На основу члана 57 став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник '' РС 72/09,52/2011 и 55/2013), Школски одбор

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 57 став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник '' РС 72/09,52/2011 и 55/2013), Школски одбор"

Транскрипт

1 На основу члана 57 став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник '' РС 72/09,52/2011 и 55/2013), Школски одбор у проширеном саставу, на седници одржаној године донео је ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У «ЗЕМУНСКОЈ ГИМНАЗИЈИ» 1 - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Правилником регулишу се врсте испита који се полажу у Земунској гимназији (даљњем тексту: Школа), начин полагања испита, рокови за полагање испита, заштита права ученика и начин вођења документације у вези са испитом. Члан 2. ВРСТЕ ИСПИТА У Школи се полажу: 1. разредни испити, 2. поправни испити, 3. матурски испити, 4. допунски испити, 5. испити за ванредне ученике, 6. испити по приговору и жалби. Испити се полажу по предметима и разредима. Члан3. РОКОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ Рокови за полагање испита су утврђени овим Правилником. Испити се полажу у: 1. октобарском, 2. децембарском, 3. фебруарском, 4. априлском, 5. јунском и 6. августовском року. У даљем тексту Правилника рокови су детаљније утврђени према врстама испита. Директор Школе може ванредном ученику одобрити полагање испита и ван утврђених испитних рокова, ако процени да су разлози оправдани. Члан 4. ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА Сваком испиту у Школи предходи пријављивање испита. Ученици се пријављују за испите, подношењем правилно и потпуно попуњене пријаве Члан 5. Ванредни ученици пријављују испите у роковима предвиђеним овим Правилником, подношењем правилно и потпуно попуњене пријаве, записника о полагању испита (на прописаним обрасцима). Ванредни ученици су дужни да поред пријаве и записника (на прописаним обрасцима) приликом пријављивања поднесу и доказ о уплати стварних трошкова које одреди школа за испит.

2 Уколико кандидат не преда потпуну и уредно попуњену пријаву и пратећу документацију из става 1. и 2. овог члана, пријава није валидна и кандидат неће бити уврштен у распоред за полагање испита у том испитном року. Члан 6. Сматра се пријављеним за испит онај кандидат, чија је пријава (на прописаним обрасцима) за полагање испита, са свим прилозима који се уз пријаву захтевају, достављена Школи у року одређеном за пријављивање непосредно или препоручено преко поште. Члан 7. РАПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА Распоред полагања испита утврђује директор Школе, помоћник директора или друго лице које директор овласти и објављује се на огласној табли Школе најмање два дана пре дана одређеног за одржавање испита. Обавештење ученика о датуму и времену полагања свих испита врши се преко огласне табле у просторијама школе. Члан 8. ИСПИТНА КОМИСИЈА Испити се полажу пред комисијом коју одређује директор или помоћник директора Школе за један или више испитних рокова. Комисију чине три члана (председник комисије, и два стална члана) од којих су најмање два стручна за предмет. Уколико у Школи не постоје два наставника за исти наставни предмет, члан комисије може да буде наставник из друге школе. Ако се ради о испиту по приговору на оцену добијену у току школске године, односно по жалби на закључну оцену, члан комисије не може бити наставник који је дао оспорену оцену, односно наставник на чији је предлог ученику оцена закључена. Ако се ради о испиту који се понавља на основу поништења претходно одржаног испита, чланови комисије не могу бити они наставници који су били чланови комисије на испиту који је претходно поништен. Члан 9. ПОЛАГАЊЕ,ОДУСТАЈАЊЕ ИЛИ ОДЛАГАЊЕ ИСПИТА Ученик који је уредно пријавио испит са неопходним прилозима може да приступи полагању испита. Ако кандидат, било да се ради о редовном или ванредном ученику (или његов родитељ, односно старатељ), достави уредно лекарско уверење, којим доказује да је спречен да изађе на испит, а пре термина одређеног за полагање испита (или дела испита) и затражи одлагање испита, директор Школе ће, уз прибављено мишљење чланова комисије, ценећи оправданост захтева, донети одлуку о одлагању испита и то најдаље до последњег дана испитног рока у коме је испит пријављен. Члан 10. Редован ученик на поправном испиту полаже један испит дневно ( што подразумева писмени и усмени део испита ако предмет има писмени део испита ). Ако ученик има услове за полагање разредних испита више од половине укупног броја предмета може полагати највише 2 предмета у току дана. Ванредни ученик може у току једног испитног рока да полаже највише четири испита, с тим да може да полаже само један предмет са писменим задатком.

