СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр"

Транскрипт

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11 и 93/12,62/20,63/20 и 108/20), и чл.42 Статута општине Житиште ( Службени лист општине, бр.16/2008, 20/20), Скупштина Општине Житиште, на седници одржаној дана године, доноси: О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ за годину I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци буџета општине Житиште за годину (у даљем тексту: Одлука), износе у хиљадама динара, и то: I. Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства (буџетска средства и средства из осталих извора) II. Укупно извршени текући расходи и издаци (буџетска средства и средства из осталих извора) III. Разлика укупних прихода и примања(укључујући пренета средства-буџетска и средства из осталих извора) и укупних расхода и издатака Члан 2. У Билансу стања на дан 31. децембра године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од х. динара и укупна пасива у износу од х. динара. Члан 3. У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 2) утврђени су буџетски дефицит и кориговани вишак прихода суфицит на нивоу свих извора финансирања: 1. Укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине 2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 3. Мањак прихода буџетски дефицит (ред. бр. 1 ред. бр. 2) Кориговање мањка прихода буџетски дефицит: део нераспоређеног вишка прихода и примања из који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине + део пренетих неутрошених средстава из коришћен за покриће расхода и издатака текуће године износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита + износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године + утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине 4. Кориговани вишак прихода суфицит

2 Број године Службени лист Општине Житиште страна 2 Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину Остварени дефицит из става 1. овог члана, у износу од х динара покрива се из дела нераспоређеног вишка прихода и примања из,а који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године. Члан 4. Буџетски суфицит (дефицит), и укупни фискални резултат буџета утврђени су: Економска Остварено - Планирано класификација Извршено А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Текући приходи: Порески приходи Порез на доходак, добит и капиталне добитке Порез на добра и услуге Остали порески приходи Непорески приходи, од чега: наплаћене камате накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године Приходи из буџета Донације Трансфери Примања од продаје нефинанисјске имовине Примања од продаје финансијске имовине Сопствени приходи буџетских корисника II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Текући расходи: Расходи за запослене Коришћење услуга и роба а. Амортизација Отплата камата Субвенције Издаци за социјалну заштиту Остали расходи Текући трансфери и дотације Капитални трансфери и дотације Остале дотације и трансфери Издаци за нефинансијску имовину III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I II) (7+8) (4+5) IV. Издаци за набавку финансијске имовине 62 V. Отплата главнице Отплата главнице домаћим кредиторима Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и пословним банкама Отплата главнице осталим кредиторима Отплата главнице страним кредиторима Отплата главнице за финансијски лизинг Б. УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (III-IV-V) В. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА VI. Примања по основу продаје финансијске имовине VII. Примања од задуживања Примања од домаћих задуживања Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака

3 Број године Службени лист Општине Житиште страна Задуживање код осталих кредитора Примања од иностраног задуживања 912 VIII. Пренета неутрошена средства из IX. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V) Члан 5. У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра године утврђенa су примања по свим изворима финансирања у износу од 0 х динара и укупни издаци у износу од х динара. Члан 6. У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи од х динара, и укупни новчани одливи од х динара. Члан 7. У Извештају о извршењу буџета у периоду 1. јануара до 31. децембра године (Образац 5), утврђена је укупна разлика од х динара, између укупних текућих прихода и примања и укупних расхода и издатака буџета по свим изворима финансирања. Члан 8. Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине утврђени су у следећим износима: План за Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Средства из буџета Остварење Проценат Пренета средства из претходних година и средства по завршном рачуну за 2014.годину 120,065,231 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 803, , % ПОРЕЗИ 274, , % ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 143, , % Порез на зараде 100, , % Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу 7, % Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу 3,000 1, % Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем 4,000 4, % Порез на приходе од непокретности % Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе % % Порез на земљиште 1, % Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе 1, % Порез на приходе од осигурања лица % Самодоприноси 17,000 18, % Порез на друге приходе 10,000 10, %

