Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša”

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša”"

Транскрипт

1 Temeljem odredbi čl. 14. Zakona o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12) i temeljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 8. sjednici održanoj dana 18. ožujka godine donosi IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAĈUNA GRADA OMIŠA ZA GODINU Članak 1. Članak 3. Odluke o izvršenju proračuna Grada Omiša za godinu mijenja se i glasi: Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu, a iznosi rashoda i izdataka utvrďeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama. Stvarni rashodi i izdaci Grada Omiša ne smiju, prema ovome Proračunu, biti veći od ,00 kuna. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Omiša. REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPAN IJA GRAD OMIŠ GRADSKO VIJEĆE Predsjednik: Zvonko Moĉić, dr. med. Klasa: /14-01/02 Urbroj: 2155/ Omiš, 18. ožujka g.

2 Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/2008 i 136/12) i temeljem članka 30. Statuta Grada Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša" 4/09 i 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijede Grada Omiša na 8. sjednici održanoj dana 18. ožujka godine donijelo je I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA GODINU I OPĆI DIO Članak 1. U Proračunu Grada Omiša za godinu i projekcijama za i godinu, članak 1. mijenja se i glasi: "Proračun Grada Omiša za godinu ( u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:" PLANIRANO IZNOS NOVI PLAN A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja , , ,00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ,00 0, ,00 Rashodi poslovanja , , ,00 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 RAZLIKA - MANJAK , , ,00 VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA , , ,00 Članak 2. Članak 2. Proračuna Grada Omiša mijenja se i glasi: "Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja Proračuna za godinu kako slijedi:" BROJ PROMJENA KONTAVRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO IZNOS NOVI IZNOS A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja , , ,00 61 Prihodi od poreza ,00 0, , Porez i prirez na dohodak ,00 0, , Porezi na imovinu ,00 0, , Porezi na robu i usluge ,00 0, ,00 63 Pomodi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opdeg proračuna , , , Pomodi iz proračuna , , ,00 64 Prihodi od imovine ,00 0, , Prihodi od financijske imovine ,00 0, , Prihodi od nefinancijske imovine ,00 0, ,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ,00 0, , Upravne i administrativne pristojbe ,00 0, , Prihodi po posebnim propisima ,00 0, , Komunalni doprinosi i naknade ,00 0, ,00 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ,00 0, , Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ,00 0, , Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opde države 5.000,00 0, ,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ,00 0, , Kazne i upravne mjere ,00 0, , Ostali prihodi ,00 0, ,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ,00 0, ,00 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00

3 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 0,00 0,00 0,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ,00 0, , Prihodi od prodaje građevinskih objekata ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 31 Rashodi za zaposlene ,00 0, , Plade (Bruto) ,00 0, , Ostali rashodi za zaposlene ,00 0, , Doprinosi na plade ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi , , , Naknade troškova zaposlenima ,00 634, , Rashodi za materijal i energiju ,00 0, , Rashodi za usluge , , , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 34 Financijski rashodi ,00 0, , Kamate za primljene kredite i zajmove ,00 0, , Ostali financijski rashodi ,00 0, ,00 35 Subvencije , , , Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora , , ,00 36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države ,00 0, , Pomodi unutar opdeg proračuna ,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , , , Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna , , ,00 38 Ostali rashodi , , , Tekude donacije , , , Kapitalne donacije , , , Kapitalne pomodi ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , , Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0, , , Nematerijalna imovina , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , , Građevinski objekti , , , Postrojenja i oprema , , , Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti ,00 0, ,00 imovini , , ,00 1 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , , ,00 4 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu ,00 0, ,00

4 II POSEBNI DIO Članak 3. Članak 3. Proračuna Grada Omiša za godinu mijenja se i glasi: "Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od ,00 kuna, raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi: UKUPNO RASHODI / IZDACI , , ,00 RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA , , ,00 GLAVA 01 URED GRADONAČELNIKA , , ,00 Program 1001 Javna uprava i administracija , , ,00 Aktivnost A Gradsko vijede ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0.000,00 0, ,00 Aktivnost A Političke stranke ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekude donacije ,00 0, ,00 Aktivnost A Gradska uprava, stručni i tehnički poslo , , ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI , , ,00 02 TEKUDI PROGRAMI , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 31 Rashodi za zaposlene ,00 0, , Plade (Bruto) ,00 0, , Ostali rashodi za zaposlene ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi , , , Naknade troškova zaposlenima , , , Rashodi za materijal i energiju ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.500,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 34 Financijski rashodi ,00 0, , Kamate za primljene kredite i zajmove ,00 0, , Ostali financijski rashodi ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD PARKINGA , , ,00 02 TEKUDI PROGRAMI , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 31 Rashodi za zaposlene ,00 0, , Doprinosi na plade ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi , , , Naknade troškova zaposlenima ,00 0, ,00

5 322 Rashodi za materijal i energiju ,00 0, , Rashodi za usluge , , , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.000,00 0, ,00 Izvor DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 5.000,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI 5.000,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 0, , Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 0, ,00 Aktivnost A Medpaths: tematske staze , , ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI , , ,00 02 TEKUDI PROGRAMI , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 32 Materijalni rashodi , , , Naknade troškova zaposlenima 0, , , Rashodi za usluge , , ,00 Kapitalni projekt K Nabavka postrojenja i opreme ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0, , Postrojenja i oprema ,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Nabavka računalnih programa ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0, , Postrojenja i oprema ,00 0, ,00 Tekudi projekt T Obljetnice i manifestacije ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za materijal i energiju ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBEN , , ,00 GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU D , , ,00 Program 1001 Javna uprava i administracija ,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Dodatna ulaganja u gradske obje ,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 imovini ,00 0, ,00 1 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0, ,00 Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanj , , ,00 Kapitalni projekt K Izrada prostornih planova , , ,00

