Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Kliničkog bolničkog centra Zagreb, donesene na 47. sjednici Sanacijskog vijeća, održanoj 3. lipnja 2015

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Kliničkog bolničkog centra Zagreb, donesene na 47. sjednici Sanacijskog vijeća, održanoj 3. lipnja 2015"

Транскрипт

1 Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Kliničkog bolničkog centra Zagreb, donesene na 47. sjednici Sanacijskog vijeća, održanoj 3. lipnja godine i pribavljene suglasnosti ministra zdravlja od 12. lipnja godine te Statuta Kliničkog bolničkog centra Zagreb donesenog na 35. sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. ožujka godine i pribavljene suglasnosti ministra zdravlja od 8. svibnja godine, usvaja se potpuni tekst Statuta, koji sada glasi: STATUT KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA ZAGREB I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Statutom Kliničkog bolničkog centra Zagreb (u nastavku teksta: KBC Zagreb) uređuje se organizacija, način odlučivanja ravnatelja i Upravnog vijeća, prava i obveze ravnatelja i Upravnog vijeća, način izbora, sastav i rad stručnih kolegija, druga tijela te njihove ovlasti i način odlučivanja, opći akti, javnost rada i profesionalna tajna. Članak 2. KBC Zagreb je pod nazivom Klinički bolnički centar Zagreb, Salata 2, prvi puta upisan u Registru Okružnog privrednog suda u Zagrebu, temeljem Odluke Savjeta ustanove od godine, Rješenjem broj: US-796/66-2 od 11. kolovoza godine. U skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o sudskom registru KBC Zagreb je upisan kao Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Salata 2, u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, 12. studenog godine, Rješenjem Tt-95/116-2 pod MBS: KBC Zagreb je javna ustanova. Članak 3. Vlasnik KBC-a Zagreb je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača ima Vlada Republike Hrvatske. II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST Članak 4. Naziv KBC-a Zagreb glasi: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB. Skraćeni naziv glasi: KBC Zagreb.

2 2 Članak 5. Sjedište KBC-a Zagreb je u Zagrebu, Kišpatićeva 12. KBC Zagreb obavlja slijedeće djelatnosti: Članak 6. - bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika iz djelatnosti abdominalne kirurgije, alergologije i kliničke imunologije, dermatologije i venerologije, dječje i adolescentne psihijatrije, dječje kirurgije, endokrinologije i dijabetologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, gastroenterologije, ginekologije i opstetricije, hematologije, internističke onkologije, kardiologije, kardiotorakalne kirurgije, kliničke farmakologije s toksikologijom, kliničke radiologije, laboratorijske imunologije, maksilofacijalne kirurgije, nefrologije, neurokirurgije, neurologije, nuklearne medicine, oftalmologije i optometrije, onkologije i radioterapije, opće interne medicine, opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, otorinolaringologije, patologije, pedijatrije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, psihijatrije, pulmologije, reumatologije, urologije, vaskularne kirurgije, djelatnosti dentalne medicine, - hitne medicine u objedinjenom hitnom bolničkom prijamu, - anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, - transfuzijsku medicinu, - djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija, - djelatnost uzimanja, presađivanja i razmjenu organa, - djelatnost uzimanja, pohranjivanja i presađivanja tkiva, - zdravstvenu njegu, boravak i prehranu bolesnika, - specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz djelatnosti abdominalne kirurgije, alergologije i kliničke imunologije, dermatologije i venerologije, dječje i adolescentne psihijatrije, dječje kirurgije, endokrinologije i dijabetologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, gastroenterologije, ginekologije i opstetricije, hematologije, internističke onkologije, kardiologije, kardiotorakalne kirurgije, kliničke farmakologije s toksikologijom, kliničke radiologije, laboratorijske imunologije, maksilofacijalne kirurgije, nefrologije, neurokirurgije, neurologije, nuklearne medicine, oftalmologije i optometrije, onkologije i radioterapije, opće interne medicine, opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, otorinolaringologije, patologije, pedijatrije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, psihijatrije, pulmologije, reumatologije, urologije, vaskularne kirurgije, djelatnosti dentalne medicine. - znanstveni i nastavni rad, - bolničke ljekarne, - DDD djelatnost za vlastite potrebe Članak 7. Pečat KBC-a Zagreb je okruglog oblika, a sadrži naziv i sjedište KBC-a Zagreb. Pečat se koristi u pravnom prometu u skladu sa zakonom.

3 3 Štambilj KBC-a Zagreb je četvrtastog oblika, a sadrži naziv i sjedište KBC-a Zagreb. Štambilj se koristi za svakodnevno poslovanje KBC-a Zagreb. Svaki pečat i štambilj ima redni broj. O broju pečata i štambilja, načinu korištenja te osobama koje su odgovorne za uporabu i čuvanje pečata i štambilja odlučuje ravnatelj. Zaštitni znak Kliničkog bolničkog centra su slova KBC plave boje u plavoj kružnici s bijelom podlogom, a u slovu C ucrtan je grb Grada Zagreba. III. PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE Članak 8. KBC Zagreb je pravna osoba upisana u sudski registar. Članak 9. KBC Zagreb posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, ovim Statutom i drugim općim aktima. U zaključivanju ugovora o stjecanju, raspolaganju i otuđivanju nekretnina, KBC Zagreb je obvezan ishoditi suglasnost Vlade Republike Hrvatske, bez obzira na vrijednost nekretnine. U zaključivanju ugovora o stjecanju, raspolaganju i otuđivanju pokretne imovine, KBC Zagreb samostalno istupa u pravnom prometu, ukoliko pojedinačna vrijednost pokretne imovine ne prelazi 2, ,00 kn. U slučajevima kada pojedinačna vrijednost pokretne imovine prelazi 2, ,00 kn za zaključivanje ugovora o stjecanju, raspolaganju i otuđivanju te imovine KBC Zagreb treba pribaviti suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Članak 10. Za obveze preuzete u pravnom prometu KBC Zagreb odgovara cjelokupnom imovinom - potpuna odgovornost. Za obveze KBC-a Zagreb solidarno i neograničeno odgovara Republika Hrvatska. Članak 11. KBC Zagreb zastupa i predstavlja ravnatelj.

