ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1"

Транскрипт

1 БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА (ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА) Безбедност пацијената представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и да се ризик по пацијента сведе на најмањи могући ниво. Пружање здравствене заштите у болничким условима представља комплексан процес са великим бројем учесника и применом различитих здравствених технологија. Кад год се пружа здравствена заштита пацијент је под ризиком да доживи нежељени догађај. Нежељени догађај је ненамеравани исход здравствене заштите, који настаје услед пропуста у пружању заштите пацијенту. То је пропуст планиране активности да буде завршена као што је намеравано и планирано (грешка извршења) или коришћење погрешне активности да се постигне циљ (грешка планирања). (1) Погоршање здравља услед нежељеног догађаја увек је проузроковано третманом, а не здравственим стањем пацијента. Важно је истаћи да су студије показале да већина нежељених догађаја није резултат акције појединца, већ пропуста у систему и процеса који се користе у обезбеђивању здравствене заштите. Светска здравствена организација процењује да сваки десети пацијент доживи нежељени догађај током болничког боравка, а да сваког дана 1,4 милиона људи пати од болнички стечене инфекције (). У Аустралији су нежељени догађаји забележени код 16,6% болничких пријема, док је у САД пет пута мања вредност,,9%. (3) У 5 држава Јужне Америке у студији преваленције у периоду између 7. и 9. године, 1% болничких пацијената је имало искуство нежељених догађаја, а ризик се дуплира ако се посматра цело трајање болничког лечења. () Нежељени догађаји доводе до погоршања физичког и психичког здравља, могу довести до привремене или трајне неспособности за рад или чак до смрти пацијента. Такође, утичу на повећање трошкова болничког лечења, јер могу да проузрокују дужи болнички боравак, коришћење више лекова, често захтевају додатне дијагностичке и терапијске процедуре и утичу на продужено одсуство са посла. Процене су да половина нежељених догађаја може бити избегнута (1). У Србији се од јула 7. године први пут прате показатељи квалитета у овој области. Веће вредности нежељених догађаја у неким болницама могу указивати на боље регистровање нежељених догађаја у односу на друге болнице или на хоспитализацију тежих пацијената, а не само на лошији квалитет. Болнице треба да анализирају врсту и учесталост регистрованих нежељених догађаја, узроке који до њих доводе и предузимају мере за спречавање нежељених догађаја. Правилником о показатељима квалитета здравствене заштите, показатељи квалитета који се односе на безбедност пацијента за здравствену установу у целини су: 1. Успостављене формалне процедуре за регистровање нежељених догађаја и опис процедуре. Успостављене формалне процедуре за регистровање нежељених дејстава лекова и опис процедуре 3. Стопа падова пацијената

2 4. Стопа пацијената са декубитусима 5. Стопа компликација насталих услед давања анестезије у здравственој установи 6. Стопа поновљених операција у истој регији 7. Стопа механичких јатрогених оштећења насталих приликом хируршке интервенције 8. Стопа тромбоемболијских компликација 9. Број хируршких интервенција које су урађене на погрешном пацијенту, погрешној страни тела и погрешном органу 1. Контрола стерилизације 11. Стопа инциденције болничких инфекција на јединици интензивне неге здравствене установе 1. Стопа инциденције инфекција оперативног места. Од 1. јула 11. године, због промене Правилника о показатељима квалитета здравствене заштите, промењени су и показатељи безбедности пацијената. Више се не прати показатељ који се односи на стопу инфекција мокраћног система код пацијената са уринарним катетером, а додата су нова показатеља (број хируршких интервенција које су урађене на погрешном пацијенту, погрешној страни тела и погрешном органу и контрола стерилизације). Такође, остали показатељи који су раније праћени у виду апсолутног броја, сада се прате у форми стопа. Извештаје о успостављеним формалним процедурама за регистровање нежељених догађаја и нежељених дејстава лекова доставиле су све болнице. Према добијеним извештајима све болнице имају успостављене формалне процедуре за: 1. регистровање нежељених догађаја и. регистровање нежељених дејстава лекова. Извештаје о броју падова пацијенaта, броју лежећих пацијената са декубиталним ранама, броју компликација услед давања анестезије, броју поновљених операција у истој регији, броју механичких јатрогених оштећења услед хируршких интервенција и броју тромбоемболијских компликација су доставиле све болнице у Београду. Према добијеним подацима, наведених нежељених догађаја није било у шест здравствених установа: Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Институту за ментално здравље, Клиници за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић, Институту за неонатологију, Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију и Заводу за здравствену заштиту студената. У београдским болницама у току 15. године, од нежељених догађаја, најбројније су биле поновљење операције у истој регији, којих је укупно било 938. Затим следе декубитуси, 811, и падови, 75. Знатно малобројније биле су тромбоемболијске компликације, механичка јатрогена оштећења услед хируршких интервенција и компликације услед давања анестезије. Укупно је у 15. години регистровано.611 нежељених догађаја (табела 1). Поредећи ову вредност са вредностима из претходних година, може се оценити да постоји тренд повећања броја нежељених догађаја, што је делом последица бољег евидентирања и

