Број: 778/2015-Д-02/2 779/2015- Д-02/2 Датум: RS АГЕНЦИЈА 30 ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ "РОДГ АС" а.д Бачка Топола Маршала Тита 61

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Број: 778/2015-Д-02/2 779/2015- Д-02/2 Датум: RS АГЕНЦИЈА 30 ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ "РОДГ АС" а.д Бачка Топола Маршала Тита 61"

Транскрипт

1 Број: 778/2015-Д-02/2 779/2015- Д-02/2 Датум: RS АГЕНЦИЈА 30 ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ "РОДГ АС" а.д Бачка Топола Маршала Тита 61 ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање и Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса Уважени, у прилогу Вам достављамо Одлуку о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање и Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса (са Образложењима) које је Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео на седници од 11. децембра године. С поштовањем, ЈЈ ООО БЕОГРАд, Теразије 5N тел: О ЈЈ/3О & ЗО ЗЗ 884 факс ОЈЈ! URi: "I\'M.oers.rs

2 На основу члана 39, став 1, и члана 92, став 1, а у вези са чланом 88, став 2, тачка 8) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14), Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 316, седници од 11, децембра 2015, године, донео је ОДЛУКУ Даје се сагласност на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање број 1061/2015, коју је донео Извршни директор Акционарског друштва за развој, одржавање гасне мреже и дистрибуцију гаса "РОДГАС" а.д Бачка Топола, 27, новембра 2015, године, II Ову одлуку објавити у.спужбеном гласнику Републике Србије" и на сајту Агенције за енергетику Републике Србије (www,aers.rs), Број 799/2015-Д-1/2 У Београду, 11, децембра 2015, године Савет Агенције за енергетику Републике Србије 'tчh.i<:"i:::t'<>iеди C~ v.~ убо Маћић

3 .~_. ни..,._._.и Број: 778/2015-Д-02/1 Датум: СЈ/АП/ГТ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ уз сагласност на Одлуку.Родгас" ад, Бачка Топола о цени природног гаса за јавно снабдевање.родгас" ад, Бачка Топола, доставило је године Агенцији за енергетику Републике Србије захтев за давање сагласности на одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање (допис заведен у Агенцији под бројем 778/2015-Д-02/1 од године). у захтеву су утврђене следеће цене природног гаса за крајње купце исказане према утврђеној Методологији за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Службени гласник РС", број 75/14) и то: Категорије Групе Тарифа Тарифа Тарифа.внергент" "капацитет" "накнада по месту испоруке" купаца купаца (дин/т З ) (дин/тзfдан/година) (дин/место испоруке/година) Категорија 1 Мала потрошња , Ванвршна потрошња К1 40,07 169, ,80 Р < 6 Ьаг _._ _._ _-_ ,.._,.._._- - -_._. - Равномерна потрошња К1 40,07 205, ,80 И'И'_'". _ и._и _ _-_._..._-- - Неравномерна потрошња К1 40,07 242, _. --~.'._ г=- -.._-_._-'"- _.. _. _ и и....,и._...,.,,_, ~ ---_...._._ _.-._- -:- Ванвршна потрошња К2 38,66 130, ,03 Категорија 2 - _. _._ ::; Р ::; 16 Ьаг Равномерна потрошња К2 38,66 158, , Неравномерна потрошња К2 38,66 186, ,03 ЕНЕРГЕТСКО-ТЕХНИЧКА АНАЛИЗА Тарифни елементи за јавно снабдевање Тарифни елемент.внергент" m З је укупна количина природног гаса планирана за јавно снабдевање Родгас А.Д. Бачка Топола у години и износи по групама купаца: Мала потрошња укупно: Мала потрошња домаћинства: Мала потрошња остали: m З m З m З

4 8анвршна потрошња К1: Равномерна потрошња К1: Неравномерна потрошња К1: т З т З Ванвршна потрошња К2: Равномерна потрошња К2: Неравномерна потрошња К2: т З Тарифни елемент.енергент" за 2015 годину је за 84,4 % мањи него приликом претходног одобравања цена када је износио тз што је било остварење у години. Највећи део смањења је услед тога што су места испоруке у категорији 2 изгубила право на јавно снабдевање од 01. јануара године. Значајно је такође смањене потрошње природног гаса у групама Мала потрошња и Неравномерна потрошња К1, јер дистрибуција природног гаса у Пећинцима више није у надлежности Родгас А.д. Бачка Топола, а дошло је и до смањења потрошње природног гаса за грејање у Бачкој Тополи. Тарифни елемент "капацитет" mз/дан је укупан капацитет природног гаса планиран да се обрачуна за јавно снабдевање у години и износи по групама купаца: Мала потрошња укупно: Ванвршна потрошња К1: Равномерна потрошња К1: Неравномерна потрошња К1: 8анвршна потрошња К2: Равномерна потрошња К2: Неравномерна потрошња К2: тз/дан О тз/дан 904 тз/дан тз/дан ОтЗ/дан ОтЗ/дан 435 тз/дан Тарифни елемент "капацитет" за 2015 годину израчунат на основу количина природног гаса током године за места испоруке која имају право на јавно снабдевање у години. Тарифни елемент "капацитет" је за 77,7% мањи него приликом претходног одобравања цена када је износио тз/дан и био је израчунат на основу количина природног гаса у години, У току које фебруар био најхладнији месец у последњих 20 година. Због тога је сада капацитет за групу купаца Мала потрошња знатно мањи него приликом претходног одобравања цена за јавно снабдевање. Део 2

