Na temelju Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06) i Zakona o financiranju političkim aktivnosti i izb

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Na temelju Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06) i Zakona o financiranju političkim aktivnosti i izb"

Транскрипт

1 Na temelju Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06) i Zakona o financiranju političkim aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13 i 02/14), osma Konvencija Primorsko goranskog saveza održana dana godine donijela je 1. Opće odredbe STATUT PRIMORSKO-GORANSKOG SAVEZA Članak 1. Ovim Statutom Primorsko goranskog saveza (nastavno: Stranka) određuje se i uređuju slijedeće: naziv političke stranke, znak, ciljevi političkog rada, način informiranja javnosti, načela djelovanja, prava i obveze članova/ica, oblike organiziranja i tijela Stranke, način izbora dužnosnika, sredstva za rad Stranke, prestanaka rada Stranke, te druga pitanja od interesa za rad Stranke. Primorsko goranski savez je politička stranka koja djeluje radi ostvarivanja političkih načela i ciljeva sadržanih u Programskoj deklaraciji, kao i u ostalim dokumentima programskog karaktera. Članak 2. U ostvarivanju političkih ciljeva Primorsko goranski savez polazi od svih vrijednosti sadržanih u Ustavu Republike Hrvatske, djelujući isključivo u interesu razvoja Republike Hrvatske kao moderne i demokratske države, polazeći od načela da se ti ciljevi mogu ostvariti poštujući politički legalitet i legitimitet, koristeći demokratske i nenasilne metode i sredstva. U ostvarenju Programske deklaracije Primorsko goranski savez surađuje sa političkim strankama, udrugama građana i pojedincima/kama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Članak 3. Primorsko-goranski savez djeluje na području Republike Hrvatske, prvenstveno na području Primorsko-goranske županije, Istarske županije, Ličko-senjske županije, Karlovačke županije i Grada Zagreba Puni naziv Stranke je: PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ. Skraćeni naziv Stranke je: PGS. Sjedište Stranke je u Rijeci, Ciottina 19. Članak 4. Stranka ima svoj pečat, znak i zastavu. Znak Stranke sastoji se od tri velika slova PGS i grafičkog znaka koji simbolizira dva vala koji su međusobno povezani. Gornji val simbolizira brijeg zelene boje, a donji val simbolizira morski val plave boje. Valovi se sastoje od pet traka koje simboliziraju ljudske ruke koje se isprepliću, a taj simbol predstavlja povjerenje među ljudima. Oblik pečata i zastave te način njihove uporabe i čuvanja uređuju se posebnom odlukom Vijeća Stranke.

2 -1- Članak 5. Rad i djelovanje PGS-a je javno. Javnost rada ostvaruje se kroz djelovanje članstva Stranke na javnim skupovima i kroz rad članova Stranke u predstavničkim tijelima vlasti. Javnost rada ostvaruje se i kroz sudjelovanje predstavnika medija na Konvenciji Stranke, sjednicama stranačkih tijela i slično. Odluku o sudjelovanju predstavnika medija donosi Predsjedništvo Stranke. 2. Članstvo Članak 6. Član/ica Stranke može postati svaki/a punoljetan/tna građanin/ka Republike Hrvatske i država članica Europske unije, koji potpiše izjavu kojom potvrđuje da prihvaća Statut i Programsku deklaraciju Stranke, te vlastoručno potpiše pristupnicu. Stranka vodi registar članova, a o izgledu registra, sadržaju, postupku upisa u registar i brisanja iz registra, te načinu davanja podataka o članovima/icama Stranke odluku donosi Predsjedništvo Stranke. Član/ica Stranke ne može biti članom/icom druge političke stranke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Članstvo u PGS-u može biti počasno. Odluku o primanju u počasno članstvo donosi Predsjedništvo Stranke. Članak 7. Član/ica svoje djelovanje ostvaruje u ograncima i tijelima Stranke. Član/ica ima slijedeća prava i obveze: - sudjelovati u utvrđivanju i ostvarivanju politike Stranke; - poštivati Stranku i programska načela Stranke te provoditi odluke stranačkih tijela; - svojim djelovanjem i ponašanjem promicati ugled Stranke u javnosti; - samostalno poduzimati inicijative koje su u skladu sa Statutom i Programskom deklaracijom Stranke; - predlagati članove/ice Stranke za izborne liste i izvršne dužnosti; - birati i biti biran/ana u sva tijela Stranke; - biti kandidiran/na na stranačkim i koalicijskim listama; - biti kandidat/kinja za župana/nicu, gradonačelnika/icu, načelnika/icu; - biti informiran/irana o aktivnostima Stranke; - sudjelovati u svim aktivnostima Stranke, te ostvarivati druga prava i izvršavati druge obveze sukladno odredbama Statuta i odluka utvrđenih na temelju Statuta. Članak 8. Odluku o uvođenju obveze plaćanja članarine, te o njenoj visini donosi Vijeće Stranke na prijedlog Predsjedništva Stranke. Članak 9. Članstvo u PGS-u prestaje: - istupanjem iz Stranke (potpisom ispisnice ili dostavom pismena); - donošenjem konačne odluke o isključenju Član/ica se briše iz evidencije članova u slučaju nastupa jednog od razloga za prestanak članstva.

3 -2- Članak 10. Član/ica Stranke mogu biti isključeni iz Stranke donošenjem odluke o isključenju koju donosi nadležno tijelo ogranka ili Stranke ukoliko ogranak nije osnovao tijelo za provođenje stegovnog postupka, a sve u slučaju ako član/ica grubo krši Statut, Programsku deklaraciju, te svojim djelovanjem i ponašanjem narušava ugled Stranke. Protiv odluke o isključenju član/ica može uložiti žalbu u roku od 15 dana od dana primitka pismenog otpravka odluke o isključenju. O žalbi odlučuje Predsjedništvo Stranke. Žalba odgađa izvršenje odluke o isključenju. Članak 11. Predsjedništvo Stranke na prijedlog Predsjednika može donijeti odluku o suspenziji pojedinog dužnosnika stranke ukoliko isti svojim istupima i djelovanjem šteti ugledu Stranke ili postupa suprotno odlukama tijela Stranke. Odluka o suspenziji ostaje na snazi do konačnog okončanja stegovnog postupka. Članak 12. Isključeni/a član/ica može zatražiti ponovni prijem u članstvo Stranke, protekom godinu dana od dana konačnosti odluke o isključenju. Odluku o ponovnom prijemu u članstvo donosi Predsjedništvo Stranke. Članak 13. U radu i aktivnostima Stranke mogu sudjelovati simpatizeri/ke koji po pozivu dužnosnika Stranke mogu sudjelovati i u radu tijela Stranke. 3. Ustrojstvo Članak 14. Ogranak PGS-a (u daljnjem tekstu: Ogranak) temeljni je organizacijski oblik stranačkog organiziranja. Na području djelovanja Ogranka može se organizirati i manji organizacijski oblik podružnica. Ogranak je osnovni oblik organiziranja članova Stranke, te se osniva na području jedne jedinice lokalne samouprave, a može se osnovati i za područje više jedinica lokalne samouprave na osnovu odluke Predsjedništva Stranke. Odluku o osnivanju Ogranka donosi Predsjedništvo Stranke. Ogranak ima slijedeća tijela: skupštinu, predsjedništvo i predsjednika. Članak 15. Skupština Ogranka je najviše tijelo Ogranka. Skupštinu Ogranka čine svi članovi Ogranka ili, ukoliko su unutar Ogranka osnovane podružnice, skupštinu čine delegati pojedine podružnice, koji se biraju na način sukladno pravilniku o svom djelovanju koje donosi Ogranak na skupštini. Skupštinu ogranka saziva predsjedništvo Ogranka na prijedlog predsjednika Ogranka. Skupština se održava najmanje jedan put godišnje, a obavezno nakon održanih lokalnih izbora i izbora za vijeća mjesnih odbora radi analize postignutih izbornih rezultata i izjašnjavanja o povjerenju predsjedništvu Ogranka. Skupština Ogranka mora se sazvati na podnijeti pisani zahtjev najmanje trećine članova Ogranka, ili ako su unutar Ogranka organizirane podružnice na zahtjev najmanje trećine ovlaštenih delegata podružnica. Rok za sazivanje skupštine Ogranka je trideset dana od dana primitka obrazloženog zahtjeva.