6 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM , , ,00 02 TEKUDI PROGRAMI , , ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , , Nematerijalna imovina , , ,00 Kapitalni projekt K Gradnja i rekonstrukcija nerazvrs , , ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM , , ,00 02 TEKUDI PROGRAMI , , ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 imovini , , ,00 1 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , , ,00 Kapitalni projekt K Gradnja i rekonstrukcija gradskih ,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM ,00 0, ,00 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 imovini ,00 0, ,00 1 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Gradnja sportske dvorane ,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM ,00 0, ,00 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 imovini ,00 0, ,00 1 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0, ,00 Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA ,00 0, ,00 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 imovini ,00 0, ,00 1 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Gradska groblja , , ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM , , ,00 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA , , ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0, , , Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0, , ,00 imovini ,00 0, ,00 1 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 imovini ,00 0, ,00 1 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Gradnja i rekonstrukcija komuna ,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM ,00 0, ,00

7 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 imovini ,00 0, ,00 1 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Nabavka komunalne opreme ,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ,00 0, , Nematerijalna imovina ,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0, , Postrojenja i oprema ,00 0, ,00 Program 1003 Zaštita okoliša ,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Centar za reciklažu otpada ,00 0, ,00 Izvor POMODI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ,00 0, ,00 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Kapitalne pomodi ,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Sanacija stijena ,00 0, ,00 Izvor POMODI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ,00 0, ,00 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ,00 0, , Nematerijalna imovina ,00 0, ,00 Kapitalni projekt K20305 Upravljanje donjim tokom rijeke C ,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ,00 0, , Nematerijalna imovina ,00 0, ,00 Program 1004 Upravljanje imovinom ,00 0, ,00 Aktivnost A Evidencija gradske imovine ,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, ,00 Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i o ,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Vodoopskrba naselja uz srednji t ,00 0, ,00 Izvor POMODI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ,00 0, ,00 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Kapitalne pomodi ,00 0, ,00

8 Kapitalni projekt K Gradnja i rekonstrukcija sustava ,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM ,00 0, ,00 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Kapitalne pomodi ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Kapitalne pomodi ,00 0, ,00 Izvor POMODI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Kapitalne pomodi ,00 0, ,00 Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture , , ,00 Aktivnost A Održavanje čistode javnih površina ,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, ,00 Aktivnost A Dezinsekcija i deratizacija ,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, ,00 Aktivnost A Održavanje zelenih površina ,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, ,00 Tekudi projekt T Male komunalne usluge , , ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM , , ,00 02 TEKUDI PROGRAMI , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 32 Materijalni rashodi , , , Rashodi za materijal i energiju ,00 0, , Rashodi za usluge , , ,00 Tekudi projekt T Povremeni poslovi na održavanju ja ,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za materijal i energiju ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, ,00 Program 1007 Razvoj i sigurnost prometa ,00 0, ,00 Aktivnost A Sufinanciranje javnog lokalnog prijevoz ,00 0, ,00

9 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 35 Subvencije ,00 0, , Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora ,00 0, ,00 Program 1008 Poticanje razvoja turizma , , ,00 Kapitalni projekt K Medpaths: Tematske staze , , ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI , , ,00 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA , , ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , , Građevinski objekti , , ,00 Izvor SREDSTVA EU FONDOVA , , ,00 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA , , ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , , Građevinski objekti , , ,00 Kapitalni projekt K Eko-etno sela ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 imovini ,00 0, ,00 4 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu ,00 0, ,00 Izvor POMODI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ,00 0, ,00 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 imovini ,00 0, ,00 4 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu ,00 0, ,00 Tekudi projekt T Plava zastava ,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 Program 1009 Promicanje kulture ,00 0, ,00 Aktivnost A Financiranje ostalih djelatnost iz područ 5.000,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 5.000,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI 5.000,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 0, , Rashodi za usluge 5.000,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Ulaganje u objekte ,00 0, ,00

10 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 imovini ,00 0, ,00 1 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0, ,00 Program 1011 Osnovno i srednješkolsko obrazovanje 0, , ,00 Tekudi projekt T Svi za jednoga, jedan za sve NZ za r 0, , ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 0, , ,00 02 TEKUDI PROGRAMI 0, , ,00 3 Rashodi poslovanja 0, , ,00 32 Materijalni rashodi 0, , , Rashodi za usluge 0, , ,00 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠ , , ,00 GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTV , , ,00 Program 1009 Promicanje kulture ,00 0, ,00 Aktivnost A Financiranje javne djelatnosti ustanova ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekude donacije ,00 0, ,00 Aktivnost A Financiranje ostalih djelatnost iz područ ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekude donacije ,00 0, ,00 Program 1010 Predškolski odgoj ,00 0, ,00 Aktivnost A Financiranje redovne djelatnosti dječjih ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekude donacije ,00 0, ,00 Program 1011 Osnovno i srednješkolsko obrazovanje , , ,00 Aktivnost A Potpore prosvjeti , , ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI , , ,00 02 TEKUDI PROGRAMI , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 38 Ostali rashodi , , , Tekude donacije , , ,00 Kapitalni projekt K Svi za jednoga, jedan za sve NZ z 0, , ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 0, , ,00 02 TEKUDI PROGRAMI 0, , ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0, , ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0, , ,00

