Број: СТРАНА 47. OLDAL szám На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Број: СТРАНА 47. OLDAL szám На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007"

Транскрипт

1 Број: СТРАНА 47. OLDAL szám На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана 47. тачка 12. Статута општине ( Сл. лист општине, бр. 4/2014 пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016), на конститутивној седници одржаној 9. јуна о утврђивању престанка функције председнику општине УТВРЂУЈЕ СЕ да престаје функција председнику општине, др МИХАЉУ БИМБОУ из Кањиже, због истека мандата, са даном доношења овог решења. Ово решење објавити у Службеном листу општине. Председник Скупштине општине Број: /2016-/Б Дана: год. На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана 47. тачка 12. Статута општине ( Сл. лист општине, бр. 4/2014 пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016), на конститутивној седници одржаној 9. јуна о избору председника општине РОБЕРТ ФЕЈСТАМЕР, дипломирани економиста из Кањиже, одборник Скупштине општине, бира се за председника оштине, на време од четири године, почев од 9. јуна године. Ово Решење објавити у Службеном листу општине. Председник Скупштине општине Број: /2016-/Б На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана 47. тачка 12. Статута општине ( Сл. лист општине, бр. 4/2014 пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) на конститутивној седници одржаној 9. јуна 2016.

2 Број: СТРАНА 48. OLDAL szám о утврђивању престанка функције заменику председника општине УТВРЂУЈЕ СЕ да престаје функција заменику председника општине, ЕРВИНУ ХУЖВАРУ из Хоргоша, због истека мандата, са даном доношења овог решења. Ово решење објавити у Службеном листу општине. Председник Скупштине општине Број: /2016-/Б Дана: год. На основу члана 43. став 4. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана 47. тачка 12. Статута општине ( Сл. лист општине, бр. 4/2014 пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016), на конститутивној седници одржаној 9. јуна о избору заменика председника општине НЕБОЈША РАКИЋ, менаџер из Кањиже, одборник Скупштине општине, бира се за заменика председника општине, на време од четири године, почев од 9. јуна године. Ово Решење објавити у Службеном листу општине. Председник Скупштине општине Број: /2016-/Б На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана 47. тачка 12. Статута општине ( Сл. лист општине, бр. 4/2014 пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/16), на конститутивној седници одржаној 9. јуна о утврђивању престанка функције члановима Општинског већа општине

3 Број: СТРАНА 49. OLDAL szám УТВРЂУЈЕ СЕ да престаје функција члановима Општинског већа општине због истека мандата, са даном доношења овог решења, и то: 1. МОНИКИ ХАЛАС из Кањиже 2. ЕДЕУ САРАПКИ из Мале Пијаце 3. ШАНДОРУ БЕРЕЦУ из Кањиже 4. ПИРОШКИ ДАРАБАН из Кањиже 5. ВИЛМОШУ ТОТУ из Кањиже 6. ГИЗЕЛИ МОЛНАР из Кањиже. Ово решење објавити у Службеном листу општине. Општина Број: /2016-/Б Дана: год. Председник Скупштине општине Милош Кравић с. р На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана 47. тачка 12. Статута општине ( Сл. лист општине, бр. 4/2014 пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016), на конститутивној седници одржаној 9. јуна о избору Општинског већа општине За чланове Општинског већа општине бирају се: 1. ЕРВИН ХУЖВАР из Хоргоша, за подручје привреде и пољопривреде 2. САБОЛЧ КАВАИ из Кањиже, за подручје просвете 3. ЗОРАН ТЕСЛИЋ из Трешњевца, за подручје омладина и спорт 4. МАРИАНА БЕДЕ из Кањиже, за подручја информисање и међународни односи 5. ЛАСЛО ЧИКОШ из Кањиже, за подручја социјалнa и здравствена заштита 6. РАДОМИР МИЛОЈЕВИЋ из Кањиже, за подручје заштита животне средине 7. МАРКО ЖДЕРО из Кањиже, за подручје комуналне делатности и инфраструктура. Председник општине је председник општинског већа. Заменик председника општине је члан општинског већа по функцији. V Чланови Општинског већа општине бирају се на време од четири године. V Ово Решење објавити у Службеном листу општине. Председник Скупштине општине

