Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Ministarstvo Trgovine i Industrije Ministry of Trade and Industry IZVEŠTAJ O OSNOVNIM INDIKATORIMA UČINKA ZA REGIS

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Ministarstvo Trgovine i Industrije Ministry of Trade and Industry IZVEŠTAJ O OSNOVNIM INDIKATORIMA UČINKA ZA REGIS"

Транскрипт

1 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Ministarstvo Trgovine i Industrije Ministry of Trade and Industry IZVEŠTAJ O OSNOVNIM INDIKATORIMA UČINKA ZA REGISTRACIJU PREDUZEĆA NA KOSOVU U PERIODU: OKTOBAR DECEMBAR 2018 KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA JANAR 2019

2 SADRŽAJ 1. UVOD... 3 II. PROSEK DANA ZA REGISTRACIJU POSLOVNIH DRUŠTAVA... 4 III. PROSEK DANA ZA REGISTRACIJU DOO-A... 4 IV. VREME ZA REGISTRACIJU POSLOVNIH DRUŠTAVA PREMA CENTRU ZA REGISTRACIJU... 5 V. REGISTRACIJA I ISPIS PREMA ZAKONSKOM OBLIKU POSLOVNOG DRUŠTVA... 7 VI. REGISTRACIJA OGRANAKA STRANIH POSLOVNIH DRUŠTAVA PREMA ZEMLJI POREKLA... 7 VII. BROJ POSLOVNIH DRUŠTAVA U KOJIMA JE UKLJUČEN NAJMANJE JEDAN STRANI VLASNIK, PARTNER ILI DEONIČAR... 8 VIII. REGISTRACIJA POSLOVNIH DRUŠTAVA PREMA RODU... 8 IX. ZAKLJUČAK... 10

3 1. UVOD Ovaj izveštaj je rezultat zajedničke ocene koja je sprovedena u drugom tromesečju Kosovske Agencije za registraciju biznisa (u daljem tekstu: KARB) o nekoliko indikatora učinka u vezi procesa registracije poslovnih društava na Kosovu. Tokom ovog perioda, zajednička ekipa, koju su činili službenici KARB-a je analizirala niz indikatora koji se odnose na učinak KARB-a, uključujući: Vreme za registraciju poslovnih društava uopšteno na Kosovu, a za društva sa ograničenim odgovornostima posebno, kao i prema opštinama; Ukupan broj registrovanih poslovnih društava prema zakonskom obliku i prema ukupnom broju ispisanih trgovačkih društava prema obliku poslovnim društvima; Ukupan broj ogranaka stranih poslovnih društava registrovanih prema zemlji porekla; Broj vlasnika, partnera ili stranih deoničara koji su uključeni u poslovna društva na Kosovu prema vrsti poslovnih društava; Procenat individualnih preduzeća u vlasništvu žena; i Procenat partnera ili deoničara u poslovnim društvima na Kosovu, prema rodu. Daljim unapređenjem procesa registracije poslovnih društava, uključujući i napore za funkcionalizaciju potpuno elektronske registracije, očekuje se da se broj indikatora i kvalitet podataka poveća i odrazi u sledećim izveštajima. U ovom izveštaju se analizuju podaci izvedeni iz registra poslovnih društava u KARB-u za poslovna društva za koja se posebnim zakonima na Kosovu propisuje da se registruju u KARB-u. U ovom izveštaju se ne iznose pretpostavke niti nudi brojke u vezi sa poslovnim društvima koja su aktivna i funkcionišu na Kosovu, međutim većinom se usredsređuje na merenje efikasnosti KARB-a i opštinskih centara za registraciju u sprovođenju procedura za registraciju ili ispis poslovnih društava. Iz poređenja podataka za ovo tromesečje, koja obuhvata period od 1 Oktobra do 31 Decembar 2018 godine, sa istim tromesečjem prošle godine, Oktobra do Decembar 2017 godine, zabeleženo je povecanje vremena registracije za sve kompanije od 4,1%. Za svrhu ovog izveštaja se izračunavaju na osnovu merenja radnih dana. Poređenje kumulativnih proseka dana prethodnog tromesečja ("stara vrednost") sa kumulativnim prosekom dana u tekućem tromesecu ("nova vrednost") izračunava se prema formuli procentne promene 1. Kako bi se dobio jasniji pregled o broju, veličini i funkcionalnom statusu poslovnih društava i drugih privrednih subjekata angažovanih u privrednoj delatnosti na Kosovu, postoji potreba za sveobuhvatnijom podrškom, uključivanjem i drugih vladinih institucije, pre svega Poreske uprave Kosova i Ministarstva za javnu upravu. Prema Zakonu o poslovnim društvima i drugim zakonima na snazi, KARB trenutno registruje sledeće oblike poslovnih društava: individualno preduzeće, opšte partnerstvo, ograničeno partnerstvo, društvo sa ograničenim odgovornostima, deoničarsko društvo i ogranak stranog poslovnog društva i poljoprivredna zadruga. 1 Nova vrednost (V2) - Stara vrednost (V1) Stara vrednost (V1) 100% = Procentna promena