3 извештавања. У 15. години, у односу на претходну годину, повећан је број свих нежељених догађаја, изузев тромбоемболијских компликација и компликација услед давања анестезије. Слично искуство, са повећањем броја нежељених догађаја било је и у америчкој држави Минесоти. То је прва држава у САД која је 3. године увела обавезно извештавање о 7 нежељених догађаја који озбиљно оштећују здравље пацијента. Резултати су показали да постоји тренд повећања броја ових нежељених догађаја, због боље идентификације нежељеног догађаја и бољег извештавања. Међутим, предузимањем активности за превенцију и спречавање нежељених догађаја, у овој држави је учесталост нежељених догађаја смањена са 1,7 у 9. години на 9,7 на 1. болничких дана у 13. години (4). Табела 1. Нежељени догађаји у болницама у Београду, год. Врста нежељеног догађаја VII-XII Број падова и повреда пацијента Број лежећих пацијената са декубитусима Број компликација услед давања анестезије Број поновљених операција у истој регији Број механичких јатрогених оштећења услед хируршких интервенција Број тромбоемболијских комликација УКУПНО Стопа падова пацијената насталих током хоспитализације у здравственој установи Током 15. године регистровано је 75 падова пацијената у београдским болницама. Поред набројаних установа у којим није било ни једног пријављеног нежељеног догађаја, падови нису регистровани ни у Универзитетској дечјој клиници. У истом периоду, хоспитализованих пацијента остварили су дана хоспитализације. Стопа падова, рачуната на 1 болничких дана лечених пацијената била је,8. Ова стопа, од 7. године има растући тренд, вероватно због бољег извештавања здравствених установа (графикон 1). Стопа падова пацијената насталих током хоспитализације у болницама у Београду, године - стопа на 1 дана хоспитализације Графикон y =.135x

4 Највише падова било је у КЦС- 147 и КБЦ Земун Међутим, посматрано у односу на број дана хоспитализације, стопа падова се значајно разликује између појединих сродних установа. Највећа је у КБЦ Земун (,75), где је двоструко већа од стопе у КБЦ Др Драгиша Мишовић Дедиње (,3) и КБЦ Звездара (,9). У КЦС (,17) и КБЦ Бежанијска коса (,18) стопа падова има најмање вредности (графикон ). 1. Стопа падова пацијената насталих током хоспитализације у КЦС и клиничкоболничким центрима у Београду, Графикон КЦС КБЦ "Земун" КБЦ " Звездара" КБЦ "Д. Мишовић" КБЦ "Б.Коса" VII-XII VII-XII У осталим болницама, стопа падова је највећа у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику (,14), Специјалној болници за ендемску нефропатију (1,81) и Клиници за рехабилитацију «Др М. Зотовић» (1,1). Најмања је у Специјалној болници за цереброваскуларне болести «Свети Сава» (,1) и Институту за кардиоваскуларне болести «Дедиње»,, (табела ). У односу на претходну годину број и стопа падова су исти или повећани у већини болница, изузев у КБЦ Земун, КБЦ Звездара и Институту за ортопедско-хируршке болести Бањица. Поређење учесталости падова у нашим болницама са другим државама, није могуће због различите методологије извештавања. У америчким државама се извештава само о падовима који доводе до озбиљних повреда пацијента. У Минесоти су падови, после декубитуса, најчешћи нежељени догађај у болницама, а у периоду од октобра 14. до октобра 15. године регистровано је 67 падова са озбиљном повредом пацијента, од којих 4 са смртним исходом (5). Најчешће повреде су фрактура кука и други преломи горњих или доњих екстремитета. Најризичнија група су пацијенти старији од 65 година, код којих је евидентирано преко 7% свих падова. Падови се углавном дешавају у болесничкој соби (37% су падови са кревета, 9% на путу између кревета и купатила, 6% у купатилу, а 11% ван болесничке собе) (6). Најновији подаци из Минесоте показују да је преко 3% падова у болницама повезано са коришћењем тоалета, због чега је препоручено редизајнирање болничких купатила (адекватно осветљење, подови у купатилима од одговарајућих материјала, а рукохвати правилно позиционирани) (5). У америчкој 4

5 држави Индијани у 87 здравствених установа 14. години забележено је 1 падова који су довели до тешког повређивања и/или смрти пацијента, а њихова учесталост је 1 на хоспитализованих болесника. (3) Табела. Стопа падова пацијената насталих током хоспитализације у болницама у Београду, године ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА VII-XII 7 Стопа падова пацијената насталих током хоспитализације VII-XII ИНСТ. ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ" ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" ИНСТИТУТ ЗА ЗДР. ЗАШТ. МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛ. И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ СПЕЦ. БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРОВАСКУЛ. БОЛЕСТИ "СВЕТИ САВА" ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО- ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" СПЕЦ. БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛ. МЛАДЕНОВАЦ ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛ. "ДР М. ЗОТОВИЋ" СПЕЦИЈАЛНА БОЛ. ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ СПЕЦ. БОЛ. ЗА ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ СПЕЦ. БОЛ. ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ СПЕЦ. БОЛ. ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ. Потребно је да болнице саме анализирају узроке који доводе до падова и повреда њихових пацијената и предузимају мере за отклањање тих узрока. Стратегије за смањење учесталости падова пацијената у болницама укључују процену ризика од пада за сваког новопримљеног пацијента, визуелно обележавање високоризичних пацијената (историја болести на болесничком кревету друге боје или пиџама друге боје), адекватна опрема и болничко окружење (кревети који могу да се спуштају, са оградицама, рукохвати, сигнална дугмад за позивање особља, у купатилима неклизајуће плочице и сл.), чешћи обилазак високоризичних пацијената и сл. 4. Стопа пацијената са декубитусима У 13 болница у Београду, у 15. години регистровано је 811 декубитуса насталих током хоспитализације пацијената. При томе су, у складу са Правилником о показатељима квалитета здравствене заштите, искључени пацијенти којима је на 5