4 -3- Članak 16. Skupština Ogranka ima slijedeće ovlasti: -donosi Pravilnik o radu Ogranka i Poslovnik o radu Skupštine Ogranka, -utvrđuje politiku i razvoj Ogranka u skladu s programom PGS-a, -razmatra i ocjenjuje rad Ogranka između dva saziva skupštine, -bira i razrješava predsjednika i predsjedništvo Ogranka, -bira i razrješava delegate Ogranka za Konvenciju PGS-a, te njihove zamjenike, -razmatra i ostala pitanja vezana za rad Ogranka. Članak 17. Predsjedništvo Ogranka je izvršno tijelo Ogranka. Predsjedništvo Ogranka čine: -predsjednik Ogranka, -potpredsjednik Ogranka, -tajnik Ogranka, -dva do deset članova predsjedništva Ogranka. Izabrani načelnici, gradonačelnici, zamjenici načelnika i gradonačelnika jedinica lokalne samouprave na čijem području djeluje Ogranak, a izabrani su na te dužnosti kao kandidati PGS-a, po položaju su članovi predsjedništva Ogranka. Na sjednice Predsjedništva Ogranka pozivaju se i predsjednici interesnih organizacija (Klub mladih, Klub seniora), učestvuju u radu toga tijela bez prava odlučivanja. Članak 18. Predsjedništvo Ogranka ima ovlasti: -rukovođenja radom Ogranka, -izvršavanja odluka skupštine Ogranka, -provođenja politike PGS-a na području na kojem djeluje Ogranak, -raspravlja o političkom pitanjima, -bira i razrješava potpredsjednika i tajnika Ogranka, -predlaže i utvrđuje kandidate za lokalne izbore i za izbore za vijeća mjesnih odbora, -predlaže kandidate za predsjednika i članove predsjedništva Ogranka, -odlučuje o osnivanju radnih tijela Ogranka, -obavještava javnost o radu Ogranka, -provodi stegovni postupak protiv članova Stranke koju djeluju unutar Ogranka, -odlučuje i o drugim pitanjima iz rada Ogranka. Članak 19. Predsjednik Ogranka ima slijedeće ovlasti: -predstavlja Ogranak, -saziva i predsjedava sjednicama predsjedništva Ogranka, -usklađuje i potiče rad tijela Ogranka, -podnosi prijedloge za provođenje stegovnog postupka protiv članova koji su postupali suprotno članku 10. ovoga Statuta i Etičkog kodeksa Stranke, -vrši druge poslove za koje ga ovlasti predsjedništvo Ogranka. Predsjednika Ogranka u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik Ogranka, a u slučaju spriječenosti potpredsjednika Ogranka, zamjenjuje ih tajnik Ogranka.

5 -4- Predsjedništvo Ogranka svoje sjednice održava najmanje jedan put kvartalno, a u slučaju izvanrednih okolnosti njegovo sazivanje mogu pisanim zahtjevom zatražiti članovi predsjedništva (najmanje 1/3 članova), ili ako su unutar Ogranka osnovane podružnice, takav zahtjev mogu podnijeti delegati najmanje 1/3 osnovanih podružnica. Rok za sazivanje predsjedništva Ogranka po zahtjevu iz prethodnog stavka je osam dana, a rok počinje teći od prvog slijedećeg dana po primitku zahtjeva. Članak 20. Unutar Ogranka mogu se osnovati podružnice PGS-a, o čemu odluku donosi predsjedništvo Ogranka. Podružnica PGS-a osniva se za područje jednog ili više naselja, za dio grada, odnosno za područje mjesnog odbora. Članak 21. Članovi i simpatizeri PGS-a, u zemlji i inozemstvu, mogu djelovati u klubovima PGS-a. Odluku o osnivanju i načinu djelovanja klubova donosi Vijeće PGS-a. Članak 22. Klub mladih PGS-a (nastavno: Klub mladih) je interesni organizacijski oblik PGS-a u koji se uključuju članovi PGS-a do 30 (trideset) godina starosti. Član PGS-a koji je upisan u evidenciju članstva Stranke postaje član Kluba mladih upisom u knjigu članstva Kluba mladih, ako ispunjava uvjet iz prethodnog stavka ovoga članka. Klub mladih ima Pravila o radu Kluba mladih i Program rada, koji moraju biti u skladu s Programskom deklaracijom PGS-a i Statutom PGS-a. Klub mladih ima slijedeća tijela: skupštinu, predsjedništvo i predsjednika. Pravila o radu Kluba mladih i Program rada Kluba mladih donosi Skupština Kluba mladih. Klub mladih može osnovati ogranke po teritorijalnom i funkcionalnom načelu. Klub mladih ima pravo predlaganja kandidata iz svojih redova za stranačke dužnosti, te kandidiranja članova Stranke na listama za lokalne, regionalne, parlamentarne izbore i za izbore za Europski parlament. Članak 23. Članovi PGS-a mogu osnivati Klub mladih, Klub žena, Klub seniora i druge interesne organizacijske oblike (studenti, umirovljenici i sl.). Djelovanje interesnih organizacijskih oblika PGS-a mora biti u skladu s Programskom deklaracijom PGS-a i Statutom PGS-a. Predsjedništvo PGS-a može posebnom odlukom odrediti način organiziranja, te pravila o radu interesnog organizacijskom oblika PGS-a. Odluku o osnivanju interesne organizacije pored Predsjedništva PGS-a može donijeti i predsjedništvo Ogranka.

