Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13, Pošt

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13, Pošt"

Транскрипт

1 Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; Studentska služba: Tel: +387 (0) ; ; ; ; ; ; Fax: ; WEB mail: Rektorat: Tel: +387 (0) ; Fax; ; Vijeće za postdiplomske i doktorske studije: +387 (0) ; Management: +387 (0) ; Direktor: +387 (0) ; Biblioteka: +387 (0) ; Računovodstvo: +387 (0) ; Fax: +387 (0) ; PRAVILA o visini naknade za studiranje i cijeni usluga školska godina 2016/2017 Banja Luka, april 2016

2 SADRŽAJ: OSNOVNI CJENOVNIK... 3 Tabela (1) - "Školarine i naknade"... 3 ŠKOLARINE I UPISNINE... 3 NAKNADE ZA ADMINISTRATIVNE USLUGE I OPCIONE SERVISE.. 4 UVJERENJA I POTVRDE... 6 ISPITI... 7 PRIZNAVANJE I VREDNOVANJE VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA... 7 STUDIJ II CIKLUSA / MASTER... 8 STUDIJ III CIKLUSA / DOKTORAT OBRAZOVNI PROGRAMI (ČIJI ISHOD NIJE VISOKOŠKOLSKA DIPLOMA).. 10 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE Tabela (2) - "Kalendar dospijeća rata školarine" POPUSTI I POVLASTICE: NASTAVAK STUDIRANJA: OBNOVA GODINE I APSOLVENTSKI STATUS A/ DEFINICIJE B/ ŠKOLARINA U OBNOVLJENIM GODINAMA STUDIJA Tabela (3) - "Školarina u obnovljenim godinama studija" PRIMJENA: O b r a z l o ž e n j e

3 Na osnovu člana 57 Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Sl. glasnik Republike Srpske broj 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13), te na osnovu članova 58, i 278 Statuta Panevropskog univerziteta "APEIRON" Banja Luka (br /11 od god.), Upravni odbor univerziteta je na svojoj sjednici dana godine donio slijedeća P R A V I L A o visini naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplaćuju na Panevropskom univerzitetu "APEIRON" I Osnovni cjenovnik 1.1 Studenti su dužni da snose troškove za školarinu i ostale usluge i servise koji se naplačuju na Panevropskom univerzitetu prema sljedećem Tabelarnom pregledu: Tabela (1) - "Školarine i naknade" R. br. Vrsta usluge / tabelarna stavka Iznos/Procenat KM Euro I ŠKOLARINE I UPISNINE Iznosi školarina iz tačke I odnosi se na: Studij I ciklusa (u trajanju od 3 ili od 4 godine); Studij II ciklusa (u trajanju od 2 godine) - za prvu godina studija Školarina za tekuću godinu studija za sve vrste studija u sjedištu i u licenciranim odjeljenjima Panevropskog univerziteta na Fakultetu poslovne ekonomije, Fakultetu pravnih nauka, Fakultetu informacionih tehnologija, Fakultetu sportskih nauka i Saobraćajnom fakultetu. Školarina za tekuću godinu studija za sve vrste studija za studente u državama bivše Jugoslavije na Fakultetu poslovne ekonomije, Fakultetu pravnih nauka, Fakultetu informacionih tehnologija, Fakultetu sportskih nauka i Saobraćajnom fakultetu 1. Cjelokupna školarina studija I ciklusa (6 semest. 3 godine) uplačena u jednom iznosu na Fakultetu poslovne ekonomije, Fakultetu pravnih nauka, Fakultetu 2.750, , , , , ,53 1 U skladu sa članom 5.5. ovih Pravila državljani Slovenije se tretiraju kao strani studenti, te se primjenjuju cijene školarine iz tabelarne stavke i

4 R. br. Vrsta usluge / tabelarna stavka Iznos/Procenat KM Euro II 2.1. informacionih tehnologija, Fakultetu sportskih nauka i Saobraćajnom fakultetu 2. Školarina za tekuću godinu studija za sve vrste studija u sjedištu Fakulteta zdravstvenih nauka. Školarina za tekuću godinu studija za sve vrste studija za studente u državama bivše Jugoslavije na Fakultetu zdravstvenih nauka 3. Cjelokupna školarina studija I ciklusa (6 semest. 3 godine) uplačena u jednom iznosu na Fakultetu zdravstvenih nauka 4. Školarina za tekuću godinu studija za sve vrste studija u sjedištu Fakulteta filoloških nauka. Školarina za tekuću godinu studija za sve vrste studija za studente u državama bivše Jugoslavije na Fakultetu filoloških nauka. Cjelokupna školarina studija I ciklusa (6 semest. 3 godine) uplačena u jednom iznosu na Fakultetu filoloških nauka 5. Školarina za tekuću godinu studija za sve vrste studija za studente u inostranstvu na Fakultetu poslovne ekonomije, Fakultetu pravnih nauka, Fakultetu informacionih tehnologija, Fakultetu sportskih nauka i Saobraćajnom fakultetu. Školarina za tekuću godinu studija za sve vrste studija za studente u inostranstvu na Fakultetu zdravstvenih nauka , , , , , , ,00 997, ,00 997, , ,85 NAKNADE ZA ADMINISTRATIVNE USLUGE I OPCIONE SERVISE (koji nisu uključeni u cijenu školarine) Naknada za dopunsko pohađanje stranih jezika u izbornom programu za strane jezike koji nisu uvedeni na Panevropskom univerzitetu , ,00 350,00 178,95 2 Studenti ostvaruju popust od 20 %. Vidi član 2.7. ovih Pravila 3 U skladu sa članom 5.5. ovih Pravila državljani Slovenije se tretiraju kao strani studenti, te se primjenjuju cijene školarine iz tabelarne stavke Studenti ostvaruju popust od 20 %. Vidi član 2.7. ovih Pravila 5 Studenti ostvaruju popust od 20 %. Vidi član 2.7. ovih Pravila 6 Fakulteti imaju dva predmeta stranih jezika u obaveznom programu. Ukoliko se student u izbornom programu opredjeli na dodatne predmete stranih jezika koji nisu 4

5 R. br Vrsta usluge / tabelarna stavka U p i s n i n a 7. NAPOMENA: Upisninu plaćaju studenti koji se prvi puta upisuju na neki od studijskih programa na Univerzitetu. Naknada za pristup zaštičenim resursima sistema učenja na daljinu za tekuću školsku godinu 8. Set osnovnih knjiga udžbenika za jednu školsku godinu u štampanom obliku (izuzev Fakulteta zdravstvenih nauka) Set osnovnih knjiga udžbenika za jednu školsku godinu u elektronskom obliku 9. Naknada za izradu i obradu završnih diploma na jednom od službenih jezika i službenih pisama u BiH. Naknada izdavanje svjedočanstva/sertifikata u režimu cjeloživotnog odn. strukovnog obrazovanja ili za dodjelu kvalifikacija u odgovarajućim fazama studija 10. Naknada za izradu i obradu duplikata diploma na jednom od službenih jezika i službenih pisama u BiH 11. Iznos/Procenat KM Euro 50,00 25,56 0,00 0,00 400,00 204,52 0,00 0,00 150,00 76,69 50,00 25,56 100,00 51,13 Naknada za izradu i obradu duplikata dodatka diplomi 12 50,00 25,56 Naknada za upis u više godine studija ili za obnavljanje godine. NAPOMENA: Ovu naknadu ne plaćaju studenti koji obave proceduru upisa u više godine studija, odnosno studenti koji izvrše uplatu prve rate školarine za tekuću školsku godinu do 15. novembra tekuće godine. 50,00 25,56 uvedeni na Panevropskom univerzitetu, tada snosi obavezu plaćanja troškova instruktivne nastave agenciji koja vrši obuku. 7 Upisnina obuhvata troškove: indeksa, upisnih materijala, ostale troškove obrade upisa i organizovanja prijemnog ispita 8 Resurse sistema učenja na daljinu mogu BESPLATNO da koriste svi aktivni studenti bez obzira na vrstu, tip, nivo i mjesto izvođenja njihovog studija. 9 Aktivni studenti mogu da koriste BESPLATNO sve udžbenike publikovane u univerzitetskim elektronskim medijima i putem WEB stranica univerziteta. 10 U skladu sa članom 43. Zakona o visokom obrazovanju RS. 11 Duplikat diplome se izdaje nakon sprovedene zakonske procedure proglašenja originalne diplome nevažečom. 12 Original dodatka diplomi se izdaje studentu besplatno. Duplikat dodatka diplomi se naplaćuje. 5