4 Dana II. PROSEK DANA ZA REGISTRACIJU POSLOVNIH DRUŠTAVA Poslovna društva, kao što je utvrđeno Zakonom i poslovnim društvima, su dužna da se registruju u centralnoj kancelariji KARB-a u Prištini ili u jednom od 29 opštinskih centara za registraciju poslovnih društava na Kosovu. U ovom delu izveštaja se meri broj dana za registraciju jednog poslovnog društva. Grafikon 1 predstavlja ukupni prosek dana na osnovu registracije svih zakonskih oblika poslovnih društava u odnosu na velike promene u vremenu za registraciju raznih vrsta, npr. vreme za registraciju individualnog preduzeća je vidljivo kraće u odnosu na vreme za registraciju deoničarskog društva. Kumulativni prosek dana za registraciju svih poslovnih društava za isto tromesečje godine je bio 1.94 dana, što je u odnosu na ovo tromesečje kada je kumulativno prosečno dno povecanje na 2.02 dana, predstavlja smanjenje od 4,1%. Grafikon 1: Prosečan broj dana za registraciju poslovnih društava, Oktobar - Decembar 2018: Prosečan broj dana za registraciju svih poslovnih društava Oct Nov Dec III. PROSEK DANA ZA REGISTRACIJU DOO-a Ovaj deo izveštaja analizira potrebno vreme za registraciju društva sa ograničenom odgovornošcú (DOO). Kumulativni prosek dana registracije DOO-a u istom tromesečju prethodne godine iznosio je 2,20 dana, što u odnosu na ovo tromesečje kada se kumulativni prosek dana povecanje na 2,48 dana, predstavlja povecanje od 12.7%.

5 Dana Dana Grafikon 2: Prosečan broj dana za registraciju DOO, Oktobar - Decembar 2018: Prosečan broj dana za registraciju DOO Oct Nov Dec Štaviše, grafikon 3 ispod pokazuje prosek dana za registraciju DOO-a u centru KARB-a u centru za registraciju u Prištini. Kumulativni prosek dana za registraciju DOO-a u Prištini za isto tromesečje prethodne godine je bio 2,27 dana, što u odnosu na ovo tromesečje kada je kumulativni prosek dana povecanje na 2.75 dana, predstavlja povecanje od 21.1%. Ovaj pad performansi je rezultat vecég broja aplikacija usled nekih državnih grantova i šema subvencioniranja privatnog sektora. Grafikon 3: Prosečan broj dana za registraciju DOO-a u centru za registraciju u Prištini, Oktobar - Decembar 2018: Prosečan broj dana za registraciju DOO-a u Prištini Oct Nov Dec IV. VREME ZA REGISTRACIJU POSLOVNIH DRUŠTAVA PREMA CENTRU ZA REGISTRACIJU Tabela 1 pokazuje prosečan broj dana za registraciju poslovnih društava prema opštinskim centrima za registraciju poslovnih društava. Tabela koja je predstavljena obuhvata 29 opštinskih centara za registraciju poslovnih društava i centralnu kancelariju KARB-a u Prištini. Podela prema centrima za registraciju u tabeli ispod je napravljena na osnovu podataka registrovane adrese poslovnog društva. Ako je adresa registracije poslovnog društva u Gnjilanu, korišćena je pretpostavka da je poslovno društvo registrovano u centru za registraciju u Gnjilanu iako postoji