6 Konvencija PGS-a Članak 24. Konvencija PGS-a (nastavno: Konvencija) je najviše tijelo Stranke. Konvenciju čine: -članovi Vijeća PGS-a, -članovi Nadzornog odbora, -delegati izabrani na skupštinama Ogranaka čiji se broj određuje odlukom Vijeća PGS-a. Članak 25. Konvencija se redovno održava najmanje jednom u dvije godine, a saziva je Vijeće PGS-a. Odluka o sazivu sadrži prijedlog dnevnog reda, a objavljuje se najkasnije 30 (trideset) dana prije saziva. Nakon održanih izbora za Hrvatski Sabor, obvezno se saziva Konvencija PGS-a radi analize izbornih rezultata i izjašnjavanja o povjerenju Predsjedništvu PGS-a. Članak 26. Konvencija se može sazvati i izvanredno radi donošenja odluka koje su u nadležnosti toga tijela. Izvanredna Konvencija mora se sazvati ukoliko to zahtjeva Predsjedništvo PGS-a ili 1/2 predsjedništava Ogranaka. Inicijativu za saziv Konvencije predlagatelj mora podnijeti u pisanom obliku, te ista mora biti obrazložena, kao i potpisana od strane predlagatelja. Rok objave odluke o sazivanju izvanredne Konvencije može biti kraći od 30 (trideset) dana, ali nikako kraći od 8 (osam) dana. Članak 27. Konvencija ima slijedeće ovlasti: -donosi poslovnik o radu Konvencije -donosi programsku deklaraciju PGS-a, kao i druge dokumente programskog karaktera, -donosi Statut PGS-a, te izmjene i dopune Statuta, -utvrđuje temeljna načela politike PGS-a, -razmatra i ocjenjuje rad PGS-a između dva saziva, -bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika PGS-a, -bira i razrješava potpredsjednike PGS-a, -bira i razrješava Predsjedništvo PGS-a, -bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Vijeća PGS-a -bira i razrješava predsjednika i članove Nadzornog odbora, -bira i razrješava političkog tajnika, -odlučuje o izboru počasnog predsjednika PGS-a, -odlučuje o dodjeli počasnog članstva, -razmatra i ostala pitanja vezana uz djelovanje PGS-a.

7 3.2. Vijeće PGS-a -6- Članak 28. Vijeće PGS-a (nastavno: Vijeće) je najviše tijelo PGS-a između dva saziva Konvencije. Vijeće čine: -članovi Predsjedništva PGS-a, -predsjednici Ogranaka, -izabrani članovi Stranke u Europski parlament, Hrvatski Sabor, te članovi skupština jedinica područne (regionalne) samouprave, -izabrani članovi Stranke u predstavničkim tijelima lokalne samouprave, -izabrani župani, gradonačelnici, načelnici i zamjenici župana, gradonačelnika i načelnika, -izabrani predsjednici i zamjenici Kluba mladih, Kluba žena i Kluba seniora. Vijeće zasjeda u pravilu dva puta godišnje, a sjednice saziva i predsjedava im predsjednik Vijeća, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje ga potpredsjednik Vijeća. Vijeće se mora sazvati na pisani obrazloženi zahtjev Predsjedništva PGS-a ili trećine članova Vijeća PGS-a. Rok za sazivanje Vijeća iz prethodnog stavka ovoga članka je 15 (petnaest) dana od dana primitka zahtjeva. Članak 29. Vijeće ima slijedeće ovlasti: -utvrđuje političke stavove PGS-a, -odlučuje o zaključivanju koalicijskih sporazuma na državnoj i županijskoj razini, -utvrđuje kandidate za izbore za Europski parlament, izbore za Hrvatski Sabor, te za skupštinu jedinice područne (regionalne) samouprave, -utvrđuje kandidate za župane i zamjenike župana, -donosi Etički kodeks PGS-a, -odlučuje o drugim pitanjima bitnim za rad PGS-a Predsjedništvo PGS-a i Predsjednik PGS-a Članak 30. Predsjedništvo PGS-a (nastavno: Predsjedništvo) je izvršno-političko tijelo PGS-a, a čine ga: -predsjednik PGS-a, -zamjenik predsjednika PGS-a, -3 (tri) potpredsjednika PGS-a, -politički tajnik PGS-a, -članovi Predsjedništva (12 člana) izabrani na Konvenciji Stranke, -župan, ako je član PGS-a, -zamjenik župana, ako je član PGS-a, -predsjednik Vijeća PGS-a, -predsjednik Ogranka Rijeka -predsjednik PGS-a može kooptirati maksimalno dva člana Stranke u Predsjedništvo Stranke. -članovi Hrvatskog Sabora i Europskog parlamenta

8 -7- Članak 31. Predsjedništvo PGS-a ima slijedeće ovlasti: -rukovodi radom i djelovanjem PGS-a, -izvršava odluke Konvencije i Vijeća PGS-a, -daje političke ocjene i iznosi političke stavove, -predlaže kandidate za izbore za Europski parlament, izbore za Hrvatski Sabor, te za skupštinu jedinice područne (regionalne) samouprave, -predlaže kandidate za župane, zamjenike župana, -na prijedlog predsjednika imenuje tajnika PGS-a -donosi i usvaja Program rada za tekuću godinu, financijski plan i završni račun, te izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana -odlučuje o osnivanju stručnih odbora, -imenuje i razrješava savjetnike za pojedina područja od interesa za djelovanje PGS-a, -obavještava javnost o radu PGS-a, -odlučuje o žalbama uloženim protiv odluka Nadzornog odbora donijetih u stegovnim postupcima; -odlučuje o svim drugim pitanjima iz rada i djelovanja PGS-a, osim onih koji su ovim Statutom ili drugim odlukama Konvencije Stranke u nadležnosti drugih tijela PGS-a. Predsjedništvo se mora sazvati na pisani i obrazloženi zahtjev potpisan od najmanje 1/3 (jedne trećine) svih članova Predsjedništva. Rok za sazivanje Predsjedništva iz prethodnog stavka je 8 (osam) dana od dana primitka zahtjeva. Članak 32. Predsjednik PGS-a (nastavno: predsjednik) ima slijedeće ovlasti: -predstavlja i zastupa PGS, -rukovodi svakodnevnim radom i djelovanjem PGS-a, -saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva, -usklađuje i potiče rad tijela PGS-a, -potpisuje sve ugovore u ime i za račun Stranke, koalicijske sporazume, platne naloge, financijsku dokumentaciju, daje naloge za preuzimanje financijskih obveza isključivo u pisanoj formi ili putem elektronske pošte, odobrava sva plaćanja prema vjerovnicima, odgovara za financijsko poslovanje stranke; -vrši i druge poslove za koje ga ovlasti Konvencija, ili Vijeće ili Predsjedništvo Stranke i potpisuje kandidacijske liste PGS-a. -predlaže Predsjedništvu PGS-a imenovanje tajnika PGS-a Predsjednik može donositi odluke u žurnim slučajevima ukoliko se radi i o pitanjima iz nadležnosti Predsjedništva Stranke, uz obvezu da na prvoj slijedećoj sjednici Predsjedništva zatraži potvrdu tako donijete odluke. Ukoliko Predsjedništvo ne potvrdi odluku Predsjednika, ona ne proizvodi pravne učinke. Predsjednika u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje zamjenik ili jedan od potpredsjednika PGS-a. Odlukom predsjednika Stranke koja mora biti potvrđena od strane Predsjedništva Stranke, određena prava iz stavka 1. (prvog) alineje 5. (pete) ovoga članka mogu se prenijeti na druge članove stranke. Osnovom posebne odluke Predsjedništva Stranke, PGS mogu predstavljati i zastupati drugi članovi Predsjedništva, Vijeća i drugi članovi PGS-a. Predsjednik PGS-a odgovoran je za eventualni neuspješni rezultat na parlamentarnim izborima.

