ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:"

Транскрипт

1 IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) za Organizacijska jedinica: Odjel kratkoročnih poslovnih statistika industrije Priredila: Slavica Rogar svibanj 2017.

2 0. Osnovne informacije Svrha, cilj i predmet istraživanja Istraživanje prikazuje mjesečno kretanje indeksa fizičkog obujma industrijske proizvodnje i predstavlja važan kratkoročni pokazatelj poslovnog ciklusa kojim se mjere mjesečni rezultati industrijskog sektora. Također se prikazuje i mjesečno kretanje indeksa ukupnih zaliha, broja zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji. Izvještajno razdoblje Mjesec Pravna osnova Pravna osnova za Mjesečni izvještaj o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) su: - Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja o kratkoročnim statistikama (SL L 162, ) - Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 1158/2005 od 6. srpnja o izmjenama i dopunama Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja o kratkoročnim statistikama (SL L 191, ) Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna kojom se primjenjuje, izmjenjuje i dopunjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim poslovnim statistikama u pogledu definicija i popisa varijabli i učestalosti prikupljanja podataka (SL L 281, ) - Uredba Komisije (EZ) br. 656/2007 od 14. lipnja o izmjenama Uredbe (EZ) br. 586/2001 o primjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama za definicije glavnih industrijskih skupina (MIGS), (SL L 155, ) - Uredba Komisije (EZ) br. 472/2008 od 29. svibnja za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim poslovnim statistikama u pogledu primjene prve bazne godine na NACE Rev.2 i za dostavu vremenskih serija prije na NACE Rev. 2, razina detalja, oblik, prvo izvještajno razdoblje (SL L 140, ) - Uredba Komisije (EZ) br. 329/2009 od 22. travnja kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim poslovnim statistikama u pogledu ažuriranja popisa varijabli, učestalosti prikupljanja statistika, razinama raščlambe i agregacija koje se primjenjuju na varijable (SL L 103, ) Ostali međunarodni standardi: - Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, ISSN , Europske zajednice, Luxembourg, Međunarodne preporuke za indeks industrijske proizvodnje, UN, New York, siječanj Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, siječanj ESS smjernice za desezoniranje, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN , Europske zajednice, Luxembourg, Sustav klasifikacije Nomenklatura industrijskih proizvoda za mjesečno istraživanje industrije, verzija NIPUM (NN, br. 11/09.) Nacionalna klasifikacija djelatnosti NKD (NN, br. 58/07. i 72/07.) Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske, KPD (NN, br. 108/08.) 2

3 Koncepti i definicije Indeks fizičkog obujma industrijske proizvodnje je središnji i ažuran pokazatelj razvoja industrijskog sektora, a izračunava se u dva koraka prema Laspeyresovoj formuli; prvo iz podataka o količinama pojedinačnih proizvoda iz NIPUM-a i odgovarajućega ponderacijskoga koeficijenta, a u drugom koraku se svi indeksi skupina i više razine ponderiraju udjelom u dodanoj vrijednosti pojedinačnih djelatnosti industrije po razinama NKD-a Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda pri proizvođačima jesu lančani indeksi fizičkog obujma zaliha gotovih proizvoda iz Nomenklature industrijskih proizvoda NIPUM 2009, a izračunani su na temelju podataka o stanju zaliha posljednjeg dana izvještajnog mjeseca i odgovarajućega ponderacijskoga koeficijenta. Indeksi zaposlenih osoba pokazuju dinamiku broja zaposlenih osoba u industrijskim djelatnostima poduzeća isključujući zaposlene osobe koje u istom poduzeću obavljaju neindustrijske djelatnosti. Indeks proizvodnosti rada izračunan je kao odnos indeksa fizičkog obujma industrijske proizvodnje od početka godine do kraja izvještajnog mjeseca i indeksa razine broja zaposlenih osoba u industriji, također od početka godine do kraja izvještajnog mjeseca. Indeks razine označuje odnos tekućeg razdoblja prema istom razdoblju prethodne godine. Statističke jedinice Izvještajne jedinice: Industrijska poduzeća i JVD-i neindustrijskih poduzeća koji se bave jednom ili više industrijskih djelatnosti. Jedinice promatranja: poduzeća i JVD Pokrivenost i obuhvat istraživanja Populacija se definira i kontinuirano ažurira prema Statističkome poslovnom registru početkom svake godine i tijekom izvještajnog razdoblja za novonastale industrijske jedinice iz svih raspoloživih izvora. Ukupna populacija uključuje oko industrijskih poduzeća i JVD-a u područjima NKD-a 2007.: B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija i D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, tj. odjeljcima (osim skupine 35.3). Ciljana populacija industrijskih poduzeća i JVD-a s 20 i više zaposlenih osoba (tzv. odrezani uzorak) je u područjima NKD-a koja su obuhvaćena istraživanjem u Obuhvat statističkih jedinica u nekim djelatnostima uključuje i industrijska poduzeća i JVD-a s manje od 20 zaposlenih ako imaju specifičnu industrijsku proizvodnju važnu za krajnje rezultate istraživanja. 1. Relevantnost 1.1. Korisnici podataka Korisnici podataka su: - interni korisnici iz DZS-a: Sektor nacionalnih računa, - nacionalni korisnici: ministarstva i tijela državne uprave, Hrvatska narodna banka, ekonomski analitičari, ekonomski i istraživački instituti, Hrvatska gospodarska komora, druge poslovne udruge, poslovni subjekti, mediji, ali i zainteresirana javnost te međunarodni korisnici: Europska komisija (Eurostat), Europska središnja banka. 3

