Број: 301/2011-Д-02l1 Датум: "YUGOROSGAZ" а.д., Београд Господин Владимир В. КОЛДИН, извршни директор Змај Јовина 8-1О Београд факс:

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Број: 301/2011-Д-02l1 Датум: "YUGOROSGAZ" а.д., Београд Господин Владимир В. КОЛДИН, извршни директор Змај Јовина 8-1О Београд факс:"

Транскрипт

1 Број: 301/2011-Д-02l1 Датум: "YUGOROSGAZ" а.д., Београд Господин Владимир В. КОЛДИН, извршни директор Змај Јовина 8-1О Београд факс: 011/ Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса, који сте нам доставили од године (заведено у Агенцији под бројем 301/2011-Д-02 од године).

2 у складу са чланом 66. став 5. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр ), а у вези са чланом 207 Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11) и члана 12. тачка 8. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ("Службени гласник РС", број 52/2005), Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 163. седници од године, разматрао је предлог цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса "Yugoгosgaz", а.д., Београд, и даје следеће: МИШЉЕЊЕ 1. "Yugoгosgaz", а. Д., Београд, - оператор дистрибутивног система за природни гас, доставио је својим дописом од године (заведено у Агенцији под бројем 301/2011-Д-02 од године) на мишљење предлог цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса које износе: Тарифни став Тарифни став Категорије Групе "енергент" "капацитет" корисника корисника (дин/m З ) (дин/mзfдан/година) Категорија 1 Домаћинства 3,25 р < 6 Ьаг Остали корисници 3,03 397,05 Неравномерна потрошња 1,77 49,17 Категорија 2 Равномерна потрошња 1,77 70,90 6 ~ р < 16 Ьаг Системи даљинског грејања 1,77 114,36 2. У поступку оцене оправданости трошкова пословања, као и висине планиране стопе повраћаја на регулисана средства који се, сагласно Закону о енергетици и Методологији за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа и коришћења система за дистрибуцију природног гаса ("Службени гласник РС", ", 68/06, 1107, 100/08, 116/08 и 64/1О) признају енергетским субјектима при образовању цена, Агенција је на основу приложене документације и података достављених уз предлог цена, утврдила да је "Yugoгosgaz", а. Д., Београд, при образовању цене за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса: обрачунао максимално одобрени приход за енергетску делатност дистрибуције природног гаса и максимално одобрени приход за енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас и извршио алокацију максимално одобрених прихода на тарифне елементе применом критеријума и мерила утврђених Методологијом за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа и коришћења система за дистрибуцију природног гаса ("Службени гласник РС", 68106, 1107, , 116/08 и 64/1О); исказао цене за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса по тарифним ставовима на начин утврђен Тарифним системом за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса ("Службе ни гласник РС", 1/07); стопу повраћаја на регулисана средства обрачунао у висини од 7,06% за енергетску делатност дистрибуције природног гаса и за енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас.

3 З. Полазећи од наведених констатација и свеобухватне анализе приложене документације и података, Агенција је закључила: да су сви елементи релевантни за утврђивање оправданих трошкова пословања и максимално одобреног прихода за енергетску делатност дистрибуције природног гаса и за енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас, реално исказани и стога је мишљења да се могу сматрати оправданим; да је предложена стопа повраћаја нижа од нивоа уобичајене стопе у земљама са сличним условима и ризицима пословања за енергетске делатности дистрибуције природног гаса и управљања дистрибутивним системом за природни гас. 4. Ставови Агенције изнети у овом мишљењу, детаљније су образложени у анализи енергетско - техничких карактеристика система за дистрибуцију природног гаса и система за управљање дистрибутивним системом за природни гас, као и економско - финансијских показатеља и као аналитичка основа су прилог овог мишљења. Број: З48/2011-д-1/66 Београд, 1З.О године 2

4 АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИТИЧКА ОСНОВА за оцену и давање мишљења о ценама за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса Уводне напомене у складу са чланом 66. став 5. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 84/04 ), а у вези са чланом 207 Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11), 'Yugorosgaz" ад Београд као оператор дистрибутивног система за природни гас, доставио је Агенцији за енергетику Републике Србије (Агенција) на давање мишљења предлог цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гас (допис заведен у Агенцији под бројем 301/2011-Д-02 од године). у прилогу наведеног дописа достављен је предлог цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса, попуњене табеле по захтеву Агенције и пратећа документација. 'Yugorosgaz" ад Београд је, у претходном поступку, пре достављања поменутог предлога, извршио више корекција обрачуна и доставио Агенцији сва тражена образложења, документацију и додатне податке. Полазне основе Све енергетско - техничке и економско - финансијске табеле приложене уз предлог цена за енергетске делатности дистрибуције природног гаса и управљања дистрибутивним системом, подносилац предлога је формално - технички правилно попунио. Економско - финансијска анализа предлога цена односи се на анализу сваког појединачног елемента формуле за израчунавање максимално одобреног прихода, као и на формално - техничку исправност алокације максимално одобрених прихода на тарифне елементе (односно израчунавање цена по тарифним ставовима). у поступку економско - финансијске анализе предложеног акта о ценама Агенција је имала у виду и следеће: Подносилац захтева има правну форму затвореног акционарског друштва. Подносилац захтева је ималац лиценци за обављање шест енергетских делатности издатих од стране Агенције, а поред тога обавља и неенергетске делатности. Подносилац захтева је у складу са чланом 19. Закона извршио интерно раздвајање књиговодствених рачуна по делатностима и саставио је и Агенцији доставио билансе стања и билансе успеха и извештаје независног ревизора по делатностима за претходни регулаторни период (2009. година). Интерно раздвајање књиговодствених рачуна по делатностима извршено је на начин који Агенција оцењује као коректан и прихватљив. С тим у вези, сви подаци који су у економско - финансијским табелама Правила информисања наведени за претходни регулаторни период, усклађени су са подацима из биланса стања и биланса успеха за предметне енергетске делатности. Такође, алокација заједничких позиција биланса стања и биланса успеха а које имају утицаја на формирање максимално одобреног прихода за предметне енергетске делатности извршена је 1

