/06 - одлука УСРС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 и 73/18) 29 Службени гласник РС, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/18, 44/18 - др. закон, 104/18 i 14/19 20

21 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Фонд је извршио годишње сравњење података са подацима из Извештаја Т Трезора, Управе за трезор на дан 31. децембра године и утврдио укупно неслагање у износу од хиљадa динара. Износ неслагања се односи на дупло исказане промене на уплатним рачунима и одговарајућим уплатним рачунима групе 721 по основу спроведених промена на уплатним рачунима и у пословним књигама Фонда на основу Закључка Владе Републике Србије 30, и на новчана средства уплаћена на рачун Дирекције Фонда, а односе се на принудни откуп акција. Неслагање на уплатном рачуну Текући трансфери од других нивоа власти у корист Фонда за осигуранике запослене износи хиљада динара и односи се на спроведене обрачунске налоге по основу наведеног закључка Владе који се евидентирају тако што се врши сторно са у корист одговарајућих групе Доприноси за социјално осигурање. Када се искључе дупло исказани износи и примање по основу принудног откупа акција, неслагање износи 497 хиљада динара (књиговодствени подаци Фонда су мањи за наведени износ). Пореска управа, сагласно одредбама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Закона о пореском поступку и пореској администрацији, врши контролу обрачунавања и плаћања доприноса. Пореска управа на основу података из појединачне пореске пријаве, по плаћању обавезе по свакој појединачној пореској пријави, распоређује средства по територијама и уплатним рачунима јавних прихода и саставља рекапитулацију, као основ за пренос средстава са јединственог уплатног рачуна на уплатне рачуне јавних прихода. Пореска управа и организације обавезног социјалног осигурања дужни су да међусобно размењују податке о обвезницима доприноса, обвезницима обрачунавања и плаћања доприноса, основицама доприноса, износима задужених и наплаћених доприноса, као и друге службене податке везане за доприносе. Фонд је испостављао захтеве Пореској управи за достављање података о стању дуга и података о обвезницима доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за годину. Табела број 4: Преглед службене преписке између Фонда и Пореске управе Редни број 1. Захтев Фонда Одговор Пореске управе и датум и датум Захтев за достављање података о обвезницима доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и стању дуга закључно са године и са године /18 од године Обавештење о обвезницима доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и стању дуга закључно са године и са године /2018-3/2018-К0071 од године Напомена Укупан дуг са године хиљада динара Камата са године хиљада динара Укупан дуг са године хиљада динара Камата са године хиљада динара 30 Закључак Владе број: 1343/07-07 од године 21

22 Редни број 2. 3 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Захтев Фонда Одговор Пореске управе и датум и датум Захтев за достављање података о обвезницима доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и стању дуга закључно са , и године Захтев за достављање података о обвезницима доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и стању дуга закључно са године /19 од године /19 од године Није добијен одговор Није добијен одговор Напомена На основу спроведених ревизорских поступака, утврђено је да приходи од доприноса за социјално осигурање исказани на синтетичким контима у оквиру групе Доприноси за социјално осигурање не садрже материјално значајна погрешна исказивања Трансфери од других нивоа власти конто Фонд је у финансијским извештајима исказао ове приходе у износу од хиљаде динара. У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 у вези са приходима по основу трансфера од других нивоа власти. Табела број 5: Преглед односа остварених текућих прихода по основу трансфера од других нивоа власти у и години (у хиљадама динара) Конто Остварено Разлика Текући трансфери од других нивоа власти ( ) Финансијским планом Фонда за годину планирани су текући приходи по основу трансфера од других нивоа власти у износу од хиљаде динара, од тога трансфери са раздела Министарства финансија планирани су у износу од хиљаде динара, док су са раздела Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања планирана у износу од хиљада динара. У години остварени су текући приходи по основу трансфера од других нивоа власти у износу од 96% планираних текућих прихода по основу трансфера од других нивоа власти. Увидом у синтетички Групни закључни лист за период године и финансијске извештаје у периоду године, утврђено је да је стање исказано на контима усаглашено. Са раздела Министарства финансија, сагласно члану 173 Закона, трансферишу се средства по основу државне гаранције за обавезе Фонда за остваривање права по основу обавезног пензијског и инвалидског осигурања. Трансферима који се извршавају са раздела 22

23 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обезбеђују се средства за исплату права по посебним прописима и то: средства за права из пензијског и инвалидског осигурања која су остварена под повољнијим условима у односу на услове утврђене Законом о пензијском и инвалидском осигурању (члан 235 Закона); средства за покриће разлике између најнижег износа пензије утврђеног применом члана 76 Закона и износа пензије која би осигуранику припадала без његове примене (члан 207 Закона). Законом о буџету Републике Србије за годину на разделу 16 Министарство финансија, функција 90 Социјална заштита некласификована на другом месту, у оквиру економске класификације 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, за трансфер Фонду планирана су средства у износу од хиљада динара. Трансфери по овом основу остварени су у износу од хиљада динара. Законом о буџету Републике Србије за годину на разделу 30 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, функција 90 - Социјална заштита некласификована на другом месту, у оквиру економске класификације 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, за трансфер Фонду планирана су средства у износу од хиљада динара. Трансфери по овом основу остварени су у износу од хиљада динара. У поступку ревизије извршен је увид у табеларне прегледе трансфера од Министарства финансија и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, по категоријама осигураника за годину. На основу спроведених ревизорских поступака, утврђено је да приходи трансфера од других нивоа власти исказани на синтетичким контима у оквиру групе Трансфери од других нивоа власти не садрже материјално значајна погрешна исказивања Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу конто Фонд је у финансијским извештајима исказао ове приходе у износу од хиљаде динара. У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 у вези са приходима по основу трансфера између буџетских корисника на истом нивоу. Табела број 6: Преглед односа остварених текућих прихода по основу трансфера између буџетских корисника на истом нивоу у и години (у хиљадама динара) Конто Остварено Разлика Трансфери између организација за обавезно социјално осигурање Финансијским планом Фонда за годину планирани су текући приходи по основу трансфера између буџетских корисника на истом нивоу у износу од хиљаде динара. У години остварени су текући приходи по основу трансфера између буџетских корисника на истом нивоу у износу од 100% планираних текућих прихода по основу трансфера између буџетских корисника на истом нивоу. Увидом у синтетички Групни закључни лист за период године и финансијске извештаје у периоду године, утврђено је да је стање исказано на контима усаглашено. 23

24 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Табела број 7: Преглед остварених прихода по основу трансфера између буџетских корисника на истом нивоу на субаналитичком нивоу Конто (у хиљадама динара) Остварено Допринос за пензијско и инвалидско осигурање незапослених који уплаћује Национална служба за запошљавање Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених који примају накнаду за време привремене спречености за рад (боловање) по прописима о здравственом осигурању, који уплаћује Републички фонд за здравствено осигурање Допринос за пензијско и инвалидско осигурање који плаћа Национална служба за запошљавање по члану 45. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника који примају накнаду за време привремене спречености за рад (боловање) Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за физичка лица која, у складу са законом, самостално обављају привредну и другу делатност као основно занимање док примају накнаду за време привремене спречености за рад (боловање) по прописима о здравственом осигурању коју плаћа Републички фонд за здравствено осигурање или док су на породиљском одсуству Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања Допринос за пензијско и инвалидско осигурање незапослених који уплаћује Национална служба за запошљавање конто Фонд је у пословним књигама евидентирао ове приходе у износу од хиљаде динара. Финансијским планом Фонда за годину планирани су текући приходи по основу трансфера доприноса за пензијско и инвалидско осигурање незапослених који уплаћује Национална служба за запошљавање у износу од хиљаде динара. У години остварени су текући приходи по основу трансфера доприноса за пензијско и инвалидско осигурање незапослених који уплаћује Национална служба за запошљавање у износу од 99% планираних текућих прихода по основу трансфера доприноса за пензијско и инвалидско осигурање незапослених. Увидом у синтетички Групни закључни лист за период године и финансијске извештаје у периоду године, утврђено је да је стање исказано на контима усаглашено. На основу спроведених ревизорских поступака, утврђено је да приходи трансфера између буџетских корисника на истом нивоу исказани на синтетичким контима у оквиру групе Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу не садрже материјално значајна погрешна исказивања Примања од задуживања и продаје финансијске имовине конто Фонд је у Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 исказао примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од хиљаде динара. Табела број 8: Преглед примања од задуживања и продаје финансијске имовине (у хиљадама динара) Конто Извршено Разлика (4-3) Примања од продаје домаће финансијске имовине Примања од продаје домаће финансијске имовине

25 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Примања од продаје домаће финансијске имовине конто На овој економској класификацији евидентирају се примања: од продаје домаћих хартија од вредности изузев акција; примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти; примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама; примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама; примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама; примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи; примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи; примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи и примања од продаје домаћих акција и осталог капитала. Финансијским планом Фонда за годину планирана су примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од хиљада динара. Остварена примања у години износили су хиљада динара, односно 2.575% планираног износа. Увидом у синтетички Групни закључни лист за период године и финансијске извештаје за годину, утврђено је да је стање исказано на контима усаглашено. У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 у вези са примањима од продаје домаће финансијске имовине која се односе на аранжман са ПКБ Корпорацијом а.д. Београд. Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама - конто Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама - конто , исказан је у Извештају о извршењу буџета у периоду од године Образац 5 у износу од хиљада динара. У поступку ревизије извршено је тестирање трансакција које се односе на примања од продаје домаће финансијске имовине по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање ПКБ Корпорације а.д. Београд. Основ за евидентирање примања на овом конту описана је у Напомени број Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине конто На основу узорковане документације, утврђено је да примања од продаје домаће финансијске имовине исказани на синтетичким контима у оквиру групе Примања од продаје домаће финансијске имовине не садрже материјално значајна погрешна исказивања Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину Укупно исказани текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у Извештају о извршењу буџета у периоду од до године износили су хиљада динара. Табела број 9: Преглед извршених текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину по изворима финансирања у години (у хиљадама динара) Износ извршених расхода и издатака Из буџета Из буџета Из осталих Укупно Републике ООСО извора Расходи за запослене Коришћење услуга и роба Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

26 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину (у хиљадама динара) Износ извршених расхода и издатака Из буџета Из буџета Из осталих Укупно Републике ООСО извора Донације, дотације, трансфери Социјално осигурање и социјална заштита Остали расходи Основна средства Текући расходи и издаци Текући расходи класа Фонд је у Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 исказао текуће расходе у износу од хиљада динара. Табела број 10: Преглед извршених текућих расхода у и години (у хиљадама динара) Конто Извршено Разлика (4-3) Расходи за запослене (12.270) Коришћење услуга и роба Отплата камата и пратећи трошкови задуживања (4.552) Донације, дотације, трансфери Социјално осигурање и социјална заштита Остали расходи ( ) Текући расходи Расходи за запослене конто Фонд је у Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 исказао расходе за запослене у износу од хиљадe динара, од чега хиљада динара (97%) на терет средстава остварених из социјалног доприноса као изворног прихода Фонда и хиљада динара (3%) из осталих извора. Табела број 11: Преглед извршених расхода за запослене у и години (у хиљадама динара) Конто Извршено Разлика (4-3) Плате, додаци и накнаде запослених (14.535) Социјални доприноси на терет послодавца (944) Накнаде у натури (1.837) Социјална давања запосленима Накнада трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи (1.197) Расходи за запослене (12.270) Плате, додаци и накнаде запослених конто На овој економској класификацији евидентирају се расходи за плате, додатке и накнаде запослених. У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 у вези са расходима за плате, додатке и накнаде запослених. 26

27 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Табела број 12: Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Р.Б. Финансијски план са ребалансом и преусмереним апропријацијама Исказано извршење у години Налаз ревизије Налаз ревизије у односу на Фин. план са ребалансом и преусмереним апропријацијама (у хиљадама динара) Налаз ревизије у односу на исказано извршење (5/3)* (5/4) * % 100% Фонд је у Извештају о извршењу буџета у периоду од године Образац 5 исказао расходе за плате, додатке и накнаде запослених у износу од хиљада динара. У години ови расходи извршени су у износу од хиљада динара, тако да су ови расходи у години у односу на годину извршени у мањем износу од 0,52%. Финансијским планом Фонда за годину за исплату плата, додатака и накнада запослених планирана су средства у износу од хиљада динара. Одлукама о преусмеравању апропријација извршено је умањење апропријације за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 400 хиљада динара, тако да су укупно одобрена средства за исплате плате, додатака и накнада запослених износила хиљада динара. Извршени расходи за исплате плата, додатака и накнада запослених у години износили су хиљада динара, односно 100% планираног износа. Увидом у синтетички Групни закључни лист за период године и финансијске извештаје за годину, утврђено је да је стање исказано на контима усаглашено. У поступку ревизије извршено је тестирање трансакција које се односе на расходе за плате, додатке и накнаде запослених за месеце јануар и јул године, као и валидност рачуноводствене документације за трансакције које су извршене током године и односе се на исплату плата, додатака и накнада за 21 запосленог Фонда. На основу узорковане документације, расходи исказани на синтетичким контима у оквиру групе Плате, додаци и накнаде запослених не садрже материјално значајна погрешна исказивања Социјални доприноси на терет послодавца конто На овој економској класификацији евидентирају се: допринос за пензијско и инвалидско осигурање; допринос за здравствено осигурање; допринос за незапосленост. У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 у вези са расходима за социјалне доприносе на терет послодавца. Табела број 13: Социјални доприноси на терет послодавца Р.Б. Финансијски план са ребалансом и преусмереним апропријацијама Исказано извршење у години Налаз ревизије Налаз ревизије у односу на Фин. план са ребалансом и преусмереним апропријацијама (у хиљадама динара) Налаз ревизије у односу на исказано извршење (5/3)* (5/4) * % 100% Фонд је у Извештају о извршењу буџета у периоду од године Образац 5 исказао расходе за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од хиљада динара. У години ови расходи извршени су у износу од хиљада динара, 27

28 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину тако да су ови расходи у години у односу на годину извршени у већем износу од 0,19%. Финансијским планом Фонда за годину за социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у износу од хиљада динара. Одлукама о преусмеравању апропријација извршено је увећање апропријације за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 400 хиљада динара, тако да су укупно одобрена средства за социјалне доприносе на терет послодавца износила хиљада динара. Извршени расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у години износили су хиљада динара, односно 100% планираног износа. Увидом у синтетички Групни закључни лист за период године и финансијске извештаје за годину, утврђено је да је стање исказано на контима усаглашено. У поступку ревизије извршено је тестирање трансакција које се односе на расходе за социјалне доприносе на терет послодавца за месеце јануар и јул године. На основу узорковане документације, расходи исказани на синтетичким контима у оквиру групе Социјални доприноси на терет послодавца не садрже материјално значајна погрешна исказивања Коришћење услуга и роба конто Фонд је у Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 исказао расходе за коришћење услуга и роба у износу од хиљада динара, од чега хиљада динара (94%) на терет средстава остварених из социјалног доприноса као изворног прихода Фонда и хиљада динара (6%) из осталих извора. Табела број 14: Преглед извршених расхода за коришћење услуга и роба у и години (у хиљадама динара) Конто Извршено Разлика (4-3) Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Коришћење услуга и роба У поступку ревизије извршено је тестирање сталних трошкова, услуга по уговору, текућих поправки и одржавања и материјалa Стални трошкови конто На овој економској класификацији евидентирају се: трошкови платног промета и банкарских услуга; енергетске услуге; комуналне услуге; услуге комуникација; трошкови осигурања; закуп имовине и опреме и остали трошкови. У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 у вези са расходима за сталне трошкове. 28

29 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Табела број 15: Стални трошкови Р.Б. Финансијски план са ребалансом и преусмереним апропријацијама Исказано извршење у Налаз ревизије Налаз ревизије у односу на Фин. план са ребалансом и преусмереним апропријацијама (у хиљадама динара) Налаз ревизије у односу на исказано извршење (5/3)* (5/4) * Фонд је у Извештају о извршењу буџета у периоду од године Образац 5 исказао да су расходи за сталне трошкове извршени у износу од хиљада динара. У години ови расходи извршени су у износу од хиљада динара, тако да су ови расходи у години у односу на годину извршени у већем износу од 5%. Финансијским планом Фонда за годину за сталне трошкове планирана су средства у износу од хиљада динара. Одлукама о преусмеравању апропријација извршено је увећање апропријације за сталне трошкове у износу од хиљада динара, тако да су укупно одобрена средства за сталне трошкове износила хиљада динара. Извршени расходи за сталне трошкове у години износили су хиљада динара, односно 92% планираног износа. Увидом у синтетички Групни закључни лист за период године и финансијске извештаје за годину, утврђено је да је стање исказано на контима усаглашено. Табела број 16: Преглед расхода за сталне трошкове (у хиљадама динара) Ред. бр. Конто Извршено у % Трошкови платног промета и банкарских услуга , Енергетске услуге , Комуналне услуге , Услуге комуникација , Трошкови осигурања , Закуп имовине и опреме , Остали трошкови ,22 Укупно Стални трошкови ,00% У поступку ревизије извршено је тестирање трансакција које се односе на расходе зa енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација и остали трошкови. Енергетске услуге конто Фонд је у години извршио расходе за енергетске услуге у износу од хиљада динара (у години хиљада динара). Табела број 17: Преглед расхода за енергетске услуге (у хиљадама динара) Ред. бр. Конто Извршено у % Услуге за ел.енергију ,76% Природни гас ,28% Угаљ ,76% Дрво 143 0,11% Лож уље ,32% Централно грејање ,78% Укупно Енергетске услуге ,00% 29

30 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину У поступку ревизије извршено је тестирање расхода за лож-уље конто Лож-уље конто Фонд је у години извршио расходе за лож уље у износу од хиљада динара и односе се на набавку лож уља. У поступку ревизије тестирани су расходи које је Фонд током године извршавао на основу Уговора о набавци лож уља 01 број /17 од 31. мај године, који је закључен у отвореном поступку јавне набавке. На основу узорковане документације, расходи исказани на синтетичком конту Енергетске услуге не садрже материјално значајна погрешна исказивања. Комуналне услуге конто Фонд је у години, извршио расходе за комуналне услуге у износу од хиљада динара (у години хиљада динара). Табела број 18: Преглед расхода за комуналне услуге (у хиљадама динара) Ред. бр. Конто Извршено у % Услуге водовода и канализације ,69% Дератизација 321 0,25% Димничарске услуге 104 0, Услуга заштите имовине ,85% Одвоз отпада , Услуге чишћења , Допринос за коришћење градског земљишта 1 0, Накнада за заштиту и унапређење животне средине Допринос за коришћење вода 5 0,00 Укупно Комуналне услуге ,00% У поступку ревизије извршено је тестирање расхода за услуге заштите имовине конто Услуга заштите имовине - конто Фонд је у години извршио расходе за услуге заштите имовине у износу од хиљада динара и односе се на услуге физичког обезбеђења објеката обезбеђење пословног простора. У поступку ревизије тестирани су расходи које је Фонд током године извршавао на основу Уговора за услугу заштите имовине - обезбеђивање пословног простора 01 број /17 од 10. октобра године, који је закључен у отвореном поступку јавне набавке и Анекса I Уговора о заштити имовине - обезбеђивање пословног простора број /17 од године, 01 број /18 од 18. септембра године. На основу узорковане документације, расходи исказани на синтетичком конту Комуналне услуге не садрже материјално значајна погрешна исказивања. Услуге комуникације конто Фонд је у години, извршио расходе за услуге комуникације у износу од хиљада динара (у години хиљада динара). Табела број 19: Преглед извршених расхода за услуге комуникације (у хиљадама динара) Ред. бр. Конто Извршено у % Телефон, телекс и телефакс ,01% Интернет и сл ,96% Услуге мобилног телефона ,97% Остале услуге комуникације 496 0,25% 30