6 R. br Vrsta usluge / tabelarna stavka Naknada za prijavljivanje izbornog programa. NAPOMENA: Studenti koji prijave izborni program do 15. novembra tekuće školske godine ne plaćaju ovu naknadu. Iznos/Procenat KM Euro 30,00 15,34 III UVJERENJA I POTVRDE Zahtjev za ovjeru semestra u slučaju opravdanog izostanka studenta. Zahtjev za promjenu statusa studenta (redovni, vanredni, intenzivni studij, promjena nastavnog plana odn. nivoa studija i dr.) 25,00 12,78 20,00 10, Uvjerenje o statusu studenta 20,00 10, Naknada za troškove izdavanja ispisnice 50,00 25, Uvjerenje o položenim ispitima 50,00 25, Ovjereni nastavni program studija sa prepisom ocjena studenta 100,00 51, Uvjerenje o diplomiranju na osnovnim studijima 50,00 25, Uvjerenje o stečenom akademskom zvanju u studiju drugog ciklusa 100,00 51, Uvjerenje o odbranjenoj doktorskoj disertaciji 250,00 127, Uvjerenje o savladanom programu stručnog obrazovanja Izrada odn. duplikat indeksa (zbog promjene podataka odn. zbog gubitka dokumenta) Priznavanje ispita položenih na drugim visokoškolskim ustanovama za studente koji imaju status aktivnog studenta na Panevropskom univerzitetu - po priznatom predmetu Priznavanje ispita po svim osnovama za ostale studente - po priznatom predmetu Promjena matičnih podataka zbog promjene osnovnih podataka Naknada za ponovljenu obradu pristupnih podataka (korisničko ime i lozinka) za pristup zaštićenim akademskim elektronskim servisima (zbog gubitka ranije dodijeljene šifre i korisničkog imena, ili zbog 50,00 25,56 150,00 76,69 5,00 2,56 10,00 5,11 30,00 15,34 10,00 5,11 6

7 R. br. Vrsta usluge / tabelarna stavka moguće zloupotrebe od trećih lica za koju je student odgovoran). Iznos/Procenat KM Euro Svi ostali podnesci 5,00 2,56 IV ISPITI 4.1. Polaganja ispita stranog jezika bez pohađanja kursa 13 50,00 25, Vanredno komisijsko polaganje ispita, ili polaganje ispita koji su prenešeni u obnovljenoj zadnjoj godini studija za koju je student oslobođen plaćanja školarine 14 Polaganje istog ispita nakon tri neuspjela polaganja, odn. polaganje ispita prenešenih iz prethodne godine studija ,00 76,69 50,00 25, Odbrana diplomskog/pristupnog rada ,00 178, Polaganje ispita nakon isteka apsolventskog staža ,00 102, Polaganje ispita iz diferencijalnog programa 30,00 15,34 V PRIZNAVANJE I VREDNOVANJE VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA Student može da polaže ispit stranog jezika odgovarajućeg nivoa (bez pohađanja kursa tog jezika) na ulaznom testu znanja stranog jezika koji se organizuje na početku školske godine. 14 Iz naknade za komisijsko polaganje ispita, alimentiraju se naknade za članove komisije, administrativni troškovi polaganja ispita i troškovi poreza. Kategorija prenešenih ispita koji se naplačuju definisana je u članu 5.4. ovih Pravila. 15 Studentu je omogućeno u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju do 8 ispitnih termina za svaki predmet tokom jedne školske godine. Nakon tri neuspjela polaganja istog ispita, za svako naredno polaganje student je dužan da plati troškove iz tabelarne tačke Iz naknade za odbranu diplomskog/specijalističkog rada alimentiraju se naknade za mentora i članove komisije, porezi i administrativni troškovi odbrane rada. 17 Prema članu 49 stav 11 Zakona o visokom obrazovanju, student po isteku apsolventskog staža ima pravo da polaže ispite uz naknadu troškova. 18 Strane visokoškolske isprave se priznaju samo radi nastavka obrazovanja iz naučnih oblasti za koje je Univerzitet matičan. 7

8 R. br. Vrsta usluge / tabelarna stavka Iznos/Procenat KM Euro VI Ekvivalencija ranije stečenih akademskih zvanja u studiju I ciklusa sa novim zvanjima 19. Ekvivalencija ranije stečenih akademskih zvanja sa novim zvanjima u II ciklusu 20. Vrednovanje diploma u dodiplomskom studiju (više škole i trogodišnji studij I ciklusa) radi nastavka školovanja u I ciklusu. Vrednovanje diploma u dodiplomskom studiju (više škole i trogodišnji studij I ciklusa) radi nastavka školovanja u I ciklusu za strane državljane 21. Vrednovanje diploma I ciklusa radi nastavka školovanja na II ciklusu. Vrednovanje diploma I ciklusa radi nastavka školovanja na II ciklusu, za strane državljane. STUDIJ II CIKLUSA / MASTER 200,00 102,26 300,00 153,39 100,00 51,13-100,00 150,00 76,69-150,00 Iznosi školarina iz tačke VI odnose se na završnu godinu master studija. Cijene prve godine dvogodišnjeg master studija regulisane su u tački I. Školarina za studij II ciklusa na Fakultetu poslovne ekonomije, Fakultetu pravnih nauka, Fakultetu informacionih tehnologija, Fakultetu sportskih nauka i Fakultetu filoloških nauka za studente koji imaju završen fakultet na drugoj visokoškolskoj ustanovi u četvorogodišnjem trajanju. Školarina za studij II ciklusa na Fakultetu zdravstvenih nauka za studente koji imaju završen fakultet na drugoj visokoškolskoj ustanovi u četvorogodišnjem trajanju. Školarina za studij II ciklusa za studente koji su studirali u kontinuitetu na Panevropskom univerzitetu bar dvije godine studija I ciklusa i imaju završen fakultet u četvorogodišnjem trajanju na Fakultetu poslovne ekonomije, Fakultetu pravnih nauka, Fakultetu informacionih tehnologija, Fakultetu sportskih nauka i Fakultetu filoloških nauka , , , , , ,49 19 Član 10 Zakona o visokom obrazovanju RS 20 Član 10 Zakona o visokom obrazovanju RS 21 Izuzev državljana bivših jugoslovenskih republika koji se u ovom Cjenovniku ne tretiraju kao strani državljani. Izuzetak su državljani iz Slovenije koji se tretiraju kao strani državljani. 22 Vidi član 2.5. ovog Pravilnika. Ova kategorija studenata ostvaruje popust na cijenu studija II ciklusa od 10 %. 8