5 коректно, односно подносилац захтева је коректно дефинисао кључеве за расподелу заједничких билансних позиција у регулаторном периоду и доставио Агенцији прихватљива образложења (рачунице) одабраних кључева. Опис дистрибутивног система "Yugoгosgas" а.д. обавља делатност дистрибуције природног гаса и управљања дистрибутивним системом који чине т полеетиленског гасовода притиска дистрибутивне мреже и 11 мерно регулационих станица (МРС). Према подацима који се односе на почетак године ЈП "Yugorosgas" а.д. обавља делатност дистрибуције природног гаса и управљања дистрибутивним системом на територији општина Ниш и Алексинац, на гасоводима средњег (6$;р<16 Ьаг) и ниског притиска (р < 6 Ьаг ), укупне дужине т. Дужина челичног гасовода притиска 6$;р<16 Ьаг је т, а дужина полиетиленског гасовода притиска р < 6 Ьагје т. Такође, према подацима који се односе на почетак године, на гасоводу притиска 6$;р<16 Ьаг постоји 11 активних прикључака, а на гасоводу ниског притиска (р < 6 Ьаг) је 120 активних прикључака, од којих је 96 прикључака за домаћинства, а 24 за остале кориснике. Количине природног гаса планиране за дистрибуцију Тарифни елемент.енергенг" т 3 је укупна планирана количина природног гаса за испоруку тарифним купцима у години. Тарифни елемент енергент је правилно израчунат и износи по групама: у Категорији т 3 за домаћинства и т 3 за остале кориснике и у Категорији т 3 за неравномерну потрошњу, т 3 за равномерну потрошњу и т 3 за системе даљинског грејања. Планиране количине за испоруку тарифним купцима за годину су веће од реализованих у год. ( т 3 ) за 21,21%. Тарифни елемент "капацитет" т 3 /дан/год. је за годину утврђен на основу података о испорученим месечним количинама из године тарифним купцима. Тарифни елемент "капацитет" је правилно израчунат и износи по групама: у Категорији 1 за домаћинства 804 m 3 /AaHlroA., за остале кориснике т 3 /дан/год. и у Категорији 2, за неравномерну потрошњу 201 т 3 /дан/год., за равномерну потрошњу m 3 /AaHlroA.,за системе даљинског грејања т 3 /дан/год. Планирани губици природног гаса За годину је прихваћена предлажена стопа губитака у износу од 0%. у години није било било губитака на дистрибутивном систему. Приказано је да је испоручено т 3 гаса више него што је преузето са транспортног система Yugorosgas-a, што је последица неадектватне мерне опреме на месту преузимања, на ГМРС Ниш.. Губици природног гаса у дистрибутивном систему за 2008.годину су били 0%. С обзиром да није постојало адекватно мерење на ГМРС Ниш количине које су измерене код купаца природног гаса су узимане као количине које су испоручене у дистрибутивни систем. 2

6 Потрошња природног гаса за сопствене потребе Планирана је потрошња природног гаса за грејање сопствених просторија у години У износу од m З, као и количине гаса за прво пуњење гасовода у износу од m З за јул 201О.год. Потрошено је 813 m З природног гаса за грејање сопствених просторија у години, као и 21ООm З гаса за прво пуњење гасовода у октобру год. Оперативни трошкови Економско - финансијска анализа оперативних трошкова уважила је пројектовану стопу инфлације за годину од 6,0%, као и да је планирана дистрибуирана количина природног гаса у регулаторном периоду већа у односу на остварење у претходној години за 21,2%, а што све има утицаја на планиране оперативне трошкове у регулаторном периоду. Укупни оперативни трошкови планирани су у регулаторном периоду за енергетску делатност дистрибуције природног гаса у износу од динара (за 9,0% више у односу на остварење у претходној години). 3а енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас нису планирани оперативни трошкови у регулаторном периоду Структура оперативних трошкова је приказана у следећој табели: (у 000 динара) Р/б Позиција Оправдани Планирано Биланс успеха трошкови за за за годину годину годину Индекс 1 2 З 4 5 6(514) 1. Трошкови материјала ,9% 1.1. Трошкови материјала за израду 1.2. Трошкови осталог материјала (режијског) ,6% 1.3. Трошкови горива и ehe~e ,1% 2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ,5% 2.1. Трошкови зарада и накнада зарада ,0% 2.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца ,0% 2.3. Трошкови накнада по ~ГOBoe~ о делу Трошкови накнада по ауторским у-говорима 2.5. Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима ,0% 2.6. Трошкови накнада физички м лицима по основу осталих у-говора ,0% 2.7. Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора ,0% ~8. Остали лични расходи и накнаде ,2% 3. Трошкови производних ~гa Трошкови ~слу-га на изради учинака ,0% 3.2. Трошкови транспортних услуга ,7% 3.3. Трошкови ~гa одржавања ,9% 3.4. Трошкови закупнина % 3.5. Трошкови сајмова 3.6. Трошкови рекламе и пропаганде ,0% 3