4 Број: СТРАНА 50. OLDAL szám Број: /2016-/Б На основу члана 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС, бр. 129/2007, 34/ одлука УС и 54/2011), а у вези са чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2009 и 83/ др. закон), на конститутивној седници одржаној 9. јуна о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине УТВРЂУЈЕ СЕ да РОБЕРТУ ФЕЈСТАМЕРУ из Кањиже, одборнику Скупштине општине, изабраном на изборима одржаним године са изборне листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА ИШТВАН ПАСТОР VAJDASÁG MAGYAR SZÖVETSÉG - PÁSZTOR STVÁN престаје мандат одборника пре истека времена на које је изабран, због избора на функцију председника општине дана 9. јуна године. Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине. Одредама члана 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС, бр. 129/2007, 34/ одлука УС и 54/2011) прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом неспојиве с функцијом одборника. Одредбама члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) прописано је да председнику општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат одборника у скупштини општине. Роберт Фејстамер, одборник Скупштине оппштине изабран на изборима одржаним године, са изборне листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА ИШТВАН ПАСТОР VAJDASÁG MAGYAR SZÖVETSÉG - PÁSZTOR STVÁN, дана 9. јуна године изабран је на функцију председника општине. На основу наведених законских одредби донела је одлуку као у Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења овог решења. Председник Скупштине општине Број: /2016-/Б На основу члана 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС, бр. 129/2007, 34/ одлука УС и 54/2011), а у вези са чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2009 и 83/ др. закон), на конститутивној седници одржаној 9. јуна O Д Л У К У о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине

5 Број: СТРАНА 51. OLDAL szám УТВРЂУЈЕ СЕ да НЕБОЈШИ РАКИЋУ из Кањиже, одборнику Скупштине општине изабраном на изборима одржаним године, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ престаје мандат одборника пре истека времена на које је изабран, због избора на функцију заменика председника општине дана 9. јуна године. Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине. Одредама члана 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС, бр. 129/2007, 34/ одлука УС и 54/2011) прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом неспојиве с функцијом одборника. Одредбама члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) регулисано је да председнику општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат одборника у скупштини општине. Небојша Ракић, одборник Скупштине оппштине изабран на изборима одржаним године, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, дана 9. јуна године изабран је на функцију заменика председника општине. На основу наведених законских одредби донела је одлуку као у Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења овог решења. Председник Скупштине општине Број: /2016-/Б На основу члана 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС, бр. 129/2007, 34/ одлука УС и 54/2011), а у вези са чланом 43. став 8. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2009 и 83/ др. закон), на конститутивној седници одржаној 9. јуна о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине УТВРЂУЈЕ СЕ да ЗОРАНУ ТЕСЛИЋУ из Трешњевца, одборнику Скупштине општине, изабраном на изборима одржаним године са изборне листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА ИШТВАН ПАСТОР VAJDASÁG MAGYAR SZÖVETSÉG - PÁSZTOR STVÁN престаје мандат одборника пре истека времена на које је изабран, због избора за члана Општинског већа општине дана 9. јуна године. Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине. Одредама члана 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС, бр. 129/2007, 34/ одлука УС и 54/2011) прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом неспојиве с функцијом одборника. Одредбама члана 43. став 8. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) прописано је да одборнику који буде изабран за члана општинског већа престаје одборнички мандат.

6 Број: СТРАНА 52. OLDAL szám Зоран Теслић, одборник Скупштине оппштине изабран на изборима одржаним године, са изборне листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА ИШТВАН ПАСТОР VAJDASÁG MAGYAR SZÖVETSÉG - PÁSZTOR STVÁN, дана 9. јуна године изабран је за члана Општинског већа општине. На основу наведених законских одредби донела је одлуку као у Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења овог решења. Председник Скупштине општине Број: /2016-/Б На основу члана 46. став 1. тачка 1) и став 2. и 3. и члана 49. став 1. Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС ', бр. 129/2007, 34/ одлука УС и 54/2011), на конститутивној седници одржаној 9. јуна о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине УТВРЂУЈЕ СЕ да ИБОЉИ ВЕСЕЛИНОВ из Хоргоша, одборници Скупштине општине изабраној на изборима одржаним године, са изборне листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА ИШТВАН ПАСТОР VAJDASÁG MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR STVÁN престаје мандат одборника пре истека времена на које је изабрана, због подношења усмене оставке на конститутивној седници Скупштине општине одржаној 9. јуна године Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине. Одредбама члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. и 3. Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и 54/11) прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран, између осталог и подношењем оставке, да одборник може поднети оставку усмено на седници скупштине јединице локалне самоуправе и да после подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој седници утврђује да је одборнику престао мандат. Одборница Скупштине општине Ибоља Веселинов из Хоргоша, изабрана на изборима одржаним године са изборне листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА ИШТВАН ПАСТОР VAJDASÁG MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR STVÁN поднела је оставку усмено, на конститутивној седници Скупштине општине одржаној године. На основу наведених законских одредби донела је одлуку као у Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења овог решења. Председник Скупштине општине Број: /2016-/Б