31 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину (у хиљадама динара) Ред. бр. Конто Извршено у % Поштански трошкови ,28% Поштански трошкови по уговору ,52% Укупно Услуге комуникације ,00% У поступку ревизије извршено је тестирање поштанских трошкова по уговору конто Поштански трошкови по уговору конто Фонд је у години извршио расходе за поштанске трошкове по уговору у износу од хиљада динара и односе се на услуге о преносу поштанских пошиљки и пружању услуге нерезервисне универзалне комерцијалне поштанске услуге. У поступку ревизије тестирани су расходи које је Фонд током године извршавао на основу Уговора о преносу поштанских пошиљака (резервисане поштанске услуге) 01 број /17 од 22. децембра године, без спроведеног поступка јавних набавки на основу члана 7. став. 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама, у вези са Законом о поштанским услугама, Уговора о преносу поштанских пошиљака (Поштанске услуге - нерезервисане универзалне поштанске услуге) 01 број /17 од 22. децембра године у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуде и Уговора о пружању услуге нерезервисане - универзалне комерцијалне поштанске услуге 01 број /17 од 12. децембра године, у поступку јавне набавке мале вредности. На основу узорковане документације, расходи исказани на синтетичком конту Услуге комуникација не садрже материјално значајна погрешна исказивања. Остали трошкови конто Фонд је у години, извршио расходе за остале трошкове у износу од хиљада динара (у години хиљада динара). Табела број 20: Преглед извршених расхода за остале трошкове (у хиљадама динара) Ред. Извршено у Конто бр % Радио - телевизијска претплата 24 0,00% Остали непоменути расходи ,21% Ос.неп.тр-тр.гот.ис.ос.соц.дав - јед.ис.по з.вл /17-0,00% Ост.неп.тр.-тр.гот.испл.ост.соц.дав.-јед.ис.з.в / ,30% Ост.непом.расх.-тр.готов.испл. пензија ,47% Ост.непом.расх.-трошк.одр.прост. у оквиру стамб.зграда 118 0,01% Укупно Остали трошкови ,00% У поступку ревизије извршено је тестирање расхода за остале непоменуте трошкове конто и конто Остали непоменути трошкови конто и конто Фонд је у години извршио расходе за остале непоменуте трошкове у износу од хиљада динара и односе се на услугу готовинске исплате пензија и једнократних исплата пензионерима по закључцима Владе. У поступку ревизије тестирани су расходи које је Фонд током године извршавао на основу Уговора за готовинску исплату пензија 01 број /18 од 28. марта године, који је закључен у отвореном поступку јавне набавке и Уговора готовинска исплата пензија 01 број /17 од 27. марта године, који је закључен у отвореном поступку јавне набавке. 31

32 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину На основу узорковане документације, расходи исказани на синтетичком конту Остали трошкови не садрже материјално значајна погрешна исказивања Услуге по уговору конто На овој економској класификацији евидентирају се: административне услуге; компјутерске услуге; услуге образовања и усавршавања запослених; услуге информисања; стручне услуге; услуге за домаћинство и угоститељство; репрезентација и остале опште услуге. У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 у вези са расходима за услуге по уговору. Табела број 21: Услуге по уговору Р.Б. Финансијски план са ребалансом и преусмереним апропријацијама Исказано извршење у Налаз ревизије Налаз ревизије у односу на Фин. план са ребалансом и преусмереним апропријацијама (у хиљадама динара) Налаз ревизије у односу на исказано извршење (5/3)* (5/4) * Фонд је у Извештају о извршењу буџета у периоду од године Образац 5 исказао да су расходи за услуге по уговору извршени у износу од хиљада динара. У години ови расходи извршени су у износу од хиљада динара, тако да су ови расходи у години у односу на годину извршени у већем износу од 36%. Табела број 22: Преглед расхода за услуге по уговору у и години (у хиљадама динара) Ред. Извршено Извршено Разлика % промене Конто бр. у у (5-4) 7(6/4)* Административне услуге (1.438) (13) Компјутерске услуге (46.349) (52) Услуге образовања и усавршавања запослених (6.510) (61) Услуге информисања Стручне услуге (4.748) (13) Услуге за домаћинство и угоститељство Репрезентација (1.524) (39) Остале опште услуге Укупно Услуге по уговору Финансијским планом Фонда за годину за услуге по уговору планирана су средства у износу од хиљаду динара. Одлукама о преусмеравању апропријација извршено је увећање апропријације за услуге по уговору у износу од хиљада динара, тако да су укупно одобрена средства за услуге по уговору износила хиљаду динара. Извршени расходи за услуге по уговору у години износили су хиљада динара, односно 68% планираног износа. Увидом у синтетички Групни закључни лист за период године и финансијске извештаје за годину, утврђено је да је стање исказано на контима усаглашено. У поступку ревизије извршено је тестирање трансакција које се односе на расходе за остале опште услуге конто

33 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Остале опште услуге конто Фонд је у години извршио расходе за остале опште услуге у износу од хиљада динара (у години хиљада динара). Табела број 23: Преглед извршених расхода за остале опште услуге (у хиљадама динара) Ред. бр. Конто Извршено у % Остале опште услуге-микрофилмовање документације 999 0,83% Остале опшсте услуге-коричење 96 0,08% Остале опште услуге-ауторска агенција 931 0,77% Остале опште услуге - историјски архив 4 0,00% Остале опште услуге-апарат за воду 349 0,29% Ост.опште усл.-одрж.цвећа и зеленила 466 0,39% Ост.опште усл.-рефунд.зараде са рззо 294 0,24% Ост.опште услуге(копирање,паркинг и друго) 841 0,70% Остале опш.услуге-за ситне поп равке 5 0,00% Ост.опсте.усл.-организ.конференције, изр.пенз.картица ,71% Укупно Остале опште услуге ,00% У поступку ревизије извршено је тестирање расхода за остале опште услуге организација конференција, израда пензионерских картица конто Остале опште услуге организација конференција, израда пензионерских картица конто Фонд је у години извршио расходе за остале опште услуге у износу од хиљада динара и односе се на набавку услуга организовања активности у вези спровођења међугенерацијске солидарности израда пензионерских картица. У поступку ревизије тестирани су расходи које је Фонд током године извршавао на основу Уговора за набавку услуга организовања активности у вези спровођења међугенерацијске солидарности израда пензионерских картица 01 број /18 од 26. јануара године, који је закључен у отвореном поступку јавне набавке. На основу узорковане документације, расходи исказани на синтетичким контима у оквиру групе Услуге по уговору не садрже материјално значајна погрешна исказивања Текуће поправке и одржавање конто На овој економској класификацији евидентирају се: текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме. У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 у вези са расходима за текуће поправке и одржавање. Табела број 24: Текуће поправке и одржавање Р.Б. Финансијски план са ребалансом и преусмереним апропријацијама Исказано извршење у Налаз ревизије Налаз ревизије у односу на Фин. план са ребалансом и преусмереним апропријацијама (у хиљадама динара) Налаз ревизије у односу на исказано извршење (5/3)* (5/4) * Фонд је у Извештају о извршењу буџета у периоду од године Образац 5 исказао да су расходи за текуће поправке и одржавање извршени у износу од 33

34 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину хиљада динара. У години ови расходи извршени су у износу од хиљада динара, тако да су ови расходи у години у односу на годину извршени у већем износу од 34%. Финансијским планом Фонда за годину за текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од хиљаду динара. Извршени расходи за текуће поправке и одржавање у години износили су хиљада динара, односно 75% планираног износа. Увидом у синтетички Групни закључни лист за период године и финансијске извештаје за годину, утврђено је да је стање исказано на контима усаглашено. Табела број 25: Преглед расхода за текуће поправке и одржавање у и години (у хиљадама динара) Ред. Извршено у Извршено Конто бр у Разлика % промене (5-4) 7(6/4)* Текуће поправке и одржавање зграда и објеката Текуће поправке и одржавање опреме Укупно Текуће поправке и одржавање У поступку ревизије извршено је тестирање трансакција које се односе на расходе за текуће поправке и одржавање опреме конто Текуће поправке и одржавање опреме конто Фонд је у години, извршио расходе текуће поправке и одржавање опреме у износу од хиљада динара (у години хиљада динара). Табела број 26: Преглед расхода за текуће поправке и одржавање опреме (у хиљадама динара) Ред. бр. Конто Извршено у % Механичке поправке возила ,72% Поправке електричне и електронске опреме возила 123 0,10% Лимарски радови на возилима 4 0,00% Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 647 0,55% Рачунарска опрема-упс,апц ,08% Опрема за комуникацију ,69% Електронска и фотографска опрема ,13% Опрема за домаћинство и угоститељство 155 0,13% Уградна опрема ,80% Ост.попр.и одр.адм.опр. 4,81% ост.осн.сред.агрег.,ваге,дој.пожара Тек,попр.и одр.опр.за очув.жив.сред.-пп апарати ,53% Текуће поправке и одржавање медицинске опреме ,55% Текуће одржавање лабораторијске опреме ,90% Укупно Teкуће поправке и одржавање опреме ,00% У поступку ревизије извршено је тестирање расхода за Рачунарску опрему конто и Електронску и фотографску опрему конто Рачунарска опрема - конто Фонд је у години извршио расходе за рачунарску опрему у износу од хиљада динара и односе се на услуге одржавања УПС уређаја, услуге одржавања storage уређаја fujitsu и услуге одржавања секача. 34

35 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину У поступку ревизије тестирани су расходи које је Фонд током године извршавао на основу Уговора о одржавању УПС уређаја Партија 1 Превентивно одржавање и поправка УПС уређаја АРС 01 број /17 од 19. децембра године, који је закључен у отвореном поступку јавне набавке, Уговора о пружању услуге одржавања storage уређаја fujitsu 01 број /17 од 26. септембра године, који је закључен у отвореном поступку јавне набавке, Уговора о пружању услуге одржавања storage уређаја fujitsu 01 број /17 од 25. децембра године, који је закључен у отвореном поступку јавне набавке и Уговора о пружању услуге одржавања секачица 01 број /17 од 06. септембра године, који је закључен у поступку јавне набавке мале вредности. Извршени расходи за одржавање рачунарске опреме, на основу ревизије узоркованих трансакција евидентираних у пословним књигама, исказани су у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. Електронска и фотографска опрема конто Фонд је у години извршио расходе за електронску и фотографску опрему у износу од хиљада динара и односе се на услуге одржавања микрофилмске опреме и услуге одржавања фотокопир уређаја. У поступку ревизије тестирани су расходи које је Фонд током године извршавао на основу Уговора о набавци услуге Одржавања микрофилмске опреме 01 број /17 од 24. октобра године, који је закључен у отвореном поступку јавне набавке и Уговора о набавци услуге Одржавање фотокопир уређаја 01 број /18 од 18. јула године, који је закључен у отвореном поступку јавне набавке. На основу узорковане документације, расходи исказани на синтетичким контима у оквиру групе Текуће поправке и одржавање не садрже материјално значајна погрешна исказивања Материјал конто На овој економској класификацији евидентира се: административни материјал; материјали за пољопривреду; материјали за образовање и усавршавање запослених; материјал за саобраћај; материјали за очување животне средине и науку; материјали за образовање, културу и спорт; медицински и лабораторијски материјали; материјали за одржавање хигијене и угоститељство и материјали за посебне намене. У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 у вези са расходима за материјал. Табела број 27: Материјал Р.Б. Финансијски план са ребалансом и преусмереним апропријацијама Исказано извршење у Налаз ревизије Налаз ревизије у односу на Фин. план са ребалансом и преусмереним апропријацијама (у хиљадама динара) Налаз ревизије у односу на исказано извршење (5/3)* (5/4) * Фонд је у Извештају о извршењу буџета у периоду од године Образац 5 исказао да су расходи за материјал извршени у износу од хиљада динара. У години ови расходи извршени су у износу од хиљада динара, тако да су ови расходи у години у односу на годину извршени у већем износу од 4%. Финансијским планом Фонда за годину за материјал су планирана средства у износу од хиљаду динара. Одлукама о преусмеравању апропријација извршено је 35

36 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину увећање апропријације за материјал у износу од 500 хиљада динара, тако да су укупно одобрена средства за материјал износила хиљаду динара. Извршени расходи за материјал у години износили су хиљада динара, односно 90% планираног износа. Увидом у синтетички Групни закључни лист за период године и финансијске извештаје за годину, утврђено је да је стање исказано на контима усаглашено. Табела број 28: Преглед расхода материјал (у хиљадама динара) Ред. бр. Конто Извршено у % Административни материјал ,65% Материјали за образовање и усавршавање запослених ,80% Материјали за саобраћај ,74% Медицински и лабораторијски материјали ,81% Материјали за одржавање хигијене и угоститељство ,09% Материјали за посебне намене ,92% Укупно Материјал ,00% У поступку ревизије извршено је тестирање трансакција које се односе на расходе за административни материјал конто Административни материјал конто Фонд је у години извршио расходе за административни материјал у износу од хиљада динара (у години хиљада динара). Табела број 29: Преглед расхода за административни материјал (у хиљадама динара) Ред. бр. Конто Извршено у % Канцеларијски материјал 97 0,08% Канцеларијски материјал-залихе ,70% Канцеларијски материјал-ситан инвентар ,91% Расходи за радну униформу-ситан инвентар 487 0,38% Хтз опрема-ситан инвентар 3 0,00% Цвеће и зеленило 596 0,46% Остали административни материјал АЛ 263 0,20% Остали административни материјал-залихе 81,63% Остали административни материјал-ситан инвентар 806 0,63% Укупно административни материјал ,00% У поступку ревизије извршено је тестирање расхода за канцеларијски материјал - залихе конто Канцеларијски материјал - залихе конто Фонд је у години извршио расходе за канцеларијски материјал у износу од хиљада динара и односе се на набавку добара табулири, купопродаји тонера, рибона, купопродаји тонера за штампаче марке Brother и Lexmark, купопродаји механографских коверти, набавка добара папирна конфекција и набавка фасцикли и регистратора. У поступку ревизије тестирани су расходи које је Фонд током године извршавао на основу Уговора за набавку добара - табулири 01 број /17 од 22. децембра године, који је закључен у отвореном поступку јавне набавке, Уговора о купопродају тонера, рибона разних 01 број /18 од 26. јануара године, који је закључен у отвореном 36

37 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину поступку јавне набавке, Уговора о купопродаји тонера за штампаче марке Brother 01 број /18 од 25. јун године, који је закључен у отвореном поступку јавне набавке, Уговора о купопродаји тонера за штампаче марке Lexmark 01 број /18 од 16. август године, који је закључен у отвореном поступку јавне набавке, Уговора о купопродаји механографских коверти 01 број /18 од 19. априла године, који је закључен у поступку јавне набавке мале вредности, Уговора за набавку добара папирна конфекција 01 број /18 од 20. јула године, који је закључен у отвореном поступку јавне набавке и Уговора о набавци фасцикли и регистратора 01 број /18 од 16. августа године, који је закључен у отвореном поступку јавне набавке. На основу узорковане документације, расходи исказани на синтетичким контима у оквиру групе Материјал не садрже материјално значајна погрешна исказивања Социјално осигурање и социјална заштита конто Права из социјалног осигурања конто На овој економској класификацији евидентирају се расходи за права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима, права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга и трансфери другим организацијама за обавезно социјално осигурање за доприносе за осигурање. У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 у вези са расходима за права из социјалног осигурања. Табела број 30: Права из социјалног осигурања Р.Б. Konto Финaнсијски план са ребалансом и прeусмереним апропријацијама Исказано извршење у Налаз ревизије Налаз ревизије у односу на Фин. план са ребалансом и преусмереним апропријацијама (у хиљадама динара) Налаз ревизије у односу на исказано извршење (5/3)* (5/4) * % 100% Фонд је у Извештају о извршењу буџета у периоду од године Образац 5 исказао расходe за права из социјалног осигурања (организације обавезног социјалног осигурања) у износу од хиљада динара. Расходи за права из социјалног осигурања у години бележе пораст од 5% у односу на ове расходе извршене у години ( хиљада динара). Финансијским планом Фонда за годину за расходе по основу права из социјалног осигурања планирана су средства у износу од хиљада динара. Одлукама о преусмеравању апропријација извршено је увећање апропријација за исплате по основу права из социјалног осигурања у износу од хиљада динара, тако да су укупно одобрена средства за исплате по основу права из социјалног осигурања износила хиљада динара. Извршени расходи за исплате по основу права из социјалног осигурања у години износили су хиљада динара, односно 100% планираног износа. Табела број 31: Преглед исказаних расхода за права из социјалног осигурања (у хиљадама динара) Конто Извршено Разлика (4-3) Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима

38 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину (у хиљадама динара) Конто Извршено Разлика (4-3) Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање Права из социјалног осигурања Увидом у синтетички Групни закључни лист за период године и финансијске извештаје за годину, утврђено је да је стање исказано на контима усаглашено. У поступку ревизије тестирани су расходи за исплате по основу права која се исплаћују непосредно домаћинствима конто (основне пензије - старосна, инвалидска и породична; нега и помоћ пензионера и осигураника; телесно оштећење пензионера и осигураника; остала социјална давања исплаћена непосредно домаћинствима и др.). Поред тога, на одабраном узорку у Филијали за Град Београд и Филијали Нови Сад, тестирана је тврдња тачности у вези са применом Закона о привременом уређивању начина исплате пензија. Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима конто Фонд је у Извештају о извршењу буџета у периоду од године Образац 5 исказао расходе за права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима у износу од хиљадe динара (у години у износу од хиљада динара). Табела број 32: Преглед одобрених средстава за права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима Конто Одобрено финансијским планом (у хиљадама динара) Преусмеравање Свега Апропријација (3+4) Основне пензије ( ) Нега и помоћ пензионера (50.000) Телесно оштећење пензионера (10.000) Накнада за скраћено радно време за инвалиде II категорије Привремена накнада за рад од дана настајања инвалидности до запошљавања на друго одговарајуће радно место (7.000) (50.000) Накнаде за телесно оштећење (5.000) Накнаде за инвалиде III категорије Нега и помоћ осигураника (10.000) Погребни трошкови (50.000) Остала права исплаћена непосредно домаћинствима Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима Основне пензије конто Финансијским планом Фонда за годину, за ове расходе планирана су средства у износу од хиљаде динара. Одлукама о преусмеравању апропријација извршено је преусмеравање средстава са ових апропријација умањењењем истих у износу од хиљаде динара, тако да укупно одобрена средства за основне пензије износе хиљада динара. Умањивање ове апропријације вршено је у корист апропријације која се 38

