ГОДИНА: X БРОЈ: октобар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1585 Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 27. октобра године

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ГОДИНА: X БРОЈ: октобар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1585 Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 27. октобра године"

Транскрипт

1 ГОДИНА: X БРОЈ: октобар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1585 Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 27. октобра године, на основу члана 8. Одлуке о стипендирању ученика и студената (''Службени лист општине Мајданпек'', број 29/15 и 31/16), на предлог Комисије за стипендирање ученика и студената, донело је О Д Л У К У о утврђивању текста и објављивању конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија у школској 2017/2018. години I Утврђује се текст конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија у школској 2017/2018. години, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део. II Ову одлуку и конкурс из тачке I објавити у ''Службеном листу општине Мајданпек'', и на интернет страници општине Мајданпек. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК Број: од 27. октобра године ПРЕДСЕДНИК, Дејан Вагнер, с.р Општинско веће општине Мајданпек, на основу члана 12. Одлуке о стипендирању ученика и студената (''Службени лист општине Мајданпек'', број 29/15и 31/16), објављује К О Н К У Р С за доделу ученичких и студентских стипендија у школској 2017/2018. години I У школској 2017/2018. години општина Мајданпек доделиће 12 стипендија, и то: 1) једну стипендију за изузетно надарене ученике; 2) једну стипендију за изузетно надарене студенте; 3) три стипендијe за одличне ученике; 4) пет стипендија за одличне студенте; 5) једну стипендију ученику из осетљивих друштвених група; 6) једну стипендију студенту из осетљивих друштвених група. Право на стипендију из става 1. остварује се у складу са Одлуком о стипендирању ученика и студената (''Службени лист општине Мајданпек'', број 29/15 и 31/16). II Под изузетно надареним учеником подразумева се ученик другог и виших разреда средње школе, који испуњава опште услове из тачке III став 1. овог конкурса, који стално постиже одличан општи успех, који је освојио једно од прва три места на међународним и републичким такмичењима која се налазе у календару такмичења ученика и који је остварио више од 50% поена на стандардизованом тесту из члана 11а став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду. Под изузетно надареним студентом подразумева се студент који има остварених 120 ЕСП бодова (основне академске студије, мастер академске студије и докторске студије), који испуњава опште услове из тачке III став 2. овог конкурса, који је током студија остварио просечну оцену најмање 9,00 и у континуитету уписивао године студија на терет буџета Републике Србије, и који је остварио више од 50% поена на стандардизованом тесту из члана 11а став 3. Закона о ученичком и стундентском стандарду. Под одличним учеником подразумева се ученик који испуњава опште услове из тачке III став 1, и који стално постиже одличан успех у учењу и владању. Под одличним студентом подразумева се студент, најмање друге године студија који испуњава опште услове из тачке III став 2, који није губио ниједну годину током студија, који је према наставном програму високошколске установе на којој студира положио све испите претходних година и постигао просечну оцену најмање 9,00. Ученик, односно студент из осетљивих друштвених група (материјално угрожене породице, деца без родитељског старања, једнородитељске породице, лица са инвалидитетом, лица са хроничним болестима и др.) остварују право на стипендију под условима утврђеним Одлуком о стипендирању ученика и студената и применом блажих критеријума које је прописао министар надлежан за послове образовања. III Право на стипендију имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединице локалне

