NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU ("Službeni list Crne Gore", br. 39/18 od , 18/19 od ) I. OSNOVNE ODREDBE P

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU ("Službeni list Crne Gore", br. 39/18 od , 18/19 od ) I. OSNOVNE ODREDBE P"

Транскрипт

1 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU ("Službeni list Crne Gore", br. 39/18 od , 18/19 od ) I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom odlukom se uređuju vrste podataka i informacija (u daljem tekstu: podaci) koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore za potrebe vođenja Kreditnog registra, način i rokovi za dostavljanje tih podataka i uslovi i način korišćenja podataka iz Kreditnog registra. Kreditni registar Član 2 Kreditni registar je jedinstvena i standardizovana elektronska baza podataka o zaduženjima prema obveznicima izvještavanja iz člana 3 ove odluke (u daljem tekstu: zaduženja), koji vodi Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka). Podaci se u Kreditnom registru vode po vrstama zaduženja. Podaci iz Kreditnog registra su tajni i mogu se davati na korišćenje samo pod uslovima i na način utvrđen ovom odlukom. II. OBVEZNICI IZVJEŠTAVANJA Obveznici izvještavanja Član 3 Obveznici dostavljanja podataka za potrebe vođenja Kreditnog registra (u daljem tekstu: obveznici izvještavanja) su: 1) banke i filijale stranih banaka koje imaju dozvolu, odnosno odobrenje za rad koje je izdala Centralna banka; 1a) banke nad kojima je otvoren stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije; 2) druga privredna društva čije poslovanje kontroliše Centralna banka, i to: - lizing društva, - faktoring društva, - društva za otkup potraživanja, - mikrokreditne finansijske institucije, - kreditno-garantni fondovi, - Investiciono-razvojni fond Crne Gore, - platne institucije. Obveznici izvještavanja su i privredna društva i drugi subjekti sa kojima Centralna banka zaključi poseban ugovor o dostavljanju podataka za potrebe Kreditnog registra, kojim se utvrđuju: 1) podaci koji se dostavljaju Centralnoj banci za potrebe Kreditnog registra; 2) način i rokovi za dostavljanje podataka za Kreditni registar; 3) vrsta i način korišćenja podataka iz Kreditnog registra i visina naknade za korišćenje tih podataka; 4) ostala prava i obaveze ugovornih strana. Obveznik izvještavanja iz stava 1 tačka 1a ovog člana izvještava Centralnu banku u skladu sa ovom odlukom do prestanka zaduženja koja su predmet izvještavanja ili do zaključenja postupka stečaja, odnosno likvidacije. 1

2 III. DOSTAVLJANJE PODATAKA ZA POTREBE VOĐENJA KREDITNOG REGISTRA Vrste podataka o zaduženjima Član 4 Za potrebe vođenja Kreditnog registra Centralnoj banci se dostavljaju podaci o: 1) zaduženosti dužnika prema obveznicima izvještavanja po osnovu: - kredita, - finansijskog lizinga, - faktoringa, - otkupa potraživanja, - kreditnih kartica, - minusnih salda po tekućim računima; 2) potencijalnim obavezama prema obvezniku izvještavanja po osnovu kreditno-garantnih poslova, drugih izdatih garancija, akreditiva i drugih vanbilansnih stavki iz kojih može nastati obaveza prema obvezniku izvještavanja; 3) potencijalnim obavezama jemaca/žiranata/sudužnika i drugih davalaca sredstava obezbjeđenja (u daljem tekstu: kolateral) za zaduženja; 4) zaduženjima o kojima se dostavljaju podaci u skladu sa ugovorima iz člana 3 stav 2 ove odluke; 5) ostalim potraživanjima po kojima postoji izloženost riziku. Period izvještavanja o pojedinačnim zaduženjima Član 5 Podatke o pojedinačnom zaduženju, uključujući i podatke o potencijalnim obavezama po osnovu žiriranja/jemstva /sudužništva obveznici izvještavanja dostavljaju Centralnoj banci do trenutka prestanka potraživanja po tom zaduženju. U smislu stava 1 ovog člana, smatra se da je potraživanje po zaduženju prestalo da postoji ako je dug u cjelosti izmiren, ili dug nije izmiren u cjelosti ali je obveznik izvještavanja okončao postupak naplate potraživanja. Izuzetno od stava 1 ovog člana, podatke o dužniku po zaduženju koji su u skladu sa propisima Centralne banke klasifikovali u klasifikacionu grupu "E", obveznici izvještavanja dostavljaju Centralnoj banci i nakon prestanka potraživanja, i to do isteka roka od tri godine od dana kada je potraživanje po tom zaduženju prestalo da postoji. Način i rokovi za dostavljanje podataka Član 6 Obveznici izvještavanja dostavljaju Centralnoj banci podatke za vođenje Kreditnog registra korišćenjem sljedećih obrazaca: 1) za stanje ukupnih zaduženja - Obrazac KR; 2) za novoodobrena zaduženja - Obrazac KRN; 3) o plaćanjima po zaduženjima - Obrazac KRP. Izuzetno od stava 1 ovog člana, obveznici izvještavanja iz člana 3 stav 1 tačka 1a ove odluke dostavljaju samo podatke o stanju ukupnih zaduženja na Obrascu KR. Obrasci KR, KRN i KRP daju se u prilogu ove odluke i čine njen sastavni dio. Podatke iz stava 1 ovog člana obveznici izvještavanja su dužni da dostavljaju Centralnoj banci u sljedećim rokovima: 1) podatke na Obrascu KR jednom mjesečno, i to najkasnije u roku od 10 dana od isteka mjeseca na koji se ti izvještaji odnose; 2) podatke na Obrascu KRN najkasnije narednog dana od dana zaključenja ugovora, odnosno drugog pravnog posla, o novoodobrenom zaduženju; 3) podatke na Obrascu KRP najkasnije narednog dana od dana kada je izvršeno plaćanje po zaduženju. Podatke iz stava 1 ovog člana obveznici izvještavanja dužni su da dostavljaju prema tehničkoj specifikaciji koju utvrđuje Centralna banka i dostavlja obveznicima izvještavanja. 2