39 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину односи на програмску активност ПА 0006 Погребни трошкови и остала права, у оквиру које су одобрена средства за исплате по основу новчаног износа као увећања уз пензију, прописаног одредбом члана 207а Закона и уредбама Владе 31, за коју се средства у години обезбеђују у Фонду. Укупно извршени расходи за основне пензије према стању у пословним књигама Фонда износе хиљада динара. Динамика исплате пензија и новчаних накнада из пензијског и инвалидског осигурања уређена је Одлуком о утврђивању динамике исплате пензија и новчаних накнада 32 и Одлуком о утврђивању динамике исплате пензија и новчаних накнада 08/2 број /47 од 15. новембра године. Пензије корисника из категорије запослених су исплаћиване из два дела око 10. и 25. у месецу, професионалних војних лица и пољопривредних пензионера у целости око шестог у месецу за претходни месец, док су корисницима пензија из категорије самосталних делатности пензије исплаћиване почетком месеца за претходни месец. Сагласно овим актима, у години извршена је исплата следећих пензија: 1) корисницима пензија из категорије осигураника запослених исплаћено је 12 пензија за период децембар 2017 новембар 2018 године; 2) корисницима пензија из категорије осигураника самосталних делатности исплаћено је 12 пензија за период јануар децембар године; 3) корисницима пензија из категорије осигураника пољопривредника исплаћено је 12 пензија за период децембар новембар године. Табела број 33: Преглед броја корисника права на основну пензију и исплаћеном износу основних пензија по категоријама осигураника корисника права из категорије осигураника запослених Исплаћен лица износ нето корисника права из категорије осигураника пољопривредника Исплаћен лица износ нето корисника права из категорије осигураника самосталних делатности Исплаћен лица износ нето лица (у хиљадама динара) Укупно Исплаћен износ нето пензије пензије пензије пензије У поступку ревизије извршено је тестирање трансакција које се односе на расходе за основне пензије за месеце јануар и јул године, као и трансакције које се односе на исплате основних пенија за 160 корисника права у Филијали за Град Београд и Филијали Нови Сад за све време примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија. На основу узорковане документације, расходи исказани на синтетичким контима у оквиру групе Права из социјалног осигурања не садрже материјално значајна погрешна исказивања Закон о привременом уређивању начина исплате пензија У контексту међународног стандарда ISSAI 1250, који се бави одговорношћу ревизора у погледу разматрања закона и прописа у ревизији финансијских извештаја, у ревизији финансијских извештаја Фонда за годину, имајући у виду и евидентна очекивања јавности од овог ревизорског извештаја, разматрани су закони којима се уређује исплата 31 Уредба о условима, висини, обухвату корисника пензија и динамици исплате новчаног износа као увећања уз пензију ( Службени гласник Републике Србије, бр. 78/18) и Уредба о условима, висини, обухвату корисника пензија и динамици исплате новчаног износа као увећања уз пензију ( Службени гласник Републике Србије, бр. 98/18) 32 Службени гласник РС, бр. 92/18 39

40 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину основних пензија (старосне пензије, инвалидске пензије и породичне пензије) и њихов међусобни однос. У том смислу, разматране су одредбе: Закона којим се уређује систем обавезног пензијског и инвалидског осигурања; Закона о буџетском систему којима се утврђују фискални принципи, правила и процедуре на основу којих се установљава фискални оквир ради обезбеђивања дугорочне одрживости фискалне политике и одредбе Закона о привременом уређивању начина исплате пензија. Стицање, остваривање и коришћење права из обавезног пензијског и инвалидског осигурања, сагласно одредби члан 5 став 2 Закона, уређено је Законом. Права из пензијског и инвалидског осигурања стичу се и остварују зависно од дужине улагања и висине основице на коју је плаћен допринос за пензијско и инвалидско осигурање и уз примену начела солидарности (члан 5 став 1 Закона) и одређена су чланом 18 Закона. Средства за пензијско и инвалидско осигурање, односно права из пензијског и инвалидског осигурања обезбеђују се и остварују у Фонду (члан 9 Закона). Утврђивање висине права из пензијског и инвалидског осигурања уређена је одредбама чл Закона. Остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања уређено је одредбама чл Закона, док је коришћење права уређено одредбама чл а Закона. Права из пензијског и инвалидског осигурања јесу лична права (члан 6 став 1 Закона) која имају имовински карактер. Имовински карактер права на пензију, као основног права у систему обавезног пензијског и инвалидског осигурања који истовремено има и јавно-правни карактер, проистиче из чињенице да се право на пензију остварује на основу плаћеног доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање као улагања у материјалну сигурност осигураника и чланова његове породице за осигуране случајеве старост, инвалидност и смрт, са једне стране, као и из чињенице да се право на пензију користи исплатом уназад месечног новчаног износа (члан 108 став 1 Закона), са друге стране. На тај начин, исплата утврђеног месечног новчаног износа која се врши уназад јесте начин коришћења права на пензију као имовинског права. Исплата месечног новчаног износа, поред тога што је начин коришћења права на пензију, јесте истовремено и суштина самог права на пензију с обзиром на то да висинa пензије одређује и обим овог права. Имајући у виду да је право на пензију и имовинско право чији начин коришћења је уређен Законом, право на пензију може бити законом ограничено у погледу начина коришћења, што у случају права на пензију истовремено подразумева и ограничење у погледу висине пензије као битног елемента овог права. С обзиром на то да се право на пензију користи исплатом уназад месечног новчаног износа, ограничење начина коришћења права на пензију једино се може остварити умањењем месечног новчаног износа пензије који је одређен у складу са Законом. Систем обавезног пензијског и инвалидског осигурања, као вида обавезног социјалног осигурања, јесте систем дугорочног осигурања и мере предузете у овом систему имају дугорочно дејство које се одражава на материјални положај сваког корисника појединачно, тако и на област јавне потрошње и њену одрживост и укупну макроекономску стабилност. Расходи система обавезног пензијског и инвалидског осигурања, који се изворно финансирају из доприноса за обавезно социјално осигурање као врсте јавног прихода и дотација и трансфера из буџета Републике Србије по основу државне гаранције (члан 173 Закона) и обавеза које се финансирају из буџета Републике Србије (члан 207 став 2 и члан 235 Закона), јесу део укупне јавне потрошње у облику текућег расхода. Из тог разлога, расходи система обавезног пензијског и инвалидског осигурања предмет су вођења фискалне политике и посебног фискалног правила којим се одређује кретање пензија прописан Законом о буџетском систему 33. У складу са посебним фискалним правилом којим се одређује кретање пензија, расходе за пензије потребно је свести на одржив ниво тако да 33 Члан 27е Закона о буџетском систему 40

41 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину учешће пензија у бруто домаћем производу буде до 11% (члан 27е став 28 Закона о буџетском систему). У циљу остваривања принципа одговорног фискалног управљања и посебног фискалног правила којим се одређује кретање пензија, уређених Законом о буџетском систему, донет је Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, који је био у примени почев од исплате пензија за месец новембар године закључно са исплатом пензија за месец септембар године. Закон о привременом уређивању начина исплате пензија престао је да важи на основу одредбе члана 53 став 1 Законона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 34. Одредбама Закона о привременом уређивању начина исплате пензија прописано је: да се овим законом уређује начин исплате пензија које исплаћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање почев од исплате пензија за месец новембар године, с циљем очувања финансијске одрживости пензијског система у Републици Србији (члан 1); да ће се корисницима пензија чија је висина пензије одређена у складу са законом већа од динара, а мања од динара, пензије исплаћивати у износу који се добија тако што се од укупне висине пензије одбија износ који се добија множењем коефицијента од 0,22 са разликом између укупне висине пензије и динара (члан 2); да ће се корисницима пензија чија је висина пензије одређена у складу са законом већа од динара, пензије исплаћивати у износу који се добија тако што се од укупне висине пензије одбија збир износа који се добија множењем коефицијента од 0,22 са динара и износа који се добија множењем коефицијента од 0,25 са разликом између укупне висине пензије и динара (члан 3); да се исплате пензија извршене у складу са овим законом сматрају коначним (члан 4); да се исплата пензија на начин утврђен у чл. 2. и 3. овог закона примењује на затечене и будуће кориснике пензија (члан 5). У закону није садржано решење да се износи од , и динара (у даљем тексту: референтне вредности из чл. 2 и 3 Закона) повећавају за проценат усклађивања пензија. Недостатак законског решења о повећавању референтних вредности из чл. 2 и 3 Закона за проценат усклађивања пензија од стране ревизора се оцењује као системски недостатак у наведеном закону. Доношењем Закона о допуни Закона о привременом уређивању начина исплате пензија извршена је допуна закона додавањем члана 5а, којим је прописано да се референтне вредности из чл. 2 и 3 Закона повећавају почев од обрачуна и исплате пензија за децембар године за проценат усклађивања пензија утврђен законом којим се уређује буџетски систем. Становиште ревизора је да је допуна Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, додавањем члана 5а, имала за циљ отклањање системског недостатка у односу на првобитно законско решењe којим није предвиђено усклађивање референтне вредности из чл. 2 и 3 Закона за проценат усклађивања пензија. Међутим, тај недостатак није у потпуности отклоњен с обзиром на то да одредбом члана 5а Закона о привременом уређивању начина исплате пензија није прописано повећање референтних вредности из чл. 2 и 3 Закона за сва усклађивања пензија за време важења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, већ само са усклађивања пензија који су у примени од децембра године. Полазећи од назива, Закон о привременом уређивању начина исплате пензија јесте темпорални пропис пропис ограниченог важења, с тим да у нормативном делу прописа није садржана одредба о томе за које време се доноси овај закон временски ограничавајућа одредба којом се прописује ограничење у примени овог закона у односу на време. С обзиром на то да у закону није садржана временски ограничавајућа одредба, овај закон престао је да важи на основу одредбе члана 53 став 1 Законона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Такође, назив закона сажето и недвосмислено не изражава предмет уређивања овог закона који се састоји у умањењу пензија корисницима 34 Службени гласник РС, бр. 73/18 41

42 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину пензија чија је висина пензије одређена у складу са законом већа од динара. У вези са темпоралним карактером овог прописа и његовог назива нису доследно примењена Јединствена методолошка правила за израду прописа усвојена од Законодавног одбора Народне скупштине. Остала питања 1) Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, приликом доношења, није садржао решење да се износи од , и динара из члана 2. и 3. тог закона усклађују са усклађивањем пензија. У одредби члана 1 Закона о допуни Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, којом је извршена допуна закона додавањем одредбе члана 5а којом се прописује усклађивање износа од , и динара почев од обрачуна и исплате пензија за децембар године, није садржано решење да се усклађивање ових износа врши са свим усклађивањима пензија извршеним од почетка примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија. 2) Закони којима се имплементирају посебна фискална правила садржана у Закону о буџетском систему, на које органи власти имају легитимно право у вођењу одговорне фискалне политике, у циљу правне сигурности и извесности, треба да се доносе за период за који се доноси закон о буџету једну или три фискалне године ако се буџет доноси за тај период. У процедури припреме наредног буџета потребно је извршити све релевантне макроекономске анализе са становишта примене фискалних правила који су дефинисани као ограничења у вођењу фискалне политике и том приликом се опредељивати да ли се важење закона којима се имплементирају посебна фискална правила продужава за наредни период за који се доноси закон о буџету. 3) Потребно је да назив закона сажето и недвосмислено изражава предмет уређивања, као и да темпорални закон (закон који се доноси да би се примењивао одређено време) садржи временски ограничавајућу одредбу у складу са Јединственим методолошким правилима за израду прописа Остали расходи конто Фонд је у Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 исказао остале расходе у износу од хиљада динара. Табела број 34: Преглед осталих расхода у и години (у хиљадама динара) Конто Извршено Разлика (4-3) Порези, обавезне таксе и пенали ( ) Новчане казне и пенали по решењу судова ( ) Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа ( ) Остали расходи ( ) Порези, обавезне таксе и пенали конто На овој економској класификацији евидентирају се: остали порези; обавезне таксе и новчане казне и пенали. У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 у вези са расходима за порезе, обавезне таксе и пенале. 42

43 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Табела број 35: Порези, обавезне таксе и пенали Р.Б. Финансијски план са ребалансом и преусмереним апропријацијама Исказано извршење у Налаз ревизије Налаз ревизије у односу на Фин. план са ребалансом и преусмереним апропријацијама (у хиљадама динара) Налаз ревизије у односу на исказано извршење (5/3)* (5/4) * % 41% Фонд је у Извештају о извршењу буџета у периоду од године Образац 5 исказао да су расходи за порезе, обавезне таксе и пенале извршени у износу од хиљадe динара. У години ови расходи извршени су у износу од хиљада динара, тако да су ови расходи у години у односу на годину извршени у мањем износу од 49%. Финансијским планом Фонда за годину за исплате пореза, обавезних такси и пенала планирана су средства у износу од хиљада динара. Одлукама о преусмеравању апропријација извршено је умањење апропријације за исплату пореза, обавезних такси и пенала у износу од хиљаде динара, тако да су укупно одобрена средства за исплате пореза, обавезних такси и пенала износила хиљада динара. Извршени расходи за исплате пореза, обавезних такси и пенала у години износили су хиљада динара, односно 41% планираног износа. Увидом у синтетички Групни закључни лист за период године и финансијске извештаје за годину, утврђено је да је стање исказано на контима усаглашено. Судске таксе трошкови принудних наплата конто У поступку ревизије извршено је тестирање трансакције евидентиране у главној књизи Фонда на субаналитичком конту у износу од хиљада динара. На основу увида у Извод број 85 од 9. маја године са рачуна принудне наплате, утврђено је да се наведени износ састоји од већег броја трансакција које се односе на трошкове адвоката и принудних наплата. У поступку ревизије, од одговорних лица добијено је објашњење да се наведени износи односе на трошкове принудне наплате за исплате усклађених пензија корисницима пензија из реда војних осигураника. На основу узорковане документације, расходи исказани на синтетичким контима у оквиру групе Порези, обавезне таксе и пенали не садрже материјално значајна погрешна исказивања Новчане казне и пенали по решењу судова конто На овој економској класификацији евидентирају се новчане казне и пенали по решењу судова. У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 у вези са расходима за новчане казне и пенали по решењу судова. 43

44 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Табела број 36: Новчане казне и пенали по решењу судова Р.Б. Финансијски план са ребалансом и преусмереним апропријацијама Исказано извршење у Налаз ревизије Налаз ревизије у односу на Фин. план са ребалансом и преусмереним апропријацијама (у хиљадама динара) Налаз ревизије у односу на исказано извршење (5/3)* (5/4) * % 84% Фонд је у Извештају о извршењу буџета у периоду од године Образац 5 исказао расходе за новчане казне и пенале по решењу судова у износу од хиљада динара. У години ови расходи извршени су у износу од хиљада динара, тако да су ови расходи у години у односу на годину извршени у мањем износу од 44%. Финансијским планом Фонда за годину за новчане казне и пенале по решењу судова планирана су средства у износу од хиљада динара. Одлукама о преусмеравању апропријација извршено је умањење апропријације за новчане казне и пенале по решењу судова у износу од хиљада динара, тако да су укупно одобрена средства за новчане казне и пенале по решењу судова износила хиљада динара. Извршени расходи за новчане казне и пенале по решењу судова у години износили су хиљада динара, односно 84% планираног износа. Увидом у синтетички Групни закључни лист за период године и финансијске извештаје за годину, утврђено је да је стање исказано на контима усаглашено. Новчане казне по решењу судова и судских тела конто У поступку ревизије извршено је тестирање трансакције која се односи на расходе по спроведеном Решењу о извршењу број 6И И-1405/2018 од 13. фебруара године Првог основног суда у Београду. На основу узорковане документације, расходи исказани на синтетичким контима у оквиру групе Новчане казне и пенали по решењу судова не садрже материјално значајна погрешна исказивања Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа конто На овој економској класификацији евидентирају се накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 у вези са расходима за новчане казне и пенали по решењу судова. Табела број 37: Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Р.Б. Финансијски план са ребалансом и преусмереним апропријацијама Исказано извршење у Налаз ревизије Налаз ревизије у односу на Фин. план са ребалансом и преусмереним апропријацијама (у хиљадама динара) Налаз ревизије у односу на исказано извршење (5/3)* (5/4) * % 59% Фонд је у Извештају о извршењу буџета у периоду од године Образац 5 исказао расходе за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране 44

45 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину државних органа у износу од хиљада динара, односно 59% планираног износа. Ови расходи бележе пад од 73% у односу на годину (када су извршени у износу од хиљада динара). Финансијским планом Фонда за годину за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана су средства у износу од хиљада динара. Одлукама о преусмеравању апропријација извршено је умањење апропријације за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од хиљада динара, тако да су укупно одобрена средства за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа износила хиљада динара. Увидом у синтетички Групни закључни лист за период године и финансијске извештаје за годину, утврђено је да је стање исказано на контима усаглашено. Ови расходи се скоро у целости односе на исплату разлике пензија професионалних војних лица по ванредном усклађивању, путем принудне наплате и по склопљеним вансудским поравнањима и решењима за исплату разлике пензије. Слика број 1. Приказ структуре расхода за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Остале накнаде штете - усклађивање војних пензија вансудско поравнање 11,06% 14% Остало 1% Остале накнаде штете - усклађивање војних пензија принудна наплата 11,06% 85% У поступку ревизије, у тестираном узорку, је извршен увид у документацију која је била основ за евидентирање расхода по основу исплате разлике по ванредном усклађивању корисницима војних пензија. У финансијској оперативи постоје подаци о основном дугу, износу парничних и извршних трошкова, камате и укупно наплаћеног износа. На основу ових података састављају се табеларни прегледи са изводом подрачуна за принудне наплате за тај датум, који се достављају књиговодству на књижење. Извршено расходи за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, на основу ревизије узоркованих трансакција евидентираних у пословним књигама, исказани су у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. На основу узорковане документације, расходи исказани на синтетичким контима у оквиру групе Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа не садрже материјално значајна погрешна исказивања Издаци за нефинансијску имовину конто Фонд је у Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 исказао издатке за нефинансијску имовину у износу од хиљада динара који су у потпуности извршени на терет средстава остварених из социјалног доприноса као изворног прихода Фонда. 45

46 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Табела број 38: Преглед извршених издатака за нефинансијску имовину у и години (у хиљадама динара) Конто Извршено Разлика (4-3) Основна средства Издаци за нефинансијску имовину Табела број 39: Преглед извршених издатака за зграде и грађевинске објекте и машине и опрему у и години (у хиљадама динара) Конто Извршено Разлика (4-3) Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Издаци за зграде и грађевинске објекте и машине и опрему Зграде и грађевински објекти конто На овој економској класификацији евидентирају се издаци који се односе на: куповину зграда и објеката; изградњу зграда и објеката и капитално одржавање зграда и објеката. У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 у вези са издацима за зграде и грађевинске објекте. Табела број 40: Зграде и грађевински објекти Р.Б. Финансијски план са ребалансом и преусмереним апропријацијама Исказано извршење у години Налаз ревизије Налаз ревизије у односу на Фин. план са ребалансом и преусмереним апропријацијама (у хиљадама динара) Налаз ревизије у односу на исказано извршење (5/3)* (5/4) * % 41% Фонд је у Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 исказао издатке за зграде и грађевинске објекте у износу од хиљаде динара. Финансијским планом Фонда за годину за издатке за зграде и грађевинске објекте планирана су средства у износу од хиљада динара. Извршени издаци за ове намене у години износили су хиљада динара, односно 41% планираног износа. Увидом у синтетички Групни закључни лист за период године и финансијске извештаје за годину, утврђено је да је стање исказано на контима усаглашено. Табела број 41: Преглед извршених издатака за зграде и грађевинске објекте на синтетичком нивоу у и години (у хиљадама динара) Конто Извршено Разлика (4-3) Куповина зграда и објеката Капитално одржавање зграда и објеката Пројектно планирање Зграде и грађевински објекти

