СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД"

Транскрипт

1 СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје године

2 Садржај: 1. Учесници на тржишту добровољних пензијских фондова Нето имовина добровољних пензијских фондова Структура имовине добровољних пензијских фондова Принос од улагања Накнаде друштава за управљање Обим трговања хартијама од вредности Трансакциони трошкови Број и структура корисника Уплате, исплате и пренос средстава... 14

3 1. Учесници на тржишту добровољних пензијских фондова На тржишту добровољних пензијских фондова на крају првог тромесечја године пословала су четири друштва за управљање, која су управљала имовином седам добровољних пензијских фондова, једна кастоди банка, пет банака посредника 1 и једно осигуравајуће друштво посредник 2. Слика: Учесници на тржишту добровољних пензијских фондова Дунав Societe Generale banka Srbija Кастоди банкa Raiffeisen Future Централни регистар ХоВ ДДОР Гарант Еквилибрио Generali Index ДДОР Гарант Штедња Д Д О Р Д Д О Р Г а р а н т Generali Basic Брокери Берза Комисија за ХоВ На крају првог тромесечја године, у друштвима за управљање била су 122 запослена. Број запослених је исти као у претходном тромесечју., на основу положеног стручног испита и осталих испуњених услова, издаje дозволу за обављање послова информисања о пословању добровољних пензијских фондова. До краја првог тромесечја године издате су 792 дозволe за обављање послова агента продаје. Друштва за управљање, банке и осигуравајућа друштва као посредници могу ангажовати агенте продаје. На крају првог тромесечја године друштва за управљање ангажовала су 94 агента, банке посредници 446 агената, а друштва за осигурање 25 агената. 1 Raiffeisen banka a.d. Beograd, Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd, NLB banka a.d. Beograd, Addiko Bank a.d. Beograd и Sberbank a.d. Beograd. 2 DDOR NOVI SAD a.d.o. Novi Sad. 3

4 2. Нето имовина добровољних пензијских фондова Нето имовина фондова на крају првог тромесечја године износила је 41,6 милијарди динара. У првом тромесечју нето имовина је порасла за 3,6%. На промену вредности нето имовине утичу нето уплате 3 средстава у фондове, исплате средстава из фондова и добит коју фондови остварују од улагања. У првом тромесечју године укупне уплате износиле су 1,08 милијарди динара, чланови су повукли 461,19 милиона динара, док је добит од улагања износила 853,15 милиона динара. Нето имовина у сектору на крају периода (у млрд RSD) ,1 4,6 7,2 9,9 12,5 16,0 19,7 23,6 28,9 32,8 36,2 40,2 41,6 Извор:. На крају првог тромесечја године нето имовина износила је 41,6 милијарди динара Концентрација у сектору на крају периода (Херфиндал Хиршманов индекс) Извор:. Тржишна концентрација у сектору 4 на крају првог тромесечја године, мерена Херфиндал Хиршмановим индексом, износила је поена, што указује на високу концентрацију на тржишту добровољних пензијских фондова. 3 Нето уплате су укупне уплате умањене за накнаду приликом уплате. 4 Посматрано према учешћу у укупној нето имовини. 4

5 Ако се фондови класификују према висини нето имовине фонда према висини нето имовине сектора, у групама велики и средњи налазе се по два фонда, који заједно остварују тржишно учешће од 95%, док највећи фонд има удео од око 41%. Број фондова у групама подељеним према тржишном учешћу (у јединицама) Учешће у нето имовини (у %) Велики (20 и више) Средњи (5 19,99) Мали (0 4,99) Извор:. 3. Структура имовине добровољних пензијских фондова На крају првог тромесечја године структура улагања имовине фондова није знатније измењена. Највећи удео имале су државне обвезнице, које су чиниле 78,5% Највише средстава уложено је у државне дужничке инструменте 78,5%. укупне имовине. Средства на кастоди рачунима и орочени депозити банака чинили су 6,7%, акције 8,1% укупне имовине фондова, а остале хартије од вредности 0,3% (обвезница Европске банке за обнову и развој). Улагање у инвестиционе јединице отворених инвестиционих фондова и потраживања чине класу Остало, која је износила 2,8%. У овом тромесечју јавља се улагање у корпоративне обвезнице, и то у износу од 3,6% имовине. Структура укупне имовине фондова Средств а на кастоди рачу ну 4,4% Орочени депозити 2,3% Акције 8,1% Остале ХоВ 0,3% Остало 2,8% Корпоратив не обв езнице 3,6% Извор:. Држав ни ду жнички инстру менти 78,5% На крају првог тромесечја године, 10,1% државних дужничких инструмената имало је рок доспећа до годину дана, 19,4% од једне до две године, 48,4% од две до пет година, 18,5% од пет до десет година и 3,6% преко десет година. 5

