На основу чл

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу чл"

Транскрипт

1 ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ ГОЧ КРАЉЕВО БРОЈ: 512/1 ДАТУМ: гпд. КРАЉЕВО На пснпву чл Закпна п јавним набавкама ( Сл.гл.Републике Србије бр 124/12, 14/15 и 68/15), и Извештаја п стручнпј пцени у ппступку избпра најппвпљнијег ппнуђача Кпмисије за јавне набавке, директпр Дечјег пдмаралиша ГОЧ Краљевп, на предлпг Кпмисије, дпнпси О Д Л У К У Дпдељује се угпвпр ппнуђачу ИНТЕРКОМЕРЦ д.п.п Рача, на пснпву ппнуде брпј 793/1 пд гпдине, а у ппступку Јавне набавке брпј 3/ партија 6 брашнп, шећер, уље и пстали прехрамбени артикли О б р а з л п ж е о е Наручилац је дана гпдине дпнеп пдлуку п ппкретаоу птвпренпг ппступка бр.160/1, за јавну набавку прехрамбених артикала Партија 6 Брашнп, шећер, уље и пстали прехрамбени артикли. За наведену јавну набавку наручилац је пбјавип јавни ппзив и тендерску дпкументацију за дпстављаое ппнуда свих заинтереспваних кандидата. Дп истека рпка за ппднпшеое ппнуда на адресу наручипца приспеле су 4(четири) ппнуде. Накпн спрпведенпг птвараоа ппнуда Кпмисија за јавне набавке је приступила стручнпј пцени ппнуда и сачинила извештај п истпм. У извештају п стручнпј пцени ппнуда бр. 511/1 пд гпдине, Кпмисија за јавне набавке је кпнстатпвала следеће: 1) Врста предмета јавне набавке: Дпбра 1) Ппдаци п јавнпј набавци: ОРН Укупна прпцеоена вреднпст јавне набавке је ,00 динара (без ПДВ-а) Предмет јавне набавке Прехрамбени артикли-партија ЈНВВ 3/2018 Партија 6 Брашнп, шећер, уље и пстали прехрамбени артикли Редни брпј јавне набавке 3/2018 Прпцеоена вреднпст јавне набавке (без ПДВ-а)- Партија 6 Брашнп, шећер, уље и пстали прехрамбени артикли ,00 динара 1

2 2) Укупан брпј ппднетих ппнуда: 4 (четири) Назив/име ппнуђача Благпвремене ппнуде /1 ИЛА ПРОМЕТ д.п.п. Чачак Неблагпвремене ппнуде /1 ИНТЕРКОМЕРЦ Рача /1 ХЕЛГА д.п.п-краљевп /1 ГАЛА ПРОМЕТ д.п.п. Краљевп 3) Називи, пднпснп имена ппнуђача чије су ппнуде пдбијене и разлпзи за оихпвп пдбијаое: 793/1 ИЛА ПРОМЕТ д.п.п. Чачак Ппнуда 793/1 ИЛА ПРОМЕТ д.п.п. Чачак је неприхватљива из разлпга штп ппнуђач није дпставип тражену дпкументацију и тп: Изјава ппнуђача п испуоенпсти услпва за учешће у ппступку ЈН чл. 75 и 76. ЗЈН, Изјаву п намери издаваоа средстава пбезбеђеоа,меничнп пвлашћеое/писмп за дпбрп извршеое ппсла. 4) Критеријум за пцеоиваое ппнуде је екпнпмски најппвљнија ппнуда:. елемент критеријума - цена брпј ппндера елемент критеријума квалитет брпј ппндера 40 МЕТПДПЛПГИЈА ПЦЕОИВАОА ППНУДА ЦЕНА-највише60 ппндера Наручилац је за елемент критеријума-цена предвидеп следећу фпрмулу: (најппвпљнијацена/цена х ппндер = брпјбпдпва) најнижа ппнуђена цена цена ппнуде кпја се рангира Ппнуђач 793/1 ИЛА ПРОМЕТ д.п.п. Чачак је ппнудип цену пд 1.555,010,00 динара без ПДВ-а. пднпснп ,00 дин. са ПДВ-пм Ппнуђач 796/1 ИНТЕРКОМЕРЦ Рача је ппнудип цену пд динара без ПДВ-а. пднпснп ,70 дин. са ПДВ-пм. 2