4 4 Članak 12. Ravnatelj je ovlašten u okviru djelatnosti KBC-a Zagreb upisane u sudski registar, samostalno zaključivati ugovore do pojedinačne vrijednosti od ,00 kn. Ravnatelj je ovlašten u okviru djelatnosti KBC-a Zagreb upisane u sudski registar, zaključivati ugovore čija pojedinačna vrijednost prelazi ,00 kn i ugovore s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća. Članak 13. Ravnatelj određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije. IV. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA Članak 14. Radi obavljanja djelatnosti u KBC-u Zagreb ustrojavaju se klinike i klinički zavodi temeljem Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove ili dijelovi zdravstvenih ustanova za dodjelu naziva klinika ili klinička ustanova te druge organizacijske jedinice, a sve utvrđeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u KBC-u Zagreb. U KBC-u Zagreb ustrojene su slijedeće jedinice: 1. UPRAVA 2. KLINIKE I KLINIČKI ZAVODI 3. OSTALE USTROJBENE JEDINICE ( Centri, Uredi, Bolnička ljekarna, Prehrana, stručni Sektori i ostalo) Članak 15. Reizborna radna mjesta u KBC-u Zagreb su: - ravnatelj, - zamjenik ravnatelja, - pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo - glavna sestra KBC-a Zagreb, - pomoćnik ravnatelja za financijske poslove, - pomoćnik ravnatelja za kontrolu kvalitete i nadzor, - predstojnici klinika, odnosno kliničkih zavoda, - pročelnici zavoda, centara, kliničkih jedinica, - glavne medicinske sestre klinika i kliničkih zavoda, glavni inženjer medicinske radiologije, glavni inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike i glavni fizioterapeut, - odjelne medicinske sestre, odjelni zdravstveni tehničari, - rukovoditelji službi i voditelji odjela nezdravstvenih ustrojstvenih jedinica. Ravnatelj imenuje i razrješava radnike na reizbornim radnim mjestima, osim zamjenika ravnatelja.

5 5 Zamjenika ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja. Za radna mjesta predstojnika klinika i kliničkih zavoda, pročelnika, voditelja odjela i centara, raspisuje se javni natječaj sukladno posebnim propisima. Radnici koji podliježu reizboru imenuju se na mandatno razdoblje od četiri godine. Po isteku mandata ista osoba može ponovno biti imenovana na isto reizborno radno mjesto, sukladno posebnim propisima. Za ostala reizborna radna mjesta može se raspisati interni natječaj. Članak 16. Uvjeti koje moraju ispunjavati: zamjenik ravnatelja, pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo-glavna sestra KBC-a Zagreb, pomoćnik ravnatelja za financijske poslove, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor te predstojnici klinika i kliničkih zavoda su: Za zamjenika ravnatelja: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, - 5 godina radnog iskustva u struci. Za pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo - glavnu sestru KBC-a Zagreb: - završen diplomski studij sestrinstva, - odobrenje za samostalan rad, - 5 godina radnog iskustva u struci. Za pomoćnika ravnatelja za financijske poslove: - završen ekonomski fakultet, - 5 godina radnog iskustva u struci. Za pomoćnika ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, - edukacija iz područja kvalitete, - 5 godina radnog iskustva u struci. Za predstojnike klinika, odnosno kliničkih zavoda: - završen medicinski, stomatološki ili farmaceutsko-biokemijski fakultet, - fakultetski nastavnik na medicinskom ili stomatološkom ili farmaceutskobiokemijskom fakultetu zavisno od djelatnosti klinike, odnosno kliničkog zavoda, - znanstveno-nastavno zvanje, - odobrenje za samostalan rad, - specijalizacija iz djelatnosti klinike, odnosno kliničkog zavoda, - 5 godina radnog iskustva kao specijalist.

6 6 Kandidati za radna mjesta predstojnika klinika odnosno kliničkih zavoda, uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, prilikom podnošenja ponude na javni natječaj obvezni su priložiti i program rada i razvoja klinike, odnosno kliničkog zavoda za mandatno razdoblje za koje se kandidiraju. Program rada i razvoja treba sadržavati predviđenu dinamiku realizacije. Opis poslova i odgovornost za gore navedena radna mjesta utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta KBC-a Zagreb. Opis poslova, odgovornost i uvjeti za ostala reizborna radna mjesta utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta KBC-a Zagreb. Članak 17. Radnik na reizbornom radnom mjestu može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan. Ravnatelj je dužan razriješiti radnika na reizbornom radnom mjestu i prije isteka mandata za koji je imenovan u sljedećim slučajevima: 1. na osobni zahtjev, 2. ako ne postupa po propisima ili općim aktima KBC-a Zagreb ili neosnovano ne izvršava odluke Upravnog vijeća, ravnatelja ili drugih nadležnih tijela ili postupa protivno njima, 3. ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzroči KBC-u, klinici odnosno kliničkom zavodu štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti KBCa Zagreb, klinike odnosno kliničkog zavoda, a naročito ako je nanesena šteta zdravlju ili je ugrožen život bolesnika, 4. ako se ne pridržava utvrđene financijske politike i financijskih planova KBC-a Zagreb, 5. ako djeluje suprotno poslovnim i profesionalnim interesima KBC-a Zagreb. V. TIJELA KBC-a ZAGREB 1. Upravno vijeće Članak 18. Upravno vijeće upravlja KBC-om Zagreb i nadzire rad Uprave.

7 7 Članak 19. Upravno vijeće ima pet članova. Upravno vijeće čine: - predsjednik i dva člana koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo, a koji moraju imati visoku stručnu spremu, - član, radnik KBC-a Zagreb, kojeg imenuje Stručno vijeće, a koji mora imati visoku stručnu spremu, - član, radnik KBC-a Zagreb, kojeg imenuje Radničko vijeće. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine. Članak 20. Predsjednik odnosno član Upravnog vijeća može biti opozvan i prije isteka mandata u sljedećim slučajevima: 1. ako podnese ostavku na funkciju predsjednika odnosno člana Upravnog vijeća, 2. ako sudjeluje u donošenju nezakonitih odluka ili odluka kojima se nanosi šteta KBC-u Zagreb, 3. ako više od tri puta neopravdano izostane sa sjednice Upravnog vijeća, 4. ako je imenovan od Vlade Republike Hrvatske, a ne pridržava se uputa i smjernica vlasnika KBC-a Zagreb, 5. ako član - radnik KBC-a Zagreb počini težu povredu radne obveze, 6. ako članu - radniku KBC-a Zagreb prestane radni odnos u KBC-u Zagreb. Članak 21. Prijedlog za opoziv predsjednika odnosno člana Upravnog vijeća može podnijeti Upravno vijeće, a za predsjednika i dva člana koje imenuje Vlada Republike Hrvatske prijedlog za opoziv može dati i ministar nadležan za zdravstvo. Odluku o opozivu predsjednika odnosno člana Upravnog vijeća donosi tijelo koje ga je imenovalo. Članak 22. Upravno vijeće pored poslova utvrđenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti obavlja i sljedeće poslove: 1. donosi program rada i razvoja te nadzire njihovo izvršenje, 2. donosi financijski plan i usvaja završni račun, 3. analizira financijsko poslovanje najmanje jedanput mjesečno te u slučaju ostvarenog manjka prihoda u poslovanju bez odgađanja obavještava osnivača,