6 mogućnost da je to poslovno društvo registrovano u glavnoj kancelariji KARB-a u Prištini. Razlog za to je što KARB trenutno ima jedinstven sistem za registraciju poslovnih društava, koji obuhvata podatke poslovnih društava registrovanih na celoj teritoriji Kosova, ali ne i prema centrima za registraciju. Tabela 1: Prosečan broj dana za registraciju poslovnih društava prema centrima za registraciju poslovnih društava, Oktobar - Decembar 2018: Centar za registraciju Oktobar Novembar Decembar Prosek Broj poslovnih društava Štrpce Elezov Han Novo Brdo Dragaš Obilić Kačanik Gračanica Štimlje Dečane Severna Mitrovica Kamenica Klina Mališevo Istok Vitina Lipljan Orahovac Srbica Suva Reka Glogovac Vučitrn Podujevo Đakovica Kosovo Polje Mitrovica Gnjilane Peć Uroševac Prizren Priština (KARB) Total ,451 * Crvena boja predstavlja najveći prosečan broj dana za registraciju poslovnog društva. *Zelena boja predstavlja najmanji prosečan broj dana za registraciju poslovnog društva.

7 V. REGISTRACIJA I ISPIS PREMA ZAKONSKOM OBLIKU POSLOVNOG DRUŠTVA Tabela 2 ispod predstavlja broj registrovanih poslovnih društava i broj ispisanih poslovnih društava prema zakonskom obliku poslovnog društva i mesecima registracije za period Oktobar - Decembar godine. Najregistrovaniji oblik tokom ovog tromesečja je Društvo sa ograničenom odgovornošću, koje je praćeno Individualnim preduzećima. Zakonski oblici sa najvećim brojem ispisa su Individualno preduzeće praćeno Društvom sa ograničenim odgovornostima. Tabela 2: Broj registrovanih i ispisanih poslovnih društava prema zakonskom obliku, Oktobar - Decembar 2018: Registracija prema zakonskom Mesec Individualno preduzeće Registrovana poslovna društva Opšte partnerstvo Ispisana poslovna društva Ograničeno partnerstvo Društvo sa ograničenom odgovornošću Deoničarsko društvo Ogranak stranog poslovnog društva Poljoprivredna zadruga Poduzeće u društvenom vlasništvu Ukupno Oktobar Novembar Decembar Ukupno 1, , ,451 Oktobar Novembar Decembar Ukupno VI. REGISTRACIJA OGRANAKA STRANIH POSLOVNIH DRUŠTAVA PREMA ZEMLJI POREKLA Na osnovu Zakona o poslovnim društvima, registracija ogranaka stranih poslovnih društava se vrši u KARB i u opštinskim centrima. Tabela 3 ispod pokazuje ukupan broj ogranaka stranih društava registrovanih na Kosovu u skladu sa Zakonom o poslovnim društvima, za period Oktobar - Decembar Tabela 3: Ogranci stranih poslovnih društava registrovanih na Kosovu prema zemlji porekla,oktobar - Decembar 2018: Zemlja porekla stranih poslovnih društava Ogranci stranih kompanija Makedonia 1 Nemacka 1 Srbia 1 Italia 2

8 Albania 2 Turska 2 Svaicarska 2 UKUPNO 11 VII. BROJ POSLOVNIH DRUŠTAVA U KOJIMA JE UKLJUČEN NAJMANJE JEDAN STRANI VLASNIK, PARTNER ILI DEONIČAR Podaci u Tabeli 4 predstavljaju broj poslovnih društava u kojima je uključen najmanje jedan strani vlasnik, partner ili deoničar. Tokom perioda Oktobar - Decembar je registrovano ukupno 2,451 poslovnih društava, od kojih 159 ima jedno strano fizičko ili pravno lice kao vlasnik, partner ili deoničar. Iz ovog broja su isključeni ogranci stranih poslovnih društava, koji su prikazani na Tabeli 3. Kao što se može videti na Tabeli 4, najčešći zakonski oblik poslovnih društava registrovano među stranim licima je društvo sa ograničenim odgovornostima. Tabela 4: Broj poslovnih društava u kojima je uključen najmanje jedan strani vlasnik, partner ili deoničar, Oktobar - Decembar 2018: Mesec Individualno preduzeće Opšte partnerstvo Ograničeno partnerstvo Društvo sa ograničenom odgovornošću Deoničarsko društvo Ukupno Oktobar Novembar Decembar Ukupno * U ovim podacima se ne pretpostavlja procenat kapitala stranih lica. Svrha ove tabele je predstavljanje učešća stranih lica kao vlasnika, partnera ili deoničara u poslovnom društvu na Kosovu. *Iz ove tabele je izuzet broj Ogranaka stranih poslovnih društava, koji je prikazan na Tabeli 3. VIII. REGISTRACIJA POSLOVNIH DRUŠTAVA PREMA RODU Podaci na grafikonima 4 i 5 pokazuju rodno učešće u poslovnim društvima registrovanim tokom perioda Oktobar - Decembar 2018 godine. Zbog prirode raznih zakonskih oblika poslovnih društava, podaci ispod su prikazani odvojeno za individualna preduzeća, koja imaju jednog vlasnika i obično su mala preduzeća, a posebno za druge zakonske oblike poslovnih društava u kojima vlasnici učestvuju kao partneri ili deoničari u većim ili razlikujućim poslovnim društvima. Grafikon 4 ispod odražava procenat vlasnika žena i muškaraca u individualnim preduzećima.