9 3.4. Tajništvo PGS-a -8- Članak 33. Tajništvo PGS-a je izvršno tijelo Stranke, a čine ga: -Politički tajnik PGS-a -Tajnik PGS-a, -Tajnik Gradske organizacije PGS-a Rijeka U radu tajništva mogu sudjelovati i drugi članovi Stranke ili zaposlenici na osnovu odluke Predsjedništva Stranke. Članak 34. Tajništvo PGS-a ima slijedeće ovlasti: -provodi politiku PGS-a te osigurava provođenje odluka njegovih tijela, -brine se o naplati članarine ukoliko se donese takva odluka, -obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Vijeće, Predsjedništvo Stranke i Predsjednik Stranke, -dostavlja zapisnike Ograncima u roku od 15 dana s Konvencije, Vijeća i predsjedništva stranke. Članak 35. Politički tajnik ima slijedeće ovlasti: -predstavlja javnosti političke stavove Stranke na osnovu Programske deklaracije, -sudjeluje u radu svih organizacijskih oblika Stranke (ogranci, podružnice) sukladno mogućnostima. Tajnik PGS-a ima slijedeće ovlasti: -sudjeluje u pripremi sjednica i u radu tijela PGS-a, -osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za rad tijela PGS-a, -koordinira radom stručnih odbora, organizira te izvršava administrativne i materijalno financijske poslove PGS-a, -obavlja i druge poslove za koje ga ovlaste Predsjednik, Predsjedništvo ili Vijeće Stranke Nadzorni odbor PGS-a Članak 36. Nadzorni odbor PGS-a (nastavno: Nadzorni odbor) je nadzorno tijelo PGS-a. Nadzorni odbor čine 1 (jedan) predsjednik, 1 (jedan ) potpredsjednik i 3 (tri) člana koji se biraju na Konvenciji Stranke. Predsjednik Nadzornog odbora saziva i predsjedava sjednicama toga tijela. Nadzorni odbor mora se sazvati na pisani, obrazloženi i potpisani zahtjev najmanje trećine svih članova Predsjedništva PGS-a. Rok za sazivanje Nadzornog odbora po zaprimljenom zahtjevu iz prethodnog stavka je petnaest dana od dana primitka takvoga zahtjeva. Sjednicu na kojoj se konstituira Nadzorni odbora saziva Predsjednik PGS-a. Članak 37. Nadzorni odbor ima slijedeće ovlasti: -nadzire materijalno-financijsko poslovanje PGS-a te podnosi izvješća Vijeću za svaku kalendarsku godinu, temeljem usvojenog izvještaja od strane predsjednika stranke, -donosi konačne odluke u stegovnim postupcima u kojima odluke donose predsjedništva Ogranaka, te donosi odluke u stegovnim postupcima kada odlučuje kao prvostupanjsko tijelo,

10 -9- -odlučuje o statutarnosti svih odluka i postupaka tijela PGS-a, -razmatra pojedinačne pritužbe članova PGS-a koje se odnose na povredu članskih prava zajamčenih Statutom PGS-a od strane drugog člana PGS-a ili pojedinog tijela Stranke, -upozorava na pojave netrpeljivosti i omalovažavanja dugih članova ili tijela PGS-a, te kleveta i uvreda između članova PGS-a, te Predsjedništvu PGS-a predlaže mjere za sprječavanje i otklanjanje takvih pojava, -vrši i druge poslove koji mu budu stavljeni u ovlasti općim aktima ili odlukama Konvencije. Ovlasti, način postupanja, pretpostavke za izricanje disciplinskih mjera te poslovnički red na sjednicama detaljnije se uređuju posebnim pravilnikom koji donosi Vijeće Stranke Odnosi između tijela PGS-a Članak 38. Sva tijela PGS-a na svim razinama obavljaju samostalno i neovisno poslove u svom djelokrugu i u skladu sa ovlastima i nadležnostima određenim ovim Statutom. Sva tijela PGS-a obvezna su provoditi odluke nadređenih tijela, koja se nalaze u djelokrugu nadležnosti tih tijela. Predsjednik Stranke može sazvati sjednicu Predsjedništva Ogranka i podružnice. Predsjedništvo Stranke može sazvati skupštinu Ogranka i podružnice. Članak 39. Predsjedništvo PGS-a može raspustiti pojedine ustrojstvene oblike unutar PGS-a (ogranak, podružnica), ako oni ne ostvaruju ciljeve, ne provode odluke i politiku utvrđenu Programskog deklaracijom PGS-a, Statutom PGS-a i drugim odlukama tijela Stranke. Protiv odluke o raspuštanju ustrojstvenog oblika unutar PGS-a dopušteno je ulaganje prigovora u roku od 8 (osam) dana priopćenja odluke o raspuštanju. Prigovor se podnosi Nadzornom odboru, koji je o prigovoru dužan odlučiti u roku od 8 (osam) dana od dana njegova podnošenja. U odluci o raspuštanju pojedinog ustrojstvenog oblika (Ogranak, podružnica) mora se istovremeno imenovati Povjerenik, koje će do ustroja novog Ogranka ili podružnice u svemu zamijeniti raspušteni ustrojstveni oblik. Izbor i ustroj tijela Ogranka ili podružnice mora se provesti u roku od najviše 60 (šezdeset) dana od dana raspuštanja. 4. Način izbora i trajanje mandata Članak 40. Izbor dužnosnika Stranke (Predsjednik, zamjenik predsjednika, potpredsjednici, članovi Predsjedništva, Politički tajnik PGS-a, Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, Predsjednik Vijeća PGS-a) provodi se u pravilu tajnim glasovanjem. Članak 41. Kandidate za predsjednika, zamjenika, potpredsjednike, političkog tajnika i predsjednika Vijeća PGS-a mogu predložiti: -Vijeće PGS-a, -Ogranci PGS-a, -delegati Konvencije PGS-a.

