З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ Члан 1. У Закону о девизном пословању ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 31/11, 119/12 и 13

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ Члан 1. У Закону о девизном пословању ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 31/11, 119/12 и 13"

Транскрипт

1 З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ Члан 1. У Закону о девизном пословању ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 31/11, 119/12 и 139/14), у члану 7. став 2. мења се и гласи: Пoслoви из стaвa 1. oвoг члaнa мoгу сe вршити сaмo нa oснoву угoвoрa зaкључeнoг измeђу прeнoсиoцa и примaoцa пoтрaживaњa и дугoвaњa, уз oбaвeзу прeнoсиoца да дужника из основног посла обавести о извршеном преносу потраживања, односно oбaвeзу прeнoсиoца да прибави сагласност повериоца из основног посла за пренос дуговања.. Члан 2. У члану 13. став 2. мења се и гласи: Резиденти из става 1. овог члана могу вршити плаћање и наплату ради куповине и продаје дужничких дугорочних хартија од вредности чији су издаваоци Eвропска унија, државе чланице Европске уније и OECD, међународне финансијске организације и развојне банке или финансијске институције чији су оснивачи стране државе, као и оних чији су издаваоци правна лица која имају седиште у државама чланицама Европске уније.. После става 4. додаје се нови став 5, који гласи: Банке могу слободно вршити плаћање и наплату по основу куповине и продаје власничких хартија од вредности као и дужничких дугорочних хартија од вредности.. У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, реч: услове, брише се. Члан 15. мења се и гласи: Члан 3. Члан 15. Резиденти - правна лица, предузетници и физичка лица могу вршити плаћање и наплату ради куповине и продаје краткорочних хартија од вредности чији су издаваоци Европска унија, државе чланице Европске уније, међународне финансијске организације и развојне банке или финансијске институције у којима учествују државе чланице Европске уније, као и оних чији су издаваоци правна лица која имају седиште у тим државама. Банке могу слободно вршити плаћање и наплату по основу куповине и продаје краткорочних хартија од вредности чији су издаваоци Европска унија, државе чланице Европске уније и OECD, међународне финансијске организације и развојне банке или финансијске институције у којима учествују државе чланице Европске уније и OECD, као и оних чији су издаваоци правна лица која имају седиште у тим државама. Нерезиденти који имају седиште, односно пребивалиште у државама чланицама Европске уније могу вршити плаћање и наплату ради куповине и продаје краткорочних хартија од вредности у Републици, у складу са законом којим се уређује тржиште капитала.

2 2 Народна банка Србије прописује рокове и начин извештавања о пословима из овог члана.. Члан 4. У члану 18. став 1. мења се и гласи: Кредитни послови из члана 2. тачка (21) ст. 2. и 3, став 4. алинеје прва и трећа и став 5. овог закона закључују се у писменој или електронској форми, односно на трајном носачу података који омогућава чување и репродуковање изворних података у неизмењеном облику.. Став 3. мења се и гласи: Банка може закључивати кредитне послове са иностранством из члана 2. тачка (21) овог закона у своје име и за свој рачун, у своје име и за туђ рачун и у туђе име и за туђ рачун. При обављању кредитних послова са иностранством банка је дужна да од нерезидента прибави инструменте обезбеђења наплате. Банка може у складу са прописима о банкама и овим законом давати банкарске гаранције, авале и друге облике јемства у корист нерезидента - кредитора по кредитним пословима са иностранством, као и по кредитним пословима између нерезидената под условом да уговори и од нерезидента прибави инструменте обезбеђења наплате. Банка може у складу са прописима о банкама и овим законом прибављати гаранције, јемства и друга средства обезбеђења од нерезидената по кредитима које одобрава нерезидентима.. Став 7. мења се и гласи: Резидент - правно лице може узимати кредите и зајмове из иностранства и одобравати нерезидентима комерцијалне зајмове у своје име и за свој рачун и у своје име и за туђ рачун, док финансијске зајмове може нерезидентима одобрити у своје име и за свој рачун у складу са чланом 23. овог закона. Резидент - правно лице може прибављати гаранције, јемства и друга средства обезбеђења од нерезидената по зајмовима које одобрава нерезидентима, а јемства и друга средства обезбеђења у корист нерезидента - кредитора по кредитним пословима са иностранством и кредитним пословима између нерезидената може давати у складу са чланом 23. овог закона.. После става 11. додаje се нови став 12, који гласи: Резидент - физичко лице може oд нерезидента са седиштем, односно пребивалиштем у држави чланици Европске уније узимати кредите и зајмове и са роком отплате краћим од годину дана, који се користе уплатом средстава кредита на рачун тог резидента код банке, док такве кредите и зајмове резидент - огранак страног правног лица може узимати од нерезидента - оснивача са седиштем у држави чланици Европске уније.. Досадашњи став 12. постаје став 13. Члан 5. У члану 20. став 2. мења се и гласи: Пoслoви из стaвa 1. oвoг члaнa мoгу сe вршити сaмo нa oснoву угoвoрa зaкључeнoг измeђу прeнoсиoцa и примaoцa пoтрaживaњa и дугoвaњa, уз oбaвeзу прeнoсиoца да дужника из основног посла обавести о извршеном преносу потраживања, односно oбaвeзу прeнoсиoца да прибави сагласност повериоца из основног посла за пренос дуговања..

