Филијала РЗЗО: _________________________________________

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Филијала РЗЗО: _________________________________________"

Транскрипт

1 ФИЛИЈАЛА РЗЗО: Краљево ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: Краљево 1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе у саставу Дом здравља,, Kраљево Табела 1. Остварени резултати - показатељи квалитета здравствене заштите и квалитета рада Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут Мере и активности резултат које нису предузете Скрининг за рано откривање Обухват циљане карцинома дебелог црева популације 25 % 2 Скрининг / рано откривања рака глића материце 3 Проценат епизода свих обољења код деце лечених антибиотицима у којим је ординирана ампулинара терапија Обухват циљане популације 25% Проценат епизода свих обољења лечених ампулинаром антибиотском терапијом мањи од15 % 10.39% Није се спроводила процедура за позивање на организовани скрининг у потпуности 27.15% 13.76% Утврђене тешкоће/препреке Позвани пацијенти се нису одазивали на скрининг због недовољне заинтересованости изабраних лекара да раде на едукацији пацијената,јер су оптерећени великим бројем куративних прегледа.

2 Табела 2. Остварени резултати - задовољство корисника Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат Мере и активности Утврђене које нису предузете тешкоће/препреке Задовољан са радним временом сзз деце Проценат задовољних корисника 84% 95% 2. Могу да дођем на преглед и викендом ако се разболим СЗЗО становништва 3. Кад дођем и хитно ми треба преглед лекара то могу да обавим истог дана ( СЗЗ жена ) Проценат задовољних корисника 82% Проценат задовољних 80,6% 91,5%. Задовољство корисника је 84,1% Табела 3. Остварени резултати - задовољство запослених Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат Мере и активности које нису предузете Могућности да изнесе своје Просечна оцена већа 3,38 Одржан мањи број идеје претпостављенима од 3,4 колегијума од 2 Добијање јасних упутства шта се од вас очекује у вези посла Просечна оцена већа од 3,6 предвиђеног 3,5 Одржан мањи број колегијума од предвиђеног Утврђене тешкоће/препреке Оријентација служби ка препорукама АЗУС-а Добијање упутстава за рад електронским путем 2

3 Табела 4а. Поступање на основу препорука и предлога мера редовне спољне провере квалитета стручног рада Датум редовне провере: године Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат Мере и активности које нису предузете СЗЗО становништва Повећати задовољство Није повећан број запослених тимова Повећати број тимова за рад и Смањење време тако смањити њихову чекања на преглед оптерећеност Утврђене тешкоће/препреке Није добијена сагласност РФЗО-а и Министарства здравља за пријем новог кадра 2 Служба стоматологије Компјутеризовати службу са више компјутера са наменским програмом 3 Служба стоматологије Репарацију машине у просторима оралне хирургије 4 Служба медицине рада Санацију просторија Службе медицине рада које су оштећене земљотресом. Повећање задовољство запослених Повећање задовољство запослених Повећати задовољство запослених Смањење време чекања на преглед Уведенна комјутеризација службе после спроведене рационализације броја запослених у служби стоматологије кроз делимичан наменски програм. Расписан тендер за набавку 6 нових стоматолошких столица Просторије нису саниране Због рационализације броја запослених није се знала права потреба и начин увођења комјутеризацијенаменског програма Обезбеђена средства из Локалне самоуправе Недостатак финансијских средстава 3

4 Табела 4б. Поступање на основу препорука и предлога мера унутрашње провере квалитета стручног рада Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат Мере и активности које нису предузете Вођења медицинске Повећање документације ефикасности преноса У ДЗ информација Унапређен пренос података између удаљених амбуланти и централне локације Утврђене тешкоће/препреке 2 Унапређење вертикалне и хоризонталне комуникације електронским путем 3 Бележење нежељених догађаја анализирање и преузимање мера. Бољи пренос и квалитет информација. Исти нежељени догађај да се не понавља. Смањити број нежељених догађаја Унапређен пренос података између удаљених амбуланти и централне локације Број нежељених догађаја је смањен. Уведене процедуре се поштују. 4