3 Ппнуђач 798/1 ХЕЛГА д.п.п-краљевп је ппнудип цену пд ,00 динара без ПДВ-а. пднпснп ,00 дин. са ПДВ-пм Ппнуђач 800/1 ГАЛА ПРОМЕТ д.п.п. Краљевп је ппнудип цену пд ,00 динара без ПДВ-а, пднпснп ,00 дин. а ПДВ-пм. Накпн рацунске прпвере утврђена је грешка у укупнум изнпсу цене без ПДВ-а. Дпписпм 503/1 пд гпд. ппнуђачу 800/1 ГАЛА ПРОМЕТ д.п.п. Краљевп тражена је сагласнпст за исправку грешака. Дпписпм 871/1 пд гпд ппнуђача ГАЛА ПРОМЕТ д.п.п. Краљевп, дата је сагласнпст за исправку грешака.ппсле исправке ппнуђена ценаа изнпси ,00 без ПДВ-а, пднпснп ,00 са ПДВ-пм. Ппнуђач 796/1 ИНТЕРКОМЕРЦ Рача је у складу са чланпм 77. Став 4. Закпна и услпвима из кпнкурсне дпкументације, испуоенпст пбавезних и дпдатних услпва дпказап дпстављаоем Изјаве, Образац 2. Ппнуђач ИНТЕРКОМЕРЦ Рача је регисрпван у регистру ппнуђача БПН 956/2013 пд гпд Ппнуђач ХЕЛГА д.п.п-краљевп је у складу са чланпм 77. Став 4. Закпна и услпвима из кпнкурсне дпкументације, испуоенпст пбавезних и дпдатних услпва дпказап дпстављаоем Изјаве, Образац 2. Ппнуђач је за испуоенпст пбавезних услпва дпставип у свпјпј ппнуди. Ппнуђач 800/1 ГАЛА ПРОМЕТ д.п.п. Краљевп је у складу са чланпм 77. Став 4. Закпна и услпвима из кпнкурсне дпкументације, испуоенпст пбавезних и дпдатних услпва дпказап дпстављаоем Изјаве, Образац 2. Ппнуђач ГАЛА ПРОМЕТ д.п.п. Краљевп је регистрпван у регистар ппнуђача брпј БПН 1665/2013 пд и на тај начин дпказап испуоенпст услпва. Применпм гпре наведене фпрмуле наручилац је дпшап дп следећег резултата: Ппнуђач ИНТЕРКОМЕРЦ д.п.п Рача = 60,00 ппндера Ппнуђач ХЕЛГА д.п.п Краљевп: = 39,52 ппндера ,00 3

4 Ппнуђач ГАЛА ПРОМЕТ д.п.п. Краљевп = 51,28 ппндера ,00 КВАЛИТЕТ-највише40 ппндера Наручилац је за елемент критеријума-квалитет предвидеп следећи начин: Тражениквалитет - 40 ппндера Ппнуђениеквивалентиза 1 артикал 30 ппндера Ппнуђениеквивалентиза 2-4 артикла 20 ппндера Ппнуђениеквивалентиза 5 и вишеартикала 10 ппндера У фази стручне пцене ппнуда,увидпм у Образац структуре ппнуђене цене, у кплпну 8. Назив прпизвпђача, кпмисија кпнстатује следеће: - Ппнуђач ИНТЕРКОМЕРЦ д.п.п Рача ппнудип је тражени квалитет за све артикле и дпбија 40 ппндера за елемент критеријума-квалитет - Ппнуђач ХЕЛГА д.п.п.краљевп ппнудип је тражени квалитет за све артикле и дпбија 40 ппндера за елемент критеријума-квалитет - Ппнуђач ГАЛА ПРОМЕТ д.п.п.краљевп ппнудип је тражени квалитет за све артикле и дпбија 40 ппндера за елемент критеријума-квалитет РЕЗУЛТАТИ Назив ппнуђача Елементи критеријума /1 ИНТЕРКОМЕРЦ Рача Цена Квалитет Укупнп ппндера 60,00 40,

5 2. 798/1 ХЕЛГА д.п.п. Краљевп /1 ГАЛА ПРОМЕТ д.п.п. Краљевп 39,52 40,00 79,52 51,28 40,00 91,28 5) Назив, пднпснп име ппнуђача чија је ппнуда најппвпљнија: Кпмисија, ппсле стручне пцене ппнуда, кпнстатује да је најппвпљнија ппнуда ппнуђача бр.796/1 пд гпд. ИНТЕР-КОМЕРЦ д.п.п.- РАЧА, Ул. Краља Александра Карађпрђевића бр.32, Рача (крагујевачка) ПИБ МБ , Бр. Рачуна кпд Директне банке, кпга заступа Немаоа Петрпнијевић. и предлаже наручипцу оегпв избпр. Одгпвпрнп лице наручипца прихватилп је предлпг Кпмисије за јавне набавке п избпру најппвпљније ппнуде, те је на пснпву закпнскпг пвлашћеоа дпнелп пдлуку п дпдели угпвпра кпјпм се ппнуда бр. 796/1 пд гпдине, ппнуђача ИНТЕРКОМЕРЦ д.п.п Рача - бира кап најппвпљнија. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Прптив пве пдлуке ппнуђач мпже ппднети захтев за заштиту права у рпку пд 10 (десет) дана пд пбјављиваоа Одлуке на Ппрталу јавних набавки. Захтев за заштиту права ппднпси се наручипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републичкпј кпмисији. Одгпвпрнп лице, Иван Милић с.р 5

Центар за културу ''Влада Дивљан''

Центар за културу ''Влада Дивљан'' Центар за културу Влада Дивљан Митрппплита Петра бр. 8, Бепград Брпј: ППЈН 3-6/19 Датум: 22.01.2019. гпдине www.ckvladadivljan.rs КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВПЂЕОА ППЗПРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ ЉУБАВНЕ

Више

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/450 Датум На основу члана

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/450 Датум На основу члана Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/450 Датум 27.03.2019. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Брпј: 3286-5/15 Датум: 03.03.2015. КПНКУРСНA ДПКУМЕНТАЦИЈA ЈКП ''ИНФПРМАТИКА'' НПВИ САД Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3 ЈАВНА НАБАВКА ДПБАРА ГПРИВП ЗА ВПЗИЛА ПТВПРЕНИ ППСТУПАК ЈН 10/15 ПП Mарт 2015. Гпдине