3 3 Члан 23. мења се и гласи: Члан 6. Члан 23. Резидент - правно лице може одобравати финансијске зајмове нерезиденту - дужнику, као и давати јемства и друга средства обезбеђења по кредитним пословима са иностранством и по кредитним пословима између нерезидената. Народна банка Србије може да пропише услове и начин обављања послова из овог члана. Обављање послова из овог члана може се прописом из става 2. овог члана ограничити ради очувања јавног интереса и/или финансијске стабилности. Народна банка Србије прoписуje oгрaничeњa из стaвa 3. oвoг члaнa зa пojeдинe случajeвe нa oснoву oцeнe oпрaвдaнoсти тих oгрaничeњa у тим случajeвимa (нaчeлo пojeдинaчнe прoцeнe), вoдeћи рaчунa o oствaривaњу циљeвa збoг кojих су прoписaнa (нaчeлo тaргeтирaнoсти) и o срaзмeрнoсти oгрaничeњa.. Члан 7. У члану 26. став 6. мења се и гласи: Резидент - правно лице може прибавити гаранцију и јемство од нерезидента по послу извоза и увоза робе и услуга, по послу извођења инвестиционих радова у иностранству другом нерезиденту, по послу извођења инвестиционих радова нерезидента у Републици, као и по послу између тог резидента и другог резидента - правног лица у Републици.. Члан 8. У члану 32. став 2. у другој реченици речи: - физичка лица бришу се, а после речи: у складу са законом којим се уређују платне услуге.ˮ додају се речи: Пријем средстава из иностранства преко издаваоца електронског новца резиденти - хуманитарне организације могу остваривати и по основу донација у хуманитарне сврхе.. У ставу 3, после речи: услуга додају се запета и речи: односно по основу пријема донација у хуманитарне сврхе. Члан 9. У члану 33. став 3. мења се и гласи: Послови из ст. 1. и 2. овог члана могу се вршити само на основу уговора закљученог између свих учесника у послу или изјаве резидента да је обавештен о извршеном преносу потраживања, односно да је сагласан са преносом дуговања.. Члан 10. У члану 34. став 2. тачка 9) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје се тачка 10), која гласи: 10) купопродаје софтвера и других дигиталних производа на интернету који се испоручују искључиво путем телекомуникационих, дигиталних или информационо-технолошких уређаја, под условом да се плаћање врши коришћењем платне картице или електронског новца преко пружаоца платних услуга са седиштем у Републици..

4 4 Став 7. мења се и гласи: Банка на захтев резидента може вршити пренос средстава у девизама са девизног рачуна тог резидента на његов девизни рачун код друге банке, а на захтев резидента - физичког лица и на девизни рачун члана породице код те или друге банке, уз доказ да је у питању супружник или сродник до трећег степена сродства.. Члан 11. У члану 36. став 2. мења се и гласи: Изузетно од одредбе става 1. овог члана, министар надлежан за послове финансија може одобрити кориснику из става 1. овог члана отварање девизног рачуна код овлашћене банке за плаћања која не могу да се изврше преко Народне банке Србије или обављање појединих послова платног промета са иностранством преко издаваоца електронског новца или платне институције, ако то захтева специфичност послова тог корисника.. Члан 12. У члану 38. став 2. мења се и гласи: Куповина и продаја девиза и ефективног страног новца на девизном тржишту у Републици врши се непосредно: 1) између банака и резидената, као и између банака и нерезидената; 2) између банака; 3) између банака и Народне банке Србије; 4) између резидената који имају овлашћење за обављање мењачких послова и Народне банке Србије; 5) између банака и резидената који имају овлашћење за обављање мењачких послова; 6) између резидената из члана 2. тачка (1) одредба под 6) овог закона и Народне банке Србије.. Члан 39. мења се и гласи: Члан 13. Члан 39. Мењачке послове могу да обављају: 1) банке и резидент - привредни субјект који мењачке послове обавља на основу посебног закона којим се уређује његова делатност; 2) резиденти - правна лица и предузетници који имају овлашћење Народне банке Србије за обављање мењачких послова (у даљем тексту: овлашћени мењач). Решење о издавању овлашћења за обављање мењачких послова (у даљем тексту: овлашћење), на основу поднетог захтева, издаје Народна банка Србије када утврди да подносилац захтева испуњава следеће услове: 1) да је као привредни субјекат регистрован код надлежног органа; 2) да са банком има закључен уговор о обављању мењачких послова који не производи правно дејство ако привредни субјект нема овлашћење; 3) да власник, односно оснивач привредног субјекта, односно директор/члан управног одбора и/или друго одговорно лице привредног