4 Број године Службени лист Општине Житиште страна ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 119, , % Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица 34,000 37, % 65,000 50, % 7311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 7,000 1, % Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе 9,000 19, % 4,000 1, % ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 9,150 8, % Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који % припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 6,000 5, % машина Боравишна такса % Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 3,000 2, % ДРУГИ ПОРЕЗИ 3,000 1, % Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 3,000 1, % ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 391, , % ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 391, , % Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 198, , % Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа oпштина 68,642 4, % Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова 124,390 86, % ДРУГИ ПРИХОДИ 7, , % ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 100,373 94, % Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора 6, % Накнада за коришћење природних добара 39,000 35, % Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 55,000 57, % Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности % ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 30,580 24, % Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини % Општинске административне таксе административне таксе % Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локлане самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина 30,000 24, % 2,300 2, % 2,000 2, % % 3, % 3, %

5 Раздео Глава Програм-ска Класиф. Функција Позиција Економ. Класиф. Број године Службени лист Општине Житиште страна 5 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 1,000 1, % Остали приходи у корист нивоа општина 1,000 1, % МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ % РАСХОДА Меморандумске ставке за рефундацију расхода % ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА Приходи из буџета ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ % ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА % Примања од продаје покретне имовине % ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 0 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова 912 Примања од иностраног задуживања Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 804, , % УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 924, , % ПОСЕБАН ДЕО Члан 9. Преглед текућих расхода и издатака за период године. Опис Средства из буџета Извршен о средства из буџета Процен ат изврше ња СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца 3,878 3, % % Социјална давања запосленима % Накнаде трошкова за запослене % Награде запосленима и остали посебни расходи % Трошкови путовања % Услуге по уговору 7,200 7, % Текуће поправке и одржавање % Материјал 1, %

6 Број године Службени лист Општине Житиште страна Остале донације, дотације и трансфери % Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1, % Дотације невладиним организацијама % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали % Новчане казне и пенали по решењу судова % Машине и опрема % 16 5 Остале некретнине и опрема % Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета 16,786 14, % Функција 110: 16,786 14, % активност Приходи из буџета 16,786 14, % Свега за програмску активност ,786 14, % П 110 Прослава Дана општине-12.децембар Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Услуге по уговору % Специјализоване услуге % Материјал % Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета % Функција 110: % П: 01 Приходи из буџета % Свега за пројекат П: % П 110 Правна помоћ у интересу грађана Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Трошкови путовања % Услуге по уговору % Специјализоване услуге % Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета % Функција 110: % П: 01 Приходи из буџета % Свега за пројекат П: % Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 15,058 Свега за Програм 15: 17,616 15, % Извори финансирања за Главу 1.1:

7 Број године Службени лист Општине Житиште страна 7 01 Приходи из буџета 15,058 Свега за Главу 1.1: 17,616 15, % Извори финансирања за Раздео 1: 01 Приходи из буџета 15,058 Свега за Раздео 1: 17,616 15, % ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 110 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца 11,165 11, % 2,037 2, % Социјална давања запосленима % Накнаде трошкова за запослене % Награде запосленима и остали посебни расходи % Трошкови путовања % Услуге по уговору 4,500 4, % Специјализоване услуге 1,500 1, % Текуће поправке и одржавање % Материјал 1, % Остале донације, дотације и трансфери 1,412 1, % Порези, обавезне таксе, казне и пенали % Новчане казне и пенали по решењу судова % Машине и опрема 2,950 2, % Информисање Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета 27,214 25, % Функција 110: 27,214 25, % активност Приходи из буџета 27,214 25, % Свега за програмску активност Услуге емитовања и издаваштва 27,214 25, % Услуге по уговору 3,200 3, % 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и % 38 организацијама Извори финансирања за функцију 830: 3,300 3, % 01 Приходи из буџета 3,300 3, % Функција 830: 3,300 3, % активност : 01 Приходи из буџета 3,300 3, % Свега за програмску активност : Канцеларија за младе 150 Опште јавне услуге - истраживање и 3,300 3, %