Више

MergedFile

MergedFile Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/538 Датум 11.05.2017. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''

Више

Универзитет у Новом Саду

Универзитет у Новом Саду Republika Srbija AP Vojvodina Univerzitet u Novom Sadu Tehnički fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin, Đure Đakovića bb www.tfzr.uns.ac.rs Tel.023/550-515 faks: 023/550-520 PIB: 101161200 КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА

Више

Универзитет у Новом Саду

Универзитет у Новом Саду Republika Srbija AP Vojvodina Univerzitet u Novom Sadu Tehnički fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin, Đure Đakovića bb www.tfzr.uns.ac.rs Tel.023/550-515 faks: 023/550-520 PIB: 101161200 КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ На пснпву члана 58. став 1. тачка 3. Статута Демпкратске странке, Надзпрни пдбпр Демпкратске странке на I редпвнпј седници пдржанпј 09. пктпбра 2014. гпдине, дпнеп је П П С Л П В Н И К П Р А Д У НАДЗПРНПГ

Више

Proces remonta

Proces remonta ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' Број: Д-62018-6 Датум: 15.03.2018. ЛОЗНИЦА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 1242012, 142015, 682015), в.д. директора наручиоца

Више

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ППШТИНА БПЈНИК КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ Бр. 404-30/19 Услуга стручнпг надзпра над извпђеоем радпва на дпградои ПУ Ђука Динић у Бпјнику Датум пбјављиваоа: Рпк за дпстављаое

Више

Кпмисија за расппделу бучетских средстава за дптације црквама и верским заједницама ппщтине Нпва Варпщ, на пснпву шлана 32. став 6. Закпна п црквама и

Кпмисија за расппделу бучетских средстава за дптације црквама и верским заједницама ппщтине Нпва Варпщ, на пснпву шлана 32. став 6. Закпна п црквама и Кпмисија за расппделу бучетских средстава за дптације црквама и верским заједницама ппщтине Нпва Варпщ, на пснпву шлана 32. став 6. Закпна п црквама и верским заједницама ( Сл.гласник РС, бр. 36/2006.),

Више

ć На пснпву члана 12. Статута Фпндације Инпваципни центар Баоа Лука (у даљем тексту: ИЦБЛ), Управни пдбпр Фпндације Инпваципни центар Баоа Лука, дпнпс

ć На пснпву члана 12. Статута Фпндације Инпваципни центар Баоа Лука (у даљем тексту: ИЦБЛ), Управни пдбпр Фпндације Инпваципни центар Баоа Лука, дпнпс На пснпву члана 12. Статута Фпндације Инпваципни центар Баоа Лука (у даљем тексту: ИЦБЛ), Управни пдбпр Фпндације Инпваципни центар Баоа Лука, дпнпси: Правилник о провођењу пројекта ИТ Преквалификација

Више

Универзитет у Новом Саду

Универзитет у Новом Саду Republika Srbija AP Vojvodina Univerzitet u Novom Sadu Tehnički fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin, Đure Đakovića bb www.tfzr.uns.ac.rs Tel.023/550-515 faks: 023/550-520 PIB: 101161200 КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Брпј: 23669-7/17 Дана: 24.11.2017. КПНКУРСНA ДПКУМЕНТАЦИЈA За набавку дпбара ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ПРПЩИРЕОЕ ППСТПЈЕЋЕГ СТПРИЧ СИСТЕМА ЈН 56/17 МВ Нпвембар, 2017. гпдине Кпнкурсна дпкументација

Више

ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА INSTITUTE FOR PLANT PROTECTION И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ AND ENVIRONMENT Београд, Србија Belgrade, Republic of Serbia Тео

ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА INSTITUTE FOR PLANT PROTECTION И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ AND ENVIRONMENT Београд, Србија Belgrade, Republic of Serbia Тео Бепград, 09.03.2015. гпдине Предмет: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈН 1/2015 У Кпнкурснпј дпкументацији за ппступак јавне набавке дпбара мале вреднпсти брпј 1/2015 (набавка хемијских прпизвпда),

Више

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ НАБАВКА УСЛУГА УСЛУГЕ ШТАМПЕ ЗА ППТРЕБЕ ПРПЈЕКТА MP 1206 БРПЈ ЈНМВ 23/15 УКУПНП СТРАНА:

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ НАБАВКА УСЛУГА УСЛУГЕ ШТАМПЕ ЗА ППТРЕБЕ ПРПЈЕКТА MP 1206 БРПЈ ЈНМВ 23/15 УКУПНП СТРАНА: КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ НАБАВКА УСЛУГА УСЛУГЕ ШТАМПЕ ЗА ППТРЕБЕ ПРПЈЕКТА MP 1206 БРПЈ ЈНМВ 23/15 УКУПНП СТРАНА: 29 ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ I Нпви Сад, фебруар 2015. гпдине

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ ППШТИНСКА УПРАВА ПРИБПЈ ПРИБПЈ НАБАВКА И ИСППРУКА ДВА ПУТНИЧКА ВПЗИЛА ЗА ППТРЕБЕ ПРПЈЕКТА "МИ БРИНЕМП П СТАРИМА" ЗА ППШТИНЕ ПРИБПЈ И ПРИЈЕППЉЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 06- Рпк за

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Брпј: 4054-7/18 Дана: 23.02.2018. КПНКУРСНA ДПКУМЕНТАЦИЈA Набавка услуга ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ - CLIPPING - ЈН 05/18 МВ Фебруар, 2018. гпдине Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку мале вреднпсти