47 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Капитално одржавање зграда и објеката конто Издаци за капитално одржавање зграда и објеката у потпуности се односе на капитално одржавање пословних зграда и пословног простора. Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора конто У пословним књигама Фонда овај субаналитички конто носи назив: канцеларијске зграде и пословни простор. У поступку ревизије тестирани су издаци за капитално одржавање пословних зграда и пословног простора извршени на основу Уговора о набавци радова ( Инвестиционо одржавање објеката РФ ПИО извођење радова на адаптацији приземља објекта Дирекције РФ ПИО ) број /18 од 5. фебруара године, Анекса I број /18 од 30. августа године, Анекса II број /18 од 15. новембра године и Анекса III број /18 од 7. децембра године. Укупна вредност тестираних издатака износила је хиљада динара. Узорковани издаци евидентирани су у пословним књигама на субаналитичким контима имовине на класи 0 и субаналитичким контима извора имовине на класи 3. На основу узорковане документације, издаци исказани на синтетичким контима у оквиру групе Зграде и грађевински објекти не садрже материјално значајна погрешна исказивања Машине и опрема конто На овој економској класификацији евидентирају се издаци који се односе на: куповину опреме за саобраћај; административне опреме; опреме за пољопривреду; опреме за заштиту животне средине; медицинске и лабораторијске опреме; опреме за образовање, науку, културу и спорт; опреме за војску; опреме за јавну безбедност; опреме за производњу, моторне, непокретне и немоторне опреме. У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 у вези са издацима за машине и опрему. Табела број 42: Машине и опрема Р.Б. Финансијски план са ребалансом и преусмереним апропријацијама Исказано извршење у години Налаз ревизије Налаз ревизије у односу на Фин. план са ребалансом и преусмереним апропријацијама (у хиљадама динара) Налаз ревизије у односу на исказано извршење (5/3)* (5/4) * % 68% Фонд је у Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 исказао издатке за машине и опрему у износу хиљада динара. Финансијским планом Фонда за годину за издатке за машине и опрему планирана су средства у износу од хиљада динара. Одлукама о преусмеравању апропријација извршено је увећање апропријације за машине и опрему у износу од хиљада динара, тако да су укупно одобрена средства за машине и опрему износила хиљада динара. Извршени расходи за ове намене у години износили су хиљада динара, односно 68% планираног износа. Увидом у синтетички Групни закључни лист за период године и финансијске извештаје за годину, утврђено је да је стање исказано на контима усаглашено. 47

48 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Табела број 43: Преглед извршених издатака за машине и опрему на синтетичком нивоу у и години (у хиљадама динара) Конто Извршено Разлика (4-3) Опрема за саобраћај Административна опрема Медицинска и лабораторијска опрема (7.147) Машине и опрема Административна опрема конто Фонд је у Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 исказао издатке за административну опрему у износу од хиљада динара. Слика број 2. Преглед извршених издатака за административну опрему на субаналитичком нивоу (у хиљадама динара) Намештај Уградна опрема Писаће машине Рачунарска опрема Штампачи Телефони Електронска опрема Опрема за домаћинство 31,504 36, , ,438 1, ,578 У посматраном узорку, издаци за набавку административне опреме су се односили на набавку: рачунарске опреме у вредности од хиљада динара извршених на основу: Уговора број /18 од 20. децембра године, Уговора број /18 од 20. децембра године, Уговора број /18 од 20. децембра године, Уговора број /18 од 20. децембра године, Уговора број /17 од 12. децембра године и Уговора број /18 од 30. новембра године; електронске опреме у вредности од хиљада динара извршених на основу: Уговора број /18 од 5. фебруара године, Анекса I број /18 од 30. августа године, Анекса II број /18 од 15. новембра године и Анекса III број /18 од 7. децембра године; уградне опреме у вредности од хиљада динара извршених на основу Уговора број /18 од 5. фебруара године, Анекса I број /18 од 30. августа године, Анекса II број /18 од 15. новембра године и Анекса III број /18 од 7. децембра године. Узорковани издаци евидентирани су у пословним књигама на субаналитичким контима имовине на класи 0 и субаналитичким контима извора имовине на класи 3. На основу узорковане документације, издаци исказани на синтетичким контима у оквиру групе Машине и опрема не садрже материјално значајна погрешна исказивања. 48

49 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине конто Набавка домаће финансијске имовине конто На овој економској класификацији евидентирају се издаци: за набавку домаћих хартија од вредности изузев акција; кредити осталим нивоима власти; кредити домаћим јавним финансијским институцијама; кредити домаћим пословним банкама; кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама; кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи; кредити невладиним организацијама у земљи; кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима и набавку домаћих акција и осталог капитала. У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 у вези са издацима за набавку домаће финансијске имовине. Табела број 44: Набавка домаће финансијске имовине Р.Б. Финансијски план са ребалансом и преусмереним апропријацијама Исказано извршење у години Налаз ревизије Налаз ревизије у односу на Фин. план са ребалансом и преусмереним апропријацијама (у хиљадама динара) Налаз ревизије у односу на исказано извршење (5/3)* (5/4) * % 100% Фонд је у Извештају о извршењу буџета у периоду од до године Образац 5 исказао издатке за набавку домаће финансијске имовине у износу од хиљаде динара, који су у потпуности извршени на терет средстава остварених из социјалног доприноса као изворног прихода Фонда. Финансијским планом за годину, за издатке за набавку домаће финансијске имовине планирана су средства у износу од хиљада динара. Извршени издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине у години износили су хиљада динара, односно 100% планираног износа. Увидом у синтетички Групни закључни лист за период године и финансијске извештаје за годину, утврђено је да је стање исказано на контима усаглашено. Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама конто Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама конто , исказан је у Извештају о извршењу буџета у периоду од године Образац 5 у износу од хиљада динара. Извршени издаци се односе на спроведен поступак намирења дуга по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање ПКБ Корпорације а.д. Београд на уплатним рачунима које води Министарство финансија Пореска управа, у реализацији Уговора о регулисању дуга број /18 од 5. септембра године. Уговор је закључен на основу Закључка Владе 05 број / од 6. августа године. На основу узорковане документације, издаци исказани на синтетичким контима у оквиру групе Набавка домаће финансијске имовине не садрже материјално значајна погрешна исказивања. 49

50 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину 3.2 Биланс прихода и расхода Састављање овог извештаја се врши на обрасцу чији је назив Биланс прихода и расхода Образац 2, како је то прописано Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања. У Билансу прихода и расхода утврђује се резултат пословања који се исказује и у Билансу стања. Резултат пословања У Билансу прихода и расхода у периоду од до године Образац 2 исказани су укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од хиљада динара (ОП 2001) и укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од хиљадa динара (ОП 2131). Вишак прихода и примања буџетски суфицит износио је хиљада динара (ОП 2346). Буџетски суфицит коригован је за износ од хиљада динара (ОП 2354), колико износе утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине, тако да вишак прихода и примања суфицит износи хиљаду динара (ОП 2357). Вишак прихода и примања суфицит у износу од хиљаду динара у целости представља нераспоређен део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину (ОП 2361). 3.3 Биланс стања У Билансу стања су исказане билансне позиције које одражавају стање имовине, потраживања, обавеза и капитала на дан 31. децембар године за коју се саставља образац. Основ за састављање Биланса стања је књиговодствено стање наведених позиција у активи и пасиви сведено на стање по попису 31. децембра за годину за коју се извештај саставља Попис имовине и обавеза Усклађивање стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији, које се уређује пописом, регулисано је прописима и интерним актима као што су: Уредба о буџетском рачуноводству; Правилник о попису имовине и обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 01-број: /12 од 29. октобра године и 01 број: /13 од 29. октобра године и Правилник о рачуноводству Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 01 број: /12 од 26. октобра године. Правилником о рачуноводству Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање ближе је уређен попис имовине и обавеза и усаглашавање потраживања и обавеза. На основу члана 10 Правилника о попису имовине и обавеза у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање директор Фонда је донео Одлуку о вршењу редовног пописа имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембар године 35. На основу наведене одлуке формирана је: 1) Централна комисија за попис имовине и обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Централна комисија Фонда 36 ; 2) Централна комисија за попис имовине и обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање на територији АП Војводинe Централна комисија покрајинског фонда 37 ; број /18 од 31. октобра године број /18 од 22. новембра године 37 : 30-01/ /18 од 16. новембра године 50

51 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину 3) Комисије за попис у Дирекцији Фонда и Дирекцији Покрајинског фонда: (1) основних средстава; (2) ситног инвентара; (3) потрошног материјала и (4) новчаних средстава и готовинских еквивалената, потраживања, финансијских пласмана и обавеза; (5) комисије за попис имовине и обавеза у филијалама Фонда. Централна комисија Фонда, на основу извештаја Централне комисије Покрајинског фонда и извештаја комисија из организационих јединица Фонда са територије централне Србије, сачинила је Извештај о редовном попису имовине и обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање са стањем на дан 31. децембар године 38. Управни одбор Фонда је 29. марта године донео Одлуку о усвајању извештаја о редовном попису имовине и обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање са стањем на дан године 39. Одлуком је утврђено да се изврши: 1) расходовање основних средстава укупне набавне вредности хиљада динара, исправке вредности хиљада динара и садашње вредности 548 хиљада динара на терет капитала и према објашњењу одговорних лица ова средства више нису у употреби ; 2) искњижавање из пословних књига ситног инвентара који је због дотрајалости, квара и лома изгубио употребну вредност, набавне вредности хиљада динара и исправке вредности хиљада динара и 3) отпис финансијске имовине у укупном износу од хиљада динара и искњижавање из пословних књига због немогућности наплате потраживања Нефинансијска имовина конто Стање на рачунима нефинансијске имовине у Билансу стања на дан 31. децембар године Образац 1 износи хиљада динара нето (ОП 1001), од чега је: нефинансијска имовина у сталним средствима хиљаде динара и нефинансијска имовина у залихама хиљада динара. Табела број 45: Преглед нефинансијске имовине на дан и године (у хиљадама динара) Исказано г г. Конто Промена Исправка Нето Бруто Нето вредности (4-5) 7 (6-3) Нефинансијска имовина у сталним средствима Нефинансијска имовина у залихама Нефинансијска имовина Стање на рачунима нефинансијске имовине на дан 31. децембар године веће је за хиљаде динара у односу на претходну годину (стање нефинансијске имовине на дан 31. децембар године је износило хиљаде динара) број од 22. марта године 39 08/2 број /11 од 29. марта године 51

52 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину У поступку ревизије извршена је провера успостављања билансне равнотеже између одговарајућих субаналитичких у оквиру синтетичких класе Нефинансијска имовина и извора капитала у оквиру класе Капитал Нефинансијска имовина у сталним средствима конто Стање на рачунима нефинансијске имовине у сталним средствима у Билансу стања на дан 31. децембар године Образац 1 (ОП 1002) износи хиљадe динара нето (у години хиљада динара). Табела број 46: Преглед нефинансијске имовине у сталним средствима на дан и године (у хиљадама динара) Исказано г г. Конто Промена Исправка Нето Бруто Нето вредности (4-5) 7 (6-3) Некретнине и опрема (68.623) Природна имовина Нефинансијска имовина у припреми и аванси Нематеријална имовина (87.105) Нефинансијска имовина у сталним средствима Некретнине и опрема конто Стање на рачунима некретнине и опреме у Билансу стања на дан 31. децембар године Образац 1 (ОП 1003) износи хиљадe динара нето (у години хиљада динара). У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Билансу стања на дан 31. децембар године Образац 1 у вези са стањем на рачунима некретнине и опреме. Табела број 47: Преглед некретнина и опреме на дан и године (у хиљадама динара) Исказано г г. Конто Промена Исправка Нето Бруто Нето вредности (4-5) 7 (6-3) Зграде и грађевински објекти ( ) Опрема Остале некретнине и опрема (6.350) Некретнине и опрема (68.623) Увидом у синтетички Групни закључни лист за период године и финансијске извештаје за годину, утврђено је да је стање исказано на контима усаглашено. Зграде и грађевински објекти конто Стање на рачунима зграде и грађевински објекти у Билансу стања на дан године Образац 1 (ОП 1004) износи хиљада динара нето (у години хиљада динара) и обухвата: стамбени простор за социјалне групе; остали стамбени простор; старачке домове; пословне зграде и пословни простор; остале пословне зграде; одмаралишта и гараже. 52

53 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину У поступку ревизије, извршен је увид у документацију којом се доказује тврдња права и обавезе над зградама и непокретностима које се воде на овом конту за шест узоркованих непокретности, и то: Управна зграда у улици др Александра Костића број 9; пословна зграда у улици Париска број 9; пословна зграда у улици Булевар уметности број 10; Специјализована болница за рехабилитацију Меркур Врњачка бања и Специјализована болница за рехабилитацију Жубор Куршумлијска бања. У вези са прибављањем дела непокретности у Београду у улици Париска број 9, у поступку ревизије увидом у документацију и Информацију о својини на пословном простору у Париској број 9 у Београду 09 : /19 од 27. марта године, уочене су потешкоће у погледу стицања права својине уписом у јавне књиге о непокретностима и правима на непокретностима, о чему су детаљнија објашњења дата у тачки 5 Друга питања у поступку ревизије ових Напомена. На основу узорковане документације, стања рачуна исказана на синтетичким контима у оквиру групе Некретнине и опрема не садрже материјално значајна погрешна исказивања Нематеријална имовина конто Стање на рачунима нематеријалне имовине у Билансу стања на дан 31. децембар године Образац 1 (ОП 1018) износи хиљаде динара (у години хиљада динара). У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Билансу стања на дан 31. децембар године Образац 1 у вези са стањем на рачунима нематеријалне имовине. Табела број 48: Преглед нематеријалне имовине (у хиљадама динара) Исказано г г. Конто Промена Исправка Нето Бруто Нето вредности (4-5) 7 (6-3) Нематеријална имовина (87.105) Нематеријална имовина (87.105) Увидом у синтетички Групни закључни лист за период године и финансијске извештаје за годину, утврђено је да је стање исказано на контима усаглашено. Нематеријална имовина конто Стање на рачунима нематеријалне имовине у Билансу стања на дан године (ОП 1019) износи хиљада динара нето (у години хиљада динара) и обухвата: компјутерски софтвер; књижевна и уметничка дела; лиценце; осталу нематеријалну имовину; нематеријалну имовину у припреми и авансе за нематеријалну имовину. У поступку ревизије тестирана је нематеријална имовина-лиценце прибављена по Уговору о набавци Microsoft лиценци 01 Бр /14 од 19. августа године. На основу узорковане документације, стања рачуна исказана на синтетичким контима у оквиру групе Нематеријална имовина не садрже материјално значајна погрешна исказивања. 53

54 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Финансијска имовина конто У Билансу стања на дан 31. децембар године Образац 1 финансијска имовина Фонда је исказана у износу од хиљада динара, од чега је: дугорочна финансијска имовина хиљаду динара; новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани хиљада динара; активна временска разграничења хиљаде динара. Табела број 49: Преглед финансијске имовине на дан и године (у хиљадама динара) Исказано Конто Разлика Исправка Нето Бруто Нето вредности (4-5) 7(6-3) Дугорочна финансијска имовина Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани Активна временска разграничења ( ) Финансијска имовина Стање на рачунима финансијске имовине на дан 31. децембар године веће је за хиљада динара у односу на претходну годину (стање финансијске имовине на дан 31. децембар године је износило хиљада динара) Дугорочна финансијска имовина конто Дугорочна финансијска имовина је у Билансу стања на дан 31. децембар године Образац 1 (ОП 1029) исказана је у износу хиљаду динара и у целости се односи на дугорочну домаћу финансијску имовину. У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Билансу стања на дан 31. децембар године Образац 1 у вези са стањем на рачунима дугорочне финансијске имовине. Табела број 50: Преглед дугорочне домаће финансијске имовине на дан године (у хиљадама динара) Ознака ОП Конто Стање на дан године Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи Домаће акције и остали капитал Дугорочна домаћа финансијска имовина Увидом у пословне књиге и извештај о попису утврђено је да књиговодствено стање дугорочне финансијске имовине одговара стању утврђеном пописом. 54

55 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама конто Стање на рачунима кредита домаћим јавним нефинансијским институцијама је исказано у Билансу стања на дан године Образац 1 (ОП 1035) у износу од хиљада динара (у години хиљада динара) и састојало се од: 1) потраживања за неплаћене доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, увећана за камату, од 66 правних лица субјеката приватизације и предузећа за радно оспособљавање инвалидних лица за чије запослене је извршено евидентирање података о заради, доприносима и стажу у матичној евиденцији на основу уговора са наведеним правним лицима закљученим на основу Закључка Владе : /2007 од 12. априла године у износу од хиљада динара; 2) потраживање за неплаћене доприносе за пензијско и инвалидско осигурање од 63 правна лица субјекта приватизације за чије запослене је извршено евидентирање података о зарадама, доприносима и стажу у матичној евиденцији на основу уговора са наведеним правним лицима закљученим на основу Закључка Владе : / од 20. новембра године у износу од хиљаде динара; 3) потраживање за камату Пореске управе на основни дуг по уговорима закљученим на основу Закључка Владе : / од 20. новембра године у износу од хиљаде динара. У поступку ревизије је извршен увид у документацију о усаглашавању са дужницима, о предузетим мерама за наплату, као и у документацију о попису. Фонд је вршио усаглашавање стања са дужницима у току године, а за привредне субјекте у стечају је покренуо поступак пријаве потраживања за наплату из стечајне масе Домаће акције и остали капитал конто Стање на рачунима домаће акције и остали капитал је исказано у Билансу стања на дан године Образац 1 (ОП 1039) у износу од хиљада динара (у години хиљаде динара) и састојало се од: 1) учешћа капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима и институцијама приватизација у износу од хиљаду динара који чине акције у власништву Фонда стечене по основу Закона о својинској трансформацији; 2) учешћа капитала у нефинансијским институцијама и домаћим нефинансијским приватизованим предузећима у износу од хиљаде динара који чине власништво на акцијама два привредна друштва по основу оснивачког улога ( хиљада динара) и власништво на акцијама и уделима остварено на основу одлука Управног одбора Фонда којима се даје сагласност да се изврши конверзија потраживања Фонда по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у трајни улог у капиталу 20 привредних субјеката, донетих по препорукама датим у закључцима Владе ( хиљаде динара); 3) учешћа капитала у домаћим пословним банкама у износу од хиљада динара који чине акције у власништву Фонда по основу оснивачког улога. У поступку ревизије је извршен увид у документацију на основу које је вршена конверзија потраживања Фонда по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у трајни улог у капитал привредног друштва Саобраћајно предузеће Ластра доо Лазаревац. Конверзија потраживања је извршена на основу Одлуке о конверзији потраживања Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у капитал Саобраћајног предузећа Ластра доо Лазаревац, која је усвојена на 56. седници Управног одбора Фонда одржаној