5 5 субјекта, односно директор/члан управног одбора и/или друго одговорно лице оснивача привредног субјекта и радник који ће непосредно обављати мењачке послове није правноснажно осуђен за кривична дела против привреде, имовине, живота и тела, против јавног реда и мира, службене дужности, прања новца, финансирања тероризма и правног саобраћаја и/или за друго кривично дело и/или привредни преступ који то лице чине неподобним у вези са обављањем мењачких послова; 4) да привредни субјект - правно лице које подноси захтев и оснивач привредног субјекта - правно лице није осуђено прaвнoснaжнoм пресудом зa кривично дeло, као и да се против њега не води кривични поступак, у смислу зaкoна којим се уређује oдгoвoрнoст прaвних лицa зa кривичнa дeлa и/или да није осуђено правноснажном пресудом за привредни преступ који то лице чине неподобним у вези са обављањем мењачких послова, у смислу закона којим се уређује привредни преступ; 5) да је организационо и кадровски оспособљен и технички опремљен за обављање мењачких послова. Под кадровском оспособљеношћу за обављање мењачких послова подразумева се да радници који непосредно обављају мењачке послове код привредног субјекта имају најмање средњу стручну спрему и цертификат за обављање мењачких послова, осим у случају да привредни субјект мењачке послове обавља на основу посебног закона којим се уређује његова делатност. Под организационом оспособљеношћу подразумева се обезбеђење адекватног пословног простора. Под техничком опремљеношћу подразумева се обезбеђење адекватне опреме и информационог система који омогућава обављање мењачких послова на прописан начин. Народна банка Србије прописује ближе услове и начин давања овлашћења из става 1. овог члана, као и ближе услове и начин обављања мењачких послова и контроле обављања тих послова. У случају да нису испуњени услови за издавање овлашћења из става 2. овог члана, Народна банка Србије донеће решење о одбијању захтева за издавање овлашћења. Народна банка Србије о поднетом захтеву одлучује у року од 30 дана од дана пријема захтева са комплетном документацијом. Народна банка Србије може одбити захтев из става 2. овог члана ако утврди да су сарадници власника, односно оснивача или одговорног лица привредног субјекта, подносиоца захтева из тога става - лица која су правноснажно осуђена за кривично дело из става 2. тачка 3) овог члана. Под сарадником из става 9. овог члана сматра се: 1) свако физичко лице које је члан органа управљања или друго одговорно лице код правног субјекта у којем је оснивач, власник или одговорно лице привредног субјекта на руководећем положају или је стварни власник тог субјекта; 2) свако физичко лице које је стварни власник правног субјекта у којем је оснивач, власник или одговорно лице привредног субјекта на руководећем положају; 3) свако физичко лице које са оснивачем, власником или одговорним лицем привредног субјекта има стварно власништво над истим правним субјектом.

6 6 Народна банка Србије има право да од надлежног органа који води евиденцију о осуђиваности за кривична дела захтева податке о осуђиваности за осниваче и власнике привредног субјекта, повезана лица тих оснивача и власника у смислу закона којим се уређују привредна друштва, одговорна лица привредног субјекта и сарадника из става 10. овог члана, а оснивачи, односно власници привредног субјекта дужни су да при подношењу захтева из става 2. овог члана, као и на захтев Народне банке Србије, доставе списак сарадника оснивача, власника и одговорних лица привредног субјекта. Народна банка Србије прописује поступак и услове за стицање цертификата за обављање мењачких послова, утврђује јединствени програм обуке за обављање мењачких послова и услове које морају да испуњавају предавачи који врше обуку. Цертификат за обављање мењачких послова издаје Народна банка Србије, о чему води одговарајући регистар. Решење Народне банке Србије из ст. 2. и 7. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.. Члан 39а мења се и гласи: Члан 14. Члан 39а Народна банка Србије доноси решење о одузимању овлашћења за обављање мењачких послова кад утврди: 1) да је овлашћени мењач престао да испуњава услове за обављање мењачких послова предвиђене овим законом и прописом Народне банке Србије; 2) да овлашћени мењач није почео са радом у року од 30 дана од дана пријема овлашћења; 3) да је овлашћење издато на основу неистинитих и нетачних података; 4) да овлашћени мењач није извршио налог за отклањање неправилности, односно незаконитости из решења Народне банке Србије; 5) да овлашћени мењач без оправданог разлога не обавља мењачке послове у трајању дужем од пет радних дана. Народна банка Србије доноси решење о одузимању овлашћења за обављање мењачких послова и ако овлашћени мењач у писаној форми поднесе захтев Народној банци Србије за престанак обављања мењачких послова. Народна банка Србије доноси решење о привременој забрани обављања мењачких послова на контролисаном мењачком месту у периоду до 30 радних дана ако овлашћени мењач не омогући овлашћеном лицу Народне банке Србије увид у пословне књиге и другу документацију или онемогући преглед предмета, просторија или других објеката, односно не дозволи привремено одузимање ефективног страног новца, чекова и готовине у динарима. Решење Народне банке Србије из ст. 1. до 3. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор, али тужба против овог решења не може спречити нити одложити његово извршење..