11 412 Nematerijalna imovina 0, , ,00 Izvor POMODI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0, , ,00 02 TEKUDI PROGRAMI 0, , ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0, , ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0, , , Nematerijalna imovina 0, , ,00 Kapitalni projekt K Kapitalne donacije za opremu , ,00 0,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI , ,00 0,00 02 TEKUDI PROGRAMI , ,00 0,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 0,00 38 Ostali rashodi , ,00 0, Kapitalne donacije , ,00 0,00 Izvor POMODI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA , ,00 0,00 02 TEKUDI PROGRAMI , ,00 0,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 0,00 38 Ostali rashodi , ,00 0, Kapitalne donacije , ,00 0,00 Kapitalni projekt K Gradnja novog objekta srednje š ,00 0, ,00 Izvor POMODI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ,00 0, , Nematerijalna imovina ,00 0, ,00 Tekudi projekt T Tekude donacije u školstvu ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekude donacije ,00 0, ,00 Izvor POMODI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekude donacije ,00 0, ,00 Program 1012 Razvoj civilnog društva ,00 0, ,00 Aktivnost A Potpore udrugama i organizacijama ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekude donacije ,00 0, ,00 Program 1013 Zaštita prava nacionalnih manjina 6.000,00 0, ,00 Aktivnost A Potpore udrugama 6.000,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 6.000,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI 6.000,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 6.000,00 0, ,00 38 Ostali rashodi 6.000,00 0, , Tekude donacije 6.000,00 0, ,00

12 Program 1014 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa ,00 0, ,00 Aktivnost A Potpore i pomodi pojedincima, udrugam ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekude donacije ,00 0, ,00 Program 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja ,00 0, ,00 Aktivnost A Aktivnost ustanova, udruga i organizaci ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, ,00 Naknade građanima i kudanstvima na temelju 37 osiguranja i druge naknade ,00 0, , Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekude donacije ,00 0, ,00 Program 1016 Socijalna skrb ,00 0, ,00 Aktivnost A Potpore učenicima i studentima ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ,00 0, , Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna ,00 0, ,00 Izvor PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ,00 0, , Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna ,00 0, ,00 Aktivnost A Potpore i pomodi pojedincima, obiteljim ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ,00 0, , Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekude donacije ,00 0, ,00 Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije ,00 0, ,00 Aktivnost A Tekude održavanje sportskih objekata ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00

13 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za materijal i energiju ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 Aktivnost A Financiranje sportskih aktivnosti ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekude donacije ,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Kapitalno ulaganje u sportsku op ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0, , Postrojenja i oprema ,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Kapitalno ulaganje u sportske ob ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 imovini ,00 0, ,00 1 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0, ,00 Tekudi projekt T Povremeno održavanje ostalih obje ,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, ,00 Tekudi projekt T Održavanje ostalih sportskih građe ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekude donacije ,00 0, ,00 Program 1018 Jačanje gospodarstva ,00 0, ,00 Aktivnost A Financiranje aktivnosti udruga ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Kapitalne donacije ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekude donacije ,00 0, ,00 Tekudi projekt T Ulaganje u mjere poticanja razvoja ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00

14 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Kapitalne donacije ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, ,00 36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države ,00 0, , Pomodi unutar opdeg proračuna ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekude donacije ,00 0, ,00 Program 1019 Potpora poljoprivredi , , ,00 Aktivnost A Financiranje razvoja poljoprivrede, stoč , , ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI , , ,00 02 TEKUDI PROGRAMI , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 35 Subvencije 0, , , Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0, , ,00 36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države ,00 0, , Pomodi unutar opdeg proračuna ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekude donacije ,00 0, ,00 Tekudi projekt T Subvencije premija osiguranja u po ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 35 Subvencije ,00 0, , Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora ,00 0, ,00 Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavan , , ,00 Aktivnost A Financiranje redovne djelatnosti vatrog ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekude donacije ,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekude donacije ,00 0, ,00 Tekudi projekt T Organiziranje i provođenje mjera za , , ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 6.000, , ,00 02 TEKUDI PROGRAMI 6.000, , ,00

15 3 Rashodi poslovanja 6.000, , ,00 32 Materijalni rashodi , , , Rashodi za materijal i energiju ,00 0, , Rashodi za usluge , , ,00 Naknade građanima i kudanstvima na temelju 37 osiguranja i druge naknade ,00 0, , Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekude donacije ,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM , , ,00 02 TEKUDI PROGRAMI , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ,00 0, ,00 Naknade građanima i kudanstvima na temelju 37 osiguranja i druge naknade 5.000, , , Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 5.000, , ,00 GLAVA 02 CENTAR ZA KULTURU OMIŠ ,00 0, ,00 Program 1009 Promicanje kulture ,00 0, ,00 Aktivnost A Financiranje javne djelatnosti ustanova ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 31 Rashodi za zaposlene ,00 0, , Plade (Bruto) ,00 0, , Ostali rashodi za zaposlene 7.000,00 0, , Doprinosi na plade ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 0, , Rashodi za materijal i energiju ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 34 Financijski rashodi 1.000,00 0, , Ostali financijski rashodi 1.000,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Ulaganje u opremu ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0, , Postrojenja i oprema ,00 0, ,00 GLAVA 03 NARODNA KNJIŽNICA OMIŠ ,00 0, ,00 Program 1009 Promicanje kulture ,00 0, ,00 Aktivnost A Financiranje javne djelatnosti ustanova ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00