56 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину марта године. Ова одлука донета је у реализацији Закључка Владе 05 : / од 11. јануара године. Закључак Владе донет је на основу члана 43 став 3 Закона о Влади 40, а у вези са чланом 67 став 4 тачка 3) Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Тачком 3) наведеног закључка препоручује се Управном одбору Фонда да донесе одлуку да се потраживања по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, која су обухваћена Споразумом према Ласта ад Београд са стањем на дан 30. новембра године, са припадајућом каматом до дана доношења тог закључка и према Ластра доо Лазаревац са стањем на дан 30. новембра године, са припадајућом каматом до дана доношења тог закључка, конвертују у трајни улог Фонда у капиталу друштава. Финансирање система обавезног социјалног осигурања, у делу припадности ове врсте јавних прихода, уређено је одредбама члана 26 Закона о буџетском систему. У складу са овим одредбама, доприноси за обавезно социјално осигурање припадају организацијама за обавезно социјално осигурање. Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање уређују се доприноси за обавезно социјално осигурање, обвезници доприноса, основице доприноса, стопе доприноса, начин обрачунавања и плаћања доприноса, као и друга питања од значаја за утврђивање и плаћање доприноса. Одредбом члана 65 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање прописано је да се у погледу утврђивања, наплате и повраћаја доприноса, правних лекова, камате, казнених одредби и других питања која нису уређена тим законом, изузев одредаба које се односе на пореска ослобођења, олакшице и отпис, примењују одговарајуће одредбе закона који уређује порез на доходак грађана, односно закона који уређује порески поступак и пореску администрацију, ако тим законом поједина питања нису друкчије уређена. Одредбом члана 67 став 4 тачка 3) Закона о пореском поступку и пореској администрацији, у вези са којим је донет наведени закључак Владе, прописано је да се пореска обавеза може намирити конверзијом потраживања по основу пореза у трајни улог Републике Србије у капиталу пореског обвезника на начин и под условима које пропише Влада. Закључак Владе 05 : / од 11. јануара године, донет у вези са чланом 67 став 4 тачка 3) Закона о пореском поступку и пореској администрацији, не садржи опште одредбе с обзиром на то да се односи се одређено лице као правног адресата а не на неодређен број лица, није објављен у Службеном гласнику Републике Србије и овим актом се даје препорука органима управљања организација за обавезно социјално осигурање да донесу одлуке којима ће се омогућити конверзија потраживања по основу доприноса за социјално осигурање у трајни улог у капитал конкретног привредног друштва. На основу узорковане документације, стања рачуна исказана на синтетичким контима у оквиру групе Дугорочна финансијска имовина не садрже материјално значајна погрешна исказивања. Остала питања Закључци Владе којима се даје сагласност да се потраживања Републике Србије по основу јавних прихода буџета Републике Србије конвертују у трајни улог Републике Србије у конкретним привредним друштвима, којима се дају препоруке органима управљања организација за обавезно социјално осигурање да донесу одлуке којима ће се омогућити конверзија потраживања по основу доприноса за социјално осигурање у трајни улог у капиталу конкретних привредних друштава и који се не објављују у Службеном гласнику Републике Србије не могу се сматрати општим актима (прописима) којима се уређује намиривање пореских обавеза конверзијом потраживања по основу пореза у трајни улог 40 Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12,7/14-УС, 44/14 56

57 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Републике Србије у капиталу пореског обвезника у смислу члана 67 став 4 тачка 3) Закона о пореском поступку и пореској администрацији Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани конто Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани су исказани у Билансу стања на дан године Образац 1 (ОП 1049) у износу од хиљада динара. Табела број 51: Преглед новчаних средстава, племенитих метала, хартија од вредности, потраживања и краткорочних пласмана на дан године Ознака ОП Конто (у хиљадама динара) Стање на дан године Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности Краткорочна потраживања Краткорочни пласмани Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани Новчана средства племенити метали, хартије од вредности конто Стање на рачунима новчаних средстава, племенитих метала, хартија од вредности исказано је у Билансу стања на дан 31. децембар године (ОП 1050) у износу од хиљада динара (у години хиљада динара). У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Билансу стања на дан 31. децембар године Образац 1 у вези са стањем на рачунима новчаних средстава, племенитих метала, хартија од вредности. Табела број 52: Преглед новчаних средстава, племенитих метала, хартија од вредности на дан године (у хиљадама динара) Ознака ОП Конто Стање на дан године Жиро и текући рачуни Издвојена новчана средства и акредитиви Благајна Девизни рачун Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности Извршен је увид у изводе са жиро и текућих рачуна Фонда на дан године и утврђено је да стање новчаних средстава на текућим рачунима у књиговодственој евиденцији одговара стварном стању. На основу спроведених ревизијских поступака, стања рачуна исказана на синтетичким контима у оквиру групе Новчана средства племенити метали, хартије од вредности не садрже материјално значајна погрешна исказивања Краткорочна потраживања конто Стање на рачунима краткорочних потраживања исказано је у Билансу стања на дан 31. децембар године (ОП 1060) у износу од хиљада динара (у години хиљада динара). 57

58 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Билансу стања на дан 31. децембар године Образац 1 у вези са стањем на рачунима краткорочних потраживања. Табела број 53: Преглед краткорочних потраживања на дан године (у хиљадама динара) Конто Стање на дан године % учешћа Купци у земљи % Купци у иностранству Потраживања за камате и дивиденде % Потраживања од запослених % Потраживања од других органа и организација % Потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса Остала потраживања % Краткорочна потраживања Увидом у пословне књиге и извештај о попису утврђено је да књиговодствено стање краткорочних потраживања од купаца одговара стварном стању утврђеном пописом. Купци у земљи конто Потраживања од купаца у земљи су према стању у пословним књигама на дан 31. децембар године износила хиљаде динара. Слика број 3. Приказ потраживања од купаца у земљи Остала потраживања од купаца 1% Спорна потраживања од купаца 69% Потраживања од купаца-спровођење административних забрана 21% Потраживања од купаца по основу закупа 9% Потраживања од купаца спровођење административних обустава од пензија конто Потраживања од купаца спровођење административних обустава од пензија су према стању у пословним књигама на дан 31. децембар године износила хиљада динара. Ова потраживања Фонда од различитих правних лица су настала по основу услуга спровођења обустава од пензија корисника пензија, спровођењем административних забрана, које корисник пензије ставља на месечно примање ради плаћања премија за колективно и индивидуално осигурање, куповину добара и услуга. Фонд је са правним лицима закључио уговоре о пословној сарадњи у којима је дефинисана накнада на име трошкова за извршене услуге као проценат од укупно обустављених средстава. У поступку ревизије, у оквиру тестираног узорка, извршен је увид у документацију о усаглашавању потраживања са дужницима, документацију о предузетим мерама за наплату доспелих потраживања, као и документацију о попису. Фонд је вршио усаглашавање стања потраживања са купцима у току године. Купцима који уредно не измирују своје обавезе су достављене опомене. Потраживања од 58

59 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину купаца који нису поступили по опоменама су предата правним заступницима Фонда на даље поступање. Извршен је отпис потраживања од 41 купца у износу од 484 хиљаде динара, од чега је 21 привредни субјект брисан из евиденције Агенције за привредне регистре, за њих 19 није целисходно покретање судског спора, имајући у виду износ потраживања, док је за једно потраживање наступила застара. Спорна потраживања од купаца конто Спорна потраживања од купаца су према стању у пословним књигама на дан 31. децембар године износила хиљада динара и чине их потраживања за која су покренути поступци од стране правних заступника и то: 1) спорна потраживања од купаца по основу закупа, рефундације комуналних трошкова, спровођења административних забрана и др. у износу од хиљада динара; 2) спорна потраживања за преплату пензија у износу од хиљаде динара; 3) спорна потраживања за накнаду штете по судским пресудама у износу од хиљада динара. Потраживања од других органа и организација конто Потраживања од других органа и организација су према стању у пословним књигама на дан 31. децембар године износила хиљаде динара. Табела број 54: Преглед потраживања од других органа и организација (у хиљадама динара) Конто Стање на дан године Остала потраживања од других органа и организација Спорна потраживања од других органа и организација Потраживања од других органа и организација Потраживања од других органа и организација евидентирана у пословним књигама Фонда се скоро у целости односе на остала потраживања од других органа и организација. Табела број 55: Преглед осталих потраживања од других органа и организација (у хиљадама динара) Конто Стање на дан % године учешћа Потраживања за пензије по посебним прописима Република (рефундација из буџета Републике за стаж по посебним % прописима по члану 235. Закона о ПИО) Потраживања из буџета за заштитни додатак на минималне пензије (рефундација из буџета Републике за разлику до % најнижег износа пензије по члану 207. Закона о ПИО) Потраживања за пољске пензије (у складу са Споразумом за извршење конвенције о социјалном осигурању између влада % две државе) Потраживања по посебним прописима Федерација - запослени Потраживања за вештачење од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (рад комисија за вештачење за посебну негу детета и у поступку остваривања права из социјалне заштите) Потраживања за вештачење од Националне службе за запошљавање (по Споразуму о сарадњи у поступку процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом) Потраживања од државних органа - Енергопројект холдинг акције (по Одлуци УО Фонда о преносу власништва на акцијама са РФ ПИО на Републику Србију на основу % 59

60 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину (у хиљадама динара) Конто Стање на дан % године учешћа Закључка Владе : / од 17. јуна године) Потраживања по Закључку Владе Агенција за приватизацију (на основу уговора о регулисању права и обавеза која су предмет отпуста дуга закључених са % привредних субјеката на основу Закључка Владе : /07-7 од 20. новембра године) Потраживања одштетни захтеви % Потраживања од Фонда за реформу система одбране ДЗ Србија и Црна Гора исплаћене пензије % Потраживања од Министарства финансија Црне Горе по основу неплаћених доприноса на исплаћене плате % професионалним војним лицима Остала потраживања од других органа и организација У поступку ревизије, у тестираном узорку, извршен је увид у документацију која је била основ за евидентирање потраживања од других органа и организација, документацију о усаглашавању потраживања са дужницима, документацију о предузетим мерама за наплату доспелих потраживања, као и документацију о попису. Од укупно евидентираног стања потраживања од других органа и организација на дан 31. децембар године, 42% чине потраживања преузета из пословних књига Фонда за социјално осигурање војних осигураника на основу Записника о преузимању почетног стања 03 : /12 од 22. новембра године, сачињеног на основу Уредбе о обиму и начину преузимања имовине, обавеза и запослених од Фонда за социјално осигурање војних осигураника у Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање и Програма о преузимању послова обезбеђивања и спровођења права из пензијског и инвалидског осигурања Фонда за социјално осигурање војних осигураника од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Ова потраживања се односе на: 1) потраживања од Фонда за реформу система одбране Државне заједнице Србија и Црна Гора у износу од хиљаде динара за исплаћене пензије корисницима на територији Црне Горе у периоду од јуна године до августа године; 2) потраживања од Министарства финансија Црне Горе у износу од хиљаде динара по основу неплаћених доприноса на исплаћене плате професионалним војним лицима која су се налазила у служби на територији Црне Горе у периоду од маја године до новембра године. У писаној информацији одговорних лица Фонда, датој у поступку ревизије дана 13. марта године, наведено је да Фонд у случају ових потраживања није надлежан за предузимање мера наплате, као и да нема ингеренције да изврши њихов отпис, с обзиром на то да се односе на потраживања од стране државе. Према наводима датим у овој информацији потраживање за исплаћене пензије јесте потраживање од тела које је било формирано од стране Државне заједнице Србије и Црне Горе која више не постоји, па самим тим ни наведено тело. Даље је наведено да Споразумом између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе закљученим 14. априла године није уређен начин регулисања међусобних потраживања и обавеза, иако је у Нацрту овог споразума наведено да ће се исти накнадно уредити анексом споразума. Фонд је о наведеним потраживањима обавестио Министарство рада, запошљавања и социјалне политике како би ресорно министарство упознао са овим проблемом, а исти допис је упућен и Заводу за социјално осигурање. 60

61 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Остала потраживања конто Остала потраживања према стању у пословним књигама на дан 31. децембар године износе хиљада динара. Табела број 56: Преглед осталих потраживања (у хиљадама динара) Конто Стање на дан године Потраживања од фондова по основу исплаћених накнада запосленима Потраживања од других правних и физичких лица за накнаду штете Спорна потраживања Остала краткорочна потраживања Остала потраживања У поступку ревизије је, у тестираном узорку, извршен увид у документацију која је била основ за евидентирање осталих потраживања, документацију о усаглашавању потраживања са дужницима, документацију о предузетим мерама за наплату доспелих потраживања, као и документацију о попису. Од укупно евидентираног стања осталих потраживања, 74% чине потраживања по основу преплата за више исплаћен износ пензија и новчаних накнада из пензијског и инвалидског осигурања и потраживања за камате и судске трошкове који су настали по овом основу. Остала потраживања, ревидирана у тестираном узорку, су исказана у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. На основу узорковане документације, стања рачуна исказана на синтетичким контима у оквиру групе Краткорочна потраживања не садрже материјално значајна погрешна исказивања Краткорочни пласмани конто Стање на рачунима краткорочних пласмана исказано је у Билансу стања на дан 31. децембар године (ОП 1050) у износу од хиљада динара (у години хиљада динара). У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Билансу стања на дан 31. децембар године Образац 1 у вези са стањем на рачунима краткорочних пласмана. Табела број 57: Преглед краткорочних пласмана на дан године (у хиљадама динара) Ознака ОП Конто Стање на дан године Дати аванси, депозити и кауције Остали краткорочни пласмани Краткорочни пласмани Дати аванси, депозити и кауције се састоје из: 1) аванса за набавку материјала у износу од хиљаде динара, 2) аванса за набавку горива у износу од хиљада динара, 3) аванса за потрошни материјал у износу од 463 хиљаде динара и 4) аванса за обављање услуга у износу од хиљада динара. Остали краткорочни пласмани представљају спорне остале краткорочне пласмане и односе се на авансе који су дати у претходним годинама. 61

62 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Активна временска разграничења конто Активна временска разграничења су исказана у Билансу стања на дан 31. децембар године (ОП 1067) у износу од хиљада динара (у години хиљада динара). Табела број 58: Преглед активних временских разграничења на дан године (у хиљадама динара) Ознака ОП Конто Стање на дан године Разграничени расходи до једне године Обрачунати неплаћени расходи и издаци Остала активна временска разграничења Активна временска разграничења У поступку ревизије је извршен увид у евидентирање обрачунатих неплаћених расхода и издатака у оквиру ревизије обавеза Фонда. На основу узорковане документације, стања рачуна исказана на синтетичким контима у оквиру групе Активна временска разграничења не садрже материјално значајна погрешна исказивања Обавезе конто У Билансу стања на дан 31. децембар године Образац 1 обавезе Фонда су исказане у износу од хиљада динара, од чега су: дугорочне обавезе хиљаде динара; обавезе по основу расхода за запослене 15 хиљада динара; обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене хиљада динара; обавезе из пословања хиљаде динара и пасивна временска разграничења хиљаде динара. Табела број 59: Преглед обавеза на дан и године (у хиљадама динара) Конто Исказано Разлика (4 3) Дугорочне обавезе Обавезе по основу расхода за запослене Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене ( ) Обавезе из пословања (41.944) Пасивна временска разграничења ( ) Обавезе ( ) Стање на рачунима обавеза на дан 31. децембар године мање је за хиљада динара у односу на претходну годину (стање обавеза на дан 31. децембар године је износило хиљада динара) Дугорочне обавезе конто Дугорочне обавезе су исказане на дан 31. децембар године у Билансу стања Образац 1 (ОП 1075) у износу и у целости се односе на домаће дугорочне обавезе Домаће дугорочне обавезе конто Домаће дугорочне обавезе у Билансу стања на дан 31. децембар године Образац 1 (ОП 1076) исказане су у износу хиљаде динара и чине их обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти. У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Билансу стања на дан 31. децембар године Образац 1 у вези са стањем на рачунима домаћих дугорочних обавеза. 62

63 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти конто Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти представљају позајмице из буџета Републике Србије дате у ранијем периоду правним претходницима Фонда и састоје се од: 1) хиљада динара по Одлуци Управног одбора Фонда запослених, Владе Републике Србије и Уговора о привременој позајмици Министарства финансија и економије из године и тадашњег Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених (недостајућа средства за исплату пензија); 2) хиљада динара по основу Уговора о привременој позајмици са Министарством финансија из године и Уговора о преузимању дуга од Републичког фонда за здравствено осигурање из године; 3) хиљада динара по основу позајмице из буџета Републике одобрене Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање земљорадника из године. Увидом у попис и изводе отворених ставки установљено је да је Фонд усагласио стање на дан године са Министарством финансија Управа за трезор. На основу узорковане документације, стања рачуна исказана на синтетичким контима у оквиру групе Домаће дугорочне обавезе не садрже материјално значајна погрешна исказивања. Скретање пажње Уговори о позајмицама између Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, ради обезбеђивања недостајућих средстава за исплату пензија, нису у духу правног правила о државној гаранцији за обавезе Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за остваривање права по основу обавезног пензијског и инвалидског осигурања садржаног у одредби члана 173 Закона о пензијском и инвалидском осигурању Обавезе по основу расхода за запослене конто Обавезе по основу расхода за запослене у Билансу стања на дан 31. децембар године Образац 1 (ОП 1118) исказане су у износу од 15 хиљада динара и односе се на обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору. Увидом у пословне књиге за и годину и финансијске извештаје Фонда за годину утврђено је да је Фонд у пословним књигама за годину евидентирао обавезе по основу расхода за запослене које се односе на део плате за децембар године у износу од хиљаде динара, од чега хиљаде динара по основу обавеза за плате и додатке и хиљада динара по основу обавеза за социјалне доприносе на терет послодавца. С обзиром на наведено, у финансијским извештајима Фонда за годину нису исказане обавезе по основу расхода за запослене у износу од хиљаде динара које се односе на део плате за децембар године због тога што нису утврђене рачуноводствене политике од министра надлежног за послове финансија о чему постоји скретање пажње у тачки Напомена број Обавезе за социјално осигурање - конто Непостојање рачуноводствених политика утврђених од министра надлежног за послове финансија има за последицу да у пословним књигама и Билансу стања на дан године Образац 1 Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање нису исказане обавезе по основу права из пензијског осигурања за децембар године у износу од хиљада динара и по основу расхода за запослене које се односе на део плате за децембар године у износу од хиљаде динара. 63

64 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене конто Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене исказне су у Билансу стања на дан 31. децембар године Образац 1 (ОП 1173) износу од хиљада динара и састоје се од: обавеза за социјално осигурање у износу од хиљада динара и обавеза за остале расходе у износу од хиљада динара. Табела број 60: Преглед обавеза по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене на дан и године (у хиљадама динара) Конто Исказано Разлика (4 3) Обавезе за социјално осигурање ( ) Обавезе за остале расходе Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене ( ) Обавезе за социјално осигурање - конто Обавезе за социјално осигурање у Билансу стања на дан 31. децембар године Образац 1 (ОП 1189) исказане су у износу од хиљада динара (у години хиљада динара) и у потпуности се односе на обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања. У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Билансу стања на дан 31. децембар године Образац 1 у вези са стањем на рачунима обавеза за социјално осигурање. Табела број 61: Преглед обавеза за социјално осигурање (у хиљадама динара) Конто Назив Стање на дан године Обавезе по основу накнада зарада осигураницима услед привремене неспособности за рад Обавезе по основу права из пензијског осигурања Обавезе по основу бриге о пензионисаним лицима Обавезе по основу осталих права која се плаћају непосредно пружаоцима услуга Обавезе по основу дотација Републичком фонду за здравствено осигурање за доприносе за осигурање Обавезе за социјално осигурање Обавезе по основу права из пензијског осигурања конто Обавезе по основу права из пензијског осигурања су евидентиране на конту у износу хиљада динара и састоје се од: обавеза Фонда за основне пензије уредба војна лица у износу од хиљаде динара (конто ); обавеза за обуставе из основних пензија запослени у износу од 964 хиљаде динара (конто ); обавеза за обуставе из основних пензија самосталци у износу од 40 хиљаде динара (конто ); обавеза за обуставе из основних пензија пољопривредници у износу од 11 хиљаде динара (конто ); обавеза за обуставе из основних пензија војна лица ФСОВО у износу од хиљада динара (конто ); обавеза за исплату пензија из депозита у износу од 461 хиљаду динара (конто ). Увидом у пословне књиге за и годину и финансијске извештаје Фонда за годину утврђено је да је Фонд у пословним књигама за годину евидентирао обавезе по основу права из пензијског осигурања које се односе на пензије и новчане накнаде за децембар године у износу од хиљада динара. С обзиром на наведено, у финансијским извештајима Фонда за годину нису исказане обавезе по основу права из 64