9 R. br Vrsta usluge / tabelarna stavka Školarina za studij II ciklusa za studente koji su studirali u kontinuitetu na Panevropskom univerzitetu bar dvije godine studija I ciklusa i imaju završen fakultet u četvorogodišnjem trajanju na Fakultetu zdravstvenih nauka 23. Školarina za studij II ciklusa na Fakultetu poslovne ekonomije, Fakultetu pravnih nauka, Fakultetu informacionih tehnologija, Fakultetu sportskih nauka i Fakultetu filoloških nauka za studente iz država bivše Jugoslavije koji imaju završen fakultet u četvorogodišnjem trajanju. Školarina za studij II ciklusa na Fakultetu zdravstvenih nauka za studente iz država bivše Jugoslavije koji imaju završen fakultet u četvorogodišnjem trajanju. Školarina za studij II ciklusa na Fakultetu poslovne ekonomije, Fakultetu pravnih nauka, Fakultetu informacionih tehnologija, Fakultetu sportskih nauka, Fakultetu filoloških nauka i Fakultetu zdravstvenih nauka za studente u inostranstvu koji imaju završen fakultet u četvorogodišnjem trajanju. Iznos/Procenat KM Euro 4.050, , , , , , , Odbrana master rada ,00 255, Odbrana master rada za studente iz država bivše Jugoslavije 500,00 255, Odbrana master rada za studente u inostranstvu - 500, Mentorska podrška i ostali administrativni troškovi po odobrenom programu (što uključuje i rad mentora u komisiji za ocjenu i odbranu rada) 25 Mentorska podrška po odobrenom programu za studente iz država bivše Jugoslavije što uključuje i rad mentora u komisiji za ocjenu i odbranu rada Mentorska podrška po odobrenom programu za studente u inostranstvu što uključuje i rad mentora u komisiji za ocjenu i odbranu rada 1.000,00 511, ,00 511, ,00 23 Vidi član 2.5. ovog Pravilnika. Ova kategorija studenata ostvaruje popust na cijenu studija II ciklusa od 10 %. 24 Naknada za odbranu master rada uplaćuje se prije zahtjeva za određivanje termina odbrane rada. 25 Naknada za mentorsku podršku po odobrenom programu koja uključuje i rad mentora u komisiji za ocjenu i odbranu rada, uplaćuje se prije imenovanja komisije. 9

10 R. br. Vrsta usluge / tabelarna stavka Iznos/Procenat KM Euro VII STUDIJ III CIKLUSA / DOKTORAT Naknada za doktorski studij/doktorat koji se prijavljuje i brani prema Zakonu o univerzitetu 26 Školarina za jednu godinu doktorskog studija III ciklusa , , , , Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme 750,00 383, Komisija za ocjenu i odbranu rada 750,00 383, Mentorska podrška po odobrenom programu što uključuje i rad mentora u komisijama. Naknada za doktorski studij/doktorat koji se prijavljuje i brani prema Zakonu o univerzitetu za studente u inostranstvu. Školarina za jednu godinu doktorskog studija III ciklusa za studente u inostranstvu. Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme za studente u inostranstvu Komisija za ocjenu i odbranu rada za studente u inostranstvu Mentorska podrška po odobrenom programu za studente u inostranstvu , , , ,00-750,00-750, ,00 VIII OBRAZOVNI PROGRAMI (čiji ishod nije visokoškolska diploma) 8.1. Obrazovni programi u sistemu cjeloživotnog učenja (cijena se određuje pojedinačno za svaki obrazovni program zavisno od broja kandidata i obima programa) - R a s p o n c i j e n a 28 >1.250,00 < 2.500,00 IX STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE > 639,11 < 1.278,23 26 Troškovi doktorata uključuju administrativne troškove, troškove poreza, kao i dio troškova naučnih istraživanja koja su u vezi sa izradom doktorskog rada, prema odluci Senata univerziteta. 27 Ova školarina se primjenjuje od školske 2016/17 godine. 28 Cijena se utvrđuje Odlukom Upravnog odbora Univerziteta na osnovu prijedloga Senata univerziteta odn. Nastavno-naučnih vijeća fakulteta 10

11 R. br Vrsta usluge / tabelarna stavka Stručno osposobljavanje i usavršavanje (cijena se određuje pojedinačno za svaki oblik zavisno od broja kandidata i obima programa) 29 Iznos/Procenat KM Euro Visina naknade za studiranje i cijene usluga koje se naplaćuju na Panevropskom univerzitetu zavise od konkurentske sposobnosti visokoškolske ustanove, parametara tržišta obrazovnih usluga i tržišta troškova u oblasti visokog obrazovanja, te od realne kupovne moći različitih kategorija korisnika usluga univerziteta. Visinu naknade za školarine i upisnine određuje Upravni odbor univerziteta svake školske godine i javno ih objavljuje. Naknade za školarine zavise od studijskog programa kojeg upisuje kandidat, tipa studija, obima dopunskih obrazovnih usluga, godine studija, geografske regije u kojoj se nalazi mjesto boravka kandidata ili drugih parametara koji utiču na tržišnu poziciju Panevropskog univerziteta i njegovih organizacionih jedinica u kojima se organizuje studijski proces. Student može da preuzme specifičnu edukativnu uslugu uključujući i pristup ispitima odn. da učestvuje u nekoj od planiranih formi rada u bilo kojoj organizacionoj jedinici Panevropskog univerziteta, bez obzira na organizacionu jedinicu u kojoj je obavio neposredni upis na Univerzitetu. 1.3 Student može da uplati školarine u svim ciklusima studija definisane u Tabeli (1) "Školarine i naknade" u više rata. Standardni broj rata u tekućoj školskoj godini je 10 (deset). Student može da uplati školarinu i u manjem broju rata, ili u jednom obroku. Mogućnost uplate školarine u više rada odnosi se na sljedeće tabelarne stavke iz Tabele (1) - "Školarine i naknade": 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.7., 1.8., 1.10., 1.11., , 7.1., 7.2., 7.6., 8.1., 9.1. Školarine definisane u tabelarnim stavkama 1.3., 1.6., 1.9., zatim naknade za administrativne usluge i opcione servise iz tačke II, uvjerenja i potvrde iz tačke III, naknade za ispite iz tačke IV, te naknade za priznavanje i vrednovanje visokoškolskih isprava iz tačke V, student ne može plaćati u ratama. Student takođe ne može plačati u ratama ni naknade za odbranu master rada iz tačaka 6.8., 6.9. i 6.10., naknadu za mentorsku podršku po odobrenom programu master studija iz tačaka i Cijena se utvrđuje Odlukom Upravnog odbora Univerziteta na osnovu prijedloga Senata univerziteta odn. Nastavno-naučnih vijeća fakulteta. 11