2 2 БРОЈ 29 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 30. октобар самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и који имају држављанство Републике Србије и пребивалиште на подручју општине Мајданпек. Право на стипендију имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог, или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и који имају држављанство Републике Србије и пребивалиште на подручју општине Мајданпек. Право на стипендију из овог конкурса нема ученик, односно студент који је право на неку другу ученичку, односно студентску стипендију или кредит остварио у складу са одлуком надлежног органа из буџета Републике Србије, односно из буџета јединице локалне самоуправе. Стипендирање одличних ученика и студената врши се само за дефицитарна занимања. У оквиру средњег образовања дефицитарнa занимања су: 1) водоинсталатер ; 2) електромеханичарски техничар одржавања опреме, лифтова и покретних степеница; 3) хемијски техничар; 4) варилац; 5) флотер; 6) бравар; 7) заваривач и 5) електромонтер мрежа и постројења. У оквиру високог образовања дефицитарна занимања су: 1) професор математике; 2) професор руског језика; 3) доктор медицине; 4) дипломирани инжењер грађевинарства; 5) дипломирани хидро инжењер; 6) дипломирани инжењер архитектуре; 7) дипломирани правник; 8) дипломирани економиста; 9) дипломирани инжењер електротехнике-енергетичар; 10) дипломирани инжењер електронике смер информационе технологије; 11)струковни медицински радиолог (радиолошки техничар); 12) дипломирани машински инжењер смер термотехнике; 13) дипломирани инжењер пољопривреде - агроном. По завршеном школовању, стипендиста је дужан да ради на територији општине Мајданпек најмање онолико година, колико је школских година користио стипендију, a у складу са уговором о стипендирању ученика, односно студента. IV Уколико се на конкурс за доделу једне врсте стипендије пријави већи број кандидата од броја стипендија које се у тој врсти додељују, Комисија за стипендирање ученика и студената (у даљем тексту: Комисија) утврдиће редослед кандидата на основу критеријума из овог конкурса. Ако се за једну врсту стипендије не пријаве кандидати или се не пријави довољан број кандидата који испуњавају услове за доделу те стипендије, расположиви број стипендија из те врсте доделиће се кандидатима пријављеним за остале врсте стипендија. Уколико је, и после расподеле из става 2. ове тачке, број пријављених кандидата који испуњавају све услове за доделу стипендије за одличне ученике, односно студенте мањи од расположивог броја стипендија, преостали број стипендија из ове врсте доделиће се кандидатима који не испуњавају услове само у погледу просечне оцене, стим што просечна оцена кандидата мора износити најмање 3,50 (ученик), односно 7,50 (студент). Ако је број кандидата из става 3. ове тачке, који не испуњавају услове у погледу просечне оцене, већи од преосталог броја стипендија за одличне ученике, односно студенте редослед кандидата за доделу стипендија утврђује се у складу са ставом 1. ове тачке. V У случају из тачке IV став 1. овог конкурса Комисија ће у року од осам дана, од дана истека рока за подношење пријава на конкурс, утврдити редослед пријављених кандидата на основу критеријума из овог конкурса (у даљем тексту: Ранг листа). Применом критеријума из овог конкурса Комисија сачињава предлог Ранг листе пријављених кандидата за сваку врсту стипендије. Ранг листа из става 1. објављују се на интернет страници општине Мајданпек и огласној табли Општинске управе. Сваки кандидат има право приговора на предлог Ранг листе из става 1. ове тачке, у року од осам дана од дана објављивања Ранг листе. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Комисија разматра приговоре и утврђује коначну Ранг листу у року од осам дана од дана истека рока за подношење приговора. Коначну Ранг листу Комисија објављује на интернет страници општине Мајданпек и огласној табли Општинске управе. Одлуку о додели стипендија за текућу школску годину доноси Општинско веће на основу коначне Ранг листе, најкасније у року од 15 дана од дана објављивања коначне Ранг листе. Одлука из става 8. ове тачке коначна је.