16 31 Rashodi za zaposlene ,00 0, , Plade (Bruto) ,00 0, , Ostali rashodi za zaposlene 9.300,00 0, , Doprinosi na plade ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Naknade troškova zaposlenima 4.100,00 0, , Rashodi za materijal i energiju ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 0, ,00 34 Financijski rashodi 4.000,00 0, , Ostali financijski rashodi 4.000,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Ulaganje u opremu ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0, , Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti ,00 0, ,00 GLAVA 04 GRADSKI MUZEJ OMIŠ ,00 0, ,00 Program 1009 Promicanje kulture ,00 0, ,00 Aktivnost A Financiranje javne djelatnosti ustanova ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 31 Rashodi za zaposlene ,00 0, , Plade (Bruto) ,00 0, , Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 0, , Doprinosi na plade ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 0, , Rashodi za materijal i energiju ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 34 Financijski rashodi 1.500,00 0, , Ostali financijski rashodi 1.500,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Ulaganje u opremu ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0, , Postrojenja i oprema ,00 0, ,00 GLAVA 05 DJEČJI VRTID OMIŠ ,00 0, ,00 Program 1010 Predškolski odgoj ,00 0, ,00 Aktivnost A Financiranje redovne djelatnosti dječjih ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 31 Rashodi za zaposlene ,00 0, ,00

17 311 Plade (Bruto) ,00 0, , Ostali rashodi za zaposlene ,00 0, , Doprinosi na plade ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Naknade troškova zaposlenima ,00 0, , Rashodi za materijal i energiju ,00 0, , Rashodi za usluge 1.800,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Ulaganje u opremu ,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM ,00 0, ,00 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0, , Postrojenja i oprema ,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Ulaganje u objekte ,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM ,00 0, ,00 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 imovini ,00 0, ,00 1 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0, ,00 Kapitalni projekt K Ulaganje u dječja igrališta u pred.078,00 0,00.078,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM.078,00 0,00.078,00 02 TEKUDI PROGRAMI.078,00 0,00.078,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.078,00 0,00.078,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.078,00 0,00.078, Postrojenja i oprema.078,00 0,00.078,00 RAZDJEL 004 VLASTITI POGON , , ,00 GLAVA 01 VLASTITI POGON , , ,00 Program 1001 Javna uprava i administracija ,00 0, ,00 Aktivnost A Gradska uprava, stručni i tehnički poslo ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za materijal i energiju ,00 0, ,00 Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanj , , ,00 Kapitalni projekt K Gradnja i rekonstrukcija komuna , , ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM , , ,00 02 TEKUDI PROGRAMI , , ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , , Građevinski objekti , , ,00 Kapitalni projekt K Nabavka komunalne opreme , , ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM , , ,00 02 TEKUDI PROGRAMI , , ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00

18 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , , Postrojenja i oprema , , ,00 Program 1003 Zaštita okoliša ,00 0, ,00 Tekudi projekt T Energetska učinkovitost ,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za materijal i energiju ,00 0, ,00 Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture ,00 0, ,00 Aktivnost A Održavanje javne rasvjete ,00 0, ,00 Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAM ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za materijal i energiju ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, ,00 Aktivnost A Organizacija i naplata parkiranja ,00 0, ,00 Izvor PRIHODI OD PARKINGA ,00 0, ,00 02 TEKUDI PROGRAMI ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za materijal i energiju ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 34 Financijski rashodi ,00 0, , Ostali financijski rashodi ,00 0, ,00 I Izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša za godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Omiša". Klasa: /14-01/02 Urbroj:2155/ Omiš, 18. ožujka g. III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 4. REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD OMIŠ Gradsko vijeće Predsjednik: Zvonko Močić, dr. med.

19 I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA GODINU RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJ PROMJENA KONTVRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS NOVI IZNOS UKUPNO RASHODI / IZDACI , , ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 31 Rashodi za zaposlene ,00 0, , Plade (Bruto) ,00 0, , Ostali rashodi za zaposlene ,00 0, , Doprinosi na plade ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi , , , Naknade troškova zaposlenima ,00 634, , Rashodi za materijal i energiju ,00 0, , Rashodi za usluge , , , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 34 Financijski rashodi ,00 0, , Kamate za primljene kredite i zajmove ,00 0, , Ostali financijski rashodi ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekude donacije ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0, , Postrojenja i oprema ,00 0, ,00 imovini ,00 0, ,00 1 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekude donacije ,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 32 Materijalni rashodi , , , Rashodi za materijal i energiju ,00 0, , Rashodi za usluge , , , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju , , , Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna , , ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekude donacije ,00 0, ,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 35 Subvencije , , , Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i , , ,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ,00 0, , Pomodi unutar opdeg proračuna ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekude donacije ,00 0, ,00

Na temelju članka Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasni

Na temelju članka Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (Službeni glasni Na temelju članka 22-40 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/15), Općinsko vijeće