5 Табела 5. Поступање на основу препорука Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Датум последње акредитацијске посете: године Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат Мере и активности које нису предузете СЗЗОС Стандард 1.0 Обухват превентивних ( к 1.1;1.2;1.3;1.4;1.5) прегледа повећан са 1. Повећати обухват на 47,3% на 50,8% Повећати обухват превентивне прегледе и превентивних скриниг и наставити са прегледа активностима на унапређењу одазива пацијената на превентивне прегледе 2. СЗЗОС Стандард 3.0 ( к 3.7 ) План лечења разматрати са пацијентом Евединтерано размарање плана лечења. У примени печат плана лечења Утврђене тешкоће/препреке 3. СЗЗОС Стандард 4.0 ( к 4.1; 4.9 ) Евидентирати у здравствени картон лице одговорно за лечење и информације у вези са спроведеним лечењем пацијента. У здравстевеном картону евидентирано лице одговорно за лечење пацијента. Унутрашњом провером квалитета стручног рада утврђено је да се води евиденција лица одговорног за лечење пацијента 4. СЗЗОС Стандард 6.0 (к 6.1; 6.5) Вођење здравственог картона Здравствен картон је вођен у складу са процедуром Унутрашњом проверо квалитете стручног рада утврђено је да се процедура примењује 5. СЗЗОС Стандард 7.0 (к 7.1; 7.2 ;7.3 ) Одржати континуитет у планирању сервисирања и баждарења апарата Редовно сервисирање и баждарење апарата. Сачињен уговор са овлашћеним сервисом и добијена финансијска средства из буџета за ту намену 5

6 6. 7. СЗЗОС Стандард 8.0 ( к 8.1 ) Упознати све запослене са Стратешким планом установе. СЗЗОС Стандард 8.0 ( к 8.2; 8.3; 8.4: 8.5; 8.6 ) Одредити области које треба унапредити као и мере које треба предузети Записник са потпиима запослених да су упознати са Стратешким планом установе. Прикупљени податке користити за унапређење рада и безбедност пацијента. Запослени упознати са стратешким плано кроз састанке служби и дистрибуиран свим тимовима. Планом унутрашње провере квалитета стручног рада предвиђени и показатељи квалитета изабраних лекара 8. СЗЗЖ Стандард 3.0 ( к.3.7 ) План лечења разматрати са пацијентом Евединтерано размарање плана лечења. У примени печат плана лечења СЗЗЖ Стандард 4.0 (к. 4.9 ) Информације о спроведеном лечењем евидентирати у здравствени картон пацијента СЗЗЖ Стандард 4.0 ( к 4.10; 4.11) Водити евиденцију набавке санитетског материјала у складу са законом Евединтерано размарање плана лечења као и дате информације у вези плана.. Правилно вођење требовања санитетског материјала.. План лечења се евидентира у здравствени картон утврђено унутрашњом провером квалитета стручног рада Уведена нова књига за требовање лекова и санитетског матерјала. 11. СЗЗЖ Стандард 5.0 ( к 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5 ) План лечења анализирати, Здравствен картон је вођен у складу са процедуром. Промене плана лечења се евидентирају у здравствени картон 6

7 промене плана евидентиратиу здравствени картон и о томе обавестити тим који спроводи лечења као пацијента. утврђено унутрашњом провером квалитета стручног рада 12. СЗЗЖ Стандард 6.0 (к 6.1; 6.2; 6.4; 6.5) Вођење здравственог картона Здравствен картон је вођен у складу са процедуром Процедура о вођењу здравственог картона се примењује 13. СЗЗД Стандард 3.0 ( к 3.2; 3.6; 3.7 ) Вођење здравственог картона Здравствен картон је вођен у складу са процедуром Процедура о вођењу здравственог картона се примењује СЗЗД Стандард 4.0 ( к 4.9 ) Информације у вези лечења пацијента евидентирати у здравствени картон пацијента СЗЗД Стандард 5.0 ( к 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5 ) План лечења анализирати, промене плана евидентиратиу здравствени картон и о томе обавестити тим који спроводи лечења као пацијента. Здравствен картон је вођен у складу са процедуром. Здравствен картон је вођен у складу са процедуром. План лечења се евидентира у здравствени картон утврђено унутрашњом провером квалитета стручног рада План лечења се евидентира у здравствени картон утврђено унутрашњом провером квалитета стручног рада 16. СЗЗД Стандард 6.0 ( к 6.5 ) Пријем благовремених информација у вези отпуста из других установа Пуна примена процедуре Процедура се у потпуности примењује 17. ЖС Стандард 1.0 ( к 1.1; 1.5 ) Одржати континуитет у превенцији заразних болести Процедуре примењене у свакодневној пракси. Процедуре се примењују у потпуности, утврђено задњим Епидемиолошким 7