11 -10- Delegati Konvencije PGS-a mogu predložiti kandidata za Predsjednika Stranke ukoliko kandidaturu svojim potpisima podrži najmanje trećina od nazočnih kandidata. Kandidate za članove Predsjedništva PGS-a, Predsjednika i članove Nadzornog odbora mogu predložiti: -Vijeće PGS-a, -Predsjedništvo PGS-a, -Ogranci PGS-a. Ogranak može predložiti po jednog kandidata za člana Predsjedništva PGS-a sa svog područja djelovanja. Članak 42. Mandat izabranih dužnosnika i tijela Stranke traje 4 (četiri) godine odnosno do izbora novih dužnosnika ili tijela. U slučaju izbora novog člana tijela Stranke ili dužnosnika, za vrijeme trajanja mandata izabranih tijela i dužnosnika, njegov mandat traje do isteka mandata već izabranih članova tijela ili dužnosnika. Članak 43. Sva tijela PGS-a mogu pravovaljano donositi odluke ako je na sjednici nazočna većina od ukupnog broja članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim o onim pitanjima za koja je ovim Statutom utvrđeno drugačije. Svi članovi tijela Stranke moraju biti obaviješteni o održavanju sjednice tijela čiji su članovi u roku od najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja sjednice, u obavijesti mora biti naznačen prijedlog dnevnog reda, te mjesto održavanja sjednice. Članak 44. Izabrani članovi tijela PGS-a i dužnosnici mogu biti opozvani, ako grubo krše Statut, Programsku deklaraciju ili druge odluke PGS-a, ili svojim ponašanjem narušavaju ugled PGSa. Prijedlog za opoziv člana tijela ili dužnosnika PGS-a mogu podnijeti: Vijeće PGS-a, Predsjedništvo PGS-a, Sud časti PGS-a ili 1/2 predsjedništava ogranaka PGS-a. Prijedlog za opoziv tijela ogranka mogu podnijeti Predsjedništvo PGS-a, Predsjedništvo ogranka ili 2/3 podružnica ukoliko su ustrojene na području djelovanja ogranka. O opozivu odlučuje tijelo koje je člana ili dužnosnika izabralo, a za opoziv mora glasati natpolovična većina članova tijela nazočnih sjednici na kojoj se odlučuje o opozivu. Dužnost članstva u tijelu ili obnašanje funkcije dužnosnika prestaje i davanjem ostavke, koju mora prihvatiti tijelo koje je izabralo člana tijela ili dužnosnika. 5. Zastupnici i vijećnici PGS-a Članak 45. Izabrani zastupnici u Europski parlament, Hrvatski Sabor, izabrani vijećnici u skupštinama županija, te vijećima gradova i općina ustanovljuju sukladno poslovnicima tih predstavničkih tijela klubove zastupnika ili vijećnika. Klubovi zastupnika ili vijećnika mogu se ustrojiti zajednički sa članovima drugih stranaka ili nezavisnim zastupnicima ili vijećnicima. Članovi Klubova zastupnika ili vijećnika biraju između sebe predsjednika Kluba koji nastupa u ime Kluba na sjednicama predstavničkih tijela sukladno poslovnicima o radu tih tijela. Predsjednik Kluba zastupnika ili vijećnika dužan je redovito izvještavati o radu Kluba, Predsjedništvo PGS-a.

12 6. Imovina i poslovanje -11- Članak 46. PGS može ostvarivati prihode od članarine, dobrovoljnih priloga, izdavačke djelatnosti, prodaje promidžbenog materijala, organizacije stranačkih manifestacija, državnog proračuna, proračuna jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, dobiti trgovačkih društava koji je osnivač i drugih zakonom dozvoljenih izvora. Članarina PGS-a nije obvezna, ona se ima naplaćivati samo u slučaju da takvu odluku na prijedlog Predsjedništva PGS-a donese Vijeće PGS-a. U tom slučaju odluka o naplati članarine sadrži odredbe o vrstama članarine, visini članarina i načinu naplate, te evidentiranja naplaćenih odnosno neplaćenih članarina. Novčana sredstva, nekretnine, pokretnine, vrijednosni papiri, potraživanja i druga prava čine imovinu PGS-a. PGS može u skladu sa zakonom obavljati gospodarsku djelatnost, te biti osnivač trgovačkih društava koji obavljaju gospodarsku djelatnost. 7. Prijelazne i završne odredbe Članak 47. Natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova na Konvenciji Stranke, Konvencija može donijeti odluku o prestanku djelovanja i rada PGS-a. U slučaju donošenja odluke o prestanku djelovanja i rada Stranke preostala imovina PGS-a pripada Primorsko-goranskoj županiji. Članak 48. U radu PGS-a pojedini ogranci mogu ravnopravno koristiti druge jezike i pisma, o čemu odluku na prijedlog Predsjedništva Ogranka donosi Vijeće PGS-a. Članak 49. Svi akti, odluke i zaključci tijela PGS-a te dužnosnika stupaju na snagu danom donošenja, ukoliko ovim Statutom nije drugačije određeno. Članak 50. Autentično tumačenje odredbi ovoga Statuta može dati Konvencija PGS-a, a u slučaju da Konvencija ne zasjeda autentično tumačenje može dati Vijeće PGS-a. Članak 51. Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom njegova donošenja i usvajanja na Konvenciji PGS-a. Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut usvojen na trećoj konvenciji PGS-a održanoj u studenom 2001.godine. Ogranci stranke uskladit će svoje pravilnike i održati izborne skupštine u roku od 6 mjeseci nakon stupanja na snagu ovoga Statuta. U Rijeci, Predsjednik PGS-a Darijo Vasilić, prof.

13

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

Microsoft Word statut srpske manjine.doc

Microsoft Word statut srpske manjine.doc Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( Narodne novine br. 155/02.) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Више

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u daljem tekstu Savez) je organizovan kao dobrovoljna

Више

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3)

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3) Na temelju članaka 29. i 174. Statuta Osnovne škole Vjenceslava Novaka, Školski odbor Osnovne škole Vjenceslava Novaka na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. donio je POSLOVNIK O RADU Vijeća roditelja I.