65 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину пензијског осигурања у износу хиљада динара. У образложењу Финансијског плана Фонда за годину, у вези са чијом процедуром доношења и давањем сагласности Народне скупштине су дата детаљнија објашњења у Напомени Финансијски план, наведено је да је за кориснике права из социјалног осигурања осигураника запослених, пољопривредника и кориснике на територији бивших република планирана исплата дванаест пензија и то за период од децембра године до новембра године. Скретање пажње Одредбама члана 75 Закона о буџетском систему, прописано је да Влада ближе уређује буџетско рачуноводство и начин вођења консолидованог рачуна трезора, док министар надлежан за послове финансија уређује начин вођења буџетског рачуноводства и садржај и начин финансијског извештавања за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, кориснике средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетске фондове Републике Србије и локалне власти. Сагласно одредби члана 5 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству, трансакције и остали догађаји евидентирају се у тренутку када се готовинска средства приме, односно исплате. Одредбама члана 7 став 1 тачка 2) и став 3 тачка 1) ове уредбе прописано је да је биланс стања финансијски извештај састављен на основу усвојених рачуноводствених политика са образложењима. Рачуноводствене политике нису донете од министра надлежног за послове финансија на основу овлашћења из члана 75 став 2 Закона о буџетском систему. Непостојање рачуноводствених политика утврђених од министра надлежног за послове финансија има за последицу да у пословним књигама и Билансу стања на дан године Образац 1 Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање нису исказане обавезе по основу права из пензијског осигурања за децембар године у износу од хиљада динара и по основу расхода за запослене које се односе на део плате за децембар године у износу од хиљаде динара. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. Обавезе за основне пензије уредба војна лица конто Обавезе Фонда за основне пензије уредба војна лица, евидентиране у пословним књигама на конту , исказне су у износу од хиљада динара. Ове обавезе преузете су из пословних књига Фонда за социјално осигурање војних осигураника на основу Записника о преузимању почетног стања 03 : /12 од 22. новембра године (Тачка 7 Записника) у износу од хиљада динара и односе се на неисплаћени део војних пензија усклађених са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о платама и другим новчаним примањима професионалних војника и цивилних лица у Војсци Југославије 41. Смањење обавеза у години по овом основу, у односу на претходну годину, у износу од хиљаде динара односи се на измирење дуга путем принудне наплате. Сагласно Закону о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 42, професионална војна лица према прописима о Војсци Србије јесу осигураници запослени почев од 1. јануара године који права из осигурања, почев од 1. јануара године, остварују у Фонду. Послове обезбеђивања и спровођења пензијског и инвалидског осигурања као и послове финансијског пословања који су били у надлежности Фонда за социјално осигурање војних осигураника, сагласно члану 79. став 1 наведеног закона, на дан 1. јануара године преузима Фонд. Даном преузимања послова обезбеђивања и спровођења пензијског и инвалидског осигурања, сагласно члану 79 став 3 наведеног Закона, Фонд ће преузети имовину, обавезе и запослене од Фонда за социјално осигурање војних осигураника, у делу који се односи на послове пензијског и инвалидског осигурања. Одредбом члана 79 став 4 наведеног закона прописано је да ће Влада актом ближе уредити 41 Службени лист СЦГ ; бр. 35/04 42 Службени гласник РС бр. 101/10 65

66 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину обим и начин преузимања обавеза. Одредбом члана 79 став 5 наведеног закона прописан је изузетак да се преузимање не односи на обавезе доспелих а неизмирених новчаних потраживања корисника војних пензија, по основу делимичног усклађивања пензија и новчаних накнада, утврђених у члану 193 став 2 Закона о Војсци Србије ("Службени гласник РС", бр. 116/07 и 88/09), а насталих до ступања на снагу овог закона, за које ће се средства обезбедити у буџету Републике Србије, у складу са законом и посебним актом Владе. Вредност имовине, обавеза и капитала, сагласно члану 79. став 6 наведеног закона, процениће овлашћено лице у складу са законом. Влада је на основу овлашћења из члана 79 став 4 Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању донела Уредбу о обиму и начину преузимања имовине, обавеза и запослених од Фонда за социјално осигурање војних осигураника у Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 43. Обим и начин преузимања имовине, обавеза и запослених, сагласно члану 4 наведене уредбе, утврђени су Програмом о преузимању послова обезбеђивања и спровођења права из пензијског и инвалидског осигурања Фонда за социјално осигурање војних осигураника од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање који је саставни део ове уредбе ( у даљем тексту: Програм). Одредбом члана 1 став 2 наведене уредбе прописано је да ће Фонд изузетно од послова пензијског и инвалидског осигурања из става 1. члана 1 Уредбе, обављати административно-техничке послове у вези са судским предметима по основу доспелих неизмирених новчаних потраживања војних корисника, насталих по основу делимичног усклађивања пензија и новчаних накнада, и водиће посебну евиденцију о средствима неопходним за намирење по основу принудне наплате предметног дуга, која ће му бити благовремено обезбеђена. Одредбом тачке 1 Програма утврђено је да се не преузимају обавезе из члана 79 став 5 Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, док је одредбом тачке 2 став 2 Програма утврђено да ће се средства неопходна за намирење доспелих а неизмирених новчаних потраживања корисника војних пензија по основу делимичног усклађивања пензија и новчаних накнада, утврђених у члану 193. став 2. Закона о Војсци Србије ("Службени гласник РС", бр. 116/07 и 88/09), обезбедити посебним законом којим се регулише јавни дуг. Преузимање имовине, обавеза и капитала Фонда за социјално осигурање војних осигураника од Фонда извршено је на основу Записника о преузимању почетног стања 03 : /12 од 22. новембра године с тим да од овлашћеног лица није извршена процена вредности имовине, обавеза и капитала Фонда за социјално осигурање војних осигураника, што није у складу са одредбом члана 79 став 6 Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 101/10). Обавезе преузете из пословних књига Фонда за социјално осигурање војних осигураника на основу Записника о преузимању почетног стања 03 : /12 од 22. новембра године у износу од хиљада динара, које су у финансијским извештајима за годину исказане у износу од хиљада динара, односе се на неисплаћени део војних пензија усклађених са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о платама и другим новчаним примањима професионалних војника и цивилних лица у Војсци Југославије и представљају обавезе доспелих а неизмирених новчаних потраживања корисника војних пензија по основу делимичног усклађивања пензија и новчаних накнада утврђених у члану 193 став 2 Закона о Војсци Србије Службени гласник РС бр. 97/11 44 "Службени гласник РС", бр. 116/07 и 88/09 66

67 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Неисплаћени део војних пензија усклађених са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о платама и другим новчаним примањима професионалних војника и цивилних лица у Војсци Југославије, које представљају обавезе Фонда за социјално осигурање војних осигураника по основу доспелих а неизмирених новчаних потраживања корисника војних пензија по основу делимичног усклађивања пензија и новчаних накнада утврђених у члану 193 став 2 Закона о Војсци Србије ("Службени гласник РС", бр. 116/07 и 88/09), требало је да буде изузет од преузимања у смислу члана 79 став 5 Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању и тач. 1 и 2 став 2 Програма о преузимању послова обезбеђивања и спровођења права из пензијског и инвалидског осигурања Фонда за социјално осигурање војних осигураника од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање који је саставни део ове уредбе. Средства неопходна за намирење доспелих а неизмирених новчаних потраживања корисника војних пензија по основу делимичног усклађивања пензија и новчаних накнада, утврђених у члану 193 став 2 Закона о Војсци Србије ("Службени гласник РС", бр. 116/07 и 88/09) требало је да се обезбедите посебним законом којим се регулише јавни дуг. Обавезе преузете из пословних књига Фонда за социјално осигурање војних осигураника на основу Записника о преузимању почетног стања 03 : /12 од 22. новембра године, које се односе на неисплаћени део војних пензија усклађених са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о платама и другим новчаним примањима професионалних војника и цивилних лица у Војсци Југославије, у недостатку закона којим се ове обавезе Фонда за социјално осигурање војних осигураника преузимају као јавни дуг, од стране Фонда извршаване су путем принудне наплате након окончања парничних поступака. На основу узорковане документације, стања рачуна исказана на синтетичким контима у оквиру групе Обавезе за социјално осигурање не садрже материјално значајна погрешна исказивања. Скретање пажње У ситуацији када услед организационих промена или престанка постојања неког јавно-правног ентитета долази до преузимања имовине и обвеза од стране другог јавноправног ентитета, с тим да се на основу прописа део обавеза према физичким лицима као корисницима права тог ентитета не преузима од стране другог јавно-правног ентитета, потребно је за обавезе које по основу прописа нису преузете од стране другог јавно-правног ентитета донети закон о јавном дугу којим се те обавезе преузимају као јавни дуг Републике Србије. Обавезе за здравствене доприносе на пензије за војна лица конто и конто Обавезе Фонда по основу доприноса за здравствено осигурање корисника војних пензија, евидентиране у пословним књигама на конту и конту , у Билансу стања на дан 31. децембар године Образац 1 исказне су у износу од хиљада динара. Ове обавезе преузете су из пословних књига Фонда за социјално осигурање војних осигураника на основу Записника о преузимању почетног стања 03 : /12 од 22. новембра године (Тачка 7 Записника) у износу од хиљада динара и односе се на неплаћене доприносе на исплаћене нето пензије војних лица доспеле до 31. децембра године. У извештајима Државне ревизорске институције о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Фонда за и годину констатоване су активности Фонда према надлежним органима усмерене са циљем да се нађе решење за ову преузету обавезу. 67

68 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање корисника војних пензија исказане су у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. Скретање пажње Имајући у виду околност да обвезници доприноса за обавезно социјално осигурање, сагласно чл. 64 и 65 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 45 и члану 114e Законa о пореском поступку и пореској администрацији 46, не могу бити ослобођени обавезе обрачунавања и плаћања доприноса, као и да се на ову врсту јавних прихода не примењују одредбе о пореским ослобођењима, олакшицама, отпису и застарелости потребно је да надлежни органи сагледају могућност начина измирења обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на пензије војних лица исплаћене до 31. децембра године. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању Обавезе из пословања - конто Обавезе из пословања су у Билансу стања на дан 31. децембар године Образац 1 (ОП1198) исказане у износу од хиљаде динара (у години хиљада динара) и састоје се од: примљених аванса, депозита и кауције у износу од 137 хиљада динара; обавеза према добављачима у износу од хиљада динара и осталих обавеза у износу од хиљаду динара. Табела број 62: Преглед обавеза из пословања (у хиљадама динара) Конто Исказано Разлика (4-3) Примљени аванси, депозити и кауције (64) Обавезе према добављачима (9.307) Остале обавезе (32.573) Обавезе из пословања (41.944) Обавезе према добављачима конто Обавезе према добављачима су у Билансу стања на дан 31. децембар године Образац 1 (ОП 1203) исказане у износу од хиљада динара (у години хиљаде динара) и у целости се односе на обавезе према добављачима у земљи. У поступку ревизије извршено је тестирање свих релевантних тврдњи руководства исказаних у ревидираном Билансу стања на дан 31. децембар године Образац 1 у вези са стањем на рачунима обавеза за социјално осигурање. Табела број 63: Преглед обавеза према добављачима (у хиљадама динара) Конто Исказано Разлика (4-3) Добављачи у земљи (9.172) Добављачи у иностранству (135) Обавезе према добављачима (9.307) 45 Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12 - усклађени дин. изн., 8/13 - усклађени дин. изн., 47/13, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 57/14, 68/ др. закон, 5/ усклађени дин. изн., 112/15, 5/16 - усклађени дин. изн., 7/17 - усклађени дин. изн., 113/17, 7/18 - усклађени дин. изн. и 95/18 46 Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02 - испр., 23/03 - испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 63/06 - испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - испр., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 и 95/18 68

69 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Уредбoм о буџетском рачуноводству уређено је да се усклађивање евиденција и стања главне књиге са дневником, као и помоћних књига и евиденција са главном књигом врши пре пописа имовине и обавеза и пре припреме финансијских извештаја. Корисници средстава организација обавезног социјалног осигурања обавезни су да изврше усаглашавање финансијских пласмана, потраживања и обавеза на дан састављања финансијских извештаја. Увидом у попис и изводе отворених ставки Добављачи у земљи утврђено је да је Фонд вршио усаглашавање стања обавеза у току године. Фонд је достављао изводе отворених ставки повериоцима који му нису доставили свој попис неналаћених потраживања. Од укупно 44 размењена ИОС обрасца са добављачима у Дирекцији Фонда у току године, потврђено је стање обавеза са 42 повериоца, а оспорено са два повериоца. У поступку ревизије упућено је 15 независних потврда (конфирмација) стања на рачунима обавеза према добављачима, од којих је на девет одговорено. На основу пристиглих девет независних потврда (конфирмација) стања на рачунима обавеза према добављачима потврђено је стање у износу од хиљаду динара (38%), док је износ неусаглашених дуговања хиљада динара. Од укупног износа неусаглашених дуговања износ од хиљада динара се односи на обавезе које су у Фонду прокњижене у децембру године, а код добављача у јануару године. На основу узорковане документације и спроведених ревизорских поступака, стање обавеза из пословања исказано у Билансу стања на дан 31. децембар године не садржи материјално значајна погрешна исказивања Извештај о капиталним издацима и примањима Сагласно Правилнику о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, извештај о издацима за набавку нефинансијске имовине и примањима од продаје нефинансијске имовине јесте врста финансијског извештаја који се подноси на обрасцу Извештај о капиталним издацима и примањима Образац 3. У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од до године Образац 3 утврђена су примања у износу од хиљаде динара и издаци у износу од хиљада динара, што значи да је остварен мањак примања у износу од хиљада динара. Табела број 64: Преглед исказаних капиталних издатака и примања (у хиљадама динара) Ред. Исказани износ Конто број година година Примања Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од задуживања и продаје финансијске имовине Издаци Издаци за нефинансијску имовину Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине Извештај о новчаним токовима Сагласно Правилнику о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, извештај о новчаним токовима јесте врста 69

70 Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину финансијског извештаја који се подноси на обрасцу Извештај о новчаним токовима Образац 4. Новчани приливи Укупни новчани приливи исказани у Извештају о новчаним токовима у периоду од до године Образац 4 износили су хиљада динара (у години хиљада динара). Табела број 65: Преглед новчаних прилива (у хиљадама динара) година година Разлика Текући приходи Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од задуживања и продаје финансијске имовине Свега новчани приливи Новчани одливи Укупни новчани одливи исказани у Извештају о новчаним токовима у периоду од до године Образац 4 износили су хиљада динара (у години хиљаде динара). Табела број 66: Преглед новчаних одлива (у хиљадама динара) година година Разлика Текући расходи Издаци за нефинансијску имовину Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине Свега новчани одливи Вишак новчаних прилива Вишак новчаних прилива исказан у Извештају о новчаним токовима у периоду од до године Образац 4 износио је хиљада динара. Салдо готовине на почетку године и салдо готовине на крају године Салдо готовине на почетку године исказан у Извештају о новчаним токовима у периоду од до године Образац 4 износио је хиљада динара (у години хиљада динара). Салдо готовине на крају године исказан у наведеном извештају износио је хиљада динара (у години хиљада динара). Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну У Извештају о новчаним токовима у периоду до године Образац 4 у делу Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну, исказан је податак у износу од хиљада динара, а састоји се од: 1) новчаних прилива (ОП 4001) у износу од хиљада динара, 2) корекције новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа , , за износ хиљада динара. 70

71 Дирекција Фонда Филијала Београд Покрајински фонд Ниш и Прокупље Пирот Крагујевац Ћуприја Крушевац, Краљево и Нови Пазар Чачак Ужице Ваљево и Шабац Пожаревац и Смедерево Врање Лесковац Зајечар и Бор Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну У Извештају о новчаним токовима у периоду до године Образац 4, у делу Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну, исказан је податак у износу од хиљада динара, а састоји се од: 1) новчаних одлива у износу од хиљада динара и 2) корекције (увећања) новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа , и у износу од хиљаде динара. Потенцијалне обавезе Преглед и статус судских спорова по организационим јединицама Фонда на дан 31. децембар године дат је у следећем табеларном прегледу. Табела број 67: Преглед судских спорова Врста спора предмета Позитивно Спорови из решење области ПИО Негативно решење У току Радни спорови Стамбени спорови Кривични поступци предмета Позитивно решење Негативно решење У току предмета Позитивно решење Негативно решење 1 1 У току предмета Позитивно решење Негативно решење 3 2 У току

72 Дирекција Фонда Филијала Београд Покрајински фонд Ниш и Прокупље Пирот Крагујевац Ћуприја Крушевац, Краљево и Нови Пазар Чачак Ужице Ваљево и Шабац Пожаревац и Смедерево Врање Лесковац Зајечар и Бор Напомене уз Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Врста спора предмета Позитивно Стечај решење ванпарница Негативно 2 решење У току УКУПНО предмета Позитивно решење Негативно решење У току Вредност спорова који могу представљати потенцијалну обавезу Фонда у наредном периоду не може угрозити функционисање Фонда. Друга питања у поступку ревизије Иако циљ ове ревизије није био давање мишљења о усклађености пословања, вршењем ревизије финансијских извештаја утврдили смо следеће неправилности: Фонд је прибавио пословни простор површине 470м 2 на основу Уговора о купопродаји 01 бр /2000 од године закљученог са Републиком Србијом, с тим да у уговору није означен део непокретности у површини од 470 м2, који је предмет отуђења из државне својине у својину Фонда, према подацима катастра непокретности (катастарска општина, број и површина парцеле, број и површина објекта, број и површина посебног дела објекта), што није у складу са члана 86 став 2 тачка 2 Закона о државном премеру и катастру. Скретање пажње: Отуђење непокретности из државне својине, као и прибављање у својину непокретности од организација обавезног социјалног осигурања потребно је вршити на основу уговора о продаји у којима су у потпуности идентификоване непокретности према подацима из катастра непокретности (катастарска општина, број и површина парцеле, број и површина објекта, број и површина посебног дела објекта) како би ови уговори били подобни за упис у катастар непокретности. 72

73 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину ПРИЛОГ II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ЗА ГОДИНУ 73

74 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину С А Д Р Ж А Ј : 74

75 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину БИЛАНС СТАЊА на дан године 75

76 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Ознака ОП Износ из претходне године (почетно стање) Бруто Износ текуће године Исправка вредности Нето (5-6) Аванси за нефинансијску имовину НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019) Нематеријална имовина НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА ( ) ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024) Робне резерве Залихе производње Роба за даљу продају ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ( ) Залихе ситног инвентара Залихе потрошног материјала ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039) Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција Кредити осталим нивоима власти Кредити домаћим јавним финансијским институцијама Кредити домаћим пословним банкама Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи Кредити домаћим невладиним организацијама Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима Домаће акције и остали капитал ДУГОРОЧНA СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048) Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција Кредити страним владама Кредити међународним организацијама Кредити страним пословним банкама Кредити страним нефинансијским институцијама Кредити страним невладиним организацијама Стране акције и остали капитал Страни финансијски деривати 76