7 Број: СТРАНА 53. OLDAL szám На основу члана 46. став 1. тачка 1) и став 2. и 3. и члана 49. став 1. Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС ', бр. 129/2007, 34/ одлука УС и 54/2011), на конститутивној седници одржаној 9. јуна о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине УТВРЂУЈЕ СЕ да ТАТЈАНИ ВАРЈУ ПОТРЕБИЋ из Кањиже, одборници Скупштине општине изабраној на изборима одржаним године, са изборне листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА ИШТВАН ПАСТОР VAJDASÁG MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR STVÁN престаје мандат одборника пре истека времена на које је изабрана, због подношења усмене оставке на конститутивној седници Скупштине општине одржаној 9. јуна године Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине. Одредбама члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. и 3. Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС, бр. 129/2007, 34/ Одлука УС и 54/2011) прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран, између осталог и подношењем оставке, да одборник може поднети оставку усмено на седници скупштине јединице локалне самоуправе и да после подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој седници утврђује да је одборнику престао мандат. Одборница Скупштине општине Татјана Варју Потребић, изабрана на изборима одржаним године са изборне листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА ИШТВАН ПАСТОР VAJDASÁG MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR STVÁN поднела је оставку усмено, на конститутивној седници Скупштине општине одржаној године. На основу наведених законских одредби донела је одлуку као у Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења овог решења. Председник Скупштине општине Број: /2016-/Б На основу члана 46. став 1. тачка 1) и став 2. и 3. и члана 49. став 1. Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС ', бр. 129/2007, 34/ одлука УС и 54/2011), на конститутивној седници одржаној 9. јуна о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине УТВРЂУЈЕ СЕ да ГИЗЕЛИ ЦРКВЕЊАКОВ из Кањиже, одборници Скупштине општине изабраној на изборима одржаним године, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ престаје мандат одборника пре истека времена на које је изабрана, због подношења усмене оставке на конститутивној седници Скупштине општине одржаној 9. јуна године

8 Број: СТРАНА 54. OLDAL szám Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине. Одредбама члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. и 3. Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и 54/11) прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран, између осталог и подношењем оставке, да одборник може поднети оставку усмено на седници скупштине јединице локалне самоуправе и да после подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој седници утврђује да је одборнику престао мандат. Одборница Скупштине општине Гизела Црквењаков из Кањиже, изабрана на изборима одржаним године са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ поднела је оставку усмено, на конститутивној седници Скупштине општине одржаној године. На основу наведених законских одредби донела је одлуку као у Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења овог решења. Председник Скупштине општине Број: /2016-/Б На основу члана 46. став 1. тачка 1) и став 2. и 3. и члана 49. став 1. Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС ', бр. 129/2007, 34/ одлука УС и 54/2011), на конститутивној седници одржаној 9. јуна о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине УТВРЂУЈЕ СЕ да ДР ЈОСИПУ ЛЕПЕШУ, одборнику Скупштине општине изабраном на изборима одржаним године, са изборне листе МАЂАРСКИ ПОКРЕТ ОДСАД ДРУГАЧИЈЕ ХАЛАС МОНИКА престаје мандат одборника пре истека времена на које је изабран, због подношења усмене оставке на конститутивној седници Скупштине општине одржаној 9. јуна године Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине. Одредбама члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. и 3. Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и 54/11) прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран, између осталог и подношењем оставке, да одборник може поднети оставку усмено на седници скупштине јединице локалне самоуправе и да после подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој седници утврђује да је одборнику престао мандат. Одборник Скупштине општине др Јосип Лепеш, изабран на изборима одржаним године са изборне листе МАЂАРСКИ ПОКРЕТ ОДСАД ДРУГАЧИЈЕ ХАЛАС МОНИКА поднео је оставку усмено, на конститутивној седници Скупштине општине одржаној године.

9 Број: СТРАНА 55. OLDAL szám На основу наведених законских одредби донела је одлуку као у Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења овог решења. Председник Скупштине општине Број: /2016-/Б На основу Локалног акционог плана запошљавања општине, мишљења Локалног Савета за запошљавање, као и предлога Комисије за спровођење Локалног акционог плана запошљавања општине за годину од , Председник општине доноси о додели средстава намењених за спровођење јавних радова на територији општине за На основу расписаног Јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова на територији општине у години а на бази мишљења Локалног Савета за запошљавање, као и предлога Комисије за спровођење Локалног акционог плана запошљавања општине за годину додељују се средства за организовање спровођења јавних радова на територији општине у години у укупном износу од ,00 динара, према следећем: Назив установе Назив пројекта Број лица Број месеци Степен стручне спреме Износ (дин) 1. ЈП Комуналац Одржавање јавних површина у Кањижи , степен 7 лица -,V степен 7 лица, -V степен 2 лицa, ,00 2. Удружење грађана Мета Терра Здрава храна за здраво друштво 2 5 -V степен 1 лице, -V степен 1 лице ,00 3. Удружење за помоћ и заштиту интереса ментално и физички оштећених лица С тобом за њих Повећање ефикасности рада Удружења С тобом за њих као социјално предузеће 2 4 -, V степен 2 лица, ,00 4. Удружење дефектолога Северне Организација рада у дневном боравку за 6 4 -, V степен 2 лица, -V степен 1 лице, ,00