8 ЖС Стандард 2.0 ( к 2.1) Спречавање интрахоспиталних инфекција ЖС Стандард 3.0 ( к 3.4;3.5; 3.6 ) Унапредити рад комисије за интрахоспиталне инфекције Процедуре примењене у свакодневној пракси. Доследна примена пословника о раду комисије за интрахоспиталне инфекције надзором Процедуре се примењују у потпуности, утврђено задњим Епидемиолошким надзором Основана нова Комисија за интрахоспиталне инфекције и одржано два састанка у предходној години 20 ЖС 5.0 ( к 5.1; 5.2; 5.4 ) Стандард Одлагати медицински отпад према Правилнику управљању инфективним медицинским отпадом и усвојеним процедурама Медицински отпад оложен у складу са Правилником. Медицински отпад се одлаже у складу са Националним смерницама за одлагање медицинског отпада ЖС Стандард 7.0 ( к 7.3; 7.4 ) Учешће одговорног лица у спровођењу политике управљања медицинског отпада ЖС Стандард 14.0 ( к 14.1; 14.2 ) ) Унапредити план у случају настанка масовних несрећа и акцидентним ситуацијама у Доследна примена спровођења политике управљања медицинског отпада. Усаглашен план у случају масовних несрећа са Наставак пословнотехничке сарадње са Установом која се бави управљањем медицинског отпадом и одређено одговорно лице за управљање медицинским отпадом Донета одговарајућа Акта у вези са масовним несрећама и дефинисано учешће наше установе у њима 8

9 скласу са Позитивним прописима Позитивним прописима. 23 ЖС Стандард 15.0 ( к 15.1; 15.2 ) Провера плана у случају масовних несрећа Едукован кадар Извршена едукација кадра у случају масовних несрећа ЖС Стандар 20.0 ( к 20.1; 20.8; ) Стерилизаторе одвијити од зоне обраде ЖС Стандард 22.0 ( к 22.1; 22.2; 22.3 ) Безбедно руковање опремом, матерјалом уређајима и простором Стерилизатори одвојени од зоне обраде. Евидентирано одржавање апарата и уређаја. Сви стерилизатори одвојени од зоне обраде сем где грађевински непостоји други простор. Уведене у примену листе сервиса и поправке апарата ЉР Стандард 3.0 ( к 3.1; 3.4; 3.5; ) Вршити процену рада свих заполених једном годишње ЉР Стандард 4.0 ( к 4.4; 4.6; ) Едукација запослених Обављена процена рада запослених и убележена у радни досије Запосленима је омогућена неопходна едукација. Извршена процена рада свих запослених Кроз план о едукацији свим запосленим је омугућена едукација 28 ЉР Стандард 7.0 ( к 7.3; ) Урађена анкета и нализа исте Спроведена анкета о задовољству запослених и корисника 9

10 Спроводити истраживање задовољства корисника и запослених у здравственој установи УИ Стандар 1.0 ( к 1.1; 13; ) Водити медицинску документацију на законом предвиђен начин УИ Стандард 2.0 ( к 2.2; 2.3; 2,4, ) Пратити показатеље квалитета рада и безбедност пацијента УИ Стандард 3.0 ( к 3.1; 3.2; 3.3; ) Именовати лице за давање информација од јавног значаја РУ Стандард 4.0 ( к 4.2; 4.3; 4.4; ) Унапредити План управљања ризиком Документација се води у складу са законом Извештајне табеле Записници са састанака Именовано лице за давање информација од јавног значаја Унапређен план управљања ризиком Документација се води у складу са прописаним Законом Формирана нова Комисија за квалитет, примењује се Пословник о раду Комисије за унапређење квалитета, подаци о квалитету се прикупљају, анализирају на састанцима Комисије где се воде записници Није именовано лице за давање информација од јавног значаја Донет је Акт о процени ризика кроз који је унапређен план управљања ризиком Неспремност стручног кадра да преузме одговорност за ту врсту посла 33 РУ Стандард 5.0 ( к 5.3; 5.4; ) Наставити праћење бележења и анализирања нежељених догађаја Праћење и анализирање нежељених догађаја Нежељени догађаји се евидентирају, прате и анализирају према процедури 10

