SLUŽBENE NOVINE

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "SLUŽBENE NOVINE"

Транскрипт

1 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN GOD. XVII BROJ 6 PIĆAN, 16. PROSINCA LIST IZLAZI POVREMENO

2 S A D R Ž A J AKTI VIJEĆA Stranica 1. Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan. 2 AKTI NAČELNIKA 1. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Pićan 7 1

3 AKTI VIJEĆA 1. REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PIĆAN Općinsko vijeće Pićan 40, Pićan Tel: 052/ , Fax: 052/ ; OIB: KLASA: /15-01/9 URBROJ: 2144/ Pićan, 11. prosinca godine Temeljem članka 109. Zakona o prostornom uređenju ( Narodne novine, br. 153/13), članaka 18. t. 2. Statuta Općine Pićan (Službene novine Općine Pićan 2/12), te temeljem članaka 22. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pićan (Službene novine Općine Pićan 3/06, 4/09), Općinsko vijeće Općine Pićan na svojoj sjednici održanoj 11. prosinca godine, donosi ODLUKU o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. (1) Donose se Dopune Prostornog plana uređenja Općine Pićan na osnovi Odluke o izradi Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan ( Službene novine Općine Pićan 3/15). Članak 2. (1) Dopune Prostornog plana uređenja Općine Pićan se sastoje od elaborata pod nazivom: Dopune Prostornog plana uređenja Općine Pićan, izrađen od strane tvrtke Urbis 2

4 d.o.o. Pula. (2) Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan (u daljnjem tekstu: Odluka). II. SADRŽAJ PROSTORNOG PLANA Članak 3. (1) Sadržaj elaborata Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan je: TEKSTUALNI DIO UVOD IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVEDBU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PIĆAN PRILOZI - Suglasnosti, mišljenja i potvrde prema posebnim propisima - Podaci o pravnoj osobi ovlaštenoj za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (stručni izrađivač: Urbis d.o.o.) GRAFIČKI DIO 1. Kartografski prikaz 3B Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite 1: Kartografski prikaz 4D 1: Kartografski prikaz 4E 1: Kartografski prikaz 4H 1: Kartografski prikaz 4I 1: Kartografski prikaz 4J 1: III. ODREDBE ZA PROVEDBU Članak 8. mijenja se i glasi: Članak 4. (1) Kartografskim prikazom 1A "Korištenje i namjena površina - Prostori/površine za razvoj i uređenje" utvrđeni su: 3

5 Granice Teritorijalne i statističke granice općinska/gradska granica Ostale granice građevinsko područje - izgrađeni dio građevinsko područje - neizgrađeni dio građevinsko područje - neuređeni dio obuhvat prostornog plana Sustav središnjih naselja i razvojnih središta Sustav središnjih naselja i razvojnih središta područno i veće lokalno (malo razvojno) središte ostala naselja Administrativna sjedišta općinsko sjedište Prostori/površine za razvoj i uređenje Razvoj i uređenje prostora/površina naselja izgrađeni dio građevinskog područja neizgrađeni dio građevinskog područja građevinsko područje - neuređeni dio Razvoj i uređenje prostora/površina izvan naselja gospodarska namjena - proizvodno-poslovna namjena (I + K) gospodarska namjena - proizvodna namjena (I1 - pretežito industrijska) športsko-rekreacijska namjena (R1 - golf igralište) poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene- osobito vrijedno obradivo tlo (P1) poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene- vrijedno obradivo tlo (P2) poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene- ostala obradiva tla (P3) šuma isključivo osnovne namjene gospodarska (Š1) šuma isključivo osnovne namjene zaštitna šuma (Š2) ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (PŠ) površine infrastrukturnih sustava (IS) i groblje Članak 5. U članku 11., stavci 2. i 5. mijenjaju se i glase: (2) Razgraničenje naselja unutar građevinskog područja vrši se na: izgrađeni dio građevinskog područja kojim utvrđuje postojeću izgrađenost naselja i neizgrađeni dio građevinskog područja koji omogućuje proširenje naselja. 4