10 Број: СТРАНА 56. OLDAL szám Војводине Пужић децу из маргинализованих породица -V степен 3 лица УКУПНО ,00 Пренос додељених средстава извршиће се изабраним подносиоцима пријаве из средстава предвиђених буџетом општине за 2016.годину за потребе спровођења јавних радова на територији општине. Председник општине и послодавац извођач јавног рада закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе. Ова Одлука је коначна. V V Одлука се објављује у Службеном листу општине и на званичној интернет презентацији општине. Председник општине Општина др. Бимбо Михаљ с. р. Председник општине Број: /2016-/А Дана: год. На основу члана 122. став 3. Пословника Скупштине општине ( Сл. лист општине, бр. 12/2015 пречишћен текст и 15/2016.) и Правилника о коришћењу средстава за репрезентацију у општини ( Сл. лист општине, бр. 14/2016) бр /2016-/А од 01. јуна године дошло је до техничке грешке, те се даје следећа И С П Р А В К А У Правилнику о коришћењу средстава за репрезентацију у општини ( Сл. лист општине, бр. 14/2016) бр /2016-/А од 01. јуна године у члану 5. став 2. после речи одобрено уместо решењем Општинског већа о одобравању службеног пута у иностранство. треба да стоји актом надлежног органа којим је дата сагласност на службено путовање у иностранство. Дана: год. Секретар Скупштине општине Марија Миловановић, с. р. САДРЖАЈ РЕШЕЊЕ о утврђивању престанка функције председнику општине (др Михаљ Бимбо)...303

11 Број: СТРАНА 57. OLDAL szám РЕШЕЊЕ о избору председника општине (Роберт Фејстамер) РЕШЕЊЕ о утврђивању престанка функције заменику председника општине (Ервин Хужвар) РЕШЕЊЕ о избору заменика председника општине (Небојша Ракић) РЕШЕЊЕ о утврђивању престанка функције члановима Општинског већа општине РЕШЕЊЕ о избору Општинског већа општине ОДЛУКА о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине (Роберт Фејстамер) ОДЛУКА о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине (Небојша Ракић) 307 ОДЛУКА о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине (Зоран Теслић) ОДЛУКА о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине (Ибоља Веселинов) ОДЛУКА о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине (Татјана Варју Потребић) ОДЛУКА о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине (Гизела Црквењаков Гизела) ОДЛУКА о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине (др Јосип Лепеш) ОДЛУКА о додели средстава намењених за спровођење јавних радова на територији општине за ИСПРАВКА Службени лист општине излази по потреби. Издавач:,, Главни трг 1., Телефон: лок. 220 Одговорни уредник: Марија Миловановић, секретар Скупштине општине Штампа се у штампарији Инфо- д. о. о.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА ГОДИНЕ С Е Н Т А

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА ГОДИНЕ С Е Н Т А СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ С Е Н Т А 116. На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС, бр 15/2016), члана 32. став 1.

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVIII Број 18. ТЕМЕРИН 30.12.2015. Примерак 100,00 динара 338. На основу члана 6. и члана 33. Закона о о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 16. Излази по потреби страна 1. ЗАПИСНИК Образац ЖСО број 29/2016 О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 16. Излази по потреби страна 1. ЗАПИСНИК Образац ЖСО број 29/2016 О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 27.4.2016. Број 16. Излази по потреби страна 1. ЗАПИСНИК Образац ЖСО број 29/2016 О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ О РАСПОДЕЛИ ОДБОРНИЧКИХ МАНДАТА

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLV Број 13. ТЕМЕРИН 16. ОКТОБАР 2014. Примерак 100,00 динара 176. На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007)

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., 28.09. 2017. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 109. На основу чл. 48. и чл.56 ст.6 Закона о локалним

Више

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18 Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18   Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш www.arilje.org.rs Ариље, 13. новембар 2018. године Година MMXV Број 18 САДРЖАЈ Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Ариље Зорану Тодоровићу...2 Решење о потврђивању мандата одборнику

Више

Microsoft Word - SL LIST SZ

Microsoft Word - SL LIST SZ Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 235. OLDAL 2013.04.26. 9. szám На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( Сл. гласник РС, бр. 41/2009, 53/2010 и 101/11), члана 64. Пословника

Више

Страна 273 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 28 Датум: 01.јун 2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист изл

Страна 273 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 28 Датум: 01.јун 2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист изл Страна 273 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 5.Пословника о раду Скупштине општине Куршумлија ( Сл.лист општине Куршумлија бр.