3 Ovlašćena lica za dostavljanje podataka Član 7 Obveznici izvještavanja su dužni da dostave prijavu lica ovlašćenih za dostavljanje podataka u Kreditni registar, na Obrascu KR-PL koji se daje u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio. Ažuriranje podataka Član 8 Centralna banka ažurira podatke u Kreditnom registru podacima koje dostave obveznici izvještavanja, najkasnije narednog dana od dana prijema podataka od obveznika izvještavanja. Odgovornost za tačnost podataka Član 9 Obveznici izvještavanja su dužni da dostavljaju tačne podatke za potrebe vođenja Kreditnog registra i odgovorni su za njihovu tačnost. Centralna banka je odgovorna za istovjetnost podataka u Kreditnom registru sa podacima koje su dostavili obveznici izvještavanja. IV. SADRŽINA KREDITNOG REGISTRA Baza podataka Član 10 Na osnovu podataka dostavljenih u skladu sa ovom odlukom, u Kreditnom registru se formira baza podataka o zaduženjima pojedinih lica, koja obuhvata: 1) identifikacione podatke o dužnicima, kao i podatke o žirantima/jemcima/sudužnicima (MB/JMB, naziv/ime i prezime, adresa sjedišta/prebivališta, opština, država, djelatnost i dr.); 2) podatke o stanju na kraju svakog mjeseca po pojedinačnom zaduženju po svim osnovima iz člana 4 ove odluke (broj ugovora odnosno drugog pravnog posla, broj partije, vrsta zaduženja, konto zaduženja, datum zaključenja ugovora ili drugog pravnog posla, sektorska pripadnost, namjena zaduženja, ugovoreni iznos, valuta, datum realizacije, realizovani iznos, nedospjela glavnica, način otplate, ugovorena rata, datum dospijeća prve rate, datum dospijeća posljednje rate, nominalna kamatna stopa, efektivna kamatna stopa, vrsta kamate, index kamate, lizing naknada, saglasnost dužnika i ostalo); 3) podatke o urednosti vraćanja zaduženja (status, datum nastanka spora, dani kašnjenja, dospjela neplaćena glavnica, dospjela neplaćena kamata, plaćena glavnica, plaćena kamata, iznos rezervacija, klasifikacija duga); 4) podatke o kolateralu datom od strane dužnika (novčani depozit, zaloga na hartijama od vrijednosti, ostala zaloga, fiducija, hipoteka, mjenica, administrativna zabrana i dr.), kao i podatke o kolateralu koji su dala treća lica (žiranti/jemci/sudužnici i dr.); 5) podatke o novoodobrenim zaduženjima u tekućem mjesecu; 6) podatke o izvršenim plaćanjima po zaduženjima u tekućem mjesecu; 7) ostale podatke dobijene raščlanjivanjem pojedinih pozicija iz obrasca KR, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz člana 6 stav 4 ove odluke. Za potrebe Kreditnog registra podaci o urednosti vraćanja zaduženja iz stava 1 tačka 3 ovog člana koji se odnose na klasifikaciju duga iskazuju se oznakama klasifikacione grupe, odnosno podgrupe, kojoj taj dug pripada ("A", "B1", "B2" "C1" "C2" "D" i "E"), koje obveznici izvještavanja utvrđuju na sljedeći način: 1) obveznici izvještavanja iz člana 3 stav 1 tačka 1 i tačka 2 al. 1 do 6 ove odluke - primjenom kriterijuma za klasifikaciju aktive utvrđenih propisom Centralne banke kojim se uređuju minimalni standardi za upravljanje kreditnim rizikom u tim obveznicima izvještavanja; 2) obveznici izvještavanja iz člana 3 stav 1 tačka 1a ove odluke - primjenom kriterijuma kašnjenja u otplati kredita utvrđenih za banke propisom Centralne banke kojim se uređuju minimalni standardi za upravljanje kreditnim rizikom u bankama; 3) obveznici izvještavanja iz člana 3 stav 2 ove odluke - primjenom kriterijuma utvrđenih ugovorom o dostavljanju podataka za potrebe Kreditnog registra. 3