6 Просечна рочност средстава 5 уложених у државне дужничке инструменте је 3,6 година. У домаћој валути, на крају првог тромесечја године, налазило се 87,2% укупне имовине, а у страној валути 12,8% укупне имовине (у еврима). 4. Принос од улагања На крају првог тромесечја године FONDex 6 је достигао вредност од 2.923,76 7. Пораст FONDex-а представља пондерисани просек приноса свих фондова, и у првом тромесечју године износио је 2,1%, а за последњу годину дана 6,4%. Принос FONDex-а од почетка пословања 8 износио је 9,1%. Ако се има у виду структура улагања имовине фонда, закључује се да на принос утичу: промена криве приноса на државне дужничке инструменте 9, промена вредности акција, висина референтне каматне стопе, висинe каматних стопа банака и промене курса динара према евру и долару. У првом тромесечју године на примарном тржишту дужничких државних инструмената у динарима било је емисија државних хартија од вредности следеће рочности: трогодишње (18,3 милијарде динара) по стопи 3,73%, петогодишње (10,6 милијарди динара) по стопи 4% и седмогодишње (18,3 5 Рочност инструмената пондерисана њиховим уделом у укупним улагањима у државне дужничке инструменте. 6 FONDex је индекс који представља кретање вредности инвестиционих јединица свих добровољних пензијских фондова на тржишту. 7 На дан када је први добровољни пензијски фонд почео с радом, 15. новембра године, почетна вредност FONDex-а износила је Годишња стопа. 9 Пад каматне стопе утиче на раст цене дужничких инструмената, и обрнуто. Цене инструмената дуже рочности осетљивије су на промене каматних стопа. 6

7 милијарде динара) по стопи од 4,57%, укупне тржишне вредности од 47,2 милијарде динара. Тржишна вредност емитованих динарских државних дужничких инструмената, по рочности (у млрд RSD) Рок доспећа T Т Т Т1 3м м м м м м ,3 60м 57,7 27,0 18,5-10,6 84м ,3 120м 76,7 20,0 10,9 - - Укупно 134,4 47,0 29,4 0,0 47,2 Извор: Министарство финансија. Извршне стопе емитованих динарских државних дужничких инструмената, по рочности Рок доспећа Т Т Т Т Т1 3м м м м м м ,7% 60м 4,2% 4,0% 3,7% - 4,0% 84м ,6% 120м 5,2% 4,9% 4,8% - - Извор: Министарство финансија. У првом тромесечју године, државни дужнички инструменти у еврима емитовани су у укупној вредности од 295,6 милиона евра, и то: двогодишњи (71 милион евра) са стопом од 1%, трогодишњи (64,2 милиона евра) са стопом од 1,25%, петогодишњи (41,2 милиона евра) са стопом од 1,75%, десетогодишњи (69,7 милиона евра) са стопом од 3,25% и петнаестогодишњи (49,4 милиона евра) по стопи од 3,6%. 7