11 34 РУ Стандард 7.0 ( к 7.1; 7.3; 7.4; 7.5; ) Унапредити праћење ефикасности рада запослених Прати се ефикасност рада запослених кроз пружене услуге Ефикасност запослених се прати по кварталима кроз капитационе табеле 35 РУ Стандард 9.0 ( к 9.1 ) Спровести едукацију запослених у вези права пацијената Боља комуникација са корисницима услуга Спроведена едукација запослених на тему о правима пацијента, одржан састанак са заштитником пацијентових права, сачињени записници Извештај урадили: Датум ВД Директор ВМС ГОРДАНА ШАРАЦ године ДР МИРЈАНА КРЧЕВИНАЦ спец. опште медицине и здравственог менаџмента 11

12 ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: СУМАРНИ ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА 2015 ГОДИНУ Назив здравствене установe Назив здравствене установе у саставу Дом здравља Краљево Краљево Табела 6а. Сумарни извештај о активностима Комисије за унапређење квалитета рада здравствене установе Р.бр. Домени квалитета рада Резултат Да ли је Комисија донела годишњи програм провере квалитета стручног рада у здравственој установи? 1 2 Да ли је Комисија донела интегрисани план сталног унапређења квалитета рада здравствене 1 установе? 3 Да ли постоје извештаји (записници) о раду Комисије? 1 4 Да ли су извештаји (записници) о раду Комисије доступни осталим запосленима? 1 5 Да ли Комисија годишње подноси извештај о остваривању плана унапређења квалитета рада 1 директору и управном одбору здравствене установе? 6 Број одржаних састанака Комисије 4 7 Број спроведених ванредних провера квалитета стручног рада 1 8 Број поднетих приговора пацијената 6 9 Број мандатних казни наплаћених због непоштовања Закона о изложености становништва 0 дуванском диму 10 Да ли постоји ажурирана интернет презентација здравствене установе? 1 Здравствена установа је на видна места у свим радним објектима истакла: 11 Обавештење о врсти здравствених услуга које се пацијенту као осигуранику обезбеђују из 1 средстава обавезног здравственог осигурања, а које су делатност здравствене установе Обавештење о здравственим услугама које се не обезбеђују на терет обавезног здравственог 1 12 осигурања, а у складу са актом којим се уређује садржај, обим и стандард права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања 13 Обавештење о видовима и износу учешћа осигураних лица у трошковима здравствене заштите, 1 као и ослобађање од плаћања учешћа 14 Ценовник здравствених услуга које се не обезбеђују из средстава обавезног здравственог 1 осигурања, а које пацијенти плаћају из својих средстава 15 Кутију/књигу за примедбе и жалбе пацијената 1 16 Име и презиме, односно број канцеларије и радно врeме, особе задужене за вођење поступка 1 притужби и жалби пацијената (заштитника пацијентових права) Истраживање задовољства корисника услугама здравствене службе: 17 Обављено истраживање задовољства корисника услугама здравствене службе 1 18 Урађена анализа резултата истраживања о задовољству корисника услугама здравствене службе 1 Истраживање задовољства запослених у здравственој установи: 19 Обављено истраживање задовољства запослених у здравственој установи 1 20 Урађена анализа резултата истраживања о задовољству запослених у здравственој установи 1 Које сте остале активности предузели на сталном унапређењу квалитета здравствене заштите? (молимо опишите): Повећана доступност здравствене заштите деце и жена на удаљеном терену Ушће посетама лекара два пута месечно. Такође уговором о пословно техничкој сарадњи истом становништву су омогућени прегледи интернисте и неуролога два пута месечно. Успостављен рад саветовалишта за дијабетичаре и нутриционисте. Уведене две нове процедуре у процес рада и урађена је и ревизија две процедуре. 12