8 Број године Службени лист Општине Житиште страна 8 развој Услуге по уговору % Материјал % Извори финансирања за функцију 150: % 01 Приходи из буџета % 07 Донације од осталих нивоа власти Функција 150: % активност : 01 Приходи из буџета % 07 Донације од осталих нивоа власти Свега за програмску активност : Програми националних мањина 840 Верске и остале услуге заједнице % Услуге по уговору % Материјал % Извори финансирања за функцију 840: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти 300 Функција 840: % активност : 01 Приходи из буџета П Донације од осталих нивоа власти 300 Свега за програмску активност : Јавни ред и безбедност саобраћаја % Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту Услуге по уговору % Специјализоване услуге % Материјал % Остале донације, дотације и трансфери % Машине и опрема % Извори финансирања за функцију 360: 01 Приходи из буџета 2, % Функција 360: 2, % П: 01 Приходи из буџета 2, % Свега за пројекат П: 2, % П Прослава Дана ослобођења-2.октобар 110 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору % Материјал % Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета % Функција 110: %

9 Број године Службени лист Општине Житиште страна П: П 01 Приходи из буџета % Свега за пројекат П: % Штаб за ванредне ситуације 110 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору % Специјализоване услуге % Материјал % Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета 1, % Функција 110: 1, % П: 01 Приходи из буџета 1, % Свега за пројекат П: 1, % Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 34,294 29, % 07 Донације од осталих нивоа власти % Свега за Програм 15: 34,594 29, % Извори финансирања за Главу 2.1: 01 Приходи из буџета 34,294 29, % 07 Донације од осталих нивоа власти % Свега за Главу 2.1: 34,594 29, % Извори финансирања за Раздео 2: 01 Приходи из буџета 34,294 29, % 07 Донације од осталих нивоа власти % Свега за Раздео 2: 34,594 29, % ОПШТИНСКА УПРАВА ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина Опште услуге Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 36,310 36, % Социјални доприноси на терет послодавца 6,499 6, % 55 4 Накнаде у натури % Социјална давања запосленима 1, % Накнаде трошкова за запослене 2,570 2, % Награде запосленима и остали посебни расходи % Стални трошкови 18,000 19, % Трошкови путовања 3,200 2, % Услуге по уговору 17,500 20, % Специјализоване услуге 8,300 8, % Текуће поправке и одржавање 2,000 1, % Материјал 7,200 6, % Остале донације, дотације и трансфери 4,757 3, %

10 Број године Службени лист Општине Житиште страна Порези, обавезне таксе, казне и пенали % Новчане казне и пенали по решењу судова Зграде и грађевински објекти, Средства на овој апропријацији трошиће се у складу са Програмом коришћења средстава накнаде од минералних сировина и за измиривање већ преузетих обавеза из претходне године % 33,000 20, % Машине и опрема 1,963 1, % 70 5 Остале некретнине и опрема % Нематеријална имовина % Извори финансирања за функцију 0: 01 Приходи из буџета 145,749 3, % Функција 0: 145,749 3, % активност Приходи из буџета 145,749 3, % Свега за програмску активност Управљање јавним дугом 170 Трансакције јавног дуга 145,749 3, % Отплата домаћих камата % Пратећи трошкови задуживања % Отплата главнице домаћим кредиторима 2,500 2, % Извори финансирања за функцију 170: 01 Приходи из буџета 3,200 2, % Функција 170: 3,200 2, % Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 3,200 2, % Свега за Програмску активност : 3,200 2, % Програмска активност: Резерве 112 Финансијски и фискални послови Текућа резерва 7, % Стална резерва 1, % Извори финансирања за функцију 112: 01 Приходи из буџета 8, % Функција 112: 8, % Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 8, % Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 15: 8, % 01 Приходи из буџета 0 0 Свега за Програм 15: 157,824 5, % 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Социјалне помоћи 070 Социјална помоћ некласификована на другом месту-комесаријат

11 Број године Службени лист Општине Житиште страна Услуге по уговору 2, % 77/ Материјал 3,742 1, % Накнаде за социјалну заштиту из буџета % Зграде и грађевински објекти % Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета % 07 Донације од осталих нивоа власти 1, % Функција 070: 6,442 1, % активност Приходи из буџета % 07 Донације од осталих нивоа власти 1, % Свега за програмску активност ,442 1, % Подршка социо-хуманитарним организацијама Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Дотације невладиним организацијама. Средства на овој апропријацији трошиће се по конкурсу Извори финансирања за функцију 160: 2,450 1, % 01 Приходи из буџета 2,450 1, % Функција 160: 2,450 1, % активност : 01 Приходи из буџета 2,450 1, % Свега за програмску активност : 2,450 1, % Дечија заштита, новорођена деца, незапослене труднице Социјална помоћ некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5,000 5, % 81/ Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ђаци прваци Извори финансирања за функцију 090: % 01 Приходи из буџета 5,479 5, % Функција 090: 5,479 5, % активност : 01 Приходи из буџета 5,479 5, % Свега за програмску активност : 5,479 5, % П 070 Превоз ђака-основци, средњошколци, студенти Социјална помоћ некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета 32,907 31, % Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета 27, % 07 Донације од осталих нивоа власти 5, % Функција 070: 32,907 31, %