5 смањења капацитета је зато што дистрибуција природног гаса у Пећинцима више није у надлежности Родгас А.Д. Бачка Топола. Ипак, највећи део смањења је услед с услед тога што су места испоруке у категорији 2 изгубила право на јавно снабдевање од О1. јануара године. Тарифни елемент "место испоруке" _ за јавно снабдевање је израчуна т као средња вредност активних места испоруке на почетку и на крају године и за 7 је мањи у односу на претходно одобравање цена за које су се користили подаци из 201З. године. Број места испоруке износи по групама купаца: Мала потрошња укупно: Ванвршна потрошња К1: ( домаћинства и 69 остали) о Равномерна потрошња К1: 4 Неравномерна потрошња К1: 26 Ванвршна потрошња К2: Равномерна потрошња К2: Неравномерна потрошња К2: о о ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА Економско - финансијска анализа предметне одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање односи се на анализу сваког појединачног елемента максимално одобреног прихода за енергетску делатност јавног снабдевања природним гасом а према Методологији за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање (..Службени гласник РС", број 75/14). Регулаторни период је година. Јавни снабдевач је у складу са чланом 18. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14) У својим рачучноводственим интерним обрачунима исправно извршио раздвајање рачуна по делатностима за претходне регулаторне периоде (закључно са годином) и сачинио годишње билансе стања и билансе успеха за сваку делатност појединачно. Оперативни трошкови Економско - финансијска анализа оперативних трошкова уважила је пројектовану стопу инфлације за годину од 4,0%, као и да је планирана продаја количина природног гаса у регулаторном периоду мања у односу на остварење у претходној години за 84,7%, а што све има утицаја на планиране оперативне трошкове у регулаторном периоду. Укупни оперативни трошкови у регулаторном периоду планирани су у износу од динара (за 70,2 % мање у односу на остварење у години). Разлог оволиког смањења з

6 оперативних трошкова лежи у смањењу трошкова зарада због преасподеле запослених између делатности снабдевање и јавно снабцевэње. Структура оперативних трошкова је приказана у следећој табели: (у 000 динара) Р/б Позиција Остварено Оправдано Остварено Оправдано Остварено Оправдано , Грошкови материјала и енергије 159 _15.9. _ П 1П Трошкови материјала за ИЗР.i3l\Y : Те9ШКОВИосталог матер~ала(е~~~~_ , 85!РОIJjКОВИгорива и енеfjгш~.._.._.. ll!.d. --= _.--/-----,-,_..._,--, _._ ,.!РОllJК<!!!.Ир~~вних_ елов_а ",. I 1.5. т рошясви jeд~aтнoг отли~а алата и инвеfl~... _._ l..._-_-_-_-_-_-_-...,-:9:;-::2-t--_-_.._ -' J.~._ Трошкови зарада, накнада зарада и остали lI~~acxoAII -----;--;:-=:: :"""-: _.Iр_о!.Uковиза~_накН~В!!.~а.Q!УЈ~ј2Рут~._._.J~ ~~~ '2-:02.:..1_-1_-..:::2;..;.' 1.:,.88:...+_ 2,188 трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде _~.apaдг_~ щ)ет nocnoaabga.._...., _ 2.3. _.IЈ!QШI<..ОВИ наяна а ~o ~ob2p.y_2.11~j 2_L ~1_. 21 I! 1.::.23:"-I-_ 23 2~4. Ј:е..ОШК08Инакнада по а _орским ~говорима , ТРОШК08Инаянада по уговору о привременим и 2,5. повреме им пословима - Трошкови накнада физи'lким лицима по основу , , Л ,8. 3, А , осталих УГОВ2Ра Трошкови накнада директору, односно чпановима ган~~п ављања и надзор~.._q~lаq~l1чiiи асхоаi:1~,_'.!.'!.~i-i.~,~.,.l9i... ~..2.._1_14.. }~_. 28Ј_.,. 197.,l.Р'2ШКОВН ПРОИЗВОДНИХ Y~fI~a З 245 -t;~~:~:~ ~faша~аи..на~ '---'---"-'-'-'- 51)" --бо " " :=-= трошкови успуга одржавања iз Iрошко~ закупнин-а - -.=:~=~~ " ''126'-' 224 г-'"' 146 Трошко~сајl.lова _ г' _ Трошкови рекпаме И!l.Pоп.аг?~де -=I==_~~=~ T r -.-. t-- -!.ес:.шкови иr:. гживг~ _ t t--,.11!.2'~к~~~раз~ој~~ји се ~~е.~!.lитализујх ",".._'_".,_ -.--" ;:--t ;--:-+-- Т ошкови осталих ~гa зз _fi~f!'ат~jlја~тр2.'!:l~qви~ о -1.i9б-- 1, зО _.Ј"р.Q..L1!.КОВИ непроизводних_х.с:~хга.. -, - -" S-]7j_ --.1i 0 ~ _Јр~~зеl:!!а ~e._.. =_ ". ~._..~ 48 + ~8. IР.ошкови премија oc~pal~._ :s:-:9-59 ТI!.ошкови платног промета Трошкови чпана ина- -"-, тб ----Т '1Т ' О ТРОШКО8Ипо~г.- г sз '81 Трошковидоприноса , ,--.-- Qстапи нематериiапни"1р9l1!кови _ ~ 4_7."'8_..::..;317r 317 Део резервисања за накнаде и друге t --г бенефицијезапоспених а који се исплаћују у регулаторном периоду , , Укупно ( )

