TEST u elektronskoj formi "Prevencija intrahospitalnih infekcija" 1. Intrahospitalna infekcija se definiše kao bolest koja se razvila (a nije postojal

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "TEST u elektronskoj formi "Prevencija intrahospitalnih infekcija" 1. Intrahospitalna infekcija se definiše kao bolest koja se razvila (a nije postojal"

Транскрипт

1 TEST u elektronskoj formi "Prevencija intrahospitalnih infekcija" 1. Intrahospitalna infekcija se definiše kao bolest koja se razvila (a nije postojala niti je bila u inkubaciji u momentu prijema radi ispitivanja ili lečenja)? A) Nakon 24h boravka u zdravstvenoj ustanovi B) Nakon 62h boravka u zdravstvenoj ustanovi C) Nakon 48h boravka u zdravstvenoj ustanovi 2. Sinonim za intrahospitalnu infekciju je? (pitanje ima više tačnih odgovora) A) Nozokomijalna infekcija B) Zdravstvena infekcija C) Bolnička infekcija D) Kućna infekcija 3. Da li se pri pojavi sumnnje na IHI podnosi prijava nadležnom institutu/zavodu za javno zdravlje?, obavezno B) Nije zakonska obaveza 4. U razvijenim zemljama bolničke infekcije se javljaju kod? A) 5-10% hospitalizovanih bolesnika B) 10-15% hospitalizovanih bolesnika C) 15-20% hopspitalizovanih bolesnika 5. Da li je moguće smanjiti stopu intrahospitalnih infekcija? A) Ne, nije moguće B) Da, dobro organizovanim programom prevencije 6. U bolnici su izvor zaraze? A) Pacijenti B) Zdravstveni radnici i pacijenti 7. Zdravstveni radnici i drugo osoblje mogu da doprinesu širenju bolničkih infekcija sa jednog pacijenta na drugоg najčešće preko prljavih ruku? A) DA B) NE 8. Izazivači IHI su sledeći mikroorganizmi? A) Bakterije i virusi B) Bakterije i gljivice C) Bakterije i paraziti D) Bakterije, virusi, gljivice i paraziti 9. Antiseptična sredstva deluju nepovoljno na mikroorganizme tako što? (pitanje ima više tačnih odgovora) A) Odstranjuju mikroorganizme iz organizma B) Sprečavaju razmnožavanje mikroorganizama u organizmu jer potpomažu odrambene snage organizma C) Direktno ubijaju mikroorganizme D) Svi odgovori su tačni 10. Koje su najčešće IHI infekcije? A) Urinarne infekcije B) Infekcije donjih respiratornih puteva 1/6

2 C) Postoperativne infekcije rana D) Gastrointestinalne infekcije 11. Šta je najčešći simptom kod obolelog od bolničke infekcije? A) Tahikardija B) Bradikardija C) Otežano disanje D) Povišena telesna temperatura 12. Da li je moguće iskoreniti intrahospitalnu infekciju?, kontinuiranom edukacijom i kvalitetnim stručnim radom zdravstvenih radnika B) Nemoguće je iskoreniti IHI 13. Kod bolničkih infekcija koji mikroorganizam koji se prenosi putem krvi slovi za najčešći? A) Hepatitis B B) Hepatitis C C) HIV virus 14. Da li je instrumentarka pre ulaska u operacionu salu obavezna da hirurški opere ruke?, ako se hirurška intervencija obavlja sa opštom anestezijom B) Samo ako je pacijent stariji od 50 godina C) Da, u svakom slučaju D) Ne, ako ima overenu sanitarnu knjižicu 15. Da li lekar i sestra smeju da učestvuju u medicinsko-tehničkim radnjama ako imaju ranice ili zapaljive procese? B) Ne, jer to može dovesti do infekcije bolesnika 16. Da li je upotreba sterilnih rukavica na rukama zdravstvenih radnika obavezna tokom kateterizacije? A) Ne, ako se kateterizacija obavlja u zdravstvenoj ustanovi B) Da, u svakom slučaju 17. Prilikom hirurškog pranja ruku, ruke se nalaze? A) Blago podignute i savijene u laktovima naviše, da bi se voda slivala od vrhova prstiju prema laktovima B) Opuštene naniže da se voda sliva ka prstima C) Važno je da su dobro oprane bez obzira gde se voda sliva 18. Hirurškim pranjem ruku se otklanja? A) prolazna flora B) trajna flora 19. Posebno osetljive grupe bolesnika koje po pravilu imaju teži tok i neizvesniji ishod IHI-a su? A) Nedonoščići, odojčići, starije osobe B) Bolesnici sa intenzivne nege C) Bolesnici sa složenim hirurškim intervencijama D) Bolesnici sa oslabljenim imunitetom E) Svi odgovori su tačni 20. Da li su egzogene infekcije uzrokovane mikroorganizmima (mikroflorom) samog bolesnika? B) Ne C) Nije tačno utvrđeno 2/6