Више

Službeni glasnik Grada Omiša indd

Službeni glasnik Grada Omiša indd SLUŽBENI GLASNIK Utorak, 28. svibnja 2019. GLASNIK GRADA OMIŠA Broj 5 - Strana 1 GRADA OMIŠA LIST IZLAZI PO POTREBI. Uredništvo: Trg kralja Tomislava 5 Telefon: 862-059, 862-360, Fax: 862-022 BROJ 5 Omiš,

Више

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU Srijeda, 2. rujna 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 SLU@BENI GLASNIK SLU@BENO GLASILO GRADA VINKOVACA ISSSN 1846-0887 11 VINKOVCI,

Више

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine2, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik", broj 2/09, 47/10,29/11,3/13 i 8/13) Gradsko vijeće Grada

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET ISSN 1334-3785 SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA,

Више

MergedFile

MergedFile 1/ 2 Obveznik: Adresa: Žiro račun: Klasa: Ur.broj: Mjesto i datum: Srebreno,, 15.03.2017 Matični broj: Šifra djelatnosti: 8411 PRORAČUN ZA 2017. GODINU OPĆI DIO rbr. 1 Prihodi Rashodi UKUPNO 63.696.616,00

Више

MergedFile

MergedFile Klasa: REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA 20207 Mlini žiro: 2407000-86000 MB: 02554470 Šifra djelatnosti: 84 Ur.broj: Srebreno,, 0.05.208 Strana: IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 208/ U 208/

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2017. GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2014. GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.6.2019.GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 1

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 1 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 19. svibnja 2015. BROJ 7 SADRŽAJ : STR. OPĆINSKO VIJEĆE

Више

SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proraču

SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proraču SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: 022-01/14-01/15 URBROJ: 238/02-02-14-1 Bistra, 28.02.2014. Na temelju članka 110. stavak 1. Zakona o proračunu ( "Narodne novine"

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI LOVREČ PRIJEDLOG KLASA: URBROJ: Sv. Lovreč, Temeljem članka 37., članka 39. i članka 43. Zakona o pr

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI LOVREČ PRIJEDLOG KLASA: URBROJ: Sv. Lovreč, Temeljem članka 37., članka 39. i članka 43. Zakona o pr REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI LOVREČ PRIJEDLOG KLASA: URBROJ: Sv. Lovreč, Temeljem članka 37., članka 39. i članka 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15),

Више

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 14/2013 pročišćeni tekst) Gradsko vijeće

Више

GlasnikBistra_0614.indd

GlasnikBistra_0614.indd SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BISTRA Broj 6 Godina XIX. 21.12.2014. ISSN 1848-4948 AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 1. Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Bistra za razdoblje 2014.-2020. godine... 3 2. III Izmjena

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/ Muć, godine II. IZMJENE I DOPUNE PR

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/ Muć, godine II. IZMJENE I DOPUNE PR REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/02-01-16-4 Muć,16.12.2016.godine II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MUĆ ZA 2016. GODINU OBRAZLOŽENJE II.

Више

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općin

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općin AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općine Plitviĉka Jezera (Ţupanijski glasnik Liĉko-senjske

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan Projekcija za P

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan Projekcija za P REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. 6 Prihodi poslovanja 12.299.300,00

Више

ISSN SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUGE RESE Izlazi po potrebi Godina L Datum, Uprava i uredništvo, Duga Resa, tel , fa

ISSN SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUGE RESE Izlazi po potrebi Godina L Datum, Uprava i uredništvo, Duga Resa, tel , fa ISSN 1845-9579 SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUGE RESE Izlazi po potrebi Godina L Datum, 21.12.218. Uprava i uredništvo, Duga Resa, tel. 819-, 819-11 fax. 841-465 GRADSKO VIJEĆE BROJ 12. 192. PRORAČUN Grada Duge

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/01 URBROJ: Novi Marof, PRORAČ

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/01 URBROJ: Novi Marof, PRORAČ REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-06/18-01/01 URBROJ: 2186-022-01-18-9 Novi Marof, 27.12. 2018. PRORAČUN GRADA NOVOG MAROFA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE

Више

Microsoft Word - SADRŽAJ 32.doc

Microsoft Word - SADRŽAJ 32.doc S L U Ž B E N E N O V I N E GRADA PAZINA I OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LUPOGLAV, MOTOVUN I SVETI PETAR U ŠUMI ISSN 1847-6260 PAZIN, 19. prosinca 2013. GODINA: XXXIX CIJENA: 30,00 KN BROJ: 32 IZDAVAČ:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2019. GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje

Више

Na osnovi odredbi članka 108

Na osnovi odredbi članka 108 Na osnovi odredbi članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/13., 16/14. i 4/18.)

Више

Microsoft Word - gv38 Prve izmjene i dopune proračuna GZ za 2012.doc

Microsoft Word - gv38 Prve izmjene i dopune proračuna GZ za 2012.doc Gradsko vijeće Grada Zaboka temeljem članka 39. stavka 2. Zakona o Proračunu («Narodne novine» br. 87/08.) i članka 30. alineje 3. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije«br.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /17-01/03 URBROJ: Novi Marof, II.

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /17-01/03 URBROJ: Novi Marof, II. REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-06/17-01/03 URBROJ: 2186-022-01-18-11 Novi Marof, 27. 12. 2018. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVOG MAROFA ZA 2018.