12 Student ne može plačati u ratama ni naknade za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorskog rada iz tačaka 7.3. i 7.8., odbranu doktorskog rada iz tačaka 7.4. i 7.9., te naknadu za mentorsku podršku po odobrenom doktorskom radu iz tačaka 7.5. i Student je dužan, u skladu sa prethodnim članom, da iznose školarina ili iznos prve rate, ukoliko obaveze po osnovu školarine uplaćuje u ratama, uplati prilikom upisa tekuće školske godine. Student je dužan da naknade za priznavanje i vrednovanje visokoškolskih isprava, ukoliko predstavljaju osnov za upis studenta, uplati prilikom upisa tekuće školske godine. Ukoliko student obaveze po osnovu školarine uplaćuje u ratama tada je dužan da iznose uplaćuje prema sljedećoj dinamici: Tabela (2) - "Kalendar dospijeća rata školarine" Prvi ciklus Drugi ciklus Treći ciklus Oznaka rate 5 rata 10 rata 10 rata 5 rata prva rata prilikom upisa prilikom upisa prilikom upisa prilikom upisa druga rata do 30. novembra do 31. oktobra do 31. januara do 28. februara treća rata do 15. februara do 30. novembra do 28. februara do 15. aprila četvrta rata do 31. maja do 31. decembra do 31. marta do 31. maja peta rata do 20. avgusta do 31. januara do 30. aprila do 20. avgusta šesta rata do 28. februara do 31. maja sedma rata do 30. aprila do 30. juna osma rata do 31. maja do 31. jula deveta rata do 30. juna do 20. avgusta deseta rata do 20. avgusta do 30. septembra Izmirenje obaveze uplate prve rate školarine predstavlja uslov upisa školske godine. Izmirenje obaveze uplate svih prispjelih rata je uslov za ovjeru prvog semestra i produžetak studija u drugom semestru. Izmirenje obaveze uplate zadnje rate je uslov za ovjeru i za završetak tekuće školske godine i pristup septembarskom ispitnom roku. Studentu neće biti dozvoljeno polaganje ispita u pojedinim ispitnim rokovima, odn. odbrana diplomskih, specijalističkih, magistarskih /master radova i doktorskih teza, ukoliko nije izmirio obaveze uplate svih rata prispjelih do datuma predaje ispitne prijave i ukoliko nije uplatio naknadu za odbranu rada. Studentu neće biti dozvoljena odbrana diplomskih, specijalističkih, magistarskih/master radova i doktorskih teza ukoliko nije izmirio obaveze prema, mentoru, komisijama za ocjenu i odbranu rada i komisiji za ocjenu podobnosti doktorskog kandidata i teme. 12

13 Student ne može da upiše narednu školsku godinu ukoliko nije izmirio sve finansijske obaveze prema Panevropskom univerzitetu iz prethodnih godina. 1.5 Cijene svih uvjerenja i potvrda iz ovog Cjenovnika koje izdaje Panevropski univerzitet ili njegova ovlaštena organizaciona jedinica koji su prevedeni na odgovarajući strani jezik i ovjereni od strane ovlaštenog sudskog tumača uvećavaju se za troškove prevođenja i ovjere. II Popusti i povlastice: 2.1 Za članove uže porodice radnika zaposlenih u punom radnom vremenu na Panevropskom univerzitetu ili njegovim organizacionim jedinicama i uže porodice člana Upravnog odbora, mogu da se formiraju posebne cijene školarine i posebne cijene naknada za odbrane diplomskog, master i doktorskog rada, naknada za ekvivalenciju i vrednovanje javnih visokoškolskih isprava, naknada za mentorsku podršku u master i doktorskom studiju, naknada za komisije za ocjenu doktorskog rada i naknade za obrazovne programe odn. programe stručnog obrazovanja i usavršavanja u visini od 50 % osnovne cijene. Za članove uže porodice radnika zaposlenih u nepunom radnom vremenu na Panevropskom univerzitetu ili njegovim organizacionim jedinicama i uže porodice člana Upravnog odbora, mogu da se formiraju posebne cijene školarine i/ili drugih usluga navedenih u prethodnom stavu u visini od 75 % osnovne cijene. Zasebne cijene školarina iz prethodnih stavova odnose se na sljedeće tablelarne stavke iz Tabele (1) - "Školarine i naknade": 1.1., , 4.4., , 5.5., 6.1., 6.2., 6.8., 6.11., 7.1., 7.3., 7.4., 7.5., 8.1., 9.1. Članovi uže porodice ne mogu da ostvare kumulativno i ostale popuste i povlastice iz ovog Pravilnika, osim popusta po osnovu mrežnog marketinga. 2.2 Članovi uže porodice vlasnika i osnivača Panevropskog univerziteta koji posjeduju više od 15 % udjela, imaju pravo na besplatno školovanje. 2.3 Studenti iz porodica iz kojih studira više od jednog člana uže porodice na Panevropskom univerzitetu, ili njegovoj organizacionoj jedinici, imaju pravo na popust od 5 % na cijene školarina u svim ciklusima studija koji se primjenjuje na svakog studenta iz uže porodice koji je upisan na univerzitetu. Popust iz prethodnog stava odnosi se na sljedeće tabelarne stavke iz Tabele (1) - "Školarine i naknade": 1.1.,1.2., 1.4.,1.5., 1.7., 1.8., 1.10., 1.11., , 7.1., 8.1.,

14 2.4 Talenti koji su postigli visok uspeh u prethodnom školovanju, uživaju pravo na smanjenje cijene školarine iz tabelarnih stavki Tabele (1) - "Školarine i naknade": 1.1.,1.2., 1.4., 1.5. od 10 %. Uslov za ostvarivanje benificija iz prethodnog stava za studente koji upisuju prvu godinu školovanja je prosječna ocjena veća ili jednaka od 4,50 ostvarena u srednjoj školi. Uslov za ostvarivanje benificija iz stava 1. za studente koji upisuju naredne godine studija je da "prosječna kredit-ocjena" (PKO) 30 iz prethodne godine studija na Panevropskom univerzitetu bude veća ili jednaka od 9,00. Beneficije iz prvog stava odnose se samo na školsku godinu koja se upisuje. 2.5 Studenti koji su bar dvije godine četvorogodišnjeg studija prvog stepena završili u kontinuitetu na jednom od fakulteta Panevropskog univerziteta imaju pravo na popust od 10 % na školarinu studija drugog ciklusa iz tabelarne stavke 6.1. Studenti koji su na Panevropskom univerzitetu završili I ciklus školovanja u trajanju od 6 semestara i upisuju studij drugog ciklusa po završetku trogodišnjeg školovanja, popust iz prethodnog stava ostvaruju samo za drugu godinu studija drugog ciklusa (petu godinu ukupnog školovanja). Prvu godinu studija drugog ciklusa koja predstavlja četvrtu godinu ukupnog školovanja, studenti plaćaju prema visini školarine iz Tabele (1) - "Školarine i naknade" tabelarnih stavki 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.7., i ovog Pravila. 2.6 Studenti koji su magistrirali na nekom od fakulteta Panevropskog Univerziteta ili studenti koji su završili master studij II ciklusa na nekom od studijskih programa Panevropskog univerziteta, imaju pravo na popust od 10 % na naknadu za doktorat odn za školarinu doktorskog studija trećeg ciklusa iz tabelarnih stavki 7.1. ovog Pravila. 2.7 Studenti koji uplate cjelokupan iznos školarine trogodišnjeg studija I ciklusa (šestosemestralni studij I ciklusa) u redovnom ili vanrednom školovanju iz tabelarnih stavki 1.3., 1.6. i 1.9. u jednom obroku, ostvaruju pravo na popust od 20 % primjenjen na kumulativni iznos trogodišnje školarine. Student iz prethodnog stava koji obnavlja školsku godinu plaća troškove 30 Prosječna kredit-ocjena ili "GPA-Grade-point Average" je zbir prozvoda svakog predmeta sa njegovim pripadajućim kredit-bodovima u okviru semestra, školske godine ili cjelokupnog studija podjeljen sa zbirom kredit-bodova za odnosni semestar, školsku godinu ili cjelokupan studij. Prosječna kredit-ocjena preciznije odražava postignuti prosjek uvažavajući pored postignute ocjene još i težinski faktor pojedinog predmeta koji je izražen u broju njegovih korespondentnih ECTS kredit-bodova. 14