3 21. Da li je prevalenca IHI-a u našoj zemlji viša ili niža u odnosu na svetski prosek? A) U okviru proseka B) Viša C) Niža 22. Da li kućno lečenje, dnevne bolnice i efikasan ambulantni rad imaju pozitivan uticaj na smanjenje IHI-a? A) Nemaju dodirnih tačaka B) Itekako imaju uticaj na smanjenje IHI-a C) Važna je samo permanentna kontrola sprovođenja svih mera sprečavanja prenošenja i širenja potencijalnih uzročnika IHI-a? 23. Da li svaka zdravstvena ustanova mora da ima Komisiju za zaštitu od bolničkih infekcija? A) Ne, ali može ako direktor ZU tozahteva B) Da, to je zakonska obaveza 24. Da li Pravilnik o sprečavanju, ranom otkrivanju i suzbijanju bolničkih infekcija Sl. Gl. 77/15 definiše ko čini Komisiju za zaštitu od bolničkih infekcija? B) Ne 25. Da li se neupotrebljen sterilni materijal (zavoji, gaze, komprese) sterilisan u suvom sterilizatoru može ponovo presterilisati? A) Može u svakom slučaju B) Ne može C) Može, ako nije promenio boju 26. Sterilizacija se može sprovesti? A) Samo na neživom materijalu B) Samo na živom materijalu C) Na neživom materijalu i na živom materijalu 27. Zbog moguće rekontaminacije potrebno je sterilni materijal upakovati,uviti u odgovarajući materijal, zavisno od tipa sterilizacije, a koji mora? A) Biti nepropusan za bakterije B) Da omogućava potpuno zatvaranje i bez rupica C) Dovoljno izdržljiv D) Kompaktan E) Da omogućava označavanje F) Da ne stvara nežive čestice G) Da je termostabilan H) Da je jeftin I) Svi odgovori su tačni 28. Na kojoj TºC i koliko traje sterilizacija u suvom sterilizatoru? A) TºC u sterilizatoru mora biti od ºS i traje najmanje 1 sat i računa se od momenta kada je postignuta ova T B) TºC u sterilizatoru mora biti od ºS i traje najmanje 1 sat i računa se od momenta kada je uključen sterilizator C) TºC u sterilizatoru mora biti od ºS i traje najmanje 1,5 sat i računa se od momenta kada je postignuta ova T 29. U autoklavu mogu se sterilisati svi predmeti i materijali koji podnose? A) Povišenu temperaturu B) Povišenu temperaturu i pritisak C) Povišenu temperaturu, pritisak i paru 3/6