7 Р/б Позиција (у 000 динара) Планирано 2015 Индекс Остварено Оправдано Остварено Оправдано (15/14) _..!~..!.еошк.~ви м~~~.и ен~гиј,.::.е. J_~_~ J~2.._..._...._ ~.±!.._....1~!_.. 4_7 33,3% _ ЈР<2..~О8имэ.!.еријала за израду_-:---:- _ ~_ Трошкови осталог мате~ала (режијског) ј Трошкови горива и енеогие 91.!1.. п._ ~t-т'р'ошкови резервних делова 1._ _1.c~c._т..~~~!:'J~AIIOKP.aTHOготписа алата и инвентэqа..... _.._ _._..... ~_5_....._.._~._._.. _ Трошкови зарада, накнада зарада и остали 2_ лични расходи , ,8% ::-c.,-j---".,,...,,~ 2.1. Трошкови зарада и накнада зарада (брvто) _1-----'1~.9,:.:..17'- J11L 1ЈЈэ:..:.1_i_---:.::\.9~5:..:.\_i_---~54~8:4_-- 28,1% 2,2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде З43 З ,0%._.._.._..,], р'а.а на те ет посло аец,а= ј-----:-с " -'.1\-,, _т.рошкови накнада по аvторским уговорима трошкови накнада по уговору о привременим и 2.5. повременим посповима &---f--'::"-"-"-'=-----"'-"'-'-''''''-= i I ТРОШКО8Инакнада физичким лицима по основу _?~~~!:l~!_y!e~'2p.~ _ _ f--- Трошкови накнада директору, односно члановима 2.1, органа управгьања и надзора _.~~:... 1Ј>.ошкови HaKH~8aло YГ080P~ 23._..ј[ =~==~- - i ii"" 2.8. Остапи личнирасходи и накнаде 102 Ј1...._. м....ј.! ,-2::.;з,_+.:..;10'-=8!..:,6"'%'-I --, Р.ошкови производних услу<-,г.::.а._-f 5::.:~_!... ~~._._...?..! 4~=22:: :.19:..:6~---4:::6.c.:,4:.::%~1 --49" ~г f T1s l---.:-н:-- _~~~~~~;~~~~;;;;~7:~~:HaKa з.зс....lрошко8и услуга 08Р~)жа=Ва_,:њ~а'-- + _7=2:.:_1-+--~~-== '---~---' is ЗА. ТРОШКО6изаЈ<Уnнина 219 _ '14Г ~ ' Трошкови сајмова _J..~:_...lРЕ!!!КОВИ 'р~кламе и ПР:::ОПс.::а::.:га::.3НД=lе -+ Ј... ~ ~ ~~~=~~=~::_~::I~ ~.!..:_..I.РЕ!lIкОВи!lзе..~ж..::и:.:.:В:::а~њ::::.а I------_--- _._..._._.._._._.._._.._._.._..._~--_ ,3% 27,6% 29,1%- 53,7% 27.9% 41.9% -=:==-=:..Ј 0=-'...::9".4_:.:.0/.:...0 ~'_~.Р.ошко~азВоја који се не капитапизујv'- I----_ =~_ ~~-_= , Трошкови o:..:c-"та::п_"'их"-јv.:;lс"'ny:<.;г..::э I.-----'::::.::-f------' п 4. Нематеријални ТРОШКОВИ _~I _ J!11 ~ _ ~,З% - -ii:~-.~~~~~~:~ *~~~f::;::~:yra {~ -=--=~=--=~=Ћ: ~~~~~~:~::-=;~1~==::::~~~~ ~~=~= 1i~~_ ~Ы~ 4.4. Трошкови платног промета ЗОО ЗОО ,3% 4.5. Трошкови чланарина ,3% =1&:... _IРошкови пореза 2Q...lQ.... 1Q...i----_ 20-5-t-- 271% --~H> --~~~~~~~~~~:ј~~ни трошкови :=~~~=~::--:.:J[~ ,4[ Део резервисања за накнаде и друге 5. бенефиције запослених а који се исnлаћују у реryлаторном периоду 6. Укупно ( З ) _ ,8% 5

8 Као полазна основа за оцену оправданости оперативних трошкова у регулаторном периоду коришћени су остварени оперативни трошкови у претходним годинама а чију оправданост је ценила Агенција. У односу на остварене оперативне трошкове који су исказани у годишњим билансима успеха за енергетску делатност јавног снабдевања природним гасом за претходне године, кориговани су следећи оперативни трошкови који нису У директној функцији обављања предметне енергетске делатности или чији се износ не може оценити као оправдан: година: "Остали лични расходи и накнаде" су умањени за износ од динара;.трошкови закупа" су умањени за износ од динара;.трошкови непроизводних услуга" су умањени за износ од динара..грошкови репрезентације" су умањени за износ од динара година: "Остали лични расходи и накнаде" су умањени за износ од динара; "Трошкови закупа" су умањени за износ од динара година: "Остали лични расходи и накнаде" су умањени за износ од динара; "Трошкови закупа" су умањени за износ од динара година: "Остали лични расходи и накнаде" су умањени за износ од динара;.грошкови закупа" су умањени за износ од динара..грошкови рекламе и пропаганде" су умањени за износ од динара година: "Остали лични расходи и накнаде" су умањени за износ од динара;.трошкови закупа" су умањени за износ од динара;.трошкови транспортних услуга" су умањени за износ од динара; "Трошкови рекламе и пропаганде" су умањени за износ од динара. Економско - финансијска анализа појединачних оперативних трошкова у регулаторном периоду нарочито је фокусирана на трошкове код којих је предвиђена значајнија промена у односу на остварења у претходним годинама и који су планирани у значајнијем апсолутном износу, а то су:.трошкови непроизводних услуга" планирани су у регулаторном периоду у износу од динара (за 147,0% више у односу на остварење у години). Планирани раст трошкова резултат је раста планираних трошкова адвокатских услуга услед већег броја судских спорова. На основу свега напред наведеног, предложени оперативни трошкови у регулаторном периоду се могу сматрати оправданим и прихватљивим. 6