15 školarine za obnovljenu godinu studija prema odredbama ovih Pravila. Distribucija školarine pojedinačnih godina u okvirima kumulativnog iznosa trogodišnje školarine iznosi: za I godinu studija % školarine tekuće godine; za II godinu studija % školarine tekuće godine; za III godinu studija % školarine tekuće godine; U slučaju prekida studija, studentu se vrši povrat školarine za godine studija koje nisu realizovane, umanjen za iznos od 2 % operativnih troškova u skladu sa distribucijom školarine iz prethodnog stava. 2.8 Student koji se ispisuje sa fakulteta ima pravo na povrat uplačene školarine prema sljedećim pravilima: o Povrat cjelokupnog uplačenog iznosa školarine, umanjenog za iznos manipulativnih troškova iz tabelarnih stavki 3.4. (naknada za troškove izdavanja ispisnice), 3.11 (troškovi izrade indeksa) i (troškovi ažuriranja matičnih podataka zbog ispisa), ako se zahtjev za ispis podnese u roku od mjesec dana od dana početka školske godine; o Povrat polovine uplačene školarine, umanjene za iznos manipulativnih troškova iz tabelarnih stavki 3.4. (naknada za troškove izdavanja ispisnice), 3.11 (troškovi izrade indeksa) i (troškovi ažuriranja matičnih podataka zbog ispisa), ukoliko je student uplatio cjelokupni iznos godišnje školarine iz tabelarnih stavki 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.7. i 1.8., ako se zahtjev za ispis podnese do kraja 1. semestra; o Studenti kojima je izdano uvjerenje o statusu u svrhu nastavka školovanja na drugoj visokoškolskoj ustanovi ne mogu ostvariti pravo na povrat prethodno uplaćene školarine prema ovoj tački. 2.9 Ukoliko kandidat studija II ciklusa ili doktorskog studija ostvari odgovarajući popust ili povlasticu u odnosu na cijenu školarine tog studija, tada se iznosi naknada za rad u komisijama i mentorsku podršku iz tabelarnih stavki 6.8, 6.9, 6.11., 6.12., 7.3., 7.4. i 7.5. Tabele (1) - "Školarine i naknade" umanjuju srazmjerno procentualnom iznosu popusta odn. povlastice Student koji je upisao dopunski studijski program radi sticanja dodatne diplome iz kompatibilnih studijskih programa u tranzicionom studiju, plaća 90 % godišnje školarine za dopunski studijski program, bilo da je upis obavio nakon završetka redovnog programa u dodatnom semestru odn. godini proširenog redovnog školovanja, ili da studira po posebnom odobrenju rektora Panevropskog univerziteta kao paralelni studij na dva studijska programa, Studenti koji su diplomirali mogu da u tranzicionom studiju upišu ponovo završnu godinu studijskog programa kojeg su diplomirali na istom studijskom nivou radi sticanja dodatnog ili promjenjenog zvanja. 15

16 Za obnovljenu godinu iz prethodnog stava studenti imaju pravo na 50 % popusta Studenti koji uplate cijeli iznos školarine za tekuću školsku godinu ostvaruju pravo na popust od 5 % u odnosu na osnovnu cijenu školarine iz Tabele (1) - "Školarine i naknade" tabelarne stavke 1.1.,1.2., 1.4.,1.5., 1.7., 1.8., 1.10., 1.11., 6.1., 6.2., 6.5., 6.6., 7.1., 8.1., 9.1. ovog Pravila. Uslov za opstvarivanje popusta iz prethodnog stava je da se iznos školarine uplati prije početka tekuće školske godine. III Nastavak studiranja: 3.1 Student II ciklusa koji je završio trogodišnji studij I ciklusa 180 ECTS i upisuje se na dvogodišnji studij II ciklusa uplaćuje iznos školarine za prvu godinu studija II ciklusa prema cijenama školarine Tabele (1) - "Školarine i naknade" tabelarne stavke 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.7., 1.8., i Školarina i ostali troškovi za drugu (završnu) godinu studija II ciklusa definisani su u Tabeli (1) - "Školarine i naknade" tabelarne stavke Student koji upiše narednu godinu studija, a prenosi ispite iz prethodnih godina, za polaganje prenešenih ispita dužan je da plati naknadu od 50,00 KM po ispitu iz Tabele (1) - "Školarine i naknade" tabelarne stavke 4.3. Naknada iz prethodnog stava se ne odnosi na ispite iz diferencijalnog programa za koje se plaća naknada od 30,00 KM u skladu sa tabelarnom stavkom 4.6.Tabele (1) - "Školarine i naknade". 3.3 Studentu koji u toku godine prelazi sa drugog fakulteta ili studentu koji ima položenih ispita u prethodnom školovanju vrši se komisijsko priznavanje ispita u skladu sa Statutom Panevropskog univerziteta i Pravilnikom o priznavanju ispita i vrednovanju studijskih programa. Za rad komisije, student je dužan da uplati naknadu predviđenu u tabelarnim stavkama i Tabele (1) - "Školarine i naknade" ovog Pravilnika. Studentu koji se upisuje u prvi ili drugi ciklus visokoškolskog obrazovanja na osnovu prethodno završenog stepena, što dokazuje odgovarajućom visokoškolskom ispravom, vrši se vrednovanje studijskog programa kojeg je završio i priznavanje priložene visokoškolske isprave kao osnove za upis odgovarajućeg stepena putem Komisije za vrednovanje studijskih programa i priznavanje ispita. Za rad komisije, student je dužan da uplati naknadu predviđenu u tabelarnim stavkama Tabele (1) - "Školarine i naknade" ovog Pravilnika. 16

17 3.4 Za upisanu godinu studija na Panevropskom univerzitetu nakon prelaska sa drugih visokoškolskih ustanova student plaća punu naknadu školarine iz Tabele (1) - "Školarine i naknade" tabelarne stavke 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.7., 1.8., 1.10., 1.11., 6.1, 6.2, 6.5, U slučaju donošenja odluke o statusu mirovanju studija, student je obavezan da izmiri školarinu tekuće školske godine u cjelosti, a u narednoj školskoj godini primjenjuje se oslobađanje od plačanja dijela školarine za obnovljenu godinu u skladu sa Tabelom (3) - "Školarina u obnovljenim godinama studija". Ukoliko je studentu odobreno mirovanje statusa do kraja zimskog semestra upisane školske godine, a u istoj godini nije konzumirao studij i nema položenih ispita, uplačeni iznos školarine se priznaje kao dio školarine u narednoj školskoj godini. a/ Definicije IV Obnova godine i apsolventski status 4.1 Apsolventi su studenti koji obnavljaju zadnju godinu studija kako bi ispunili dio obaveza vezan za upisani studijski program koje nisu uspjeli da završe tokom redovnog studija. Apsolventi imaju zaseban upisni status, ali je obnova zadnje godine studija uslov za sticanje ovog statusa. Apsolventski staž traje na prvom ciklusu studija dvije godine, a na drugom ciklusu studija traje 12 mjeseci od isteka posljednje godine studija 31. Student može da obnavlja pojedinu godinu studija više puta. Student obnavlja školsku godinu ukoliko nije ispunio uslov za upis više godine studija tj. zbog ispunjavanja zaostalih ispitnih obaveza iz prethodne školske godine odn. iz prethodnog školovanja, ili zbog upotpunjavanja redovnog programa studija, ili zbog izvršavanja diferencijalnog programa, ili zbog izvršavanja obaveza po osnovu fakultativnih studija, ili zbog pauze u studiju odn. zamrzavanja studija u prethodnoj školskoj godini. Završna godina studija II ciklusa je druga godina studija ukoliko je student upisao master studij nakon trogodišnjeg studija I ciklusa, odn. prva (i jedina u redovnom studiju) godina studija ukoliko je student upisao master studij nakon četvorogodišnjeg studija I ciklusa. Student gubi status studenta ukoliko ne upiše višu godinu studija, a ne zamrzne studij, ili ukoliko ne obnovi tekuću godinu studija. 31 Član 49 stav 9 Zakona o visokom obrazovanju RS 17