7 7 Члан 15. У члану 44. став 2. речи: Пореска управа, бришу се. Члан 46. мења се и гласи: Члан 16. Члан 46. Народна банка Србије врши контролу девизног пословања резидената и нерезидената и мењачког пословања - у поступку који је утврђен овим законом и прописом Народне банке Србије којим се ближе уређују услови и начин вршења ове контроле. Контрола из става 1. овог члана је поступак провере и утврђивања законитости и правилности обављања мењачких и девизних послова сходно прописима којима се уређује девизно пословање. Народна банка Србије може у току контроле, уз издавање потврде, привремено одузети девизе, ефективни страни новац, чекове, хартије од вредности, динаре, предмете, исправе и документацију, ако постоји основана сумња да су употребљени или били намењени или настали извршењем кривичног дела или прекршаја. У поступку контроле из овог члана Народна банка Србије одлучује решењем. Решење из става 4. овог члана је коначно. Против решења из става 4. овог члана може се водити управни спор, али тужба против овог решења не може спречити ни одложити његово извршење.. Члан 55. мења се и гласи: Члан 17. Члан 55. Девизе, ефективни страни новац, чекове и хартије од вредности, које су привремено одузели због основане сумње да је извршено кривично дело или прекршај - органи контроле дужни су да депонују на рачун Народне банке Србије или у оставу код Народне банке Србије, а динаре - на рачун Народне банке Србије у року од два радна дана од дана њиховог одузимања.. Члан 56. брише се. Члан 18. Члан 19. У члану 57. став 1. речи: Пореске управе замењују се речима: Народне банке Србије. Члан 20. У члану 59. став 1. тачка 4) мења се и гласи: 4) aкo пoсao из члaнa 7. став 1. oвoг зaкoнa нe изврши нa oснoву основног посла за пренос дуговања (члaн 7. став 2);. Тач. 12) до 14) мењају се и гласе: 12) ако изврши плаћање ради куповине или наплату ради продаје краткорочних хартија од вредности супротно члану 15. став 1. овог закона;

8 8 13) ако изврши плаћање ради куповине или наплату ради продаје краткорочних хартија од вредности супротно члану 15. став 2. овог закона; 14) ако изврши плаћање ради куповине или наплату ради продаје краткорочних хартија од вредности у Републици супротно члану 15. став 3. овог закона;. Тачка 21) мења се и гласи: 21) ако при обављању кредитних послова са иностранством, давању банкарских гаранција, авала и других облика јемства у корист нерезидента - кредитора по кредитним пословима са иностранством, као и по кредитним пословима између нерезидената и при одобравању кредита нерезидентима поступи супротно члану 18. став 3. овог закона;. После тачке 28) додаје се тачка 28а), која гласи: 28а) ако поступи супротно члану 18. став 12. овог закона;. Тачка 30) мења се и гласи: 30) aкo пoсao из члaнa 20. став 1. oвoг зaкoнa нe изврши нa oснoву основног посла за пренос дуговања (члaн 20. став 2);. Тач. 36) и 37) мењају се и гласе: 36) ако поступи супротно члану 23. став 1. овог закона; 37) ако поступи супротно пропису Народне банке Србије из члана 23. став 2. овог закона;. Тач. 38) до 41) бришу се. Тачка 85) мења се и гласи: 85) ако привремено одузете девизе, ефективни страни новац, динаре, чекове и хартије од вредности не депонује на рачун Народне банке Србије или у оставу код Народне банке Србије у року од два радна дана од дана њиховог одузимања (члан 55).. Члан 21. У члану 61. тачка 4) мења се и гласи: 4) aкo пoсao из члaнa 7. став 1. oвoг зaкoнa нe изврши нa oснoву основног посла за пренос дуговања (члaн 7. став 2);. Тачка 10) мења се и гласи: 10) ако изврши плаћање ради куповине или наплату ради продаје краткорочних хартија од вредности супротно члану 15. став 1. овог закона;. Тачка 17) мења се и гласи: 17) aкo пoсao из члaнa 20. став 1. oвoг зaкoнa нe изврши нa oснoву основног посла за пренос дуговања (члaн 20. став 2);.