4 1.1.1 Potrebe korisnika Indeks industrijske proizvodnje mjeri mjesečni učinak industrije u RH. Zbog svoje periodičnosti, brze dostupnosti i detaljne raščlambe po odjeljcima industrijskih djelatnosti on je središnji i ažurni pokazatelj razvoja poslovanja u sektoru industrije. Nacionalni korisnici zahtijevaju detaljne podatke kretanja industrijske proizvodnje (određenu djelatnost) i raspoložive vremenske serije za svrhu ekonomske analize, analize tržišta, praćenja i donošenja odluka u poslovanju te za potrebe istraživanja i pisanja akademskih radova (studenti) Zadovoljstvo korisnika Zadovoljstvo korisnika mjeri se istraživanjem o zadovoljstvu korisnika Državnog zavoda za statistiku. Dosad su provedena dva istraživanja (2013. i 2015.). Detaljni rezultati nalaze istraživanja za dostupni su na internetskim stranicama DZS-a pod domenom Kvaliteta: _Satisfaction_Survey.pdf 1.2. Potpunost podataka Kompilacija i diseminacija Indeksa industrijske proizvodnje u potpunosti je usklađena s relevantnim STS zahtjevima Eurostata Stopa potpunosti podataka Stopa potpunosti podataka je: 100% 2. Točnost i pouzdanost 2.1. Uzoračka pogreška Istraživanje se temelji na odrezanom uzorku Indikatori uzoračke pogreške Pristranost u procesu selekcije Pristranost u procesu selekcije za određene statistike: % Statistika Područje Vrijednost Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Prosječno Kratkoročne poslovne statistike industrije Hrvatska Hrvatska 0,9128 0,9123 0,9122 0,9122 0,9123 0,9122 0,9122 0,9122 0,9121 0,912 0,912 0,9123 Prema podacima iz SPR-a ukupnu populaciju čini industrijskih poduzeća i JVD-a. Ciljana populacija (tzv. odrezani uzorak) za su oko industrijskih poduzeća i JVD-a u područjima NKD-a 2007.: B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija i D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, tj. odjeljcima (osim skupine 35.3). 4

5 2.2. Neuzoračka pogreška Pogreške u procjenama koje se ne mogu povezati s izborom uzroka je neodgovor jedinice (stopa neodgovora jedinice je približna 1,3%). U tom se slučaju podaci procjenjuju, ali nemaju utjecaj na ključne rezultate Pogreška Ciljana populacija istraživanja su sva industrijska poduzeća i JVD-a s 20 i više zaposlenih osoba (tzv. odrezani uzorak) u NKD-u u područjima B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija i D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (osim skupine 35.3) koja zadovoljavaju kriterij pokrivenosti od 90% bruto dodane vrijednosti za svaku industrijsku skupinu djelatnosti NKD-a (posebno male industrije, kao npr. pekare, tiskare, vinarije i drugo) Stopa nad Stopa nad je: 1,2% Podaci za izračun ovog indikatora su dostupni na kraju svake godine kada se prilikom sređivanja baze za novu obradu (sljedeću godinu) isključuju jedinice koje su prestale s radom ili se ne bave više industrijskom djelatnošću Pogreške mjerenja Prikupljanje podataka putem elektroničkog obrasca na internetskim stranicama DZS-a u velikoj mjeri je smanjilo mogućnost računskih pogrešaka, pogrešnih šifri i mjernih jedinica. Prilikom slanja obrasca ugrađena su razna upozorenja ako je vidljivo odstupanje od prethodnih mjeseci. Moguće su i pogreške koje naprave poduzeća prilikom unosa koje poslije ne prolaze LRK (logičko-računsku kontrolu) te se rješavaju stupanjem u kontakt s osobom zaduženom za ispunjavanje obrasca Pogreška neodgovora U slučaju neodgovora jedinice podaci se procjenjuju, ali nemaju utjecaj na ključne rezultate Stopa neodgovora jedinice Neutežena stopa neodgovora: % Područje Vrijednost Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Prosječno Hrvatska Hrvatska 0,2 0,1 0,9 1,4 0,9 2,7 1,7 1,3 1,7 1,1 2,1 1,7 1,32 5