4 V. KORIŠĆENJE PODATAKA IZ KREDITNOG REGISTRA Korisnici podataka iz kreditnog registra Član 11 Podaci iz Kreditnog registra mogu se učiniti dostupnim: 1) obveznicima izvještavanja iz člana 3 stav 1 ove odluke, ako ispunjavaju uslove iz člana 12 ove odluke i ako imaju pisanu saglasnost dužnika da mogu pristupiti podacima iz Kreditnog registra koji se odnose na tog dužnika, datu na Obrascu KR-SK koji se daje u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio; 2) obveznicima izvještavanja iz člana 3 stav 2 ove odluke, pod uslovima utvrđenim ugovorom; 3) licima o čijim zaduženjima se vode podaci u Kreditnom registru, uključujući i lica koja su jemci/žiranti/sudužnici po zaduženjima, pod uslovima utvrđenim članom 17 ove odluke. Uslovi za pristupanje informacionom sistemu Član 12 Obveznici izvještavanja koji pristupaju informacionom sistemu Centralne banke dužni su da: 1) imaju uspostavljena pravila i procedure neophodne za očuvanje bezbjednosti sistema i tajnosti podataka iz Kreditnog registra; 2) se obavežu na poštovanje Politike bezbjednosti informacija Centralne banke i Pravila bezbjednosti informacija Centralne banke, koje im dostavi Centralna banka; 3) dostave prijavu lica odgovornog za sprovođenje mjera bezbjednosti i zaštite vezano za pristup informacionom sistemu Centralne banke - Kreditni registar, na obrascu KR-MB koji se daje u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio, i 4) dostave podatke o licu ovlašćenom da Centralnoj banci dostavlja zahtjeve za odobravanje pristupa Kreditnom registru za pojedine zaposlene kod obveznika izvještavanja, na obrascu KR-OP koji čini sastavni dio ove odluke. Izuzetno od stava 1 ovog člana, obveznici izvještavanja koji pristupe informacionom sistemu Centralne banke, a ne namjeravaju da koriste podatke iz Kreditnog registra, nijesu dužni da ispune uslov iz stava 1 tačka 4 ovog člana. Podaci dostupni obveznicima izvještavanja Član 13 Obvezniku izvještavanja iz člana 3 stav 1 ove odluke dostupni su sljedeci podaci iz Kreditnog registra: 1) identifikacioni podaci o dužnicima (MB/JMB, naziv/ime i prezime, adresa sjedišta/prebivališta, opština, država, djelatnost i dr.); 2) podaci o pravnom poslu sa dužnikom (broj ugovora, odnosno drugog pravnog posla, broj partije); 3) podaci o stanju na kraju svakog mjeseca po pojedinačnom zaduženju po svim osnovima iz člana 4 ove odluke: - vrsta zaduženja, - konto zaduženja, - datum zaključenja ugovora, odnosno drugog pravnog posla, - sektorska pripadnost dužnika, - namjena zaduženja, - ugovoreni iznos, valuta, datum realizacije, realizovani iznos, nedospjela glavnica, način otplate, - ugovorena rata; 4) podaci o dospijeću zaduženja (datum dospijeća prve rate, datum dospijeća posljednje rate); 5) podaci o kamatama (nominalna kamatna stopa, efektivna kamatna stopa, vrsta kamate - fiksna ili varijabilna, index kamate); 6) podaci o urednosti vraćanja zaduženja (status, datum nastanka spora, dani kašnjenja, dospjela neplaćena glavnica, dospjela neplaćena kamata, plaćena glavnica, plaćena kamata, iznos rezervacija, klasifikacija duga u skladu sa propisima Centralne banke i MSFI 9); 7) podaci o kolateralu datom od strane dužnika i njegovoj vrijednosti (novčani depozit, zaloga na hartijama od vrijednosti, ostala zaloga, fiducija, hipoteka, garancija, mjenica, administrativna zabrana i ostalo), 4

5 8) podaci o kolateralu koji su dala treća lica (žiranti/jemci/sudužnici i dr.); 9) podaci o novoodobrenim zaduženjima u tekućem mjesecu; 10) podaci o izvršenim plaćanjima po zaduženjima u tekućem mjesecu; 11) podaci o broju upita u Kreditni registar za dužnika, izvršenih u posljednjoj godini; 12) ostali podaci dobijeni raščlanjivanjem pojedinih pozicija iz obrasca KR, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz člana 6 stav 4 ove odluke. Obvezniku izvještavanja nijesu dostupni identifikacioni podaci o drugom obvezniku izvještavanja kod kojeg dužnik ima zaduženje, podaci o broju ugovora i broju partije za zaduženja kod drugih obveznika izvještavanja i identifikacioni podaci za žirante/jemce/sudužnike po zaduženju kod drugih obveznika izvještavanja. Obvezniku izvještavanja iz člana 3 stav 2 ove odluke mogu se učiniti dostupnim podaci utvrđeni ugovorom. Pored podataka iz stava 1 ovog člana obveznici izvještavanja mogu koristiti i zbirne podatke iz Kreditnog registra kreirane na bazi dostupnih podataka o pojedinačnim zaduženjima, i to: 1) podatke o istoriji zaduženosti dužnika; 2) matrice migracije kredita (za obveznika izvještavanja i za sistem u cjelini); 3) tabele strukture zaduženja na nivou sistema; 4) prosječne ponderisane aktivne kamatne stope (nominalne i efektivne) za privredna društva i preduzetnike, po namjeni, djelatnostima i ročnosti; 5) ostale zbirne podatke koje Centralna banka kreira na bazi raspoloživih podataka iz Kreditnog registra. Podatke iz Kreditnog registra obveznici izvještavanja mogu koristiti samo za svrhe za koje su pribavljeni. Podaci dostupni dužnicima i jemcima/žirantima/sudužnicima Član 14 Licima o čijim se zaduženjima vode podaci u Kreditnom registru mogu se učiniti dostupnim raspoloživi podaci iz Kreditnog registra koji se odnose na zaduženja tih lica kod svih obveznika izvještavanja, uključujući i podatke o zaduženjima na koje se odnosi žiriranje/jemstvo/sudužništvo tog lica. Pristup podacima od strane obveznika izvještavanja Član 15 Pristup podacima iz Kreditnog registra obveznicima izvještavanja Centralna banka obezbjeđuje elektronskim putem svakog dana, osim državnog praznika, u periodu od 10,00 do 22,00 časova. Uskraćivanje prava na pristup podacima Član 16 Centralna banka može obvezniku izvještavanja uskratiti pravo na korišćenje podataka iz Kreditnog registra, privremeno ili trajno, ako: 1) se obveznik izvještavanja ne pridržava uslova za dostavljanje i korišćenje podataka iz Kreditnog registra propisanih ovom odlukom; 2) obveznik izvještavanja ne dostavlja tačne podatke ili ne vrši blagovremeno ažuriranje podataka koje se dostavljaju za potrebe Kreditnog registra; ili 3) obveznik izvještavanja ne plaća naknadu za korišćenje podataka iz Kreditnog registra. Davanje podataka dužnicima i jemcima/žirantima/sudužnicima Član 17 Podatke iz Kreditnog registra licima o čijim se zaduženjima vode podaci u Kreditnom registru i licima koja su jemci/ žiranti/sudužnici po zaduženjima, Centralna banka obezbjeđuje u svojim poslovnim prostorijama posebno određenim za tu namjenu, na osnovu pisanog zahtjeva tih lica. Zahtjev iz stava 1 ovog člana koji podnosi pravno lice ili preduzetnik mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i ovjeren odgovarajućim pečatom, a kada zahtjev podnosi fizičko lice vrši se provjera njegovog ličnog identiteta. Podaci iz Kreditnog registra mogu se dobiti za drugo lice samo ukoliko se uz zahtjev dostavi i ovlašćenje za dobijanje tih podataka izdato od strane lica na koje se ti podaci odnose, a koje mora biti ovjereno u skladu sa propisima. 5