8 8 4. odlučuje o stjecanju, opterećenju i otuđivanju imovine, osim nekretnina, o izvođenju investicijskih radova i investicijskog održavanja čija pojedinačna vrijednost prelazi vrijednost od ,00 kn, s time da u slučajevima navedenim u članku 9. stavku 4. ovog Statuta treba pribaviti suglasnost Vlade Republike Hrvatske, 5. odlučuje, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, o stjecanju, raspolaganju i otuđivanju nekretnina, 6. odlučuje o zaključivanju godišnjeg ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, 7. odlučuje o zaključivanju ugovora s dobrovoljnim osiguravateljima, 8. odlučuje o korištenju zajmova i kredita za investicijsko ulaganje, 9. utvrđuje cijene zdravstvenih usluga koje se pružaju neosiguranim osobama, kao i cijene usluga za ugovorene posebne zdravstvene programe, 10. odlučuje o uvjetima i načinu ulaganja sredstava građanskih i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva u razvoj KBC-a Zagreb, 11. odlučuje o poduzimanju mjera u slučaju većih poremećaja u poslovanju, 12. odlučuje o raspodjeli ostvarenog viška prihoda poslovanja nad rashodima, 13. donosi Statut i druge opće akte te daje tumačenja pojedinih odredaba Statuta i općih akata, 14. donosi planove i programe vezane uz djelatnost i funkciju KBC-a Zagreb i nadzire njihovo izvršenje, 15. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima KBC-a Zagreb. Članak 23. Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama. Upravno vijeće punovažno raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočna većina od ukupnog broja članova. Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova. Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu, kojim se pobliže utvrđuje način njegovog rada. 2. Ravnatelj Članak 24. Ravnatelj organizira i vodi poslovanje KBC-a Zagreb, predstavlja i zastupa KBC Zagreb, donosi sve odluke u svezi s poslovanjem KBC-a Zagreb, osim odluka koje donosi Upravno vijeće i odgovoran je za zakonitost rada. Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo. Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja na mandatno razdoblje od četiri godine. Po isteku mandata ista osoba može, na temelju natječaja, ponovo biti imenovana za ravnatelja.

9 9 Članak 25. Za ravnatelja KBC-a Zagreb može biti imenovana osoba koja ispunjava zakonom propisane uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, - najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Uz prijavu kandidat je dužan priložiti program rada i razvoja KBC-a Zagreb za naredno mandatno razdoblje. Članak 25.a. Ako je za ravnatelja imenovana osoba koja nema završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani sveučilišni studij zdravstvenog usmjerenja, njegov zamjenik mora biti osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem zdravstvenog usmjerenja. Članak 26. Ravnatelj se imenuje i razrješuje na način propisan zakonom. Odluku o raspisivanju natječaja iz stavka 1. ovog članka donosi Upravno vijeće najkasnije tri mjeseca prije isteka tekućeg mandata ravnatelja. U natječaju se objavljuju sljedeći podaci: 1. uvjeti utvrđeni u članku 25. ovog Statuta, 2. razdoblje na koje se ravnatelj imenuje, 3. rok za podnošenje prijava u trajanju od 15 dana od dana objavljenog natječaja, 4. rok od najduže 45 dana od isteka roka za podnašanje prijava u kojem se mora obavijestiti podnositelj prijave o izboru i imenovanju ravnatelja. Članak 27. Ravnatelj, osim poslova utvrđenih Zakonom, obavlja sljedeće poslove: 1. odlučuje o nabavi i prodaji osnovnih sredstava, izuzev nekretnina, o investicijskim radovima i investicijskom održavanju u svim slučajevima osim onih, koji su prema odredbama ovog Statuta stavljeni u nadležnost Upravnog vijeća, 2. zaključuje ugovore o poslovnoj i stručnoj suradnji s ostalim zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim osobama, 3. organizira stručni rad i koordinira rad u medicinskim i ostalim djelatnostima KBC-a Zagreb, 4. koordinira financijsko poslovanje,

10 10 5. inicira Upravnom vijeću pokretanje postupka donošenja općih akata i usklađivanje istih sa zakonom, 6. nadzire primjenu zakona i općih akata u poslovanju, 7. predlaže osnove poslovne politike, 8. predlaže program rada i plan razvoja, 9. poduzima mjere za izvršenje programa rada i plana razvoja, 10. izvršava odluke Upravnog vijeća, 11. predlaže unutrašnju organizaciju, 12. donosi odluku o zaključivanju ugovora o radu, 13. donosi odluku o pojedinačnim pravima radnika u slučajevima utvrđenim zakonom i općim aktima KBC-a Zagreb, 14. podnosi izvješće Upravnom vijeću o financijskom poslovanju KBC-a Zagreb po periodičnim obračunima i završnim računima, 15. podnosi svoje izvješće Upravnom vijeću najmanje svaka tri mjeseca, 16. podnosi izvješće o investicijskom i tekućem održavanju, nabavi i drugo, 17. osigurava materijale i stručna mišljenja potrebna za rad i odlučivanje Upravnog vijeća, 18. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima KBC-a Zagreb. Članak 28. Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i poslovanje KBC-a Zagreb. Ravnatelj je odgovoran za stručni rad KBC-a Zagreb, koji organizira i vodi u skladu s pozitivnim propisima, odredbama ovog Statuta i drugim općim aktima KBC-a Zagreb. Članak 29. Ravnatelj može imenovati radna i stručna povjerenstva za izradu elaborata, analiza, prijedloga, stručnih materijala odnosno stručnih mišljenja potrebnih za ostvarivanje poslovodne funkcije, odnosno za odlučivanje Upravnog vijeća. Ravnatelj može izdavati radnicima naloge za izvršenje određenih poslova i zadataka. Članak 30. Ravnatelj je dužan u tijeku rada i odlučivanja upozoriti Upravno vijeće da je: 1. prijedlog odluke ili akta u suprotnosti s pozitivnim propisima, odnosno s općim aktima KBC-a Zagreb, 2. prijedlog odluke ili akta u suprotnosti s usvojenim programom rada i drugim planskim dokumentima KBC-a Zagreb, 3. prijedlog odluke ili akta nesvrsishodan.