6 2.2.6 Stopa neodgovora na određenu varijablu (stavku) Neutežena stopa neodgovora za određene varijable: % Varijabla Područje Vrijednost Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Prosječno Stopa neodgovora za sve varijable Hrvatska Hrvatska 0,2 0,1 0,9 1,4 0,9 2,7 1,7 1,3 1,7 1,1 2,1 1,7 1, Pogreške obrade Razvrstavanje prema klasifikaciji NKD se preuzima iz godišnjeg PRODCOM istraživanja i Statističkoga poslovnog registra (SPR). Početkom svake godine vrši se provjera usklađenosti vrste proizvodnje i navedene NKD-ove djelatnosti za poduzeća koja ulaze u obuhvat istraživanja te je time smanjeno netočno razvrstavanje prema klasifikaciji NKD. Za same podatke uspostavljen je LRK (logičko-računska kontrola) Stopa imputacije Stopa uređivanja LRK Pokazatelj se za ovo istraživanje ne izračunava Stopa učinkovitosti Pokazatelj se za ovo istraživanje ne izračunava Pogreška izbora modela Ne primjenjuje se model za računanje procjena Revizija podataka Politika revizije podataka Podaci se objavljuju kao konačni i kao takvi se ne mijenjaju Praksa revizije podataka Podaci se objavljuju kao konačni i zbog toga se ne revidiraju Prosječna veličina revizije podataka 6

7 2.4. Desezoniranje (vremenska prilagodba) Desezoniranje i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA u novom programskom paketu JDemetra+. Pod pojmom "sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi podrazumijeva se da su izvorni indeksi prilagođeni za sezonu i kalendarske dane, a pod pojmom "kalendarski prilagođeni indeksi" podrazumijeva se da su izvorni indeksi prilagođeni za kalendarske dane u skladu sa zahtjevima Eurostata za kratkoročne poslovne pokazatelje. 3. Pravodobnost i vremenska određenost 3.1. Pravodobnost Pravodobnost prvih rezultata Pravodobnost prvih rezultata je: T Pravodobnost konačnih rezultata Pravodobnost konačnih rezultata je: T + 29 Prvi rezultati su ujedno i konačni rezultati Vremenska određenost Vremenska određenost isporuka i objavljivanje Vremenska određenost je: 0 Vremenska određenost prvih i konačnih rezultata izračunava se kao razlika između datuma objave dostupnog u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka i datuma publiciranja na mreži. 4. Dostupnost i jasnoća Rezultati Mjesečnog izvještaja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenih osoba objavljuju se u sljedećim statističkim publikacijama: mjesečnim Priopćenjima, Statistici u nizu, Godišnjemu statističkom izvješću industrije, Statističkom ljetopisu Republike Hrvatske (SLJH-u). Podaci su dostupni elektronički na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku, ali i u papirnatom obliku u biblioteci Državnog zavoda za statistiku za čitanje ili kupnju Naslovi Priopćenja u kojima se objavljuju podaci Mjesečno Priopćenje: Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji 4.2. Naslovi ostalih publikacija u kojima se objavljuju podaci (Ljetopis i slično) Kratkoročni pokazatelji industrije Proizvodnja, proizvođačke cijene i promet industrije (Statističko izvješće) Statistički ljetopis Republike Hrvatske 7

8 4.3. On-line baza podataka u kojoj se objavljuju podaci Na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku u rubrici Statistika u nizu ( i PC Axis bazi podataka pod rubrikom Industrija ( Dostupnost mikropodataka Uvjeti prema kojima određeni korisnici mogu imati pristup mikropodacima su propisani Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja povjerljivih statističkih podataka u znanstvene svrhe (NN, br. 103/03., 75/09. i 59/12.) Dostupnost metodoloških dokumenata Opis metodologije i izvora podataka se nalazi na kraju svakog Priopćenja i Izvješća: mjesečno Priopćenje Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji te godišnje izvješće Kratkoročni pokazatelji industrije Proizvodnja, proizvođačke cijene i promet industrije. Na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku nalaze se i metodologije objavljene u Narodnim novinama, a to su: Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) uključujući nomenklaturu industrijskih proizvoda za mjesečno istraživanje industrije, verzija NIPUM (NN, br. 11/09.). 5. Usporedivost 5.1. Asimetričnost kod zrcalnih statistika Nije primjenjivo Usporedivost tijekom vremena Dužina usporedivih vremenskih serija Dužina usporedivih vremenskih serija je: 228 mjeseci (od 1/1998. do 12/2016.) Razlozi za prekid u vremenskoj seriji Glavne revizije se planiraju svakih 5 godina s promjenom referentne godine s obzirom na promjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD-a). Trenutačno, se primjenjuje kao bazna godina bez većih potreba za revizijom, te nema prekida u vremenskoj seriji. 6. Koherentnost/smislenost 6.1. Koherentnost/smislenost između kratkoročnih i strukturnih podataka Podaci u ovom istraživanju se prikazuju na mjesečnoj bazi u relativnom obliku (indeksi), dok se u ostalim istraživanjima (strukturne poslovne statistike) prikazuju na godišnjoj razini u apsolutnom obliku (zaposlene osobe) i u godišnjem PRODCOM istraživanju apsolutni podaci za industrijsku proizvodnju. 8