12 Број године Службени лист Општине Житиште страна П: П Приходи из буџета 27, % 07 Донације од осталих нивоа власти 5, % Свега за пројекат П: 32,907 31, % Превоз деце са сметњама у развоју Социјална заштита некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1, % Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета 1, % Функција 070: 1, % П: 01 Приходи из буџета 1, % Свега за пројекат П: 1, % П 070 Подмиривање трошкова сахране за социјално угрожена лица Социјална заштита некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,500 1, % Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета 2,500 1, % Функција 070: 2,500 1, % П: 01 Приходи из буџета 2,500 1, % Свега за пројекат П: 2,500 1, % П 070 Помоћ пензионерима Социјална заштита неквалификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3,000 2, % Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета 3,000 2, % Функција 070: 3,000 2, % П: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат П: 3,000 2, % П / 1 Подршка талентованим ученицима, добитницима вукових дипломаоснових школа, особама са посебним потребама и успешним спортистима Социјална заштита неквалификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета- Средства на овој апропријацији трошиће се у складу са донетим Правилником о додели права на бесплатно летовање 1,500 1, % 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета % Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета 1, %

13 Број године Службени лист Општине Житиште страна Функција 070: 2,015 1, % П: 01 Приходи из буџета 1, % Свега за пројекат П: 2,015 1, % Активности Црвеног крста Функција: Социјална заштита 090 некласификована на другом месту Дотације невладиним организацијама 4,292 1, % Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходи из буџета 4,292 1, % Функција 090: 4,292 1, % Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 4,292 1, % Свега за Програмску активност : 4,292 1, % Извори финансирања за Програм 11: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 11: 60,085 47, % П Дотације верским организацијама Функција: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Дотације невладиним организацијама - средства на овој апропријацији трошиће се по спроведеном конкурсу 3,700 3, % Извори финансирања за функцију 160: 3,700 3, % 01 Приходи из буџета 3, % Функција 160: 3,700 3, % П : 01 Приходи из буџета 3, % Свега за пројекат П: 3,700 3, % Извори финансирања за Програм : 01 Приходи из буџета 3, % Свега за Програм : 3,700 3, % ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 810 Услуге рекреације и спорта Дотације невладиним организацијама, Средства на овој апропријацији трошиће се по спроведеном конкурсу, у износу од 12,900,000 динара Извори финансирања за функцију 810: 15,400 15, % 01 Приходи из буџета 15,400 15, % Функција 810: 15,400 15, % Извори финансирања за Програмску активност 01-

14 Број године Службени лист Општине Житиште страна Приходи из буџета 15,400 15, % Свега за Програмску активност 01-15,400 15, % Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури 810 Услуге рекреације и спорта Дотације невладиним организацијама, Средства са ове апропријације реализује Спортски Савез општине Житиште Извори финансирања за функцију 810: 2,000 1, % 01 Приходи из буџета 2,000 1, % Функција 810: 2,000 1, % Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 2,000 1, % Свега за Програмску активност : Одржавање спортске инфраструктуре 810 Услуге рекреације и спорта 90/ 1 2,000 1, % 511 Зграде и грађевински објекти 60, % Извори финансирања за функцију 810: 07 Донације од осталих нивоа власти 60, % Функција 810: 60, % Свега за Програмску активност : 60, % Извори финансирања за Програм 14: 01 Приходи из буџета 17,400 17, % 07 Донације од осталих нивоа власти 60, % Свега за Програм 14: 77,400 17, % 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Унапређење привредног амбијента 481 Истраживање и развој-општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада Услуге по уговору % Специјализоване услуге % Извори финансирања за функцију 481: 01 Приходи из буџета % Функција 481: % Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : % Финансијска подршка локалном економском развоју Истраживање и развој-општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада Услуге по уговору 1, %