6 пријему у здравствену установу констатовано присуство декубитуса. У 13 београдских болница није било пацијената са декубитусима. Поред 6 болница у којима није било ни једног нежељеног догађаја, декубитуса није било ни у ГАК Народни фронт, Универзитетској дечјој клиници, Институту за реуматологију, Специјалној болници за болести зависности, Специјалној болници за церебралну парализу и развојну неурологију, Специјалној болници за протетику и Специјалној болници за ендемску нефропатију. У односу на хоспитализованих пацијената у овом периоду, може се констатовати да је учесталост декубитуса,9 на 1 хоспитализованих болесника (графикон 3). То је више у односу на претходну годину. Учесталост пацијената са декубитусима у посматраном периоду има благо растући тренд. Стопа пацијената са декубитусом (на 1 хоспитализованих болесника) у болницама у Београду, год. Графикон y =.173x Ако анализирамо КЦС и 4 београдска КБЦ-а, видимо да је највише декубитуса, као и претходне године било у КЦС, 31, а затим у КБЦ Земун, 147. Посматрано у односу на број хоспитализованих пацијената, КБЦ Земун има највећу стопу декубитуса (графикон 4) и она је већа у односу на претходне две године. До највећег смањења стопе пацијената са декубитусом у односу на претходну годину је дошло у КБЦ Бежанијска коса. Стопа пацијената са декубитусом (на 1 хоспитализованих болесника) у КЦС и клиничко-болничким центрима, год. Графикон ,9 7,7 3 3, 3,4,5 1,9,,6,4 КБЦ "Земун" КБЦ "Звездара" КЦС КБЦ "Мишовић" КБЦ "Б. Коса" У осталим болницама, стопа декубитуса је била у распону од,16 у Институту за онкологију и радиологију Србије до 6,11 у Институту за ортопедско- 6

7 хируршке болести Бањица (табела 3). Можемо уочити да је у Клиници за рехабилитацију Др М. Зотовић стопа декубитуса износила 9,15, али ову вредност не можемо разматрати нити поредити јер су при њеном рачунању обухваћени и пацијенти који су декубитусе имали на пријему што није у складу са Правилником о показатељима квалитета и методолошким упутством за извештавање о показатељима квалитета. У односу на претходну годину, стопа пацијената са декубитусима је највише смањена у Специјалној болници за церебралну парализу и развојну неурологију и Клиници за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић, док је највише повећана у Институту за ортопедско-хируршке болести Бањица. ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ИНС. ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛ. "ДЕДИЊЕ" УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА ИНСТИТУТ ЗА ЗДР. ЗАШТ. МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ СПЕЦ. БОЛ. ЗА ЦЕРЕБРОВАС. БОЛЕСТИ "СВЕТИ САВА" КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ДР ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ" ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО- ХИРУР. БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" Стопа пацијената са декубитусима у болницама у Београду (изузев КЦС и КБЦ), Табела 3. Стопа пацијената са декубиталним ранама VII-XII VII-XII ИНС. ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СПЕЦ. БОЛ. ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ МЛАДЕНОВАЦ КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ДР М. ЗОТОВИЋ" СПЕЦ. БОЛ. ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗ. НЕУРОЛОГИЈУ Напомена: Клиника за рехабилитацију је 9, 1, 1. и 15. године пријављивала и пацијенте који су декубиталне ране добили у установама из којих су дошли на рехабилитацију, што није у складу са методолошким упутством за извештавање о показатељима квалитета. Декубитуси су најчешћи нежељени догађаји у болницама и у другим државама. У америчкој држави Минесота у периоду октобар 14. октобар 15. године, од 316 нежељених догађаја са тешким последицама по здравље пацијента, највише је било декубитуса трећег и четвртог степена насталих после пријема у болницу, 14. Већина декубитуса је на кокцигеалној кости, 39%, на глави, врату и лицу, 3% или сакруму, 13%. У овој држави је 35% декубита повезано са коришћењем опреме као што су респиратори или имобилизатори. Ови декубитуси се теже откривају и чешће су локализовани на глави или врату (5). И у држави Индијана у 14. години, од нежељених догађаја са тешким последицама по здравље пацијента, највише је било декубитуса трећег и четвртог 7

8 степена насталих после пријема у болницу, 44 (38,6% свих нежељених догађаја) или 1 на око 17.4 болничких отпуста (3). У држави Висконсин у 18 болница, у периоду година, учесталост декубитуса је била,6%, са вредностима од % до,5% у различитим болницама (7). Према софтверу за проучавање безбедности AHRQ (Америчке агенције за истраживање и квалитет здравствене заштите) препоручена стопа за упоређивање, израчуната на основу података из једне америчке болнице, износи,5/1 хоспитализованих. Међутим, при поређењу ове стопе са стопом у београдским болницама, треба узети у обзир да ова агенција за одређивање учесталости декубитуса дефинише велики број искључујућих критеријума, па тако не обухвата чак ни пацијенте са хеми/пара/квадриплегијом и аноксичним оштећењем мозга (8). Стратегије за смањење декубитуса укључују процену ризика за настанак декубитуса код сваког пацијента, коришћење адекватних кревета и душека за ризичне пацијенте, одговарајућу негу пацијената и промену положаја, едукацију медицинских сестара да открију декубитусе у почетном стадијуму и др. 5. Стопа компликација насталих услед давања анестезије у здравственој установи У 1 болница у Београду оперисано је 18.3 пацијента у 15. години. Комликације услед давања анестезије (шок, тешка хипертермија узрокована анестезијом, тровање анестетицима, неуспела интубација и сл.) регистроване су у 6 болница у Београду и то укупно 7 компликација. У Клиничком центру Србије број компликација услед давања анестезије износи, док је по 1 регистрована у КБЦ Др Драгиша Мишовић Дедиње, КБЦ Бежанијска коса, Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње, Универзитетској дечјој клиници и Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије. Стопа компликација услед давања анестезије исказана у односу на 1 оперисаних пацијената износи,6 и нешто је мања у односу на претходну годину (графикон 5). Такође, уочава се да наведена стопа у посматраном периоду (7-15. година) има опадајући тренд. Учесталост компликација услед давања анестезије у болницама у Београду, стопа на 1 оперисаних пацијената Графикон y = -.7x Стопа компликација услед давања анестезије исказана на 1 оперисаних пацијената има највеће вредности у Институту за кардиоваскуларне болести «Дедиње» (,8) и Универзитетској дечјој клиници (,). Компликација услед давања анестезије није било у КБЦ Земун, КБЦ Звездара, ГАК Народни 8