9 Трошкови амортизације трошкови амортизације у регулаторном периоду планирани су у износу од динара и у целини се односе на планиране трошкове амортизације постојећих средстава. На основу свега напред наведеног, предложени трошкови амортизације у регулаторном периоду се могу сматрати оправданим и прихватљивим. План улагања Улагања нису планирана у регулаторном периоду. У претходним регулаторним периодима нису реализована улагања. Трошкови набавке природног гаса Трошкови набавке природног гаса, укључујући и све зависне трошкове набавке, у регулаторном периоду планирани су у износу од динара. Трошкови набавке природног гаса у регулаторном периоду планирани су на основу планске набавне цене природног гаса за јавно снабдевање у износу од 32,23 дин/m Э На основу свега напред наведеног, предложени трошкови набавке природног гаса у регулаторном периоду се могу сматрати оправданим и прихватљивим. Трошкови коришћења дистрибутивног система природног гаса трошкови коришћења дистрибутивног система природног гаса у регулаторном периоду планирани су у износу од динара. Трошкови коришћења дистрибутивног система природног гаса у регулаторном периоду планирани су по основу коришћења дистрибутивног система на који су прикључени купци које снабдева јавни снабдевач. На основу свега напред наведеног, предложени трошкови коришћења дистрибутивног система природног гаса у регулаторном периоду се могу сматрати оправданим и прихватљивим. Пословна добит Пословна добит у регулаторном периоду планирана је у износу од динара. Проценат пословне добити у регулаторном периоду планиран је у висини од 2%, а што је у складу са Методологијом. На основу свега напред наведеног, предложена пословна добит у регулаторном периоду се може сматрати оправданом и прихватљивом. 7

10 о... _., _._.~--"..._-_.- Остали приходи Остали приходи у регулаторном периоду планирани су и износу од динара и односе се на приходе од наплате судских трошкова. У претходним регулаторним периодима остали приходи исказани су у години у износу од динара и односе се на наплаћене судске трошкове. Корекциониелемент Корекциони елемент обрачунат у складу са Методологијом за претходне регулаторне периоде (закључно са годином) износи динара од чега је у максимално одобрени приход у регулаторном периоду укључен корекциони елемент у износу од динара (15% од обрачунатог), док ће остатак обрачунатог корекционог елемента у износу од динара бити укључен у максимално одобрени приход у наредним регулаторним периодима. Корекциони елемент потиче из трошкова набавке природног гаса (у појединим месецима године реализована набавна цена природног гаса за јавно снабдевање била је виша од планске набане цене на основу којих су обрачунаване цене за јавно снабдевање). На основу свега напред наведеног, корекциони елемент за претходне регулаторне периоде обрачунат је у складу са Методологијом и може се сматрати оправданим и прихватљивим. МАКСИМАЛНО ОДОБРЕНИ ПРИХОД Максимално одобрени приход подносиоца захтева за енергетску делатност јавног снабдевања природним гасом приказан је у следећој табели: (у 000 динара) Редн Остварено и Позиција Планирано Скраћенице број Оперативни трошкови ОТ, _.. _. ~ ~ - -- _._ _.._._ Трошкови амортизације А, ~ -...~.. ~~ _.. --,.._._-_ ~,,--_."... _.._._.,--._Н". _, ",и,, _.,._. ~ ОО Н _ " Трошкови набавке природног гаса НПГт ~._. и..,, ' _ - - _.. "..."."..._._ "-..." ~--- - ТРОШКО8Икоришћења дистрибути8ног система ТЉ Пословна добит ПДт -----в _._--_._._. _. ".~._,,,. "'Щ.'--"- _._---_....,-,..,... _..._.., _..._._... _.. '_. Н"'Н.' _ 'H'_'~_ --~--- "-- 6. Остапи приходи 62 ОПт _. _,_"_,_,н"" О, _-- -~ Корекциони елемент КБ Максимапно одобрен и приход: моп,

11 и..~_._...._---_._-- о ЦЕНА ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ Ради сагледавања економско - финансијских ефеката који су последица промене цене природног гаса за јавно снабдевање, у наставку је приказан упоредни преглед постојећих и нових просечних цена природног гаса за јавно снабдевање: Категорије Групе Просечне постојеће купаца купаца цене у динјm З Просечне нове цене у динјm 3 Индекс Категорија 1 Мала потрошња 41,35 44,50 107,6 р < 6 Ьаг --_ _._ Ванвршна потрошња К1 37, Равномерна потрошња К1 37,26 42,10 113, _._._._. -_._--_.-... _ _ Неравномерна потрошња К1 39,06 42,49 108,8 Ванвршна потрошња К Категорија 2 -_._._- _ _.~.. -~ ~ :5 Р :5 16 Ьаг Равномерна потрошња К2 36, _-_... "'--' "-'--'-'" --_.,-..,,-,- '_" И'_' ' ---- Неравномерна потрошња К2 37,92 44,37 117,0 Просечна цена у динјm 3 37,90 43,66 115,2 Напомена: Просечна цена прерачуната у дин/т З КОЈаЈе приказана у табели има искључиво информативни карактер (ради упорецивости података). I r 9

Број: З44/2011-Д-02 Датум: Роцгас" а.д., Бачка Топола Маршала Тита број 1 Бачка Топола Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Пред

Број: З44/2011-Д-02 Датум: Роцгас а.д., Бачка Топола Маршала Тита број 1 Бачка Топола Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Пред Број: З44/2011-Д-02 Датум: 13.09.2011..Роцгас" а.д., Бачка Топола Маршала Тита број 1 Бачка Топола Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за обрачун природног гаса