7 3.7. ТеОШКОВИистраживања 3.8. Трошкови развоја који се не капитализују 3.9. Трошкови осталих услуга ,6% 4. Нематееијални теошкови ,1%.1. Трошкови непроизводних услуга ,9% Трошкови репеезентације ,0% Трошкови премија осигурања ,0% 4. Трошкови платног пеомета ,4% 4.5. Трошкови чланаеина ,6% 4.6. Трошкови пореза ,7% 4.7. ТеОШКОВИдоприноса 4.8. Остали нематеријални теошкови ,2% Део резервисања за накнаде и друге 5. бенефицијезапослених а који се ,0% исплаћуiу у регулаторном периоду 6. Укупно ( ) ,0% Као полазна основа за оцену оправданости оперативних трошкова у регулаторном периоду коришћени су остварени оперативни трошкови у претходној години а чију оправданост је ценила Агенција. У односу на остварене оперативне трошкове који су исказани у Билансу успеха за годину за делатност дистрибуције природног гаса кориговани су следећи оперативни трошкови који нису У директној функцији обављања предметне енергетске делатности или чији се износ не може оценити као оправдан: II.Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)" и.трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца" су умањени за износ од динара, односно динара а који не могу бити признати као оправдан оперативни трошак; II.Трошкови накнада физички м лицима по основу осталих уговора" су умањени за износ од динара а који не може бити признат као оправдан оперативни трошак; "остали лични расходи и накнаде" су умањени за износ од динара а који не може бити признат као оправдан оперативни трошак;.трошкови закупнина" су умањени за износ од динара а који не може бити признат као оправдан оперативни трошак;.трошкови осталих услуга" су умањени за износ од динара а који не може бити признат као оправдан оперативни трошак; II.Трошкови чланарина" су умањени за износ од динара а који не може бити признат као оправдан оперативни трошак;.трошкови пореза" су умањени за износ од динара а који не може бити признат као оправдан оперативни трошак; "Остали нематеријални трошкови" су умањени за износ од динара а који не може бити признат као оправдан оперативни трошак. Економско - финансијска анализа појединачних оперативних трошкова у регулаторном периоду за енергетску делатност дистрибуције природног гаса нарочито је фокусирана на трошкове код којих је предвиђена значајнија промена у односу на остварење у претходној години и који су планирани у значајнијем апсолутном износу, а то су:.трошкови зарада и накнада зарада (бруто)" планирани су у регулаторном периоду у износу од динара (за 6,0% више у односу на остварење у претходној години)..трошкови услуга одржавања" планирани су у регулаторном периоду у износу од динара (за 24,9% више у односу на остварење у претходној години) и примарно се односе на трошкове услуга одржавања система за дистрибуцију природног гаса. 4

8 .Трошкови добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања" и.троцкови услуга за хуманитарне, научне, спортске и културне циљеве" нису планирани у регулаторнам периоду (у претходној години ови трошкови нису признати као оправдани оперативни трошкови)..трошкови заштите животне средине" нису планирани у регулаторном периоду (у претходној години ови трошкови нису исказани). На основу свега напред наведеног, предложени оперативни трошкови у регулаторном периоду се могу сматрати оправданим и прихватљивим. Трошкови амортизације Трошкови амортизације планирани су у регулаторном периоду за енергетску делатност дистрибуције природног гаса у износу од динара. 3а енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас нису планирани трошкови амортизације у регулаторном периоду. Трошкови амортизације постојећих средстава планирани су у регулаторном периоду у износу од динара (у нивоу остварених трошкова амортизације у претходној години). Трошкови амортизације средстава која ће бити активирана у регулаторном периоду планирани су у износу од динара и правилно су обрачунати у складу са планираним активирањем средстава у регулаторном периоду и дефинисаним процењеним корисним веком средстава која ће бити активирана у регулаторном периоду. Према општем акту о рачуноводству и рачуноводственим политикама подносиоца захтева, трошкови амортизације се обрачунавају пропорционалном методом у процењеном корисном веку трајања средстава а што је у складу са Методологијом. На основу свега напред наведеног, предложени трошкови периоду се могу сматрати оправданим и прихватљивим. амортизације у регулаторном Стопа повраћаја на регулисана средства Стопа повраћаја на регулисана средства у регулаторном периоду је обрачуната за енергетску делатност дистрибуције природног гаса у висини од 7,06%, и то применом реалне цене сопственог капитала после опорезивања од 9,00% а коју Агенција оцењује као прихватљиву, пондерисане просечне реалне цене позајмљеног капитала од 5,10% а која се креће у границама обазриво и рационално позајмљених средстава, прописаног учешћа сопственог капитала у финансирању регулисаних средстава од 40,00%, прописаног учешћа позајмљеног капитала у финансирању регулисаних средстава од 60,00% и стопе пореза на добит од 10,00%. По основу повраћаја на регулисана средства у максимално одобрени приход у регулаторном периоду за енергетску делатност дистрибуције природног гаса укључен је износ од динара. На основу свега напред наведеног, предложена стопа повраћаја на регулисана средства од 7,06% се може сматрати оправданом и прихватљивом, нарочито имајући у виду неопходност даљег развоја система за дистрибуцију природног гаса у земљи. 5