3 У изузетним околностима ванредни ученик може полагати и више испита од утврђеног броја, уз претходно одобрење директора школе. Члан 11. Испите из члана 1. овог Правилника полаже ученик који у Школи стиче образовање као редован или ванредан ученик. Кандидат има право: 1) да по извлачењу питања, односно тема, има право да поставља питања комисији ради тачног и потпуног разумевања онога што се од њега тражи; 2) да направи концепт за давање одговора; 3) да одговори на сва извучена питања. ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА Члан 12. Ученик који полаже испит (у даљем тексту: кандидат) обавезан је да на испит дође са ђачком књижицом у којој је налепљена и оверена његова фотографија. Пре почетка полагања испита, председник Комисије упознаје кандидата с његовим правима и обавезама за време полагања. Члан 13. Кандидат има обавезу: 1) да на време приступи полагању испита; 2) да поступа по налозима комисије; 3) да за време испита не напушта просторију у којој се испит одржава, осим по одобрењу комисије; 4) да поштује правила понашања Школе, односно да се за време испита не служи преписивањем нити другим недозвољеним средствима у циљу добијања оцене, односно поступком који угрожава права других ученика или запослених. НАЧИН ПОЛАГАЊА Члан 14. Кандидат испит полаже усмено, осим из предмета за које наставни програм утврђује обавезу израде писмених задатака, у ком случају испит полаже прво писмено, па затим усмено ( у истом дану ) Члан 15. Израда писменог задатка траје два школска часа, осим у случају матурског испита када траје четири школска часа. Члан 16. Испитна питања на испиту садрже градиво наставног плана и програма одређеног предмета. Испитна питања на усменом испиту исписана су на испитном листићу који кандидат извлачи између већег броја листића. Испитних листића мора бити најмање 10% више од броја кандидата који полажу испит у току дана. На једном листићу налазе се по три питања. Члан 17. По извлачењу испитног листића, кандидат има право да на чистом листу папира сачини концепт одговора на постављена питања, који ће му послужити приликом усменог одговорања.

4 Време за прављење концепта може да траје највише 15 минута Кандидат се за време испита не може служити литературом и другим средствима која му испитна комисија није изричито одобрила нити може користити помоћ других лица. Члан 18. Пре него што започне одговарање, кандидат може да замени извучени испитни листић, али само једном у току полагања усменог дела испита из једног предмета. Промена испитног листића констатује се у испитном записнику и узима у обзир приликом оцењивања кандидата на испиту. Члан 19. Комисија је обавезна да утврди савладаност програмских садржаја за предмет из којег се испит полаже. Оцењивање на испиту врши се по принципима и критеријумима оцењивања према Правилнику о оцењивању. УСПЕХ УЧЕНИКА НА ИСПИТУ Члан 20. Успех ученика оцењује се и на испиту. Испити се полажу по предметима и разредима. У школи се полажу: разредни, поправни и допунски испит. Испити из става 2. овог члана полажу се пред испитном комисијом коју чине најмање три члана, од којих су најмање два стручна за предмет који се полаже. Чланове испитне комисије одређује директор школе. Општим актом школе утврђују се рокови за полагање испита. Сматра се да није положио испит ученик који из неоправданих разлога не приступи испиту или одустане од испита у току или пре испита. Члан 21. Оцену на делу испита, као и на испиту у целини, утврђује комисија већином гласова чланова испитне комисије. Члан 22. Испитна комисија ради у пуном саставу, оцену утврђује одмах након обављеног испита и саопштава је ученику. Члан 23. На предлог председника или члана Комисије, директор ће поништити испит ако је током његовог полагања повређен овим Правилником прописан поступак полагања.. НАЧИН ВОЂЕЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ Члан 24 Евиденција о резултатима испита води се у складу са Законом о средњој школи, Правилником о садржају и начину вођења евиденције у средњој школи, на прописаним обрасцима.

5 О току испитивања води се одговарајући записник. Записник садржи следеће податке: - име и презиме кандидата, - предмет који се полаже, - испитни рок, - питања са писменог дела испита, - питања са усменог дела испита, - назив матурског рада (у случају дела матурског испита одбране матурског рада), - бројчане и оцене изречене словима, за писмени, усмени и испит у целости једниствену бројчану оцену, - потпис свих чланова испитне комисије, уз напомену, уколико је она потребна. 2 - РАЗРЕДНИ ИСПИТ Члан 25. Разредни испит полажу ученици: 1) који из оправданих разлога нису присуствовали настави више од једне трећине предвиђеног броја часова, а оцењивањивањем се утврди да није остварио прописане циљеве, исходе и стандарде постигнућа у току савладавња школског програма, упућује се на разредни испит. 2) за које није организована настава најмање за једну трећину укупног годишњег фонда часова наставе. Члан 26. Разредни испит се полаже из једног или више предмета. Разредни испит се полаже у јунском и августовском испитном року. Ученик може да бира у ком року ће полагати разредне испите. Одељенско веће констатује да ли су испуњени услови за полагање разредног испита.. Члан 27. За ученике који се због болести упућују на полагање разредног испита Школа организује припремну наставу у трајању од најмање 10% укупног годишњег броја часова наставе предмета из којих се полаже разредни испит. Припремна настава за полагање разредног испита се организује само у јуну месецу текуће године. Члан 28. Ученик пријављује полагање разредног испита у јуну месецу у року од 24 часа од дана утврђивања оцена на седници одељенског већа Пријављивање полагања разредног испита за августовски испитни рок се врши у јуну месецу. Члан 29. Разредни испити се полажу пре полагања поправних испита а према распореду који одреди директор односно помоћник директора. Члан 30. Ученик је положио разредни испит уколико из предмета који је полагао добије позитивну оцену. Ако ученик добије једну или две недовољне оцене на разредном испиту или не приступи полагању испита из неоправданих разлога у току или пре испита сматра се да није положио испит, па се упућује на поправни испит, под условом да са тим недовољним оценама нема више од две недовољне оцене. Ученик који на разредном испиту у јунском или августовском испитном року добије недовољне оцене из најмање три предмета понавља разред.