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax:

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax: SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac tel: 7-00, fax: 7-7 e-mail: grad.ozalj@ozalj.hr web adresa: www.ozalj.hr

Више

Proracun za godinu

Proracun za godinu REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKO TROJSTVO OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 35. Statuta Općine

Више

POSEBNI DIO BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO OSTVARENO INDEX UKUPNO RASHODI / IZDACI , ,31 11,03 Razdjel 10 JEDINSTV

POSEBNI DIO BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO OSTVARENO INDEX UKUPNO RASHODI / IZDACI , ,31 11,03 Razdjel 10 JEDINSTV POSEBNI DIO BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO OSTVARENO INDEX UKUPNO RASHODI / IZDACI 15.530.301,50 1.713.589,31 11,03 Razdjel 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.273.800,00 1.105.909,24 33,78 Glava

Више

POSEBNI DIO KONTO VRSTA RASHODA / IZDATAKA PRORAČUN UKUPNO RASHODI / IZDACI ,00 Razdjel 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ,00 Glav

POSEBNI DIO KONTO VRSTA RASHODA / IZDATAKA PRORAČUN UKUPNO RASHODI / IZDACI ,00 Razdjel 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ,00 Glav POSEBNI DIO KONTO VRSTA RASHODA / IZDATAKA PRORAČUN 2018. UKUPNO RASHODI / IZDACI 17.333.280,00 Razdjel 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.238.800,00 Glava 1001 PREDSTAVNIČKO TIJELO 136.800,00 Program A01

Више

BILANCA PRIHODA I PRIMITIKA, TE RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Vrsta prihoda i primitka II Izmjene i dopune Razli

BILANCA PRIHODA I PRIMITIKA, TE RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Vrsta prihoda i primitka II Izmjene i dopune Razli BILANCA PRIHODA I PRIMITIKA, TE RASHODA I IZDATAKA ZA 2017. GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Vrsta prihoda i primitka Razlika Proračun 2017 1 2 3 4 5 6 PRIHODI POSLOVANJA 8.541.071 4.407.929,00

Више

Službeni glasnik Grada Imotskog broj indd

Službeni glasnik Grada Imotskog broj indd Petak, 19. srpnja 2019. SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Broj 6 - Strana 1 UREDNIK: IVICA ŽUŽUL, dipl. iur. List izlazi po potrebi UREDNIŠTVO: Ante Starčevića 23, 21260 IMOTSKI Telefon: 021/841-125, Fax:

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipn

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipn SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: 881-162 GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipnja 2019. LIST IZLAZI PREMA POTREBI SLUŽBENI GLASNIK

Више

Microsoft Word Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za godinu.doc

Microsoft Word Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za godinu.doc Temeljem članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.), članka 30. točka 4. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03.,

Више

proracun 2013

proracun 2013 Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08) i članka 35. Statuta Grada Sinja ("Službeni glasnik Grada Sinja" br. 10/09) Gradsko vijeće Grada Sinja na 31. sjednici održanoj dana

Више

SLUŢBENI GLASNIK OPĆINE PAŠMAN BROJ: 4 PAŠMAN, 29. rujna godine GODINE: II AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAŠMAN Odluka o prestanku mandata vijećn

SLUŢBENI GLASNIK OPĆINE PAŠMAN BROJ: 4 PAŠMAN, 29. rujna godine GODINE: II AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAŠMAN Odluka o prestanku mandata vijećn SLUŢBENI GLASNIK OPĆINE PAŠMAN BROJ: PAŠMAN, GODINE: II AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAŠMAN Odluka o prestanku mandata vijećniku Damiru Maziću i verifikaciji mandata zamjenici vjećnika...2 Polugodišnji

Више

(Microsoft Word - GODI\212NJI IZVJE\212TAJ O IZVR\212ENJU PRORA\310UNA OB ZA 2017.G..doc)

(Microsoft Word - GODI\212NJI IZVJE\212TAJ O IZVR\212ENJU PRORA\310UNA OB ZA 2017.G..doc) REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA OPĆINA BRINJE OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 400-08/18-01/01 UR.: 2125/04-18-02 Brinje, 29. ožujka 2018. godine Na temelju članka 108.,110. i 112. Zakona o proračunu (N/N

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET ISSN 1334-3785 SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA,

Више

G O D I Š N J I O B R A Č U N

G O D I Š N J I      O B R A Č U N KLASA :551-06/03-01/01 URBROJ: REPUBLIKA 2186/016-01-03 HRVATSKA Lepoglava, VARAŽDINSKA 30.10.2003. ŽUPANIJA GRAD LEPOGLAVA Antuna Mihanovića 12 42250 Lepoglava G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J O IZVRŠENJU

Више

sluzbene vijesti br.10.indd

sluzbene vijesti br.10.indd SLU@BENI LIST GRADA SAMOBORA - BROJ 10 GOD. LXIII. - 30. 12. 2017. KAZALO AKTI GRADONAČELNIKA 1. ODLUKA o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Grada Samobora za 2018. godinu...............................

Више

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca godi

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca godi OBRAZLOŽENJE A I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca 2015. godine Proračun Grada Daruvara za koji ukupno iznosi 36.100.353 kn prihodi

Више

BILJEŠKE Bilješka br. 1 Ukupni prihodi za razdoblje siječanj-prosinac godine iznose ,22 kuna i za 1,22% su manji u odnosu na isto razd

BILJEŠKE Bilješka br. 1 Ukupni prihodi za razdoblje siječanj-prosinac godine iznose ,22 kuna i za 1,22% su manji u odnosu na isto razd BILJEŠKE Bilješka br. 1 Ukupni prihodi za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine iznose 17.621.292,22 kuna i za 1,22% su manji u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Ukupni rashodi iznose 17.754.783,61

Више

GODINA XIX Vukovar, 1. listopada Broj 9 AKTI GRADSKOG VIJEĆA Temeljem članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ( Narodne no

GODINA XIX Vukovar, 1. listopada Broj 9 AKTI GRADSKOG VIJEĆA Temeljem članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ( Narodne no GODINA XIX Vukovar, 1. listopada 019. Broj 9 AKTI GRADSKOG VIJEĆA Temeljem članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/08, 136/1 i 15/15) i članka 3. stavak 1.