9 6.2. Koherentnost/smislenost s podacima nacionalnih računa 6.3. Koherentnost/smislenost s podacima iz administrativnih izvora 7. Troškovi i opterećenje 7.1. Troškovi Prikupljanje podataka je temeljeno na on-line istraživanju i sukladno s time troškovi su minimalni Opterećenje Opterećenje izvještajnih jedinica je uvelike smanjeno prelaskom na on-line istraživanje i ispunjavanjem elektroničkog obrasca u kojem su glavna obilježja (naziv izvještajne jedinice, šifre proizvoda i mjerne jedinice) unaprijed ispunjena. 9

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/PRODCOM/G) za 2015. Organizacijska jedinica: Odjel godišnjih poslovnih

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (GRAĐ-44a) za 2017. Organizacijska jedinica: Služba statistike građevinarstva Priredila: Blanka Pađen

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Statističko istraživanje o cestovnom prijevozu robe (PA/T-11) 2014., 4. tromjesečje Organizacijska jedinica: Služba statistike transporta i komunikacija

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečni izvještaj o izdanim odobrenjima za građenje (GRAĐ-44a) za 2013. Organizacijska jedinica: Služba statistike građevinarstva Priredila: Blanka Pađen

Више

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени ~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03) и Статистичким

Више

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1.

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima (GRAĐ-10) za 2017. Organizacijska jedinica: Služba statistike građevinarstva Priredila: Pađen Blanka

Више

GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us

GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us GODINA: I SARAJEVO, 07.06.2017. BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL 2017. Ukupan desezonirani promet ostalih usluga u prvom kvartalu 2017. godine ostvario je rast

Више

Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1

Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1 Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

IPI – Osnovne informacije i kratka metodologija

IPI – Osnovne informacije i kratka metodologija BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIЈА ZА SТАТISТIKU BOSNЕ HERCEGOVINЕ MD 51. Metodološki dokument ISSN - 1840-1074 KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE INDEKS OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE 2013. Osnovne informacije

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Anketa o dohotku stanovništva (ADS) za 2017. Anketa o dohotku stanovništva (ADS) za 2017. Organizacijska jedinica: Služba statistike potrošnje i dohotka

Више

Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019.

Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019. Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, 2017. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019. 2 Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, 2017. Извјештај

Више

Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске

Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака

Више

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom 16/Sv. 2 Službeni list Europske unije 147 32009R1006 31.10.2009. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 286/31 UREDBA (EZ) br. 1006/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br.

Више

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Anketa o radnoj snazi (ARS) za godinu Anketa o radnoj snazi (ARS) za godinu Organizacijs

IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Anketa o radnoj snazi (ARS) za godinu Anketa o radnoj snazi (ARS) za godinu Organizacijs IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Anketa o radnoj snazi (ARS) za 2013. godinu Anketa o radnoj snazi (ARS) za 2013. godinu Organizacijska jedinica: Služba tržišta rada Priredila: Martina

Више

Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Републички завод за статисти

Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Републички завод за статисти Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, 2014. 1 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, 2014. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2015. 2 Извјештај о квалитету за Статистику

Више

Microsoft Word - Strateski plan Drzavnog zavoda za statistiku za razdoblje docx

Microsoft Word - Strateski plan Drzavnog zavoda za statistiku za razdoblje docx STRATEŠKI PLAN DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA RAZDOBLJE 2016. 2018. Zagreb, 31. ožujka 2015. STRATEŠKI PLAN DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU za razdoblje 2016. 2018. Državni zavod za statistiku (u nastavku

Више

Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метапо

Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метапо Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače TURIZAM PROSINA

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače TURIZAM PROSINA REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače 2019. TURIZAM PROSINAC 2018. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO Sadržaj STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA... 2 Pravni osnov... 2 Metodološke osnove... 2 Izvor podataka...