6 Кандидат који је на разредном испиту упућен на поправни испит из два предмета, а не положи поправни испит, понавља разред. 3 - ПОПРАВНИ ИСПИТИ Члан 31. Поправни испит полаже ученик школе у којој стиче образовање ако: 1) на крају другог полугодишта има до две недовољне оцене или 2) ако после полагања разредног испита има највише две недовољне оцене.. Члан 32. Припремну наставу школа остварује за редовног ученика који се упућује на полагање поправног испита у обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета на који је упућен на поправни испит. Ученик полаже поправни испит у школи у којој стиче образовање у августовском, а ученик завршног разреда у јунском и августовском. Члан 33. Ученик је завршио разред када на крају школске године има позитивне оцене из свих обавезних предмета. Ученик понавља разред ако на крају другог полугодишта има више од две недовољне закључне бројчане оцене или не положи поправни испит/е. Поправни испит полаже ученик који на крају другог полугодишта или на разредном испиту има до две недовољне оцене из обавезних предмета и изборних предмета који се оцењују бројчано. Ученик полаже поправни испит у школи у којој стиче образовање и васпитање у августовском испитном року, а ученик завршног разреда у јунском и августовском року. Ученик завршног разреда након полагања разредног испита, ако га је положио, има право да у истом испитном року полаже матурски испит, односно да полаже поправни испит ако није положио разредни испит Ученик је завршио разред ако положи поправни испит из сваког предмета. Ученик средњег образовањања п о н а в љ а разред ако на крају другог полугодишта има више од две недовољне закључне бројчане оцене или не положи поправни испит. Члан 34. Изузетно, редован ученик који није положио поправни испит може да заврши започети разред у истој школи наредне школске године, у својству ванредног ученика поновним полагањем неположеног испита, уз обавезу плаћања стварних трошкова које утврди школа. Када заврши разред, ванредни ученик има право да се у истој школској години упише у наредни разред, у истом својству. Члан 35. Ученик завршног разреда који не положи поправни испит односно матурски испит, завршава започето образовање у истој школи у својству ванредног ученика полагањем испита уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди школа. Ученик завршног разреда који је поправни испит полагао у јунском року, матурски испит полаже у августовском року. Ученик завршног разреда који не положи поправни односно матурски испит завршава започето образовање у истој школи у својству ванредног ученика полагањем

7 испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди школа у испитним роковима везаним за ванредне ученике. Члан 36. Ако ученик као ванредни ученик настави школовање може у једној школској години полагањем испита завршити само један разред. 4 - МАТУРСКИ ИСПИТ САДРЖАЈ МАТУРСКОГ ИСПИТА Члан 37. Матурски испит састоји се из два дела: 1) заједничког и 2) изборног. У оквиру заједничког дела сви ученици полажу: 1) српски језик и књижевност 2) страни језик (по избору) или математику. У оквиру изборног дела ученици раде и бране матурски рад. Сви предмети полажу се према програму који је ученик завршио. ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО Срски јези и књижевност Члан 38. Срски језик и књижевност полаже се писмено. При оцењивању писменог задатка, испитна комисија има у виду ширину обраде теме, избор и интерпретацију грађе, композицију, стил и језик. Страни језик Члан 39. Испит из страног језика полаже се писмено. Ученик бира који ће страни језик полагати. Писмени испит састоји се из превода непознатог текста са страног језика на српски, уз употребу речника. Текст може да буде књижевни, публицистички или научно популарни и треба да одговара знању ученика, стеченом четврегодишњим образовањем, прописаним наставним планом и програмо за гимназије. Писменим испитом проверава се степен усвојености предвиђених морфо синтаксичких структура, познавање особености језика са кога се преводи, способност налажења одговарајућих речи и израза у српском језику и оспособљености за коришћење речника. Математика Члан 40. Испит из математике полаже се писмено. Ученик ради једну групу од припремљених четири групе задатака. Писменим испитом проверава се степен усвојеног знања математике. Члан 41. Текстове и задатке за писмени испит утврђује стручно веће на предлог предметног наставника, а ученици их добијају непосредно пре почетка писменог испита. Текстови за писмени испит идентични су за све ученике. рада. ИЗБОРНИ ДЕО Члан 42. Изборни део матурског испита састоји се из матурског рада и одбране матурског