4 30. 3M test, ATEST ili STERIKO N je: A) Biološka kontrola sterilizacije B) Hemijska kontrola sterilizacije C) Fizička kontrola sterilizacije 31. Dezinfekcija koja se sprovodi namenski i s određenim dezinficijensom, čija efikasnost u odnosu na taj ili njemu bliske infektivne mikrobe već dokazane je? A) Profilaktička (preventivna dezinfekcija) B) Tekuća ili dezinfekcija u toku bolesti C) Završna dezinfekcija 32. Efikasnost dezinficijensa zavisi od? A) Vrste i brojnosti prisutnih mikroorganizama B) Koncentracije dezinfekcionog sredstva, odnosno preparata C) Temperature, na kojoj se dezinfekcija sprovodi D) Ph sredine E) Prisustva, odnosno odsustva organskih materija F) Vremena kontakta između dezinfekcionog sredstva i mikroorganizama G) Svi odgovori su tačni 33. Koje metode bakteriološka ispitivanja se najčešće koriste pri pregledima bakteriološke kontaminacije ruku? (pitanje ima više tačnih odgovora) A) Sanitarni pregled B) Metod vlažnih briseva C) Metod otisaka sa prsta ili dlana D) Metod ispiraka sa jedne ili obe ruke 34. Aktivno i trajno prikupljanje (otkrivanje i registrovanje), obrada, analiza i tumačenje, kao i dostavljanje podataka o bolničkim infekcijama predstavlja? A) Higijensko-sanitarni nadzor B) Epidemiološki nadzor C) Nadzor nad radom zdravstvenih ustanova 35. Koja je najvažnija preventivna higijenska mera u cilju sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija? A) Higijena prostorija B) Higijena, nameštaja, opreme, pribora C) Higijena ruku D) Higijena radne odeće i obuće 36. Brisanje ruku posle pranja treba vršiti? A) mekim pamučnim peškirom koji dobro upija vodu B) papirnatim ubrusom 37. Kada prati i dezinfikovati ruke? (pitanje ima više tačnih odgovora) A) Pre kontakta sa pacijentom B) Pre obavljanja invazivnih procedura kada se ne koriste rukavice C) Pre obavljanja invazivnih procedura bez obzira da li se koriste rukavice ili ne D) Posle kontakta sa kožom pacijenta, telesnim tečnostima, obrade rane E) Posle promene mesta obrade na jednom pacijentu F) Posle dodira opreme i površina u neposrednoj blizini pacijenta 38. Za dezinfekciju ruku koriste se? (pitanje ima više tačnih odgovora) A) Preparati koji ne nadražuju kožu i ne izazivaju alergijske promene na njoj B) Sredstva koja sprovode efikasnu i sporu dezinfekciju C) Preparati na bazi alkohola (dezderman i dr.) 4/6

5 D) Dezinficijensi na bazi kremova u koje je uključena neka aktivna komponenta (fenoli, hlorheksidin i dr.) 39. Dispenzere sa dezinfekcionim sredstvom (na bazi alkohola) postaviti: A) u hirurškom bloku B) na svim mestima gde se kreću zdravstveni radnici 40. Da li je pre ulaska u operacionu salu posle pravilnog hirurškog pranja ruku obavezno zaštititi ih sterilnim gumenim rukavicama? A) Ne, ako je hirurško pranje ruku obavljeno više puta B) Da, obavezno je C) Ne, ako je u pitanju student ili učenik 41. Pri uzimanju izlučevina bolesnika (radi pregleda u laboratoriji) sestra? A) Obavezno navlači čiste gumene rukavice i pere ruke nakon izvršenog uzimanja B) Dovoljno je da opere ruke nakon izvršenog uzimanja 42. Šta je sterilizacija? A) Postupak kojim se uništavaju ili odstranjuju patogeni i uslovno patogeni mikroorganizmi u spoljnoj sredini B) postupak kojim se uništavaju i odstranjuju svi mikroorganizmi i njihove spore s predmeta, instrumenata i materijala 43. Da li se gumeni materijal i instrumenti mogu zajedno sterilisati u autoklavu? A) Mogu B) Ne mogu C) Mogu, u ratnim uslovima 44. Da li je biloška kontrola sterilizacije zakonski obavezna u zdravstvenim ustanovama? A) samo u kliničkim centrima i bolnicama B) samo u domovima zdravlja C) u svim zdravstvenim ustanovama 45. Za sterilizaciju vazduha u operacionim salama najpogodniji vid sterilizacije je? A) sterilizacija ultraljubičastim zracima B) dezinficijensima širokog spektra delovanja C) sterilizacija plamenom 46. Po završetku suve sterilizacije u suvom sterilizatoru instrumenti se do upotrebe hlade u sterilizatoru? A) 15 minuta B) 1 čas C) 2 časa 47. Da li prilikom sterilizacije tekstila u autoklavu, rupe na dobošu u kome je smešten materijal za sterilizaciju, moraju biti? A) Otvorene B) Zatvorene C) Nema razlike 48. Da li je u prostorijama gde planiramo dezinfekciju ultraljubičastim zracima potrebno prethodno mehanički očistiti radne površine? B) Ne C) Samo ako su u pitanju operacione sale 5/6