9 Grafikon 4: Procenat individualnih preduzeća prema rodu, Oktobar - Decembar 2018: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 32% 68% 26% 25% 74% 75% 0% Oktobar Novembar Decembar M F Grafikon 5 odražava procenat partnera ili deoničara u registrovanim poslovnim društvima prema rodu, izuzimajući individualna preduzeća i ogranke stranih poslovnih društava. Grafikon 5: Procenat partnera i deoničara prema rodu, Oktobar - Decembar 2018: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15% 13% 13% 85% 87% 87% Oktobar Novembar Decembar M F

10 IX. ZAKLJUČAK Ministarstvo trgovine i industrije, u cilju daljeg poboljšanja efikasnosti registracije u KARB-u, je preduzelo niz radnji: Pokrenulo je izradu, institucionalizaciju i redovno korišćenje merenja učinka izvođenjem zvaničnih podataka registracije kako bi se pratilo vreme za obradu prijava za registraciju po opštinskim centrima za registraciju i kako bi se identifikovali najbolji izvršioci i oni koji su se najviše poboljšali; Elektronska platforma je proces u toku i na kraju ove godine se ceka da se funksinalizuje; Povećalo je fokus na obezbeđivanje usklađenosti sa Zakonom o poslovnim društvima koji je trenutno u procesu promene; Objavljivanje redovnih izveštaja merenja učinka koje izrađuje i objavljuje KARB služi kao informativno sredstvo za dalje poboljšanje procesa. KRATKE ČINJENICE O REGISTRACIJI PREDUZEĆA NA KOSOVU Ispod možete naći kratke činjenice o podacima koji su navedeni u izveštaju Osnovni indikatori učinka za registraciju preduzeća na Kosovu u periodu Oktobar - Decembar Ovaj izveštaj i ovaj sažetak su izradili Kosovska Agencija za registracije biznisa (KARB). Ovi podaci predstavljaju razne brojke, počevši od proseka dana za registraciju poslovnog društva do broja poslovnih društava u kojima je uključeno najmanje jedno strano lice kao vlasnik, partner ili deoničar.

11 PREGLED ZA PERIOD OKTOBAR - DECEMBAR prosek dana za registraciju poslovnog društva prosek dana za registraciju DOO-a 423 broj ispisanih poslovnih društava 2,451 Registrovanih poslovnih društava 11 broj registrovanih ogranaka stranih kompanija 159 broj poslovnih društava u kojima je uključeno najmanje jedno strano lice kao vlasnik, partner ili deoničar

12 PREGLED AKTIVNOG BIZNESA OD 1999 DECEMBAR ,985 Individualnih preduzeća 47 Ograničenih partnerstava 28,743 DOO-a 137 Poljoprivrednih zadruga 165,815 Registrovanih poslovnih društava 3,523 Opštih partnerstava 516 Deoničarskih društava 822 Ogranaka stranih kompanija

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Ministarstvo Trgovine i Industrije Ministry of Trade and Industry IZVEŠTAJ O OSNOVNIM INDIKATORIMA UČINKA ZA REGIS

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Ministarstvo Trgovine i Industrije Ministry of Trade and Industry IZVEŠTAJ O OSNOVNIM INDIKATORIMA UČINKA ZA REGIS Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Ministarstvo Trgovine i Industrije Ministry of Trade and Industry IZVEŠTAJ O OSNOVNIM INDIKATORIMA UČINKA ZA REGISTRACIJU PREDUZEĆA NA KOSOVU U PERIODU: APRIL JUN 2017.

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 41/09), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину ( Службени гласник РС, број 107/09) и члана 42.