Више

Извјештај о квалитету за СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, Републички завод за статистику, Бања Лука,

Извјештај о квалитету за СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, Републички завод за статистику, Бања Лука, СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, 2013. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2015. 1 Републички завод за статистику, Вељка Млађеновића 12д, 78000 Бања Лука Република Српска, Босна и Херцеговина телефон:

Више

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018.

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018. Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, 2017. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018. 2 Извјештај о квалитету за статистичко истраивање Рођени и умрли

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada 218 Službeni list Europske unije 05/Sv. 4 31999R0530 L 63/6 SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA 12.3.1999. UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka 1999. o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, Podgorica Tel: +382 (0) Fax: +382 (0) IZVJEŠTA

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, Podgorica Tel: +382 (0) Fax: +382 (0) IZVJEŠTA CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, 81000 Podgorica Tel: +382 (0) 20 230 811 Fax: +382 (0) 20 230 814 E-mail: contact@monstat.org IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA 2016. GODINU Odgovorno lice: Jelena

Више

17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba / TURIZAM

17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba / TURIZAM 17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA Izvor i način prikupljanja podataka Podaci o broju dolazaka i noćenja turista prikupljaju se Mjesečnim izvještajem o dolascima

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz 2019. Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ 2019. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

(Microsoft Word - Godi\232nji popis objavljenih informacija KBZ, d.d. za doc)

(Microsoft Word - Godi\232nji popis objavljenih informacija KBZ, d.d. za doc) HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA, Službeni registar ZAGREBAČKA BURZA, HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA Godišnji popis objavljenih informacija Kreditne banke koje se odnose na 2012/2013

Више

Сaрajeвo, MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN

Сaрajeвo, MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN Сaрajeвo, 2017. MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN 1840-1090 Издaвaч: Одгoвaрa: Припрeмили: Лeктурa: Teхничкa припрeмa: Aгeнциja зa стaтистику Бoснe и Хeрцeгoвинe Зeлeних бeрeтки 26, 71000 Сaрajeвo Бoснa

Више

untitled

untitled Predgovor Razvoj strukturnih poslovnih statistika je otpočeo kroz projekte pomoći statističkom sustavu Bosne i Hercegovine u cilju osposobljavanja osoblja za provođenje Pilot istraživanja u 2010. godini

Више

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 5.9.2016 A8-0184/7 Amandman 7 Jerzy Buzek u ime Odbora za industriju, istraživanje i energetiku Izvješće Barbara Kappel Statistika cijena prirodnog plina i električne energije COM(2015)0496 C8-0357/2015

Више

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. ožujka o strukturnim poslovnim statistikama (preinaka)Tekst značajan za EGP

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. ožujka o strukturnim poslovnim statistikama (preinaka)Tekst značajan za EGP 126 Službeni list Europske unije 13/Sv. 40 32008R0295 9.4.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 97/13 UREDBA (EZ) br. 295/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. ožujka 2008. o strukturnim poslovnim statistikama

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka TURIZAM SIJEČANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka TURIZAM SIJEČANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka 2018. TURIZAM SIJEČANJ 2018. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka 2019. Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ 2019. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

BUDUĆNOST RIBOLOVA U ISTRI U OKVIRIMA ZAJEDNIČKE RIBOLOVNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE

BUDUĆNOST RIBOLOVA U ISTRI U OKVIRIMA ZAJEDNIČKE RIBOLOVNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE www.savjetodavna.hr 1. Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. 2. Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne

Више

~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици

~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици ~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске,

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1710 final ANNEX PRILOG DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /.. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br.

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1710 final ANNEX PRILOG DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /.. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br. EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 7.3.2019. C(2019) 1710 final ANNEX PRILOG DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /.. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu praćenja

Више

Microsoft Word - HUP trend_rujan 2014

Microsoft Word - HUP trend_rujan 2014 9-214 Ekonomska aktivnost Industrijska proizvodnja je u lipnju ponovno zabilježila pad dok je promet u trgovini na malo ostvario skroman rast Kalendarski prilagođeni indeks industrijske proizvodnje u lipnju

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja 2019. NETO I BRUTO PLAĆE LISTOPAD 1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE

Више

Извјештај о квалитету за статистику ИНОВАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014.

Извјештај о квалитету за статистику ИНОВАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. Извјештај о квалитету за статистику ИНОВАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, 2012. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. Републички завод за статистику, Вељка Млађеновића 12д, 78000 Бања Лука Република

Више

Federal

Federal Statistika u oblasti kulture u Federaciji Bosne i Hercegovine Sarajevo 1 Dosadašnje statističke aktivnosti FZS Prema Planu statističkih istraživanja za 2011 i Programu statističkih istraživanja od interesa

Више

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2018. Pravne osobe Trgovačka društva registrirane aktivne registrirana aktivna Republika Hrvatska

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA

INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU ONEĈIŠĆENJA ZRAKA PM 2,5 ĈESTICAMA NA PODRUĈJU GRADA ZAGREBA (za 2011. godinu) Zagreb, ožujak 2012. 2 JEDINICA ZA HIGIJENU

Више

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti TB 12 Tematski bilten ISSN 1840-104X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, 2018. TB 12 Tematski

Више

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015.