9 фронт, Институту за онкологију и радиологију Србије и Институту за ортопедскохируршке болести Бањица. До повећања стопе ових компликација у односу на претходну годину дошло је у КБЦ Др Драгиша Мишовић- Дедиње и Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије (графикон 6). Стопа компликација услед давања анестезије по болницама у Београду, Графикон КБЦ Земун КБЦ Звездара КЦС КБЦ "Мишовић" КВБ "Дедиње" КБЦ "Б.коса" ИМИД Онкологија Бањица Н. фронт УДК Стопа поновљених операција у истој регији Под поновљеном операцијом у истој регији се сматра операција која је урађена пацијенту, по истој дијагнози у истој регији, у року од 3 дана од обављене прве операције. Поновљена операција указује на пропусте током прве операције. У 1 болница, колико их се бави хируршком делатношћу у Београду, током 15. године регистрованo је 938 поновљених операција у истој регији (за 13 више у односу на 14. годину) код 18.3 оперисанa пацијента. Стопа поновљених операција у истој регији износи 8,66 у односу на 1 оперисаних пацијената и већа је у односу на претходну годину (графикон 7). Једина стационарна здравствена установа у којој се обавља оперативно лечење, а нису забележене поновљење операције у истој регији је Завод за здравствену заштиту студената, што је очекивано с обзиром да се у њему обављају лакше, минимално инвазивне, хируршке интервенције. Учесталост поновљених операција у истој регији у болницама у Београду, стопа на 1 оперисаних пацијената Графикон y =.577x

10 Највише поновљених операција било је у КЦС, 393 и Институту за ортопедско-хируршке болести Бањица,. Међутим, посматрајући клиничкоболничке центре и КЦС, највећа стопа поновљених операција у истој регији исказана у односу на број оперисаних пацијената је у КБЦ Бежанијска коса, док је најмања у КБЦ Земун (графикон 8). У односу на прошлу годину, вредност ове стопе је повећана у КЦС и свим КБЦ, осим у КБЦ Земун где је смањена. Стопа поновљених операција у истој регији у КЦС и КБЦ, Графикон КБЦ "Звездара" КЦС КБЦ "Земун" КБЦ "Б. Коса" КБЦ "Мишовић" У 15. години Институт за ортопедско-хируршке болести Бањица има највећу стопу поновљених операција, 4,9 и највећа је и у посматраном периоду (7-15. год.). На другом месту је Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, у коме је стопа значајно повећана у односу на претходну годину (са 1,8 на 17,6) (графикон 9). Стопа поновљених операција у истој регији у болницама у Београду (изузев КЦС и КБЦ), Графикон КВБ "Дедиње".9 Инс.за з.з.мајке и детета ГАК "Н. Фронт" Инс. за онкологију ИОХБ "Бањица" УДК

11 7. Стопа механичких јатрогених оштећења насталих приликом хируршке интервенције Од 1 београдских болница у којима се обављају операције, у 8 су регистрована механичка јатрогена оштећења настала приликом хируршке интервенције, и то њих 6 (за 47 више у односу на претходну годину). У КБЦ Др Драгиша Мишовић Дедиње, КБЦ Звездара, Институту за онкологију и радиологију Србије и Заводу за здравствену заштиту студената није било пријављених механичких јатрогених оштећења током 15. године. Стопа механичких јатрогених оштећења у 15. години износи,43 у односу на 1 хируршких интервенција обављених у хируршким салама и четири пута је већа у односу на прошлу годину (графикон 1). Учесталост механичких јатрогених оштећења у болницама у Београду, стопа на 1 хирушких интервенција Графикон y = -.4x Највише механичких јатрогених оштећења насталих приликом хируршке интервенције било је у ГАК Народни фронт (37) и Институту за ортопедскохируршке болести Бањица (13). У КБЦ Земун регистровано је 4, у КБЦ Бежанијска коса 3, у КЦС, а у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње, Универзитетској дечјој клиници и Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије по 1 јатрогено оштећење. Стопа механичких јатрогених оштећења код хируршких интервенција исказана на 1 хируршких интервенција је највећа у ГАК Народни фронт, 5,3, а најмања у КЦС где износи,3 (графикон 11). Стопа механичких јатрогених оштећења насталих приликом хируршке интервенције у болницама у Београду (исказана на 1 хируршких интервенција), Графикон КЦС.3 КВБ "Дедиње".8.3 КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. Коса Инс. Мајка и дете КБЦ Мишовић.94 Бањица Н. фронт УДК