6 Neizgrađeni neuređeni dio građevinskog područja (5) Granice građevinskih područja te razgraničenje na izgrađeni i neizgrađeni dio naselja utvrđeni su Prostornim planom u kartografskom prikazu 4 "Građevinska područja naselja" na 13 listova (4A do 4M) u mjerilu 1: Na kartografskim prikazima 4 Građevinska područja naselja, listovi 4D, 4E, 4H, 4I, i 4J u neizgrađenom dijelu građevinskog područja označen je neuređeni dio. Neizgrađeni dio građevinskog područja koji nije prikazan kao neuređeni smatra se uređenim. U članku 14., stavak 2. mijenja se i glasi: Članak 6. (2) Razgraničenje površina iz stavka 1. ovog članka utvrđene su na kartografskom prikazu 1A "Korištenje i namjena površina - Prostori/površine za razvoj i uređenje", 1B "Korištenje i namjena površina - Promet i pošta i telekomunikacije" u mjerilu 1: i 4 "Građevinska područja naselja" u mjerilu 1: Na kartografskim prikazima 4 Građevinska područja naselja, listovi 4D, 4E, 4H, 4I i 4J u dijelu izdvojenog građevinskog područja izvan naselja označen je neuređeni dio. Neizgrađeni dio izdvojenog građevinskog područja izvan naselja koji nije prikazan kao neuređeni smatra se uređenim. U članku 23., stavak 3. mijenja se i glasi: Članak 7. (3) Neizgrađeni dio je samostalna površina ili proširenje izgrađenog dijela. Neizgrađeni neuređeni dio građevinskog područja je neizgrađeni dio građevinskog područja određen prostornim planom na kojemu nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura, dok je preostali dio neizgrađenog dijela građevinskog područja uređen. Članak 112. mijenja se i glasi: Članak 8. (1) Na cjelokupnom području obuhvata Plana Plan će se provoditi prema postupku predviđenom zakonom i ostalim propisima. (2) Na temelju Prostornog plana uređenja općine Pićan planira se izrada sljedećih dokumenata prostornog uređenja: UPU1 - Urbanistički plan uređenja naselja Pićan, 5

7 UPU2 - Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone "Pićan-Sjever", UPU3 - Urbanistički plan uređenja golf igrališta Jakomići UPU4 - Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone Pićan jug (3) Sukladno odredbama članka 79. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ( Narodne novine, br. 153/13) obveza donošenja prostornih planova užeg područja (urbanistički planovi uređenja) određuje se za neizgrađene dijelove građevinskih područja neuređene, prikazane na kartografskim prikazima 4. Građevinska područja naselja, listovi, 4D, 4E, 4H, 4I i 4J, ukoliko odredbama važećih propisa kojima se uređuju pitanja prostornog uređenja i prostornih planova šireg područja nije drukčije određeno. Granice obuhvata prostornih planova užeg područja odredit će se odlukom o izradi pojedinog prostornog plana, a sukladno odredbi članka 89. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju ( Narodne novine, br. 153/13). IV. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 9. (1) Elaborat Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan, sadržaja izrečenog u članku 3. ove Odluke, izrađen je u šest (6) istovjetnih primjeraka izvornika s potpisom i pečatom Predsjednika Općinskog vijeća Općine Pićan. (2) Elaborat Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan pohranjuje se u arhiv Općine Pićan. (3) Elaborat iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Zavodu za prostorno uređenje Istarske županije i Upravnom odjelu za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju - Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem u Labinu. Članak 10. (1) Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage dio kartografskih prikaza koji su sastavni dio Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Pićan ( Službene novine Općine Pićan, br. 10/05 2/09 i 5/15) i to: List br. NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA MJERILO 1. Kartografski prikaz 3B Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite 1: Kartografski prikaz 4D 1: Kartografski prikaz 4E 1:

8 3. Kartografski prikaz 4H 1: Kartografski prikaz 4I 1: Kartografski prikaz 4J 1: Članak 11. (1) Ova Odluka stupa na snagu osam (8) dana nakon objave u Službenim novinama Općine Pićan. Općinsko vijeće Općine Pićan Predsjednik Vijeća Silvan Juran, v.r.. AKTI NAČELNIKA 1. REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PIĆAN Općinski Načelnik Pićan 40, Pićan Tel: 052/ , Fax: 052/ ; OIB: KLASA: /15-01/43 URBROJ: 2144/ Pićan, 01. prosinca godine Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 3. i čl. 93. Zakona o sustavu civilne zaštite ( Narodne novine, broj 82/15.), te članka 40. Statuta Općine Pićan ( Službene novine Općine Pićan, broj 2/12), Načelnik Općine Pićan dana 01. prosinca godine donosi 7

9 O D L U K U o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Pićan Članak 1. Ovom Odlukom određuju se operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Pićan s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. Članak 2. Operativne snage koje imaju obvezu sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća na području Općine Pićan su: 1. Stožer zaštite i spašavanja Općine Pićan, 2. Područno vatrogasno zapovjedništvo Labin, 3. Javna vatrogasna postrojba Labin, 4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pićan 5. Gradsko društvo Crvenog križa Labin, 6. Tim civilne zaštite opće namjene, Članak 3. (1) Operativne snage sudionici su aktivnosti zaštite i spašavanja, a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provedbu mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršavanje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom području Općine Pićan. (2) Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa. Operativnim snagama rukovodi i koordinira načelnik Općine Pićan uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine Pićan. Članak 4. (1) Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Pićan su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine Pićan. (2) Pravne osobe od interesa za zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Općine Pićan jesu: Vodovod d.o.o. Labin 1. Maj d.o.o. Labin Lovačko društvo Kamenjarka Pićan Veterinarska ambulanta Labin Istarske ceste, nadcestarija Labin Autotrans Rijeka, PJ Labin 8