8 Члан 43. Матурски рад Матурски рад са одбраном је самостално обрађена тема коју ученик бира из списка понуђених тема у оквиру једног од следећих предмета: 1) српски језик и књижевност, 2) страни језик, 3) социологија, 4) устав, 5) психологија, 6) математика, 7) историја, 8) филозофија, 9) географија, 10) физика, 11) хемија, 12) биологија, 13) област уметности (ликовна, музичка), 14) рачунарства и информатике. Члан 44. Теме за матурски рад утврђује Наставничко веће Школе на предлог стручних већа. Списак утврђених тема објављује се на огласној табли или достављања ученицима на увид на други погодан начин крајем првог полугодишта за текућу школску годину. Члан 45. Сврха матурског рада је да ученик покаже колико влада материјом у вези са темом, у којој мери је усвојио методе и приступ обради теме, како се служи литературом, да ли је оспособљен за анализу, да критички размишља и да самостално изрази свој лични став у односу на тему коју обрађује. Члан 46. Ученик ради матурски рад у току завршног разреда уз помоћ наставника ментора. У току израде матурског рада обавезно је организовање најмање четири консултације на којима је ментор дужан да прати рад сваког ученика и да пружи потребну помоћ упућивањем на потребну литературу и начину израде рада. Одбрана матурског рада Члан 47. На усменој одбрани матурског рада ученик је дужан да изложи концепцију свог рада, да наведе литературу и друге изворе знања које је користио, да образложи посебне методе и поступке којима се руководио у току израде матурског рада и разлоге некоришћења других. У току одбране матурског рада кандидат треба да покаже знање из целокупног садржаја теме матурског рада. Члан 48. После одбране матурског рада испитна комисија утврђује једну оцену која се изводи из вредности рада и одбране матурског рада са аспекта способности кандидата да самостално интерпретира материју и да користи савремене методе и изворе информација у процесу стицања новог знања. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА Члан 49. Матурски испит се полаже у два редовна матурска испитна рока: 1) јунском и

9 2) августовском. Редован ученик полаже матурски испит.у јунском и августовском року. Ученик који у јунском испитном року полаже поправни испит, матурски испит полаже у августвовском року. Ученик завршног разреда који не положи матурски испит, завршава започето образовање у истој школи у својству ванредног ученика, полагањем испита уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди школа. Члан 50. Ученик који је уредно пријавио испит, али је из оправданих разлога био спречен да приступи полагању дела испита или испита у целини, испитни одбор може одобрити термин за полагање испита ван утврђених рокова. Ако ученик који је уредно пријавио испит не приступи полагању испита, а до термина за полагање не достави уредно оправдање, сматра се да испит није положио. Члан 51. Матурски испити морају се завршити у јунском испитном року најкасније до 20. јуна, а у августовском року најкасније до 30. августа. Члан 52. За полагање матурског испита ученик подноси пријаву Школи. Пријављивање кандидата за полагање матурског испита врши се првог наредног дана по завршетку другог полугодишта за завршни разред, подношењем пријаве за полагање матуре, сведочанства 1, 2, 3. и 4. разреда и извода из матичне књиге рођених. У пријави се наводи изборни предмет (страни језик или математика)и назив теме за матурски рад. НАЧИН ПОЛАГАЊА ПИСМЕНИХ ИСПИТА Члан 53. Писмени испит из истог предмета полажу сви ученици истог дана, по правилу у истој просторији (свако одељење у засебној), у присуству најмање једног дежурног наставника. Писмени испит из појединог предмета траје четири школска часа. ` Између два писмена испита ученик мора да има слободан дан. На писменом испиту из страног језика ученик може да користи речник и лексикон. За остале испите није дозвољено коришћење помоћне литературе. Члан 54. Теме и задатке за писмени испит предлажу предметни наставници, а испитни одбор, на дан испита, из предложених тема, утврђује четири теме, односно групе задатака од којих ученик бира једну. Члан 55. Теме и задатке за писмени испит ученици добијају непосредно пре почетка писменог испита. Члан 56. Писменом испиту могу да присуствују дежурни наставник (наставници), председник испитног одбора и стручњаци које делегира Министарство просвете. Члан 57. Исту тему за матурски рад може да ради само један ученик у истом испитном року. Ученик предаје матурски рад у року који одреди испитни одбор.