12 8. Стопа тромбоемболијских компликација Од 6 београдских болница, у 1 су током 15. године регистроване тромбоемболијске компликације, и то њих 68. Стопа тромбоемболијских комликација исказана на 1 исписаних болесника износи,4 и представља најмању вредност у посматраном периоду (графикон 1). Стопа тромбоемболијских компликација у болницама у Београду, (на 1 исписаних болесника) Графикон y =.153x Највише тромбоемболијских компликација регистровано је у Институту за ортопедско-хируршке болести Бањица () и КЦС (17). С обзиром на то да операције уградње кука/колена носе и велики ризик од тромбоемболијских компликација, очекивано је да се највећи број ових компликација забележи у болницама које обаве највећи број ових операција, односно у ИОХБ Бањица и КЦС. Интересантно је да велики број земаља, према подацима ОЕЦД-а, прате у оквиру посебног показатеља безбедности број постоперативних плућних емболија или дубоких венских тромбоза после уградње кука или колена (9). Стопа тромбоемболијских компликација се значајно разликује у клиничкоболничким центрима. Тако у КБЦ Земун она износи,47, док у КБЦ Звездара она износи,4 (графикон 13) Стопа тромбоемболијских компликација (на 1 исписаних болесника) у КЦС и КБЦ, Графикон КБЦ Звездара КЦС КБЦ Земун КБЦ Б. Коса КБЦ Мишовић

13 До највеће промене у вредности ове стопе у односу на прошлу годину је дошло у Институту за ортопедско-хируршке болести Бањица (смањена са 4, на,7) (графикон 14). Стопа тромбоемболијских компликација у болницама у Београду, изузев КЦС и КБЦ, Графикон 14. Младеновац ГАК Н. фронт "Бањица" "Зотовић" Универзитетска дечја кл ИМИД.1 КВБ "Дедиње".6.99 "Свети Сава" Онкологија У земљама чланицама ОЕЦД-а постоје велике разлике у стопи постоперативних плућних емболија или дубоких венских тромбоза, уз напомену да се оне прате код пацијената старијих од 15 година. Тако је нпр. у 13. години у Шведској забележена стопа од 9,/1 хоспитализованих, у Канади 8,1/1, док је у Израелу 3,7/1, у Финској 3,3/1, а у Италији,75/1 (9). У 15 болница у америчкој држави Висконсин стопа постоперативних плућних емболија или дубоких венских тромбоза у периоду година износи,35 на 1 оперисаних пацијената, са вредностима од до 1,4 у различитим болницама (7). Према софтверу за проучавање безбедности AHRQ-а (Америчке агенције за истраживање и квалитет здравствене заштите) препоручена стопа постоперативних 13

14 плућних емболија или дубоких венских тромбоза за упоређивање, израчуната на основу података из једне америчке болнице, износи 4,99/1 оперисаних. Међутим, треба обратити пажњу да је стопа израчуната на 1 оперисаних а не на 1 хоспитализованих пацијената (8). 9. Број хируршких интервенција које су урађене на погрешном пацијенту, погрешној страни тела и погрешном органу Број хируршких интервенција које су урађене на погрешном пацијенту, погрешној страни тела и погрешном органу је показатељ квалитета који се прати од 1. јула 11. године. Свака оваква интервенција се сматра стражарским или сигналним догађајем. То значи да је за сваку хируршку интервенцију која је урађена на погрешном пацијенту, погрешној страни тела и погрешном органу неопходно брзо реаговање у здравственој установи, истраживање узрока који су довели до овог догађаја и предузимање превентивних мера. Према добијеним извештајима, у 15. години у 1 болница у Београду, у којима су се обављале хируршке интервенције, није било хируршких интервенција које су урађене на погрешном пацијенту, погрешној страни тела и погрешном органу. Подаци из америчке државе Минесоте за период октобар 14. октобар 15. године показују да је учесталост хируршких интервенција на погрешном пацијенту, погрешној страни тела и погрешном органу 1 на 94. операција/инвазивних интервенција, при чему су највише заступљене операције погрешног места на кичменим пршљеновима, колену, прстима стопала или шаке и оку (5). У Индијани у 14. години, учесталост хируршких интервенција на погрешној страни тела била је 1 на око 77.9 операција (укупно 1 операција на погрешној страни тела), док су мање заступљене операције на погрешном пацијенту, једна на 49.6 хируршких процедура (3). Стратегије за смањење овог нежељеног догађаја обухватају обележавање оперативног места пре операције уз потврду пацијента, да пре сваке операције/интервенције цео тим који учествује у операцији учествује у процесу потврде идентитета пацијента, односно локације оперативног места и др. 1. Контрола стерилизације Контрола стерилизације је показатељ квалитета који се прати од 1. јула 11. године. Циљ овог показатеља је да болнице прате и унапређују биолошку контролу стерилизације. Према достављеним извештајима у 16 болница у Београду у 15. години је радило 116 аутоклава (за 7 мање у односу на 14. годину). Највише аутоклава има КЦС, 46, а затим КБЦ Звездара, 17, и Институт за ортопедско-хируршке болести, 11. У току 15. године обављено је биолошких контрола стерилизације (за 983 мање него претходне године). Просечан број контрола стерилизације по аутоклаву недељно је износио,75. Ако анализирамо КЦС и клиничко-болничке центре, може се уочити да се по највећем броју биолошких контрола стерилизације истиче КБЦ Бежанијска коса, а по најмањем КБЦ Звездара (графикон 15). 14

15 Просечан број биолошких контрола стерилизације по аутоклаву недељно у КЦС и клиничко-болничким центрима, год. Графикон КБЦ Земун КБЦ "Мишовић" КЦС КБЦ Звездара КБЦ Б. коса Напомена: КБЦ Бежанијска коса није доставила податке за период Највише биолошких контрола стерилизације по аутоклаву недељно је обављено у Клиници за рехабилитацију Др Мирослав Зотовић, 4,9. Следе КБЦ Бежанијска коса, 3,35, и ГАК Народни фронт, 3,1. У осталим болницама је знатно ређе обављана биолошка контрола стерилизације (графикон 16). Просечан број биолошких контрола стерилизације по аутоклаву недељно у болницама у Београду (изузев КЦС и КБЦ), год. Графикон 16. Нефропатија.4.4 Протетика Неонатологија Младеновац ГАК Н. фронт "Бањица" "Зотовић" Универзитетска дечја кл. ИМИД КВБ "Дедиње" Онкологија