18 b/ Školarina u obnovljenim godinama studija 4.2 Prilikom obnove godine odn. tokom apsolventskog staža studentima se odobrava smanjenje školarine za obnovljenu godinu studija, a visina školarine zavisi: od godine studija koja se obnavlja (da li je obnavlja zadnja godina studija?), od apsolventskog statusa studenta koji obnavlja godinu, od ciklusa na kojem je student upisan, da li se radi o prvoj obnovi, ili o višestrukoj obnovi godine, te da li je student konzumirao studij (ima ili nema položenih ispita) u godini koju obnavlja. Tabela (3) - "Školarina u obnovljenim godinama studija" Kategorija studenta Dodatni uslov % popus -ta I ciklus studija u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju Obnova godine studija (koja nije ujedno i završna godina) Obnova završne godine (prva god. apsolventskog staža) Obnova završne godine (prva god. apsolventskog staža) Druga obnova završne godine (druga god. apsolventskog staža) Treća obnova završne godine (istekao apsolventski staž) odnosi se i na prva obnovu, kao i na višestruke obnove sa prenosom više od 2 predmeta ili više od 15 ECTS sa prenosom do dva predmeta, odnosno najviše 15 ECTS bodova upisane godine, ili sa polaganjem završnog diplomskog rada % školarine Dodatne paušalne naknade 50 % 50 % - 50 % 50 % % 0 % Naknada za polaganje prenešenih ispita u iznosu od 150 KM po ispitu. Odbrana diplomskog rada iznosi 350 KM. nema dodatnih uslova 100 % 0 % Naknada za polaganje prenešenih ispita u iznosu od 150 KM po ispitu. nema dodatnih uslova 100 % 0 % Naknada za polaganje prenešenih ispita u iznosu od 200 KM po ispitu. II ciklus master studija u jednogodišnjem ili dvogodišnjem trajanju Obnova prve godine master studija u dvogodišnjem trajanju nema dodatnih uslova 50 % 50 % 18

19 Obnova prve godine master studija u jednogodišnjem trajanju odn. završne godine master studija u dvogodišnjem trajanju (apsolventski status) Višestruka obnova prve godine master studija u jednogodišnjem trajanju odn. završne godine master studija u dvogodišnjem trajanju Studenti I i II ciklusa Obnova bilo koje godine studija Obnova bilo koje godine studija Student ima apsolventski status Student nema apsolv. status Studenti nisu konzumirali studij (nemaju položenih ispita) u prethodnoj godini studija koju obnavljaju. Studenti su položili samo jedan ispit u prethodnoj godini studija koju obnavljaju. 100 % 0 % Naknada za polaganje prenešenih ispita iznosi 150 KM po ispitu. 100 % 0 % Naknada za polaganje prenešenih ispita iznosi 200 KM po ispitu 80 % 20 % Student mora da prethodno izmiri sva dugovanja iz ranijih šk. god. po svim osno-vama. Student uplačuje školarinu u najviše dvije rate 70 % 30 % Student mora da prethodno izmiri sva dugovanja iz ranijih šk. god. po svim osnovama Student uplačuje školarinu u najviše dvije rate 4.3 Studenti I i II ciklusa koji obnavljaju godinu studija a nisu konzumirali studij (Tabela (3) - "Školarina u obnovljenim godinama studija") uplačuju školarinu u najviše dvije rate pri čemu su dužni da prvu ratu uplate najkasnije do 31. decembra tekuće školske godine a drugu ratu najkasnije do 15. februara tekuće školske godine. 4.4 Studenti svih ciklusa studija koji obnavljaju završnu godinu studija sa prenosom samo završnog rada (diplomski/master/doktorski) ne plaćaju školarinu. 4.5 Smanjenje školarine zbog obnove godine odn. tokom apsolventskog staža odobrava se studentima na školarine iz tabelarnih stavki Tabele (1) - "Školarine i naknade": 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.7., i ovog Pravila. 19

20 4.6 Student koji obnavlja završnu godinu studija i oslobođen je plaćanja školarine prema odredbama iz Tabele (3) - "Školarina u obnovljenim godinama studija" dužan je da plati naknadu za polaganje prenešenih ispita u iznosu od 150 KM po ispitu 32 Student iz prethodnog stava koji je izgubio status apsolventa dužan je da plati naknadu za polaganje prenešenih ispita u iznosu od 200 KM po ispitu Školarina za studente koji su u prethodnoj školskoj godini izgubili status (zbog propuštanja rokova za upis u višu godinu studija ili zbog neobnavljanja upisa u istu godinu studija u propisanom roku) formira se na isti način kao i za studente koji obnavljaju godinu prema tabeli (3) - "Školarina u obnovljenim godinama studija", ukoliko svoj studij nastavljaju na istoj godini studija na kojoj su bili upisani u momentu prekida studiranja. Student koji je u prethodnoj godini studija izgubio status, a studiranje nastavlja na višoj godini studija u odnosu na godinu studija u koju je bio upisan u momentu prekida svog školovanja, plaća punu školarinu. Studenti iz stava 1. i 2. ovog člana prilikom upisa obavezni su da izmire dug po svim osnovama iz prethodnih školskih godina. Izuzetno, posebnom odlukom može biti odobrena drugačija dinamika plaćanja duga. 4.8 Studenti koji obnavljaju školsku godinu ne mogu da ostvare pravo na popuste iz članova V Primjena: 5.1 Odredbe ovih Pravila primjenjivati će se od datuma stupanja na snagu osim ukoliko primjena pojedinih odredbi nije drugačije određena u samim Pravilima. 5.2 Studenti koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova kao i studenti koji se upisuju na više godine studija na osnovu priznate visokoškolske isprave, plaćaju školarine utvrđene u tabelarnim stavkama sekcije I "Školarine i upisnine" iz Tabele (1) - "Školarine i naknade" na isti način kao i studenti koji se prvi put upisuju na nekom od studijskih programa Panevropskog univerzita 5.3 Školarine normirane ovim Pravilima primjenjuju se na sve studente (novoupisani studenti, upis više godine studija, obnova godine, studenti koji nastavljaju studij nakon gubitka statusa), počevši od školske 2016/17. godine bez obzira na školsku godinu upisa. 32 Vidi tabelarnu stavku 4.2. iz Tabela (1) - "Školarine i naknade" 33 Vidi tabelarnu stavku 4.5. iz Tabela (1) - "Školarine i naknade" 20

21 Naknade za administrativne usluge i opcione servise koji nisu uključeni u cijenu školarine iz sekcije II tabelarnog pregleda, uvjerenja i potvrde iz sekcije III tabelarnog pregleda, naknade za ispite iz sekcije IV tabelarnog pregleda, priznavanje i vrednovanje visokoškolskih isprava iz sekcije V tabelarnog pregleda, naknade za obrazovne programe iz sekcije VIII tabelarnog pregleda, naknade za stručno osposobljavanje i usavršavanje iz sekcije IX tabelarnog pregleda Tabele (1) - "Školarine i naknade", primjenjuju se od datuma stupanja na snagu ovih Pravila. 5.4 Iznos naknada, popusta i povlastica iz ovih Pravila primjenjivat će se i u narednim školskim godinama ukoliko Upravni odbor ne donese drugačiju odluku u skladu sa Statutom Univerziteta. 5.5 Studentima stranim državljanima mogu se odrediti posebne cijene školarine i ostalih usluga koje su definisane u ovim Pravilima odlukom Upravnog odbora Panevropskog univerziteta. Državljani bivših jugoslovenskih republika, izuzev Slovenije, ne tretiraju se kao strani državljani u smislu odredbi ovih Pravila. 5.6 Sve pojedinačne zahtjeve vezane za promjene cijena školarine i ostalih usluga, vanredne popuste i povlastice, povrate uplačenih sredstava i druge vanredne ekonomske instrumente rješava direktor Panevropskog univerziteta. Direktor univerziteta podnosi jednom godišnje izvještaj Upravnom odboru univerziteta o primjeni mjera iz prethodnog stava. Zahtjevi studenata vezani za primjenu pojedinačnih vanrednih ekonomskih instrumenata navedenih u prethodnom stavu moraju da se podnesu u pismenoj formi sekretarijatu Univerziteta. 5.7 U slučaju promjene kursa KM u odnosu na EURO, cijene u KM navedene u ovim Pravilima se preračunavaju primjenjujući tekući srednji kurs CBBiH, uzimajući cijenu u EURO valuti iz ovih Pravila kao osnovu. U tom slućaju, Panevropski univerzitet zadržava pravo da sve preostale obaveze studenta preračuna uzimajući u obzir efekte promjene kursa KM u odnosu na EURO. 5.8 Panevropski univerzitet zadržava prava izmjena cijena navedenih u ovim Pravilima o visini naknade za studiranje i cijeni usluga o čemu je dužan da obavijesti javnost i studente na isti način kao i prilikom donošenja ovih Pravila. 5.9 Ova pravila su usvojena na sjednici Upravnog odbora Panevropskog univerziteta održanoj dana 28. aprila godine. Pravila su objavljena u sistemu javnog oglašavanja Panevropskog univerziteta 28. aprila godine, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u sistemu javnog oglašavanja Panevropskog univerziteta. 21