10 Уколико га не преда у предвиђеном року, сматра се да је одустао од полагања матурског испита. Члан 58. Одговори ученика на одбрани матурског рада трају до 30 минута, укључујући и време за припрему ученика за давање одговора. Члан 59. Ученик не сме да прекрши испитна правила која утврди Школа (не сме да напусти просторију у којој се обавља писмени испит без одобрења дежурног наставника, не сме да користи недозвољена средства, да преписује од других, омета друге и сл.). Члан 60. Материјал који садржи списак тема и задатака, питања за писмени испит и испитне листиће за усмени испит чувају се као пословна тајна до почетка испита. Материјал чува секретар Школе. ИСПИТНИ ОДБОР И ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ Члан 61. За спровођење матурског испита директор Школе формира испитни одбор и испитне комисије за сваки предмет који се полаже на матурском испиту. Члан 62. Испитни одбор чине председник, његов заменик и чланови. Председник испитног одбора је директор Школе. Сви чланови испитних комисија су истовремено и чланови испитног одбора. Члан 63. Испитну комисију чине три члана: председник, предметни испитивач и стални члан. Два члана морају бити стручњаци за предмет из кога се полаже испит. Директор Школе одређује ко ће бити председник испитне комисије, ко испитивач, а који ће члан водити записник о раду испитне комисије. Члан 64. Ако један предмет или део испита полаже велики број ученика, директор Школе може да именује већи број комисија за исти предмет. Ако Школа нема довољан број стручњака за одговарајући предмет, може да ангажује, као чланове испитне комисије стручњаке из других школа. Записник Члан 65. Записник о раду испитног одбора води секретар кога именује директор Школе. Члан 66. Испитни одбор: 1) евидентира теме са матуре и рад, 2) евидентира кандидате за матурски испит са подацима о страном језику који ће да полажу и називе тема за матурски рад, 3) евидентира рокове и распоред полагања појединих делова испита, 4) евидентира наставнике који ће да дежурају за време писмених испита, 5) евидентира наставнике менторе које ће ученици консултовати у току израде матурског рада, 6) утврђује теме и задатке за писмени испит, 7) утврђује општу оцену на матурском испиту,

11 8) утврђује коначну оцену у случају несагласности чланова комисије приликом закључивања оцена за поједине предмете. Члан 67. Ипитне комисије предлажу оцене из предмета и матурског рада. Испитни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова, а може да одлучује ако су присутне две трећине свих чланова. ОЦЕЊИВАЊЕ НА ИСПИТУ Члан 68. Успех ученика из појединих предмета и матурског рада оцењује се једном оценом која се изводи на основу оцена добијених на писменом делу испита и матурског рада и одбране тог рада. Општи успех на матурском испиту исказује се једном оценом као средњом аритметичком вредношћу општих оцена за поједине предмете који су полагани на матурском испиту и оцене из матурског рада. Оцене појединих предмета утврђује испитна комисија на предлог испитивача, а оцену општег успеха испитни одбор на основу извештаја испитних комисија. Члан 69. Школа је дужна да организује припрему свих ученика за полагање матурских испита у обиму од најмање 5 % од укупнпг годишњег броја часова из предмета из којих се полаже матурски испит. Ученик је положио матурски испит ако је добио позитивну оцену из свих делова испита. Ученик није положио матурски испит уколико добије три недовољне оцене или одустане од полагања у ток полагања испита. Ученика који је добио једну или две недовољне оцене на матурском испиту, полаже поправни испит из тих предмета у наредном испитном року. Члан 70. Недовољном оценом оцењује се ученик који прекине испит без оправданих разлога ученик који није предао писмени задатак, ученик који је напустио просторију у којој се полаже испит без дозволе дежурног наставника и ученик за кога се недвосмислено докаже да је у току испита користио недозвољена средства или да је преписивао. Члан 71. Записник о матурском испиту обухвата податке о ученику, испитним предметима, члановима испитног одбора и испитних комисија, податке о темама, односно задацима, као и питања за предмете и успех за сваки део испита. Члан 72. Директор Школе доставља извештај о обављеном матурском испиту, по јединственој методологији Министарству просвете најкасније 15 дана после обављеног матурског испита. 5 - ДОПУНСКИ ИСПИТИ Допунске испите полаже: Члан Ученик коме је одобрен прелазак из друге школе, полаже допунске испите из предмета који нису били утврђени школским програмом, односно наставним планом

12 и програмом који је ученик започео да савлађује, у роковима утврђеним решењем, сагласно општем акту школе. Члан 74. Директор школе решењем одређује допунске испите из предмета који нису били утвеђени наставним планом и програмом који је ученик започео да савлађује. Полагање испита се врши према одредбама правилника. Члан 75. Допунски испити се полажу у роковима одређеним за полагање ванредних испита, односно у октобарском, децембарском, фебруарском, априлском, јунском и августовском испитном року. Ученик који положи све допунске испите, добија сведочанство о завршеном разреду са оценама које су признате и оцене са допунских испита. Члан 76. Резултати допунског испита се уносе у главну књигу (Уписницу) у напомени са назнаком да се ради о допунском испиту. Члан 77. Ученик који постиже изузетне резултате у учењу има право да заврши школовање у року краћем од предвиђеног. Ученик из става 1. овог члана има право да полагањем испита заврши започети и наредни разред. Испуњеност услова за остваривање овог права утврђује Наставничко веће Школе, на крају првог полугодишта, на предлог Одељењског већа. Испити из наредног разреда се полажу у априлском, јунском и августовском испитном року, с тим што је ученик ослобођен плаћања школарине. Ученик из става 1. и 2. овог члана има право да се упише у одговарајући разред најкасније до 31. августа текуће године. 6 - ВАНРЕДНИ ИСПИТИ Члан 78. Ванредне испите полажу ученици Школе који су из оправданих разлога прешли на ванредно школовање. Као оправдани разлози сматрају се упоредно редовно школовање у уметничкој школи, активно бављење спортом, болести која траје дуже, посебни услови који се доказују документацијом надлежних установа и губитак права на редовно школовање, а што се доказује одговарајућим исправама. Прелазак на ванредно школовање одобрава директор Школе. Члан 79. Ванредни испит полажу се по предметима и разредима. Ванредном ученику се обезбеђују консултације односно припремна настава а ради лакшег савлађивања наставног плана и програма у обиму од најмање _5_% од укупног годишњег броја часова за предмет из кога полаже испит Припремну наставу врши члан комисије који је испитивач а према утврђеном распореду. Члан 80. Рокови за полагање ванредних испита су у: октобру, децембру, фебруару, априлу, јуну и августу. Ванредан ученик може да полаже матурски испит у свим роковима из става 1. Овог члана а после положених свих испита предвиђених наставним планом и програмом.