Више

Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»

Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (» Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika

Више

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada Broj 7 ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Po

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada Broj 7 ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Po SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada 2014. Broj 7 ISSN 1332-9626 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica

Више

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU Na temelju odredbi

Више

Microsoft Word - 05-Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna OBŽ za i projekcija za i i Odluke o izm

Microsoft Word - 05-Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna OBŽ za i projekcija za i i Odluke o izm REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016.

Више

Godina III

Godina III Godina XXI Beli Manastir, 29. ožujka 2019. godine Broj 4 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA Str. Str. 19. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2018.

Више

IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHO

IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHO IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac 2014. godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Више

2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Si

2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Si 2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja 2019. GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za godinu za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. godine

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA BROJ: 7 Godina XXIII Varaždin, 29. rujna List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D

ISSN SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA BROJ: 7 Godina XXIII Varaždin, 29. rujna List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D ISSN 1334-3769 SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA 2016. BROJ: 7 Godina XXIII Varaždin, 29. rujna 2016. List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 93. Izmjene i dopune Proračuna

Више

Na temelju odredbe članka 32

Na temelju odredbe članka 32 Službeni glasnik SLUŽBENO GLASILO OPĆINE ČAĐAVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Godina XXIII Čađavica, 28. rujna 2016. Broj 6. S a d r ž a j AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA stranica 1. Odluka o usvajanju polugodišnjeg

Више

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: /15-01/8 Urbroj: 2178/05-02/15-2 Gundinci, 19. lipnja

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: /15-01/8 Urbroj: 2178/05-02/15-2 Gundinci, 19. lipnja REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: 400-08/5-0/8 Urbroj: 78/05-0/5- Gundinci, 9. lipnja 05. godine Na temelju odredbe članka 0. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Више

Broj travnja SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Zaključak o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i

Broj travnja SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Zaključak o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i Broj 2. www.jakovlje.hr 01. travnja 2019. SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Zaključak o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika 2.

Више

Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 47. s

Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 47. s Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 11. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/8, 136/12 i 15/15) te članka 47. stavka 1. točka 6. Statuta Grada Korčule ("Službeni glasnik

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET ISSN 1334-3785 SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA,

Више

Broj: 8 - GOD. MMXVIII Krapina, List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1. Zak

Broj: 8 - GOD. MMXVIII Krapina, List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1. Zak Broj: 8 - GOD. MMXVIII. 2018. Krapina, 21.12.2018. List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi ISSN 1845-7711 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na pokretanje

Више

Broj 5/ Glasnik Općine Lasinja

Broj 5/ Glasnik Općine Lasinja GLASNIK OPĆINE LASINJA SLUŽBENO GLASILO OPĆINE LASINJA Izlazi prema potrebi Broj 5. Godina IV. Lasinja, S A D R Ž A J OPĆINSKO VIJEĆE Str. - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lasinja

Више

glasnik indd

glasnik indd Broj 4. Godina XXII. 22. srpnja 2015. SADRŽAJ 1. Odluka o odabiru zakupitelja nekretnine DV Pušća i organiziranje rada dječjeg vrtića ; 2. Odluka o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovne škole

Више

Financijski plan IT-a xls

Financijski plan IT-a xls PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA TURIZAM, ZAGREB RKP: OIB: 3068 10264179101 Račun iz rač. plana NAZIV Plan za 2016. Izvor 31 Izvor

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax:

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax: SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac tel: 7-400, fax: 7-7 e-mail: grad.ozalj@ozalj.hr web adresa: www.ozalj.hr

Више

pr_ras_w_rpt_54.rpt

pr_ras_w_rpt_54.rpt IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018 godine Obrazac: PR-RAS Datum:29.1.2019 GRAD ZAGREB Vrijeme: 13:25 Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ

Више

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( Narodne novine broj 24/13)

Више

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA S PROJEKCIJAMA ZA I GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB:

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA S PROJEKCIJAMA ZA I GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB: PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB: 3050 11986338639 Račun iz rač. plana NAZIV Plan za 2016. Izvor

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

Microsoft Word - Uvod

Microsoft Word - Uvod Na temelju članka 60. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16) i članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba

Више

BILANCA stanje na dan 31. prosinca godine Obrazac BIL VP 152 Obveznik: RKP: 24711, MB: Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje do

BILANCA stanje na dan 31. prosinca godine Obrazac BIL VP 152 Obveznik: RKP: 24711, MB: Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje do BILANCA stanje na dan 31. prosinca 2015. godine Obrazac BIL VP 152 Obveznik: RKP: 24711, MB: 03224244 Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra 10298 Bistra, Bolnička 21 Razina:

Више

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019. 1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA VARAŽADINA ZA RAZDOBLJE

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 31823, MB: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE SLAN

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 31823, MB: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE SLAN IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 176