6 49. Da li je medicinska sestra dužna da se brine o sprovodjenju higijenskih mera u bolnici? A) Samo na intenzivnoj nezi B) Da, na svim odeljenjima C) Ne, to je obaveza spremačica 50. Da li treba sprovoditi kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika o prevenciji IHI?, potrebna je stalna KME B) Ne, osim u izuzetnim slučajevima 6/6

PRAVILNIK O INF OTPADU

PRAVILNIK O INF OTPADU ПРАВИЛНИК О ПРЕВЕНЦИЈИ, КОНТРОЛИ И СУЗБИЈАЊУ ИНТРАХОСПИТАЛНИХ ИНФЕКЦИЈА Институт за медицину рада Србије 1/ 17 С А Д Р Ж А Ј 1. Опште одредбе 2. Мере спречавања интрахоспиталних инфекција 3. Посебне мере

Више

OMEGA MS PHARMACY

OMEGA MS PHARMACY Napomene: PRIJEMNI ISPIT ZDRAVSTVENA NEGA - Generacija: 2017/18-20.06.2017. god. 1. Tačno rešenje obeležava se zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora hemijskom olovkom. 2. Zadatak neće biti priznat

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру 2012. године, блискоисточни респираторни синдром (MERS-CoV) је до сада регистрован у 26 земаља:

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode] PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSNOVNE METODE RADA MEDICINSKE SESTRE U PZZ Proces zdravstvene nege, timski metod, dispanzerski, epidemiološki, socijalno-medicinski, statističko-informacioni i zdravstveno

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

На основу члана 11. став 7. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 90/17) и члана 82. став 2. Зак

На основу члана 11. став 7. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 90/17) и члана 82. став 2. Зак На основу члана 11. став 7. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 90/17) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике

Више

HPV INFEKCIJA

HPV INFEKCIJA HPV INFEKCIJA 1 Šta je genitalna HPV infekcija? Genitalna HPV infekcija je polno prenosiva bolest uzrokovana humanim papilomavirusom. Ime se odnosi na grupu virusa s više od 100 tipova, od kojih je više

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

Prim. mr sci med dr Radmila Jovanović spec.higijene subspec.ishrane PROGRAM JAVNO - ZDRAVSTVENE KONTROLE U PREDŠKOLSKIM I ŠKOLSKIM OBJEKTIMA 2017.god.

Prim. mr sci med dr Radmila Jovanović spec.higijene subspec.ishrane PROGRAM JAVNO - ZDRAVSTVENE KONTROLE U PREDŠKOLSKIM I ŠKOLSKIM OBJEKTIMA 2017.god. Prim. mr sci med dr Radmila Jovanović spec.higijene subspec.ishrane PROGRAM JAVNO - ZDRAVSTVENE KONTROLE U PREDŠKOLSKIM I ŠKOLSKIM OBJEKTIMA 2017.god. CILJEVI CILJ OSNOVNI CILJ Očuvanje i unapređenje zdravlja

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

OMEGA MS PHARMACY

OMEGA MS PHARMACY PRIJEMNI ISPIT ZDRAVSTVENA NEGA - Generacija: 2018/19-17.07.2018. god. Napomene: 1. Tačno rešenje obeležava se zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora hemijskom olovkom. 2. Zadatak neće biti priznat