3 3 БРОЈ 29 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 30. октобар VI Редослед кандидата за доделу стипендија одличним ученицима утврђује се на основу: 1) успеха оствареног у претходном школовању, и то: (1) општег успеха од V до VIII разреда основне школе - за ученике I разреда средње школе, односно општег успеха из претходно завршеног разреда средње школе - за ученике осталих разреда средње школе, (2) уписаног разреда средње школе, 2) социјално-економског статуса породице. Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице ученика, за период јануар-јун године. Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова, и то: 1) општи успех од V до VIII разреда основне школе, за ученике I разреда средње школе - исказује се бројем бодова у висини општег успеха од V до VIII разреда основне школе (од 3,50 до 5,00 бодова); 2) општи успех из претходно завршеног разреда средње школе, за ученике осталих разреда средње школе - исказује се бројем бодова у висини општег успеха из претходно завршеног разреда средње школе (од 3,50 до 5,00 бодова); 3) број бодова за разред средње школе у који је ученик уписан износи: (1) за I разред - 0,40 бодова, (2) за II разред - 0,50 бодова, (3) за III разред - 0,60 бодова, (4) за IV разред - 1,00 бод. Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за период јануар-јун године, и то: 1) до 20% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији - 0,30 бодова; 2) од 20% до 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији - 0,15 бодова; 3) више од 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији - 0 бодова. Просечна зарада из става 4. ове тачке рачуна се према подацима републичког органа управе надлежног за послове статистике. Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за доделу ученичкe стипендије. Рангирање се врши на основу достављене документације. VII Редослед кандидата за доделу стипендије одличним студентима утврђује се на основу: 1) успеха оствареног у претходном школовању; 2) ефикасности студирања. Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова у висини просечне оцене положених испита током студирања (од 7,50 до 10 бодова); Ефикасност студирања исказује се бројем бодова, и то: 1) за студенте који остваре 60 ЕСПБ - 3,50 бодова; 2) за студенте који остваре 120 ЕСПБ - 4,00 бода; 3) за студенте који остваре 180 ЕСПБ - 4,50 бодова; 4) за студенте који остваре 240 ЕСПБ - 5,00 бодова; 5) за студенте који остваре 300 ЕСПБ - 5,50 бодова; (ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија). Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за доделу студентске стипендије. Рангирање се врши на основу достављене документације. VIII У случају када два или више кандидата, пријављених за доделу стипендија за одличне ученике и студенте, и након примене критеријума из тачке VI, односно из тачке VII, имају подједнак број бодова, одређивање кандидата који има предност на Ранг листи, врши се по правилима из ове тачке, поређаних по значају, према којима, предност има кандидат: 1) који је остварио бољи, односно најбољи успех у току школовања; 2) који је уписан на виши (старији) разред средње школе, односно у вишу (старију) годину 1) чије је занимање за које се школује, приоритетније, односно најприоритетније на листи дефицитарних занимања; 4) који има мањи, односно најмањи, приход по члану породице за период јануар-јун године. Примена правила из става 1. ове тачке врши се тако што се прво примењује правило из тачке 1, а затим ако је то неопходно и из тачке 2,3. и 4.