Више

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин Година LIV Број 5/2018 40 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштине Бачка Паланка број 24/2013 - пречишћен текст) и члана

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 25. ВРБАС 11. МАЈ ГОДИНА LI 66. На основу члана 15. става 1. тачке 10. Закона о локалним изборима ( Службени гл

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 25. ВРБАС 11. МАЈ ГОДИНА LI 66. На основу члана 15. става 1. тачке 10. Закона о локалним изборима ( Службени гл СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 25. ВРБАС 11. МАЈ 2017. ГОДИНА L 66. На основу члана 15. става 1. тачке 10. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 54/2011) Општинска

Више

24. август године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 5 Ариље, 24. август године Година MMXV Број 5 САДРЖАЈ Решење о раз

24. август године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 5   Ариље, 24. август године Година MMXV Број 5 САДРЖАЈ Решење о раз www.arilje.org.rs Ариље, 24. август 2015. године Година MMXV Број 5 САДРЖАЈ Решење о разрешењу председника општине Ариље...3 Решење о престанку мандата заменика председника општине Ариље...3 Решење о престанку

Више

Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу

Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу Година LV Број 31/2018 284 SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/2010 - Одлука УС РС и 54/2011),

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 77 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXIII Нова Црња године Број: 21 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 77 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXIII Нова Црња године Број: 21 РЕПУБЛ Број 21 30.12.2013 Службени лист општине Нова Црња Страна 77 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година XX Нова Црња 30.12.2013. године Број: 21 БРОЈ:-06-44/13-1 ДАНА: 28.12.2013. 219.На основу члана 36.Закона о локалној самоуправи

Више

registar SL 2004

registar SL 2004 РЕГИСТАР СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2004 ГОДИНУ ПРЕДМЕТ објављено у листу бр. стр. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1. Одлука о завршном рачуну буxета општине Нови 1 1 за 2003. годину 2. Одлука о реализацији

Више

Службени лист Општине Сремски Карловци, 12/2017

Службени лист Општине Сремски Карловци,  12/2017 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 26/2019 ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: 400-30/2019-I/1-1 Дана: 08. априла 2019. године 08. априла 2019.

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXIX 29. март 2007. г., XXXIX. évfolyam 2. szám Topolya, 2007. március 29. Број 2. 29.03.2007. СТРАНА 10. OLDAL 2007.03.29. 2. szám 12.

Више

Microsoft Word - Registar za 2012

Microsoft Word - Registar za 2012 РЕГИСТАР ЗА 2012. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2012. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 1. Годишњи програм заштите,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 15. ВРБАС 7. НОВЕМБАР ГОДИНА XLVIII 149. На основу члана 30, 96. и 97. Статута општине Врбас (''Службени лист о

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 15. ВРБАС 7. НОВЕМБАР ГОДИНА XLVIII 149. На основу члана 30, 96. и 97. Статута општине Врбас (''Службени лист о СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРОЈ 15. 7. НОВЕМБАР 2013. ГОДИНА XLV 149. На основу члана 30, 96. и 97. Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002,10/2004, 11/2008, 21/2009 и 15/2010),

Више

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXI БРОЈ 12 ЛАПОВО, 09. октобар 2015. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000,00 Д. 156. На основу чл.53. и 54. а у

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година XLX Број 13. ТЕМЕРИН 08.06.2016. Примерак 100,00 динара 91. На основу члана 56. став 2. и 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 34/10 одлука

Више

91

91 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXV 24. август 2004. г., XXXV. évfolyam 6. szám Topolya, 2004. augusztus 24. 121. 75. На основу члана 17. став 5. Одлуке о месним заједницама

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен Година LIV Број 20/2018 176 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравствен

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравствен СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број 20 30.11.2015. Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РС, број 107/2005, 72/2009

Више

ГОДИНА: XI БРОЈ: октобар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1786 Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 11. октобра године, на

ГОДИНА: XI БРОЈ: октобар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1786 Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 11. октобра године, на ГОДИНА: X БРОЈ: 28 16. октобар 2018. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1786 на основу члана 56. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и 54/12), донела је о потврђивању мандата

Више

БРОЈ

БРОЈ РЕГИСТАР ЗА 2007. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2007. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРА- НА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКЕ 1. Одлука о утврђивању стопа пореза

Више

Microsoft Word - Sl list mentett

Microsoft Word - Sl list mentett Број: 11. 19.07.2018. СТРАНА 291. OLDAL 2018. 07.19. 11. szám На основу члана 46. ст. 1. тачка 1), 2) и 4), чл. 47. и 49. став 1. Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС ', бр. 129/2007, 34/2010

Више

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ Година: 2017. Број: 17. Кнић, 13.10.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 13. 10. 2017.