8 Тржишна вредност државних дужничких инструмената емитованих у еврима, по рочности (у млн EUR) Рок доспећа Т Т Т Т Т Т1 12м 49,8 48,8 49, м - 38,8 13, ,0 36м 74,7 100,3 27, ,2 60м 49,7 97,5 39, ,2 84м , м - 86, ,7 180м ,4 Уку пно 174,1 372,3 195, ,5 Извор: Министарство финансија. Извршне стопе државних дужничких инструмената емитованих у еврима, по рочности Рок доспећа Т Т Т Т Т Т1 12м 0,5% 0,5% 0,5% м - 1,0% 0,7% - - 1,0% 36м 1,5% 1,2% 1,2% - - 1,3% 60м 2,4% 1,9% 1,8% - - 1,8% 84м - - 2,5% м - 3,5% ,3% 180м ,6% Извор: Министарство финансија. Током првог тромесечја године, на Београдској берзи цене акција су смањене за 3,8%, мерено индексом BELEX15 10 (вредност индекса на крају децембра била је 761,69). Индекс је за последњу годину дана смањен за 1,3%. Референтна каматна стопа на крају марта године износила је 3%. Ниво каматних стопа које фондови остварују на средства у динарима на кастоди рачунима прати кретање референтне каматне стопе. У првом тромесечју године динар је апрецирао према евру, тако да је на крају овог тромесечја вредност динара већа за око 0,2% него на крају претходног тромесечја. У истом периоду, вредност динара према долару мања је за 1,6%. Стопе раста цена у јануару, фебруару и марту биле су 0,4%, 0,7%, односно 0,4%, респективно. Потрошачке цене у марту године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 2,8% Од укупног улагања фондова у акције, највећи део односи се на акције које се налазе у корпи BELEX15, тако да овај индекс представља добру реперну вредност за акцијски део портфолија фондова. 11 Извор: Републички завод за статистику. 8

9 Кретање вредности нето имовине, FONDex-а и кључних показатеља од почетка пословања ДПФ (у млн RSD, јединицама, односно у %) Нето имовина IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I FONDex BELEX % Референтна каматна стопа 14% 9% 3% 130 Средњи курс EUR Индекс потрошачких цена 16% 12% 8% 4% 0% 5. Накнаде друштава за управљање Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима прописује да друштва за управљање наплаћују накнаду за услуге друштва и накнаду за пренос рачуна члана фонда. Накнаде за услуге друштва за управљање наплаћују се приликом уплате пензијског доприноса и за управљање фондом. 9

10 Накнада за пренос рачуна може бити наплаћена само у висини стварних трошкова преноса. Накнаде су један од параметара које члан треба да има у виду приликом избора фонда, али их не треба посматрати изоловано. Висина накнаде зависи и од инвестиционе политике, односно активности инвестирања. По правилу, активнији фондови, намењени млађим особама које ће доприносе уплаћивати у дужем временском периоду, више инвестирају у сложеније инструменте, преузимају већи ниво ризика и од таквих фондова се очекује већи принос, због чега имају и веће накнаде. С друге стране, требало би да фонд који инвестира пасивно и у сигурније финансијске инструменте има и мање накнаде. Инвестициону политику фонда, тј. планирано улагање средстава чланова фонда, очекивани принос фонда и ниво ризика који фонд (односно члан) преузима, као и накнаде које друштва наплаћују, треба посматрати заједно при доношењу одлуке о избору фонда. Накнада приликом уплате је трошак који члан плаћа приликом уплате, као врсту улазне накнаде. Иако видљива на првом кораку, тј. приликом уплате средстава у фонд, то није и највећи трошак за члана. Накнада при уплати доприноса у првом тромесечју године износила је 16,2 милиона динара, док је у истом периоду висина те накнаде просечно износила 1,50%. Накнада за управљање се обрачунава свакодневно на вредност нето имовине фонда и садржана је директно у вредности инвестиционе јединице, тако да обрачуната и објављена вредност инвестиционе јединице јесте вредност након одбитка накнаде за управљање фондом. У првом тромесечју године, укупна вредност накнада за управљање износила је 123,9 милиона динара, што износи око 88% укупно наплаћених накнада. Укупан износ средстава наплаћених по основу накнаде за управљање стално је растао од почетка пословања фондова. Међутим, изменa прописа према којем се стопа по којој се обрачунава накнада за управљање фондом смањује са 2% на максимално 1,25% годишње утицала је на смањење средстава наплаћених по основу накнаде за управљање у години у односу на претходну годину. У последњој години дана накнада за управљање износила је 485,3 милиона динара, док је у истом периоду остварена добит од 2,4 милијарде динара. Износ наплаћених накнада друштава за управљање (у млн RSD) Накнада приликом уплате Накнада за управљање ,9 56,9 54,9 59,4 57,9 60,1 58,7 55,4 53,0 56,8 61,0 66,3 16,2 37,8 73,5 117,3 170,7 220,0 284,1 357,8 432,8 514,9 614,4 678,7 474,0 123, Т1 Извор:. 10