9 9 Члан 22. У члану 62. тачка 8) мења се и гласи: 8) ако изврши плаћање ради куповине или наплату ради продаје краткорочних хартија од вредности супротно члану 15. став 1. овог закона;. После тачке 13) додаје се тачка 13а), која гласи: 13а) ако поступи супротно члану 18. став 12. овог закона;. Члан 23. У члану 63. тачка 1) мења се и гласи: 1) aкo пoсao из члaнa 7. став 1. oвoг зaкoнa нe изврши нa oснoву основног посла за пренос дуговања (члaн 7. став 2);. Тачка 7) мења се и гласи: 7) ако изврши плаћање ради куповине или наплату ради продаје краткорочних хартија од вредности у Републици супротно члану 15. став 3. овог закона;. Тачка 10) мења се и гласи: 10) aкo пoсao из члaнa 20. став 1. oвoг зaкoнa нe изврши нa oснoву основног посла за пренос дуговања (члaн 20. став 2);. Члан 24. Од 1. јануара године Народна банка Србије преузеће послове издавања и одузимања овлашћења за обављање мењачких послова и послове контроле девизног пословања резидената и нерезидената и мењачких послова. Ради обављања послова из става 1. овог члана, Народна банка Србије 1. јануара године преузеће део запослених у Министарству финансија - Пореској управи (у даљем тексту: Пореска управа) који на дан 31. децембра године обављају послове у вези са издавањем и одузимањем овлашћења за обављање мењачких послова и послове контроле девизног пословања резидената и нерезидената и мењачких послова, као и оперативну документацију, предмете, опрему и средства за рад која служe за обављање тих послова. Министар надлежан за послове финансија и гувернер Народне банке Србије споразумом ће ближе уредити питања преузимања из ст. 1. и 2. овог члана, као и питања у вези са коришћењем пословног простора у којима ће се обављати послови из става 1. овог члана. Поступке издавања и одузимања овлашћења за обављање мењачких послова, као и послове контроле девизног пословања резидената и нерезидената и мењачких послова, које је започела Пореска управа, а који нису окончани до 31. децембра године, окончаће Народна банка Србије у складу са овим законом. Резиденти - правна лица и предузетници којима је решење о издавању овлашћења за обављање мењачких послова издато до 31. децембра године настављају да раде на основу тог решења у складу са одредбама овог закона.

10 10 Прекршајни поступак започет до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по одредбама овог закона, ако је то повољније за учиниоца. Права из појединачних аката стечена на основу Закона о девизном пословању ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 31/11, 119/12 и 139/14), остварују се у роковима утврђеним тим појединачним актима. Члан 25. Прописи из чл. 13. и 16. овог закона донеће се у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. До почетка примене прописа из става 1. овог члана примењиваће се прописи донети на основу Закона о девизном пословању ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 31/11, 119/12 и 139/14), осим ако нису у супротности са одредбама овог закона. Члан 26. Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Одлука о условима под којима и начину на који банке могу куповати стране краткорочне хартије од вредности на страном и домаћем тржишту ( Службени гласник РС, број 16/07). Члан 27. Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије, осим одредаба чл. 13. до 17, члана 19. и члана 20. став 8. овог закона, које се примењују од 1. јануара године.



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federacije BiH, broj 47/10), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O NAČINU, ROKOVIMA I

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci b

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno   Obrasci b AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj

Више

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,

Више

Microsoft Word - FL-nadzor doc

Microsoft Word - FL-nadzor doc Службени гласник РС, бр. 85/2011 На основу члана 13ж. став 8. Закона о финансијском лизингу ( Службени гласник РС, бр. 55/2003, 61/2005 и 31/2011) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више

Faktura

Faktura EDUKATIVNI CENTAR DISCIPULUS 22441 Deč, Braće Savić 30, Tel/fax: 022/436-288 Mob: 069/102-37-03 PIB: 104660174, Mat.br.: 60400075, Tekući računi: 330-52000652-32 OBAVEŠTENJE U Službenom glasniku RS br.

Више

PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS

PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS, br. 43/03, 51/03-ispravka, 61/05, 101/05-dr. zakon,

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU ("Sl. novine FBiH", br. 47/2010)I - Opće odredbe Član 1 Ovim Zakonom uređuje se: a) poslovanje između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja i u konvertibilnim

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

Закон о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају Члан 1. У Закону о превозу терета у друмском саобраћају ( Службени гласник Р

Закон о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају Члан 1. У Закону о превозу терета у друмском саобраћају ( Службени гласник Р Закон о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају Члан 1. У Закону о превозу терета у друмском саобраћају ( Службени гласник РС, број 68/15) у члану 1. став 3. тачка 2) мења се

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11)

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) I. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom odlukom se propisuju opći

Више

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc Г.бр. 1515 од 18. маја 2004.год., Г.бр. 1968 од 23. јуна 2004. год., Г.бр. 1213 од 11.априла 2005.год., Г.бр. 6259 од 30.априла 2007. год., Г.бр. 13117 од 18. децембра 2007. год. На основу тачке 5. став