22 OVJERA AKTA Broj protokola: Datum protokola: / Oznaka akta: Datum stupanja: A/int Odgovorno lice/potpis: (1) ime i prezime (2) Siniša Aleksić titula i zvanje Mr pravnih nauka, advokat ime i prezime Darko Uremović titula i zvanje CEO - projekt menadžer Funkcija potpisnika: p o t p i s p o t p i s (1) D i r e k t o r (2) Predsjednik upravnog odbora Zvanični pečat: 22

23 O b r a z l o ž e n j e U Pravilima o visini naknade za studiranje i cijeni usluga 2016/17 (u daljem tekstu "nova pravila") u odnosu na prethodna Pravila iz školske godine 2015/16 izvršene su sljedeće izmjene i dopune: U cijelom tekstu Pravila izvršene su ispravke uočenih gramatičkih i pravopisnih grešaka, a takođe su izvršene i manje stilske korekcije pojedinih dijelova teksta koje ne utiču na pravno značenje odredbi Pravila. Unesena je nova tabelarna stavka 2.8. "Naknada za izradu i obradu duplikata diploma na jednom od službenih jezika i službenih pisama u BiH" u iznosu od 100,00 KM" Duplikat diplome se izdaje nakon sprovedene zakonske procedure proglašenja originalne diplome nevažečom. Unesena je nova tabelarna stavka 2.9. "Naknada za izradu i obradu duplikata dodatka diplomi" u iznosu od 50,00 KM. Original dodatka diplomi se izdaje studentu besplatno. Duplikat dodatka diplomi se naplaćuje. Unesena je nova tabelarna stavka "Naknada za prijavljivanje izbornog programa" u iznosu od 30,00 KM. Za obe naknade iz tabelarnih stavki "Naknada za upis u više godine studija ili za obnavljanje godine" i "Naknada za prijavljivanje izbornog programa" predviđeno je da studenti koji izvrše obaveze predviđene ovim tabelarnim stavkama do 15. novembra tekuće školske godine ne plaćaju ovu naknadu. U poglavlju VII iz tabele (1) - "Školarine i naknade" u kojem su obrađene školarine za doktorate odn. doktorski studij III ciklusa razdvojena je naknada za doktorate koji se prijavljuju i brane prema Zakonu o univerzitetu (tabelarna stavka 7.1.) što se plaća u jedinstvenom iznosu od KM (ovaj iznos nije mijenjan u odnosu na prethodni cjenovnik) od školarina za jednu (i svaku) godinu doktorskog studija III ciklusa što je definisano u novoj tabelarnoj stavci 7.2. sa godišnjim iznosom od KM. Na isti način je definisana nova tabelarna stavka 7.7. za studente doktorskog studija III ciklusa u inostranstvu. Naknade za Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme i za ocjenu i odbranu rada (tabelarne stavke 7.3. i 7.4.), kao i naknada za mentorsku podršku (tabelarna stavka 7.5.) nisu mijenjane u odnosu na prethodni cjenovnik. Iz gore navedenog proizilazi da je cijena doktorata za domaće studente prema Zakonu o univerzitetu ostala ista i iznosi KM, dok je cijena cjelokupnog doktorskog studija III ciklusa, ukoliko student ne bude obnavljao pojedinu godinu studija, KM. U članu 1.4. unesena je nova tabela (2) "Kalendar dospijeća rate školarine" u kojoj su definisani rokovi dospijeća i za doktorski studij i dodana je opcija plaćanja u 5 rata. U članu 2.7. u kojem je definisan popust na ukupnu školarinu za studente koji uplate cjelokupan iznos školarine trogodišnjeg studija I ciklusa u jednom obroku dodan je stav 2. u kojem je pojašnjeno da se ovaj popust ne odnosi na obnovljenu godinu 23

24 studija, tj. student plaća školarinu za obnovljenu godinu studija prema odredbama Pravila. Poglavlje III "Mrežni marketing" je u cjelosti izbrisano. Opcije popusta na školarinu po osnovu mrežnog marketinga neće se primjenjivati u školskoj 2016/17 godini. Shodno tome promjenjeni su brojevi poglavlja (III "Nastavak studiranja", IV "Obnova godine i apsolventski status" i V "Primjena") i brojevi članova unutar poglavlja. Dodan je novi član 4.3. u kojem je definisano da studenti I i II ciklusa koji obnavljaju godinu studija a nisu konzumirali studij (nemaju položenih ispita ili su položili samo jedan ispit u prethodnoj godini studija koju obnavljaju) uplačuju školarinu u najviše dvije rate pri čemu su dužni da prvu ratu uplate najkasnije do 31. decembra tekuće školske godine a drugu ratu najkasnije do 15. februara tekuće školske godine. Dodan je novi član 4.4. u kojem je pojašnjeno da studenti svih ciklusa studija koji obnavljaju završnu godinu studija sa prenosom samo završnog rada (diplomski/master/doktorski) ne plaćaju školarinu. Član 5.5. prethodnih Pravila zamjenjen je u cijelosti novim članom 4.7. u kojem je predviđeno da se školarina za studente koji su u prethodnoj školskoj godini izgubili status (zbog propuštanja rokova za upis u višu godinu studija ili zbog neobnavljanja upisa u istu godinu studija u propisanom roku) formira se na isti način kao i za studente koji obnavljaju godinu prema tabeli (3) - "Školarina u obnovljenim godinama studija", ukoliko svoj studij nastavljaju na istoj godini studija na kojoj su bili upisani u momentu prekida studiranja. Studenti koji su u prethodnoj godini studija izgubili status, a studiranje nastavljaju na višoj godini studija u odnosu na godinu studija u kojoj su bili upisani u momentu prekida svog školovanja, plaćaju punu školarinu. Obe kategorije studenata (koji studij nastavljaju na istoj godini studija na kojoj su bili upisani u momentu prekida studiranja i koji studij nastavljaju na višoj godini studija) dužni su da izmire dug po svim osnovama iz prethodnih školskih godina. Izuzetno, posebnom odlukom može biti odobrena drugačija dinamika plaćanja duga. U članu 5.3. naglašeno je da se školarine definisane novim pravilima primjenjuju na sve studente (novoupisani studenti, upis više godine studija, obnova godine, studenti koji nastavljaju studij nakon gubitka statusa) počevši od školske 2016/17 godine, bez obzira na školsku godinu upisa. U članu 5.6. definisano je da pojedinačne zahtjeve vezane za promjene cijena školarine i ostalih usluga, vanredne popuste i povlastice, povrate uplačenih sredstava i druge vanredne ekonomske instrumente rješava direktor Panevropskog univerziteta (u prethodnim Pravilima je bilo predviđeno da ove zahtjeve rješava Upravni odbor) koji podnosi jednom godišnje izvještaj Upravnom odboru univerziteta o primjeni mjera vezanih za pojedinačne finansijske zahtjeve studenata. 24