16 11. Стопа инциденције болничких инфекција на јединици интензивне неге здравствене установе Надзор над болничким инфекцијама се врши током целе године. Болнице које још увек нису успоставиле систем надзора над болничким инфекцијама, исти морају вршити бар 3 пута у току једне године. Надзор врши медицинска сестра задужена за болничке инфекције у сарадњи са епидемиологом из завода за јавно здравље. Интензивну негу немају: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Институт за реуматологију, Институт за рехабилитацију, Специјална болница за ендемску нефропатију, Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију Проф. др Цветко Брајовић, Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику и Завод за здравствену заштиту студената. У осталих 18 болница је хоспитализовано пацијената на интензивној нези, од којих скоро половина у Клиничком центру Србије. Укупно је регистровано болничких инфекција на јединици интензивне неге, што је за 87 мање у односу на прошлу годину. Стопа инциденције свих болничких инфекција на јединици интензивне неге била је,4% и нешто је мања у односу на претходну годину. Стопа инциденције болничких инфекција на јединици интензивне неге у болницама у Београду, од 7. године, има растући тренд (графикон 17). Стопа инциденције болничких инфекција на јединици интензивне неге у болницама у Београду, год. Графикон 17. % y =.355x Међу нашим највећим болницама, Клиничком центру Србије и 4 клиничкоболничка центра, истиче се Клинички центар Србије по највећој стопи инциденције болничких инфекција на јединици интензивне неге (,66%), док је најнижа стопа забележена у КБЦ Звездара (1,9%). У односу на прошлу годину до највеће промене ове стопе је дошло у КБЦ Бежанијска коса, где је смањена са 1,% на 1,8%. (графикон 18) КБЦ Др Драгиша Мишовић- Дедиње није доставио податак о броју болничких инфекција насталих током 15. године. 16

17 1 1 8 % 6 4 Стопа инциденције болничких инфекција на јединици интензивне неге у КЦС и клиничко-болничким центрима, год. Графикон КБЦ Земун КБЦ "Мишовић" КЦС КБЦ Звездара КБЦ Б.Коса VII-XII VII-XII У осталим болницама највећа стопа инциденције болничких инфекција на јединици интензивне неге била је у Институту за неонатологију (3,4%), Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (,58%), Универзитетској дечјој клиници (,5%), Институту за онкологију и радиологију Србије (,%) и Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије (1,97%). У односу на претходну годину, стопа инциденце је највише смањена у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње, Специјалној болници за интерне болести и Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава, а највише повећана у Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије и Институту за онкологију и радиологије Србије. (табела 4) Стопа инциденције болничких инфекција на јединици интензивне неге у болницама у Београду (изузев КЦС и КБЦ), год. Табела 4. ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА VII- XII Стопа инциденције болничких инфекција на јединици интензивне неге VII-XII ИНС. ЗА КАРДИОВАСКУЛ. БОЛ. "ДЕДИЊЕ " ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ " УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА ИНСТИТУТ ЗА ЗДР. ЗАШТ. МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ СПЕЦ. БОЛ. ЗА ЦЕРЕБРОВАСК. БОЛ. "СВ. САВА" ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО -ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ СПЕЦ. БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ МЛАДЕНОВАЦ КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ДР М. ЗОТОВИЋ" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТ. И ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ ДР ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ.14 17

18 Могу се уочити велике вредности стопе болничких инфекција у 14. и 15. години у Клиници за рехабилитацију Др М. Зотовић. Међутим, при разматрању ових података, треба имати у виду да, по критеријумима дефинисаним у Уредби о плану мреже здравствених установа, на Клиници за рехабилитацију Др М. Зотовић не постоји интензивна нега. Постоје велике разлике у вредности овог показатеља у посматраним годинама у појединим болницама, које су проузроковане недовољно јасним стручно-методолошким упутством за праћење овог показатеља и грешкама у извештавању, што треба побољшати у наредним годинама. 1. Стопа инциденције инфекција оперативног места Стопа инциденције инфекција оперативног места прати се по класама контаминације, за сваку класу контаминације појединачно и укупно за ниво установе. Класе контаминације су дефинисане у Приручнику 1. Дефиниције болничких инфекција, Институт за заштиту здравља Србије Др Милан Јовановић Батут, године. Прву класу контаминације чине чиста оперативна места (ране), другу чисто-контаминирана оперативна места (ране), трећу контаминирана оперативна места и четврту - прљава и инфицирана оперативна места. Извештаје о стопи инциденције инфекција оперативног места доставило је 11 болница: Клинички центар Србије, КБЦ Звездара, КБЦ Земун, КБЦ Бежанијска коса, КБЦ Др Драгиша Мишовић-Дедиње, Институт за онкологију и радиологију Србије, ГАК Народни фронт, Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, Институт за ортопедско-хируршке болести Бањица, Универзитетска дечја клиника и Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др В. Чупић. Према добијеним подацима, у њима је оперисано пацијената, од којих у Клиничком центру Србије. Са инфекцијом оперативног места било је 49 пацијента, а стопа инциденције инфекција оперативног места била је,5% и нижа је у односу на претходне године (графикон 19). 1.5 Стопа инциденције инфекција оперативног места у болницама у Београду, год. Графикон 19. y = -.145x %