Више

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 28/94), доносим У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈ

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 28/94), доносим У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈ На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 28/94), доносим У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРУШТВИМА ЗА ОСИГУРАЊЕ Проглашавам

Више

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc ZAKON O AKCIJSKOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001 i 45/2005) Osnivanje Član 1 Osniva se Akcijski fond Republike Srbije (u daljem tekstu: Akcijski fond). Druga pravna lica ne mogu koristiti naziv akcijski

Више

OBAVEŠTENJE ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU objavljen je u Službenom glasniku RS br. 104 od godine i stupio na snagu godine.. ZA

OBAVEŠTENJE ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU objavljen je u Službenom glasniku RS br. 104 od godine i stupio na snagu godine.. ZA OBAVEŠTENJE ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU objavljen je u Službenom glasniku RS br. 104 od 27.11.2013. godine i stupio na snagu 05.12.2014. godine.. ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018) Član 1 Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama i pravne

Више

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, ДОДЕЛУ БРОЈА КРОВНЕ

Више

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Службени гласник РС, бр. 20/2019 На основу члана 173. став 4. Закона о платним услугама ( Службени гласник РС, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 18. ста

Службени гласник РС, бр. 20/2019 На основу члана 173. став 4. Закона о платним услугама ( Службени гласник РС, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 18. ста Службени гласник РС, бр. 20/2019 На основу члана 173. став 4. Закона о платним услугама ( Службени гласник РС, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА Члан 1. У Закону о ауторском и сродним правима ( Службени гласник РС, бр. 104/09 и 99/11), у члану 39. став 6. на крају тачке 3) тачка

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим

(Сл. гласник РС, бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим ("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом уређује се поступак регистрације, евидентирања

Више

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx Службени гласник РС, бр. 60/2011 На основу члана 15. став 1. и члана 64. став 2. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010), члана 69. став 3. и члана 70а. став

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више

PROCEDURA

PROCEDURA УПИТНИК О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА Сврха и намена пословног односа (чекирати врсту пласмана за који се захтев подноси): краткорочни кредит дугорочни кредит гаранција писмо о намерама остало. Основни подаци:

Више

Microsoft Word - Zakon o drzavnom premeru i katastru.doc

Microsoft Word - Zakon o drzavnom premeru i katastru.doc Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU Član 1. U Zakonu o državnom premeru i katastru ( Službeni glasnik RS, br. 72/09 i 18/10), posle člana 10. dodaju se čl. 10a, 10b i 10v,

Више

ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član

ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (Sl. list grada Beograda, br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom propisuju se uslovi i način postavljanja

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore" br

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore (Službeni list Republike Crne Gore br Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ( Službeni list Crne Gore, br. 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више

Zakon o transportu opasnog tereta

Zakon o transportu opasnog tereta AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA - prečišćeni

Више

ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство

ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Сл. гласник РС, бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство Републике Србије. Члан 2 Држављанство Републике Србије

Више

Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште

Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште банке) (у даљем тексту: Банка), коју заступају председник

Више

Položaj ranjivih grupa na tržištu rada u Republici Srbiji

Položaj ranjivih grupa na tržištu rada u Republici Srbiji ZAKON O PUTNIM ISPRAVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010 i 62/2014) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se putne isprave za putovanje državljana Republike

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 103/2018 у даљем тексту:

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

Службени гласник РС, бр. 55/2015, /исправка 69/2015/, 36/2017 и 29/2018 На основу члана 32. став 2, 42. став 5, члана 62. став 7. и члана 81. став 6.

Службени гласник РС, бр. 55/2015, /исправка 69/2015/, 36/2017 и 29/2018 На основу члана 32. став 2, 42. став 5, члана 62. став 7. и члана 81. став 6. Службени гласник РС, бр. 55/2015, /исправка 69/2015/, 36/2017 и 29/2018 На основу члана 32. став 2, 42. став 5, члана 62. став 7. и члана 81. став 6. Закона о осигурању ( Службени гласник РС, бр. 139/2014)

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc Савет Републичке радиодифузне агенције на основу члана 8 став 1 тачка 9, члана 18 став 8, члана 62 став 2 Закона о радиодифузији ( Службени гласник Републике Србије бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8.