Више

65 ADSC Schedule 1.xls

65 ADSC Schedule 1.xls Преглед 1: Косовски консолидовани буџет 2004 (1) (у милионима евра) Приход Приход од пореза Порез на приход Порез на добит Пауштални порез Порез на плате Остало Порез на потрошњу ПДВ Увоз Домаћа роба Акциза

Више

Budžetski cirkular 2020/01 1. Cilj Ministar finansija ima ovlašćenje i odgovornost da u skladu sa članom 20. Zakona o upravljanju javnim finansijama i

Budžetski cirkular 2020/01 1. Cilj Ministar finansija ima ovlašćenje i odgovornost da u skladu sa članom 20. Zakona o upravljanju javnim finansijama i Budžetski cirkular 2020/01 1. Cilj Ministar finansija ima ovlašćenje i odgovornost da u skladu sa članom 20. Zakona o upravljanju javnim finansijama i odgovornostima br. 03/L-048, izdaje budžetski cirkular

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA I GRADOVA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2003. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se deo sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih

Више

18 ADSC Schedule 1.xls

18 ADSC Schedule 1.xls Преглед 1: Косовски консолидовани буџет 2004 (1) (у милионима евра) Оригинални буџет Ур. 2003/41 AД 2004/3 Ревизија буџета за (8) Буџет за (Ревидиран) Прихoд 619.3 619.3 0.0 619.3 Прихoд oд пoрeзa 533.2

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

26 Final RSC Budget 2003 Schedule 1 Table A.xls

26 Final RSC Budget 2003 Schedule 1 Table A.xls Schedule 1 Kosovo General Budget Table A: For Provisional Government Budget Organizations Oрг. Koд Mинистaрствa/Oдe љeњa Oдeљeњa Прoгрaми Зaпoслeни Kрaj гoдинe 2003. Нaдницe и плaтe Субвeнциje и трaнсфeри

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR 2014.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

Microsoft Word - Gjashtëmujori`10_Final_serb.doc

Microsoft Word - Gjashtëmujori`10_Final_serb.doc REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA REPUBLIC OF KOSOVO QEVERIA - VLADA - GOVERNMENT MINISTRIA E EKONOMISË DHE FINANCAVE / MINISTARSTVO PRIVREDE I FINANSIJA /MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE THESARI/TREZOR/TREASURY

Више

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловству ( Службени гласник РС, број 18/10), в.д. директора

Више

Microsoft Word - RSC doc

Microsoft Word - RSC doc UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo УНМИК/РЕГ/2001/23 29. септембар 2001. године

Више

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva finansija svaka tri meseca i ima za cilj da informiše o

Више

БРОЈ ПРИЈАВЕ (попуњава Министарство привреде) Образац бр. 1 - Пријава ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ ПРИЈАВНИ ФОРМ

БРОЈ ПРИЈАВЕ (попуњава Министарство привреде) Образац бр. 1 - Пријава ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ ПРИЈАВНИ ФОРМ БРОЈ ПРИЈАВЕ (попуњава Министарство привреде) ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Назив банкелизинг компаније 1 ПРИЈАВА НА ЈАВНИ

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

Републичко такмичење

Републичко такмичење 1 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОСНОВА ЕКОНОМИЈЕ БЕОГРАД, МАРТ 2015. Питања саставио: доцент др Ђорђе Митровић, Универзитет у Београду, Економски факултет 1. Монетаристи су Питања 1 поен а. сматрали да је незапосленост

Више

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар 19. године I. УВОД Депозити становништва представљају значајан извор финансирања и доприносе стабилности финансијског

Више

UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au K

UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au K UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo УНМИК/ДИР/2001/6 24. мај 2001. године АДМИНИСТРАТИВНО

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR 2013.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Demokratski narodni savez

Demokratski narodni savez СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА На основу члана 14. став 1. Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 22/00) и члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима

Више

SRB PLASTIC AND RUBBER INDUSTRY final

SRB PLASTIC AND RUBBER INDUSTRY final REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË MINISTARSTVO ZA TRGOVINU I INDUSTRIJU MINISTRY OF

Више

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt 2017.. 1. Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanjaa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ДОКУМЕНТАРНЕ ГРАЂЕ У ПРИВАТНОМ

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ДОКУМЕНТАРНЕ ГРАЂЕ У ПРИВАТНОМ РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ДОКУМЕНТАРНЕ ГРАЂЕ У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ На основу члана 50. став 3. Закона о архивској

Више

ГЛОБАЛНА СТУДИЈА О ПРЕВАРАМА (2016)