10 Članak 5. Pravne osobe iz članka 4. ove Odluke nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju. Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama iz članka 2. ove Odluke, dostavit će se izvodi iz Plana zaštite i spašavanja Općine Pićan a radi usklađivanja djelovanja svih sudionika u provedbi zadaća zaštite i spašavanja na području Općine Pićan. Članak 6. (1) Pravne osobe iz članka 4. ove Odluke dužne su Općina Pićan dostaviti sve raspoložive informacije i podatke važne za izradu Plana zaštite i spašavanja Općine Pićan. (2) Pravne osobe iz članka 4. ove Odluke dužne su izraditi svoje operativne planove zaštite i spašavanja, te uskladiti ih sa Planom zaštite i spašavanja Općine Pićan. Članak 7. S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Pićan zaključit će se ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se u skladu sa Planovima zaštite i spašavanja Općine Pićan naročito definirati: potrebni ljudski resursi, materijalna sredstva, strojevi i oprema kao i vrijeme i način njihovog aktiviranja i angažiranja u provedbi zadaća zaštite i spašavanja na području Općine Pićan. Članak 8. U ugovorima iz članka 7. ove Odluke međusobna prava i obveze uredit će se sukladno odredbama: - Zakona o sustavu civilne zaštite ( Narodne novine, broj 82/15.), - Pravilnika o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja ( Narodne novine, broj 30/14. i 67/14.) - Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja ( Narodne novine, broj 86/06.), - Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana ( Narodne novine, broj 91/06.). Članak 9. Danom stupanja na snagu ove Odluke izvan snage stavlja se Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini Pićan (Klasa: /12-01/39, Urbroj: 2144/ od g.). Članak 10. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Općine Pićan. Načelnik Općine Pićan Ivan Franković, v.r.. 9

općina viškovo republika hrvatska primorsko-goranska županija I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVO veljača, 2012. godine urbanistički studio rijeka d.o.o. prostorno i urbanističko

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-2-19-4 Zadar, 23.srpnja 2019. - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA - PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:

Више

Microsoft Word - AnalizastanjasustavaZiS-2014 i smjernice

Microsoft Word - AnalizastanjasustavaZiS-2014 i smjernice Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br.,. 174/04., 79/07 38/09 i 127/10), te, članka 32. Statuta Općine Runovići (Službeni glasnik Općine Runovići br. 1/03), a na prijedlog

Више

12/17 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ ISSN SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ Godina III/2017. broj:12 Vojnić, 28. srpanj

12/17 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ ISSN SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ Godina III/2017. broj:12 Vojnić, 28. srpanj ISSN 1849-6806 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ Godina III/2017. broj:12 Vojnić, 28. srpanj 2017. 1 S A D R Ž A J I. OPĆINSKI NAČELNIK 1. Odluka o provođenju vježbe civilne zaštite u 2017.g...3 2. Odluka

Више

Na osnovi članka 28

Na osnovi članka 28 1 ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA U 2013. GODINI UVOD Sustav zaštite i spašavanja predstavlja skup mjera i aktivnosti usmjerenih na smanjenje rizika i ublažavanje

Више

2016 Odluka o izradi izmjena UPU 1

2016 Odluka o izradi izmjena UPU 1 REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBNIK Općinsko vijeće Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik

Више

Microsoft Word - Sn05.docx

Microsoft Word - Sn05.docx ISSN 1849-2398 Bakar, 11. siječnja 2016. Broj: 01/2016 Godina: 2016. SLUŽBENE NOVINE GRADA BAKRA Izdavač: Grad Bakar Uredništvo: Primorje 39, 51222 Bakar Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Klarić Izlazi:

Више

v SLUZBENI GLASNIK OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA Uprava i uredništvo: Broj 08 Godina XII. Srebreno, 3. srpnja Srebreno, - tel List izlazi po p

v SLUZBENI GLASNIK OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA Uprava i uredništvo: Broj 08 Godina XII. Srebreno, 3. srpnja Srebreno, - tel List izlazi po p v SLUZBENI GLASNIK OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA Uprava i uredništvo: Broj 08 Godina XII., 3. srpnja 2012., - tel. 487 476 List izlazi po potrebi. SADRŽAJ OPĆINSKO VIJF.ĆF. 37. 37. Ciljane izmjene i dopune PPUO

Више

Naručitelj:

Naručitelj: OPĆINA MUĆ IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MUĆ Knjiga 1. A. TEKSTUALNI DIO B. GRAFIČKI DIO C. OBVEZNI PRILOZI Ovaj elaborat je sastavni dio Odluke o donošenju Izmjena i dopuna prostornog

Више

Microsoft Word - DIO_0a NASLOVNA osnovni dio VI IZMJ.doc

Microsoft Word - DIO_0a NASLOVNA osnovni dio VI IZMJ.doc Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije Stručni izrađivač Plana: Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije II. OBVEZNI PRILOZI II.1. OBRAZLOŽENJE