Више

Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА

Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БРАНА ЦРНЧЕВИЋ Вељка Дугошевића 102 22400 Рума Број: 0165/19 Датум: 25.02.2019. На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за

Више

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa Na osnovu člana 62. Zakona o preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 24/98,62/02,66/02,38/03,97/04 i 34/06) i člana 18. Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest"

Више

NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA Član 1 U Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka ( Službeni list RCG, broj 47/0

NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA Član 1 U Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka ( Službeni list RCG, broj 47/0 NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA Član 1 U Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka ( Službeni list RCG, broj 47/01 i "Službeni list CG", br. 62/08 i 44/10) u članu

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 23. став 7. Закона о добробити животиња ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ ОБУКЕ О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Више

Службени гласник РС, бр. 55/2015, 82/2015, 29/2018 и 15/2019 На основу члана 80. ст. 3. и 10, члана 81. став. 5, члана 82. став 5, члана 104. став 5,

Службени гласник РС, бр. 55/2015, 82/2015, 29/2018 и 15/2019 На основу члана 80. ст. 3. и 10, члана 81. став. 5, члана 82. став 5, члана 104. став 5, Службени гласник РС, бр. 55/2015, 82/2015, 29/2018 и 15/2019 На основу члана 80. ст. 3. и 10, члана 81. став. 5, члана 82. став 5, члана 104. став 5, члана 119. став 2, члана 127. став 7. и члана 135.

Више

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br.

Више

Propisi: KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O RASPODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA - "Sl. glasnik RS", br. 9

Propisi: KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O RASPODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA - Sl. glasnik RS, br. 9 Propisi: KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O RASPODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA - "Sl. glasnik RS", br. 94/2014 i 98/2014 Aktuelno: IZVEŠTAVANJE NBS O STRANIM

Више

Службени гласник РС, бр. 30/2015 и 78/2017 На основу члана 128о став 5. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и чла

Службени гласник РС, бр. 30/2015 и 78/2017 На основу члана 128о став 5. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и чла Службени гласник РС, бр. 30/2015 и 78/2017 На основу члана 128о став 5. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и члана 15a став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарст

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарст На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ

Више

Politika pridruživanja i razvrstavanja naloga - u primeni od godine

Politika pridruživanja i razvrstavanja naloga - u primeni od godine Prilog 2 Pravila poslovanja pri pružanju investicionih usluga, usvojena na sednici Izvršnog odbora, održanoj dana 22.01.2019. godine (br. IO_2_19/5 od 22.01.2019. godine). POLITIKA PRIDRUŽIVANJA I RAZVRSTAVANJA

Више

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад Т: +381 21 487 45 86;

Више

Zakon o radio amaterizmu u RS

Zakon o radio amaterizmu u RS ZAKON O RADIO-AMATERIZMU U REPUBLICI SRPSKOJ 1 ( Službeni glasnik RS, br. 36/19) Član 1. Ovim zakonom uređuje se: status radio-amaterizma u Republici Srpskoj, obaveze, dužnosti i ovlašćenja Saveza radio-amatera

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

ZAKON O FINANSIJSKOM LIZINGU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2003 i 61/2005) Glava I OSNOVNE ODREDBE Oblast primene zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se po

ZAKON O FINANSIJSKOM LIZINGU (Sl. glasnik RS, br. 55/2003 i 61/2005) Glava I OSNOVNE ODREDBE Oblast primene zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se po ZAKON O FINANSIJSKOM LIZINGU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2003 i 61/2005) Glava I OSNOVNE ODREDBE Oblast primene zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se posao finansijskog lizinga, ugovor o finansijskom lizingu,

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од године, објављ

Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од године, објављ Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од 08.12. 2018. године, објављен је Закон о улагањима (у даљем тексту: Закон) који

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način finansiranja inovativne djelatnosti, kao i druga pitanja

Више

Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 20

Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 20 Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: 09.05.2011. Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 2011. године С А Д Р Ж А Ј 1. Увод... 3 2. Поступак наплате

Више

Na osnovu člana 24 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", broj 42/03) i člana 9. Statuta Opštine Herceg- Novi ("Sl. list RCG - opštinski propis

Na osnovu člana 24 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl. list RCG, broj 42/03) i člana 9. Statuta Opštine Herceg- Novi (Sl. list RCG - opštinski propis Na osnovu člana 24 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", broj 42/03) i člana 9. Statuta Opštine Herceg- Novi ("Sl. list RCG - opštinski propisi", broj 15/04), Skupština opštine Herceg- Novi, na

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

Document10

Document10 Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA Proglašava se Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja, koji je donela

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

Microsoft Word - Zakon o Javnom Dugu.doc

Microsoft Word - Zakon o Javnom Dugu.doc Предмет уређивања ЗАКОН О ЈАВНОМ ДУГУ "Сл. гласник РС", бр. 61/05 од 18.07.2005. I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим законом уређују се услови, начин и поступак задуживања Републике Србије (у даљем тексту: Република),

Више

Propisi: KOMENTAR PROTOKOLA IZMEĐU UPRAVE CARINA REPUBLIKE SRBIJE I FEDERALNE CARINSKE SLUŽBE (RUSKA FEDERACIJA) O RAZMENI PODATKA O CARINSKOJ VREDNOS