ГЛОБАЛНА СТУДИЈА О ПРЕВАРАМА  (2016) ГЛОБАЛНА СТУДИЈА О ПРЕВАРАМА (2018) Дијана Дуроњић REPORT TO THE NATIONS ON OCCUPATIONAL FRAUD AND ABUSE Објављује га Удружење професионалних форезичара (Association of Certified Fraud Examiners- ACFE)

Више

SRB Snapshot Plastic

SRB Snapshot Plastic Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË MINISTARSTVO ZA TRGOVINU I INDUSTRIJU MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY Prikaz INDUSTRIJE

Више

Microsoft Word - Godisnji izvjestaj.doc

Microsoft Word - Godisnji izvjestaj.doc AGENCIJA ZA DUVAN IZVJEŠTAJ O RADU PODGORICA, NOVEMBRA 2006. GODINE IZVJEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA DUVAN (avgust 2005 novembar 2006.godine) I Opšti podaci Početak rada: Agencija za duvan osnovana je Vladinom

Више

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Ministarstvo P

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Ministarstvo P Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja Ministry

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април 2019. године ПРЕДГОВОР Ради што бољег информисања заинтересованих података из области пензијског

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Показатељи технолошког напретка Технолошки развој Резултира стварањем нових или побољшањем постојећих производа, процеса и услуга. Технолошки развој - део економског и друштвеног развоја. Научни и технолошки

Више

Buxheti – Pensionet

Buxheti – Pensionet Intervju za novine Zëri 08.01.2016. Avdullah Hoti, ministar finansija I. Budžet Penzije 1. Kako su orijentisana budžetska sredstva za 2016.god? Skupština je usvojila budžet za 2016. god. u potpunosti sa

Више

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години Садржај Општи подаци... 3 1. Анализа 1... 4 2. Анализа 2... 4 3. Анализа 3... 5 4. Анализа 4...

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa Na osnovu člana 62. Zakona o preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 24/98,62/02,66/02,38/03,97/04 i 34/06) i člana 18. Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest"

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06,

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 6206, 4711, 9312, 9913, 12514 i 9515), u članu 35. stav 1.

Више

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад Т: +381 21 487 45 86;

Више

RptPlanskiDokument

RptPlanskiDokument PLANIRANJE NABAVKE Na osnovu člana 8 Zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova izmenjen i dopunjen Zakonom br.04/l-237, Zakonom br.05/l-068 i Zakonom br.05/l-092 Za Fiskalnu Godinu 2019 U

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 21 04. ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука

Више

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način finansiranja inovativne djelatnosti, kao i druga pitanja

Више

На основу члана 7

На основу члана 7 На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији Градске општине Барајево (''Службени лист града Београд'' број 26/2014) Председник Градске општине Барајево,

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

Republika e Kosovës - Република Косово - Republic of Kosovo Qeveria - Влада Government Zyra e Kryeministrit - Канцеларија премијера - Office of The Pr

Republika e Kosovës - Република Косово - Republic of Kosovo Qeveria - Влада Government Zyra e Kryeministrit - Канцеларија премијера - Office of The Pr Republika e Kosovës - Република Косово - Republic of Kosovo Qeveria - Влада Government Zyra e Kryeministrit - Канцеларија премијера - Office of The Prime Minister Zyra e Komisionerit për Gjuhët - Канцеларија

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVIH DEVET MJESECI GODINE Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Korporativne komunikacije Avenija Većeslava Holjevca 10,

FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVIH DEVET MJESECI GODINE Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Korporativne komunikacije Avenija Većeslava Holjevca 10, FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2017. GODINE Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Korporativne komunikacije, Zagreb Služba za odnose s javnošću E-mail: PR@ina.hr Press centar na www.ina.hr

Више

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2015. године Београд, 2016. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА-------------------------------------------------------1-4

Више

Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansija - Ministry of Finan

Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansija - Ministry of Finan Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansija - Ministry of Finance Thesari i Kosovës Trezor Kosova - Treasury of Kosova

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

zakon-o-sluzbenoj-upotrebi-jezika-i-pisama

zakon-o-sluzbenoj-upotrebi-jezika-i-pisama ZAKON O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISAMA ("Sl. glasnik RS", br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon, 30/2010, 47/2018 i 48/2018 - ispr.) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 U Republici Srbiji u službenoj

Више

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан Службени гласник РС, број 59/2019, објављен 23. 08. 2019. године Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 3281 На основу члана 73. став 2. и члана 74. став 2. Закона о ветеринарству ( Службени гласник