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015. OSNOVNE ZNAČAJKE GOSPODARSKIH KRETANJA U GRADU VODICAMA U 2015. GODINI Šibenik, studeni 2016. SADRŽAJ Uvod... 3 1. Broj poduzetnika u gradu Vodicama u 2015. godini prema GFI... 4 2. Financijski rezultati

Више

IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika rođenih, 2016

IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika rođenih, 2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU Statistika rođenih, 2016 Sarajevo, 2017. godina 2 IZVJEŠTAJ O KVALITETU Statistika rođenih, 2016 Sadržaj 1. STATISTIČKI PROCES I NJEGOVI REZULTATI... 5 1.1. Namjena istraživanja...

Више

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA70-151-1496 HR Sadržaj I. Područje primjene... 2 II. Zakonodavni referentni

Више

Split,

Split, S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U U N I V E R S I T A S S T U D I O R U M S P A L A T E N S I S KLASA: 003-08/17-03/0001 URBROJ: 2181-190-00-3-17-0024 Split, 14. studenoga 2017. PLAN AKTIVNOSTI RADA

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni ko

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni ko EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 21.11.2013. C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni koje Komisija predlaže Sudu u postupcima zbog povrede

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2017) 7667 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o obliku i načinu dostavljanj

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2017) 7667 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o obliku i načinu dostavljanj EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 21.11.2017. C(2017) 7667 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o obliku i načinu dostavljanja europske statistike o cijenama prirodnog plina i

Више

COM(2017)743/F1 - HR

COM(2017)743/F1 - HR EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 11.12.2017. COM(2017) 743 final IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU HEP-PLIN D.O.O., OSIJEK Osijek,

Више

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.9.2018 A8-0245/170 Amandman 170 Uvodna izjava 3. (3) Zbog brzog tehnološkog razvoja i dalje se mijenja način stvaranja, proizvodnje, distribucije i iskorištavanja djela i drugih sadržaja. Javljaju se

Више

MD 40 Metodoloki dokument ISSN KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni z

MD 40 Metodoloki dokument ISSN KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni z MD 40 Metodoloki dokument ISSN 1840-1074 KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni zavod za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine Republika

Више

HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ

HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ Zagreb, Metalčeva 5 K A L E N D A R N A T J E C A N J A HRVATSKOGA RUKOMETNOG SAVEZA ZA NATJECATELJSKU GODINU 2018/2019. M U Š K I Zagreb, srpanj 2018. M U Š K I 2 0 1 8. g o

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

Erasmus Mundus_2010

Erasmus Mundus_2010 ERASMUS MUNDUS mr.sc. Zrinka Dujmović Zagreb, 3. veljače 2010. Sadržaj Širi kontekst programa Erasmus Mundus (EM) Mogućnosti za: visokoškolske ustanove i pojedince iz RH kroz aktivnosti u okviru natječaja

Више

INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU ONEČIŠĆENJA ZRAKA PM 2,5 ČESTICAMA I BENZO(a)PIRENOM NA PODRUČJU GRADA

INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU ONEČIŠĆENJA ZRAKA PM 2,5 ČESTICAMA I BENZO(a)PIRENOM NA PODRUČJU GRADA INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU ONEČIŠĆENJA ZRAKA PM 2,5 ČESTICAMA I BENZO(a)PIRENOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA (za 2015. godinu) Zagreb, ožujak 2016. Broj

Више

PROGRAM

PROGRAM 2019 PROGRAM AKADEMIJA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU 2019. Europska unija Zajedno do fondova EU SADRŽAJ 1. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI AKADEMIJE REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU... 4 MODUL 1: Što su fondovi

Више

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање СТАТИСТИКА ОТПАДА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014.

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање СТАТИСТИКА ОТПАДА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. 3 Садржај ДИО I: Опис података... 4 1. Контакт информације... 4 2. Институције укључене у прикупљање података

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU LUKA-VUKOVAR D.O.O. Vinkovci,

Више

IZVJEŠĆE O PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA NA POSTAJI SLAVONSKI BROD U PERIODU OD 01

IZVJEŠĆE O PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA NA POSTAJI SLAVONSKI BROD U PERIODU OD 01 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SEKTOR ZA KVALITETU ZRAKA PRELIMINARNO IZVJEŠĆE O PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA NA POSTAJI SLAVONSKI BROD U PERIODU OD 1.1.-.3.13. GODINE Izrađeno za: Ministarstvo