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Брпј: 3905-7/19 Датум: 22.02.2019. ЈКП ''ИНФПРМАТИКА'' НПВИ САД Булевар цара Лазара 3, Нпви Сад КПНКУРСНA ДПКУМЕНТАЦИЈA За јавну набавку услуге УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАОА РАДНИКА У птвпренпм ппступку ЈН 11/19

Више

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА Број набавке:1.1.22.-2016 - I. НАСЛПВНА СТРАНА - На пснпву шлана 2. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва ( Сл. гласник

Више

Microsoft Word - 9_ODLUKA O DODELI UGOVORA

Microsoft Word - 9_ODLUKA O DODELI UGOVORA УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ Булевар краља Александра 73 11000 Београд, Телефон (011) 321-86-06, Телефакс (011) 337-02-23 Рачун 840-1437666-41 Управа за трезор Палилула ПИБ 100251144 Mат.бр.

Више

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА за ппступак јавне набавке дпбара мале вреднпсти брпј 4/2015 за пптребе наручипца Института за заштиту биља и живптну средину,

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА за ппступак јавне набавке дпбара мале вреднпсти брпј 4/2015 за пптребе наручипца Института за заштиту биља и живптну средину, КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА за ппступак јавне набавке дпбара мале вреднпсти брпј 4/2015 за пптребе наручипца Института за заштиту биља и живптну средину, Бепград ( брпј страна 1-36 ) Бепград, маj 2015. гпдине

Више

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА за ппступак јавне набавке дпбара мале вреднпсти брпј 1/2015 за пптребе наручипца Института за заштиту биља и живптну средину,

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА за ппступак јавне набавке дпбара мале вреднпсти брпј 1/2015 за пптребе наручипца Института за заштиту биља и живптну средину, КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА за ппступак јавне набавке дпбара мале вреднпсти брпј 1/2015 за пптребе наручипца Института за заштиту биља и живптну средину, Бепград ( брпј страна 1-36 ) Бепград, март 2015. гпдине

Више

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГЕ ПРЕВПЗА РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГЕ ПРЕВПЗА РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ Брпј: 020-30-8/4 Дана: 04.02.2019. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГЕ ПРЕВПЗА РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 8/19 Нпви Сад, фебруар 2019. гпдине 1/49 На пснпву

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Брпј: 020-30-31/4 Дана: 09.07.2018. гпдине К П Н К У Р С Н А Д П К У МЕ Н Т А Ц И Ј А ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБАРА СПЕКТРПФПТПМЕТАР - ПТВПРЕНИ ППСТУПАК - РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ППСФ 31/18 jул 2018. гпдине Конкурсна

Више

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА ТПНЕРИ ЗА КYOCERA ШТАМПАЧЕ И ФПТПКППИР

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА ТПНЕРИ ЗА КYOCERA ШТАМПАЧЕ И ФПТПКППИР Брпј: 020-30-23/4 Дана: 22.02.2019. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА ТПНЕРИ ЗА КYOCERA ШТАМПАЧЕ И ФПТПКППИРЕ РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 23/19 Нпви Сад, фебруар 2019.

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Брпј: 678-8/15 Датум: 16.07.2015. ЈКП ''ИНФПРМАТИКА'' НПВИ САД Булевар цара Лазара 3, Нови Сад КПНКУРСНA ДПКУМЕНТАЦИЈA за признаваое квалификације ппднпсипцима пријава у првпј фази рестриктивнпг ппступка

Више

На основу члана 136

На основу члана 136 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА САВЕТ ФАКУЛТЕТА Брпј: 01-5566/7-3 Дана: 20.05.2016. гпдине Крагујевац На пснпву члана 37. став 1. алинеја 13. Статута Факултета медицинских наука, Савет

Више

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБРА УРЕЂАЈ ЗА ПРЕЧИШЋАВАОЕ ВПДЕ НА БАЗИ РЕВ

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБРА УРЕЂАЈ ЗА ПРЕЧИШЋАВАОЕ ВПДЕ НА БАЗИ РЕВ Брпј: 020-30-32/4 Дана: 25.09.2017. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБРА УРЕЂАЈ ЗА ПРЕЧИШЋАВАОЕ ВПДЕ НА БАЗИ РЕВЕРСНЕ ПСМПЗЕ РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 32/17 Нпви Сад,

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Брпј: 24080-7/18 Дана: 24.10.2018. ЈКП ''ИНФПРМАТИКА'' НПВИ САД Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3 КПНКУРСНA ДПКУМЕНТАЦИЈA Набавка услуга ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ПБНПВА VMware ПСНПВНЕ ППДРШКЕ И ПРЕТПЛАТНИЧКПГ

Више

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/959 Датум На основу члана

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/959 Датум На основу члана Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/959 Датум 28.11.2016. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Брпј: 6815-7/18 Дана: 04.04.2018. КПНКУРСНA ДПКУМЕНТАЦИЈA Набавка услуга ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ - МПБИЛНА ТЕЛЕФПНИЈА- ЈН 12/18 МВ Април, 2018. гпдине 1/ 30 На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Брпј: 020-30-34/4 Дана: 25.06.2018. гпдине К П Н К У Р С Н А Д П К У МЕ Н Т А Ц И Ј А ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБАРА ДЕНЗИМЕТАР (ХИДРПСТАТИЧКА ВАГА) АУТПМАТСКИ УРЕЂАЈ ЗА ПДРЕЂИВАОЕ ГУСТИНЕ ШИРЕ, ВИНА И ДЕСТИЛАТА,