15 Број године Службени лист Општине Житиште страна Накнада за социјалну заштиту из буџета 28,000 27, % На датим апропријацијама опредељена су средства за реализацију локалног акционог плана запошљавања, а који ће се извршавати у складу са донетим Планом запошљавања Извори финансирања за функцију 481: 01 Приходи из буџета 29,000 28, % Функција 481: 29,000 28, % Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 29,000 28, % Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 3: 29,000 28, % 01 Приходи из буџета 29,700 28, % Свега за Програм 3: 29,700 28, % 1101 ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице Специјализоване услуге % Зграде и грађевински објекти 2,900 1, % Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 2,200 1, % 1, % Функција 620: 3,600 1, % активност Приходи из буџета 2,200 1, % Свега за програмску активност , % 3,600 1, % Уређивање грађевинског земљишта Развој заједнице Специјализоване услуге 2, % Зграде и грађевински објекти 2, % Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 4,193 1, % Функција 620: 4, % активност : 01 Приходи из буџета 1,567 Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм 1: 4, % 01 Приходи из буџета 4,193 1, % 1,400 1, % Свега за Програм 1: 7,793 1, % ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Јавна расвета

16 Број године Службени лист Општине Житиште страна Улична расвета Стални трошкови 15,000 15, % Материјал 6,458 6, % Извори финансирања за функцију 640: 01 Приходи из буџета 21,458 21, % Функција 640: 21,458 21, % активност : 01 Приходи из буџета 21,458 21, % Свега за програмску активност : ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Остале комуналне услуге-зоохигијена, као законска обавеза Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 21,458 21, % Специјализоване услуге 1, % Новчане казне и пенали по решењу судова Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Извори финансирања за функцију 660: 01 Приходи из буџета 1,600 1, % 1,100 1, % Функција 660: 4,200 2, % активност : 01 Приходи из буџета 4,200 2, % Свега за програмску активност : 4,200 2, % П 660 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Реконструкција и санација котларница за даљинско грејање Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту Зграде и грађевински објекти 8,000 5, % Извори финансирања за функцију 660: 01 Приходи из буџета 8,000 5, % Функција 660: 8,000 5, % П: 01 Приходи из буџета 8,000 5, % Свега за пројекат П: 8,000 5, % Одржавање депонија 510 Управљање отпадом Специјализоване услуге 1, % Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4,300 4, % Зграде и грађевински објекти 2, % Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета 7,800 5, %

17 Број године Службени лист Општине Житиште страна 17 Функција 510: 7,800 5, % активност : 01 Приходи из буџета 7,800 5, % Свега за програмску активност : 7,800 5, % Даљинско грејање Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију 660: 12,000 11, % 01 Приходи из буџета 12,000 11, % Функција 660: 12,000 11, % активност : 01 Приходи из буџета 12,000 11, % Свега за програмску активност : Уређење и одржавање зеленила Послови становања и заједнице 660 некласификовани на другом месту 12,000 11, % Специјализоване услуге 24,000 22, % Извори финансирања за функцију 660: 01 Приходи из буџета 24,000 22, % Функција 660: 24,000 22, % активност : 01 Приходи из буџета 24,000 22, % Свега за програмску активност : 24,000 22, % Одржавање гробаља, и погребне услуге Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту Специјализоване услуге 7,500 7, % Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију 660: 2,600 2, % 5,200 2, % 01 Приходи из буџета 15,300 12, % Функција 660: 15,300 12, % активност : 01 Приходи из буџета 15,300 12, % Свега за програмску активност : 15,300 12, % Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета 88,758 81, %