13 Члан 81. Пријављивање кандидата се врши последње недеље у месецу који претходи месецу у коме је испитни рок. Члан 82. Полагање ванредних испита се врши у последње две недеље у месецу у коме су предвиђени рокови за полагање ванредних испита, у времену и по распореду који одреди директор школе, помоћник или лице које директор за то овласти. Обавештење ученика о датуму и времену полагања свих испита врши се преко огласне табле у просторијама школе. Члан 83. Ванредни ученик полаже испит из сваког предмета утврђен наставним планом и програмом за одговарајући разред, осим из предмета физичког васпитања ако је старији од 20 година. Владање ванредног ученика не оцењује се. Члан 84. Уколико ванредан ученик не изађе на испит у року у коме је пријавио испит, извршена уплата се не признаје за следећи испитни рок уколико се не донесе писмено оправдање о спречености да изађе на испит, најкасније дан пре дана одређеног за испит. Оцену оправданости разлога доноси директор. Ванредни ученик који у заказано време за полагање испита не приступи полагању, а претходно није обавестио школу да неће доћи на испит, или тај недолазак није оправдао одговарајућом писменом потврдом, сматраће се да није положио испит. Захтев за одлагање испита може се поднети директору школе најкасније 24 часа пре почетка испита. Уколико процени да је наведени разлог оправдан, директор школе може да одложи испит ванредном ученику. Сматра се да није положио испит ученик који из неоправданих разлога не приступи испиту или одустане од испита у току или пре испита. Ако ванредни ученик не обавести школу о недоласку на испит, нема право да тражи повраћај цене полагања за испит од кога је одустао. Ванредни ученик може да приступи полагању матурског испита када му је издато сведочанство о успешно завршеном четвртом разреду. Члан 85. Ванредан ученик може у једној школској години да заврши само један разред и да се најкасније до 31. августа текуће године упише у наредни разред. 7 - ИСПИТ ПО ПРИГОВОРУ И ЖАЛБИ Члан 86. Ученик, његов родитељ или старатељ има право да поднесе: приговор на оцену из предмета или владања у току школске године, жалбу на закључену оцену из предмета или владања на крају другог полугодишта и жалбу на оцену на испиту.

14 Приговор на оцену из предмета или владања подноси се директору школе у року од 3 дана од саопштења оцене. Ученик, његов родитељ или старатељ има право да поднесе жалбу у року од 3 дана од добијања ђачке књижице односно сведочанства, а ученик завршног разреда, у року од 24 сата од пријема ђачке књижице. Члан 87. Директор Школе, у сарадњи са педагошко-психолошком службом и Одељенским старешином одлучује о приговору у року од 3 дана. Ако оцени да је приговор основан и да је оцена изведена супротно Закону и прописима донетим на основу њега, решењем поништава оцену и образује комисију за проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог рада ученика. По приговору, односно жалби на оцену из владања директор, у сарадњи са педагошко-психолошком службом и Одељенским старешином, утврђује оцену из владања. Директор школе је дужан да одлучи о жалби у року од 24 сата од њеног пријема. Ако утврди да је оцена из предмета изведена супротно Закону и прописима донетим на основу њега или је жалба из других разлога основана, решењем поништава закључну оцену и упућује ученика на полагање испита. Ако утврди да је испит обављен противно одредбама Закона или посебног закона и прописима донетим на основу њих, или је жалба из других разлога основана, поништиће испит и упутиће ученика на поновно полагање испита. Испит се организује у року од 3 дана од дана подношења жалбе. Члан 88. За проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог рада ученика, односно полагање испита, директор решењем образује комисију од најмање три члана, од којих су два стручна за предмет односно област предмета. Уколико школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет, ангажује стручно лице из друге школе. Наставник чија оцена је оспорена или на чији је предлог утврђења закључна оцена не може да буде члан комисије. Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу не могу да буду чланови комисије чији је испит поништен. Оцена комисије је коначна. 8 - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 89. Измене и допуне овог Правилника врше се по поступку који је предвиђен за његово доношење. Члан 90. Овај Правилник објављује се на огласној табли Школе а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. Члан 91. Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник 23/2010 године. Председник Школског одбора: МЕЂЕДОВИЋ ЈЕЛЕНА