19 У другим државама, а према подацима Светске здравствене организације, у 13. години, учесталост инфекција оперативног места је износила од,4% у Казахстану,,5% у Норвешкој,,65% у Ирској,,9% у Чешкој, 1,9% у Финској, 1,68% у Шведској, а у 1. години је била,% у Немачкој,,8% у Словенији, а у Португалу,36% (1). У болницама у Београду стопа инциденције инфекција оперативног места је највећа у КБЦ Бежанијска коса,,38% и Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње, 1,65% (графикон ). У односу на прошлу годину највеће смањење ове стопе је забележено у Институту за ортопедско-хируршке болести Бањица (за,88) и Институту за онкологију и радиологију Србије (за,69), а повећање у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (за,43) и КБЦ Др Драгиша Мишовић (за,4). Раздвајање по класама контаминације оперативног места оперисаних пацијената није извршено у: КЦС, КБЦ Земун, Институту за онкологију и радиологију Србије, ГАК Народни фронт, Институту за ортопедско-хируршке болести Бањица и Универзитетској дечјој клиници. Велике разлике у вредности овог показатеља између различитих установа, као и у истој установи у различитим временским периодима, указују на потребу унапређења квалитета података у овој области. Стопа инциденције инфекција оперативног места по болницама у Београду, Графикон % КБЦ Б.коса.4.1 КБЦ Звездара КБЦ Земун КЦС КВБ "Дедиње" КБЦ Мишовић ГАК Н.фронт Бањица Онкологија УДК ИМИД Закључак Ако посматрамо укупан број нежељених догађаја (падова, декубитуса, компликација услед давања анестезије, поновљених операција у истој регији, механичких јатрогених оштећења услед хируршких интервенција, тромбоемболијским компликација) у периоду године може се уочити да постоји тренд повећања. 19

20 У периоду године, стопе падова и поновљених операција у истој регији имају растући тренд, стопе декубитуса и тромбоемболија благо растући тренд, док је код компликација услед давања анестезије и механичких јатрогених оштећења присутан опадајући тренд. Стопа инциденције болничких инфекција на јединици интензивне неге има благо растући тренд, док је код стопа инциденције инфекције оперативног места присутан опадајући тренд у посматраном периоду. Међутим, ова два показатеља треба разматрати с посебном резервом. Постоје велике разлике у њиховим вредностима између различитих установа, као и у истој установи у различитим временским периодима, што указује на потребу унапређења квалитета података у овој области. Безбедност пацијената би свакако требало да буде једна од најзначајнијих тема за разматрање при прављењу здравствених политика. Процењује се да у свету више пацијената умре због медицинских грешака него због саобраћајне несреће или рака дојке (11). Како би се адекватно испланирале и спровеле активности за унапређење квалитета, потребно је располагати валидним и поузданим подацима, односно потребно је у оквиру болница радити на ревноснијој пријави нежељених догађаја. ЛИТЕРАТУРА 1. Runciman W, Hibbert P, Thomson R, Van der Schaaf T, Sherman H, Lewalle P. Towards an International Classification for patient safety: key conceps and terms. International Journal for Quality in health care, 9 (1), 1: WHO, World Alliance for safer health care. research better knowledge for safer care. IBEAS: a pioneer study on patient safety in latin America. Towards safer hospital care. Dostupno na: Pristupljeno Whitson T, Garten B, Ordway GV: Indiana medical error reporting system. Final report for 14. Indiana state, Department of health, 15. Dostupno na: Pristupljeno Minnesota Department of Health. Adverse health events in Minnesota. Ninht Annual Public Report. January 13. Dostupno na: Pristupljeno: Minnesota Department of Health. Adverse health events in Minnesota. 1th Annual Public Report. February 16. Dostupno na: Pristupljeno: Falls in Minnesota Hospitals Spotlight ona Patient safety data, trends and learning from the Minnesota Adverse health reporting system, 8. Dostupno na: Pristupljeno:

21 7. Wisconsin Inpatient Hospital Quality Indicators Report WHA Information Center, October 15. Dostupno na: pdf Pristupljeno: Patient safety indicators v5. benchmark data tables. Dostupno na: Pristupljeno: Datasets in OECD.STAT: Health Care Quality Indicators: Patient Safety. Dostupno na: Pristupljeno: WHO Regional Office for Europe. European health for all database (HFA-DB). Dostupno na: Pristupljeno: Health at a Glance 15: OECD indicators. Dostupno na: Pristupljeno:

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1 БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА (ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА) Безбедност пацијената представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

2. internisticke grane 2014

2. internisticke grane 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2014. ГОДИНЕ -ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Интернистичке гране медицине обухватају: интерну медицину са свим

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Хируршке гране медицине обухватају: општу хирургију, абдоминалну хирургију,

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ- Обавезни показатељи квалитета који се прате

Више

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У БЕОГРАДУ У 16. ГОДИНИ Београд, март 17. године Наручилац задатка: Министарство здравља Републике

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА Листе се воде за следеће медицинске интервенције и процедуре: 1. Преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ дијагностика ендокранијума и кичменог стуба) 2.

Више

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2013. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 3231-339; 20-78-653 FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA ZA

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011.