Више

SZapJavSek

SZapJavSek РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДСЕК ЗА СТАТИСТИКУ ЗАПОСЛЕНОСТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ГРАДА НИША Ниш, мај 2006. године УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 2 Појам јавни сектор,

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар 2018. године Бања Лука, јануар 2019. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака ( Службени гласник БиХ, број: 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Informativna kampanja Uvod Komisija za razmatranje ljudskih prava (u tekstu: Komisija) je sprovela sveobuhvatnu informativnu kampanju od juna do decem

Informativna kampanja Uvod Komisija za razmatranje ljudskih prava (u tekstu: Komisija) je sprovela sveobuhvatnu informativnu kampanju od juna do decem Informativna kampanja Uvod Komisija za razmatranje ljudskih prava (u tekstu: Komisija) je sprovela sveobuhvatnu informativnu kampanju od juna do decembra 2010. godine. Svrha kampanje je bila da se javnost

Више

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику БЕОГРАД ЧАЧАК ЈАГОДИНА МОРАВИЧКИ ПОМОРАВСКИ Барајево изнад РП 227 472 461 438 Чукарица изнад РП 1593 530 540 515 Гроцка изнад

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 09/11 од 08.11.2011. године/ Београд,

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2.

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Uz podršku člana 36 Zakona Br. 04/L-046 o Radio Televiziji Kosova kao i člana 29 Statuta Radio Televizije Kosova, Bord RTK-a objavljuje: Javni Poziv (

Uz podršku člana 36 Zakona Br. 04/L-046 o Radio Televiziji Kosova kao i člana 29 Statuta Radio Televizije Kosova, Bord RTK-a objavljuje: Javni Poziv ( Uz podršku člana 36 Zakona Br. 04/L-046 o Radio Televiziji Kosova kao i člana 29 Statuta Radio Televizije Kosova, Bord RTK-a objavljuje: Javni Poziv (za odabir pet članova Savetodavne Grupe Publike) Priština

Више

Microsoft Word - GODISNJI IZVESTAJ VITAL 2018 NAS

Microsoft Word - GODISNJI IZVESTAJ VITAL 2018 NAS U skladu sa чlanom 50. i 51. Zakona o trжiшtu kapitala (Sluжbeni glasnik RS broj 31/2011), чlanom 3. Pravilnika o sadrжini, formi i naчinu objavљivaњa godiшњih, polugodiшњih i kvartalnih izveшtaja javnih

Више

Microsoft Word - Prijava na takmieenje korigovana - komentari

Microsoft Word - Prijava na takmieenje korigovana - komentari Takmičenje u predstavljanju poslovnih ideja SBF Start-up Challenge Bosna Bank International d.d. Sarajevo i partneri, u saradnji sa Hayat TV, najavljuju organizaciju takmičenja u predstavljanju poslovnih

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria-Vlada-Government Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industr

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria-Vlada-Government Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industr Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria-Vlada-Government Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije - Ministry of Trade and Industry Departamenti i

Више

Microsoft PowerPoint - Pokazatelji TP i stopa TP_ za studente [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Pokazatelji TP i stopa TP_ za studente [Compatibility Mode] Показатељи технолошког напретка Технолошки развој Резултира стварањем новихили побољшањем постојећихпроизвода, процеса и услуга. Технолошки развој - део економског и друштвеног развоја. Научни и технолошки

Више

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada Government Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal Ministarstvo Administr

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada Government Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal Ministarstvo Administr Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada Government Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave Ministry of Local Government

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

DRAFT

DRAFT tum pripreme obaveštenja: 27.02.2014 OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE Po članu 40 Zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama na Kosovu Nabavka br. KMDK 14 006 111 Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Више

AAA

AAA IZVEŠTAJ BONITETNE IZVRSNOSTI Izdavač: Bisnode d.o.o. Član grupe BISNODE, Stockholm, Švedska PAN-SEED EKSPORT-IMPORT,DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD Izdato dana 27.7.2015 BONITETNI IZVEŠTAJ,

Више

Buletin VI, Decembar, 2018 Međunarodni Dan Volontera Dana 5. decembra godine, u okviru projekta EDI 2, koji je finansirala Austrijska razvojna a

Buletin VI, Decembar, 2018 Međunarodni Dan Volontera Dana 5. decembra godine, u okviru projekta EDI 2, koji je finansirala Austrijska razvojna a Buletin VI, Decembar, 2018 Međunarodni Dan Volontera Dana 5. decembra 2018. godine, u okviru projekta EDI 2, koji je finansirala Austrijska razvojna agencija (ADA), u Termokissu je obeležen Međunarodni