11 11 3. Uprava Članak 31. Upravu KBC-a Zagreb čine: - ravnatelj, - zamjenik ravnatelja, - pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo - glavna sestra KBC-a, - pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor, - pomoćnik ravnatelja za financijske poslove. - savjetnici. Radom Uprave rukovodi ravnatelj. Članak 32. Uprava sudjeluje i obavlja poslove na realizaciji poslovanja KBC-a, a naročito u: - izradi prijedloga poslovne politike, - realiziranju poslovne politike, - praćenju provođenja unutarnjeg stručnog nadzora i kontrole kvalitete s posebnom pažnjom na osiguravanje prava i interesa pacijenata, - poduzimanju mjera za ekonomičnost i rentabilnost poslovanja, - praćenju realizacije utvrđenih poslova, - pripremanju i razmatranju prijedloga općih akata, - pripremanju prijedloga programa rada i razvoja, - pripremanju financijskih planova i praćenju financijskog poslovanja te praćenju prihoda i rashoda, - pripremanju elaborata o razvojnom programu, - razmatranju stručnih problema, - pripremanju materijala za rad Stručnog vijeća, - vođenju kadrovske politike, - praćenju rada klinika i kliničkih zavoda odnosno svih organizacijskih jedinica KBC-a Zagreb, - izradi planova nabave, - izradi plana investicija i investicijskog održavanja, - izradi plana kapitalnog ulaganja, - izradi ostalih planova, - praćenju realizacije svih donesenih planova, - kontroli poštivanja ugovorenih obveza, te obavlja i druge poslove iz poslovanja KBC-a Zagreb. Članak 33. Uprava u svojem radu daje smjernice i zaključke na temelju kojih ravnatelj može donijeti pojedinu odluku u svezi poslovanja. Odluke ravnatelja u svezi poslovanja naročito obvezuju članove Uprave.

12 12 Član Uprave dužan je poštivati donesene smjernice, zaključke i odluke ravnatelja i obvezan je iste provoditi i u skladu s njima nastupati prema trećima. Član Uprave obvezan je svojom stručnošću na najbolji način obaviti dio posla koji mu se stavi u zadatak za realizaciju smjernice, zaključka Uprave ili odluke ravnatelja. Član Uprave može djelovati samo u okviru svojih radnih zadataka prema radnom mjestu i u okviru onih zadataka za koje ga ravnatelj ovlasti na temelju smjernice, zaključka ili odluke koju je donio ravnatelj. Članovi Uprave odgovorni su za svoj rad ravnatelju. 4. Stručno vijeće Članak 34. Predsjednika i članove Stručnog vijeća imenuje ravnatelj, a čine ga najmanje predstojnici klinika i kliničkih zavoda. U radu Stručnog vijeća mogu sudjelovati i zdravstveni suradnici. Članak 35. Predsjednik Stručnog vijeća obavlja sljedeće poslove: 1. priprema i saziva sjednice Stručnog vijeća, 2. utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice, 3. rukovodi sjednicom. Predsjednik Stručnog vijeća obvezan je sazvati sjednicu na zahtjev ravnatelja s dnevnim redom koji odredi ravnatelj i to u roku od dva dana po primitku zahtjeva. Ukoliko predsjednik Stručnog vijeća ne bi sazvao sjednicu, ravnatelj ima pravo sam sazvati sjednicu Stručnog vijeća. Članak 36. Stručno vijeće pored poslova utvrđenih zakonom, obavlja sljedeće poslove: 1. odlučuje o potrebi i stručnoj opravdanosti uvođenja novih dijagnostičkih i terapijskih metoda, 2. predlaže plan stručnog usavršavanja, 3. razmatra plan znanstvenog i nastavnog rada te razvojne programe znanosti, 4. daje mišljenje o nacrtu Pravilnika o stručnom usavršavanju, 5. daje mišljenje o nacrtu Pravilnika o kvaliteti, 6. daje mišljenje o nacrtu Pravilnika o suzbijanju bolničkih infekcija, 7. predlaže plan specijalizacija i užih specijalizacija, 8. obavlja i druge stručne poslove koje mu dade u zadatak ravnatelj, 9. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima KBC-a Zagreb.

13 13 Članak 37. Predsjednika odnosno člana Stručnog vijeća ravnatelj može opozvati i prije isteka mandata u sljedećim slučajevima: 1. ako podnese ostavku na funkciju predsjednika ili člana Stručnog vijeća, 2. ako više od tri puta neopravdano izostane sa sjednice Stručnog vijeća, 3. ako počini težu povredu radne obveze, 4. ako mu prestane radni odnos u KBC-u Zagreb. 5. Znanstveno vijeće Članak 38. Znanstveno vijeće sastoji se od stručnjaka KBC-a Zagreb koje imenuje ravnatelj. Znanstveno vijeće obavlja poslove vezane uz znanstveni rad, razvojne projekte, uz nove znanstvene spoznaje te koordinira nastavne procese u KBC-u Zagreb. Sastav i rad Znanstvenog vijeća pobliže se utvrđuje posebnim aktom. 6. Stručni kolegiji klinika odnosno kliničkih zavoda Članak 39. Stručni kolegij klinike odnosno kliničkog zavoda djeluje u užem i u širem sastavu. Stručni kolegij klinike odnosno kliničkog zavoda u užem sastavu čine predstojnik, glavna sestra i pročelnici. Stručni kolegij klinike odnosno kliničkog zavoda u širem sastavu čini predstojnik, glavna sestra, pročelnici i svi specijalisti. Predstojnik klinike odnosno kliničkog zavoda saziva i predsjeda sastancima Stručnog kolegija. Članovi Stručnog kolegija obvezni su prisustvovati sastancima Stručnog kolegija. Sjednice Stručnog kolegija u užem sastavu održavaju se najmanje jednom mjesečno, a sjednice Stručnog kolegija u širem sastavu prema potrebi. Zapisnici s održanih sjednica Stručnog kolegija u užem i/ili širem sastavu obavezno se čuvaju u arhivi klinike odnosno kliničkog zavoda. Djelokrug rada Stručnog kolegija: - raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada klinike odnosno kliničkog zavoda, - predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti klinike odnosno kliničkog zavoda, - razmatra program rada i razvoja klinike odnosno kliničkog zavoda,