Више

~RS Број: 771/ /2.. Датум: АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ ; РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈКП "Стандард", Ада 8. октобра Ада Поштовани, у прило

~RS Број: 771/ /2.. Датум: АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ ; РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈКП Стандард, Ада 8. октобра Ада Поштовани, у прило ~RS Број: 771/2008-0-02/2.. Датум: 29.01.2009. АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ ; РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈКП "Стандард", Ада 8. октобра 1 24430 Ада Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању

Више

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: 25.03.2016. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени г

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени г На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

Број: ЗЗЗ/2011-Д-02 Датум: ,-". ЈП "Елгас", Сента Шпире Мећаша Сента Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке

Број: ЗЗЗ/2011-Д-02 Датум: ,-. ЈП Елгас, Сента Шпире Мећаша Сента Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке Број: ЗЗЗ/2011-Д-02 Датум: 13.09.2011.,-". ЈП "Елгас", Сента Шпире Мећаша 37 24400 Сента Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11,80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

Број: 764/2008-О-02/2.. Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ДП "Грејање" 3рењанин Панчевачка бб рењанин Поштовани,. у

Број: 764/2008-О-02/2.. Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ДП Грејање 3рењанин Панчевачка бб рењанин Поштовани,. у Број: 764/2008-О-02/2.. Датум: 29.01.2009. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ДП "Грејање" 3рењанин Панчевачка бб 23000 3рењанин Поштовани,. у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о

Више

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ УЖИЦЕ-Г АС Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава Број: 290/2016-Д-02 Датум: 27.05.2016. АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића 4 31000 Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности снабдевање на Одлуку о цени природног

Више

Број: 351!2011-Д-02 Датум: ДЈКП "Полет",Лландиште Обилићева Пландиште Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлу

Број: 351!2011-Д-02 Датум: ДЈКП Полет,Лландиште Обилићева Пландиште Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлу Број: 351!2011-Д-02 Датум: 13.09.2011. ДЈКП "Полет",Лландиште Обилићева 15 26360 Пландиште Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система

Више

Број: 301/2011-Д-02l1 Датум: "YUGOROSGAZ" а.д., Београд Господин Владимир В. КОЛДИН, извршни директор Змај Јовина 8-1О Београд факс:

Број: 301/2011-Д-02l1 Датум: YUGOROSGAZ а.д., Београд Господин Владимир В. КОЛДИН, извршни директор Змај Јовина 8-1О Београд факс: Број: 301/2011-Д-02l1 Датум: 13.09.2011. "YUGOROSGAZ" а.д., Београд Господин Владимир В. КОЛДИН, извршни директор Змај Јовина 8-1О 11000 Београд факс: 011/321 6688 Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење

Више

Број: 15/ Датум: "гас - Феромонт" а.д., Стара Пазова Бранка Радичевића Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо

Број: 15/ Датум: гас - Феромонт а.д., Стара Пазова Бранка Радичевића Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо Број: 15/2011-0-02 Датум: 21.03.2011. "гас - Феромонт" а.д., Стара Пазова Бранка Радичевића 67 23 300 Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на предлог Одлуке о утврђивању цена за приступ

Више

Број: З Д-02 Датум: ЈП "Гас - Рума", Рума ЈНА Рума Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђи

Број: З Д-02 Датум: ЈП Гас - Рума, Рума ЈНА Рума Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђи Број: З2212011-Д-02 Датум: 13.09.2011. ЈП "Гас - Рума", Рума ЈНА 136 22400 Рума Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију

Више

Број: 18/2009-D-02ILt Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС" НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални

Број: 18/2009-D-02ILt Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални Број: 18/2009-D-02ILt Датум: 29.01.2009. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС" НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални директор Народног Фронта 12 21000 Нови Сад факс: 021/481

Више

Број: 749/ /з Датум: RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ "Гас - Феромонт" а. Д., Стара Пазова Бранка Радичевића Ст

Број: 749/ /з Датум: RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Гас - Феромонт а. Д., Стара Пазова Бранка Радичевића Ст Број: 749/2008-0-02/з Датум: 04.02.2009. RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ "Гас - Феромонт" а. Д., Стара Пазова Бранка Радичевића 67 22300 Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење

Више

Број: 671/2015-Д-О2/1 672/2015-Д-О2/1 Датум: RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈП ЈАС" Темерин Новосадска Темерин ПРЕДМ

Број: 671/2015-Д-О2/1 672/2015-Д-О2/1 Датум: RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈП ЈАС Темерин Новосадска Темерин ПРЕДМ Број: 671/2015-Д-О2/1 672/2015-Д-О2/1 Датум: 09.10.2015. RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈП ЈАС" Темерин Новосадска 421 21235 Темерин ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног

Више

На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет

На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици (Службени гласник РС, број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 379. седници

Више

Број: З46!2011-Д-02 Датум: Друштво за изградњу и оцржавэње гасовода и дистрибуцију гаса.беогас" д.о.о. Београд Ратка Мигревића 165а

Број: З46!2011-Д-02 Датум: Друштво за изградњу и оцржавэње гасовода и дистрибуцију гаса.беогас д.о.о. Београд Ратка Мигревића 165а Број: З46!2011-Д-02 Датум: 13.09.2011. Друштво за изградњу и оцржавэње гасовода и дистрибуцију гаса.беогас" д.о.о. Београд Ратка Мигревића 165а 11000 Београд Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење

Више

Metodologija javno snabdevanje GAS SG 93-12

Metodologija javno snabdevanje GAS SG 93-12 На основу члана 46. став 1. тачка 1) подтачка (2) и став 2. тачка 3) истог члана, члана 67. став 2, a у вези са чланом 37. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11 и 80/11 - исправка),