Више

GEN

GEN VIJEĆE EUROPSKE UNIJE Bruxelles, 15. svibnja 2013. (OR. en) SN 2376/13 Međuinstitucionalni predmet: 2011/0416 (COD) AGRIFIN AGRI CODEC Predmet: Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni

Више

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine 120/16) i članka 46. Statuta Općine Vrsi ( Službeni glasnik Općine Vrsi broj 02/13, 03/1

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine 120/16) i članka 46. Statuta Općine Vrsi ( Službeni glasnik Općine Vrsi broj 02/13, 03/1 Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine 120/16) i članka 46. Statuta Općine Vrsi ( Službeni glasnik Općine Vrsi broj 02/13, 03/18 ), načelnik Općine Vrsi dana 28. prosinca 2018. godine,

Више

Microsoft Word - GI_2016_HROTE_Sustav jamstva podrijetla-verzija za Web.docx

Microsoft Word - GI_2016_HROTE_Sustav jamstva podrijetla-verzija za Web.docx Godišnji izvještaj o sustavu jamstva podrijetla u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu Zagreb, veljača 2017. i SADRŽAJ POPIS TABLICA... iii POPIS SLIKA... iv 1. SUSTAV JAMSTVA PODRIJETLA... 5 1.1. Opis

Више

Slide 1

Slide 1 Primjeri dobre prakse komuniciranja informacija o kvaliteti visokih učilišta sa zainteresiranom javnošću Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Povijest Fakulteta 97. obljetnica

Више

Program INA Razvoj skolstva u opcini KS

Program INA Razvoj skolstva u opcini KS PROJEKT UMIJEĆE KORIŠTENJA INFORMACIJA PROGRAM IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI «RAZVOJ ŠKOLSTVA U OPĆINI KLINČA SELA» Autorica programa: Maja Slamar Datum: 25. 8. 2018. Napomena: program je razvijen u sklopu

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Hrvatska poljoprivredna agencija Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci Broj telefona: (+385

Више

Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike оd 21. ožujka o izmjeni Preporuke ESRB/2016/14 o zatvaranju praznina u podacima o nekretninama (E

Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike оd 21. ožujka o izmjeni Preporuke ESRB/2016/14 o zatvaranju praznina u podacima o nekretninama (E 13.8.2019. HR Službeni list Europske unije C 271/1 I. (Rezolucije, preporuke i mišljenja) PREPORUKE EUROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKE RIZIKE PREPORUKA EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE оd 21. ožujka 2019.

Више

eGlasilo HPA svibanj 2019

eGlasilo HPA svibanj 2019 eglasilo IZVJEŠĆE O STOČARSKOJ PROIZVODNJI Svibanj SADRŽAJ JEDINSTVENI REGISTAR DOMAĆIH ŽIVOTINJA ISPORUČENE KOLIČINE MLIJEKA o Kravlje mlijeko o Ovčje mlijeko o Kozje mlijeko KONTROLA OCJENJIVANJA NA

Више

Slajd 1

Slajd 1 Izrada standardiziranog računskog plana Poljsko iskustvo PULSAR-ova konferencija 4. lipnja 2019. Računski planovi u Poljskoj Aktualna situacija Svi subjekti javnog sektora primjenjuju Zakon o računovodstvu

Више

Popis zakonodavstva (hrana za životinje)

Popis zakonodavstva (hrana za životinje) Danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju došlo je do promjena u cjelokupnom zakonodavstvu pa tako i u području hrane za životinje. Naime, pojedini Pravilnici koji su regulirali to područje stavljeni

Више

Microsoft Word - DC web08.doc

Microsoft Word - DC web08.doc GODIŠNJE IZVJEŠĆE S MJERNIH POSTAJA ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA 2008 godina Split, lipanj 2009 1 1. UVOD Dalmacijacement d.d. se sastoji od tri tvornice cementa: Sveti Juraj, Sveti Kajo i 10. kolovoz, ukupnog

Више

IZVJEŠTAJ O RADU

IZVJEŠTAJ O RADU ИЗВJEШTAJ O РAДУ AГEНЦИJE ЗA СTATИСTИКУ БOСНE И ХEРЦEГOВИНE ЗA 2016. ГOДИНУ Сaрajeвo, 2017 ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ O РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ 2 С A Д Р Ж A J УВOДНA РИJEЧ... 4 1. ДEMOГРAФСКE И СOЦИJAЛНE СTATИСTИКE...