4 4 БРОЈ 29 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 30. октобар IX Уколико се на конкурс за доделу стипендија изузетно надареним ученицима пријави већи број кандидата од броја објављеног конкурсом Комисија одређује кандидата који има предност на Ранг листи применом правила из ове тачке, поређаних по значају, према којима, предност има кандидат: 1) који је остварио бољи односно најбољи успех на такмичењима; 2) који је остварио бољи, односно најбољи успех на стандардизованом тесту из члана 11а став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду, а који није корисник стипендије за изузетно надарене ученике коју додељује Министарство просвете; 3) који је остварио бољи, односно најбољи успех у току школовања; 4) који је уписан у виши (старији) разред средње школе; 5) који има мањи, односно најмањи приход по члану породице за период јануар-јун године. Примена правила из става 1. врши се тако што се прво примењује правило из тачке 1, а затим ако је то неопходно и из тачке 2, 3. и 4. X Уколико се на конкурс за доделу стипендија изузетно надареним студентима пријави већи број кандидата од броја објављеног конкурсом Комисија одређује кандидата који има предност на Ранг листи применом правила из ове тачке поређаних по значају, према којима, предност има кандидат: 1) који је остварио бољи, односно најбољи успех на стандардизованом тесту из члана 11а став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду, а који није корисник стипендије за изузетно надарене студенте коју додељује Министарство просвете; 2) који је остварио бољи, односно најбољи успех у току школовања; 3) који је уписан у вишу (старију) годину 4) који има мањи, односно најмањи приход по члану породице за период јануар-јун године. Примена правила из става 1. врши се тако што се прво примењује правило из тачке 1, а затим ако је то неопходно и из тачке 2, 3. и 4. XI Кандидат за доделу стипендије за изузетно надарене ученике, односно студенте који не испуњава све услове за добијање ове стипендије, али испуњава услове за добијање стипендије за одличне ученике, односно студенте, има право да будe бодован на Ранг листи за одличне ученике, односно студенте. Кандидат чији је редни број на Ранг листи за изузетно надарене ученике, односно студенте, већи од броја стипендија које се у тој врсти додељују, има право да будe бодован и на Ранг листи за одличне ученике, односно студенте уколико испуњава услове за добијање стипендије за одличне ученике, односно студенте. Критеријуми и правила за утврђивање редоследа одличних ученика, односно студената (тачке VI, VII и VIII овог конкурса) сходно се примењују и на рангирање ученика, односно студената из осетљивих друштвених група. XII Висина стипендије износи: 1) ,80 динара, за изузетно надарене студенте; 2) ,40 динара, за одличне студенте и изузетно надарене ученике; 3) ,20 динара, за одличне ученике и студенте из тачке IV став 3. овог конкурса; 4) ,00 динара, за ученике из тачке IV став 3. овог конкурса; Висина стипендије за ученике и студенте из осетљивих друштвених група једнака је висини утврђеној у ставу 1. и 2. ове тачке за одличне ученике, односно одличне студенте. Стипендије из тачке I овог конкурса исплаћују се у једнаким месечним ратама, у роковима утврђеним за исплату плата запослених у Општинској управи. За месец јул и август, стипендије се не исплаћују. XIII Уколико је број стипендија, додељених у складу са тачком IV овог конкурса, мањи од укупно расположивог броја стипендија, преостали број стипендија доделиће се кандидатима који не испуњавају све услове из тачке II став 3. и 4. и тачке III став 4. овог конкурса. Стипендије из става 1. ове тачке додељују се само за школску годину за коју је објављен конкурс (једногодишње стипендије). Тачка III став 7. и тачка V овог конкурса, о уговору о стипендирању и о поступку доделе стипендија, сходно се примењују и на једногодишње стипендије. Стипендије из става 1. и 2. ове тачке додељују се: 1) ученицима; 2) студентима I године 3) студентима осталих година студија. Појединачни број стипендија које се додељују за једну врсту стипендије одређује се на основу удела броја кандидата за ту врсту стипендије у укупном броју кандидата за све врсте стипендија из става 4. ове тачке. Уколико је број кандидата за доделу једне врсте стипендије из става 4. ове тачке већи од броја стипендија које се у тој врсти додељују, Комисија ће извршити рангирање кандидата.