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ II ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 2 На основу чла

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ II ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 2 На основу чла ОПШТИНЕ 23.01.2018. године ГОДИНА 2018. БРОЈ 2 На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту,,службени гласник РС број 10/2016), члана 31.Правилника о о одобравању и финансирању програма којима

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 2 Нови Бечеј 16.01.2013. године година XLV 1. На основу члана 92. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 101/2011 и

Више

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20 На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/2011), а сходно члану 34. став 1. тачка 5. и 18. Закона

Више

(Microsoft Word - Službeni list opıtine Baè br docx)

(Microsoft Word - Službeni list opıtine Baè  br docx) СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLII Годишња претплата Број 3 Бач, 25. јануар 2017. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 7. ОДЛУКА О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ

Више

_sr

_sr БРОЈ 11. ГОДИНА XLVI г. С Е Н Т А 110. На основу члана 4. става 2. Правилника о расподели средстава Фонда за стипендирање студената Општине Сента ( Службени лист општине Сента, број 16/2009 и 17/2010)

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 25/2013 Бачка Паланка 31. јул године 198 На основу члана 209. став 1. та

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 25/2013 Бачка Паланка 31. јул године 198 На основу члана 209. став 1. та SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 25/2013 Бачка Паланка 31. јул 2013. године 198 На основу члана 209. став 1. тачка 5, члана 210. став. 3. и члана 213. Закона о социјалној

Више

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС број:15/2016), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС број:15/2016), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС број:15/2016), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист општине Прибој број 12/08, ) и члана 42. Одлуке о усклађивању

Више

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12,

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, број 119/12, ГОДИНА: V БРОЈ: 17 26. јун 2015. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) и

Више

Microsoft Word - Broj 7.doc

Microsoft Word - Broj 7.doc На основу члана 2. став 1. тачка 8. Одлуке о Градском већу Града Зајечара ( Сл. лист Града Зајечара, бр. 29/13, 31/13 и 51/14), Градско веће Града Зајечара, на седници одржаној 04.02.2015. године, донело

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 27/ На основу члана 14. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Ре

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 27/ На основу члана 14. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Ре SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLX Број 27/2014 224 На основу члана 14. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/2010 Одлука Уставног

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 18/ На основу чл

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 18/ На основу чл 30.11.2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/2016 361 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ БРОЈ 18/2016 1. На основу члана 32. тачка 12 Закона о локалној самоуправи ( Службени

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 18. септембар године Бесплатан примерак Број 33 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 352. На основу члана 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 18. септембар године Бесплатан примерак Број 33 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 352. На основу члана 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 18. септембар 2018. године Бесплатан примерак Број 33 АКТИ 352. На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007,

Више

Slb 13

Slb 13 566 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 13 Нови Бечеј 03.10.2014. године година XLV 1. На основу члана 22. став 3. Пословника Нови Бечеј ( Службени лист општине Нови Бечеј» број 9/2008) Скупштина општине

Више

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 11.doc

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 11.doc TISKOVINA POŠTARINA PLAĆENA KOD POŠTE 24000 SUBOTICA SLUŽBENI LIST GRADA SUBOTICE BROJ: 11 GODINA: XLVIII DANA:16. mart 2012. CENA: 87,00 DIN. Na osnovu člana 22. i člana 26. Odluke o mesnim zajednicama

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА  УБ Број 1 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 20. март 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 1 Уб, 20. март 2014. године Бесплатан примерак 1. На основу члана 32. тачка

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXVII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БАТОЧ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXVII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БАТОЧ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 10.12.2018. године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БАТОЧИНА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Број: 020-490/18-01 Датум: 04.12.2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 63. став 1. тачка 8. Статута

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 27. ГОДИНА LI 29. НОВЕМБРА ГОДИНЕ С Е Н Т А

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 27. ГОДИНА LI 29. НОВЕМБРА ГОДИНЕ С Е Н Т А СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 27. ГОДИНА LI 29. НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ С Е Н Т А 185. На основу члана 56. Закона о локалним изборима("службени гласник РС", број 129/2007,34/2010-одлука УС и 54/2011),

Више

NASLOVNA.pdf

NASLOVNA.pdf СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА XLV ТИТЕЛ, 13. АВГУСТ 2010. ГОДИНЕ БРОЈ 6. 27 На основу члана 27. тачка 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ( Службени гласник РС

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 30/ На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласни

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 30/ На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласни SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLV Број 30/2013 225 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 28. Закона о комуналним

Више

Број- 14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Датум: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Издавач:Скупштина општине КНЕЖЕВО Жирорачун Цијена примј

Број- 14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Датум: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Издавач:Скупштина општине КНЕЖЕВО Жирорачун Цијена примј СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Издавач:Скупштина општине КНЕЖЕВО Жирорачун Цијена примјерка КМ Број: 14/2016 Кнежево, 05.12.2016. године Уређује редакциони одбор: Одговорни уредник: В.д. Секретар СО-е