6 Podatke iz stava 1 ovog člana Centralna banka daje podnosiocima zahtjeva u pisanoj formi. Izuzetno od st. 1 do 4 ovog člana, lica iz stava 1 ovog člana mogu ostvariti pristup podacima iz Kreditnog registra i korišćenjem elektronskog servisa, ako posjeduju odgovarajući digitalni sertifikat. Naknada za korišćenje podataka Član 18 Za pružanje usluge davanja podataka iz Kreditnog registra Centralna banka naplaćuje naknadu u visini utvrđenoj propisom kojim se utvrđuje tarifa po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka. Naknadu iz stava 1 ovog člana obveznici izvještavanja su dužni da plaćaju kvartalno, u roku od osam dana od dana prijema fakture ispostavljene od strane Centralne banke. Lica iz člana 17 stav 1 ove odluke dužna su da dokaz o uplati propisane naknade za korišćenje podataka iz Kreditnog registra dostave Centralnoj banci uz zahtjev za dobijanje tih podataka. Ako obveznik izvještavanja, u postupku za odobravanje zaduženja koje je predmet izvještavanja u skladu sa ovom odlukom, naplaćuje drugom učesniku u tom poslu naknadu za korišćenje podataka iz Kreditnog registra, ta naknada ne može biti veća od naknade iz stava 1 ovog člana. VI. PREKRŠAJI Član 19 Novčanom kaznom od eura do eura kazniće se za prekršaj privredno društvo-obveznik izvještavanja iz čl. 3 i 20 ove odluke, ako: 1) podatke za vođenje Kreditnog registra ne dostavi Centralnoj banci u propisanom roku (član 6 stav 4); 2) Centralnoj banci dostavi netačne podatke za potrebe Kreditnog registra (član 9 stav 1). Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice obveznika izvještavanja novčanom kaznom od 500 eura do eura. VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Posebni obveznici izvještavanja Član 20 Privredna društva koja, po stanju na dan godine, imaju ukupna potraživanja veća od ,00 eura, nastala pružanjem usluga finansijskog lizinga, faktoringa ili otkupa potraživanja u smislu Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima ("Službeni list Crne Gore", br. 73/17) - (u daljem tekstu: Zakon), a koja u roku propisanim Zakonom ne podnesu Centralnoj banci zahtjev za izdavanje dozvole za rad ili im taj zahtjev bude odbijen, dužni su da podatke o ovim poslovima zaključenim prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za rad ili prije prijema rješenja o odbijanju zahtjeva, pa do njihovog okončanja, dostavljaju Centralnoj banci u skladu sa ovom odlukom. U vezi sa dostavljanjem podataka za potrebe vođenja Kreditnog registra i korišćenjem podataka iz Kreditnog registra, na obveznike izvještavanja iz stava 1 ovog člana primjenjuju se odredbe ove odluke koje se primjenjuju na obveznike izvještavanja iz člana 3 stav 1 tačka 1a ove odluke. Dostavljanje tehničke dokumentacije Član 21 Centralna banka će obveznicima izvještavanja iz člana 3 stav 1 i člana 20 ove odluke dostaviti tehničku specifikaciju iz člana 6 stav 4 ove odluke i instrukcije za dostavljanje izvještaja u odgovarajućem formatu, u sljedećim rokovima: 1) bankama, mikrokreditnim finansijskim institucijama i Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke; 2) obveznicima izvještavanja iz člana 3 stav 1 tač. 2 ove odluke, koji u skladu sa Zakonom dobiju dozvolu za rad, u roku od osam dana od dana donošenja rješenja o izdavanju dozvole za rad; 3) obveznicima iz člana 20 ove odluke koji u Zakonom propisanom roku: - ne podnesu zahtjev za izdavanje dozvole za rad, u roku od osam dana od isteka tog roka; 6