Више

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Ljubešćica za godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Ljubešćica za godinu Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2017. 2020. UVOD Zakonom o sustavu civilne zaštite ( Narodne novine broj 82/2015.) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća

Више

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić (

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 7/13,

Више

I

I grad cres republika hrvatska primorsko-goranska županija V. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA CRES GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA NA 7 I POVRŠINA IZDVOJENIH NAMJENA knjiga 1 nacrt prijedloga

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ISTARSKA OPĆINA OPRTALJ Jedinstveni upravni odjel REPUBBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA COMUNE DI PORTOLE Matka Laginje 2

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ISTARSKA OPĆINA OPRTALJ Jedinstveni upravni odjel REPUBBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA COMUNE DI PORTOLE Matka Laginje 2 REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ISTARSKA OPĆINA OPRTALJ Jedinstveni upravni odjel REPUBBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA COMUNE DI PORTOLE Matka Laginje 21 52428 Oprtalj tel: 052/644-077, fax:052/644-150 e-mail:

Више

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

ODREDBE ZA PROVOĐENJE -prijedlog- Na temelju čl. 109. st. 6., čl. 113. st. 1. i čl. 198. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET:

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET: REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 944-01/19-01/03 URBROJ: 2198/01-2-19-6 Zadar, 17. siječnja 2019. PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA

Више

Microsoft Word - obrazlozenje kp.doc

Microsoft Word - obrazlozenje kp.doc Općina Svetinčenat Općinsko vijeće Naziv prostornog plana: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat Faza izrade: konačni prijedlog OBRAZLOŽENJE Svetvinčenat, studeni 2015. Urbis d.o.o.,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA KLASA: 400-05/17-01/01 Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (NN RH, br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH, br. 19/13 pročišćeni tekst),

Више

II. Izmjene i dopune plana nabave za godinu

II. Izmjene i dopune plana nabave  za godinu REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA ŠODOLOVCI Ive Andrića 3, Šodolovci Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka

Више

Microsoft Word - IiD UPU Banjole Kamik - Izvjesce o javnoj raspravi doc

Microsoft Word - IiD UPU Banjole Kamik - Izvjesce o javnoj raspravi doc Naručitelj: Republika Hrvatska Istarska županija OPĆINA MEDULIN Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno planiranje i komunalni sustav Općine Medulin Stručni izrađivač: IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG

Више

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA S L U Ž B E N I G L A S N I K SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC GODINA XXVI Gradac, 24. travnja 2019. BROJ: 08/19 S A D R Ž A J 1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti

Више

SLN 07/09

SLN 07/09 Broj: 7 Umag, 4. kolovoza 2009. Godina: XVI. Cijena: 25,00 kn S A D R Ž A J GRADSKO VIJEĆE 34 RJEŠENJE o izboru predsjednika i članova Odbora za statut, poslovnik i pravne poslove..264 35 RJEŠENJE o osnivanju

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/17-03/35 URBROJ: 2170/01-01-00-17-1

Више

Microsoft Word - PRIJEDLOG Zakona

Microsoft Word - PRIJEDLOG Zakona PRIJEDLOG Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona ( Službene novine Tuzlansko podrinjskog kantona, br. 7/97 i 3/99 i Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 13/99, 10/00, 14/02,

Више

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6.

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače 2012. godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Више

2017_26

2017_26 Odluka je preuzeta s poveznice: http://www.crikvenica.hr/sluzbene-novine/item/4087-godina-3-2017-broj-26, 07.03.2017. ISSN 1849-5796 Grad Crikvenica, 23. veljače 2017. godine Godina 3/2017. Broj 26. SLUŽBENE

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće P R I J E D L O G KLASA: /15-01/ URBROJ: Labin, Na temelju

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće P R I J E D L O G KLASA: /15-01/ URBROJ: Labin, Na temelju REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće P R I J E D L O G KLASA: 021-05/15-01/ URBROJ: 2144-01-01-15-1 Labin, 2015. Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim

Више

E PROJEKTI d.o.o. Maksimirska Zagreb t: (01) f: (01) e. [IZMJENE I DOPUNE PROSTOR

E PROJEKTI d.o.o. Maksimirska Zagreb t: (01) f: (01) e.   [IZMJENE I DOPUNE PROSTOR 2016. 3E PROJEKTI d.o.o. Maksimirska 81 10000 Zagreb t: (01) 6387482 f: (01) 6387480 e. info@3eprojekti.hr www.3eprojekti.hr [IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN] SAŽETAK ZA JAVNOST

Више

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA KRK

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA KRK Grad Pula-Pola Gradsko vijeće Naziv prostornog plana: I. Izmjene i dopune UPU Marina Veruda SAŽETAK ZA JAVNOST Pula, 2019. Novi Urbanizam d.o.o., Budicinova 35, 52100 Pula, Hrvatska Tel: +385-(0)98-945-9210

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 26.05.2018.) 1 8 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA... Error! Bookmark not defined. I. OPĆE ODREDBE... 3 Članak 1....