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Na osnovu člana 54 stav 6 Zakona o veterinarstvu ("Službeni list CG", broj 30/12), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, donijelo je Pravilni

Na osnovu člana 54 stav 6 Zakona o veterinarstvu (Službeni list CG, broj 30/12), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, donijelo je Pravilni Na osnovu člana 54 stav 6 Zakona o veterinarstvu ("Službeni list CG", broj 30/12), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, donijelo je Pravilnik o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje

Више

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2182 Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13. i 148/13.), ministar poljoprivred

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2182 Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13. i 148/13.), ministar poljoprivred MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2182 Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13. i 148/13.), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE

Више

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Šećerna bolest je trajno stanje, a poremećaji u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina udruženi su sa oštećenjem i disfunkcijom brojnih organa i sistema, posebno

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

На основу члана 23. став 10. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 90/17) и члана 82. став 2. За

На основу члана 23. став 10. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 90/17) и члана 82. став 2. За На основу члана 23. став 10. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 90/17) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

Vode bazeni 2015, LEKTORISANO

Vode bazeni 2015, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ИЗ ЈАВНИХ БАЗЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2015. ГОДИНИ 2016. Аутори извештаја: Др sc. mеd. Драгана Јовановић,

Више

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врс

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врс ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врсте пост-процедуралне аналгезије. Правила која се односе

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Izveštaj bazeni 2013

Izveštaj bazeni 2013 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ И З В Е Ш Т А Ј О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ИЗ ЈАВНИХ БАЗЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ 2014.

Више

Microsoft PowerPoint - Amela-Urinarne inf

Microsoft PowerPoint - Amela-Urinarne inf Ciljevi prezentacije Urinarne infekcije dr Amela Hodžić-Smailagić JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo OJ DZ Novi Grad KPR - maj, 2010. Uz podršku Fondacije FAMI - prevencija urinarne infekcije - tehnika uzimanja

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni Bolnički dan u jednokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni 5900 RSD 6900 RSD Bolnički dan

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

Virusi

Virusi Najniži stupanj organizacije živih sistema Metabolički inertni van žive ćelije Acelularni organizmi - obligatni intracelularni paraziti (koriste raspoložive enzime i strukture žive ćelije) Veličina: 20-300

Више

PROCEDURA PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA HIRURŠKE GRUPACIJE

PROCEDURA  PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA  HIRURŠKE  GRUPACIJE Opšta Bolnica Valjevo Obrena Nikolića 8, 14000 Valjevo PROCEDURA ZA ZAKAZIVANJE CT DIJAGNOSTIKE STRANA 1 1. Svrha Ustanoviti procedure zakazivanja (prema terminima i načinu ) CT dijagnostike za ambulante,

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

Sunčanica – simptomi, liječenje, sunčanica kod djece

Sunčanica – simptomi, liječenje, sunčanica kod djece Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Sunčanica - simptomi, liječenje, sunčanica kod djece Sunčanica nastaje pretjeranim izlaganjem glave i potiljka

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 На основу члана 28. Закона о заштити од пожара (Служ. гл РС број 11/09) као и члана 185, став 1, ал.11 Статута Средње техничке школе из Сомбора, Школски одбор ове школе, као корисник објеката јавне намене

Више

Microsoft Word - Bolesti koje se prenose hranom-najcešca pitanja, LEKTORISANO

Microsoft Word - Bolesti koje se prenose hranom-najcešca pitanja, LEKTORISANO Болести које се преносе храном најчешћа питања Шта су болести које се преносе храном? Људи широм света свакодневно оболевају од хране коју поједу, а више од 250 познатих болести преноси се храном. Болести

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

Godisnji predmeti opste upotrebe, LEKTORISANO

Godisnji predmeti opste upotrebe, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2016. ГОДИНИ 2017. Аутор извештаја: Др Снежана Дејановић, спец.