7 - podnesu zahtjev za izdavanje dozvole za rad, a zahtjev bude odbijen, u roku od osam dana od dana donošenja rješenja o odbijanja izdavanja dozvole za rad. Centralna banka će obveznicima izvještavanja iz stava 1 tačka 2 ovog člana, u roku od osam dana od dana donošenja rješenja o izdavanju dozvole za rad, dostaviti i izvod iz dokumenta Centralne banke iz člana 12 tačka 2 ove odluke. Izvještavanje Član 22 Obveznici izvještavanja iz člana 3 stav 1 tačka 2 ove odluke, osim mikrokreditnih finansijskih institucija i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, otpočeće sa dostavljanjem podataka u skladu sa ovom odlukom najkasnije u roku od 60 dana od dana dobijanja dozvole za rad, ali ne prije početka primjene ove odluke. Obveznici izvještavanja iz člana 20 ove odluke otpočeće sa dostavljanjem podataka u skladu sa ovom odlukom, u sljedećim rokovima: 1) obveznici koji u Zakonom propisanom roku nijesu podnijeli zahtjev za izdavanja dozvole za rad, najkasnije u roku od 60 dana od isteka tog roka, ali ne prije početka primjene ove odluke; 2) obveznici koji su u Zakonom propisanom roku podnijeli zahtjev za izdavanje dozvole za rad, ali im je zahtjev odbijen, najkasnije u roku od 60 dana od dana donošenja rješenja o odbijanju zahtjeva, ali ne prije početka primjene ove odluke. Prestanak važenja drugih propisa Član 23 Danom početka primjene ove odluke prestaje da važi Odluka o kreditnom registru ("Službeni list CG", br. 27/11 i 64/12) i član 23 Odluke o izvještajima koji banke dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list CG", br. 64/12 i 83/17). Stupanje na snagu propisa Član 24 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore". SAVJET CENTRALNE BANKE CRNE GORE 7

8 Naziv obveznika izvještavanja/ matični broj Obrazac - KR IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJIMA Identifikacioni podaci o dužniku Podaci o potraživanjima obveznika izvještavanja Analitički konto Matični broj dužnika Naziv ili ime dužnika Adresa dužnika Osnov potraživanja Šifra djelatnosti Broj ugovora,odnosno drugog pravnog posla Odobreni iznos potrazivanja Valuta odobrenja Datum odobrenja Datum dospjeća I rate Iznos plaćene glavnice u mjesecu izvjestravanja Iznos plaćene kamate u mjesecu izvjestavanja Datum dospijeća poslednje rate Datum plaćanja poslednje rate Ostatak potraživanja po glavnici Dospjela a neplaćena glavnica Dospjela a neplaćena kamata Namjena zaduženja Način otplate Broj dana kašnjenja Izdvojene rezerve Klasifikacija potrazivanja Vrsta kolaterala Vrijednost kolaterala (stvarna i procijenjena) Žiranti (Naziv i MB ili JMBG) Garanti / jemci /sudužnic (naziv i identifikacioni broj) Instrumenti obezbjedjenja garanta / jemca/sudužnika Status potraživanja Nominalna kamatna stopa (godišnja) Varijabilnost kamate Indeks kamate Efektivna kamatna stopa (godišnja) Saglasnost dužnika za korišćenje podataka Ostalo NAPOMENA: Obrazac je zajednički za sve obveznike izvještavanja i popunjava se elektronski. Unose se podaci po stanju na kraju mjeseca za svako pojedinačno potraživanje. U kolonu 4 (osnov potraživanja) unosi se odgovarajući osnov iz člana 4 Odluke (kredit, finansijski lizing, faktoring i dr.). Obveznici izvještavanja popunjavaju kolone iz obrasca koje su za njih relevantne, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz člana 6 stav 4 Odluke. Ime i prezime ovlašćenog lica Elektronski potpis ovlašćenog lica

9 Naziv obveznika izvještavanja/ matični broj Obrazac - KRN IZVJEŠTAJ O NOVOODOBRENIM ZADUŽENJIMA Analitički konto Identifikacioni podaci o dužniku Matični broj dužnika Naziv ili ime dužnika Adresa dužnika Osnov potraživanja Šifra djelatnosti Broj ugovora, odnosno drugog pravnog posla Odobreni iznos potrazivanja Valuta odobrenja Datum odobrenja Datum dospjeća I rate Iznos plaćene glavnice u mjesecu izvjestravanja znos plaćene kamate u mjesec izvjestavanja Datum dospijeća poslednje rate Podaci o potraživanjima obveznika izvještavanja Datum plaćanja poslednje rate Ostatak potraživanja po glavnic Dospjela a neplaćena glavnica Dospjela a neplaćena kamata Namjena zaduženja Način otplate Broj dana kašnjenja Izdvojene rezerve Klasifikacija potrazivanja Vrsta kolaterala Vrijednost kolaterala (stvarna i procijenjena) Žiranti (Naziv i MB ili JMBG) Garanti / jemci (Naziv i identifikacioni broj) Instrumenti obezbjedjenja garanta / jemca Status potraživanja Nominalna kamatna stopa (godišnja) Varijabilnost kamate Indeks kamate Efektivna kamatna stopa (godišnja) Saglasnost dužnika za korišćenje podataka Ostalo NAPOMENA: Obrazac je zajednički za sve obveznike izvještavanja iz Odluke i popunjava se elektronski. Unose se podaci o stanju na dan odobrenja zaduženja za svako pojedinačnom novoodobreno zaduženje. U kolonu 4 (osnov potraživanja) unosi se odgovarajući osnov iz člana 4 Odluke (kredit, finansijski lizing, faktoring i dr.). Obveznici izvještavanja popunjavaju kolone iz obrasca koje su za njih relevantne, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz člana 6 stav 4 Odluke. Ime i prezime ovlašćenog lica Elektronski potpis ovlašćenog lica