14 14 - predlaže mjere za unaprjeđenje kvalitete rada klinike odnosno kliničkog zavoda, - razmatra specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika klinike odnosno kliničkog zavoda, - razmatra provedbu unutarnjeg nadzora klinike odnosno kliničkog zavoda. 7. Povjerenstva Članak 40. U KBC-u Zagreb osnivaju se slijedeća stalna povjerenstva: 1. Povjerenstvo za lijekove, 2. Povjerenstvo za kvalitetu, 3. Povjerenstvo za bolničke infekcije, 4. Povjerenstvo za zaštitu od ionizirajućih zračenja, 5. Povjerenstvo za transfuzijsku medicinu, 6. Povjerenstvo za transplantaciju tkiva i solidnih organa, 7. Povjerenstvo za medicinski pomognutu oplodnju. Povjerenstvo za lijekove Članak 41. Povjerenstvo za lijekove čine predsjednik i 16 članova koji se biraju iz redova specijalista medicine, dentalne medicine ili farmacije. Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja. Povjerenstvo za lijekove: - nadzire ispitivanje lijekova i medicinskih proizvoda u KBC-u Zagreb, - dostavlja upravnom vijeću i ravnatelju tromjesečno financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova koja se provode u KBC-u Zagreb, - koordinira aktivnosti vezano uz prijave nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda nadležnom tijelu, - procjenjuje opravdanost korištenja lijekova s posebne liste lijekova HZZO-a te odobrava primjenu lijekova s posebne liste lijekova na prijedlog doktora medicine, - prati potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda te predlaže mjere za racionalnu uporabu lijekova i medicinskih proizvoda u KBC-u Zagreb. Povjerenstvo za lijekove donosi poslovnik o svome radu. Povjerenstvo za kvalitetu Članak 42. Povjerenstvo za kvalitetu ima predsjednika i šesnaest članova od kojih su pet članova predsjednici ostalih stalnih povjerenstava iz članka 40. ovog Statuta, jedan član je pročelnik Ureda za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite i deset članova su predstavnici svih djelatnosti u KBC-u Zagreb.

15 15 Predsjednik Povjerenstva je pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor. Članove Povjerenstva imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja. Povjerenstvo za kvalitetu osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite koja se provodi u KBC-u Zagreb te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite. Povjerenstvo za kvalitetu: - provodi aktivnosti vezano uz uspostavu sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite, - provodi aktivnosti vezano uz uspostavu sustava sigurnosti pacijenta, - procjenjuje ispunjavanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite u pojedinim djelatnostima zdravstvene ustanove, - sudjeluje u vanjskim provjerama kvalitete, - provodi aktivnosti vezano uz pripreme za akreditacijski postupak, - predlaže i sudjeluje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite, - surađuje s Agencijom u provedbi plana i programa mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite, - vodi registar KBC-a Zagreb o umrlim pacijentima, - vodi registar KBC-a Zagreb o neželjenim ishodima liječenja sukladno općim aktima Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, - provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije u KBC-u Zagreb. Povjerenstvo za kvalitetu donosi poslovnik o svome radu. Ostala povjerenstva Članak 43. Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Povjerenstva za bolničke infekcije imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja. Predsjednika i članove Povjerenstva za zaštitu od ionizirajućih zračenja, Povjerenstva za transfuzijsku medicinu i Povjerenstva za transplantaciju tkiva i solidnih organa te Povjerenstva za medicinski pomognutu oplodnju imenuje ravnatelj. Sastav i rad povjerenstava pobliže se utvrđuje posebnim aktom. Povjerenstvo za bolničke infekcije, Povjerenstvo za zaštitu od ionizirajućih zračenja, Povjerenstvo za transfuzijsku medicinu i Povjerenstvo za transplantaciju tkiva i solidnih organa te Povjerenstvo za medicinski pomognutu oplodnju donose poslovnike o svome radu.

16 16 Članak 44. Unutarnji nadzor nad radom ustrojbenih jedinica i zdravstvenih radnika u KBC-u Zagreb provodi Uprava, predstojnici klinika i kliničkih zavoda i Ured za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, sukladno godišnjem planu i programu provedbe unutarnjeg nadzora. 8. Etičko povjerenstvo Članak 45. Etičko povjerenstvo KBC-a Zagreb je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti KBC-a Zagreb na načelima medicinske etike i deontologije. Članak 46. Etičko povjerenstvo sačinjavaju predsjednik i četiri člana, od toga 2 člana suprotnog spola, s time da najmanje jedan član treba biti predstavnik nemedicinskih struka i najmanje jedan član koji nije radnik KBC-a Zagreb. Predsjednik i dva člana Etičkog povjerenstva koji se imenuju iz redova radnika KBC-a Zagreb moraju imati visoku stručnu spremu zdravstvenog usmjerenja i moraju biti fakultetski nastavnici. Etičko povjerenstvo imenuje Upravno vijeće. Upravno vijeće imenuje i zamjenika predsjednika i zamjenike članova Etičkog povjerenstva. Članak 47. Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: - prati primjenu etičkih načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti KBC-a Zagreb, - odobrava znanstvena istraživanja u KBC-u Zagreb, - nadzire uzimanje dijelova ljudskog tijela nakon obdukcije u medicinske i znanstveno-nastavne svrhe, - rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti KBC-a Zagreb. Etičko povjerenstvo donosi Poslovnik o svom radu. VI. OPĆI AKTI Članak 48. Statut je osnovni opći akt KBC-a Zagreb. Ostali opći akti ne mogu biti u suprotnosti sa Statutom. Ostali opći akti KBC-a Zagreb su:

17 17 1. Pravilnik o radu, 2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, 4. Pravilnik o zaštiti na radu, 5. Pravilnik o protupožarnoj zaštiti, 6. Pravilnik o stručnom usavršavanju, 7. Pravilnik o primanju zdravstvenih radnika na pripravnički staž, 8. Pravilnik o osiguranju i poboljšanju kvalitete, 9. Pravilnik o suzbijanju bolničkih infekcija, 10. Pravilnik o profesionalnoj tajni, 11. Pravilnici o radu povjerenstava, 12. Pravilnik o kućnom redu. U KBC-u Zagreb mogu se po potrebi donijeti i drugi opći akti. Članak 49. Inicijativu za donošenje odnosno za izmjene i dopune Statuta i ostalih općih akata KBC-a Zagreb pokreće ravnatelj ili Upravno vijeće. Izradu nacrta Statuta ili općeg akta odnosno njihovih izmjena i dopuna, ravnatelj svojom odlukom povjerava odgovarajućoj stručnoj službi KBC-a Zagreb. Prijedlog Statuta ili općeg akta odnosno njihovih izmjena i dopuna ravnatelj upućuje na donošenje Upravnom vijeću. VII. SREDSTVA ZA RAD KBC-a ZAGREB Članak 50. Sredstva za rad i poslovanje KBC Zagreb stječe: 1. iz izvora utvrđenih u članku 55. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, 2. donacijama, 3. posebnim zdravstvenim i znanstvenim programima, 4. pružanjem usluga iz okvira svoje djelatnosti. Članak 51. Ukoliko KBC Zagreb u završnom računu za proračunsku godinu iskaže višak prihoda nad rashodima, ostvareni iznos viška prihoda poslovanja raspoređuje se sukladno pravilima o raspodjeli u važećim zakonskim propisima i temeljem odluke Upravnog vijeća KBC-a Zagreb.