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Mjere dekolonizacije nadzorne kulture Jasenka Lončarić Poreč, 21.02.2019 Infekcija ili kolonizacija? Infekcija reakcija domaćina na invaziju mikroorganizama Praćena je sustavnim znakovima infekcije U laboratorijskim

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

Prevencija infekcija povezanih s urinarnim kateterom

Prevencija infekcija povezanih s urinarnim kateterom Prevencija infekcija povezanih s urinarnim kateterom Jasenka Lončarić, bacc.med.techn. Brkač, 16.04.2019.god. Kateterizacija mokraćnog mjehura Kateterizacija mokraćnog mjehura je kontrolirani, aseptični

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

Прилог 7. Граничне вредности концентрације опасних компоненти у отпаду на основу којих се одређују карактеристике отпада (својства отпада која га кара

Прилог 7. Граничне вредности концентрације опасних компоненти у отпаду на основу којих се одређују карактеристике отпада (својства отпада која га кара Прилог 7. Граничне вредности концентрације опасних компоненти у отпаду на основу којих се одређују карактеристике отпада (својства отпада која га карактеришу као опасан отпад) H1 Експлозиван : Отпад класификован

Више

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Nalaz urina - čitanje nalaza urinokulture Urinokultura ili biokemijska analiza mokraće jedna je od osnovnih

Више

Broj: I-1381/5 Datum: godine Poštovani, Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama ( Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u dal

Broj: I-1381/5 Datum: godine Poštovani, Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama ( Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u dal Broj: I-1381/5 Datum: 04.12.2015. godine Poštovani, Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama ( Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: ZJN), dostavljamo odgovore na postavljena

Више

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 Studij laboratorijskih tehnologija obrazuje kompetentni kadar za rad u laboratorijama

Више

ПРЕДАВАЊЕ ЕКОКЛИМАТОЛОГИЈА

ПРЕДАВАЊЕ ЕКОКЛИМАТОЛОГИЈА ПРЕДАВАЊА ИЗ ЕКОКЛИМАТОЛОГИЈЕ ИСПАРАВАЊЕ Проф. др Бранислав Драшковић Испаравање је једна од основних компоненти водног и топлотног биланса активне површине са које се врши испаравање У природним условима

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ХИГИЈЕНЕ И ЕКОЛОГИЈЕ КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА 1.Атмосфера-биолошке карактеристике и значај за здравље 2. Природни и вештачки извори аероза

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ХИГИЈЕНЕ И ЕКОЛОГИЈЕ КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА 1.Атмосфера-биолошке карактеристике и значај за здравље 2. Природни и вештачки извори аероза ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ХИГИЈЕНЕ И ЕКОЛОГИЈЕ КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА 1.Атмосфера-биолошке карактеристике и значај за здравље 2. Природни и вештачки извори аерозагађења 3.Аеројонизација-карактеристике, биолошки и

Више

Microsoft Word - Nacrt Sertifikacionih standarda.pdf

Microsoft Word - Nacrt Sertifikacionih standarda.pdf REPUBLIKA SRPSKA AGENCIJA ZA SERTIFIKACIJU, AKREDITACIJU I UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STOMATOLOŠKE AMBULANTE - N A C R T - Oktobar 2010. godine Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ KИКИНДА Година 50. дана године Број: 12 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 8. На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ KИКИНДА Година 50. дана године Број: 12 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 8. На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ KИКИНДА Година 50. дана 30.04.2015. године Број: 12 8. На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07 и 83/14-др. закон), чл. 72., чл.

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЕПИДЕМИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1 час рада у малој

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15. маја Од 09 14 часова. Полагање пријемног испита за

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: 11.06.2019. Лајмска болест Имајући у виду да са наступањем лепог времена интензивира боравак у природи а самим тим и могућност убода крпеља, подсећамо на основне карактеристике мере превенције Лајмске

Више

Microsoft Word - HSV1srpski.docx

Microsoft Word - HSV1srpski.docx Основне особине Генитални херпес је полно преносива болест Преноси се приликом незаштићеног сексуалног односа, укључујући и орални секс Често не даје симптоме Терапија је једноставна Можете се заштитити