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), skupština udruge AIKI EN udruga za promicanje skladnog življenja održana

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), skupština udruge AIKI EN udruga za promicanje skladnog življenja održana Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), skupština udruge AIKI EN udruga za promicanje skladnog življenja održana 04.03.2017. godine u Zagrebu donijela je STATUT AIKI EN udruge

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne novine, br. 71/06 ), Skupština Atletskog sportskog

Више

Microsoft Word - HKS Poslovnik o radu Skupštine HKS-a.doc

Microsoft Word - HKS Poslovnik o radu Skupštine HKS-a.doc Poslovnik o radu Skupštine Hrvatskog konjičkog saveza Temeljem Članka 27, Stavak 14, Statuta Hrvatskog konjičkog saveza, usvojenog na Skupštini Hrvatskog konjičkog saveza održanoj 17.11.2007., na svojoj

Више

Microsoft Word - Statut HDE2verzija. procisc tekst nakon 2. izmjene doc.doc

Microsoft Word - Statut HDE2verzija. procisc tekst nakon 2. izmjene doc.doc Temeljem članka 10. i 11. Zakona o udrugama (N.N. br. 88/01) na Osnivačkoj skupštini Hrvatskog društva ekonomista, održanoj dana 14. veljače 2002. godine, u Zagrebu, donijet je Statut Hrvatskog društva

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština udruge ICARUS HRVATSKA na sjednici održanoj dana 17. kolovoza donijela je S T A T

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština udruge ICARUS HRVATSKA na sjednici održanoj dana 17. kolovoza donijela je S T A T Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština udruge ICARUS HRVATSKA na sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2016. donijela je S T A T U T ICARUS HRVATSKA I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim

Више

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум:18.09.2015. године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра 2015. године У складу са одредбама члана 78. и 12. Закона о удружењима

Више

untitled

untitled 1 of 17 23.10.2006 09:43 HRVATSKI SABOR Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Proglašavam Zakon o lokalnoj

Више

На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра године, до

На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра године, до На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра 2017. године, доноси ПРАВИЛНИК О ЛОКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОКРЕТА ОБНОВЕ

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

Hrvatski radioamaterski savez Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamater

Hrvatski radioamaterski savez Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamater Hrvatski radioamaterski savez 10000 Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna 2018. Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamaterskog Saveza (u daljnjem tekstu: Savez) Izvršni odbor

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI Proglašavam Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi,

Више

Microsoft Word - PZ_459

Microsoft Word - PZ_459 KLUB ZASTUPNIKA IDS-a PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR Zagreb, listopad 2009. 1 PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

Na osnovu člana 17, Statuta Udruženja graďana ''Nešto Više'', Skupština Udruženja graďana ''Nešto Više'' je na svojoj sjednici, održanoj g

Na osnovu člana 17, Statuta Udruženja graďana ''Nešto Više'', Skupština Udruženja graďana ''Nešto Više'' je na svojoj sjednici, održanoj g Na osnovu člana 17, Statuta Udruženja graďana ''Nešto Više'', Skupština Udruženja graďana ''Nešto Više'' je na svojoj sjednici, održanoj 05.07.2008. godine, usvojila POSLOVNIK O RADU Skupštine Udruženja

Више

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS HRVATSKI SABOR Klasa: 022-03/09-01/03 Urbroj: 65-08-02 Zagreb, 24. kolovoza 2009. ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA Na temelju članaka 137. i 153.

Више

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 6.04.2011. u prostorijama Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPĆINA CENTAR JU OŠ «SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ», SARAJEVO POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE ZAPOSLENIKA ZA ČIJIM RADOM JE

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана 02. 06. 2018. године, у Чачку, Председништво Српског покрета Двери, донело је, измењен и допуњен ПОСЛОВНИК

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, 01.10.2015. године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу Члан 1 Овим Пословником

Више

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act EU-projekt: Podrška Pravosudnoj akademiji: Razvoj sustava obuke za buduće suce i državne odvjetnike EU-project: Support to the Judicial Academy: Developing a training system for future judges and prosecutors

Више

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/ ; fax: 01/ OIB: IBAN: HR

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/ ; fax: 01/ OIB: IBAN: HR CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/62 21 433; fax: 01/6252-515 OIB: 28129388615 IBAN: HR4923900011100025937 e-mail: czoo.vg@gmail.com web: www.centar-odgojiobrazovanje-velikagorica.skole.hr

Више

S T A T U T Savez scenarista i pisaca izvedbenih djela SPID Zagreb,

S T A T U T Savez scenarista i pisaca izvedbenih djela SPID Zagreb, S T A T U T Savez scenarista i pisaca izvedbenih djela SPID Zagreb, 23. 04. 2015. 1 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine Republike Hrvatske, broj 74/2014.) Skupština Saveza scenarista

Више

У складу са одредбама чл

У складу са одредбама чл У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 15.05.2018. у Новом Саду усвојен је: СТАТУТ Удружења «Национална асоцијација

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

Statut HJS_2015

Statut HJS_2015 S T A T U T HRVATSKOG JUDO SAVEZA Zagreb, 29. ožujka 2015. 1 Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i članka 47. stavak 6. Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11,

Више

Microsoft Word - poslovnik savet.doc

Microsoft Word - poslovnik savet.doc СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА На основу члана. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Савет Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на седници од, донео је седећи П О С Л О В Н И К

Више

HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a

HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, 12.09.2015. Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a sukladno odredbama Zakona o sportu i Etičkom kodeksu

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

10.12.2016. Na temelju članka 13., 18. i 55. stavak 1 Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) i članka 127. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14), te članka 19. Statuta od 21. siječnja

Више

Na temelju članka 13. Zakon o udrugama ( Narodne novine broj:74/14 i 70/17) Skupština Udruge diplomiranih studenata Alumni kluba Veleučilišta Nikola T

Na temelju članka 13. Zakon o udrugama ( Narodne novine broj:74/14 i 70/17) Skupština Udruge diplomiranih studenata Alumni kluba Veleučilišta Nikola T Na temelju članka 13. Zakon o udrugama ( Narodne novine broj:74/14 i 70/17) Skupština Udruge diplomiranih studenata Alumni kluba Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću na sjednici održanoj 23. studenog 2018.

Више

STATUT

STATUT Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14) i u skladu sa člankom 24. Statuta Udruge za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta od 7. lipnja 2013. godine,

Више

Hrvatska narodna stranka

Hrvatska narodna stranka SKUPŠTINA KULTURNO UMJETNIČKOG DRUŠTVA BELEC Kulturno umjetničko društvo Belec Belec 6a HR-49254 Belec www.kud-belec.hr www.facebook.com/kudbelec info@kud-belec.hr Temeljem odredbi članka 23. Statuta KUD-a

Више

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНЖЕЊЕРСКА  КОМОРА  СРБИЈЕ Н А Ц Р Т ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Београд, 21.11.2018. године С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Статутом ближе се уређују послови,

Више

ZAHTJEV

ZAHTJEV Pročišćeni tekst Statuta Hrvatske unije tenisača obuhvaća Statut Hrvatske unije tenisača od 27. rujna 2017. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske unije tenisača od 09. lipnja 2018. Godine.