18 18 VIII. JAVNOST RADA Članak svom radu, unutrašnjoj organizaciji i svim podacima važnim za korisnike zdravstvenih usluga KBC Zagreb obavještava javnost putem svoje WEB stranice. O vremenu rada Centra za hitan prijem, KBC Zagreb obavještava javnost putem dnevnog tiska i WEB stranice, a o vremenu rada organizacijskih medicinskih jedinica isticanjem naziva i uredovnog vremena na radnim mjestima KBC-a Zagreb. Članak 53. Informacije i podatke o KBC-u Zagreb daju se sukladno važećim zakonskim propisima. IX. PROFESIONALNA TAJNA Članak 54. Profesionalnom tajnom smatraju se svi podaci u svezi s bolešću i/ili stanjem pacijenata, kao i podaci o osobnom ili obiteljskom životu pacijenata koje zdravstveni i drugi radnici u zdravstvu saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Na čuvanje profesionalne tajne obavezne su i druge osobe koje u obavljanju svojih dužnosti dođu do podataka iz stavka 1. ovog članka. Povreda čuvanja profesionalne tajne je teška povreda radne obveze. X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 55. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Kliničkog bolničkog centra Zagreb koji je donesen 21. rujna godine te Izmjene i dopune Statuta od 19. srpnja godine. Članak 55.a. Vlada Republike Hrvatske donijela je dana 21. ožujka godine, Odluku o sanaciji Kliničkog bolničkog centra Zagreb, objavljenu dana 23. ožujka godine u (NN 35/13). Odlukom o sanaciji uređen je postupak i način provođenja sanacije zdravstvene ustanove KBC-a Zagreb.

19 19 Od dana stupanja na snagu navedene Odluke i Izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 82/13, 159/13 i 22/14) te za vrijeme od dvije godine nakon stupanja na snagu Odluke o završetku sanacije KBC-a Zagreb na tijela upravljanja KBC-a Zagreb primjenjuju se odredbe Zakona o sanaciji i odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Članak 56. Ovaj Statut stupa na snagu, nakon pribavljene suglasnosti nadležnog ministra, danom objave na oglasnoj ploči KBC-a. Klasa: /19-2 Ur.broj: 01/006 Zagreb, 3. lipnja edsjednik Sanacijskog vijeća Marko Rudnički, dr. med. Sanacijski.upravitelj Prof. dr. se. dtvoje Vrčić t AK' Pomoćnica sanacijskog upravitelja za pravne poslove v Štefica G pl.iur. Pomoćnik sanacijskog upravitelja za financijske poslove Bprts^arcet, dipl.oec.

20 20 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB ZAGREB, Salata br. 2 Klasa: /19-2 Ur.broj: 01/006 Zagreb, 12. lipnja Ministar zdravlja Republike Hrvatske je 12. lipnja godine dao suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Kliničkog bolničkog centra Zagreb objavljena je na oglasnoj ploči KBC-a Zagreb 12. lipnja godine te je stupila na snagu danom objave. Sanacijski upravitelj i rof. dr. sc 1 fclrvoje Vrčić

Na temelju članka 58

Na temelju članka 58 Na temelju članka 58. stavak 1. alineja 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine», broj 150/2008., 71/2010., 139/2010., 22/2011., 84/2011, 12/2012, 70/2012, 144/2012, 82/2013 i 159/2013 Uredba

Више

Na temelju članka 58

Na temelju članka 58 Na temelju članka 58.a stavak 1. alineja 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine», broj 150/2008., 71/2010., 139/2010., 22/2011., 84/2011, 12/2012, 70/2012, 144/2012, 82/2013 i 159/2013 Uredba

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

ZLATNI CEKIN POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU DJECE VINOGORSKA ULICA 115 SLAVONSKI BROD Ur.br. 78/2015. S T A T U T Ustanove: Zlatni cekin poliklinike za

ZLATNI CEKIN POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU DJECE VINOGORSKA ULICA 115 SLAVONSKI BROD Ur.br. 78/2015. S T A T U T Ustanove: Zlatni cekin poliklinike za ZLATNI CEKIN POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU DJECE VINOGORSKA ULICA 115 SLAVONSKI BROD Ur.br. 78/2015. S T A T U T Ustanove: Zlatni cekin poliklinike za rehabilitaciju djece Slavonski Brod Slavonski Brod,

Више

MUZEJ GRADA RIJEKE

MUZEJ GRADA RIJEKE Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 25. Zakona o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15) i članka 43. Statuta Muzeja moderne i suvremene

Више

REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv

REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 2, Zagreb, OIB: 64434885131, zastupana po ministru rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Mirandu Mrsiću, dr. med., temeljem Odluke Vlade

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI Proglašavam Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi,

Више

HRVATSKI SABOR

HRVATSKI SABOR HRVATSKI SABOR 573 Na temelju ĉlanka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH Proglašavam Zakon o agenciji za strukovno

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: /19-01/01 UR.BROJ : 2125/ Novalja, 02. siječnja godine Na

REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: /19-01/01 UR.BROJ : 2125/ Novalja, 02. siječnja godine Na REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: 035-01/19-01/01 UR.BROJ : 2125/72-01-19-1 Novalja, 02. siječnja 2019. godine Na temelju članka 2. i članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONODAVNA KOMISIJA Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,

Више

Microsoft Word statut srpske manjine.doc

Microsoft Word statut srpske manjine.doc Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( Narodne novine br. 155/02.) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

Више

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene nov

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (Službene nov Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97,

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Више

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/ ; fax: 01/ OIB: IBAN: HR

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/ ; fax: 01/ OIB: IBAN: HR CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/62 21 433; fax: 01/6252-515 OIB: 28129388615 IBAN: HR4923900011100025937 e-mail: czoo.vg@gmail.com web: www.centar-odgojiobrazovanje-velikagorica.skole.hr

Више

P R A V I L N I K

P R A V I L N I K SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Zagreb, Ivana Lučića 5 P R A V I L N I K O DODJELI MEDALJA, NAGRADA I PRIZNANJA Zagreb, srpanj 2006. S A D R Ž A J Stranica Opće odredbe... 3 Medalje...