Више

Microsoft Word - 4.1_PPUO PODSTRANA-Obrazlozenje.doc

Microsoft Word - 4.1_PPUO PODSTRANA-Obrazlozenje.doc 4.1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA i DOPUNA SAŽETAK rujan, 2016. Stranica 1 od 7 OBRAZLOŽENJE Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Podstrana SAŽETAK UVOD Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Више

Microsoft Word - sazetak za javnost

Microsoft Word - sazetak za javnost Sadržaj Uvod 1 Obveze iz planova šireg područja 2 Program gradnje i uređenja prostora 4 Osnovna namjena prostora 4 Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina 5 Uvjeti

Више

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc

Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN Gradonačelnik KLASA: 940-01/13-01/62 URBROJ: 2163/01-01-01-13-10 Pazin, 07. listopada 2013 PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA P A Z I N PREDMET: Odluka o prodaji

Више

Glasnik 12-11

Glasnik 12-11 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA Godina XVIII Podstrana, Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o j nabavi (N.N br. 110/07 i 125/08) i članka 16. Statuta Centra za kulturu Općine Podstrana (Službeni glasnik

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA 52 100 Pula, Sv. Teodora 2 tel: 222 359 fax: 222 564 Klasa: 023-01/06-01/22 Urbroj: 2163/1-04/11-06-01 Pula, 08. studeni 2006. godine Predsjedniku Poglavarstva Istarske

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zakon o poljoprivrednom zemljištu MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE travanj 2019. godine Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni

Више

PLAN NABAVE ZA GODINU.xls

PLAN NABAVE ZA GODINU.xls REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DOMAŠINEC OPĆINSKI NAČELNIK Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (" Narodne novine " ; 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), članka 43. Statuta Općine

Више

Microsoft Word - PP 3. IZID PPUG KUTJEVA ožujak 2018.g.

Microsoft Word - PP 3. IZID PPUG KUTJEVA ožujak 2018.g. Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA G R A D KUTJEVO Izrađivač: JAVNA USTANOVA Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije Županijska 7, 34 000 Požega, HR tel:(+385)034/290-222;fax:(+385)034/290-220

Више

Microsoft Word - UVODNI DIO III. IZD PPUG KUTJEVA

Microsoft Word - UVODNI DIO III. IZD PPUG KUTJEVA Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA G R A D KUTJEVO Izrađivač: JAVNA USTANOVA Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije Županijska 7, 34 000 Požega, HR tel:(+385)034/290-222;fax:(+385)034/290-220

Више

Microsoft Word - PPUO Cetingrad-mali naslovi.doc

Microsoft Word - PPUO Cetingrad-mali naslovi.doc A. Obrazloženje B. Odredbe za provođenje C. Grafički dio D. Prilozi C. Grafički dio 01 KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA/POVRŠINA 1:100.000 02 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 1:100.000 03 UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE

Више

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: /15-01/8 Urbroj: 2178/05-02/15-2 Gundinci, 19. lipnja

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: /15-01/8 Urbroj: 2178/05-02/15-2 Gundinci, 19. lipnja REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: 400-08/5-0/8 Urbroj: 78/05-0/5- Gundinci, 9. lipnja 05. godine Na temelju odredbe članka 0. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Више

cjenik grad zemlj-NOVO NOVO.pdf

cjenik grad zemlj-NOVO NOVO.pdf R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/10-01/17 URBROJ: 2170/01-01-30-10-3

Више

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klasa/Classe: 320-01/17-01/121 Urbroj/Numprot: 2171/01-07-13/3-2

Више

P/ REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Ulica grada Vukovara Zagreb Ovo Rješenje postalo je pravomoćno dana U Za

P/ REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Ulica grada Vukovara Zagreb Ovo Rješenje postalo je pravomoćno dana U Za P/118745 REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Ulica grada Vukovara 14 10000 Zagreb Ovo Rješenje postalo je pravomoćno dana U Zagrebu, Potpis ovlaštene osobe KLASA: UP/I-034-02/18-15/24

Више

(Program raspologanja poljoprivrednim zemlji\232tem u vlasni\232tvu RH na podru\350ju Op\346ine \212titar.pdf)

(Program raspologanja poljoprivrednim zemlji\232tem u vlasni\232tvu RH na podru\350ju Op\346ine \212titar.pdf) REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PODRUČJE OPĆINE ŠTITAR 30. studeni 2018. godine PROGRAM raspolaganja

Више

6-10

6-10 SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE PODGORAČ Godina: XVI Podgorač, 28. rujna 2010. Broj 6. S A D R Ž A J Stranica AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 34. Operativni plan zimske službe za 2010. / 2011. godinu

Више

Vižinada-Visinada, 22. veljače ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA - VISINADA Godina VI, Broj: 1/2013. IZDAVAČ: Općina Vižinada-Visin