18 Број године Службени лист Општине Житиште страна Свега за Програм 2: 92,758 81, % ПРОГРАМ 5 РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Унапређење услова за пољопривредну делатност 421 Пољопривреда Стални трошкови % Услуге по уговору 3,200 2, % Специјализоване услуге 31,500 31, % Материјал % Зграде и грађевински објекти 11,000 8, % Машине и опрема 5, % Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 52,650 42, % 07 Донације од осталих нивоа власти Функција 421: 52,650 42, % активност Приходи из буџета 52, % 07 Донације од осталих нивоа власти Свега за програмску активност ,650 42, % П 421 Пољопривреда Комасација- Банатско Карађорђево Стални трошкови % Услуге по уговору 4,700 4, % Специјализоване услуге % Материјал % 122 /1 122 /2 511 Зграде и грађевински објекти 5, % 512 Машине и опрема % Побољшања земљишта 24,500 24, % Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 35,850 28, % Функција 421: 35,850 28, % П: 01 Приходи из буџета 35,850 28, % Свега за пројекат П: 35,850 28, % Извори финансирања за Програм 5: 01 Приходи из буџета 88,500 71, % Свега за Програм 5: 88,500 71, % Извори финансирања за Главу 3.1: 01 Приходи из буџета 407, , % 07 Донације од осталих нивоа власти 6,800 6, % 44,400 44, % Свега за Главу 3.1: 517, , % Извори финансирања за Раздео 3:

19 Број године Службени лист Општине Житиште страна Приходи из буџета 407, , % 07 Донације од осталих нивоа власти 6,800 6, % 44,400 44, % Свега за Раздео 3: 517, , % 3.2 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Месне заједнице 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Свега за Програмску активност : Подршка локалним спортским клубовима деловањем месних заједница Опште јавне услуге некласификоване на другом месту П 160 9,997 10, % 1,821 1, % Социјална давања запосленима % Накнаде трошкова за запослене % Награде запосленима и остали посебни расходи % Стални трошкови 8,000 7, % Трошкови путовања % Услуге по уговору 4,000 3, % Специјализоване услуге 3,000 3, % Текуће поправке и одржавање 4,000 2, % Материјал 6,000 6, % Остале донације, дотације и трансфери 1,440 2, % Порези, обавезне таксе, казне и пенали % Новчане казне и пенали по решењу судова % Машине и опрема 1,500 1, % 9 5 Остале некретнине и опрема % Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 38, Сопствени приходи буџетских корисника Функција 160: 42,408 38, % Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 38, Сопствени приходи буџетских корисника 42,408 38, % Текуће поправке и одржавање % Остале донације, дотације и трансфери 5,700 5, % Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 6,200 5,251 Функција 160: 6,200 5, % П: Свега за пројекат П: 6,200 5, % Подршка верскиим организацијама из

20 Број године Службени лист Општине Житиште страна П 160 средстава самодоприноса Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Остале донације, дотације и трансфери % Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета Функција 160: % П: Свега за пројекат П: % П Подршка удружењима грађана из средстава самодоприноса Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Остале донације, дотације и трансфери 1, % Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 1, % Функција 160: 1, % П: Свега за пројекат П: 1, % Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 7, % 04 Сопствени приходи буџетских корисника Свега за Програм 15: 50,308 45, % Извори финансирања за Главу 3.2: 01 Приходи из буџета 50,308 45, % 04 Сопствени приходи буџетских корисника Свега за главу 3.2: 50,308 45, % ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање предшколских установа 911 Предшколско образовање Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца,192 11, % 2,495 2, % Социјална давања запосленима 1, % Накнаде трошкова за запослене 1, % Награде запосленима и остали посебни расходи % Стални трошкови 1,861 1, % Трошкови путовања % Услуге по уговору 1, % Специјализоване услуге % Текуће поправке и одржавање 1, % Материјал 1,000 1, % Остале донације, дотације и трансфери 1,972 2, % Накнаде за социјалну заштиту из буџета % Порези, обавезне таксе, казне и пенали % Новчане казне и пенали по решењу %

21 Број године Службени лист Општине Житиште страна 21 судова Машине и опрема % Извори финансирања за функцију 911: 01 Приходи из буџета 27,370 21, % Функција 911: 27,370 21, % активност Приходи из буџета 27,370 21, % Свега за програмску активност ,370 21, % П Замена столарије у вртићу -Житиште 911 Предшколско васпитање Услуге по уговору % Зграде и грађевински објекти 1,700 1, % Извори финансирања за функцију 911: 01 Приходи из буџета 1,770 1, % Функција 911: 1,770 1, % П: 01 Приходи из буџета 1,770 1,754 Свега за пројекат П: 1,770 1, % П Опремање простора за јаслену групу 911 Предшколско васпитање 161 /1 161 /2 161 /3 425 Текуће поправке и одржавање % 426 Материјал % 512 Машине и опрема % Извори финансирања за функцију 911: 1 Приходи из буџета % Функција 911: % П: 01 Приходи из буџета % Свега за пројекат П: % Извори финансирања за Програм 8: 01 Приходи из буџета 30,040 24, % Свега за Програм 8: 30,040 24, % Извори финансирања за Главу 3.3: 01 Приходи из буџета 30,040 24, % Свега за главу 3.3: 30,040 24, % ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