Више

Srpska narodna чitaonica i kњiжnica u Vrepcu & Statut Druшtva Na temeљu чlanka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) Skupшtina Druшtva Srp

Srpska narodna чitaonica i kњiжnica u Vrepcu & Statut Druшtva Na temeљu чlanka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) Skupшtina Druшtva Srp Na temeљu чlanka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) Skupшtina Druшtva Srpska narodna чitaonica i kњжnica u Vrepcu odrжana dana 18. 3. 2017. u Druшtvenom domu Nikola Dragosavac - Vrebac donijela

Више

На основу одредаба чл. 43 и 47. Статута Скијашког савеза Србије, Скупштина Скијашког савеза Србије на седници, одржаној дана године, донел

На основу одредаба чл. 43 и 47. Статута Скијашког савеза Србије, Скупштина Скијашког савеза Србије на седници, одржаној дана године, донел На основу одредаба чл. 43 и 47. Статута Скијашког савеза Србије, Скупштина Скијашког савеза Србије на седници, одржаној дана 10.01.2017. године, донела је П О С Л О В Н И К О РАДУ СКУПШТИНЕ СКИЈАШКОГ САВЕЗА

Више

MUZEJ GRADA RIJEKE

MUZEJ GRADA RIJEKE Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 25. Zakona o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15) i članka 43. Statuta Muzeja moderne i suvremene

Више

Microsoft Word - Poslovnik o radu Skupstine UOKPL

Microsoft Word - Poslovnik o radu Skupstine UOKPL На основу одредаба члана 30. Статута Удружења одбојкашких клубова првих лига, Скупштина УОКПЛ на седници, одржаној 08. септембра 2012. године, донела је П О С Л О В Н И К О РАДУ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ОДБОЈКАШКИХ

Више

Microsoft Word - Odluka o odrzavanju izbora u SSS Srbije 2

Microsoft Word - Odluka o odrzavanju izbora u SSS Srbije 2 ВЕЋЕ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Број: 01-362/1 Београд,29.јун 2009. године На основу члана 49. Статута Савеза самосталних синдиката Србије, Веће Савеза самосталних синдиката Србије, на седници

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

sluzbene vijesti br.3 OK.indd

sluzbene vijesti br.3 OK.indd SLU@BENI LIST GRADA SAMOBORA - BROJ 3 GOD. LXV. - 29. 03. 2019. KAZALO AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1. POSLOVNIK Gradskog vijeća Grada Samobora......................................... 3 2. ODLUKA o uvjetima i

Више

Na temelju članka 11

Na temelju članka 11 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14) Skupština Jadranske sekcije Instituta za izgaranje, održana 28. rujna 2015. godine u Dubrovniku, donijela je STATUT JADRANSKE SEKCIJE

Више

Nacrt 27/06/2019 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14, 70/17), Skupština Udruge Bregovita Hrvatska na sjednici održanoj

Nacrt 27/06/2019 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14, 70/17), Skupština Udruge Bregovita Hrvatska na sjednici održanoj Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14, 70/17), Skupština Udruge Bregovita Hrvatska na sjednici održanoj 9. srpnja 2019. godine u Zagrebu, Rooseveltov trg 2, donijela je STATUT

Више

ZAGREBAČKI GIMNASTIČKI SAVEZ

ZAGREBAČKI GIMNASTIČKI SAVEZ S T A T U T ZAGREBAČKOG HOKEJSKOG SAVEZA Zagreb, 18.prosinac 2014.godine Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14) i članka 46. Zakona o sportu ( Narodne novine broj 71/06, 150/08,

Више

SLUŽBENE NOVINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

SLUŽBENE NOVINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 1 of 9 7.7.2014. 14:04 SADRŽAJ ŽUPANIJA GRADOVI OPĆINE OSTALO ARHIVA TRAŽILICA IMPRESSUM Godina XII. - broj 20. Petak, 11. lipnja 2004. OPĆINA VIŠKOVO 17. Na temelju članka 61., stavka 2. Zakona o lokalnoj

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja 2018. godine, donijelo je PRAVILNIK o radu odbora Crnogorske akademije nauka

Више

Microsoft Word - STATUT _final[1] kopija.doc

Microsoft Word - STATUT _final[1] kopija.doc Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (NN broj 74/14.), Skupština Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača na sjednici održanoj 12. prosinca 2015. godine u Zagrebu donijela je ovaj STATUT

Више

Microsoft Word - Statut AMA-MEFS.doc

Microsoft Word - Statut AMA-MEFS.doc AMA MEFS UDRUGA BIVŠIH STUDENATA I PRIJATELJA METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU STATUT UDRUGE BIVŠIH STUDENATA I PRIJATELJA METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU Sisak, 24. rujan 2015. Na temelju članka 13. Zakona

Више

Na temelju odredbe članka 12.i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08.) Skupština Turistič

Na temelju odredbe članka 12.i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08.) Skupština Turistič Na temelju odredbe članka 12.i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08.) Skupština Turističke zajednice općine Lopar, uz prethodnu suglasnost

Више

Microsoft Word - Pravilnik o registraciji

Microsoft Word - Pravilnik o registraciji Na temelju odredbi članka 30. Statuta Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru, Izvršni odbor Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru (u nastavku teksta: HSSRM) dana 17. svibnja 2018. godine odluka

Више

HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG T

HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG T HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA 4142 Proglašavam Zakon o turističkim zajednicama

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (Službeni list CG, br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA ŠIROKOG BRIJEGA 1/ v e l j a č e godine ŠIROKI BRIJEG K A Z A L O A k t i sa 35. sjednice Gradskog vijeća 1. STATUT

SLUŽBENI GLASNIK GRADA ŠIROKOG BRIJEGA 1/ v e l j a č e godine ŠIROKI BRIJEG K A Z A L O A k t i sa 35. sjednice Gradskog vijeća 1. STATUT SLUŽBENI GLASNIK 1/16 10. v e l j a č e 2016. godine ŠIROKI BRIJEG K A Z A L O A k t i sa 35. sjednice Gradskog vijeća 1. STATUT GRADA ŠIROKOG BRIJEGA 2 2. PROGRAM RADA Gradskog vijeća Široki Brijeg za

Више

Microsoft Word - HILS statut 2015

Microsoft Word - HILS statut 2015 Smatrajući da je društveni razvoj poželjan kao i gospodarski efikasan, politički demokratičan i ekološki održiv; Smatrajući da društveni razvoj treba biti organiziran "odozgo", ali i "odozdo"; Smatrajući

Више

Na temelju članka 11

Na temelju članka 11 Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/2014), Skupština Udruge Lokalna akcijska grupa VINODOL, na sjednici održanoj dana 27.04.2015. godine, donijela je STATUT LOKALNE AKCIJSKE

Више

SINDKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE PRAVILNIK O RADU NADZORNOG ODBORA PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /1

SINDKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE PRAVILNIK O RADU NADZORNOG ODBORA PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /1 PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /17 Podgorica, 2017. godine POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim poslovnikom bliže se uređuju pravila i načina rada

Више

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017.

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017. У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 01.09.2009. године, а на редовној скупштини одржаној 10.11.2017. усвојен је

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN74/14) i članka 16. Statuta Ekološke udruge Krka Knin od 05. studenoga godine, Skupština Ekološke udr

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN74/14) i članka 16. Statuta Ekološke udruge Krka Knin od 05. studenoga godine, Skupština Ekološke udr Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN74/14) i članka 16. Statuta Ekološke udruge Krka Knin od 05. studenoga 2004. godine, Skupština Ekološke udruge Krka Knin, na sjednici održanoj 09. ožujka 2015.