9 Регулисана средства Регулисана средства у регулаторном периоду планирана су за енергетску делатност дистрибуције природног гаса у износу од динара. За енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас нису планирана регулисана средства у регулаторном периоду. Приликом економско - финансијске анализе регулисаних средстава у регулаторном периоду треба имати у виду следеће: I) Вредност регулисаних средстава на почетку регулаторног периода износи динара. Износ нето вредности средстава на почетку регулаторног периода а која је основ за утврђивање вредности регулисаних средстава на почетку регулаторног периода одговара износу исказаном у Билансу стања подносиоца захтева на дан године за енергетску делатност дистрибуције природног гаса. I) Нето вредност средстава прибављених без накнаде на почетку регулаторног периода износи динара (3,2% нето вредности система за дистрибуцију природног гаса који је активиран). Подносилац захтева је доставио адекватно образложење предметног износа а које се може сматрати прихватљивим. I) Вредност регулисаних средстава на крају регулаторног периода износи динара и правилно је израчуната у складу са Методологијом. На основу свега напред наведеног, предложена вредност регулисаних средстава у регулаторном периоду се може сматрати оправданом и прихватљивом. План улагања "Yugoгosgas" ац. има усвојен Петогодишњи план развоја и План пословања за годину. Планом пословања за год. је предвиђено проширење дистрибутивног гасовода у год. Достављен је Петогодишњи план инвестиција у коме нису наведени физички показатељи (дужине и број прикључака) већ само правци планираног развоја дистрибутивног система. Планиране инвестиције за год., предвиђају изградњу 782 прикључка, проширење мреже притиска 6::;р<16 Ьаг за т, проширење мреже притиска р<6 Ьаг за т гасовода. Планирано је активирање 344 прикључка до краја год., 9 на притиску 6::;р<16 Ьаг и 335 на мрежи притиска р<6 Ьаг. Укупна улагања у регулаторном периоду планирана су за енергетску делатност дистрибуције природног гаса у износу од динара. За енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас нису планирана улагања у регулаторном периоду. У претходној години у енергетској делатности дистрибуције природног гаса уложено је динара (96,9% или динара из сопствених средстава и 3,1% или динара из средстава потрошача), док у енергетској делатности управљања дистрибутивним системом за природни гас нису реализована улагања. У изворима финансирања планираних улагања у регулаторном периоду за енергетску делатност дистрибуције природног гаса сопствена средства учествују са динара (или 95,0%) и средства потрошача у износу од динара (или 5,0%). Планирана улагања у регулаторном периоду су исправно унета у обрачун регулисаних средстава у 6

10 регулаторном периоду. Од укупно планираних улагања у регулаторном периоду ( динара) у регулаторном периоду неће бити активирано динара и овај износ нема утицаја на висину регулисаних средстава, односно цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса. На основу свега напред наведеног, извори финансирања планираних улагања у регулаторном периоду се могу сматрати оправданим и прихватљивим. Трошкови за надокнаду губитака Трошкови за надокнаду губитака у регулаторном периоду нису планирани за енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас. Остали приходи Остали приходи у регулаторном периоду планирани су за енергетску делатност дистрибуције природног гаса у износу од динара (у нивоу остварења у претходној години) и примарно се односе на планиране приходе од наплаћених пенала, казни и штета на средствима. 3а енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас нису планирани остали приходи у регулаторном периоду. На основу свега напред наведеног, предложени остали приходи у регулаторном периоду се могу сматрати оправданим и прихватљивим. Корекциони елемент Корекциони елемент за енергетску делатност дистрибуције природног гаса правилно је обрачунат у складу са Методологијом у износу од динара (6,2% од оствареног максимално одобреног прихода у претходној години). Корекциони елемент је обрачунат за део првог регулаторног периода у коме су се регулисане цене примењивале (од до године). Корекциони елемент за енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас правилно је обрачунат у складу са Методологијом у износу од динара. Корекциони елемент је обрачунат за део првог регулаторног периода у коме су се регулисане цене примењивале (од до године). Корекциони елемент је последица реализованих вишкова природног гаса у систему за дистрибуцију природног гаса. На основу свега напред наведеног, корекциони елементи за претходни регулаторни период за предметне енергетске делатности обрачунати су у складу са Методологијом и могу се сматрати оправданим и прихватљивим. Максимално одобрени приход Максимално одобрени приход у регулаторном периоду је обрачунат у складу са достављеним техничким податком о степену искоришћености дистрибутивног система (СИДСт) према предлогу подносиоца захтева за енергетске делатности дистрибуције природног гаса и управљања дистрибутивним системом за природни гас, приказан је у следећој табели: 7