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

mm

mm S L U Ž B E N I L I S T GRADA ČAČKA BROJ 15 12. novembar 2009. godine Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnim izborima ( Sl. glasnik RS br. 129/2007), člana 63. Statuta grada Čačka («Sl. list grada Čačka»

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 18/ Бачка Паланка 30. јун године На основу члана 46. Закона о локалној

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 18/ Бачка Паланка 30. јун године На основу члана 46. Закона о локалној SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 18/2015 190 Бачка Паланка 30. јун 2015. године На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број

Више

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лист општине Ада, бр. 17/2007), Савет Прве месне заједнице

Више

Година LIV Број 30/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бач

Година LIV Број 30/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бач Година LV Број 30/2018 271 SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број

Више

Microsoft Word - NASLOVNA.doc

Microsoft Word - NASLOVNA.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА XLV ТИТЕЛ, 25. ЈАНУАР 2013. ГОДИНЕ БРОЈ 1. 1 На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга («Сл. гласник РС»бр.119/2012), члан 60. а у

Више

Microsoft Word - SLUZBENI LIST BROJ 16.doc

Microsoft Word - SLUZBENI LIST BROJ 16.doc 29.06.2015. Службени лист општине Неготин Број 16 Страна 385 На основу члана 69.став 4. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник, бр. 54/2009, 15., програмска активност 0602-0001 -пункционисање локалне

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година L Број 22. ТЕМЕРИН 28.11.2017. Примерак 100,00 динара 224. На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVI ЗРЕЊАНИН 25. ОКТОБАР 2017. БРОЈ: 28 227 На основу члана 11а. став 19. Закона о ученичким и студентским стипендијама ( Службени гласник РС, број 18/10 и 55/13),

Више

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ О

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ О РЕГИСТАР ЗА 2014. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2014. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 46. Годишњи програм заштите,

Више

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст,

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, GODNA L Apatin, 08. mart 2017. godine BROJ 3 84. На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, 4/14 и 12/16) и члана 32 став 1. Одлуке о месним заједницама

Више

Страна 1 - Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА X БРОЈ 9 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА X БРОЈ 9 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 5.5.2014. године ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА X БРОЈ 9 90. Бања на телефонској седници одржаној дана 29.4.2014.год.основу, на основу чл.15.одлуке

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 3. ВРБАС 12. МАРТ ГОДИНА XLVII 3. На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 3. ВРБАС 12. МАРТ ГОДИНА XLVII 3. На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 3. ВРБАС 12. МАРТ 2012. ГОДИНА XLVII 3. На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 34/2010. и 54/2010.), члана

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

GODINA LIV Apatin, 26. februar godine BROJ На основу члана 39. став 2. тачка 1. Закона о култури ( Службени гласник Републике Србије бр.72

GODINA LIV Apatin, 26. februar godine BROJ На основу члана 39. став 2. тачка 1. Закона о култури ( Службени гласник Републике Србије бр.72 GODNA LV Apatin, 26. februar 2018. godine BROJ 3 36. На основу члана 39. став 2. тачка 1. Закона о култури ( Службени гласник Републике Србије бр.72/2009 и 13/2016), члана 21. тачка 9. Статута општине

Више

Број 2 Страна 9 Службени лист општине Неготин На основу члана 46. став 4 у вези става 1. тачка 1. Закона о локалним изборима (''Службени г

Број 2 Страна 9 Службени лист општине Неготин На основу члана 46. став 4 у вези става 1. тачка 1. Закона о локалним изборима (''Службени г Број 2 Страна 9 Службени лист општине Неготин 14.01.2019. На основу члана 46. став 4 у вези става 1. тачка 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11 ) и

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/2015 281 На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014 - др.

Више

Microsoft Word - INFORMATOR

Microsoft Word - INFORMATOR ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА - СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ - ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ - ОПШТИНСКОГ ВЕЋА - ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 1 1. САДРЖАЈ ИНФОРМАТОРА О РАДУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИМА ОПШТИНЕ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 7. ГОДИНА XLVIII 08. МАЈА ГОДИНЕ С Е Н Т А

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 7. ГОДИНА XLVIII 08. МАЈА ГОДИНЕ С Е Н Т А БРОЈ 7. ГОДИНА XLVIII 08. МАЈА 2013. ГОДИНЕ С Е Н Т А 79. На основу члана 7. и 36. став 1. Закона о превозу и друмском саобраћају ("Службени гласник РС", број 46/1995, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006

Више

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА www.gornjimilanovac.rs ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

Број: СТРАНА 147. OLDAL szám На основу члана 40. тачка 6. Статута општине Кањижа ( Службени лист општине Кањижа, бр. 4/

Број: СТРАНА 147. OLDAL szám На основу члана 40. тачка 6. Статута општине Кањижа ( Службени лист општине Кањижа, бр. 4/ Број: 7. 11.04.2019. СТРАНА 147. OLDAL 2019. 04.11. 7. szám На основу члана 40. тачка 6. Статута општине ( Службени лист општине, бр. 4/2019) и члана 4. Одлуке о подизању и одржавању споменика и спомен