Више

_MetodologijaGASDistribucijaIzmena

_MetodologijaGASDistribucijaIzmena На основу члана 15, а у вези са чланом 36. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ( Службени гласник РС, број 52/05), Савет Агенције

Више

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28 ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28 ( Мала потрошњадомаћинства и 1.984,39 Мала потрошња-остали

Више

Број: 428/201 О-О-02 Датум: ЈП "ТРАНСНАФТА" ПАНЧЕВО #III MT~' ~.. "\ ПАНЧЕВО.. Змај Јовина 1 В. ~l. 1D~:J I,-с!, ',;"1 Ј lfpиjw Ј ~--~}- t

Број: 428/201 О-О-02 Датум: ЈП ТРАНСНАФТА ПАНЧЕВО #III MT~' ~.. \ ПАНЧЕВО.. Змај Јовина 1 В. ~l. 1D~:J I,-с!, ',;1 Ј lfpиjw Ј ~--~}- t Број: 428/201 О-О-02 Датум: 13.12.2010. ЈП "ТРАНСНАФТА" ПАНЧЕВО #III MT~' ~.. "\ ПАНЧЕВО.. Змај Јовина 1 В. ~l. 1D~:J I,-с!, ',;"1 Ј lfpиjw Ј ~--~}- t. - - оз'1 Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење

Више

IzmenaMetNafta

IzmenaMetNafta На основу члана 15, а у вези са чланом 36. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ( Службени гласник РС, број 52/05), Савет Агенције

Више

Број: О-02 Датум: уц-tlcl4с1 : Д;I~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIТРАНСНАФТА", Панчево Генерални директор Срђан Михајловић ул. Змај Јовина 1

Број: О-02 Датум: уц-tlcl4с1 : Д;I~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIТРАНСНАФТА, Панчево Генерални директор Срђан Михајловић ул. Змај Јовина 1 Број: 29212011-О-02 Датум: 06.09.2011. уц-tlcl4с1 : Д;I~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIТРАНСНАФТА", Панчево Генерални директор Срђан Михајловић ул. Змај Јовина 1 26000 Панчево тел/фах: 013/ 335-864 Поштовани, у прилогу

Више

Dokument u pravilnom formatu

Dokument u pravilnom formatu Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 104/11, od 28.12.2011. Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (

Више

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ Основни разлог за Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину је АНЕКС I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА

Више

4 по основу накнада за заштиту животне средине у износу од 218,2 мил. дин. и по основу прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције за

4 по основу накнада за заштиту животне средине у износу од 218,2 мил. дин. и по основу прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције за 4 по основу накнада за заштиту животне средине у износу од 218,2 мил. дин. и по основу прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених отпремнине и јубиларне награде у износу од

Више

Број: 552!2009-Д-02 Датум: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЕЛЕКТРОСРБИЈА " Д.О.о. Краљево Слободан Михајловић, дире

Број: 552!2009-Д-02 Датум: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ЕЛЕКТРОСРБИЈА  Д.О.о. Краљево Слободан Михајловић, дире Број: 552!2009-Д-02 Датум: 14.12.2009. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЕЛЕКТРОСРБИЈА " Д.О.о. Краљево Слободан Михајловић, директор Димитрија Туцовића бр. 5 36000 Краљево Поштовани,

Више

Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 103/14, od Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru s

Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 103/14, od Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru s Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 103/14, od 30.12.2014. Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (

Више

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku (''Službeni list CG'', broj 36/17),

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail:kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

Број: 463/201 О-Д-02 Датум: J~((I'( of::). 42_ 1.0/1-0 J~~JD6(/,fj. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Драгољуб Здравковић, директор Булев

Број: 463/201 О-Д-02 Датум: J~((I'( of::). 42_ 1.0/1-0 J~~JD6(/,fj. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЈУГОИСТОК, НИШ Драгољуб Здравковић, директор Булев Број: 463/201 О-Д-02 Датум: 27.12.2010. J~((I'( of::). 42_ 1.0/1-0 J~~JD6(/,fj. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Драгољуб Здравковић, директор Булевар др Зорана Ђинђића 46а 18000 Ниш Поштовани, У прилогу

Више

novi logo mg

novi logo mg REPUBLIKA SRPSKA Banja Luka Bana Milosavljevića 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba tel/faks: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja

Више

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Rashodi

Rashodi Rashodi Troškovi amortizacije osnovnih sredstava Amortizacija je sistematski postupak rasporeñivanja nabavne vrednosti osnovnog sredstva na rashode tokom njegovog upotrebnog veka. IVOS Troškovi amortizacije

Више

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са Законoм о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04), Влада доноси УРЕДБУ О МЕРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КОРИШЋЕЊЕМ

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од до 31.12

Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од до 31.12 Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године Београд,24.01.2019.године I ОСНОВНИ СТАТУСНИ

Више

Microsoft Word - 1 Pravilnik

Microsoft Word - 1 Pravilnik РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ТРЕБИЊЕ REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE ПРАВИЛНИК О ТАРИФНОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ И ТАРИФНОМ СИСТЕМУ ЗА ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUB

JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUB JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUBOTICA-TRANS ZA 2014.GODINU ОSNIVAČ: SKUPŠTINA GRADA

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

Образац 12

Образац 12 Образац 12 Јавно комунално стамбено предузеће Топола ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. Топола, април 2019.