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

Ред

Ред 1.9. Пријава на ОАС 1.10. 1.11. Пријава после истека рока сви студенти Подношење затева за полагање пред комисијом + износ предвиђен под 1.9. 1.12. Полагање пред комисијом 1.13. Подношење затева за промену

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

Broj: /18 Mostar, godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj:

Broj: /18 Mostar, godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj: Broj:100-2548/18 Mostar, 31.10.2018. godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj: 101-2494/18 od 26.12.2018. godine, Upravni odbor Univerziteta,

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на

Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на I циклусу студија: 1. 2. 1.1. Академија умјетности,

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; Studentska služba: Tel: +387 (0) ; 43

Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102;   Studentska služba: Tel: +387 (0) ; 43 Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; www.apeiron-uni.eu; Studentska služba: Tel: +387 (0) 51 430 890; 430 892; 430 893; 430 894; 247 983; 247 984; 247 940;

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

УСЛОВИ УПИСА НА ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ 1. Упис наредне године студија Наредна година студија се може уписати уколико је у претхо

УСЛОВИ УПИСА НА ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ 1. Упис наредне године студија Наредна година студија се може уписати уколико је у претхо УСЛОВИ УПИСА НА ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ 1. Упис наредне године студија Наредна година студија се може уписати уколико је у претходној години студија остварено 30 или више ЕСПБ. У том

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

ЈУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИКОЛА ТЕСЛА БАЊА ЛУКА Бања Лука, Булевар војводе Петра Бојовића 1А Контакт телефони: ЈИБ: Павиљон I и II: централа

ЈУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИКОЛА ТЕСЛА БАЊА ЛУКА Бања Лука, Булевар војводе Петра Бојовића 1А Контакт телефони: ЈИБ: Павиљон I и II: централа ЈУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИКОЛА ТЕСЛА БАЊА ЛУКА Бања Лука, Булевар војводе Петра Бојовића 1А Контакт телефони: ЈИБ: 4401568870009 Павиљон I и II: централа 051/235-051 Ж-Р: Нова Банка БЛ 555-100-000-74084-40

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13 precišceni tekst i 13/15), Pravila studiranja

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

Microsoft Word - 4_Postupak za rad studentske sluzbe.doc

Microsoft Word - 4_Postupak za rad studentske  sluzbe.doc Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака: С.2.04 Страна 1 од 18 Детаљан садржај:

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Saraje

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Saraje Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata na prvu

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja

Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja ЗАКОН О ЗВАЊИМА KOJA СЕ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Члан 1. Овим законом уређују се звања која се стичу завршетком студија на лиценцираним студијским програмима који се изводе на лиценцираним високошколским

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

Microsoft Word II semestar Procedura april 2017.docx

Microsoft Word II semestar Procedura april 2017.docx II SEMESTAR PRIJAVA, IZRADA I ODBRANA MAGISTARSKOG RADA Nakon upisa II semestra, kandidat prijavljuje temu magistarskog rada. Svaka prijavljena tema prolazi kroz tri faze (tri Vijeća): FAZA 1-Vijeće Fakulteta

Више

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju Kantona

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata u prvu

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

, , ~ f I HR Varaždin Pavlinska 2 tel: fax: ur

, , ~ f I HR Varaždin Pavlinska 2 tel: fax: ur ,--------------------------------.----------------------,---------~ HR - 42 000 Varaždin Pavlinska 2 tel: +385 42 390 800 fax: + 385 42 213 413 ured-dekana@foi.hr www.foi.hr SVEUC'LlSTE U ZAGREBU FAKULTET

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini. Pravosudni ispit (u daljem

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН Адреса:

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini May 29, 2014 Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju-precišceni tekst ( Službene novine Kantona

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO)

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO) UPUTE O STUDIRANJU na poslijediplomskom specijalističkom studiju «Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu» Trajanje studija (1) Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Више

Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног

Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног факултета, Војводе Степе 305. Моле се кандидати да

Више

Konkurs OAS FF

Konkurs OAS FF Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: 09.06.2016. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана49. Статута Високе техничке школе

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7 Телефон: 021/420-187

Више

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

НАЗИВ ДОКУМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА РАДИ НАСТАВКА ОБРАЗОВАЊА Донет на седници Сената Универзитета

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Закон о докторату наука, од 20. јуна 1955. године] У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОКТОРАТУ НАУКА На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о основама друштвеног и политичког уређења Федеративне Народне

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ Универзитет у Београду - Православни богословски факултет

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA Na osnovu člana 248. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Zakonom o univerzitetu ( Sl. glasnik R.S broj:12/93,

Више

На основу члана 94

На основу члана 94 Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Универзитета у Београду Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници

Више

Magični trougao Model finansiranja Istraživački kapaciteti Doktorske studije Budva, Montenegro, September 2017 Jelena Starčević, PhD Ministry of

Magični trougao Model finansiranja Istraživački kapaciteti Doktorske studije Budva, Montenegro, September 2017 Jelena Starčević, PhD Ministry of Magični trougao Model finansiranja Istraživački kapaciteti Doktorske studije Budva, Montenegro, 25-26 September 2017 Jelena Starčević, PhD Ministry of Education and Culture of the Republic of Srpska j.starcevic@mp.vladars.net

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I ciklusa

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu I ciklusa Jun 07, 2017 Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13, 13/15), Pravila studiranja za I ciklus studija visokoškolske ustanove Internacionalni

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU  STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више

Dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Ekologi

Dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Ekologi Dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Ekologija i Botanika, predsjednica Dr. Edina Muratović,doktor

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6 Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133 Жиро-рачун: 840-1710666-12 e-mail: studsluzba@uns.ac.rs web адреса: www.ftn.uns.ac.rs web-сервис за

Више

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.03.2013. године,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће Година LI, број 172, 11. јун 2013. 195 На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду,

Више

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2018/2019. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15. маја Од 09 14 часова. Полагање пријемног испита за

Више

Beograd, Oktobar O KOMBINOVANOM PROGRAMU

Beograd, Oktobar O KOMBINOVANOM PROGRAMU Beograd, Oktobar 2018. O KOMBINOVANOM PROGRAMU Na osnovu člana 99 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ( Sl. glasnik RS, br. 88/2017 i 27/2018 dr. zakoni), Statuta Savremene gimnazije, Školski

Више

Microsoft Word - Pravilnik o obrazovanju-sl. glasnik.doc

Microsoft Word - Pravilnik o obrazovanju-sl. glasnik.doc Godina XII Utorak, 19. augusta/kolovoza 2008. godine Broj/Broj 67 Godina XII Utorak, 19. avgusta 2008. godine Na osnovu člana 4. i 12, stav (1), tačka 10. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, 26.09.2017. године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. став 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник

Више

Microsoft Word _stipendije.docx

Microsoft Word _stipendije.docx STIPENDIJE ZA STUDIJE U FRANCUSKOJ KOJE DODELJUJE AMBASADA FRANCUSKE ZA 2011/2012. U želji da unapredi saradnju između Francuske i Srbije i da podstakne mobilnost studenata iz Srbije, Ambasada Francuske

Више

Poslovnik o radu Nastavnog veca

Poslovnik o radu Nastavnog veca ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Наде Димић 4, Београд-Земун Број: 01-732 Датум: 23.05.2019. године П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

Више

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12),

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta

Више