Више

DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB ZAGREB, Šestinski dol 53 OIB: Tel: 01/ , fax: 01/ Podružnica Mirkovec Mirkovec 5, Sveti Križ Za

DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB ZAGREB, Šestinski dol 53 OIB: Tel: 01/ , fax: 01/ Podružnica Mirkovec Mirkovec 5, Sveti Križ Za DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB ZAGREB, Šestinski dol 53 OIB: 70271854148 Tel: 01/3770-545, fax: 01/3778-227 Podružnica Mirkovec Mirkovec 5, Sveti Križ Začretje Tel: 049/227-986, fax: 049/227-398 S T A T U

Више

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3)

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3) Na temelju članaka 29. i 174. Statuta Osnovne škole Vjenceslava Novaka, Školski odbor Osnovne škole Vjenceslava Novaka na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. donio je POSLOVNIK O RADU Vijeća roditelja I.

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 24. Zakona o knjižnicama (Narodne novine br. 105/

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 24. Zakona o knjižnicama (Narodne novine br. 105/ Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 24. Zakona o knjižnicama (Narodne novine br. 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 60. Statuta Znanstvene

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

P R I J E D L O G O D L U K E O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA PREDLAGATELJ: gradonačelnik PREDSTAVNICI PREDLAGATEL

P R I J E D L O G O D L U K E O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA PREDLAGATELJ: gradonačelnik PREDSTAVNICI PREDLAGATEL P R I J E D L O G O D L U K E O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA PREDLAGATELJ: gradonačelnik PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Maja Lesinger,

Више

KLASA:601-01/98-01/02

KLASA:601-01/98-01/02 Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), a uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba KLASA: 021-05/13-01/568, URBROJ:

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

HRVATSKA KOMORA

HRVATSKA KOMORA HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA Na temelju članka 15. i 26. Zakona o sestrinstvu ("Narodne novine" br. 121/03., 117/08 i 57/11),i članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara Vijeće Komore

Више

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act EU-projekt: Podrška Pravosudnoj akademiji: Razvoj sustava obuke za buduće suce i državne odvjetnike EU-project: Support to the Judicial Academy: Developing a training system for future judges and prosecutors

Више

Na temelju članka 54

Na temelju članka 54 Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ( Narodne novine br.76/93.,29/97. i 47/99. ), Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta HRVATSKI DOM PETRINJA, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća grada Petrinje,

Више

1 Na temelju odredbe članka 161. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj 157/13.) i članka 54. Zakona o Ustanovama ( Narodne novine br. 76/93;

1 Na temelju odredbe članka 161. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj 157/13.) i članka 54. Zakona o Ustanovama ( Narodne novine br. 76/93; 1 Na temelju odredbe članka 161. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj 157/13.) i članka 54. Zakona o Ustanovama ( Narodne novine br. 76/93; 29/97; 47/99. i 35/08.) i Upravno vijeće Doma za odrasle

Више

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), a uz prethodnu suglasnost Gradske s

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), a uz prethodnu suglasnost Gradske s Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), a uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba KLASA: 601-02/14-02/2, URBROJ:

Више

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум:18.09.2015. године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра 2015. године У складу са одредбама члана 78. и 12. Закона о удружењима

Више

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc На основу члана 44 став 1 Закона о култури ( Службени гласник РС бр.72/09 ), и члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ( Службени лист Града Ниша бр.2/2011 Пречишћени текст), Управни

Више

Microsoft Word - poslovnik savet.doc

Microsoft Word - poslovnik savet.doc СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА На основу члана. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Савет Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на седници од, донео је седећи П О С Л О В Н И К

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар 2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48 Цена овог примерка 70,00 424. На основу члана 141. Закона о здравственој заштити ( Службени

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA

Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA NA KOJIMA RADNIK MOŽE RADITI SAMO NAKON PRETHODNOG

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

Специјална болница за рехабилитацију

Специјална  болница  за  рехабилитацију Специјална болница за рехабилитацију Ивањица С Т А Т У Т Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица Ивањица, jун 2006.године На основу члана 136. став 1. тачка 1) Закона o здравственој заштити ( «Службени

Више

STATUT EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT (potpuni tekst) Zagreb, 21. ožujka 2019.

STATUT EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT (potpuni tekst) Zagreb, 21. ožujka 2019. STATUT EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT (potpuni tekst) Zagreb, 21. ožujka 2019. Upravno vijeće na temelju Odluke o izmjenama Statuta Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Microsoft Word - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o HRT-u

Microsoft Word - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o HRT-u HRVATSKI SABOR 1759 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama

Више

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc) ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА Шабац,, септембар 2012. године Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ БРОЈ: Ш А Б А Ц : На основу

Више

P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i

P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i P/115144 Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: 011-01/13-01/05, urbroj: 371-01/13-14, od 16. listopada 2013. i članka 22. stavka 1. Pravilnika o unutarnjoj reviziji

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosinac 2018. Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta

Више

ACFrOgCTAQarQodiIvg3wU_RO54ds-wo3oRTvk1nyBJHEB92bLQwCIAzEM3mNre2_ay43y5HSfRL3uXlGCtJpgJbIjpBQc5NqLMlNc-JX4X93F2WOVfQgVBM2LC4StA

ACFrOgCTAQarQodiIvg3wU_RO54ds-wo3oRTvk1nyBJHEB92bLQwCIAzEM3mNre2_ay43y5HSfRL3uXlGCtJpgJbIjpBQc5NqLMlNc-JX4X93F2WOVfQgVBM2LC4StA Na temelju članaka 41. i 57. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10./97., 107./07. i 94./13.), uz prethodnu suglasnost osnivača dječjeg vrtića, Općine Zemunik Donji-općinskog

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA S T A T U T JU DOM ZDRAVLJA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA S T A T U T JU DOM ZDRAVLJA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA S T A T U T JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA Fojnica: Juli, 2014.godine 1 Na osnovu člana

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

Na temnelju članka Zakona

Na temnelju članka Zakona Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14.,

Више

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU PRAVILNIK O POSTUPAJIU U PREDMETIMA BAGATELNE NABAVE Bjelovar, 15. listopad 2014. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13)

Више

novi pravilnik.txt - stari pravilnik

novi pravilnik.txt - stari pravilnik 1PRAVILNIK 2O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU 3I. OPĆE ODREDBE 4Članak 1. 5(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti pod kojima poslodavac za svoje potrebe i fizička ili pravna osoba mogu biti ovlašteni

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, 01.10.2015. године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу Члан 1 Овим Пословником

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

SLN 07/09

SLN 07/09 Broj: 7 Umag, 4. kolovoza 2009. Godina: XVI. Cijena: 25,00 kn S A D R Ž A J GRADSKO VIJEĆE 34 RJEŠENJE o izboru predsjednika i članova Odbora za statut, poslovnik i pravne poslove..264 35 RJEŠENJE o osnivanju

Више

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61 Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18) Gradonačelnik Grada Rijeke, na prijedlog

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

RADNA VERZIJA R E P U B L I K A H R V A T S K A MINISTARSTVO KULTURE NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI

RADNA VERZIJA R E P U B L I K A H R V A T S K A MINISTARSTVO KULTURE NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI RADNA VERZIJA R E P U B L I K A H R V A T S K A MINISTARSTVO KULTURE NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI Zagreb, svibanj 2012. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo Година XLV, број 134, 15. мај 2007. 81 На основу члана 42. став 5. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 131/06), Сенат Универзитета, на седници одржаној 28. новембра

Више

Naslovnica za plan

Naslovnica za plan SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више

Microsoft Word - HKS Poslovnik o radu Skupštine HKS-a.doc

Microsoft Word - HKS Poslovnik o radu Skupštine HKS-a.doc Poslovnik o radu Skupštine Hrvatskog konjičkog saveza Temeljem Članka 27, Stavak 14, Statuta Hrvatskog konjičkog saveza, usvojenog na Skupštini Hrvatskog konjičkog saveza održanoj 17.11.2007., na svojoj

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Hrvatski radioamaterski savez Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamater

Hrvatski radioamaterski savez Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamater Hrvatski radioamaterski savez 10000 Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna 2018. Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamaterskog Saveza (u daljnjem tekstu: Savez) Izvršni odbor

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

STOA RULES

STOA RULES 5.1.2. PRAVILNIK O STOA-i ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA OD 15. TRAVNJA 2019. PREDSJEDNIŠTVO EUROPSKOG PARLAMENTA, uzimajući u obzir članak 25. stavak 2. Poslovnika 1, uzimajući u obzir svoju odluku od 1. rujna

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (Službeni list CG, br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

GRAD POREČ

GRAD POREČ REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: 602-02/15-01/27 URBROJ : 2167/01-09/01-15-2 Poreč-Parenzo, 14. svibanj 2015. Na temelju članka 48.

Више

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА''СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА''ДОБОЈ С Т А Т У Т Јавна здравствена установа Болница Свети апостол Лука Добој Добој, мај 2013.

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА''СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА''ДОБОЈ С Т А Т У Т Јавна здравствена установа Болница Свети апостол Лука Добој Добој, мај 2013. ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА''СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА''ДОБОЈ С Т А Т У Т Јавна здравствена установа Болница Свети апостол Лука Добој Добој, мај 2013. године. На основу члана 74. Закона о здравственој

Више

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o akreditaciji ("Službeni glasnik RS", broj 73/10) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi

Више

Page 1 of 5 1927 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI Proglašavam Zakon

Више

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ  ЗГРАДОМ ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА БАЊА ЛУКА Улица ------------------------- бр.---- Број:------------ Дана:----------- С П И С А К чланова заједнице етажних власника, -------------------------------бр..., Бања

Више

OSNOVNA ŠKOLA ŠESTINE

OSNOVNA ŠKOLA ŠESTINE Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14)

Више

(Microsoft Word - PRAVILNIK O REPREZENTACIJAMA HRVATSKOG PLIVA\310KOG SAVEZA_ doc)

(Microsoft Word - PRAVILNIK O REPREZENTACIJAMA HRVATSKOG PLIVA\310KOG SAVEZA_ doc) HRVATSKI PLIVAČKI SAVEZ PRAVILNIK O REPREZENTACIJAMA HRVATSKOG PLIVAČKOG SAVEZA 06. lipnja 2009 PRAVILNIK O REPREZENTACIJAMA I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Državna plivačka reprezentacija Hrvatske po sadržaju

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. st

Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. st Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. stavak 1. Uredbe o uredu Vlade Republike Hrvatske za

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka 31012015 1 UVOD Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka, Mesnička 32, 10000

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

Na temelju odredbe članka 12.i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08.) Skupština Turistič

Na temelju odredbe članka 12.i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08.) Skupština Turistič Na temelju odredbe članka 12.i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08.) Skupština Turističke zajednice općine Lopar, uz prethodnu suglasnost

Више

S L U Ž B E N E N O V I N E GRADA PAZINA I OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LUPOGLAV, MOTOVUN I SVETI PETAR U ŠUMI ISSN PAZIN, 18. svibnj

S L U Ž B E N E N O V I N E GRADA PAZINA I OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LUPOGLAV, MOTOVUN I SVETI PETAR U ŠUMI ISSN PAZIN, 18. svibnj S L U Ž B E N E N O V I N E GRADA PAZINA I OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LUPOGLAV, MOTOVUN I SVETI PETAR U ŠUMI ISSN 1847-6260 PAZIN, 18. svibnja 2016. GODINA: XLII CIJENA: 30,00 KN BROJ: 18 IZDAVAČ:

Више

З А К О Н

З А К О Н Službeni glasnik: 96/05 Datum: 06/10/2005 Z A K O N O AGENCIJI ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom reguliše se status, djelatnost, upravljanje, rukovoďenje,

Више

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гла

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гла На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 - даље: Закон) и члана 13.став 5 Статута Основне школе"миливоје Боровић" у Мачкату, Савет родитеља

Више

Na temelju članka 2,12 i 2

Na temelju članka  2,12 i 2 Na temelju članka 2,12 i 2.14 Izbornog zakona BiH ( Službene glasnik BiH broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24, 06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13),

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

Na temelju članka 7

Na temelju članka 7 Na temelju članka 7.st.1.t.3. i članka 37. Statuta Srednje škole Gračac u Gračac i uz pribavljeno mišljenje Nastavničkog vijeća, Školski odbor Srednje škole Gračac je na sjednici održanoj 26. ožujka 2015.

Више

I-D PPUO Podstrana

I-D PPUO Podstrana SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA Godina XXV Podstrana, 1. ožujka 2019. Broj 4/2019. OPĆINSKI NAČELNIK Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

Више

Microsoft Word - Maran_transparency_2012

Microsoft Word - Maran_transparency_2012 Revizorska tvrtka MARAN d.o.o. Josipa Jovića 51 21000 Split Tel/fax:021/374-294 OIB:67202619578 IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI ZA 2012. GODINU Split, ožujak 2013. godine SADRŽAJ Uvod 1 Pravno ustrojstvo,

Више

Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: rnids.rs рнидс.срб На

Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: rnids.rs рнидс.срб На Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: 011.7281.281 rnids.rs рнидс.срб kancelarija@rnids.rs На основу члана 54. став 8. тачка 9) Статута Фондације

Више

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА БАЊА ЛУКА С Т А Т У Т Бања Лука, јул 2013. године На основу члана 31. став 1. тачка а) Закона о развоју малих и средњих предузећа ( Службени гласник

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja o zaštiti pojedinaca u vezi

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja o zaštiti pojedinaca u vezi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju

Више

HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a

HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, 12.09.2015. Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a sukladno odredbama Zakona o sportu i Etičkom kodeksu

Више