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Брпј: 3906-7/19 Дана: 20.02.2019. КПНКУРСНA ДПКУМЕНТАЦИЈA Набавка услуга ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА ШТАМПЕ И КПВЕРТИРАОА ПБЕЗБЕЂИВАОЕ КПНТИНУИТЕТА ППСЛПВАОА, ЈН 10/19 МВ Фебруар, 2019. гпдине

Више

Брпј: /3 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА МЕШАЛИЦА VORTEX РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ

Брпј: /3 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА МЕШАЛИЦА VORTEX РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ Брпј: 020-1434/3 Дана: 07.10.2016. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА МЕШАЛИЦА VORTEX РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 23/16 Нпви Сад, пктпбар 2016. гпдине 1/31 На пснпву

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Брпј: 020-30-48/4 Дана: 24.07.2019. гпдине К П Н К У Р С Н А Д П К У МЕ Н Т А Ц И Ј А ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБАРА РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ППРЕМА ЗА ППТРЕБЕ ПРПЈЕКТА POLYBIOSKIN -ПТВПРЕНИ ППСТУПАК- (РЕДНИ БРПЈ

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕПГРАД ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП УПРАВА ГРАДСКЕ ППШТИНЕ БАРАЈЕВП Пдељеое за планираое инвестиције и развпј Брпј ЈН: VIII-02 404-22/2018 Б а р а ј е в п КПНКУРСНA ДПКУМЕНТАЦИЈA ГП

Више

MergedFile

MergedFile Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/52 Датум 19.01.2018. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.

Више

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2015 КОНКУРСНА Специјална бплница»свети САВА«СРБ - 11000 Бепград, Немаоина бр.2 тел/фах: 011/2066-800; 011/6642-014 ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА - јавна

Више

Брпј: /11 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА ТПНЕРИ РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 7/18 ПР

Брпј: /11 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА ТПНЕРИ РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 7/18 ПР Брпј: 020-30-7/11 Дана: 05.01.2018. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА ТПНЕРИ РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 7/18 ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ I Нпви Сад, јануар 2018. гпдине 1/54

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Брпј: 020-30-49/4 Дана: 24.07.2019. гпдине К П Н К У Р С Н А Д П К У МЕ Н Т А Ц И Ј А ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБРА ЛАБПРАТПРИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ППТРЕБЕ ПРПЈЕКТА ''POLYBIOSKIN'' - ПТВПРЕНИ ППСТУПАК - РЕДНИ БРПЈ

Више

Microsoft Word - odluka o dodeli ugovora _2_

Microsoft Word - odluka o dodeli ugovora _2_ Наручилац Адреса Место Број одлуке Датум Завод за стоматологију Крагујевац Змај Јовина 32 Крагујевац 1572/5 09.12.2016.год. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник РС бр. 124/2012,14/15

Више

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ПП МЕРИ РЕДНИ

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ПП МЕРИ РЕДНИ Брпј: 020-30-38/4 Дана: 20.06.2019. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ПП МЕРИ РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 38/19 Нпви Сад, јун, 2019. гпдине

Више

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА - НАМЕШТАЈ ЗА ППРЕМАОЕ ПРПСТПРИЈА ФАКУ

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА - НАМЕШТАЈ ЗА ППРЕМАОЕ ПРПСТПРИЈА ФАКУ Брпј: 020-30-67/4 Дана: 26.11.2018. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА - НАМЕШТАЈ ЗА ППРЕМАОЕ ПРПСТПРИЈА ФАКУЛТЕТА, РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 67/18 Нпви Сад, нпвембар

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Брпј: 21898-7/18 Дана: 11.10.2018. КПНКУРСНA ДПКУМЕНТАЦИЈA ЈКП ''ИНФПРМАТИКА'' НПВИ САД Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ПДРЖАВАОЕ МРЕЖНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЈН 33/18 МВ Пктпбар

Више

Брпј: /3 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА АББЕПВ РЕФРАКТПМЕТАР СА ПРАТЕЋПМ ППРЕМП

Брпј: /3 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА АББЕПВ РЕФРАКТПМЕТАР СА ПРАТЕЋПМ ППРЕМП Брпј: 020-1693/3 Дана: 17.11.2016. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА АББЕПВ РЕФРАКТПМЕТАР СА ПРАТЕЋПМ ППРЕМПМ ЗА ПДРЕЂИВАОЕ ИНДЕКСА РЕФРАКЦИЈЕ ПРПИЗВПДА НАФТЕ

Више

Наручилац: Предшколска установа „Моје детињство“

Наручилац: Предшколска установа „Моје детињство“ У складу са чланом 108. и 109. Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 2893/1 од 23.07.2018. године Комисије за јавну

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Брпј: 2980-7/19 Датум: 08.02.2019. ЈКП ''ИНФПРМАТИКА'' НПВИ САД Булевар цара Лазара 3, Нпви Сад КПНКУРСНA ДПКУМЕНТАЦИЈA За јавну набавку дпбара ХАРТИЈЕ И ПБРАСЦИ ЗА ПБЈЕДИОЕНУ НАПЛАТУ У птвпренпм ппступку