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011. ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У БЕОГРАДУ У 11. ГОДИНИ Београд, јануар 12. године Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ Компаративна анaлиза 2011-2013. Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 2 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 3 АПОТЕКА БЕОГРАД 4 АПОТЕКА ВАЉЕВО

Више

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту радника Железница Србије (ЗЗЗ радника ЖС), Заводу

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

Eбола актуелна епидемиолошка ситуација Епидемија ебола вирусног обољења у Западној Африци је и даље у току, са потврђеним случајевима оболевања у хуманој популацији у Гвинеји, Либерији, Сијера Леонеу,

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из  здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2016. године Наручилац задатка: Министарство

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list RCG", broj 39/04 i "Službeni list CG", broj 14/10), Ministarstvo zdravlja don

Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list RCG, broj 39/04 i Službeni list CG, broj 14/10), Ministarstvo zdravlja don Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list RCG", broj 39/04 i "Službeni list CG", broj 14/10), Ministarstvo zdravlja donijelo je PRAVILNIK O BLIŽIM UPUTSTVIMA ZA OBAVLJANJE

Више

kljklčkčjklčjlk

kljklčkčjklčjlk СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2015. године Народна банка Србије Садржај: 1. Тржиште осигурања... 4 1.1. Учесници на тржишту...

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из  здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у години у делу остваривања прихода од упот

Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у години у делу остваривања прихода од упот Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА Проф. Арса Минић Проф. Нина Ђукановић

Више

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру 2012. године, блискоисточни респираторни синдром (MERS-CoV) је до сада регистрован у 26 земаља:

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број 01-3-190 од 04.07.2019 године, именована је Комисија за оцjeну и одбрану урађене докторске дисертације

Више

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години Садржај Општи подаци... 3 1. Анализа 1... 4 2. Анализа 2... 4 3. Анализа 3... 5 4. Анализа 4...

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

untitled

untitled ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗА 21. ГОДИНУ Београд, јун 211. године Увод Здравствену

Више

И З В Е Ш Т А Ј о кретању заразних болести на подручју Београда у јуну године У јуну године на подручју Београда пријављено је укупно 1.17

И З В Е Ш Т А Ј о кретању заразних болести на подручју Београда у јуну године У јуну године на подручју Београда пријављено је укупно 1.17 И З В Е Ш Т А Ј о кретању заразних болести на подручју Београда у јуну 2019. године У јуну 2019. године на подручју Београда пријављено је укупно 1.174 оболелих особа од заразних болести са инциденцијом

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

Контрола ризика на радном месту – успостављањем система менаџмента у складу са захтевима спецификације ИСО 18001/2007

Контрола ризика на радном месту – успостављањем система менаџмента у складу са захтевима спецификације ИСО 18001/2007 Profesor: dr Biljana Gemović Rizik je termin usko povezan sa svim poslovnim i proizvodnim aktivnostima i njegovo postojanje kao takvo mora biti prepoznato i prihvaćeno. Standard OHSAS 18001:2007 rizik

Више

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni Bolnički dan u jednokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni 5900 RSD 6900 RSD Bolnički dan

Више

uvodno predavanje bzr

uvodno predavanje bzr БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ др Аница Милошевић 1 Овај предмет је намењен студентима основних струковних студија техничке струке и представља подршку активностима које Висока техничка школа струковних

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СТУДИЈСКИ БЛОК 1 ШКОЛСКЕ 2018/2019. ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК + ПБЛ 10:30-13:45 (С5) АНАТОМИЈА 08:00-09:30 (С4) ВЕЖБЕ * 11:30-17:45 (С7, С8) ХИСТОЛОГИЈА ВЕЖБЕ * (почев од 17.09.)

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

TEST u elektronskoj formi "Prevencija intrahospitalnih infekcija" 1. Intrahospitalna infekcija se definiše kao bolest koja se razvila (a nije postojal

TEST u elektronskoj formi Prevencija intrahospitalnih infekcija 1. Intrahospitalna infekcija se definiše kao bolest koja se razvila (a nije postojal TEST u elektronskoj formi "Prevencija intrahospitalnih infekcija" 1. Intrahospitalna infekcija se definiše kao bolest koja se razvila (a nije postojala niti je bila u inkubaciji u momentu prijema radi

Више

______________________ sudu u ___________________

______________________ sudu u ___________________ На основу члана 14. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (даље: Закон), Школски одбор наседници одржаној дана 30.03.2018. години доноси ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Више

В04

В04 В04. ПРОЦЕНА ФУНКЦИОНАЛНЕ И МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ Предмет се налази у шестом семестру. Недељно има 3 часа предавања и 1 час вежби. Предмет носи 6 ЕСПБ бодова. Образовни циљеви наставе:

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. захтјеву Јавне здравствене установе Дом здравља Приједор,

Више

ИНTEРНA РEВИЗИJA

ИНTEРНA РEВИЗИJA ИНTEРНA РEВИЗИJA Интeрнa рeвизиja пружa пoдршку корисницима јавних средстава у пoстизaњу њихoвих циљeвa. Интeрнa рeвизиja прeдстaвљa нeзaвисну aктивнoст кoja имa зa циљ дa прoцeни систeм финансијског управљања

Више

ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часова активне

Више

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА У 2015.ГОДИНИ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама је обављено 30.11.2015. године по јединственој

Више

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЦИЉ С В Р Х А С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А 38. ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА (СтIV-ДСТ) Акредитовано 2008. године СТУДИЈСКИ Студије стоматологије КАТЕДРА Катедра за стоматологију НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врс

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врс ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врсте пост-процедуралне аналгезије. Правила која се односе

Више

Бања Лука, 31.октобар и 01.новембар године КОМПАРАТИВНИ ПРИСТУП МОДЕЛИМА НАЦИОНАЛНИХ АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Бања Лука, 31.октобар и 01.новембар године   КОМПАРАТИВНИ ПРИСТУП МОДЕЛИМА  НАЦИОНАЛНИХ АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА Бања Лука, 31.октобар и 01.новембар 2013. године КОМПАРАТИВНИ ПРИСТУП МОДЕЛИМА НАЦИОНАЛНИХ АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА М-р Цветанка Ристић (докторант) Проф. др. Кристи Бомбол Технички факултет Универзитета

Више