5 5 БРОЈ 29 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 30. октобар Рангирање кандидата у смислу става 6. ове тачке врши се: 1) сходном применом тачке VI и VIII овог конкурса, за ученике; 2) општег успеха оствареног у средњој школи и сходном применом тачке VI став 4. и тачке VIII овог конкурса, за студенте I године 3) сходном применом тачке VII и VIII овог конкурса, за студенте осталих година студија. Студенту осталих година студија, који је губио годину у току студија, додељује се један негативан бод за сваку изгубљену годину. Оредбе о правима и обавезама стипендиста (чланови Одлуке о стипендирању ученика и студената) сходно се примењују и на кориснике једногодишњих стипендија. Корисници једногодишњих стипендија имају право на месечни износ стипендије који је једнак висини стипендије за ученике и студенте из тачке IV став 3. овог конкурса. Обрачун и исплата стипендија из ове тачке вршиће се почев од септембра године за ученике, односно октобра за студенте. Тачка XII став 4. и 5. овог конкурса сходно се примењује и на исплату стипендија из ове тачке. XIV Уз пријаву на конкурс сваки кандидат (и ученик и студент) доставља следећу документацију: 1) извод из матичне књиге рођених; 2) уверење о држављанству; 3) доказ да има пребивалиште на подручју општине Мајданпек; 4) уверење о приходу по члану домаћинства, издате од стране службе Општинске управе надлежне за опште послове. Поред документације из става 1. ове тачке кандидат за доделу ученичке стипендије доставља и уверење или другу исправу, издату од образовне установе, која садржи следеће податке: 1) о оснивачу средње школе; 2) да је у школској 2017/2018. години ученик први пут уписан у одређени разред; 3) да се школовање ученика финансира из буџета Републике Србије; 4) о занимању за које се ученик школује; 5) о оствареном општем успеху (просечној оцени) у претходном школовању: - од V до VIII разреда основне школе, за ученике I разреда средње школе; - из претходно завршеног разреда средње школе, за ученике осталих разреда средње школе; 6) о школској години у којој је ученик први пут уписан у средњу школу у којој се школује; Кандидат за доделу студентске стипендије, поред документације из става 1. ове тачке, доставља и уверење или другу исправу, издату од стране образовне установе, која садржи следеће податке: 1) о оснивачу високошколске установе; 2) да је у школској 2017/2018. години студент први пут уписан на одређену годину 3) да се школовање студента финансира из буџета Републике Србије; 4) о занимању за које се студент школује; 5) о оствареном општем успеху (просечна оцена) на студијама до подношења пријаве на конкурс; 6) о ефикасности студирања, тј. о броју остварених ЕСП бодова; 7) о броју евентуално заосталих (неположених) испита из претходних година 8) о броју евентуално изгубљених година у току 9) о школској години у којој је студент први пут уписан у високошколску установу у којој се школује. Изузетно студент I године студија, који се пријави на конкурс за доделу једногодишње стипендије (тачка XIII став 4. овог конкурса), уз пријаву на конкурс, поред докуменатције из става 1. ове тачке, доставља и: 1) уверење или другу исправу издату од стране образовне установе, која садржи следеће податке: - о оснивачу високошколске установе; - да је у школској 2017/2018. години студент први пут уписан на прву годину - да се школовање студента финансира из буџета Републике Србије; - о занимању за које се студент школује; 2) уверење средње школе о општем успеху оствареном у средњој школи (просечна оцена). Поред напред наведене одговарајуће документације кандидати за доделу стипендије за изузетно надарене ученике, односно студенте достављају и доказ о: 1) освојеном месту на школском такмичењу (ученик); 2) освојеним поенима (%) на стандардизованом тесту на последњем конкурсу Министарства просвете за доделу стипендија изузетно надареним ученицима и студентима, на коме је кандидат учествовао али му стипендија од овог Министраства није додељена (ученик и студент). Кандидат из осетљивe друштвенe групe, поред напред наведене одговарајуће документације, подноси и документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи. Поред документације из става 1-6 ове тачке, сваки кандидат је дужан да достави оверену изјаву, под кривичном и материјалном одговорношћу, да није корисник неке друге стипендије или кредита који се исплаћују из буџета Републике Србије, односно из буџета јединице локалне самоуправе (тачка III став 3. овог конкурса).

6 6 БРОЈ 29 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 30. октобар XV Пријаве на конкурс подносе се Комисији за стипендирање ученика и студената (улица Светог Саве бб, Мајданпек) у року од три недеље од дана објављивања конкурса, тј. до 20. новембра године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. За ближа обавештења кандидати се могу обратити на телефон број ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК Број: од 27. октобра године ПРЕДСЕДНИК, Дејан Вагнер, с.р.

7 7 БРОЈ 29 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 30. октобар С А Д Р Ж А Ј ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК Одлука о утврђивању текста и објављивању конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија у школској 2017/2018. години...1 Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија у школској 2017/2018. години...1

8 8 БРОЈ 29 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 30. октобар ИЗДАВАЧ: Општина Мајданпек Стручна служба органа општине, ул Трг ослобођења бб Мајданпек ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Зоран Топаловић, тел: (030) ТЕЛЕФОНИ: Редакција (030) лок УПЛАТНИ РАЧУН: , остали приходи у корист нивоа Општине Мајданпек, позив на број ШТАМПА: Стручна служба органа општине

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10, 55/13 27/18 др закон и 10/19), члана 8. став

На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10, 55/13 27/18 др закон и 10/19), члана 8. став На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10, 55/13 27/18 др закон и 10/19), члана 8. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената

Више

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVI ЗРЕЊАНИН 25. ОКТОБАР 2017. БРОЈ: 28 227 На основу члана 11а. став 19. Закона о ученичким и студентским стипендијама ( Службени гласник РС, број 18/10 и 55/13),