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa 62 Закона о средњeм образовању и васпитању (Сл. Гласник РС, бр. 55/2013), те члана 145

Више

На основу члана 57. ст 1. тачка 1) и чланова Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС бр. 72/09, 52/11 и 55/13),, П

На основу члана 57. ст 1. тачка 1) и чланова Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС бр. 72/09, 52/11 и 55/13),, П На основу члана 57. ст 1. тачка 1) и чланова 107.-110. Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС бр. 72/09, 52/11 и 55/13),, Правилника о оцењивању ученика у основном образовању

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15. маја Од 09 14 часова. Полагање пријемног испита за

Више

Na temelju članka 7

Na temelju članka 7 Na temelju članka 7.st.1.t.3. i članka 37. Statuta Srednje škole Gračac u Gračac i uz pribavljeno mišljenje Nastavničkog vijeća, Školski odbor Srednje škole Gračac je na sjednici održanoj 26. ožujka 2015.

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom

PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI (Sl. glasnik RS, br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja i obrasci matične

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више

На основу члана 57

На основу члана 57 На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 и 52/11, 55/13 - даље: Закон) и члана чл. 39. ст. 1. т. 1. Статута Основне школе Војвода

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini. Pravosudni ispit (u daljem

Више

Број: 07

Број: 07 РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ЗАВОД ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ Вука Караџића бр. 1, Бањалука, тел: 051/228-282, факс: 051/227-863, www.mpoo.org, е-mail: mpoo@mpoo.vladars.net Број: 07/5.4.2/248-5-43/19

Више

На основу члана 94

На основу члана 94 Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Универзитета у Београду Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници

Више

Beograd, Oktobar O KOMBINOVANOM PROGRAMU

Beograd, Oktobar O KOMBINOVANOM PROGRAMU Beograd, Oktobar 2018. O KOMBINOVANOM PROGRAMU Na osnovu člana 99 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ( Sl. glasnik RS, br. 88/2017 i 27/2018 dr. zakoni), Statuta Savremene gimnazije, Školski

Више

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службен

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у Службен Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 77/2014 и 83/2015. Опште одредбе

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2019. године На основу члана 64.

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2018. године На основу члана 45.

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

VAŽNO IZ ZAKONA I PRAVILNIKA NA KRAJU GODINE, za roditelje i učenike

VAŽNO IZ ZAKONA I PRAVILNIKA NA KRAJU GODINE, za roditelje i učenike IZ ZAKONA I PRAVILNIKA ZA KRAJ ŠKOLSKE GODINE (za učenike i roditelje) OCJENE PRAĆENJE OCJENJIVANJE UČENIČKIH POSTIGNUĆA čl. 72. čl. 80. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (1)Na

Више

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09) и члана 39. став 1. тачка 1) Статута, школски одбор Основне школе 1.300 каплара

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

У складу са чланом 16. и чланом 104. Статута Спасилачког Савеза Србије, управни одбор Спасилачког Савеза Србије усвојио је: ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ СП

У складу са чланом 16. и чланом 104. Статута Спасилачког Савеза Србије, управни одбор Спасилачког Савеза Србије усвојио је: ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ СП У складу са чланом 16. и чланом 104. Статута Спасилачког Савеза Србије, управни одбор Спасилачког Савеза Србије усвојио је: ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ СПАСИЛАЦА 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим правилником прописани

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Na osnovu člana 149

Na osnovu člana 149 Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: Датум: Б е о г р а д На основу члана 149. Статута Економског факултета у Београду, Наставнонаучно веће Факултета, на седници одржаној 10.09.2008.

Више

ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања Проглашава се Закон о изменама и допунама

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ На основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службе

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ На основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања (Службе ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ На основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Министар

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

На основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), министар просвете, нау

На основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), министар просвете, нау На основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ

Више

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ Предмет правилника Члан 1 ("Сл. гласник РС", бр. 34/2019) Овим правилником утврђују се

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ Предмет правилника Члан 1 (Сл. гласник РС, бр. 34/2019) Овим правилником утврђују се ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ Предмет правилника Члан 1 ("Сл. гласник РС", бр. 34/2019) Овим правилником утврђују се начин, поступак и критеријуми оцењивања успеха из

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

5pravilnik-o-nagradjvanju-ucenika-2014.doc

5pravilnik-o-nagradjvanju-ucenika-2014.doc РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОШ Бранко Миљковић Број: 02-56/1 Датум: 06..2014.године Н И Ш На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл.гл. РС, број 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 60. и

Више

На основу члана 56

На основу члана 56 На основу члана 57. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 28. Статута Гимназије Свети Сава Пожега, Школски одбор Гимназије Свети

Више

ETШ: "Паја Маргановић“ Панчево

ETШ: Паја Маргановић“ Панчево ETШ: "Паја Маргановић Панчево OЦЕЊИВАЊЕ 2013/14. 1964 2014 Какве су ово оцене? Какве су ово оцене? Редовном анализом књига евиденције утврђени су пропусти у оцењивању. Најчешћи проблеми су: неправилно

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

Преузето са На основу члана 75. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр.