22 Број године Службени лист Општине Житиште страна ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА 2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање основних школа П Основно образовање Текући трансфери осталим нивоима власти Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 21,600 21, % Функција 912: 21,600 21, % активност Приходи из буџета Свега за програмску активност Видео надзор-безбедна школабезбедност деце 912 Основно образовање Текући трансфери осталим нивоима власти-машине и опрема Извори финансирања за функцију 912: 21,600 21, % % 01 Приходи из буџета % Функција 912: % П: 01 Приходи из буџета % Свега за пројекат П: % Извори финансирања за Програм 9: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 9: 21,920 21, % Извори финансирања за Главу 3.4.1: 01 Приходи из буџета 0 0 Свега за главу 3.4.1: 21,920 21, % ОСНОВНА ШКОЛА НИКОЛА ТЕСЛА ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање основних школа 912 Основно образовање Текући трансфери осталим нивоима власти Текући трансфери осталим нивоима власти Извори финансирања за функцију 912: 15,100 15, % 2, % 01 Приходи из буџета 17,100 15,828 Функција 912: 17,100 15, % активност Приходи из буџета 17,100 15,828 Свега за програмску активност ,100 15, % П Замена и поправка олука на школи у Банатском Карађорђеву 912 Основно образовање Текући трансфери осталим нивоима %

23 Број године Службени лист Општине Житиште страна 23 власти Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета % Функција 912: % П: 01 Приходи из буџета % Свега за пројекат П: % Извори финансирања за Програм 9: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 9: 17,360 15, % Извори финансирања за Главу 3.4.2: 01 Приходи из буџета 17,360 15,828 Свега за главу 3.4.2: 17,360 15, % ОСНОВНА ШКОЛА МИЛОШ ЦРЊАНСКИ ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање основних школа 912 Основно образовање Текући трансфери осталим нивоима власти Извори финансирања за функцију 912: 16,348 14, % 01 Приходи из буџета 16,348 14, % Функција 912: 16,348 14, % активност Приходи из буџета 16,348 14, % Свега за програмску активност ,348 14, % П Замена дотрајалих прозора 912 Основно образовање Текући трансфери осталим нивоима власти Извори финансирања за функцију 912: % 01 Приходи из буџета % Функција 912: % П: 01 Приходи из буџета % Свега за пројекат П: % Извори финансирања за Програм 9: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 9: 16,848 14, % Извори финансирања за Главу 3.4.3: 01 Приходи из буџета Свега за главу 3.4.3: 16,848 14, % 3.5 УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА

24 Број године Службени лист Општине Житиште страна ПРОГРАМ - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Функционисање локалних установа културе 820 Услуге културе Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца 6,331 6, % 1,5 1, % Социјална давања запосленима % Накнаде трошкова за запослене % Награде запосленима и остали посебни расходи % Стални трошкови % Трошкови путовања % Услуге по уговору 2,140 1, % Специјализоване услуге % Текуће поправке и одржавање % Материјал % Остале донације, дотације и трансфери % Порези, обавезне таксе, казне и пенали % Новчане казне и пенали по решењу судова % Машине и опрема % Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета,416 12, % Функција 820:,416 12, % активност Приходи из буџета,416 12, % Свега за програмску активност 1201-,416 12, % П Пројекат: Споменар Услуге културе Стални трошкови % Трошкови путовања % Услуге по уговору % Материјал % Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета % Функција 820: % П: 01 Приходи из буџета % Свега за пројекат П: % Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 820 Услуге културе Накнаде за социјалну заштиту из буџета % Дотације невладиним организацијама 4,820 4, %