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Брпј: 020-30-46/7 Дана: 24.09.2018. гпдине К П Н К У Р С Н А Д П К У МЕ Н Т А Ц И Ј А ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБРА УЛТРАСПНИЧНИ ХПМПГЕНИЗЕР - ПТВПРЕНИ ППСТУПАК - РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ППУХ 46/18 ПРEЧИШЋEН TEКСT

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Брпј: 020-30-54/4 Дана: 30.10.2018. гпдине К П Н К У Р С Н А Д П К У МЕ Н Т А Ц И Ј А ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБРА УНИВЕРЗАЛНИ МИКСЕР СА ДУПЛИКАТПРСКПМ ППСУДПМ- ПТВПРЕНИ ППСТУПАК - РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ППУМ 54/18

Више

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА ЩТАМПAОЕ УЧБЕНИШКПГ МАТЕРИЈАЛА ПРАКТИК

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА ЩТАМПAОЕ УЧБЕНИШКПГ МАТЕРИЈАЛА ПРАКТИК Брпј: 020-30-11/4 Дана: 24.01.2019. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА ЩТАМПAОЕ УЧБЕНИШКПГ МАТЕРИЈАЛА ПРАКТИКУМ ИЗ ПРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ ТЕПРИЈСКЕ ПСНПВЕ И РАДНА СВЕСКА,

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕПГРАД ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП УПРАВА ГРАДСКЕ ППШТИНЕ БАРАЈЕВП Пдељеое за планираое инвестиције и развпј Брпј: VIII-02 404-148/2018 Барајевп КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА Градске ппщтине

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕПГРАД ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП УПРАВА ГП БАРАЈЕВП Пдељеое за планираое инвестиције и развпј Брпј: VIII /2018 Б а р а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕПГРАД ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП УПРАВА ГП БАРАЈЕВП Пдељеое за планираое инвестиције и развпј Брпј: VIII /2018 Б а р а РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕПГРАД ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП УПРАВА ГП БАРАЈЕВП Пдељеое за планираое инвестиције и развпј Брпј: VIII-02 404-202/208 Б а р а ј е в п Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку дпбара

Више

Одлука о додели уговора, извештај и уговор ЈН 30-18

Одлука о додели уговора, извештај и  уговор ЈН 30-18 Наручилац: Градска управа града Шапца Адреса: Ул. Господар Јевремова бр.6 Место: Шабац Број одлуке: 404-4-31-5/18-03 Редни бр. ЈН ЈН 30/18 Датум: 30.11.2018. На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕПГРАД ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП УПРАВА ГРАДСКЕ ППШТИНЕ БАРАЈЕВП Пдељеое за планираое инвестиције и развпј Брпј: VIII-02 404-149/2018 Барајевп КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА Градске ппщтине

Више

Брпј: /6 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГЕ РEПAРAЦИJE НАМЕШТАЈА РЕДНИ БРПЈ

Брпј: /6 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГЕ РEПAРAЦИJE НАМЕШТАЈА РЕДНИ БРПЈ Брпј: 020-30-29/6 Дана: 08.04.2019. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГЕ РEПAРAЦИJE НАМЕШТАЈА РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 29/19 -Пречишћен текст I- Нпви Сад, април

Више

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГЕ РEПAРAЦИJE НАМЕШТАЈА ЗА ПРПСТПР

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГЕ РEПAРAЦИJE НАМЕШТАЈА ЗА ПРПСТПР Брпј: 020-30-51/4 Дана: 30.07.2019. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГЕ РEПAРAЦИJE НАМЕШТАЈА ЗА ПРПСТПРИЈЕ ФАКУЛТЕТА РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 51/19 Нпви Сад,

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕПГРАД ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП УПРАВА ГРАДСКЕ ППШТИНЕ БАРАЈЕВП Пдељеое за планираое инвестиције и развпј Брпј : VIII-02 404-18/2019 Барајевп КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА Градске ппщтине

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕПГРАД ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП УПРАВА ГРАДСКЕ ППШТИНЕ БАРАЈЕВП Пдељеое за планираое инвестиције и развпј Брпј : VIII-02 404-68/2019 Барајевп КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА Градске ппщтине

Више

Наручилац:

Наручилац: Наручилац: Ветеринарски специјалистички институт Шабац Адреса: Ул. Војводе Путника бр. 54 Место: Шабац Број одлуке: 122-17-2 Редни бр. 1/17 ЈНМВ Датум: 15.05.2017. На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама

Више

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГА АНГАЖПВАОА ВПЗИЛА СА ВПЗАЧЕМ, Р

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГА АНГАЖПВАОА ВПЗИЛА СА ВПЗАЧЕМ, Р Брпј: 020-30-24/4 Дана: 01.03.2019. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГА АНГАЖПВАОА ВПЗИЛА СА ВПЗАЧЕМ, РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 24/19 Нпви Сад, фебруар 2019.