13 Примедбе и предлози за стално унапређење квалитета рада: Табела 6б. Остварени резултати у односу на Интегрисани план сталног унапређења квалитета рада здравствене установе Р.бр. Домен унапређења Планирано Остварено Број унапређених показатеља квалитета здравствене заштите (без показатеља безбедности пацијената) у односу на План, за период извештавања Број унапређених показатеља безбедности пацијената у односу на План, за 0 0 период извештавања 3 Број унапређених аспеката задовољства корисника у односу на План, за период 3 3 извештавања 4 Број унапређених аспеката задовољства запослених у односу на План, за период 2 0 извештавања 5 Број спроведених препорука и мера из последњег Извештаја о редовној спољној 4 3 провери квалитета стручног рада 6 Број спроведених препорука и мера из последњег Извештаја о унутрашњој 3 3 провери квалитета стручног рада 7 Број спроведених препорука из Завршног извештаја Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Комисија за унапређење квалитета: Др Мирослав Даничић спец. опште медицине председник комисије Др Милена Радовановић спец. опште медицине члан Славица Радојевић струковна мед. сестра члан Мирјана Јовичић мед. сестра члан Владимир Чибуковац дипл. инг. информатике члан Директор Датум мсц др Мирјана Крчевинац спец.опште медицине и здравственог менаџмента 13

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО

ФИЛИЈАЛА РЗЗО:  ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: _Крагујевац ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА I-XII 2017. ГОДИНЕ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

Microsoft Word - IPUKSpojen.doc

Microsoft Word - IPUKSpojen.doc ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ШАБАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ 1 XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ 2018 2019. 9.1. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ 9. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРОГРАМИ 9.1.1. Заједничке активности Р. бр. АКТИВНОСТ РОК

Више

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc Апотека Београд, Бојанска 16/4, Београд (заглавље корисника јавних средстава) ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ РЕВИЗИЈАМА И АКТИВНОСТИМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИ ДЕО за 2012. годину 1 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице, на седници одржаној дана године је донео О

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице, на седници одржаној дана године је донео О УСВАЈА се I измена и допуна Плана набавки Здравственог центра Ужице за 2016.годину и то: У делу Услуге додаје се позиција 2.21 Поправка магнетне резонанце 1,5 Т HDxT у Општој болници Ужице. Процењена вредност

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

Република Србија Београд, године А-73-14/2019 Извештај о шестој редовној посети за Дом здравља Савски венац 1

Република Србија Београд, године А-73-14/2019 Извештај о шестој редовној посети за Дом здравља Савски венац 1 Република Србија Београд, 22.01.2019. године А-73-14/2019 Извештај о шестој редовној посети за Дом здравља Савски венац 1 2 Садржај 1. Увод... 4 2. Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2009. ДО 2012. ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом у Републици Србији за период од 2009. до 2012. године ( Службени

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Microsoft Word - Uputstvo

Microsoft Word - Uputstvo Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ 2007.

Више

Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: 14.12.2018.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 46.Закона о локалној

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

______________________ sudu u ___________________

______________________ sudu u ___________________ На основу члана 14. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (даље: Закон), Школски одбор наседници одржаној дана 30.03.2018. години доноси ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Microsoft Word - SALTERI IZVESTAJ docx

Microsoft Word - SALTERI IZVESTAJ docx ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ПРАЋЕЊА РАДА ШАЛТЕРСКИХ СЛУЖБИ РФЗО Период 1. октобар- 31. октобар 2015.године Увод Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту Републички фонд) у циљу сталног унапређења

Више

Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА

Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА ''СМЕДЕРЕВО'' СМЕДЕРЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Смедерево,

Више

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспек

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспек Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспекцијске послове Градске управе Града Пожаревца грађевинска

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

ProraĊunski kalendar Općine Goražde za 2009

ProraĊunski kalendar Općine Goražde za 2009 Budžetski kalendar Općine Goražde za 2011. godinu Budžetski kalendar je vremenski raspored i potrebnih za pripremu, planiranje, usvajanje, izvršenje i monitoring proračuna. Kalendar utvrďuje raspored i

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode] PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSNOVNE METODE RADA MEDICINSKE SESTRE U PZZ Proces zdravstvene nege, timski metod, dispanzerski, epidemiološki, socijalno-medicinski, statističko-informacioni i zdravstveno

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 616), у члану 5. став 1. речи: Управе за заједничке послове републичких

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

Zaposleni 2015

Zaposleni 2015 АНАЛИЗА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ПИРОТСКОГ ОКРУГА У 2015.ГОДИНИ Март, 2016.г У циљу сталног унапређења квалитета здравствене заштите, а на основу Правилника