25 Број године Службени лист Општине Житиште страна 25 Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета 4,920 4,607 Функција 820: 4,920 4, % активност : 01 Приходи из буџета 4,920 4,607 Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм : 4,920 4, % 01 Приходи из буџета 18,736 17,315 Свега за Програм : 18,736 17, % Извори финансирања за Главу 3.5.1: 01 Приходи из буџета 18,736 17, % Свега за Главу 3.5.1: 18,736 17, % БИБЛИОТЕКА "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 1201 ПРОГРАМ - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Функционисање локалних установа културе 820 Услуге културе Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца 5,807 5, % 1,036 1, % Социјална давања запосленима % Накнаде трошкова за запослене % Награде запосленима и остали посебни расходи % Стални трошкови % Трошкови путовања % Услуге по уговору % Специјализоване услуге % Текуће поправке и одржавање % Материјал % Остале донације, дотације и трансфери % Порези, обавезне таксе, казне и пенали % Новчане казне и пенали по решењу судова % Машине и опрема % Нематеријална имовина % Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета 11,373 10, % 07 Донације од осталих нивоа власти % Функција 820: 11,748 10, % активност Приходи из буџета 11,373 10, % 07 Донације од осталих нивоа власти % Свега за програмску активност ,748 10, %

26 Број године Службени лист Општине Житиште страна П Међународни књижевни конкурс "Банатско перо" 820 Услуге културе Трошкови путовања % Услуге по уговору % Специјализоване услуге % Материјал % Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета % 04 Сопствени приходи буџетских корисника % Функција 820: % П: 01 Приходи из буџета % 04 Сопствени приходи буџетских корисника % Свега за пројекат П: % Извори финансирања за Програм : 01 Приходи из буџета 9, % 04 Сопствени приходи буџетских корисника % 07 Донације од осталих нивоа власти % Свега за Програм : 11,872 10, % Извори финансирања за Главу 3.5.2: 01 Приходи из буџета 11,437 10, % 04 Сопствени приходи буџетских корисника % 07 Донације од осталих нивоа власти % Свега за Главу 3.5.2: 11,872 10, % 3.6 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 1502 ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА Управљање развојем туризма 473 Туризам Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца 2,497 2, % % Социјална давања запосленима % Накнаде трошкова за запослене % Стални трошкови % Трошкови путовања % Услуге по уговору 2,800 2, % Специјализоване услуге % Текуће поправке и одржавање % Материјал 1,500 1, % Остале донације, дотације и трансфери % Порези, обавезне таксе, казне и пенали % Новчане казне и пенали по решењу судова % Машине и опрема % Извори финансирања за функцију 473:

27 Број године Службени лист Општине Житиште страна Приходи из буџета 9,548 8, % Функција 473: 9,548 8, % активност Приходи из буџета 9,548 8,784 Свега за програмску активност ,548 8, % Туристичка промоција 473 Туризам Дотације невладиним организацијама 1,200 1, % Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета 1,200 1,143 Функција 473: 1,200 1, % активност : 01 Приходи из буџета 1,200 1, % Свега за програмску активност : 1,200 1, % П 473 Туризам Пиле фест- у срцу Баната Услуге по уговору 3,200 3, % Специјализоване услуге 2,100 1, % Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета Функција 473: 5,300 4, % П: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат П: 5,300 4, % Извори финансирања за Програм 4: 01 Приходи из буџета 15, % 07 Донације од осталих нивоа власти % Свега за Програм 4: 16,048 14, % Извори финансирања за Главу 3.6: 01 Приходи из буџета 15, % 07 Донације од осталих нивоа власти % Свега за главу 3.6: 16,048 14, % 3.7 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Социјалне помоћи 070 Социјална помоћ некласификована на другом месту Текући трансфери осталим нивоима власти Извори финансирања за функцију 070: 5,700 5, % 01 Приходи из буџета 5,700 5, % Функција 070: 5,700 5, %

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: 10. ЈУЛ 2015. ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 4.000 ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10,

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о Рача, 27.07.2018. године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2018. годину 2 Одлука о проглашењу к.п. бр. 2035/3 КО Вишевац као некатегорисани

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Sluzbeni-list-BGD-041.indd

Sluzbeni-list-BGD-041.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 41 4. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗЕМУН Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. маја 2019. године

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 - испр., 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,142/2014, 68/2015-др., 103/2015 и 99/2016),

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више