Више

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09) и члана 39. став 1. тачка 1) Статута, школски одбор Основне школе 1.300 каплара

Више

PROČIŠĆENI TEKST Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125

PROČIŠĆENI TEKST Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125 PROČIŠĆENI TEKST Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Općine

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

СТАТУТ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, НОВИ САД Нови Сад,

СТАТУТ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, НОВИ САД Нови Сад, СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, НОВИ САД Нови Сад, 28.09.2017. СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, НОВИ САД 3 На основу члана 27. Статута Синдиката запослених у ЈП Пошта Србије, Нови Сад, Одбор

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

ZAHTJEV

ZAHTJEV Na temelju ĉlanka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 88/01) i ĉlanka 14. Zakona o sportu ( Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12), Osnivaĉka skupština HRVATSKE UNIJE TENISAĈA,

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Microsoft Word - program-rada.docx

Microsoft Word - program-rada.docx PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA 2018. GODINU PROGRAM RADA GLAS-A ZA 2018. GODINU ORGANIZACIJSKI USTROJ Uz kontinuiranu koordinaciju i suradnju Središnjih tijela GLAS-a, cilj Stranke je osnivanje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ Krapina, li

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ Krapina, li REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ Krapina, listopad 2014. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O STRANCI

Више

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лист општине Ада, бр. 17/2007), Савет Прве месне заједнице

Више

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc) ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА Шабац,, септембар 2012. године Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ БРОЈ: Ш А Б А Ц : На основу

Више

Microsoft Word - statut srpski - predat u IAA

Microsoft Word - statut srpski - predat u IAA Удружење актуара Србије ул. Булевар деспота Стефана 68(бившa Улица 29. Новембра), 11 000 Београд Статут Удружења актуара Србије (Пречишћен текст) Београд, 2005 Према одредбама чланова 21. и 30. Закона

Више

Temeljem članka 11

Temeljem članka 11 STATUT Verzija 3.1. Zagreb, veljača 2019. Sadržaj OSNOVNE ODREDBE... 3 CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI UDRUGE... 4 Ciljevi udruge... 4 Djelatnosti kojima se ostvaruju

Више

(Microsoft Word - PRAVILNIK O REPREZENTACIJAMA HRVATSKOG PLIVA\310KOG SAVEZA_ doc)

(Microsoft Word - PRAVILNIK O REPREZENTACIJAMA HRVATSKOG PLIVA\310KOG SAVEZA_ doc) HRVATSKI PLIVAČKI SAVEZ PRAVILNIK O REPREZENTACIJAMA HRVATSKOG PLIVAČKOG SAVEZA 06. lipnja 2009 PRAVILNIK O REPREZENTACIJAMA I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Državna plivačka reprezentacija Hrvatske po sadržaju

Више

Zagreb, Nikole Tesle 1 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i članka 27. Statuta Hrvatske udruge za mirenje - pročišćeni tek

Zagreb, Nikole Tesle 1 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i članka 27. Statuta Hrvatske udruge za mirenje - pročišćeni tek Zagreb, Nikole Tesle 1 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i članka 27. Statuta Hrvatske udruge za mirenje - pročišćeni tekst, od 29. studenog 2010. na redovitoj Skupštini Hrvatske

Више

РАДНА ГРУПА СКУПШТИНЕ АК БEOGRADA образована ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА НАЦРТ СТАТУТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА Део први ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим ст

РАДНА ГРУПА СКУПШТИНЕ АК БEOGRADA образована ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА НАЦРТ СТАТУТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА Део први ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим ст РАДНА ГРУПА СКУПШТИНЕ АК БEOGRADA образована 23.4.2016. ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА НАЦРТ СТАТУТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА Део први ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим статутом уређују се: циљеви, задаци и послови Адвокатске

Више

Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: rnids.rs рнидс.срб На

Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: rnids.rs рнидс.срб На Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: 011.7281.281 rnids.rs рнидс.срб kancelarija@rnids.rs На основу члана 54. став 8. тачка 9) Статута Фондације

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

Microsoft Word - STATUT _nakon izmjene 2012_.docx

Microsoft Word - STATUT _nakon izmjene 2012_.docx S T A T U T UDRUŽENJA INŽENJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI Sarajevo, februar 2012. Na osnovu člana 9, 10 i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (Službeni Glasnik

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14), a u skladu s odredbom članka 47. stavak 6. Zakona o sportu (Narodne novine broj 7

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14), a u skladu s odredbom članka 47. stavak 6. Zakona o sportu (Narodne novine broj 7 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14), a u skladu s odredbom članka 47. stavak 6. Zakona o sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13), Skupština

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

STOA RULES

STOA RULES 5.1.2. PRAVILNIK O STOA-i ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA OD 15. TRAVNJA 2019. PREDSJEDNIŠTVO EUROPSKOG PARLAMENTA, uzimajući u obzir članak 25. stavak 2. Poslovnika 1, uzimajući u obzir svoju odluku od 1. rujna

Више

Sluzbeni vjesnik Opcine Klis broj indd

Sluzbeni vjesnik Opcine Klis broj indd Utorak, SLUŽBENI 2. travnja 2013. SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE VJESNIK KLIS Strana 5 - Broj 2 OPĆINE KLIS KLIS, 2. travnja 2013. godine BROJ 2 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

Више

12/17 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ ISSN SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ Godina III/2017. broj:12 Vojnić, 28. srpanj

12/17 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ ISSN SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ Godina III/2017. broj:12 Vojnić, 28. srpanj ISSN 1849-6806 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ Godina III/2017. broj:12 Vojnić, 28. srpanj 2017. 1 S A D R Ž A J I. OPĆINSKI NAČELNIK 1. Odluka o provođenju vježbe civilne zaštite u 2017.g...3 2. Odluka

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

S T A T U T

S T A T U T S T A T U T INAŠ SINDIKAT NAFTNE DJELATNOSTI 16. LIPNJA 2018.G 1 S T A T U T INAŠ - SINDIKATA NAFTNE DJELATNOSTI I TEMELJNE I UVODNE ODREDBE Članak 1. INAŠ Sindikat naftne djelatnosti (u daljnjem tekstu:

Више

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. a

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. a Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. aprila 2008. godine, i na 16. sjednici Doma naroda,

Више

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гла

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гла На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 - даље: Закон) и члана 13.став 5 Статута Основне школе"миливоје Боровић" у Мачкату, Савет родитеља

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine" broj 74/2014 ) Skupština UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK održana dana godine u Kopriv

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/2014 ) Skupština UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK održana dana godine u Kopriv Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine" broj 74/2014 ) Skupština UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK održana dana 07.08.2015. godine u Koprivnici donijela je STATUT UDRUGE ROMA KORAK PO KORAK

Више