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Хируршке гране медицине обухватају: општу хирургију, абдоминалну хирургију,

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

Na osnovu člana 84

Na osnovu člana 84 UNIVERZITET U SARAJEVU MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO P R A V I L N I K O ZAŠTITI NA RADU Sarajevo, 10.04.2008. godine 1 Na osnovu Zakona o zaštiti na radu («Službeni list SRBiH», broj: 22/90 i 36/90), i člana

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

Microsoft Word - isp_pitanja_farmakologija

Microsoft Word - isp_pitanja_farmakologija 1. Шта je фармакологијa? 2. Шта је доза лека? 3. Шта утиче на дозу лека? 4. Шта подразумева идеално дозирање лека? 5. Која је неефективна доза? 6. Које су карактеристике терапијске дозе? 7. Шта је терапијска

Више

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx На основу чл. 41, 47. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), ) и члана 39. Статута Горан Ковачић школски одбор Основне

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

Јавна набавка 4/2015 Група 1 Партија 1. СПЕЦИФИКАЦИЈА уградни материјал за дуралну реконструкцију и остеосинтезу Р.Бр Назив Јед. мере Коли чина Поједи

Јавна набавка 4/2015 Група 1 Партија 1. СПЕЦИФИКАЦИЈА уградни материјал за дуралну реконструкцију и остеосинтезу Р.Бр Назив Јед. мере Коли чина Поједи Јавна набавка 4/2015 Група 1 Партија 1. СПЕЦИФИКАЦИЈА уградни материјал за дуралну реконструкцију и остеосинтезу Р.Бр Назив Јед. мере Коли чина Појединачна цена Укупна вредност Прилог бр..3 Заштићено име

Више

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation 3 Predavanje 3 Mart 2017. FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU Predavanje 3. 1 Prof. dr Milan Đ. Blagojević 3 Faze razvoja požara, razvoj u zatvorenom prostoru Mart 2017. FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU Predavanje

Више

OSNOVNO ODRŽAVANJE ŽIVOTA Priručnik za učitelje Split, Projekt Edukacija djece o oživljavanju (kadiopulmonalnoj reanimaciji) u osnovnoj školi re

OSNOVNO ODRŽAVANJE ŽIVOTA Priručnik za učitelje Split, Projekt Edukacija djece o oživljavanju (kadiopulmonalnoj reanimaciji) u osnovnoj školi re OSNOVNO ODRŽAVANJE ŽIVOTA Priručnik za učitelje Split, 2018. Projekt Edukacija djece o oživljavanju (kadiopulmonalnoj reanimaciji) u osnovnoj školi realiziran je uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja

Више

Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/ е-mail:

Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/ е-mail: Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА 23320 Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/71-056 е-mail: info@hpscoka.edu.rs Деловодни број:114/2018 Датум: 23.03.2018. www.hpscoka.edu.rs

Више

GENITALNE INFEKCIJE- što liječiti, a što ne u pripremi za MPO postupak ?

GENITALNE INFEKCIJE- što liječiti, a što ne u pripremi za MPO postupak ? Siniša Matković, dr. med. Privatna ginekološka ordinacija, Osijek 4. Hrvatski kongres o reprodukcijskom zdravlju, planiranju obitelji, kontracepciji i IVF-u 21. 23.4.2016., Šibenik Praktično, mogućnost

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

Филијала РЗЗО: _________________________________________

Филијала РЗЗО: _________________________________________ ФИЛИЈАЛА РЗЗО: Краљево ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: Краљево 1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu Klinički centar Univerziteta u Sarajevu r a s p i s u j e OGLAS za prijem u radni odnos Za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju 1. Medicinska sestra-tehničar

Више

PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA PRVE POMOĆI, VRSTI SREDSTAVA I OPREME KOJI MORAJU BITI OBEZBEĐENI NA RADNOM MESTU, NAČINU I ROKOVIMA OSPOSOBLJAVANJA ZAPOS

PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA PRVE POMOĆI, VRSTI SREDSTAVA I OPREME KOJI MORAJU BITI OBEZBEĐENI NA RADNOM MESTU, NAČINU I ROKOVIMA OSPOSOBLJAVANJA ZAPOS PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA PRVE POMOĆI, VRSTI SREDSTAVA I OPREME KOJI MORAJU BITI OBEZBEĐENI NA RADNOM MESTU, NAČINU I ROKOVIMA OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIH ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br.