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 31. Мај 2016 Службени лист Општине Број: 15 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГОДИНА XVII Број 15 31. Мај 2016. Лист излази према потреби Годишња претплата: 1.000 дин. Цена овог броја износи: 40 дин. Рок за рекламацију:

Више

Sluzbeni-list-BGD-057.indd

Sluzbeni-list-BGD-057.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 57 1. јул 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЧУКАРИЦА Скупштина ГО Чукарица на 24. седници одржаној 27. јуна 2019. године,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА XV БРОЈ 6, 21. АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 69. На основу члана 192. Закона о општем управном поступку ( Сл.лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/2001 и Сл.гласник РС, бр.

Више

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 2.7.2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА 2.7.2019. ГОДИНЕ ОПШТИНЕ 187. Председник општине Врњачка Бања, на основу чл.100.став

Више

A civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelet 17

A civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelet 17 Број: 7. 28.06.2017. СТРАНА 127. OLDAL 2017. 06.28. 7. szám На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 2. Закона о јавној својини ( Службени гласник РС, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.

Више

На основу члана 36

На основу члана 36 На основу члана 6. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Кикинда ( Сл. лист општине Кикинда, број 28/09 и 10/10) и Програмa коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXV Број Годишња претплата 2100,00 динара 144. На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривред

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXV Број Годишња претплата 2100,00 динара 144. На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривред СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXV Број 22 29.07.2019. Годишња претплата 2100,00 динара 144. На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, број: 61/2006,

Више

Microsoft Word - 19.doc

Microsoft Word - 19.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XI БРОЈ 19 КОВИН, 9. СЕПТЕМБАР 2013. ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКA ОПШТИНЕ КОВИН 547. На основу члана 69. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010,

Више

ISSN COBISS.SR-ID СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Godina H-Broj 2 Beo~in, primerak 300,00 dinara 003 Општинско веће општи

ISSN COBISS.SR-ID СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Godina H-Broj 2 Beo~in, primerak 300,00 dinara 003 Општинско веће општи ISSN 1821-4312 COBISS.SR-ID 248163847 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Godina H-Broj 2 Beo~in, 11.02.2019. primerak 300,00 dinara 003 Општинско веће општине Беочин На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТП

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТП www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVII Број 11. ТЕМЕРИН 23. СЕПТЕМБАР 2014. Примерак 100,00 динара 163. На основу члана 118. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 32/13...75/14) и члана

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 1. Број 1. 25. јануар 2019. године Година 36. 52. став 1. тачка 14. Статута општине Лучани ( Сл. гласник општине Лучани број 16/18) О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ Разрешава се општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март 2018. године Бесплатан примерак Број 7 119. АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар''

Више

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕ

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕ ` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕОГРАД СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна На основу члана 32. став 1. тачка 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна На основу члана 32. став 1. тачка 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна 767. 27.11.2013. 116. На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник

Више

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРИМИЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ НАУКЕ ПРОМЕТЕЈ БАЊА ЛУКА ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ Бања Лука, 2011. године На основу члана 64. Закона о високом образовању ( Службени

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла 2016. године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 28. - Решење о закључењу Јединственог бирачког

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА 2013. ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ 31. децембар 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР БРОЈ 1 2 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 5. Статут о изменама и допунама Статута општине

Више

Sl-16.indd

Sl-16.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVIII - Број 16, 10. април 2019. примерак 100,00 динара Градско веће 281 I. ЈОВАНОВИЋ РАДЕТУ, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за финансије, почев

Више

Година LIV Број 33/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана 56. став 3. Закона о лока

Година LIV Број 33/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана 56. став 3. Закона о лока Година LIV Број 33/2018 301 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана 56. став 3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије,

Више

Na osnovu člana 33

Na osnovu člana 33 Na osnovu člana 32. Statuta Mesne zajednice Orom, Savet Mesne zajednice Orom na sednici održanoj 16. marta 2016. godine utvrdio je prečišćen tekst Statuta Mesne zajednice Orom. S T A T U T MESNE ZAJEDNICE

Више

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ С

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ С ` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ И РЕАЛИЗОВАТИ У 2018. ГОДИНИ Б е о г р

Више

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: 22.05.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 61. Статута општине

Више

KONACNA-ODLUKA za tekucu i stalnu rezervu

KONACNA-ODLUKA za tekucu i stalnu rezervu Na osnovu člana 43 stav 1 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Službeni list Crne Gore", br. 20/14 i 56/14), člana 53 stav 2 i 3 i člana 54 stav 5 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni

Више

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе Рача, 22.10.2018. године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у периоду јануар септембар 2018. године Одлука о давању

Више