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Број: 05/ /14 Сарајево, године И З В Ј Е Ш Т А Ј о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као

Број: 05/ /14 Сарајево, године И З В Ј Е Ш Т А Ј о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као Број: 05/1-50-13-312-3-4/14 Сарајево, 23. 04. 2014. године И З В Ј Е Ш Т А Ј о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине

Више

FАQ – Гараже и паркиралишта

FАQ – Гараже и паркиралишта FАQ Гараже и паркиралишта FAQ Гараже и паркиралишта 1. На који начин се плаћа паркирање у гаражама или на посебним паркиралиштима? Плаћање се врши готовином, платним картицама или дебитним паркинг картицама.

Више

ОПШТИНА ПРИБОЈ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Предмет: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ И

ОПШТИНА ПРИБОЈ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Предмет: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ И ОПШТИНА ПРИБОЈ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Предмет: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017.ГОДИНУ

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2013. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Дејан Тобџић – Извештај са инжењерске праксе

Дејан Тобџић – Извештај са инжењерске праксе ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ ИЗВЕШТАЈ СА ИНЖЕЊЕРСКЕ ПРАКСЕ Студент: Ментор: Коментор: Дејан Тобџић ЗП 38/13 Саша Спаић Ивица Јевтимијевић Нови Сад, Бечеј, Мај 2016. 1 Садржај 1.

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс:

г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-там: РЦЈЗ С@ ГЈ20.ГЗ ПИБ бр. 101288707 мат.

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по Број: 110-406/19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла 2019. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Slide 1

Slide 1 Република Србија Државна ревизорска институција ЕФЕКТИ РЕВИЗИЈА СВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ Београд, 2012. године РАЗВОЈ РЕВИЗИЈЕ СВРСИСХОДНОСТИ 2013. успостављена ревизија сврсисходности

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ Цара Душана бр Лопаре Тел/Факс:055/ е-mail: 31. мај год

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ Цара Душана бр Лопаре Тел/Факс:055/ е-mail: 31. мај год СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ Цара Душана бр. 143. Тел/Факс:055/650-304 е-mail: lopareso@teol.net 31. мај. 2018. године Л О П А Р Е БРОЈ 5/18 Жиро-рачун: ''Павловић Интернационал

Више

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi PRAVILNIK o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka Sarajevo, novembar 2008. godine Na osnovu člana 15.2 stav (1) Izbornog zakona Bosne i

Више

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017.

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017. ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус 06-09) Јагодина, 07. Други циклус плана интегритета 06-09 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Више

Број: 01/ /18 Сарајево, ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ И ЦАРИНЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ Сарајево,

Број: 01/ /18 Сарајево, ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ И ЦАРИНЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ Сарајево, Број: 01/3-50-3-3-23/18 Сарајево, 07. 03. 2018. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ И ЦАРИНЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ Сарајево, јануар 2018. године Трг БиХ 1, 71000 Сарајево/ Trg

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

MASCC PRIRUČNIK ZA EDUKACIJU PACIJENATA KOJI PRIMAJU ORALNE ANTINEOPLASTIČNE LEKOVE

MASCC PRIRUČNIK ZA EDUKACIJU PACIJENATA KOJI PRIMAJU ORALNE ANTINEOPLASTIČNE LEKOVE MASCC PRIRUČNIK ZA EDUKACIJU PACIJENATA KOJI PRIMAJU ORALNE ANTINEOPLASTIČNE LEKOVE Ovaj priručnik je pripremljen da pomogne zdravstvenim radnicima u proceni i edukaciji pacijenata koji uzimaju oralne

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана Акт је ступио на снагу 15.03.2018. године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од 13.04.2018. године. На основу члана 499. став 4. и члана 518. став 3. тачка 1) Закона о извршењу и обезбеђењу

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Microsoft Word Resenje GV - Izvestaj ZZZ radnika 2011.doc

Microsoft Word Resenje GV - Izvestaj ZZZ radnika 2011.doc На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Srednjoškolskog doma.doc

Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Srednjoškolskog doma.doc Средњошколски дом у Новом Саду Дел.бр: 01-896 Датум: 03.12.2015. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У СРЕДЊОШКОЛСКОМ ДОМУ Нови Сад, децембар 2015. 1 На основу члана 16. став 1. Закона о заштити

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више