77 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Ознака ОП Износ из претходне године (почетно стање) Бруто Износ текуће године Исправка вредности Нето (5-6) НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ( ) НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од до 1059) Жиро и текући рачуни Издвојена новчана средства и акредитиви Благајна Девизни рачун Девизни акредитиви Девизна благајна Остала новчана средства Племенити метали Хартије од вредности КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061) Потраживања по основу продаје и друга потраживања КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066) Краткорочни кредити Дати аванси, депозити и кауције Хартије од вредности намењене продаји Остали краткорочни пласмани АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071) Разграничени расходи до једне године Обрачунати неплаћени расходи и издаци Остала активна временска разграничења УКУПНА АКТИВА ( ) ВАНБИЛАНСНА АКТИВА Износ Ознака ОП Претходна година Текућа година ПАСИВА ОБАВЕЗЕ ( ) ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)

78 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Ознака ОП Износ Претходна година Текућа година Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата Дугорочне обавезе по основу домаћих меница Дугорочне обавезе за финансијске лизинге СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до ) Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094) Дугорочне обавезе по основу гаранција ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096) Обавезе по основу отплате главнице зa финансијски лизинг ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098) Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108) Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција 78

79 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Ознака ОП Износ Претходна година Текућа година Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата Краткорочне обавезе по основу домаћих меница КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до ) Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117) Краткорочне обавезе по основу гаранција ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ) 0 15 ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до ) Обавезе за нето плате и додатке Обавезе по основу пореза на плате и додатке Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130) Обавезе по основу нето накнада запосленима Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима 79

80 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Ознака ОП Износ Претходна година Текућа година Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136) Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140) Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146) Обавезе по основу нето накнада у натури Обавезе по основу пореза на накнаде у натури Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152) Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима 80

81 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Ознака ОП Износ Претходна година Текућа година Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160) 0 15 Обавезе по основу нето исплата за службена путовања Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору 0 15 Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166) Обавезе за нето исплаћени посланички додатак Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172) Обавезе за нето исплаћени судијски додатак Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ) ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178) 81

82 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Ознака ОП Износ Претходна година Текућа година Обавезе по основу отплате домаћих камата Обавезе по основу отплате страних камата Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183) Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама Обавезе по основу субвенција приватним предузећима ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188) Обавезе по основу донација страним владама Обавезе по основу дотација међународним организацијама Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ( ) Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197) Обавезе по основу дотација невладиним организацијама Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА ( ) ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202) Примљени аванси Примљени депозити

83 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Ознака ОП Износ Претходна година Текућа година Примљене кауције ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА ( ) Добављачи у земљи Добављачи у иностранству ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207) Обавезе за издате чекове и обвезнице ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211) Обавезе из односа буџета и буџетских корисника Остале обавезе буџета Остале обавезе из пословања ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213) ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217) Разграничени приходи и примања Разграничени плаћени расходи и издаци Обрачунати ненаплаћени приходи и примања Остала пасивна временска разграничења КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ( ) КАПИТАЛ (1220) КАПИТАЛ ( ) Нефинансијска имовина у сталним средствима Нефинансијска имовина у залихама Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита Финансијска имовина Извори новчаних средстава Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године 83

84 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину 84

85 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА у периоду од до године 85

86 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Ознака ОП Износ Претходна година Текућа година ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029) Царине и друге увозне дажбине Порези на извоз Добит извозних или увозних монопола Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса Порези на продају или куповину девиза Други порези на међународну трговину и трансакције ДРУГИ ПОРЕЗИ ( ) Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039) Акцизе на деривате нафте Акцизе на дуванске прерађевине Акцизе на алкохолна пића Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића Акциза на кафу Друге акцизе ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046) Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица Остали једнократни порези на имовину Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ( ) ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052) Доприноси за социјално осигурање на терет запослених Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056) Социјални доприноси на терет осигураника 86

87 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Ознака ОП Износ Претходна година Текућа година Социјални доприноси послодаваца Импутирани социјални доприноси ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ ( ) ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА ( ) Текуће донације од иностраних држава Капиталне донације од иностраних држава ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065) Текуће донације од међународних организација Капиталне донације од међународних организација Текуће помоћи од ЕУ Капиталне помоћи од ЕУ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ( ) Текући трансфери од других нивоа власти Капитални трансфери од других нивоа власти ДРУГИ ПРИХОДИ ( ) ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076) Камате Дивиденде Повлачење прихода од квази корпорација Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Закуп непроизведене имовине Финансијске промене на финансијским лизинзима ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081) Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација Таксе и накнаде Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице Импутиране продаје добара и услуга НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088) Приходи од новчаних казни за кривична дела Приходи од новчаних казни за привредне преступе Приходи од новчаних казни за прекршаје Приходи од пенала Приходи од одузете имовинске користи Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА ( ) 1 87

88 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Ознака ОП Износ Претходна година Текућа година Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 1 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093) Мешовити и неодређени приходи МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ( ) МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096) Меморандумске ставке за рефундацију расхода МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098) Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100) ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ ( ) Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105) Приходи из буџета ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109) Примања од продаје непокретности ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111) Примања од продаје покретне имовине ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113) Примања од продаје осталих основних средстава 2 0 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116) Примања од продаје робних резерви ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118) Примања од продаје залиха производње ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120) Примања од продаје робе за даљу продају 88

89 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Ознака ОП Износ Претходна година Текућа година ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123) Примања од продаје драгоцености ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126) Примања од продаје земљишта ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128) Примања од продаје подземних блага ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130) Примања од продаје шума и вода ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( ) РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ) ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135) Плате, додаци и накнаде запослених СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139) Допринос за пензијско и инвалидско осигурање Допринос за здравствено осигурање Допринос за незапосленост НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141) Накнаде у натури СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146) Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова Расходи за образовање деце запослених Отпремнине и помоћи Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148) Накнаде трошкова за запослене НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150) Награде запосленима и остали посебни расходи ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152) Посланички додатак СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154) Судијски додатак КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ( )

90 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Ознака ОП Износ Претходна година Текућа година СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163) Трошкови платног промета и банкарских услуга Енергетске услуге Комуналне услуге Услуге комуникација Трошкови осигурања Закуп имовине и опреме Остали трошкови ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169) Трошкови службених путовања у земљи Трошкови службених путовања у иностранство Трошкови путовања у оквиру редовног рада Трошкови путовања ученика Остали трошкови транспорта УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178) Административне услуге Компјутерске услуге Услуге образовања и усавршавања запослених Услуге информисања Стручне услуге Услуге за домаћинство и угоститељство Репрезентација Остале опште услуге СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186) Пољопривредне услуге Услуге образовања, културе и спорта Медицинске услуге Услуге одржавања аутопутева Услуге одржавања националних паркова и природних површина Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге Остале специјализоване услуге ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) ( ) Текуће поправке и одржавање зграда и објеката Текуће поправке и одржавање опреме МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199) Административни материјал Материјали за пољопривреду Материјали за образовање и усавршавање запослених Материјали за саобраћај Материјали за очување животне средине и науку Материјали за образовање, културу и спорт 90

91 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Ознака ОП Износ Претходна година Текућа година Медицински и лабораторијски материјали Материјали за одржавање хигијене и угоститељство Материјали за посебне намене АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД ( ) АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204) Амортизација зграда и грађевинских објеката Амортизација опреме Амортизација осталих некретнина и опреме АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206) Амортизација култивисане опреме УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208) Употреба драгоцености УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212) Употреба земљишта Употреба подземног блага Употреба шума и вода АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2214) Амортизација нематеријалне имовине ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ( ) ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225) Отплата камата на домаће хартије од вредности Отплата камата осталим нивоима власти Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама Отплата камата домаћим пословним банкама Отплата камата осталим домаћим кредиторима Отплата камата домаћинствима у земљи Отплата камата на домаће финансијске деривате Отплата камата на домаће менице Финансијске промене на финансијским лизинзима ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232) Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту Отплата камата страним владама Отплата камата мултилатералним институцијама Отплата камата страним пословним банкама Отплата камата осталим страним кредиторима Отплата камата на стране финансијске деривате ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234) Отплата камата по гаранцијама 91

92 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Ознака ОП Износ Претходна година Текућа година ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238) Негативне курсне разлике Казне за кашњење Остали пратећи трошкови задуживања СУБВЕНЦИЈЕ ( ) СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ( ) Текуће субвенције приватним финансијским институцијама Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ( ) Текуће субвенције јавним финансијским институцијама Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ( ) Текуће субвенције приватним предузећима Капиталне субвенције приватним предузећима ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА ( ) Текуће донације страним владама Капиталне донације страним владама ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) Текуће дотације међународним организацијама Капиталне дотације међународним организацијама ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ( ) Текући трансфери осталим нивоима власти Капитални трансфери осталим нивоима власти ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ( ) Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) Остале текуће дотације и трансфери

93 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Ознака ОП Износ Претходна година Текућа година Остале капиталне дотације и трансфери СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ( ) ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272) Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282) Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности Накнаде из буџета за породиљско одсуство Накнаде из буџета за децу и породицу Накнаде из буџета за случај незапослености Старосне и породичне пензије из буџета Накнаде из буџета у случају смрти Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт Накнаде из буџета за становање и живот Остале накнаде из буџета ОСТАЛИ РАСХОДИ ( ) ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима Дотације осталим непрофитним институцијама ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290) Остали порези Обавезне таксе Новчане казне, пенали и камате НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292) Новчане казне и пенали по решењу судова НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА ( ) Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода Накнада штете од дивљачи НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297) Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

94 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Ознака ОП Износ Претходна година Текућа година РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299) Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306) Куповина зграда и објеката Изградња зграда и објеката Капитално одржавање зграда и објеката Пројектно планирање МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316) Опрема за саобраћај Административна опрема Опрема за пољопривреду Опрема за заштиту животне средине Медицинска и лабораторијска опрема Опрема за образовање, науку, културу и спорт Опрема за војску Опрема за јавну безбедност Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318) Остале некретнине и опрема КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320) Култивисана имовина НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322) Нематеријална имовина ЗАЛИХЕ ( ) РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325) Робне резерве ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329) Залихе материјала Залихе недовршене производње Залихе готових производа ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331) Залихе робе за даљу продају ДРАГОЦЕНОСТИ (2333) ДРАГОЦЕНОСТИ (2334) Драгоцености ПРИРОДНА ИМОВИНА ( ) ЗЕМЉИШТЕ (2337) Земљиште 94

95 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Ознака ОП Износ Претходна година Текућа година РУДНА БОГАТСТВА (2339) Копови ШУМЕ И ВОДЕ ( ) Шуме Воде НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344) НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345) Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА Вишак прихода и примања - буџетски суфицит ( ) >

96 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину 96

97 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА у периоду од до године 97

98 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Ознака ОП Износ Претходна година Текућа година ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022) Примања од продаје земљишта ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024) Примања од продаје подземних блага ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026) Примања од продаје шума и вода ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ( ) ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038) Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција Примања од задуживања од осталих нивоа власти Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи Примања од задуживања од пословних банака у земљи Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи Примања од задуживања од домаћинстава у земљи Примања од домаћих финансијских деривата Примања од домаћих меница Исправка унутрашњег дуга ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046) Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту Примања од задуживања од иностраних држава Примања од задуживања од мултилатералних институција Примања од задуживања од иностраних пословних банака Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца Примања од иностраних финансијских деривата Исправка спољног дуга ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057) Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција 98

99 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Ознака ОП Износ Претходна година Текућа година Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066) Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција Примања од отплате кредита датих страним владама Примања од отплате кредита датих међународним организацијама Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама Примања од продаје страних акција и осталог капитала Примања од продаје стране валуте 3067 ИЗДАЦИ ( ) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074) Куповина зграда и објеката Изградња зграда и објеката Капитално одржавање зграда и објеката Пројектно планирање МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084) Опрема за саобраћај Административна опрема Опрема за пољопривреду 99

100 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Ознака ОП Износ Претходна година Текућа година Опрема за заштиту животне средине Медицинска и лабораторијска опрема Опрема за образовање, културу и спорт Опрема за војску Опрема за јавну безбедност Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086) Остале некретнине и опрема КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088) Култивисана имовина НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090) Нематеријална имовина ЗАЛИХЕ ( ) РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093) Робне резерве ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097) Залихе материјала Залихе недовршене производње Залихе готових производа ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099) Залихе робе за даљу продају ДРАГОЦЕНОСТИ (3101) ДРАГОЦЕНОСТИ (3102) Драгоцености ПРИРОДНА ИМОВИНА ( ) ЗЕМЉИШТЕ (3105) Земљиште РУДНА БОГАТСТВА (3107) Копови ШУМЕ И ВОДЕ ( ) Шуме Воде НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112) НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113) Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( )

101 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Ознака ОП Износ Претходна година Текућа година ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ( ) ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125) Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција Отплата главнице осталим нивоима власти Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама Отплата главнице домаћим пословним банкама Отплата главнице осталим домаћим кредиторима Отплата главнице домаћинствима у земљи Отплата главнице на домаће финансијске деривате Отплата домаћих меница Исправка унутрашњег дуга ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133) Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту Отплата главнице страним владама Отплата главнице мултилатералним институцијама Отплата главнице страним пословним банкама Отплата главнице осталим страним кредиторима Отплата главнице на стране финансијске деривате 101

102 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину 102

103 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА у периоду од до године 103

104 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Износ Ознака ОП Претходна година Текућа година Порези на извоз Добит извозних или увозних монопола Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса Порези на продају или куповину девиза Други порези на међународну трговину и трансакције ДРУГИ ПОРЕЗИ ( ) Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039) Акцизе на деривате нафте Акцизе на дуванске прерађевине Акцизе на алкохолна пића Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића Акцизе на кафу Друге акцизе ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046) Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица Остали једнократни порези на имовину Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ( ) ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052) Доприноси за социјално осигурање на терет запослених Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056) Социјални доприноси на терет осигураника Социјални доприноси на терет послодаваца Импутирани социјални доприноси ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ ( )

105 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Износ Ознака ОП Претходна година Текућа година ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од ) Текуће донације од иностраних држава Капиталне донације од иностраних држава ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065) Текуће донације од међународних организација Капиталне донације од међународних организација Текуће помоћи од ЕУ Капиталне помоћи од ЕУ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ( ) Текући трансфери од других нивоа власти Капитални трансфери од других нивоа власти ДРУГИ ПРИХОДИ ( ) ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076) Камате Дивиденде Повлачење прихода од квази корпорација Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Закуп непроизведене имовине Финансијске промене на финансијским лизинзима ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081) Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација Таксе и накнаде Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице Импутиране продаје добара и услуга НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088) Приходи од новчаних казни за кривична дела Приходи од новчаних казни за привредне преступе Приходи од новчаних казни за прекршаје Приходи од пенала Приходи од одузете имовинске користи Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА ( ) Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 1 1 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)

106 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Износ Ознака ОП Претходна година Текућа година Мешовити и неодређени приходи МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ( ) МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096) Меморандумске ставке за рефундацију расхода МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098) Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100) ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ ( ) Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105) Приходи из буџета ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109) Примања од продаје непокретности ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111) Примања од продаје покретне имовине ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113) Примања од продаје осталих основних средстава ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116) Примања од продаје робних резерви ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118) Примања од продаје залиха производње ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120) Примања од продаје робе за даљу продају ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123) Примања од продаје драгоцености ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ ( ) 106

107 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Износ Ознака ОП Претходна година Текућа година ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126) Примања од продаје земљишта ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128) Примања од продаје подземних блага ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130) Примања од продаје шума и вода ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ( ) ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142) Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција Примања од задуживања од осталих нивоа власти Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи Примања од задуживања од пословних банака у земљи Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи Примања од задуживања од домаћинстава у земљи Примања од домаћих финансијских деривата Примања од домаћих меница Исправка унутрашњег дуга ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150) Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту Примања од задуживања од иностраних држава Примања од задуживања од мултилатералних институција Примања од задуживања од иностраних пословних банака Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца Примања од иностраних финансијских деривата Исправка спољног дуга ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161) Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама 107

108 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Износ Ознака ОП Претходна година Текућа година Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170) Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција Примања од отплате кредита датих страним владама Примања од отплате кредита датих међународним организацијама Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама Примања од продаје страних акција и осталог капитала Примања од продаје стране валуте 4171 НОВЧАНИ ОДЛИВИ ( ) ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( ) РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ) ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175) Плате, додаци и накнаде запослених СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179) Допринос за пензијско и инвалидско осигурање Допринос за здравствено осигурање Допринос за незапосленост НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181) Накнаде у натури СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186) Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова Расходи за образовање деце запослених Отпремнине и помоћи

109 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Износ Ознака ОП Претходна година Текућа година Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188) Накнаде трошкова за запослене НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190) Награде запосленима и остали посебни расходи ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192) Посланички додатак СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194) Судијски додатак КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ( ) СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203) Трошкови платног промета и банкарских услуга Енергетске услуге Комуналне услуге Услуге комуникација Трошкови осигурања Закуп имовине и опреме Остали трошкови ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209) Трошкови службених путовања у земљи Трошкови службених путовања у иностранство Трошкови путовања у оквиру редовног рада Трошкови путовања ученика Остали трошкови транспорта УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218) Административне услуге Компјутерске услуге Услуге образовања и усавршавања запослених Услуге информисања Стручне услуге Услуге за домаћинство и угоститељство Репрезентација Остале опште услуге СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226) Пољопривредне услуге Услуге образовања, културе и спорта Медицинске услуге Услуге одржавања аутопутева Услуге одржавања националних паркова и природних површина Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге Остале специјализоване услуге

110 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Износ Ознака ОП Претходна година Текућа година ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) ( ) Текуће поправке и одражавање зграда и објеката Текуће поправке и одржавање опреме МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239) Административни материјал Материјали за пољопривреду Материјали за образовање и усавршавање запослених Материјали за саобраћај Материјали за очување животне средине и науку Материјали за образовање, културу и спорт Медицински и лабораторијски материјали Материјали за одржавање хигијене и угоститељство Материјали за посебне намене АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД ( ) АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244) Амортизација зграда и грађевинских објеката Амортизација опреме Амортизација осталих некретнина и опреме АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246) Амортизација култивисане имовине УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248) Употреба драгоцености УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252) Употреба земљишта Употреба подземног блага Употреба шума и вода АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254) Амортизација нематеријалне имовине ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ( ) ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265) Отплата камата на домаће хартије од вредности Отплата камата осталим нивоима власти Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама Отплата камата домаћим пословним банкама Отплата камата осталим домаћим кредиторима Отплата камата домаћинствима у земљи Отплата камата на домаће финансијске деривате Отплата камата на домаће менице Финансијске промене на финансијским лизинзима ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272) 110

111 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Износ Ознака ОП Претходна година Текућа година Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту Отплата камата страним владама Отплата камата мултилатералним институцијама Отплата камата страним пословним банкама Отплата камата осталим страним кредиторима Отплата камата на стране финансијске деривате ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274) Отплата камата по гаранцијама ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278) Негативне курсне разлике Казне за кашњење Остали пратећи трошкови задуживања СУБВЕНЦИЈЕ ( ) СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ( ) Текуће субвенције приватним финансијским институцијама Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ( ) Текуће субвенције јавним финансијским институцијама Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ( ) Текуће субвенције приватним предузећима Капиталне субвенције приватним предузећима ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА ( ) Текуће донације страним владама Капиталне донације страним владама ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) Текуће дотације међународним организацијама Капиталне дотације међународним организацијама ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ( ) Текући трансфери осталим нивоима власти 111

112 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Износ Ознака ОП Претходна година Текућа година Капитални трансфери осталим нивоима власти ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ( ) Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) Остале текуће дотације и трансфери Остале капиталне дотације и трансфери СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ( ) ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312) Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322) Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности Накнаде из буџета за породиљско одсуство Накнаде из буџета за децу и породицу Накнаде из буџета за случај незапослености Старосне и породичне пензије из буџета Накнаде из буџета у случају смрти Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт Накнаде из буџета за становање и живот Остале накнаде из буџета ОСТАЛИ РАСХОДИ ( ) ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима Дотације осталим непрофитним институцијама ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330) Остали порези Обавезне таксе Новчане казне, пенали и камате НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332) Новчане казне и пенали по решењу судова