Више

Microsoft Word - konkurs docx

Microsoft Word - konkurs docx Пољопривредна школа са домом ученика ПК "Београд" Панчевачки пут 39 Београд На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10 и 55/13), члана 8. став

Више

Na osnovu rešenja broj / od 22

Na osnovu rešenja broj / od 22 На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10, 55/13, 27/18 др. закон и 10/19), члана 8. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената

Више

На основу члана 6.Став 4.Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС,број 18/10 и 55/13,27/18 др, закон и 10/19), члана 8. Става

На основу члана 6.Став 4.Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС,број 18/10 и 55/13,27/18 др, закон и 10/19), члана 8. Става На основу члана 6.Став 4.Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС,број 18/10 и 55/13,27/18 др, закон и 10/19), члана 8. Става 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената

Више

На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија

На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија за спровођење конкурсног поступка за доделу награда

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 31. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ На основу члана 12. став 1.и члана 24. став 2. Одлуке о студентским

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 31. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ На основу члана 12. став 1.и члана 24. став 2. Одлуке о студентским СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 31. ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ БРОЈ 10. 1 На основу члана 12. став 1.и члана 24. став 2. Одлуке о студентским стипендијама ( Службени лист општине Тител број 11/2013

Више

_sr

_sr БРОЈ 11. ГОДИНА XLVI г. С Е Н Т А 110. На основу члана 4. става 2. Правилника о расподели средстава Фонда за стипендирање студената Општине Сента ( Службени лист општине Сента, број 16/2009 и 17/2010)

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ЧЕЛИНАЦ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ОДЛУКА О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА У ОПШТИНИ ЧЕЛИНАЦ ПРЕДЛАГАЧ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ПРИПРЕМA: Одјељење за финансије,

Више

Microsoft Word - ??????? ?? docx

Microsoft Word - ??????? ?? docx На основу члана члана 6. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 др. закон и 10/19) и члана 20. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU  STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Microsoft Word - 10 STUDENTI doc

Microsoft Word - 10 STUDENTI doc [Закон о стипендирању и кредитирању студената и ученика, од 5. јануара 1968. године] На основу члана 197. став 2. Устава Социјалистичке Републике Србије издајем У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СТИПЕНДИРАЊУ

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

Microsoft Word - JAVNI POZIV za stipendije u 2011[1].doc

Microsoft Word - JAVNI POZIV za stipendije u 2011[1].doc На основу члана 9 Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената ("Службени лист Града Ниша", број 49/2005 и 49/2006), Kомисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената Града

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2018. године На основу члана 45.

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-prečišćeni tekst ( Sužbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u skl

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-prečišćeni tekst ( Sužbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u skl Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-prečišćeni tekst ( Sužbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u skladu sa članom 35., stav 2. i članom 46. Zakona o izvršavanju

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН Адреса:

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2019. године На основу члана 64.

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

На основу одредби члана 4. Одлуке о оснивању Фондације за младе таленте града Београда ( Службени лист града Београда бр. 37/15), члана 7. Статута Фон

На основу одредби члана 4. Одлуке о оснивању Фондације за младе таленте града Београда ( Службени лист града Београда бр. 37/15), члана 7. Статута Фон На основу одредби члана 4. Одлуке о оснивању Фондације за младе таленте града Београда ( Службени лист града Београда бр. 37/15), члана 7. Статута Фондације и члана 11. Правилника о додели новчаних средстава

Више

На основу члана 22. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Српске, број 97/16), члана 17. став (1) и (4) Закона о студентском станд

На основу члана 22. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Српске, број 97/16), члана 17. став (1) и (4) Закона о студентском станд На основу члана 22. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Српске, број 97/16), члана 17. став (1) и (4) Закона о студентском стандарду ( Службени гласник Републике Српске, број 34/08)

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, б

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, б РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13,

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente Gradska uprava grada Beograda, sekretarijat za obrazovanje objavljuje konkurs za dodelu jednokratne pomoći na ime finansiranja jednog dela školarine za nastavnu 2010/2011.god. za 1.000 socijalno-materijalno