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2013. GODINA Podaci prezentovani u ovom

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

На основу члана 7

На основу члана 7 На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији Градске општине Барајево (''Службени лист града Београд'' број 26/2014) Председник Градске општине Барајево,

Више

ДОПУНA ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА У Правилима о раду дистрибутивног система ( Службени гласник РС, број 8/10), у Поглављу 6. МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИ

ДОПУНA ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА У Правилима о раду дистрибутивног система ( Службени гласник РС, број 8/10), у Поглављу 6. МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИ ДОПУНA ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА У Правилима о раду дистрибутивног система ( Службени гласник РС, број 8/10), у Поглављу 6. МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, после тачке 6.15.3. на крају, додаје

Више

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI Izdavač: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka eda@edabl.org Za izdavača: Zdravko Miovčić Autor: prof. dr Stevo Pucar Dizajn i kompjuterska priprema: Nenad

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine

IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd 30.06.2013. godine Marfin Banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 08/11 од 23.09.2011. године/ Београд,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA (Sl. glasnik RS, br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska područja: 1) Ribarsko područje "Južna Morava 1" Ribarsko

Више

SLUŽBENI LIST REPUBLIKE KOSOVA / Br. 33 / 23 NOVEMBAR 2012, PRIŠTINA ZAKON Br. 04/L-136 ZA REGISTRACIJU ZALOGE U REGISTRU POKRETNIH STVARI Skupština R

SLUŽBENI LIST REPUBLIKE KOSOVA / Br. 33 / 23 NOVEMBAR 2012, PRIŠTINA ZAKON Br. 04/L-136 ZA REGISTRACIJU ZALOGE U REGISTRU POKRETNIH STVARI Skupština R SLUŽBENI LIST REPUBLIKE KOSOVA / Br. 33 / 23 NOVEMBAR 2012, PRIŠTINA ZAKON Br. 04/L-136 ZA REGISTRACIJU ZALOGE U REGISTRU POKRETNIH STVARI Skupština Republike Kosovo Na osnovu člana 65 (1) Ustava Republike

Више

Студија квантитативног утицаја

Студија квантитативног утицаја РЕЗУЛТАТИ СТУДИЈЕ КВАНТИТАТИВНОГ УТИЦАЈА који се односи на велике изложености Бања Лука, јуни 2017. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 АНАЛИЗА ВЕЛИКИХ ИЗЛОЖЕНОСТИ... 3 ЗАКЉУЧАК... 5 Бања Лука, јуни 2017. године

Више

Програм промоције извоза ОПИС: Кроз Програм РАС обезбеђује институционалну подршку ММСПП који су извозно оријентисани и који желе да повећају обим сво

Програм промоције извоза ОПИС: Кроз Програм РАС обезбеђује институционалну подршку ММСПП који су извозно оријентисани и који желе да повећају обим сво ОПИС: Кроз Програм РАС обезбеђује институционалну подршку ММСПП који су извозно оријентисани и који желе да повећају обим своје спољнотрговинске размене. Програмом су обухваћене активности које се односе

Више

Negativni naslovi, pozitivan ton kako mediji u Srbiji vide vojne vežbe, mirovne misije i IPAP Pavle Nedić Beograd, 2019

Negativni naslovi, pozitivan ton kako mediji u Srbiji vide vojne vežbe, mirovne misije i IPAP Pavle Nedić Beograd, 2019 Negativni naslovi, pozitivan ton kako mediji u Srbiji vide vojne vežbe, mirovne misije i IPAP Beograd, 2019 U srpskim medijima mirovne misije i vojne vežbe se uglavnom spominju u kontekstu Kosova. Multinacionalne

Више

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Integrimit Europian Ministarstvo za Evropske Integracije/

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Integrimit Europian Ministarstvo za Evropske Integracije/ Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Integrimit Europian Ministarstvo za Evropske Integracije/ Ministry of European Integration Ministarstvo za Evropske

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Краља Александра I Карађорђевића 4, Шамац, тел: 054/611-2

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Краља Александра I Карађорђевића 4, Шамац, тел: 054/611-2 РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-237, Факс:054/620-300 И Н Ф О Р М А Ц И Ј А O НАПЛАТИ

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFO DANI 2016 PROJEKTI MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA U PODRUČJU DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA ZAGREB, 17. svibnja 2016. SPECIFIČNI CILJ 9.v.1 Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више