113 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Износ Ознака ОП Претходна година Текућа година НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА ( ) Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Накнада штете од дивљачи НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337) Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339) Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346) Куповина зграда и објеката Изградња зграда и објеката Капитално одржавање зграда и објеката Пројектно планирање МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356) Опрема за саобраћај Административна опрема Опрема за пољопривреду Опрема за заштиту животне средине Медицинска и лабораторијска опрема Опрема за образовање, науку, културу и спорт Опрема за војску Опрема за јавну безбедност Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358) Остале некретнине и опрема КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360) Култивисана имовина НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362) Нематеријална имовина ЗАЛИХЕ ( ) РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365) Робне резерве ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369) Залихе материјала Залихе недовршене производње Залихе готових производа 113

114 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Износ Ознака ОП Претходна година Текућа година ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371) Залихе робе за даљу продају ДРАГОЦЕНОСТИ (4373) ДРАГОЦЕНОСТИ (4374) Драгоцености ПРИРОДНА ИМОВИНА ( ) ЗЕМЉИШТЕ (4377) Земљиште РУДНА БОГАТСТВА (4379) Копови ШУМЕ И ВОДЕ ( ) Шуме Воде НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384) НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385) Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ( ) ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397) Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција Отплата главнице осталим нивоима власти Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама Отплата главнице домаћим пословним банкама Отплата главнице осталим домаћим кредиторима Отплата главнице домаћинствима у земљи Отплата главнице на домаће финансијске деривате Отплата домаћих меница Исправка унутрашњег дуга ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405) Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту Отплата главнице страним владама Отплата главнице мултилатералним институцијама Отплата главнице страним пословним банкама Отплата главнице осталим страним кредиторима Отплата главнице на стране финансијске деривате Исправка спољног дуга 114

115 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину Износ Ознака ОП Претходна година Текућа година ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407) Отплата главнице по гаранцијама ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409) Отплата главнице за финансијски лизинг ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411) Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422) Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција Кредити осталим нивоима власти Кредити домаћим јавним финансијским институцијама Кредити домаћим пословним банкама Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи Кредити невладиним организацијама у земљи Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима Набавка домаћих акција и осталог капитала НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431) Набавка страних хартија од вредности, изузев акција Кредити страним владама Кредити међународним организацијама Кредити страним пословним банкама Кредити страним нефинансијским институцијама Кредити страним невладиним организацијама Набавка страних акција и осталог капитала Куповина стране валуте 115

116 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за годину 116

117 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА у периоду од до године 117

118 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009) Из осталих извора Порез на фонд зарада ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до ) Периодични порези на непокретности Периодични порези на нето имовину Порези на заоставштину, наслеђе и поклон Порези на финансијске и капиталне трансакције Други једнократни порези на имовину Други периодични порези на имовину ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022) Општи порези на добра и услуге Добит фискалних монопола Порези на појединачне услуге Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају Други порези на добра и услуге ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029) 118

119 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи Из осталих извора Царине и друге увозне дажбине Порези на извоз Добит извозних или увозних монопола Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса Порези на продају или куповину девиза Други порези на међународну трговину и трансакције ДРУГИ ПОРЕЗИ ( ) Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039) Акцизе на деривате нафте Акцизе на дуванске прерађевине Акцизе на алкохолна пића Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића Акциза на кафу Друге акцизе ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046) Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица 119

120 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица Из осталих извора Остали једнократни порези на имовину Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ( ) ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052) Доприноси за социјално осигурање на терет запослених Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056) Социјални доприноси на терет осигураника Социјални доприноси на терет послодаваца Импутирани социјални доприноси ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ ( )

121 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА ( ) Из осталих извора Текуће донације од иностраних држава Капиталне донације од иностраних држава ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065) Текуће донације од међународних организација Капиталне донације од међународних организација Текуће помоћи од ЕУ Капиталне помоћи од ЕУ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ( ) Текући трансфери од других нивоа власти Капитални трансфери од других нивоа власти ДРУГИ ПРИХОДИ ( ) ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до ) Камате Дивиденде Повлачење прихода од квази корпорација Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Закуп непроизведене имовине Финансијске промене на финансијским лизинзима 121

122 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износпланираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081) Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација Из осталих извора Таксе и накнаде Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице Импутиране продаје добара и услуга НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088) Приходи од новчаних казни за кривична дела Приходи од новчаних казни за привредне преступе Приходи од новчаних казни за прекршаје Приходи од пенала Приходи од одузете имовинске користи Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА ( ) Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093) Мешовити и неодређени приходи

123 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ( ) МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096) Меморандумске ставке за рефундацију расхода МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098) Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100) ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ ( ) Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања Из осталих извора ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) Приходи из буџета ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)

124 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи Из осталих извора Примања од продаје непокретности ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111) Примања од продаје покретне имовине ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113) Примања од продаје осталих основних средстава ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116) Примања од продаје робних резерви ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118) Примања од продаје залиха производње ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120) Примања од продаје робе за даљу продају ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123) Примања од продаје драгоцености ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126) Примања од продаје земљишта 124

125 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128) Из осталих извора Примања од продаје подземних блага ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130) Примања од продаје шума и вода ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ( ) ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142) Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција Примања од задуживања од осталих нивоа власти Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи Примања од задуживања од пословних банака у земљи Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи Примања од задуживања од домаћинстава у земљи Примања од домаћих финансијских деривата Примања од домаћих меница Исправка унутрашњег дуга 125

126 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150) Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту Примања од задуживања од иностраних држава Примања од задуживања од мултилатералних институција Из осталих извора Примања од задуживања од иностраних пословних банака Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца Примања од иностраних финансијских деривата Исправка спољног дуга ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161) Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама

127 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала Из осталих извора ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170) Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција Примања од отплате кредита датих страним владама Примања од отплате кредита датих међународним организацијама Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама Примања од продаје страних акција и осталог капитала Примања од продаје стране валуте 5171 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ( )

128 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Ознака ОП Износ одобрених апропријација Укупно (од 6 до 11) Износ извршених расхода и издатака Расходи и издаци на терет буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) Из осталих извора ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( ) РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ) ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176) Плате, додаци и накнаде запослених СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180) Допринос за пензијско и инвалидско осигурање Допринос за здравствено осигурање Допринос за незапосленост НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182) Накнаде у натури СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187) Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова Расходи за образовање деце запослених Отпремнине и помоћи Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом

129 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износ одобрених апропријација Укупно (од 6 до 11) Износ извршених расхода и издатака Расходи и издаци на терет буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи Из осталих извора НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189) Накнаде трошкова за запослене НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191) Награде запосленима и остали посебни расходи ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193) Посланички додатак СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195) Судијски додатак КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ( ) СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204) Трошкови платног промета и банкарских услуга Енергетске услуге Комуналне услуге Услуге комуникација Трошкови осигурања Закуп имовине и опреме Остали трошкови ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) Трошкови службених путовања у земљи Трошкови службених путовања у иностранство

130 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износ одобрених апропријација Укупно (од 6 до 11) Износ извршених расхода и издатака Расходи и издаци на терет буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи Трошкови путовања у оквиру редовног рада Трошкови путовања ученика Остали трошкови транспорта УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) Административне услуге Компјутерске услуге Услуге образовања и усавршавања запослених Услуге информисања Стручне услуге Услуге за домаћинство и угоститељство Репрезентација Остале опште услуге СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227) Из осталих извора Пољопривредне услуге Услуге образовања, културе и спорта Медицинске услуге Услуге одржавања аутопутева Услуге одржавања националних паркова и природних површина Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге Остале специјализоване услуге ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ( )

131 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износ одобрених апропријација Укупно (од 6 до 11) Износ извршених расхода и издатака Расходи и издаци на терет буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи Текуће поправке и одржавање зграда и објеката Текуће поправке и одржавање опреме МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240) Административни материјал Материјали за пољопривреду Материјали за образовање и усавршавање запослених Из осталих извора Материјали за саобраћај Материјали за очување животне средине и науку Материјали за образовање, културу и спорт Медицински и лабораторијски материјали Материјали за одржавање хигијене и угоститељство Материјали за посебне намене АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД ( ) АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245) Амортизација зграда и грађевинскиx објеката Амортизација опреме Амортизација осталих некретнина и опреме АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247) Амортизација култивисане опреме УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249) 131

132 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износ одобрених апропријација Укупно (од 6 до 11) Износ извршених расхода и издатака Расходи и издаци на терет буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи Употреба драгоцености УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253) Из осталих извора Употреба земљишта Употреба подземног блага Употреба шума и вода АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255) Амортизација нематеријалне имовине ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ( ) ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266) Отплата камата на домаће хартије од вредности Отплата камата осталим нивоима власти Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама Отплата камата домаћим пословним банкама Отплата камата осталим домаћим кредиторима Отплата камата домаћинствима у земљи Отплата камата на домаће финансијске деривате Отплата камата на домаће менице Финансијске промене на финансијским лизинзима ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273) 132

133 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износ одобрених апропријација Укупно (од 6 до 11) Износ извршених расхода и издатака Расходи и издаци на терет буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи Из осталих извора Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту Отплата камата страним владама Отплата камата мултилатералним институцијама Отплата камата страним пословним банкама Отплата камата осталим страним кредиторима Отплата камата на стране финансијске деривате ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275) Отплата камата по гаранцијама ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279) Негативне курсне разлике Казне за кашњење Остали пратећи трошкови задуживања СУБВЕНЦИЈЕ ( ) СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ( ) 133

134 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износ одобрених апропријација Укупно (од 6 до 11) Износ извршених расхода и издатака Расходи и издаци на терет буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи Из осталих извора Текуће субвенције приватним финансијским институцијама Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ( ) Текуће субвенције јавним финансијским институцијама Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ( ) Текуће субвенције приватним предузећима Капиталне субвенције приватним предузећима ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА ( ) Текуће донације страним владама Капиталне донације страним владама ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) Текуће дотације међународним организацијама Капиталне дотације међународним организацијама ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ( ) Текући трансфери осталим нивоима власти 134

135 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износ одобрених апропријација Укупно (од 6 до 11) Износ извршених расхода и издатака Расходи и издаци на терет буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи Капитални трансфери осталим нивоима власти Из осталих извора ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ( ) Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) Остале текуће дотације и трансфери Остале капиталне дотације и трансфери СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ( ) ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313) Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323) Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности Накнаде из буџета за породиљско одсуство Накнаде из буџета за децу и породицу 135

136 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износ одобрених апропријација Укупно (од 6 до 11) Износ извршених расхода и издатака Расходи и издаци на терет буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи Накнаде из буџета за случај незапослености Старосне и породичне пензије из буџета Накнаде из буџета у случају смрти Из осталих извора Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт Накнаде из буџета за становање и живот Остале накнаде из буџета ОСТАЛИ РАСХОДИ ( ) ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима Дотације осталим непрофитним институцијама ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331) Остали порези Обавезне таксе Новчане казне, пенали и камате НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333) Новчане казне и пенали по решењу судова НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА ( ) Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода 136

137 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износ одобрених апропријација Укупно (од 6 до 11) Износ извршених расхода и издатака Расходи и издаци на терет буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи Накнада штете од дивљачи НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338) Из осталих извора Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340) Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347) Куповина зграда и објеката Изградња зграда и објеката Капитално одржавање зграда и објеката Пројектно планирање МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357) Опрема за саобраћај Административна опрема Опрема за пољопривреду Опрема за заштиту животне средине Медицинска и лабораторијска опрема

138 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износ одобрених апропријација Укупно (од 6 до 11) Износ извршених расхода и издатака Расходи и издаци на терет буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи Опрема за образовање, културу и спорт Опрема за војску Опрема за јавну безбедност Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема Из осталих извора ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359) Остале некретнине и опрема КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361) Култивисана имовина НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363) Нематеријална имовина ЗАЛИХЕ ( ) РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366) Робне резерве ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370) Залихе материјала Залихе недовршене производње Залихе готових производа ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372) Залихе робе за даљу продају ДРАГОЦЕНОСТИ (5374) ДРАГОЦЕНОСТИ (5375) Драгоцености 138

139 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износ одобрених апропријација Укупно (од 6 до 11) Износ извршених расхода и издатака Расходи и издаци на терет буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи ПРИРОДНА ИМОВИНА ( ) ЗЕМЉИШТЕ (5378) Земљиште РУДНА БОГАТСТВА (5380) Копови ШУМЕ И ВОДЕ ( ) Шуме Воде Из осталих извора НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385) НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386) Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ( ) ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398) Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција

140 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износ одобрених апропријација Укупно (од 6 до 11) Износ извршених расхода и издатака Расходи и издаци на терет буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи Отплата главнице осталим нивоима власти Из осталих извора Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама Отплата главнице домаћим пословним банкама Отплата главнице осталим домаћим кредиторима Отплата главнице домаћинствима у земљи Отплата главнице на домаће финансијске деривате Отплата домаћих меница Исправка унутрашњег дуга ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406) Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту Отплата главнице страним владама Отплата главнице мултилатералним институцијама Отплате главнице страним пословним банкама Отплате главнице осталим страним кредиторима Отплата главнице на стране финансијске деривате Исправка спољног дуга ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408) 140

141 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износ одобрених апропријација Укупно (од 6 до 11) Износ извршених расхода и издатака Расходи и издаци на терет буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи Отплата главнице по гаранцијама Из осталих извора ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410) Отплата главнице за финансијски лизинг ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412) Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423) Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција Кредити осталим нивоима власти Кредити домаћим јавним финансијским институцијама Кредити домаћим пословним банкама Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи Кредити невладиним организацијама у земљи Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима Набавка домаћих акција и осталог капитала НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432) 141

142 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину Ознака ОП Износ одобрених апропријација Укупно (од 6 до 11) Износ извршених расхода и издатака Расходи и издаци на терет буџета Општине Аутономне Републике / ООСО покрајине града Из донација и помоћи Набавка страних хартија од вредности, изузев акција Из осталих извора Кредити страним владама Кредити међународним организацијама Кредити страним пословним банкама Кредити страним нефинансијским институцијама Кредити страним невладиним организацијама Набавка страних акција и осталог капитала Куповина стране валуте НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434) Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана 5435 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ( )

143 Финансијски извештаји Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за годину 143

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04 Београд,

Више

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR Imotska 1, 11040 Beograd Telefon: 381 11 30 98 198 Telefon: 381 11 30 98 199 E-mail: office@finodit.co.rs OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1 NOVI KNEŽEVAC Skupštini opštine Novi Kneževac

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-254-2/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја С А

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

LISTA POTREBNIH PODATAKA

LISTA POTREBNIH PODATAKA ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Консолидовани финансијски извештаји 31. децембар 2013. године Београд, 2014. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU

KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU SADRŽAJ Strana Izveštaj nezavisnog revizora 1 3 Konsolidovani

Више

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2017. године Београд, 2018. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ----------------------------------------------

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-144/2018-05/09 Београд, 11. октобар

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ др Душко Пејовић Генерални државни ревизор СПРОВЕДЕНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2018. ГОДИНИ РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РЕВИЗИЈА

Више

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2015. године Београд, 2016. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА-------------------------------------------------------1-4

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2014. године Београд, 2017. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ 2017. GODINE Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-248-2/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СРПСКОГ О РЕВИЗИЈИ НАРОДНОГ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОЗОРИШТА, НОВИ САД ФИНАНСИЈСКИХ ЗА 2018.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СРПСКОГ О РЕВИЗИЈИ НАРОДНОГ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОЗОРИШТА, НОВИ САД ФИНАНСИЈСКИХ ЗА 2018. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СРПСКОГ О РЕВИЗИЈИ НАРОДНОГ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОЗОРИШТА, НОВИ САД ФИНАНСИЈСКИХ ЗА 2018. ИЗВЕШТАЈА ГОДИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ Број:

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra godine i i

DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra godine i i DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2015. godine i izveštaj nezavisnog revizora S A D R Ž A J Strana Izveštaj

Више

Prezentacija / Ostoja Travar

Prezentacija / Ostoja Travar Систем интерних финансијских контрола у јавном сектору Законски основ Поглавље 32 Финансијска контрола и члан 90. Споразума о стабилизацији и придруживању (СПП) Босну и Херцеговину обавезује на сарадњу

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /18 Београд, 11. јул године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /18 Београд, 11. јул године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА, БЕОГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-202/2019-03/18 Београд, 11. јул 2019. године вештај о ревизији финансијских извештаја С А Д Р Ж А Ј:

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

1

1 POLITIČKA STRANKA "SRPSKI POKRET DVERI", BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU POLITIČKA STRANKA "SRPSKI POKRET DVERI", BEOGRAD IZVEŠTAJ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286, 211 312 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ Београд, април 2015. године 1. УВОД Републички фонд за здравствено

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бана Милосављевића 8 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /11 Београд, 24. јун годи

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /11 Београд, 24. јун годи ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА, БЕОГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-212/2019-03/11 Београд, 24. јун 2019. године Извештај о ревизији финансијских извештаја Службе

Више

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

Извештај о ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г

Извештај о ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА И ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МИЛКА ДИМАНИЋ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2013.

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br.

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

novi logo mg

novi logo mg REPUBLIKA SRPSKA Banja Luka Bana Milosavljevića 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba tel/faks: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС srpski cir

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС srpski cir JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ГОДИНУ ЗАВРШЕНУ 31. ДЕЦЕМБРА 2015. И ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Руководству Jавног предузећа Електропривреда

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-139/2018-05/08 Београд, 11. октобар 2018.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПИОНИР ЈАГОДИНА ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-311-3/2017-04

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА УПРАВЕ О РЕВИЗИЈИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ФИНАНСИЈС

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА УПРАВЕ О РЕВИЗИЈИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ФИНАНСИЈС ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА УПРАВЕ О РЕВИЗИЈИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ФИНАНСИЈСКИХ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНЕ, АУТОНОМНЕ

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( Службени гласник РС,бр. 46/2006) Савет школе, на седници

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-421/2018-07/8 Београд, 17.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бана Милосављевића 8 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

ИНTEРНA РEВИЗИJA

ИНTEРНA РEВИЗИJA ИНTEРНA РEВИЗИJA Интeрнa рeвизиja пружa пoдршку корисницима јавних средстава у пoстизaњу њихoвих циљeвa. Интeрнa рeвизиja прeдстaвљa нeзaвисну aктивнoст кoja имa зa циљ дa прoцeни систeм финансијског управљања

Више

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука ОКВИРНИ СТРАТЕШКИ ПЛАН ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА за

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука ОКВИРНИ СТРАТЕШКИ ПЛАН ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА за Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука ОКВИРНИ СТРАТЕШКИ ПЛАН ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА за период 2018 2020. године Бања Лука, децембар 2017.

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Република Србија Град Пирот Служба за буџетску инспекцију III Број: Датум: Пирот КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ из члана 84. тачка 5. За

Република Србија Град Пирот Служба за буџетску инспекцију III Број: Датум: Пирот КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ из члана 84. тачка 5. За Република Србија Град Пирот Служба за буџетску инспекцију III Број: тум: Пирот КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ из члана 84 тачка 5 Закона о буџетском систему ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ПОДАЦИ

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1 На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и

Више

Izvestaj o reviziji finansijskih izvestaja i pravilnosti poslovanja Fonda solidarnosti

Izvestaj o reviziji finansijskih izvestaja i pravilnosti poslovanja Fonda solidarnosti РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-2594/2017-03/22 Београд, 30. новембар 2017.

Више