Више

1-Oglas za prijem pripravnika u dodatni pripravnici po Odluci objava _

1-Oglas za prijem pripravnika u dodatni pripravnici po Odluci objava _ Na osnovu člana 9. stav 1. tačka b) Pravilnika o radu Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo broj: NO-36810/16-41/5. od 07.12.2016. godine, broj: NO-23422/18-80.17. od 18.09.2018. godine i

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona Prečišćeni tekst ( Sužbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj:7/10), a u skla

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona Prečišćeni tekst ( Sužbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj:7/10), a u skla Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona Prečišćeni tekst ( Sužbene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj:7/10), a u skladu sačlanovima 35. i 45.Zakona o izvršavanju Budžeta

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/263-86-22, локали 231, 232 и 237 или 202-17-31, 202-17-32, 202-17-37 Факс: 011/2630-039 E-mail: dekan@fil.bg.ac.rs; prodekann@fil.bg.ac.rs; Одсек за студентска

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА ОПШТИНСКЕ

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈАУ НОВОМ САДУ, Школска бр.1 Број:02-251-1/19 Датум: 29.05.2019. На основу члана 98. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке школе струковних

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: 09.06.2016. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана49. Статута Високе техничке школе

Више

Konkurs OAS FF

Konkurs OAS FF Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7 Телефон: 021/420-187

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

ЈУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИКОЛА ТЕСЛА БАЊА ЛУКА Бања Лука, Булевар војводе Петра Бојовића 1А Контакт телефони: ЈИБ: Павиљон I и II: централа

ЈУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИКОЛА ТЕСЛА БАЊА ЛУКА Бања Лука, Булевар војводе Петра Бојовића 1А Контакт телефони: ЈИБ: Павиљон I и II: централа ЈУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИКОЛА ТЕСЛА БАЊА ЛУКА Бања Лука, Булевар војводе Петра Бојовића 1А Контакт телефони: ЈИБ: 4401568870009 Павиљон I и II: централа 051/235-051 Ж-Р: Нова Банка БЛ 555-100-000-74084-40

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

Sl-38.indd

Sl-38.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 38, 24. јун 2016. примерак 40,00 динара Градско веће 331 На основу члана 5. став 1. Одлуке о накнади дела трошкова боравка деце у предшколској установи

Више

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2018/2019. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ Универзитет у Београду - Православни богословски факултет

Више

На основу члана 57

На основу члана 57 На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 и 52/11, 55/13 - даље: Закон) и члана чл. 39. ст. 1. т. 1. Статута Основне школе Војвода

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata u prvu

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

КОНКУРС

КОНКУРС К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12,

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, број 119/12, ГОДИНА: V БРОЈ: 17 26. јун 2015. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) и

Више

GODINA LVII (XIX) SPLIT, 18. studenog BROJ 35 SADRŢAJ: GRAD SPLIT GRADONAČELNIK 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele po

GODINA LVII (XIX) SPLIT, 18. studenog BROJ 35 SADRŢAJ: GRAD SPLIT GRADONAČELNIK 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele po GODINA LVII (XIX) SPLIT, 18. studenog 2011. BROJ 35 SADRŢAJ: GRAD SPLIT 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele pomoći za školovanje učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno

Више

На основу члана 59

На основу члана 59 На основу члана 59. и 60. Закона о средњој школи (Сл. Гласник РС бр.50/92,53/93,67/93, 48/94,24/96,23/02,62/03 и 64/03). Правилника о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама (Сл.гласник РС

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6 Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133 Жиро-рачун: 840-1710666-12 e-mail: studsluzba@uns.ac.rs web адреса: www.ftn.uns.ac.rs web-сервис за

Више

КОНКУРС

КОНКУРС К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2017/2018. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

Konkurs OAS

Konkurs OAS Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Београд, Студентски трг 1 Телефон: 3207-466, 3207-446 Факс: 2638-818, 2638-912 E-mail адреса: jokicj@rect.bg.ac.rs, damjalj@rect.bg.ac.rs Интернет адреса: www.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15. маја Од 09 14 часова. Полагање пријемног испита за

Више