10 Naziv obveznika izvještavanja/ matični broj Obrazac - KRP IZVJEŠTAJ O PLAĆANJIMA PO ZADUŽENJIMA Identifikacioni podaci o dužniku Analitički konto Matični broj dužnika Naziv ili ime dužnika Adresa dužnika Osnov potraživanja Šifra djelatnosti Broj ugovora Odobreni iznos potrazivanja Valuta odobrenja Datum odobrenja Datum dospjeća I rate Iznos plaćene glavnice u mjesecu izvjestravanja znos plaćene kamate u mjesec izvjestavanja Datum dospijeća poslednje rate Podaci o potraživanjima obveznika izvještavanja Datum plaćanja poslednje rate Ostatak potraživanja po glavnic Dospjela a neplaćena glavnica Dospjela a neplaćena kamata Namjena zaduženja Način otplate Broj dana kašnjenja Izdvojene rezerve Klasifikacija potrazivanja Vrsta kolaterala Vrijednost kolaterala (stvarna i procijenjena) Žiranti (Naziv i MB ili JMBG) Garanti / jemci (Naziv i identifikacioni broj) Instrumenti obezbjedjenja garanta / jemca Status potraživanja Nominalna kamatna stopa (godišnja) Varijabilnost kamate Indeks kamate Efektivna kamatna stopa (godišnja) Saglasnost dužnika za korišćenje podataka Ostalo NAPOMENA: Obrazac je zajednički za sve obveznike izvještavanja i popunjava se elektronski. Unose se podaci o izvršanim plaćanjima dužnika i stanju duga nakon izvršenog plaćanja. Obrazac se popunjava u skladu sa tehničkom specifikacijom iz člana 6 stav 4 Odluke. Obveznici izvještavanja popunjavaju kolone iz obrasca koje su za njih relevantne, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz člana 6 stav 4 Odluke. Ime i prezime ovlašćenog lica Elektronski potpis ovlašćenog lica

11 Obrazac KR-PL Štambilj obveznika izvještavanja PRIJAVA LICA OVLAŠĆENIH ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA I INFORMACIJA U KREDITNI REGISTAR (pun naziv obveznika izvještavanja iz potvrde o registraciji u CRPS) Matični broj obveznika izvještavanja: Za dostavljanje podataka i informacija u Kreditni registar ovlašćena lica obveznika izvještavanja su: 1. Ime i prezime: Broj telefona i telefaksa: adresa: Svojeručan potpis ovlašćenog lica: 2. Ime i prezime: Broj telefona i telefaksa: adresa: Svojeručan potpis ovlašćenog lica: Mjesto i datum: Pečat i potpis ovlašćenog lica

12 Štambilj obveznika izvještavanja Broj saglasnosti Obrazac KR-SK SAGLASNOST DUŽNIKA ZA PRISTUP PODACIMA IZ KREDITNOG REGISTRA daje saglasnost da (naziv i matični broj, odnosno ime i prezime i JMB dužnika) (pun naziv obveznika izvještavanja iz potvrde o registraciji u CRPS) može ostvariti pristup podacima koji se u Kreditnom registru Centralne banke Crne Gore vode na ime. (naziv i matični broj, odnosno ime i prezime i JMB dužnika) Pristup podacima koji su predmet ove saglasnosti obveznik izvještavanja može ostvariti: 1) samo jednom, i to u postupku razmatranja zahtjeva za odobrenje kredita, odnosno drugog zaduženja, ili 2) bez ograničenja, do prestanka ugovornog odnosa sa davaocem saglasnosti. Napomena: zaokružiti izabranu opciju Mjesto i datum: DAVALAC SAGLASNOSTI

13 Obrazac KR - MB Štambilj obveznika izvještavanja PRIJAVA LICA ODGOVORNOG ZA SPROVOĐENJE MJERA BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE VEZANO ZA PRISTUP INFORMACIONOM SISTEMU CENTRALNE BANKE - KREDITNI REGISTAR (pun naziv obveznika izvještavanja iz potvrde o registraciji u CRPS) Matični broj obveznika izvještavanja: Lice odgovorno za sprovođenje mjera bezbjednosti i zaštite vezano za pristup informacionom sistemu Centralne banke - Kreditni registar je: Ime i prezime: Broj telefona i telefaksa: adresa: Svojeručan potpis odgovornog lica: Mjesto i datum: Pečat i potpis ovlašćenog lica

14 Štambilj obveznika izvještavanja Obrazac KR-OP PRIJAVA LICA OVLAŠĆENOG DA CENTRALNOJ BANCI DOSTAVLJA ZAHTJEVE ZA ODOBRAVANJE PRISTUPA KREDITNOM REGISTRU ZA POJEDINE ZAPOSLENE KOD OBVEZNIKA IZVJEŠTAVANJA (pun naziv obveznika izvještavanja iz potvrde o registraciji u CRPS) Matični broj obveznika izvještavanja: Lice ovlašćeno da Centralnoj banci dostavlja zahtjeve za odobravanje pristupa Kreditnom registru za pojedine zaposlene kod ovog obveznika izvještavanja je: Ime i prezime: Broj telefona/ telefaksa: adresa: Svojeručan potpis ovlašćenog lica: Mjesto i datum: Pečat i potpis ovlašćenog lica



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана 20. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Да ли се у обрасцу

Више

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federacije BiH, broj 47/10), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O NAČINU, ROKOVIMA I

Више

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,

Више

Microsoft Word Izmena br. 5.doc

Microsoft Word Izmena br.  5.doc КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број ЈН: 65/61 Датум: 24.10.2016. Измена бр. 5 Поштовани, Јавно предузеће ГРАДСКО СТАМБЕНО, Београд, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке радова Извођење радова на

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 103/2018 у даљем тексту:

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018) Član 1 Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama i pravne

Више

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br

Na osnovu  člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST Odluku o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita ("Službeni list Crne Gore", br. 76/17, 86/17 i 17/19) Član 1 Ovom odlukom se bliže uređuju uslovi,

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N PREDLOG O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, VOLKSBANK A.D. BEOGRAD, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, UNICREDIT

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник Републике

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 10

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 10 ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 103/2018 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Одредбама

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац Телефон/факс: 015342975 Е-mail: office@toplanasabac.rs Шифра делатности: 3530 Матични број: 07335393 ПИБ: 100109250 Број: 01-114/17 Датум: 03.02.2017. ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ ЗА

Више

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc PREGLED KAMATNIH STOPA PO PROIZVODIMA BANKE NAMIJENJENIH FIZIČKIM LICIMA KREDITNI PROIZVODI 1. KAMATNE STOPE ZA NENAMJENSKE KREDITE Naziv proizvoda Nominalna Vrsta Rok otplate ** kamatne (max do) ( već

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore" br

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore (Službeni list Republike Crne Gore br Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ( Službeni list Crne Gore, br. 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj

Више

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 40/10, 46/10 i 06/13) i člana 66 Zakona o platnom prometu ("Službeni list Crne Gore", broj 62/13),

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14 На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др.