Vižinada-Visinada, 22. veljače ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA - VISINADA Godina VI, Broj: 1/2013. IZDAVAČ: Općina Vižinada-Visin Vižinada-Visinada, 22. veljače 2013. ISSN 1846-7172 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA - VISINADA Godina VI, Broj:. IZDAVAČ: Općina Vižinada-Visinada UREDNIŠTVO: Vižinada 18a, Vižinada-Visinada ODGOVORNI

Више

Službeni vjesnik Godina XXI OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA Špišić Bukovica, 18. lipnja godine Broj 4/16 redni broj AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA SADRŽAJ broj st

Službeni vjesnik Godina XXI OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA Špišić Bukovica, 18. lipnja godine Broj 4/16 redni broj AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA SADRŽAJ broj st Službeni vjesnik Godina XXI OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA Špišić Bukovica, 18. lipnja 2016. godine redni broj AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA SADRŽAJ broj stranice redni broj broj stranice 58. Odluka o dodjeli javnih priznanja

Више

Broj 6/

Broj 6/ Broj 6/2018 06.08.2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN 1 Strana SADRŽAJ 1. Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja...2 2. Odluka o usvajanju godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području

Више

+224e

+224e REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA POKUPSKO Jedinstveni upravni odjel KLASA:350-01/16-01/09 URBROJ: 238-22-1-17-72 Pokupsko, 30. listopada, 2017. godine Na temelju članka 102. i 104. Zakona

Више

CPA Zagreb

CPA Zagreb REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA POSTIRA Polježice 2, 21410 POSTIRA tel (021) 63 21 33 fax (021 63 23 07 e-mail: info@opcina-postira.hr KLASA: UP I 350-01/14-01/02 URBROJ:2104-05-03-14-03

Више

Na osnovi članka 37

Na osnovi članka 37 SLUŽBENE NOVINE GRADA VODNJAN-DIGNANO Broj: 04 Godina: XXII Vodnjan, 28.02.2018. Br. 04/2018. Službene novine Grada Vodnjan - Dignano Str: 49 Temeljem čl. 34. Statuta Grada Vodnjan-Dignano («Službene

Више

KLASA: /13-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 5. prosinca ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Gra

KLASA: /13-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 5. prosinca ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Gra KLASA: 947-01/13-01/02 URBROJ: 2140/01-02-13-2 Krapina, 5. prosinca 2013. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Grada Krapine za projekt Poduzetnički inkubator Krapinsko-zagorske

Више

31-Plan prijema u službu u upravna tijela Istarske županije u godini

31-Plan prijema u službu u upravna tijela Istarske županije u godini REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40 tel. 052 351-661, fax 351-686 Klasa: 100-01/17-01/01 Ur: 2163/1-01/02-17-11 Pazin, 20. siječnja 2017. ŽUPANU ISTARSKE

Више

27-ispravljeno-Plan prijema u službu godine

27-ispravljeno-Plan prijema u službu godine REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3, p.p. tel. 052 600-160, fax 622-906 Klasa: 100-01/16-01/01 Ur: 2163/1-01/02-16-11 Pazin, 16. siječnja 2016. ŽUPANU ISTARSKE

Више

Službene novine Grada Buja Gazzetta ufficiale della Città di Buie br. 07/ SLUŽBENE NOVINE GRADA BUJA GAZZETTA UFFICIALE DELLA CITTÀ DI B

Službene novine Grada Buja Gazzetta ufficiale della Città di Buie br. 07/ SLUŽBENE NOVINE GRADA BUJA GAZZETTA UFFICIALE DELLA CITTÀ DI B SLUŽBENE NOVINE GRADA BUJA GAZZETTA UFFICIALE DELLA CITTÀ DI BUIE ----------------------------------------------------------------------------------- Broj: 7 Buje, 21.05.2018. Godina: XXI Cijena:15,00

Више

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA 707/17 Naziv plana: URBANISTIČKI PLANA UREĐENJA DIJELA LUKE SALI IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI Izrađivač: Nositelj izrade: URBOS d.o.o. SPLIT OPĆINA SALI Načelnik: Zoran Morović, ing.el. Pripremili: OPĆINA

Више

Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/

Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/ Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i članka 31. Statuta Općine Dekanovec (Službeni glasnik

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE Stranica - 1 Broj 1 OPĆINE RAŠA 14.siječnja 2016. AKTI OPĆINSKE NAČELNICE I Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o davanju stanova u najam ( Službene novine Općine Raša, broj 9/10) Općine Raša, na prijedlog

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (Službene novine Primorsko goranske županije

Више

(Microsoft Word - IZVJE\212\306E S JAVNE RASPRAVE)

(Microsoft Word - IZVJE\212\306E S JAVNE RASPRAVE) IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŠTITAR Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (''NN'', br. 153/13, 65/17, 114/18 I 39/19), članka 46. Statuta općine

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019. REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: 602-12/19-01/1 URBROJ: 2176/05-02-19-1 Sisak, 29. svibnja 2019. GRADSKO VIJEĆE GRADA SISKA Predmet: Materijal za sjednicu