Више

COM(2015)17/F1 - HR

COM(2015)17/F1 - HR EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 26.1.2015. COM(2015) 17 final IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Uredbe (EU) br. 70/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2012. o statističkim

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se od

PROVEDBENA  UREDBA  KOMISIJE  (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju  administrativnih  i znanstvenih  zahtjeva  koji  se  od 30.12.2017. L 351/55 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2468 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se odnose na tradicionalnu hranu iz trećih zemalja u skladu

Више

Dokumentacija o nabavi Priprema financijskog restrukturiranja Zračne luke Osijek d.o.o. s planom provedbe DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE

Dokumentacija o nabavi Priprema financijskog restrukturiranja Zračne luke Osijek d.o.o. s planom provedbe DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE U ZRAČNOM PROMETU, OSIJEK, HRVATSKA OIB: 48188420009 MATIČNI (POREZNI) BROJ: 3361721 Adresa: Vukovarska 67, Klisa p.p. 47, 31000 OSIJEK Web.adress: www.osijek-airport.hr

Више

Microsoft Word - Mjesečno izvješće o stanju zemljišnoknjižnih predmeta u općinskom sudovima RH za kolovoz 2016.doc

Microsoft Word - Mjesečno izvješće o stanju zemljišnoknjižnih predmeta u općinskom sudovima RH za kolovoz 2016.doc REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PRAVOSUĐA MJESEČNO IZVJEŠĆE O STANJU ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH PREDMETA U OPĆINSKIM SUDOVIMA REPUBLIKE HRVATSKE za kolovoz 2016. godine Sadržaj I. USPOREDBA STANJA ZK PREDMETA U

Више

Statistički podaci o registriranim krivotvorinama novčanica kuna i stranih valuta (srpanj-prosinac 2014.)

Statistički podaci o registriranim krivotvorinama novčanica kuna i stranih valuta (srpanj-prosinac 2014.) www.hnb.hr Odjel nacionalnih centara za borbu protiv krivotvorenja i analizu novčanica i kovanog novca STATISTIČKI PODACI O REGISTRIRANIM KRIVOTVORENIM NOVČANICAMA KUNA I STRANIH VALUTA 1. srpnja 31. prosinca

Више

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Veleučilište u Zürichu Škola managementa i prava Program za računovodstvo i izvještavanje u javnom sektoru Sličnosti i razlike između GFSM-a/ESA-e/SNA-a i IPSAS-a: Uvod u najznačajnija obilježja proizvoda

Више

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Sukladno članku 198. stavku 3. ZJN 2016., Hrvatska kontrola zračne plovi

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Sukladno članku 198. stavku 3. ZJN 2016., Hrvatska kontrola zračne plovi Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Sukladno članku 198. stavku 3. ZJN 2016., Hrvatska kontrola zračne plovidbe d. o. o. stavila je na prethodno savjetovanje sa

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

PROPISNIK O KALENDARU NATJECANJA

PROPISNIK O KALENDARU NATJECANJA PRAVILNIK O KALENDARU NATJECANJA HRVATSKOG SPORTSKOG PLESNOG SAVEZA U Zagrebu 18.01.2018 godine. SADRŽAJ I. OPĆE ODREDBE... 2 II. UPIS SPORTSKIH PLESNIH NATJECANJA U KALENDAR NATJECANJA... 3 III. PRIJAVE

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽA VNJ ZAVOD ZA STATISTIKU DRŽAVNI ZAVOD ZA STATrSTIKU REPUBLIKE HRVATSKE STRATEŠKI PLAN DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA RAZDOBL

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽA VNJ ZAVOD ZA STATISTIKU DRŽAVNI ZAVOD ZA STATrSTIKU REPUBLIKE HRVATSKE STRATEŠKI PLAN DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA RAZDOBL REPUBLIKA HRVATSKA DRŽA VNJ ZAVOD ZA STATISTIKU DRŽAVNI ZAVOD ZA STATrSTIKU REPUBLIKE HRVATSKE STRATEŠKI PLAN DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA RAZDOBLJE 2015. - 2017. Zagreb, 9. lipnja 2014. STRATEŠKI

Више

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04), Hrvatska energetska regulatorna agencija

Више

TA

TA 12.4.2019 A8-0247/ 001-076 AMANDMANI 001-076 podnositelj Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja Izvješće Tamás Meszerics Zajednički okvir za europske statistike o osobama i kućanstvima A8-0247/2017

Више

Radionice, webinari i MOOC-ovi u sklopu projekta E-škole Radionica "E-učitelj suvremena nastava uz pomoć tehnologije" Trajanje: 5 sati Polaznici radio

Radionice, webinari i MOOC-ovi u sklopu projekta E-škole Radionica E-učitelj suvremena nastava uz pomoć tehnologije Trajanje: 5 sati Polaznici radio Radionice, webinari i MOOC-ovi u sklopu projekta E-škole Radionica "E-učitelj suvremena nastava uz pomoć tehnologije" Polaznici radionice: Nastavnici predmeta matematika, fizika, biologija i kemija, stručni

Више