Више

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci b

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno   Obrasci b AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj

Више

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br.

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke i korisnika finansijskih usluga - fizičkog lica sa

Више

Zakon o podsticajima u privredi RS

Zakon o podsticajima u privredi RS ZAKON O PODSTICAJIMA U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE 1 ( Službeni glasnik RS, br. 52/19) Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi, korisnici i postupak za ostvarivanje prava na podsticaje za povećanje plata

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број /2019 Дана: године СОКОБАЊА ПР

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број /2019 Дана: године СОКОБАЊА ПР РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број 404-18-7/2019 Дана: 21.01.2019. године СОКОБАЊА ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације за јавну набавку

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

JUBMES BANKA

JUBMES BANKA Šifra: OBR-061 Verzija: 2 Strana: 1/1 Organizaciona jedinica: OPFL 1. OSNOVNI PODACI O ZAHTEVU NAMENA KREDITA IZNOS KREDITA U RSD IZNOS KREDITA U EUR ROK OTPLATE GRACE PERIOD DEPOZIT % EUR UĈEŠĆE % RSD

Више

Uputstvo - COREP

Uputstvo - COREP НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за контролу пословања банака МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ OБРАЗАЦА ПОКГ И ПНО Овом методологијом се детаљно објашњавају елементи и начин израде Извештаја о промени очекиваних кредитних

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8.

Више

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11)

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) I. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom odlukom se propisuju opći

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin  izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О САДРЖИНИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

76.1.1

76.1.1 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 76 14.8.2017. V Задужује се Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске да са корисницима ових станова закључи уговор о закупу у складу са Законом

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Н по т ље п т њ по уђ, Veza o za o javlje i jav i poziv za dostavlja je po uda za kratrkoroč e kredite i overdraft kredite, o raća se sa ol o za dosta

Н по т ље п т њ по уђ, Veza o za o javlje i jav i poziv za dostavlja je po uda za kratrkoroč e kredite i overdraft kredite, o raća se sa ol o za dosta Н по т ље п т њ по уђ, Veza o za o javlje i jav i poziv za dostavlja je po uda za kratrkoroč e kredite i overdraft kredite, o raća se sa ol o za dostavlja je sledećih doku e ata i odgovora a pita ja: -

Више

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU

Више

Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 20

Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 20 Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: 09.05.2011. Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 2011. године С А Д Р Ж А Ј 1. Увод... 3 2. Поступак наплате

Више

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Минис

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Минис На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П

Више

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2014. godine Novi Sad, septembar 2014. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

broj 113.indd

broj 113.indd 21201 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 113 23 Напомена: Уколико подносилац Захтјева наведе нетачне податке о засијаним сјетвеним површинама под меркантилном пшеницом у јесењој сјетви 201 године,

Више

1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4) Bro

1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4) Bro 1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4)218250930003 Broj računa: 1340100000000120 INFORMACIONI LIST o uslovima

Више

Memorandum color za slanje om

Memorandum color za slanje  om INFORMACIJE O USLUZI PROMENE PLATNOG RAČUNA BANKA NAZIV ADRESA Internet adresa Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Trg Slobode 5, Novi Sad www.voban.rs Opšte informacije o usluzi promene računa Kratak opis

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Info listovi korekcija.xlsx

Info listovi korekcija.xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

NEOPHODNA DOKUMENTA ZA PROCENU BONITETA KLIJENTA PRAVNA LICA: 1. Ponuda dobavljača potpisana od strane klijenta 2. Ponuda za finansiranje, potpisom i

NEOPHODNA DOKUMENTA ZA PROCENU BONITETA KLIJENTA PRAVNA LICA: 1. Ponuda dobavljača potpisana od strane klijenta 2. Ponuda za finansiranje, potpisom i NEOPHODNA DOKUMENTA ZA PROCENU BONITETA KLIJENTA PRAVNA LICA: 1. Ponuda dobavljača potpisana od strane klijenta 2. Ponuda za finansiranje, potpisom i pečatom prihvaćena od strane klijenta 3. Zahtev za

Више

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике

Више

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA G

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG   1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA G 1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 11/15 Mjesto i datum Podgorica

Више

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2 Verzija 2 Informacije o usluzi promene platnog računa BANKA NAZIV Komercijalna banka A.D. Beograd ADRESA Svetog Save 14, 11000 Beograd Internet adresa www.kombank.com Opšte informacije o usluzi promene

Више

Terminski_plan_rada

Terminski_plan_rada На основу члана 31. став 1. тачка 2) Статута Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, 10 број 1/1-1 од 14.02.2012. године, Управни одбор Централног регистра, депоа и клиринга хартија

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreskih i carinskih obaveza za izvođenje radova na izgradnji a Bar-Boljare Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 3/2015, 13/2015, 31/2015 i 37/2016.

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 41/09), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину ( Службени гласник РС, број 107/09) и члана 42.