Више

Кпмисија за расппређиваое бучетских средстава за дптације удружеоима грађана Опщтинске управе Нпва Варпщ, на пснпву шлана 38. Закпна п удружеоима ("Сл

Кпмисија за расппређиваое бучетских средстава за дптације удружеоима грађана Опщтинске управе Нпва Варпщ, на пснпву шлана 38. Закпна п удружеоима (Сл Кпмисија за расппређиваое бучетских средстава за дптације удружеоима грађана Опщтинске управе Нпва Варпщ, на пснпву шлана 38. Закпна п удружеоима ("Службени гласник РС" брпј 51/2009, 99/2011-др.закпни

Више

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГЕ ШТАМПЕ ФЛАЈЕРА И ППСТЕРА ЗА ППТ

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГЕ ШТАМПЕ ФЛАЈЕРА И ППСТЕРА ЗА ППТ Брпј: 020-30-50/4 Дана: 24.07.2019. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГЕ ШТАМПЕ ФЛАЈЕРА И ППСТЕРА ЗА ППТРЕБЕ ПРПЈЕКТА POLYBIOSKIN ФЛАЈЕРА И ППСТЕРА ЗА ППТРЕБЕ

Више

Up

Up Република Србија ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА Ул. Пролетерских бригада бб Број: III-404/1-50/2017 Дана: 08.5.2017.године Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org К у р ш у м л и ј а На основу

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕПГРАД ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП УПРАВА ГП БАРАЈЕВП Пдељеое за планираое инвестиције и развпј Брпј: VIII /2019 Б а р а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕПГРАД ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП УПРАВА ГП БАРАЈЕВП Пдељеое за планираое инвестиције и развпј Брпј: VIII /2019 Б а р а РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕПГРАД ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП УПРАВА ГП БАРАЈЕВП Пдељеое за планираое инвестиције и развпј Брпј: VIII-02 404-85/2019 Б а р а ј е в п Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку радпва

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Брпј: 020-30-53/4 Дана: 25.07.2019. гпдине К П Н К У Р С Н А Д П К У МЕ Н Т А Ц И Ј А ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБАРА - ППТРПШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБПРАТПРИЈЕ И ФИНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ППТРЕБЕ ПРПЈЕКТА POLYBIOSKIN И ФИНЕ

Више

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/239 Датум На основу члана

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/239 Датум На основу члана Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/239 Датум 08.03.2016. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Брпј: 020-1791/3 Дана: 16.09.2015. гпдине К П Н К У Р С Н А Д П К У МЕ Н Т А Ц И Ј А ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДПВА ЗAМEНA EЛEКТРИЧНИХ OРМAНA У ХOДНИКУ ПРИЗEМЉA НOВE ЗГРAДE -ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК- (ШИФРА: ОПЕО-22/15)

Више

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА - ЛАБПРАТПРИЈСКИ НАМЕШТАЈ I РЕДНИ БРПЈ

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА - ЛАБПРАТПРИЈСКИ НАМЕШТАЈ I РЕДНИ БРПЈ Брпј: 020-30-39/4 Дана: 27.06.2019. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА - ЛАБПРАТПРИЈСКИ НАМЕШТАЈ I РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 39/19 Нпви Сад, јун, 2019. гпдине 1/33

Више

Дел

Дел ОШ Иван Милутиновић Београдски пут 50. 24000 Суботица, тел-факс: 558-063, E-mail:osivanmilutinovic@open.telekom.rs Брпј јавне набавке: 4/2015 КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка мале вреднпсти Услуга

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Брпј: 020-1673/3 Дана: 21.08.2015. гпдине К П Н К У Р С Н А Д П К У МЕ Н Т А Ц И Ј А ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБАРА НАМЕШТАЈ СТПЛИЦЕ -ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК- (ШИФРА: ОПНА-17/15) август, 2015. гпдине Конкурсна документација

Више

Одлука о додели уговора, извештај и уговор ЈН 30-18

Одлука о додели уговора, извештај и  уговор ЈН 30-18 Наручилац: Градска управа града Шапца Адреса: Ул. Господар Јевремова бр.6 Место: Шабац Број одлуке: 404-4-34-5/18-03 Редни бр. ЈН ЈН 33/18 Датум: 03.01.2019. На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама

Више

Наручилац: Ветеринарски специјалистички институт Шабац Адреса: Ул. Војводе Путника бр. 54 Место: Шабац Број одлуке: Редни бр. 1/18 ЈНМВ Датум:

Наручилац: Ветеринарски специјалистички институт Шабац Адреса: Ул. Војводе Путника бр. 54 Место: Шабац Број одлуке: Редни бр. 1/18 ЈНМВ Датум: Наручилац: Ветеринарски специјалистички институт Шабац Адреса: Ул. Војводе Путника бр. 54 Место: Шабац Број одлуке: 31-18-2 Редни бр. 1/18 ЈНМВ Датум: 27.02.2018. На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама

Више

Скупщтинa Градске ппщтине Савски венац на 25. седници, пдржанпј 28. пктпбра гпдине, на пснпву шлана 38. Закпна п удружеоима ( Службени гласник Р

Скупщтинa Градске ппщтине Савски венац на 25. седници, пдржанпј 28. пктпбра гпдине, на пснпву шлана 38. Закпна п удружеоима ( Службени гласник Р Скупщтинa Градске ппщтине Савски венац на 25. седници, пдржанпј 28. пктпбра 2015. гпдине, на пснпву шлана 38. Закпна п удружеоима ( Службени гласник РС, брпј 51/09 и 99/11- др. закпни), Уредбе п средствима

Више

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ СА УСЛУГПМ ШТАМПЕ Р

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ СА УСЛУГПМ ШТАМПЕ Р Брпј: 020-30-27/4 Дана: 20.03.2019. гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ СА УСЛУГПМ ШТАМПЕ РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 27/19 Нпви Сад, март 2019. гпдине

Више

MergedFile

MergedFile Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/330 Датум 05.03.2019. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''

Више

Automatically generated PDF from existing images.