Више

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta Grada Zlatara ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske

Више

Microsoft Word - IID UPU-A SLATINA-KNJIGA 2.doc

Microsoft Word - IID UPU-A SLATINA-KNJIGA 2.doc Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5a PROSTOR ZA OVJERU TIJELA NADLEŽNOG ZA DONOŠENJE PLANA IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SLATINE Knjiga 2. Obvezni prilozi

Више

PRIJEDLOG Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18) i članka 29. Statuta Općine Baška ("Službene no

PRIJEDLOG Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18) i članka 29. Statuta Općine Baška (Službene no PRIJEDLOG Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18) i članka 29. Statuta Općine Baška ("Službene novine" Primorsko - goranske županije broj 12/13, 31/15,

Више

Službeni glasnik Općine Šodolovci Godina XIX Šodolovci, 05. srpnja Broj 3 SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 1

Službeni glasnik Općine Šodolovci Godina XIX Šodolovci, 05. srpnja Broj 3 SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 1 Službeni glasnik Općine Šodolovci Godina XIX Šodolovci, 05. srpnja 2016. Broj 3 SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 17. sjednice općinskog vijeća općine Šodolovci, 2. I.

Више

1.pdf

1.pdf Temeljem čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA BERETINEC Općinsko vijeće Temeljem članka 31. Statuta Općine Beretinec (Službeni vjesnik Varaždinske žu

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA BERETINEC Općinsko vijeće Temeljem članka 31. Statuta Općine Beretinec (Službeni vjesnik Varaždinske žu REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA BERETINEC Općinsko vijeće Temeljem članka 31. Statuta Općine Beretinec (Službeni vjesnik Varaždinske županije 17/13) Općinsko vijeće Općine Beretinec na 6.

Више

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( N.N br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( N.N br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( N.N br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine Oprisavci ( Službeni

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VUK.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADIŠTE OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /13-01/08 URBROJ: 2212/ U Gradištu, Na t

REPUBLIKA HRVATSKA VUK.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADIŠTE OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /13-01/08 URBROJ: 2212/ U Gradištu, Na t VUK.SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 01303/1301/08 URBROJ: 2212/0602131 Na temelju članka 37. Statuta Općine Gradište («Službeni vjesnik» Vukovarskosrijemske županije br. 12/09 i 03/13), te članka

Више

Na temelju članaka 3

Na temelju članaka 3 Na temelju članaka 3.,4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće KLASA: /17-01/02- URBROJ: 2144/ Labin, godine PRIJEDLOG Na temelj

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće KLASA: /17-01/02- URBROJ: 2144/ Labin, godine PRIJEDLOG Na temelj REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće KLASA: 021-01/17-01/02- URBROJ: 2144/01-01-17-1 Labin, 2017. godine PRIJEDLOG Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. stavak 1. Zakona

Више

ZAJEDNIČKO IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ISTARSKE ŽUPANIJE, GRADA PAZINA I GRADA PULE ZA GODINU

ZAJEDNIČKO IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ISTARSKE ŽUPANIJE, GRADA PAZINA I GRADA PULE ZA GODINU ZAJEDNIČKO IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ISTARSKE ŽUPANIJE, GRADA PAZINA I GRADA PULE ZA 2018. godinu Sadržaj: 1. Uvod 2. Ukupan promet nekretnina u Istarskoj županiji prema vrsti nekretnine 3. Ukupan

Више

14-NADOPUNA-Prijedlog Odluke o poništenju

14-NADOPUNA-Prijedlog Odluke o poništenju REPUBLIKA HRVATSKA REGIONE ISTRIANA Služba za javnu nabavu KLASA:406-01/13-01/01 URBROJ: 2163/1-02/1-14-11 Pula, 27. veljače 2014.g. ŽUPAN putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET: Prijedlog

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/1-65 URBROJ: 2170/ Rijeka, 2

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/1-65 URBROJ: 2170/ Rijeka, 2 R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/16-04/1-65 URBROJ: 2170/01-15-00-16-40 Rijeka, 26. 1. 2016. Gradonačelnik je 26. siječnja 2016. godine

Више

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS HRVATSKI SABOR Klasa: 022-03/09-01/03 Urbroj: 65-08-02 Zagreb, 24. kolovoza 2009. ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA Na temelju članaka 137. i 153.