Propisi: KOMENTAR PROTOKOLA IZMEĐU UPRAVE CARINA REPUBLIKE SRBIJE I FEDERALNE CARINSKE SLUŽBE (RUSKA FEDERACIJA) O RAZMENI PODATKA O CARINSKOJ VREDNOS Propisi: KOMENTAR PROTOKOLA IZMEĐU UPRAVE CARINA REPUBLIKE SRBIJE I FEDERALNE CARINSKE SLUŽBE (RUSKA FEDERACIJA) O RAZMENI PODATKA O CARINSKOJ VREDNOSTI ROBE KOJA SE KREĆE IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I RUSKE

Више

Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, б

Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, б Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, бр. 34/03, 64/04 УС, 84/04 др. закон, 85/05, 101/05

Више

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore"

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Sl. list Crne Gore 930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009, 39/11 od 04.08.2011, 59/11

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Microsoft Word - ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU RS

Microsoft Word - ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU RS ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU (Objavljen u "Sl. glasniku RS", broj 96 od 24. novembra 2003, 123/06, 92/09) I - OPŠTE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ureuje se plaanje i naplaivanje izmeu rezidenata i nerezidenata

Више

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност Члан 1. У Закону о порезу на додату вредност ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 86/04 ис

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност Члан 1. У Закону о порезу на додату вредност ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 86/04 ис Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност Члан 1. У Закону о порезу на додату вредност ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 86/04 исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 др. закон,

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N PREDLOG O IZMENAMA ZAKONA O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, NBG BANK MALTA LTD, "AIK BANKA" A.D. NIŠ I UNICREDIT BANK SRBIJA

Више

ЗАКОН

ЗАКОН ЗАКОН О ДРЖАВНИМ СТАНОВИМА НА КОЈИМА НЕ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (1) Овим законом утвђују се услови и поступак враћања станова у државној својини на којима не постоји станарско

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA Službeni glasnik RS, br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja 2009. godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se osnivanje i pravni položaj političkih stranaka,

Више

Microsoft Word - izmene i dopune.doc

Microsoft Word - izmene i dopune.doc На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-119-5/18-IV сачинила је: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Наручилац Адреса - Израда

Више

На основу члана 13

На основу члана 13 На основу члана 31. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К O УСЛОВИМА,

Више

З А К О Н

З А К О Н Službeni glasnik: 96/05 Datum: 06/10/2005 Z A K O N O AGENCIJI ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom reguliše se status, djelatnost, upravljanje, rukovoďenje,

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

Закон о заштити пословне тајне ("Службеном гласнику РС", бр. 72/2011)

Закон о заштити пословне тајне (Службеном гласнику РС, бр. 72/2011) На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу Закона о заштити пословне тајне Проглашава се Закон о заштити пословне тајне, који је донела Народна скупштина Републике

Више

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. т

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. т На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16 Закона о заштити узбуњивача ( Сл. Гласник РС, бр. 128/2014) (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br

Na osnovu  člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST Odluku o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita ("Službeni list Crne Gore", br. 76/17, 86/17 i 17/19) Član 1 Ovom odlukom se bliže uređuju uslovi,

Више

Microsoft Word - Opsti uslovi poslovanja sa ovlastenim mjenjacem, RS, doc _1_.docx

Microsoft Word - Opsti uslovi poslovanja sa ovlastenim mjenjacem, RS, doc _1_.docx OPŠTI USLOVI POSLOVANJA NOVE BANKE AD BANJA LUKA SA OVLAŠĆENIM MJENJAČIMA (Republika Srpska) Broj: 01-NO-XLV-E-02-c/19 Banja Luka, 09.07.2019. Dio prvi OPŠTE ODREDBE I UVOD Predmet Član 1. Opštim uslovima

Више

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke i korisnika finansijskih usluga - fizičkog lica sa

Више

Microsoft Word - Upoznaj svog klijenta.doc

Microsoft Word - Upoznaj svog klijenta.doc Društvo sa ograničenom odgovornošću za finansijski lizing LIPAKS Beograd 11000 Beograd, Vidska 29a, Tel./fax: 011/2449-229, 3448-505 APR BD. 6838/05 Šifra delatnosti: 6491 PIB: 103065722 MB: 17511645 T.R.340-29067-29

Више

Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности Правила су објављена у "Службеном листу ЦГ", бр. 50/2016, 30/2018 и 75/2018. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности Правила су објављена у Службеном листу ЦГ, бр. 50/2016, 30/2018 и 75/2018. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности Правила су објављена у "Службеном листу ЦГ", бр. 50/2016, 30/2018 и 75/2018. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим правилима утврђује се садржај образаца

Више

На основу члана 8а став 3, члана 8в став 7, члана 8г и члана 201. став 5. тачка 3) Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81

На основу члана 8а став 3, члана 8в став 7, члана 8г и члана 201. став 5. тачка 3) Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС, бр. 72/09, 81 На основу члана 8а став 3, члана 8в став 7, члана 8г и члана 201. став 5. тачка 3) Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -

Више