Више

Opšti uslovi finansijske podrške Investiciono- razvojnog Fonda CG AD za 2010

Opšti uslovi finansijske podrške Investiciono- razvojnog Fonda CG AD za 2010 . Investiciono-razvojni fond Crne Gore A.D. 1. 2018 Program kratkoročnog kreditiranja 1. Cilj programa Imajući u vidu potrebu crnogorske privrede za kratkoročnim sredstvima IRF CG A.D. će i u 2018.godini

Више

XXL .xlsx

XXL .xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank Internati

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank Internati Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 19.08.2019. godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb 71000 Sarajevo,

Више

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2013. godine Novi Sad, septembar 2013. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ:132716

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ:132716 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатински пут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Данa: 28.04.2015. Број: 1745/14-7 На основу члана

Више

На основу чл

На основу чл На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2, члана 19. став 1, алинеје 2. и 3. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore"

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Sl. list Crne Gore 930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009, 39/11 od 04.08.2011, 59/11

Више

Pravilnik o pojedinačnoj poreskoj prijavi na teret primaoca prihoda

Pravilnik o pojedinačnoj poreskoj prijavi na teret primaoca prihoda AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N PREDLOG O IZMENAMA ZAKONA O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, NBG BANK MALTA LTD, "AIK BANKA" A.D. NIŠ I UNICREDIT BANK SRBIJA

Више

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: / 1 0 Podgorica, godine Na osnovu člana 40 čl. 109 stav 1, alineja 4 Zakona o elek

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: / 1 0 Podgorica, godine Na osnovu člana 40 čl. 109 stav 1, alineja 4 Zakona o elek Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: 0 2-2 4 3 / 1 0 Podgorica, 28.12.2017.godine Na osnovu člana 40 čl. 109 stav 1, alineja 4 Zakona o elektronskim medijima ("SI. list Crne Gore", br. 46/10,

Више

На основу Одлуке Управног одбора Гаранцијског фонда АП Војводине бр. 01-IV/40-3 од године, Р А С П И С У Ј Е СЕ К О Н К У Р С за одобравањ

На основу Одлуке Управног одбора Гаранцијског фонда АП Војводине бр. 01-IV/40-3 од године, Р А С П И С У Ј Е СЕ К О Н К У Р С за одобравањ На основу Одлуке Управног одбора Гаранцијског фонда АП Војводине бр. 01-IV/40-3 од 14.05.2015. године, Р А С П И С У Ј Е СЕ К О Н К У Р С за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. т

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. т На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA G

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG   1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA G 1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 18/15 Mjesto i datum Podgorica

Више

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 0 3 AUTO KREDITI 03 4 KREDIT

Више

Microsoft Word - NASLOVNA.doc

Microsoft Word - NASLOVNA.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА XLV ТИТЕЛ, 25. ЈАНУАР 2013. ГОДИНЕ БРОЈ 1. 1 На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга («Сл. гласник РС»бр.119/2012), члан 60. а у

Више

Addiko Bank d.d.

Addiko Bank d.d. IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.03.2019. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc Г.бр. 1515 од 18. маја 2004.год., Г.бр. 1968 од 23. јуна 2004. год., Г.бр. 1213 од 11.априла 2005.год., Г.бр. 6259 од 30.априла 2007. год., Г.бр. 13117 од 18. децембра 2007. год. На основу тачке 5. став

Више

ZAHTEV ZA ODOBRENJE KREDITNIH PROIZVODA Zahtev podnosim u svojstvu: Korisnika kreditnog proizvoda Žiranta Solidarnog dužnika OPŠTI PODACI O PODNOSIOCU

ZAHTEV ZA ODOBRENJE KREDITNIH PROIZVODA Zahtev podnosim u svojstvu: Korisnika kreditnog proizvoda Žiranta Solidarnog dužnika OPŠTI PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEV ZA ODOBRENJE KREDITNIH PROIZVO Zahtev podnosim u svojstvu: Korisnika kreditnog proizvoda Žiranta Solidarnog dužnika OPŠTI POCI O PODNOSIOCU ZAHTEVA Ime JMBG ime jednog od roditelja prezime Državljanstvo:

Више

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, ДОДЕЛУ БРОЈА КРОВНЕ

Више

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 2 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 02 3 AUTO KREDITI 03 4

Више

Izmena konkursne dokumentacije za JN br.15-13

Izmena konkursne dokumentacije za JN br.15-13 Број: 10291/7-1 Ниш, 25.10.2013. године. 18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а Тел.: 018/518-500, 518-550; Факс: 018/533-315 www.jugoistok.com ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације, у поступку ЈН

Више

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана Акт је ступио на снагу 15.03.2018. године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од 13.04.2018. године. На основу члана 499. став 4. и члана 518. став 3. тачка 1) Закона о извршењу и обезбеђењу

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član

ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (Sl. list grada Beograda, br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom propisuju se uslovi i način postavljanja

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број: ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, 31000 Ужице (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zavoduzice@mts.rs Датум:11.06.2019. Број: 2882 Предмет: Измена конкурсне документације за јавну

Више

Obrazac PPI-4

Obrazac PPI-4 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА Организациона јединица Образац ППИ-4 ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА 1 1. ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ПОРЕЗА 2 1. Пословно

Више

БРОЈ ПРИЈАВЕ (попуњава Министарство привреде) Образац бр. 1 - Пријава ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ ПРИЈАВНИ ФОРМ

БРОЈ ПРИЈАВЕ (попуњава Министарство привреде) Образац бр. 1 - Пријава ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ ПРИЈАВНИ ФОРМ БРОЈ ПРИЈАВЕ (попуњава Министарство привреде) ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Назив банкелизинг компаније 1 ПРИЈАВА НА ЈАВНИ

Више