Преузето са   На основу члана 75. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs На основу члана 75. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 др. закон и 10/19), Министар просвете,

Више

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 66. З

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 66. З На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 66. Закона о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

МОДЕЛ ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

МОДЕЛ ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОШ ''ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ'', БЕОГРАД, ВОЈВОЂАНСКА 61 П О С Л О В Н И К О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ Београд, 2018.г. 1 Садржај I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ...3 II. РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax:214 606, E mail: padekanat@pa.unsa.ba,pakademija@pa.unsa.ba I. OPĆE ODREDBE P R A V I L N I K O DIPLOMSKOM RADU Član 1. Ovaj Pravilnik

Више

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гла

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гла На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 - даље: Закон) и члана 13.став 5 Статута Основне школе"миливоје Боровић" у Мачкату, Савет родитеља

Више

Статут Средње школа Мионица Статут Средње школе ''Мионица''

Статут Средње школа Мионица Статут Средње школе ''Мионица'' Статут Средње школе ''Мионица'' На основу чл. 47. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) Школски одбор Средње школе ''Мионица'' у Мионици, на седници одржаној

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA Na osnovu člana 248. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Zakonom o univerzitetu ( Sl. glasnik R.S broj:12/93,

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc) ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА Шабац,, септембар 2012. године Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ БРОЈ: Ш А Б А Ц : На основу

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

На основу члана 59

На основу члана 59 На основу члана 59. и 60. Закона о средњој школи (Сл. Гласник РС бр.50/92,53/93,67/93, 48/94,24/96,23/02,62/03 и 64/03). Правилника о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама (Сл.гласник РС

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 3. члана 85, 86, 87 и 88. Статута Универзитета

Више

На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожег

На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожег На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожега у Пожеги, на седници одржаној дана 28.02.2018.године,

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

К О М Е Н Т А Р НОВИНА КОЈЕ ПРОПИСУЈЕ ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ( Службени гласник Републике Србије

К О М Е Н Т А Р НОВИНА КОЈЕ ПРОПИСУЈЕ ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ( Службени гласник Републике Србије К О М Е Н Т А Р НОВИНА КОЈЕ ПРОПИСУЈЕ ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ( Службени гласник Републике Србије, број 10/2019 од 15.02.2019. године) Закон о изменама

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

ОСНИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА

ОСНИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ В О Д И Ч за студенте Учитељског факултета који су завршили Вишу школу за образовање васпитача Београд 2010. УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ www.uf.bg.ac.rs Краљице

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

КОНКУРС

КОНКУРС К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPĆINA CENTAR JU OŠ «SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ», SARAJEVO POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE ZAPOSLENIKA ZA ČIJIM RADOM JE

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

НАЗИВ ДОКУМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА РАДИ НАСТАВКА ОБРАЗОВАЊА Донет на седници Сената Универзитета

Више

На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10, 55/13 27/18 др закон и 10/19), члана 8. став

На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10, 55/13 27/18 др закон и 10/19), члана 8. став На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10, 55/13 27/18 др закон и 10/19), члана 8. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената

Више

КОНКУРС

КОНКУРС К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета бр.195/16), Наставно-научно веће Факултета

Више

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. тачка 48. Статута Универзитета у Нишу ( Гласник Универзитета

Више

Критеријуми оцењивања ученика МАТЕМАТИКА Веће другог разреда Наставни предмет обухвата следеће области: - Природни бројеви до Геометријска тела

Критеријуми оцењивања ученика МАТЕМАТИКА Веће другог разреда Наставни предмет обухвата следеће области: - Природни бројеви до Геометријска тела Критеријуми оцењивања ученика МАТЕМАТИКА - Природни бројеви до 100 - Геометријска тела и фигуре - Мерење и мере Елементи оцењивања из предмета математика: - Усвојеност наставних садржаја - Примена знања

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл 2014. године На основу члана 178. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу и члана

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА На основу чл став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 88

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА На основу чл став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 88 ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА На основу чл. 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 88/17), Школски одбор Основне школе Свети Сава у Бору

Више

14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број рена изван васпитно-образовне установе, на радном мјесту за које је потребан исти степен стр

14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број рена изван васпитно-образовне установе, на радном мјесту за које је потребан исти степен стр 14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 24 22.3.2019. рена изван васпитно-образовне установе, на радном мјесту за које је потребан исти степен стручне спреме и профил који је тражен конкурсом. (6)

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

Microsoft Word - Правилник о основним струковним студијама _исправке грешака у куцању_.docx

Microsoft Word - Правилник о основним струковним студијама _исправке грешака у куцању_.docx Члан 3. Студије се организују и изводе у току школске године која, по правилу, почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци, до 30. септембра наредне године. Настава се организује и изводи по семестрима,

Више