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 176 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8531 Opće srednje obrazovanje iznosi

Више

(Godi\232nji financijski izvje\232taj 2015.xls)

(Godi\232nji financijski izvje\232taj 2015.xls) IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje iznosi u

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine RKP: 320

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine RKP: 320 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 17878, MB: Poljoprivredno-prehrambena škola 3400

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 17878, MB: Poljoprivredno-prehrambena škola 3400 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno

Више

Remote Desktop Redirected Printer Doc

Remote Desktop Redirected Printer Doc PUČKO OTVORENO UČILIŠTE Datum: 15.01.2016 OIB: 30539824321 REALIZACIJA PRORAČUNA Od 01.01.2015 do 31.12.2015 Vrijeme: 13:47 VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 2.604.500,00 2.351.529,12

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 06427, MB: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 06427, MB: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n. Račun iz rač. plana za razdoblje

Више

Grad Prelog Proračun Grada Preloga za godinu VODIČ ZA GRAĐANE Prelog, prosinac godine

Grad Prelog Proračun Grada Preloga za godinu VODIČ ZA GRAĐANE Prelog, prosinac godine Grad Prelog Proračun Grada Preloga za 2018. godinu VODIČ ZA GRAĐANE Prelog, prosinac 2017. godine Poštovane građanke i građani Grada Preloga, Pred Vama se nalazi Vodič za građane Proračuna Grada Preloga

Више

Fin izvjest I-XII 2014.xls

Fin izvjest  I-XII 2014.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 02493, MB: 03328686 SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA Razina:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i članka 31. Statuta Općine Dekanovec (Službeni glasnik

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD VRLIKA PRORAČUN U MALOM VODIČ ZA GRAĐANE godina

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD VRLIKA PRORAČUN U MALOM VODIČ ZA GRAĐANE godina REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD VRLIKA PRORAČUN U MALOM VODIČ ZA GRAĐANE 2018. godina Vrlika, Siječanj 2018. godine Poštovane Vrličanke i Vrličani, Pred Vama se nalazi Proračun u

Више

SADRŢAJ: Broj 8/ rujna AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA ( 7. sjednica Gradskog vijeća odrţana 5. rujna 2018.) 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

SADRŢAJ: Broj 8/ rujna AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA ( 7. sjednica Gradskog vijeća odrţana 5. rujna 2018.) 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ SADRŢAJ: Broj 8/2018. 13. rujna 2018. AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA ( 7. sjednica Gradskog vijeća odrţana 5. rujna 2018.) 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proraĉuna Grada Paga za 2018. godinu.2

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 01484, MB: URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSK

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 01484, MB: URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSK IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 11, Razdjel: 095 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

Prorac.xls

Prorac.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje Račun iz rač. plana za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca

Више

Srijeda, 13. rujna GLASNIK«Broj 7 Stranica 541 Petak, 30. lipnja 2017.»SLUŽBENI GLASNIK«Broj 5 Stranica 541 GLASNIK G

Srijeda, 13. rujna GLASNIK«Broj 7 Stranica 541 Petak, 30. lipnja 2017.»SLUŽBENI GLASNIK«Broj 5 Stranica 541 GLASNIK G Srijeda, 13. rujna 2017.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 7 Stranica 541 Petak, 30. lipnja 2017.»SLUŽBENI GLASNIK«Broj 5 Stranica 541 SLU@BENI GLASNIK SLU@BENO GLASILO GRADA VINKOVACA ISSSN 1846-0887 7 VINKOVCI,

Више

Broj 6. Godina XXI. 24. studeni SADRŽAJ 1. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Pušća za razdoblje od

Broj 6. Godina XXI. 24. studeni SADRŽAJ 1. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Pušća za razdoblje od Godina XXI. 24. studeni 2014. SADRŽAJ 1. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Pušća za razdoblje od 01.01.- 30.06.2014. godine; 2. Zaključak o doznaci financijskih sredstava

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 304

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 304 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 331

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 331 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8621 Djelatnosti opće medicinske

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 41013, MB: DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA SUKO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 41013, MB: DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA SUKO IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 188

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 188 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje

Више

1. Izvještaj o korištenju proračunske pričuve U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja godine iz sredstava Proračunske pričuve proračuna Grada

1. Izvještaj o korištenju proračunske pričuve U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja godine iz sredstava Proračunske pričuve proračuna Grada 1. Izvještaj o korištenju proračunske pričuve U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine iz sredstava Proračunske pričuve proračuna Grada isplaćena su sredstva kako slijedi: Donositelj odluke

Више

PFR ZR proracun_pravni_fakultet.xls

PFR ZR proracun_pravni_fakultet.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 02217, MB: 03328562 PRAVNI FAKULTET RIJEKA Razina: 11,

Више

Prorac (version 1).xls

Prorac (version 1).xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 14275, MB: 03102882 OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR Razina: 31,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 060

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 060 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 06099, MB: 03220338 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Razina:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 37603 Razina: 22, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

PR RAS UKUPNI 2015.xls

PR RAS UKUPNI 2015.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Obveznik: RKP: 29453, MB: 03393585 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Више

Proracun DV_2014.xls

Proracun DV_2014.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 25273, MB: 03272117 Dječji vrtić MALI PRINC Razina: 21,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 019

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 019 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 01923, MB: 03283097 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET

Више

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 34049, MB: 02562154 GRAD BJELOVAR Razina: 22, Razdjel:

Више