Automatically generated PDF from existing images. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ КОВИН"КОВИН Број: 3494/19 Датум: 17.12.2018. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама. в.д. директора Специјалне болнице за психијагријске болести Ковин"

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Брпј: 737-12/15 Датум: 26.06.2015. ЈКП ''ИНФПРМАТИКА'' НПВИ САД Булевар цара Лазара 3, Нови Сад КПНКУРСНA ДПКУМЕНТАЦИЈA за признаваое квалификације ппднпсипцима пријава у првпј фази рестриктивнпг ппступка

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Брпј: 020-30-18/7 Дана: 07.03.2019. гпдине К П Н К У Р С Н А Д П К У МЕ Н Т А Ц И Ј А ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБАРА РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ППРЕМА -ПТВПРЕНИ ППСТУПАК- (РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ППРР 18/19) - ПРЕЧИШЋЕН

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА 1 БРОЈ 9. НОВА ВАРОШ, 23. МАЈ ГОДИНЕ На пснпву шлана 59. Закпна п заппщљаваоу ( Служ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА 1 БРОЈ 9. НОВА ВАРОШ, 23. МАЈ ГОДИНЕ На пснпву шлана 59. Закпна п заппщљаваоу ( Служ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА 1 БРОЈ 9. НОВА ВАРОШ, 23. МАЈ 2017. ГОДИНЕ На пснпву шлана 59. Закпна п заппщљаваоу ( Службени гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), шлана 46.

Више

А

А ГРАД КИКИНДА МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396 ПИБ: 100511495 ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА РАДПВА СТАРП ЈЕЗЕРП-ЖИВПТ НАШЕГ ГРАДА У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ ЈН бр. 31/2018 Датум пбјављиваоа

Више

ГПДИНА XXIII ЧЕТВРТАК На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј сампуправи ( Службени гласник Републике Српске бр. 101/04, 42/05, 118/05 и

ГПДИНА XXIII ЧЕТВРТАК На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј сампуправи ( Службени гласник Републике Српске бр. 101/04, 42/05, 118/05 и ГПДИНА XXIII ЧЕТВРТАК 10.04.2014. 52. На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј сампуправи ( Службени гласник Републике Српске бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и шлана 18. Статута Града а прешищћен текст

Више

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГЕ ШТАМПЕ РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 2

Брпј: /4 Дана: гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГЕ ШТАМПЕ РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 2 Брпј: 020-30-22/4 Дана: 01.03.2019.гпдине КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ППСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА УСЛУГЕ ШТАМПЕ РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 22/19 Нпви Сад, март 2019. гпдине 1/34 На пснпву шлана

Више

П П Ш Т А У П Р А В А Какп да пстварим права за... ИЗДАВАОЕ ИЗВПДА ИЗ МАТИЧНИХ КОИГА РПЂЕНИХ, ВЕНЧАНИХ И УМРЛИХ Чиоенице кпје су уписане у извпду су в

П П Ш Т А У П Р А В А Какп да пстварим права за... ИЗДАВАОЕ ИЗВПДА ИЗ МАТИЧНИХ КОИГА РПЂЕНИХ, ВЕНЧАНИХ И УМРЛИХ Чиоенице кпје су уписане у извпду су в П П Ш Т А У П Р А В А Какп да пстварим права за... ИЗДАВАОЕ ИЗВПДА ИЗ МАТИЧНИХ КОИГА РПЂЕНИХ, ВЕНЧАНИХ И УМРЛИХ Чиоенице кпје су уписане у извпду су верпдпстпјне и служе кап дпказнп средствп грађанину

Више

Година II Број

Година II Број Година Број 1 1.фебруар 2010. године 1 На пснпву члана 46. став 1. тачка 1. и става 6. истпг члана, члана 47. став 6. Закпна п лпкалним избприма ( Службени гласник РС, брпј 129/07) и члана 127. Статута

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –ГРАД БЕОГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –ГРАД  БЕОГРАД ` Универзитет у Бепграду Институт за мплекуларну генетику и генетичкп инжеоерствп Бепград, Впјвпде Степе 444а Брпј ЈН: 06/2019-2 На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012,

Више

ГОДИНА XXII ЧЕТВРТАК БРОЈ 12 Wеb adresa На пснпву шлана 18. Статута града Приједпра прешищћен текст ("Службени г

ГОДИНА XXII ЧЕТВРТАК БРОЈ 12 Wеb adresa На пснпву шлана 18. Статута града Приједпра прешищћен текст (Службени г ГОДИНА XXII ЧЕТВРТАК 03.10.2013. БРОЈ 12 Wеb adresa www.prijedorgrad.org 127. а прешищћен текст ("Службени гласник града а", брпј: 2/13 и 6/13) и шлана 140. прешищћен текст ("Службени гласник града а",

Више

Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“Пожега

Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“Пожега Предщкплска устанпва Олга Грбић ЈАВНА НАБАВКА намирнице за припремаое хране-прехрамбени прпизвпди пп партијама Јавна набавка брпј 01/2017 Јавна набавка мале вреднпсти пп партијама ЈНМВ брпј:01/2017 Предщкплска

Више