Више

Ebola, LEKTORISANO azurirano za sajt

Ebola, LEKTORISANO azurirano za sajt ЕБОЛА АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА Епидемија ебола вирусног обољења у Западној Африци је и даље у току, са потврђеним случајевима оболевања у хуманој популацији у Гвинеји, Либерији, Сијера Леонеу,

Више

1 Poštovani korisniče, Oksimetar Zahvaljujemo se na kupovini Comdek MD-651P e-angel pulsnog oksimetra. Ovo uputstvo će Vam obezbediti sve potrebne inf

1 Poštovani korisniče, Oksimetar Zahvaljujemo se na kupovini Comdek MD-651P e-angel pulsnog oksimetra. Ovo uputstvo će Vam obezbediti sve potrebne inf 1 Poštovani korisniče, Oksimetar Zahvaljujemo se na kupovini Comdek MD-651P e-angel pulsnog oksimetra. Ovo uputstvo će Vam obezbediti sve potrebne informacije o proizvodu. Ukoliko imate bilo kakva pitanja

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

Microsoft Word - IPUKSpojen.doc

Microsoft Word - IPUKSpojen.doc ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ШАБАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ 1 XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене

Више

Microsoft Word - SRPS Z.B2.001.doc

Microsoft Word - SRPS Z.B2.001.doc SRPSKI STANDARD SRPS Z.B2.001 Januar 2010. Materijal za prvu pomoć Komplet za prvu pomoć u motornim vozilima First aid material First aid kit for motor vehicles II izdanje Referentna oznaka SRPS Z.B2.001:2010

Више

Žuti jezik – uzroci i liječenje

Žuti jezik – uzroci i liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Žuti jezik - uzroci i liječenje Normalan, zdrav jezik obično je gladak i ružičast. Kada jezik mijenja boju,

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U 2016. 1. Organizacijski ustroj Tijekom 2016. nije bilo značajnih organizacijskih promjena u Domu zdravlja Karlovac. Dom zdravlja obavlja djelatnost

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

PROVEDBA DDD MJERA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

PROVEDBA DDD MJERA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE PROVEDBA DDD MJERA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Marko Klemenčić mag.sanit.ing ZZJZ Međimurske županije PROVEDBA DDD MJERA - ZAKONSKA REGULATIVA Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07,

Више

На основу чл

На основу чл Дел.број. 628/4 од 13.11.2013.године. На основу чл. 41, 42. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09,52/11 и 55/13) и члана 113 Статута

Више

Kontrolna lista za obilazak radnog mjesta Doktor medicine u bolnici KONTROLNA LISTA ZA OBILAZAK RADNOG MJESTA Svrha obilaska radnog mjesta je utvrditi

Kontrolna lista za obilazak radnog mjesta Doktor medicine u bolnici KONTROLNA LISTA ZA OBILAZAK RADNOG MJESTA Svrha obilaska radnog mjesta je utvrditi KONTROLNA LISTA ZA OBILAZAK RADNOG MJESTA Svrha obilaska radnog mjesta je utvrditi, ukloniti ili nadzirati štetne utjecaje na radnom mjestu. Kao pomoćno sredstvo za kontrolu i ocjenu radnog okoliša, uvjeta

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Дејан Тобџић – Извештај са инжењерске праксе

Дејан Тобџић – Извештај са инжењерске праксе ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ ИЗВЕШТАЈ СА ИНЖЕЊЕРСКЕ ПРАКСЕ Студент: Ментор: Коментор: Дејан Тобџић ЗП 38/13 Саша Спаић Ивица Јевтимијевић Нови Сад, Бечеј, Мај 2016. 1 Садржај 1.

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више