11 (у 000 динара) Редни ДИСТРИбуција Управљање дистрибутивним 'Позиција Скраћенице број природног гаса системом за природни гас 1. Опе~ативни т~ошкови ОТТ Т~ошкови амо~тизације Ат Стопа повраћаја на 3. ППЦК 7,06% ре~лисана средства 4. Ре~лисана средства РСт Трошкови за надокнаду 5. губитака у систему за г, дист~ибуциl~и~одноггаса 6. Остали п~иходи ОПТ Корекциони елемент КЕт Максимално одобрени 8. моп, приход: Цене за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса Алокација предложених максимално одобрених прихода предметних енергетских делатности на тарифне елементе (односно израчунавање цена по тарифним ставовима), извршена је у складу са Тарифним системом. Ради целовитог сагледавања економско - финансијских ефеката који су последица обрачуна цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса подносиоца захтева као оператора дистрибутивног система за природни гас, у наставку је приказан упоредни преглед постојећих и предложених тарифних ставова и просечних цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса: тарифни став.енергент" Тарифни став "капацитет" Категорије Групе (дин/m 3 ) (дин/m3fдан/година) корисника корисника Постојеће Предложене Постојеће Предложене цене цене цене цене Категорија 1 Домаћинства 3,38 3,25 Р < 6 Ьаг Остали корисници 2,07 3,03 256,16 397,05 Неравномерна потрошња 1,28 1,77 62,20 49,17 Категорија 2 Равномерна потрошња 1,28 1,77 49,14 70,90 6::; Р < 16 Ьаг Системи даљинског грејања 1,28 1,77 62,20 114,36 Категорије Групе Просечне постојеће Просечне предложене корисника корисника цене у дин/m 3 цене у дин/m 3 Индекс Категорија 1 Домаћинства 3,38 3,25 96,3 Р < 6 Ьаг Остали корисници 2,50 4,19 168,1 ~QaBHoMeQHa ПОТQошња 1,46 1,78 122,0 Категорија 2 Равномерна потрошња 1,47 6::;р<16Ьаг 2,17 147,0 Системи даљинског грејања 2,03 2,73 134,6 Просечнаценаудин/m 3 1,86 2,66 142,9 Напомена: Просечна цена прерачуната у дин/m 3 КОЈаЈе приказана у табели има искључиво информативни карактер (ради упоредивости података). 8

Број: ЗЗЗ/2011-Д-02 Датум: ,-". ЈП "Елгас", Сента Шпире Мећаша Сента Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке

Број: ЗЗЗ/2011-Д-02 Датум: ,-. ЈП Елгас, Сента Шпире Мећаша Сента Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке Број: ЗЗЗ/2011-Д-02 Датум: 13.09.2011.,-". ЈП "Елгас", Сента Шпире Мећаша 37 24400 Сента Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за

Више

Број: 351!2011-Д-02 Датум: ДЈКП "Полет",Лландиште Обилићева Пландиште Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлу

Број: 351!2011-Д-02 Датум: ДЈКП Полет,Лландиште Обилићева Пландиште Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлу Број: 351!2011-Д-02 Датум: 13.09.2011. ДЈКП "Полет",Лландиште Обилићева 15 26360 Пландиште Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система

Више

Број: 15/ Датум: "гас - Феромонт" а.д., Стара Пазова Бранка Радичевића Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо

Број: 15/ Датум: гас - Феромонт а.д., Стара Пазова Бранка Радичевића Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо Број: 15/2011-0-02 Датум: 21.03.2011. "гас - Феромонт" а.д., Стара Пазова Бранка Радичевића 67 23 300 Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на предлог Одлуке о утврђивању цена за приступ

Више

Број: З46!2011-Д-02 Датум: Друштво за изградњу и оцржавэње гасовода и дистрибуцију гаса.беогас" д.о.о. Београд Ратка Мигревића 165а

Број: З46!2011-Д-02 Датум: Друштво за изградњу и оцржавэње гасовода и дистрибуцију гаса.беогас д.о.о. Београд Ратка Мигревића 165а Број: З46!2011-Д-02 Датум: 13.09.2011. Друштво за изградњу и оцржавэње гасовода и дистрибуцију гаса.беогас" д.о.о. Београд Ратка Мигревића 165а 11000 Београд Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење

Више

~RS Број: 771/ /2.. Датум: АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ ; РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈКП "Стандард", Ада 8. октобра Ада Поштовани, у прило

~RS Број: 771/ /2.. Датум: АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ ; РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈКП Стандард, Ада 8. октобра Ада Поштовани, у прило ~RS Број: 771/2008-0-02/2.. Датум: 29.01.2009. АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ ; РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈКП "Стандард", Ада 8. октобра 1 24430 Ада Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању

Више

Број: З Д-02 Датум: ЈП "Гас - Рума", Рума ЈНА Рума Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђи

Број: З Д-02 Датум: ЈП Гас - Рума, Рума ЈНА Рума Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђи Број: З2212011-Д-02 Датум: 13.09.2011. ЈП "Гас - Рума", Рума ЈНА 136 22400 Рума Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију

Више

Број: 749/ /з Датум: RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ "Гас - Феромонт" а. Д., Стара Пазова Бранка Радичевића Ст

Број: 749/ /з Датум: RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Гас - Феромонт а. Д., Стара Пазова Бранка Радичевића Ст Број: 749/2008-0-02/з Датум: 04.02.2009. RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ "Гас - Феромонт" а. Д., Стара Пазова Бранка Радичевића 67 22300 Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење

Више

Број: З44/2011-Д-02 Датум: Роцгас" а.д., Бачка Топола Маршала Тита број 1 Бачка Топола Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Пред

Број: З44/2011-Д-02 Датум: Роцгас а.д., Бачка Топола Маршала Тита број 1 Бачка Топола Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Пред Број: З44/2011-Д-02 Датум: 13.09.2011..Роцгас" а.д., Бачка Топола Маршала Тита број 1 Бачка Топола Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за обрачун природног гаса

Више

Број: 18/2009-D-02ILt Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС" НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални

Број: 18/2009-D-02ILt Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални Број: 18/2009-D-02ILt Датум: 29.01.2009. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС" НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални директор Народног Фронта 12 21000 Нови Сад факс: 021/481

Више

Број: 764/2008-О-02/2.. Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ДП "Грејање" 3рењанин Панчевачка бб рењанин Поштовани,. у

Број: 764/2008-О-02/2.. Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ДП Грејање 3рењанин Панчевачка бб рењанин Поштовани,. у Број: 764/2008-О-02/2.. Датум: 29.01.2009. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ДП "Грејање" 3рењанин Панчевачка бб 23000 3рењанин Поштовани,. у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о

Више

_MetodologijaGASDistribucijaIzmena

_MetodologijaGASDistribucijaIzmena На основу члана 15, а у вези са чланом 36. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ( Службени гласник РС, број 52/05), Савет Агенције

Више

IzmenaMetNafta

IzmenaMetNafta На основу члана 15, а у вези са чланом 36. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ( Службени гласник РС, број 52/05), Савет Агенције

Више

Metodologija javno snabdevanje GAS SG 93-12

Metodologija javno snabdevanje GAS SG 93-12 На основу члана 46. став 1. тачка 1) подтачка (2) и став 2. тачка 3) истог члана, члана 67. став 2, a у вези са чланом 37. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11 и 80/11 - исправка),

Више

Број: 463/201 О-Д-02 Датум: J~((I'( of::). 42_ 1.0/1-0 J~~JD6(/,fj. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Драгољуб Здравковић, директор Булев

Број: 463/201 О-Д-02 Датум: J~((I'( of::). 42_ 1.0/1-0 J~~JD6(/,fj. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЈУГОИСТОК, НИШ Драгољуб Здравковић, директор Булев Број: 463/201 О-Д-02 Датум: 27.12.2010. J~((I'( of::). 42_ 1.0/1-0 J~~JD6(/,fj. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Драгољуб Здравковић, директор Булевар др Зорана Ђинђића 46а 18000 Ниш Поштовани, У прилогу

Више

Број: 552!2009-Д-02 Датум: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЕЛЕКТРОСРБИЈА " Д.О.о. Краљево Слободан Михајловић, дире

Број: 552!2009-Д-02 Датум: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ЕЛЕКТРОСРБИЈА  Д.О.о. Краљево Слободан Михајловић, дире Број: 552!2009-Д-02 Датум: 14.12.2009. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЕЛЕКТРОСРБИЈА " Д.О.о. Краљево Слободан Михајловић, директор Димитрија Туцовића бр. 5 36000 Краљево Поштовани,

Више

Број: 428/201 О-О-02 Датум: ЈП "ТРАНСНАФТА" ПАНЧЕВО #III MT~' ~.. "\ ПАНЧЕВО.. Змај Јовина 1 В. ~l. 1D~:J I,-с!, ',;"1 Ј lfpиjw Ј ~--~}- t

Број: 428/201 О-О-02 Датум: ЈП ТРАНСНАФТА ПАНЧЕВО #III MT~' ~.. \ ПАНЧЕВО.. Змај Јовина 1 В. ~l. 1D~:J I,-с!, ',;1 Ј lfpиjw Ј ~--~}- t Број: 428/201 О-О-02 Датум: 13.12.2010. ЈП "ТРАНСНАФТА" ПАНЧЕВО #III MT~' ~.. "\ ПАНЧЕВО.. Змај Јовина 1 В. ~l. 1D~:J I,-с!, ',;"1 Ј lfpиjw Ј ~--~}- t. - - оз'1 Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени г

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени г На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ УЖИЦЕ-Г АС Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава Број: 290/2016-Д-02 Датум: 27.05.2016. АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића 4 31000 Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности снабдевање на Одлуку о цени природног

Више

На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет

На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици (Службени гласник РС, број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 379. седници

Више

Број: 671/2015-Д-О2/1 672/2015-Д-О2/1 Датум: RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈП ЈАС" Темерин Новосадска Темерин ПРЕДМ