Више

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА МРЕЖУ

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА МРЕЖУ РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ТРЕБИЊЕ REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE ПРАВИЛНИК O МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА ДИСТРИБУТИВНИ ИЛИ

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

Број: 438/201 злоз Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Игор Новаковић, директор Булевар д

Број: 438/201 злоз Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЈУГОИСТОК, НИШ Игор Новаковић, директор Булевар д Број: 438/201 злоз Датум: 16.07.2013. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Игор Новаковић, директор Булевар др Зорана Ђинђића 46а 18000 Ниш Поштовани, У прилогу

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

1 I Основни стутусни подаци Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће Електропривреда Србије", Београд. Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Беог

1 I Основни стутусни подаци Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће Електропривреда Србије, Београд. Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Беог 1 I Основни стутусни подаци Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће Електропривреда Србије", Београд. Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Београд. Седиште је у Београду, Улица Царице Милице број

Више

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od do godine Popunjava lice Matični broj: Popunjava: Slavica Ojdan

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od do godine Popunjava lice Matični broj: Popunjava: Slavica Ojdan ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od 0.0.0 do..0 godine Popunjava lice Matični : 0889 Popunjava: Slavica Ojdanić Šifra djelatnosti: 999 BROJ ISKAZA: 0/0 Naziv: NEVLADINO UDRUŽENJE "DIGITALIZUJ

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни посао Ко покреће поступак и на који начин: Захтев за

Више

ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни кап

ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни кап ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни капитал д) добитак 2. Контни оквир представља: a) списак

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

1 I Основни статусни подаци Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће Електропривреда Србије", Београд. Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Беог

1 I Основни статусни подаци Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће Електропривреда Србије, Београд. Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Беог 1 I Основни статусни подаци Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће Електропривреда Србије", Београд. Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Београд. Седиште је у Београду, Улица Царице Милице број

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2015. године Београд, 2016. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА-------------------------------------------------------1-4

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

LISTA POTREBNIH PODATAKA

LISTA POTREBNIH PODATAKA ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Консолидовани финансијски извештаји 31. децембар 2013. године Београд, 2014. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

Staticki kriterijumi new-1.pptx

Staticki kriterijumi new-1.pptx ЗАДАТАК 1. Применом критеријума рока враћања одредити рок враћања пројеката А, B и C, узимајући у обзир уштеде остварене по годинама експлоатације након инвестирања. Приликом доношења инвестиционе одлуке

Више

Microsoft Word - Prva izmena Programa posl JKP Sub pijace 2017

Microsoft Word - Prva izmena Programa posl JKP Sub pijace 2017 PRVA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2017. GODINU ЈКП «СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ» СУБОТИЦА SZABADKAI PIACOK KKV SZABADKA JKP «SUBOTIČKE TRŽNICE» SUBOTICA SEDIŠTE: SUBOTICA, Đure Đakovića 23/1 DELATNOST:

Више

TEH_Godisnjak2018_web1

TEH_Godisnjak2018_web1 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ТЕХНИЧКИ ГОДИШЊАК 218 ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ ЕПС-а 1 Зрењанин Нови Сад Костолац Б3 С. Митровица Костолац А 2 Н. Тесла Б Н. Тесла А Зворник Колубара А Колубара Б Колубара Б. Башта

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXVII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БАТОЧ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXVII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БАТОЧ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 10.12.2018. године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БАТОЧИНА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Број: 020-490/18-01 Датум: 04.12.2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 63. став 1. тачка 8. Статута

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник Републике

Више

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА Република Србија Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица Број: 551-10-281/18 21.02.2018. године ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2017. ГОДИНИ 1 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Прописи који су

Више

Microsoft Word Trifni sistem doc

Microsoft Word Trifni sistem doc На основу члана 178. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11, 80/11-исправка и 93/12), члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник Републике Србије, број 129/07), и члана

Више

_Finansijski plan AERS_za_2018.pdf

_Finansijski plan AERS_za_2018.pdf ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Београд, октобар 2017. године 1. ПОЛАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ 1.1. Основe планирања прихода и расхода

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

MergedFile

MergedFile ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/ na dan godine Popunjava lice Matični : 97 Popunjava: Dubravka Ivanovic Šifra djelatnosti: 7 BROJ ISKAZA: 7/ Naziv: DRUŠTVENO PREDUZEĆE "STRELKOMERC" D.O.O.

Више

ИНВЕСТИЦИЈА

ИНВЕСТИЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНА БЕЧЕЈ ФИЛИЈАЛА Број: Датум: ПОСЛОДАВАЦ Број: Датум: ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ

Више

Slide 1

Slide 1 ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ И ТЕХНИЧКИ АСПЕКТИ УГОВОРА О ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 1 КЉУЧНИ ЧИНИОЦИ тржишта топлотне енергије Законска регулатива и легислатива РЕПУБЛИЧКИ НИВО ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

MergedFile

MergedFile ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od 0.0.07 do..07 godine Popunjava lice Matični : 0889 Popunjava: Slavica Ojdanić Šifra djelatnosti: 9.99 BROJ ISKAZA: 08/07 Naziv: NEVLADINO UDRUŽENJE

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Microsoft Word - Izvestaj o poslovanju 2008.doc

Microsoft Word - Izvestaj o poslovanju 2008.doc Београд, Кичевска 15 23.02.2009. године Финансијски извештај Удружења интерних ревизора Србије за 2008. годину Београд, фебруар 2009.године 1. УВОД је основано на основу Закона о удруживању грађана у удружења,

Више

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01 З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11,

Више

Metodologija distribucija EE SG pdf

Metodologija distribucija EE SG pdf На основу члана 46. став 1. тачка 1) подтачка (4) и став 2. тачка 3) истог члана, члана 67. став 2, а у вези са чланом 37. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11, 80/11 исправка и