Више

Microsoft Word ID PP Prozor - Rama ODLUKA

Microsoft Word ID PP Prozor - Rama ODLUKA I Z M J E N A I D O P U N A PROSTORNOG PLANA OPĆINE PROZOR-RAMA ZA PERIOD OD 2010. DO 2020. GODINE - PRILOG PROSTORNOM PLANU OPĆINE PROZOR RAMA - KNJIGA 3: ODLUKA O PROVOĐENJU PLANA N A C R T Mostar, ožujak

Више

Zapisnik 5. sjednica vijeća

Zapisnik 5. sjednica vijeća Z A P I S N I K sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod Moravice održane dana 20. prosinca 2017. godine (srijeda) u 18,00 sati u prostoriji Općine Brod Moravice (čitaonica) NAZOČNI: Branimir Svetličić,

Више

KLASA: /14-04/843 URBROJ: Zagreb, Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i

KLASA: /14-04/843 URBROJ: Zagreb, Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i KLASA: 320-01/14-04/843 URBROJ: 370-04-15-7 Zagreb, 28.09.2015. Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i 48/15) te Odluke Agencije za poljoprivredno zemljište

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Klasa: 947-02/05-01/7 Ur. broj: 2163/1-09/1-06-22 Pula, 7. lipnja 2006. godine. ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKO

Више

S L U Ž B E N I G L A S N I K OPĆINE KANFANAR KANFANAR 19. studeni GODINA: XIX BROJ: 7 IZDAVAČ: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KANFANAR UREDNIŠTVO: TRG

S L U Ž B E N I G L A S N I K OPĆINE KANFANAR KANFANAR 19. studeni GODINA: XIX BROJ: 7 IZDAVAČ: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KANFANAR UREDNIŠTVO: TRG S L U Ž B E N I G L A S N I K OPĆINE KANFANAR KANFANAR 19. studeni 2013. GODINA: XIX BROJ: 7 IZDAVAČ: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KANFANAR UREDNIŠTVO: TRG MARKA ZELJKA 6 52352 KANFANAR, TEL.: (052) 825-003

Више

1.pdf

1.pdf Na temelju čl. 10. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

9.1. Analiza ZiS za 2014

9.1. Analiza ZiS za 2014 O B R A Z L O Ž E NJ E PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA O USVAJANJU ANALIZE STANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJE NA PODRUČJU GRADA OPATIJE U 2014 GODINI I DONOŠENJE SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Више

Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 55. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj

Више

KARLOVAC M4 - OGLAS

KARLOVAC M4 - OGLAS Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, (dalje u tekstu: Ponuditelj), u skladu s odredbom članka 13. stavka 1. točke 1. i odredbom članka

Више

Temeljem članka 30

Temeljem članka 30 P R I J E D L O G ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GODINU PREDLAGATELJ: gradonačelnik PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA:

Више

OPĆINA MARIJA GORICA 1. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku godinu Odluka o imenovanju stručnog povjer

OPĆINA MARIJA GORICA 1. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku godinu Odluka o imenovanju stručnog povjer OPĆINA MARIJA GORICA 1. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku godinu 2017....2 2. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i provedbu postupka nabave male

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i članka 31. Statuta Općine Dekanovec (Službeni glasnik

Више

Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Izrađivač: JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Požeško-slavonske županije Županijska

Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Izrađivač: JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Požeško-slavonske županije Županijska Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Izrađivač: JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Požeško-slavonske županije Županijska 7, 34 000 Požega, HR tel:(+385)034/290-222;fax:(+385)034/290-220

Више

Na temelju članka 18. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u v

Na temelju članka 18. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u v Na temelju članka 18. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobor

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAZDINSKA ZUPANIJA OPCINA JALZABET OPCINSKO VIJECE KLASA: /16-01/01 URBROJ: 2186/ UJalzabetu, g Na teme

REPUBLIKA HRVATSKA VARAZDINSKA ZUPANIJA OPCINA JALZABET OPCINSKO VIJECE KLASA: /16-01/01 URBROJ: 2186/ UJalzabetu, g Na teme REPUBLIKA HRVATSKA VARAZDINSKA ZUPANIJA OPCINA JALZABET OPCINSKO VIJECE KLASA: 350-02/16-01/01 URBROJ: 2186/04-16-08 UJalzabetu, 13.06. 2016.g Na temelju clanka 86. stavak 3., clanka 198. stavak 3. i clanka

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ZADARSKA OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV Jedinstveni upravni odjel Klasa: /15-02/03 Urbroj: 2198/ / Sveti

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ZADARSKA OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV Jedinstveni upravni odjel Klasa: /15-02/03 Urbroj: 2198/ / Sveti REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ZADARSKA OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV Jedinstveni upravni odjel Klasa: 350-02/15-02/03 Urbroj: 2198/19-03-03/02-15-17 Sveti Filip i Jakov, 16. rujan 2015. godine IZVJEŠĆE o provedenoj

Више

27.svibnja SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA Br. 3/15 str. 1 Br. 3/15 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAR

27.svibnja SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA Br. 3/15 str. 1 Br. 3/15 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAR 27.svibnja 2015. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA Br. 3/15 str. 1 Br. 3/15 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA 26.05.2015. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA Godina III Pisarovina, 27. svibnja 2015. godine

Више

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl ISSN 1849-4005 GODINA 1/16 25. siječnja 2016. BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju službenika za informiranje...2 GRADONAČELNIK KLASA: 119-01/16-01/1 URBROJ: 2182/10-02-16-1 Knin, 15. siječnja

Више