Број: 671/2015-Д-О2/1 672/2015-Д-О2/1 Датум: RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈП ЈАС Темерин Новосадска Темерин ПРЕДМ Број: 671/2015-Д-О2/1 672/2015-Д-О2/1 Датум: 09.10.2015. RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈП ЈАС" Темерин Новосадска 421 21235 Темерин ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног

Више

Број: О-02 Датум: уц-tlcl4с1 : Д;I~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIТРАНСНАФТА", Панчево Генерални директор Срђан Михајловић ул. Змај Јовина 1

Број: О-02 Датум: уц-tlcl4с1 : Д;I~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIТРАНСНАФТА, Панчево Генерални директор Срђан Михајловић ул. Змај Јовина 1 Број: 29212011-О-02 Датум: 06.09.2011. уц-tlcl4с1 : Д;I~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIТРАНСНАФТА", Панчево Генерални директор Срђан Михајловић ул. Змај Јовина 1 26000 Панчево тел/фах: 013/ 335-864 Поштовани, у прилогу

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11,80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: 25.03.2016. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање

Више

Microsoft Word - 1 Pravilnik

Microsoft Word - 1 Pravilnik РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ТРЕБИЊЕ REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE ПРАВИЛНИК О ТАРИФНОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ И ТАРИФНОМ СИСТЕМУ ЗА ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ

Више

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ Основни разлог за Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину је АНЕКС I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА

Више

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku (''Službeni list CG'', broj 36/17),

Више

Microsoft Word Trifni sistem doc

Microsoft Word Trifni sistem doc На основу члана 178. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11, 80/11-исправка и 93/12), члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник Републике Србије, број 129/07), и члана

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

Број: 438/201 злоз Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Игор Новаковић, директор Булевар д

Број: 438/201 злоз Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЈУГОИСТОК, НИШ Игор Новаковић, директор Булевар д Број: 438/201 злоз Датум: 16.07.2013. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Игор Новаковић, директор Булевар др Зорана Ђинђића 46а 18000 Ниш Поштовани, У прилогу

Више

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА МРЕЖУ

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА МРЕЖУ РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ТРЕБИЊЕ REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE ПРАВИЛНИК O МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА ДИСТРИБУТИВНИ ИЛИ

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

novi logo mg

novi logo mg REPUBLIKA SRPSKA Banja Luka Bana Milosavljevića 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba tel/faks: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja

Више

Dokument u pravilnom formatu

Dokument u pravilnom formatu Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 104/11, od 28.12.2011. Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od do godine Popunjava lice Matični broj: Popunjava: Slavica Ojdan

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od do godine Popunjava lice Matični broj: Popunjava: Slavica Ojdan ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od 0.0.0 do..0 godine Popunjava lice Matični : 0889 Popunjava: Slavica Ojdanić Šifra djelatnosti: 999 BROJ ISKAZA: 0/0 Naziv: NEVLADINO UDRUŽENJE "DIGITALIZUJ

Више

Metodologija distribucija EE SG pdf

Metodologija distribucija EE SG pdf На основу члана 46. став 1. тачка 1) подтачка (4) и став 2. тачка 3) истог члана, члана 67. став 2, а у вези са чланом 37. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11, 80/11 исправка и

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail:kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

ПРИЛОГ 5 СЛОЖЕН ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА МЕРУ 3 1

ПРИЛОГ 5 СЛОЖЕН ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА МЕРУ 3 1 ПРИЛОГ 5 СЛОЖЕН ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА МЕРУ 3 1 САДРЖАЈ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА А. ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ... 4 1. РЕЗИМЕ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА... 5 2. ОПШТИ ПОДАЦИ... 5 2.1. Информације о подносиоцу захтева... 5 2.2. Информације

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2015. године Београд, 2016. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА-------------------------------------------------------1-4

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Број: 778/2015-Д-02/2 779/2015- Д-02/2 Датум: RS АГЕНЦИЈА 30 ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ "РОДГ АС" а.д Бачка Топола Маршала Тита 61

Број: 778/2015-Д-02/2 779/2015- Д-02/2 Датум: RS АГЕНЦИЈА 30 ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РОДГ АС а.д Бачка Топола Маршала Тита 61 Број: 778/2015-Д-02/2 779/2015- Д-02/2 Датум: 11.12.2015. RS АГЕНЦИЈА 30 ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ "РОДГ АС" а.д. 24300 Бачка Топола Маршала Тита 61 ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени

Више

JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUB

JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUB JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUBOTICA-TRANS ZA 2014.GODINU ОSNIVAČ: SKUPŠTINA GRADA

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

ИНВЕСТИЦИЈА

ИНВЕСТИЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНА БЕЧЕЈ ФИЛИЈАЛА Број: Датум: ПОСЛОДАВАЦ Број: Датум: ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ

Више

Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од до 31.12

Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од до 31.12 Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године Београд,24.01.2019.године I ОСНОВНИ СТАТУСНИ

Више

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: / НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1

OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: / НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1 OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: 141-401-1157/2019-01 НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1 РЕЗИМЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА: (укратко описати планирани

Више

LISTA POTREBNIH PODATAKA

LISTA POTREBNIH PODATAKA ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Консолидовани финансијски извештаји 31. децембар 2013. године Београд, 2014. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01 З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11,

Више

Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 103/14, od Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru s

Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 103/14, od Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru s Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 103/14, od 30.12.2014. Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

Staticki kriterijumi new-1.pptx

Staticki kriterijumi new-1.pptx ЗАДАТАК 1. Применом критеријума рока враћања одредити рок враћања пројеката А, B и C, узимајући у обзир уштеде остварене по годинама експлоатације након инвестирања. Приликом доношења инвестиционе одлуке

Више

- л о г о -

-  л   о   г   о  - На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Новосадска топлана у Новом Саду као јавног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада, број 47/16) и члана

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

RVNC_INFORMATOR

RVNC_INFORMATOR Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

MergedFile

MergedFile ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/ na dan godine Popunjava lice Matični : 97 Popunjava: Dubravka Ivanovic Šifra djelatnosti: 7 BROJ ISKAZA: 7/ Naziv: DRUŠTVENO PREDUZEĆE "STRELKOMERC" D.O.O.

Више

IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine

IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd 30.06.2015. godine Marfin Banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka

Више

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04), Hrvatska energetska regulatorna agencija

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник Републике

Више

Инвестициона улагања у периоду I – X ________________________________________

Инвестициона улагања у периоду I – X ________________________________________ Knjigovodstveno obuhvatanje ostalih poslovnih prihoda Klasa 6 - prihodi Prihodi su pozitivni ekonomski tokovi koji proizilaze iz prodaje proizvoda ili vršenja usluga preduzeća, kao i iz finansijskih plasmana,

Више

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА РАЈКО ПОЛЕДИЦА 09039508100 33-09039508 10033 Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033 DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033, c=rs Date: 2019.05.13 12:12:20 +02'00' Obrazac

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са Законoм о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04), Влада доноси УРЕДБУ О МЕРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КОРИШЋЕЊЕМ

Више

4 по основу накнада за заштиту животне средине у износу од 218,2 мил. дин. и по основу прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције за

4 по основу накнада за заштиту животне средине у износу од 218,2 мил. дин. и по основу прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције за 4 по основу накнада за заштиту животне средине у износу од 218,2 мил. дин. и по основу прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених отпремнине и јубиларне награде у износу од

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

Uputstvo - COREP

Uputstvo - COREP НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за контролу пословања банака МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ OБРАЗАЦА ПОКГ И ПНО Овом методологијом се детаљно објашњавају елементи и начин израде Извештаја о промени очекиваних кредитних

Више

Образац 12

Образац 12 Образац 12 Јавно комунално стамбено предузеће Топола ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. Топола, април 2019.

Више

ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни кап

ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни кап ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни капитал д) добитак 2. Контни оквир представља: a) списак

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град

Више

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 1 alineja 1 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', br. 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 1 alineja 1 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', br. 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 1 alineja 1 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', br. 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku (''Službeni list CG'', broj

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija) za 2012

Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija) za 2012 UVOD Finansijski plan Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija) za 2012. godinu je pripremljen u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama (

Више

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28 ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28 ( Мала потрошњадомаћинства и 1.984,39 Мала потрошња-остали

Више

MergedFile

MergedFile ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od 0.0.07 do..07 godine Popunjava lice Matični : 0889 Popunjava: Slavica Ojdanić Šifra djelatnosti: 9.99 BROJ ISKAZA: 08/07 Naziv: NEVLADINO UDRUŽENJE

Више

Slide 1

Slide 1 ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ И ТЕХНИЧКИ АСПЕКТИ УГОВОРА О ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 1 КЉУЧНИ ЧИНИОЦИ тржишта топлотне енергије Законска регулатива и легислатива РЕПУБЛИЧКИ НИВО ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

Microsoft Word - Izvestaj o poslovanju 2008.doc

Microsoft Word - Izvestaj o poslovanju 2008.doc Београд, Кичевска 15 23.02.2009. године Финансијски извештај Удружења интерних ревизора Србије за 2008. годину Београд, фебруар 2009.године 1. УВОД је основано на основу Закона о удруживању грађана у удружења,

Више

Microsoft Word - SES_2008

Microsoft Word - SES_2008 "SES" d.o.o. Beograd Vitanovačka br. 8 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i

Више

А

А Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ГРАД КИКИНДА Комисија за јавну набавку Број: V-404-1/2016-56 Дана: 01.09.2016. године К и к и н д а На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine

IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd 30.06.2013. godine Marfin Banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka

Више

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ Паркинг сервис Пожаревац ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ ЈКП Паркинг сервис Пожаревац Пожаревац, јун 2017. године САДРЖАЈ ТАБЕЛА Табела 1. Приказ

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 070859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.07.2014. године - 30.09.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна Планирано за 01.01.-

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 07190859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.10.2014. године - 31.12.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна година Планирано

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица Попуњава друго правно лице Матични број 06022413 Шифра делатности 9319 ПИБ 100284421 Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица), Благоја Паровића 150 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Више

Microsoft Word - примјер

Microsoft Word - примјер ПОПУЊАВАЊЕ ГОДИШЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА 04. годину, обрасци 004 и 005. Примјер. Физичко лице, Петар Петровић је у 04. години по основу запослења код послодавца А остварило нето плату у износу од 4.440,00

Више