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

Na osnovu člana 51. stav 1. tačka 1), člana 197. stav 3, člana 305. stav 1, a u vezi sa članom 56. tačka 4), i člana 39. stav 1. Zakona o energetici (

Na osnovu člana 51. stav 1. tačka 1), člana 197. stav 3, člana 305. stav 1, a u vezi sa članom 56. tačka 4), i člana 39. stav 1. Zakona o energetici ( Na osnovu člana 51. stav 1. tačka 1), člana 197. stav 3, člana 305. stav 1, a u vezi sa članom 56. tačka 4), i člana 39. stav 1. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Savet Agencije

Више

ФИЛМ - 1 Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03), Одлука Народне скупштине Републике Српске о усвајању с

ФИЛМ - 1 Закон о статистици Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 85/03), Одлука Народне скупштине Републике Српске о усвајању с ФИЛМ - 1 Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03), Одлука Народне скупштине Републике Српске о усвајању статистичког програма 2018-2021, 02/1-021-173/18 "Службени

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 3.Ст-1/ године

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 3.Ст-1/ године KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 3.Ст-1/2010 13.12.1990. године Текући рачуни 1) 780-251-38 стечајног / 2) ликвидационог

Више

Прилог БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Пр

Прилог БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Пр Прилог 3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Процена 2014 1 2 3 4 5 A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ

Више

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04), Hrvatska energetska regulatorna agencija

Више

Microsoft Word - ZAHTJEV ZA SME KREDIT - NOVI

Microsoft Word - ZAHTJEV ZA SME KREDIT - NOVI ZAHTJEV ZA SME KREDIT PODACI O KREDITNOM ZAHTJEVU Vrsta kredita Iznos kredita u Rok otplate u godinama Grace period u mjesecima Namjena kredita/opis: Ukoliko se zahtjev odnosi na dugoročne kredite potrebno

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

Microsoft Word - 4,5.docx

Microsoft Word - 4,5.docx III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ СЛ. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА За набавку добара

Више

OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: / НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1

OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: / НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1 OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: 141-401-1157/2019-01 НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1 РЕЗИМЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА: (укратко описати планирани

Више

LOZNICA-GAS DOO Loznica "LOZNICA-GAS DOO Loznica Loznica, ul. Vojvode Miši ća br. 4, p.fah 77 Tel. 015/ , faks , mob: 064/

LOZNICA-GAS DOO Loznica LOZNICA-GAS DOO Loznica Loznica, ul. Vojvode Miši ća br. 4, p.fah 77 Tel. 015/ , faks , mob: 064/ LOZNICA-GAS DOO Loznica "LOZNICA-GAS DOO Loznica 15300 Loznica, ul. Vojvode Miši ća br. 4, p.fah 77 Tel. 015/883-463, faks 883-464, mob: 064/888-37-03 www.loznica-gas.rs, e-mail: office@loznica-gas.rs

Више

Начела уредног билансирања

Начела уредног билансирања Начела уредног билансирања Дијана Дуроњић, асистент Начела уредног билансирања 1. начело јасности 2. начело истинитости 3. начело идентитета 4. начело континуитета 5. начело опрезности 6. начело мјеродавности

Више

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бана Милосављевића 8 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

А

А Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ГРАД КИКИНДА Комисија за јавну набавку Број: V-404-1/2016-56 Дана: 01.09.2016. године К и к и н д а На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник

Више

Dnevnik_blok_prakticne_nastave_iz_finansijko_racunovodstvene_obuke

Dnevnik_blok_prakticne_nastave_iz_finansijko_racunovodstvene_obuke Назив школе: Место и адреса: ДНЕВНИК БЛОК (ПРАКТИЧНЕ) НАСТАВЕ ИЗ ФИНАНСИЈСКО- РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ОБУКЕ Име и презиме ученика: Разред и одељење: Датум извођења блок (практичне) наставе: Назив и адреса привредног

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 2.СТ 109/2010 Текући рачуни 1)

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 2.СТ 109/2010 Текући рачуни 1) KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 2.СТ 109/2010 Текући рачуни 1) 205-199592- 93 стечајног / 2) ликвидационог 26.04.2006.године

Више

Crna Gora Regulatorna agencija za energetiku P R E D L O G F I N A N S I J S K I P L A N ZA GODINU Podgorica, septembar godine

Crna Gora Regulatorna agencija za energetiku P R E D L O G F I N A N S I J S K I P L A N ZA GODINU Podgorica, septembar godine Crna Gora Regulatorna agencija za energetiku P R E D L O G F I N A N S I J S K I P L A N ZA 2019. GODINU Podgorica, septembar 2018. godine Na osnovu člana 51 st. 1 i 2 Zakona o energetici (''Službeni list

Више

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija) za 2012

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija) za 2012 UVOD Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija) za 2012. godinu je pripremljen u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama (

Више

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ZA GODINU GLAS SRPSKI TRGOVINA A.D. BANJA LUKA

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ZA GODINU GLAS SRPSKI TRGOVINA A.D. BANJA LUKA IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ZA GODINU GLAS SRPSKI TRGOVINA A.D. BANJA LUKA SADRŽAJ IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA...1 BILANS USPJEHA...3 BILANS STANJA...4 BILANS TOKOVA GOTOVINE...5

Више

Диспозитив Одлуке објављен у Службеном гласнику БиХ број 15/19, од На основу члана 4.8. Закона о преносу, регулатору и оператору система е

Диспозитив Одлуке објављен у Службеном гласнику БиХ број 15/19, од На основу члана 4.8. Закона о преносу, регулатору и оператору система е Диспозитив Одлуке објављен у Службеном гласнику БиХ број 15/19, од 26.02.2019. На основу члана 4.8. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини ( Службени

Више