11 6. Обим трговања хартијама од вредности Обим промета добровољних пензијских фондова у првом тромесечју године износио је 12,8 милијарди динара. Просечно учешће добровољних пензијских фондова у промету на Београдској берзи у току овог тромесечја износило је 9,1%. Трговање добровољних пензијских фондова хартијама од вредности (у млрд RSD) Обим промета ХоВ 14,9 19,3 13,2 12,9 21,2 14,5 11,5 24,2 3,2 12,8 Ку повина 8,1 10,6 7,1 9,0 12,1 7,9 6,4 14,7 1,9 7,4 Београдска берза 1,3 0,7 0,3 0,4 0,5 0,9 1,1 3,7 1,0 1,0 Ванберзанско трговање 0,3 1,3 0,1 0,7 0,9 1,8 1,1 5,8 0,9 3,8 Ау кције државних ХоВ 6,5 8,6 6,7 7,9 10,7 5,2 4,2 5,1 0,0 2,6 Продаја 0,8 3,8 4,2 2,0 5,4 3,6 3,0 7,4 1,0 4,0 Београдска берза 0,6 0,4 0,3 0,6 0,3 0,5 1,9 2,7 0,5 0,0 Ванберзанско трговање 0,2 3,4 3,9 1,4 5,0 3,2 1,1 4,7 0,5 4,0 Доспеће 6,1 4,9 2,0 2,0 3,7 2,9 2,1 2,2 0,3 1,4 Однос ку пов ине према продаји и доспећу 1,2 1,2 1,1 2,3 1,3 1,2 7,5 1,5 1,4 0,0 Учешће у у ку пном промету на Београдској берзи 8,0% 3,8% 2,6% 3,4% 4,1% 6,1% 6,7% 33% 8,3% 9,1% Извор: Београдска берза и Трансакциони трошкови Трошкови настали у вези с куповином, продајом и преносом хартија од вредности (накнаде Централног регистра, берзанске накнаде, пореске обавезе) и трошкови текућег одржавања непокретности у које је уложена имовина фонда наплаћују се из имовине фонда. Остали трошкови наплаћују се из имовине друштва за управљање. На крају првог тромесечја године код трансакционих трошкова, који се наплаћују из имовине фонда, трошкови Централног регистра имају већи удео од берзанских накнада, док су код трошкова које друштва за управљање плаћају из својих средстава накнаде брокера веће од трошкова кастоди банке. Износ трансакционих трошкова (у млн RSD) Уку пно 5,3 7,4 9,5 7,0 4,7 6,0 6,2 5,6 7,3 10,5 3,6 7,8 Брокерске накнаде 2,2 3,8 4,5 2,9 2,0 2,5 2,0 1,3 2,3 4,4 2,0 5,3 Накнаде кастоди банке 1,5 2,0 2,4 2,2 1,5 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 0,6 0,7 Берзанске накнаде 0,8 0,4 1,1 0,8 0,3 0,6 0,6 0,8 1,0 1,8 0,7 0,5 Накнаде централног регистра 0,6 1,2 1,5 1,1 0,9 0,9 1,6 1,6 2,0 1,8 0,3 1,1 Остали трошкови 0, ,1 0,0-0,0 0,6 0,2 0,2 Извор:

12 8. Број и структура корисника На крају првог тромесечја године, у фази акумулације 12 налази се корисника 13. Они имају склопљених уговора о чланству 14 у добровољним пензијским фондовима. Учешће корисника услуга пензијских фондова у укупном броју запослених износи 9,4% 15. Број уговора и број корисника (у хиљадама) Број уговора Број корисника Удео активних корисника у укупном броју корисника Извор: ,6 215,7 220,4 234,4 240,4 244,5 252,1 258,1 250,5 253,9 261,7 267,0 156,0 165,2 166,8 174,9 179,8 183,5 188,0 190,5 183,6 185,4 192,3 195,7 41,6% 36,0% 43,9% 35,1% 30,5% 30,3% 31,3% 25,3% 28,5% 33,6% 33,4% 33,8% Структура корисника по динамици уплате (у јединицама и у %) Корисници који су имали уплату Период Број корисника Удео 1 месец % 3 месеца % 6 месеци % 12 месеци % Од у члањења (1) % Без средстав а на рачу нима (2) Уку пно (1 + 2) Извор: % Износ акумулираних средстава зависи од висине уплата, приноса које остварују фондови, висине накнада и дужине периода акумулације средстава, тако да се с повећањем износа доприноса и периода акумулације средстава, уз приносе које фондови остварују, повећава и износ просечних средстава на индивидуалним рачунима чланова. Просечан износ акумулираних средстава на рачунима чланова који су до сада најмање једном уплатили допринос износио је 239,9 хиљада динара и стално расте. На крају првог тромесечја године број корисника који су чланови двају или више фондова износио је или 21% укупног броја корисника. 12 Чланство у фонду дели се на две фазе фазу акумулације (период у коме се уплаћују средства) и фазу повлачења средстава (период када члан повлачи акумулирана средства). 13 Број корисника је број особа које су чланови добровољног пензијског фонда (или фондова). Овај број је мањи од броја уговора о чланству, с обзиром на то да знатан број корисника има више од једног склопљеног уговора о чланству у истом или у различитим фондовима. 14 Број уговора о чланству је збир броја индивидуалних уговора о чланству и броја чланова свих пензијских планова. 15 Извор броја запослених:. 12

13 Просечан износ акумулираних средстава на крају периода (у хиљадама RSD) ,6 52,2 70,5 84,5 105,3 127,3 148,3 179,4 200,6 219,3 235,8 239,9 Извор:. У првом тромесечју године структура корисника по полу и износу њихових средстава није се знатно променила у односу на претходне периоде. Већину чине мушкарци, који у укупном броју корисника учествују са 58%. Број корисника по броју фондова у којима су чланови (у јединицама) Број корисника по броју закључених уговора о чланству (у јединицама) Број фондова Број корисника Број уговора Број корисника Укупно Укупно Извор:. Извор: Број корисника Износ средстава (млн) Просечна средства Извор:. Расподела корисника и акумулираних средстава по годинама живота (у јединицама, односно у RSD)

14 Просечна старост корисника добровољних пензијских фондова на крају првог тромесечја године износи око 46 година, а највише је корисника старости од 40 до 60 година, око 62%. Проценат корисника који су старији од 53 године сличан је као у претходним годинама и износи 28%. 9. Уплате, исплате и пренос средстава У првом тромесечју године, од укупних уплата 50% односи се на У првом тромесечју индивидуалне уплате, 24% на уплате године укупне нето уплате послодаваца који као обвезници уплате својим износиле су 1,1 милијарду запосленима уплаћују доприносе у пензијски фонд, док се 26% односи на уплате преко динара. пензијских планова. У последње четири године, укупне уплате средстава у добровољне пензијске фондове бележе тренд раста. Укупне уплате доприноса у фондове (у млрд RSD) ,50 2,25 2,22 2,43 2,53 2,70 2,70 2,80 2,58 2,89 3,19 3,47 1,08 Извор:. Обим и структура укупних уплата доприноса (у млн RSD, односно у %) ,9% 40,0% 38,6% 37,9% 37,0% 24,4% 30,3% 30,6% 29,3% 28,7% 29,7% 30,9% 32,8% 34,3% 49,6% T T T ,6% 48,0% 47,9% 46,9% 44,0% 48,2% 44,7% 37,5 26,3% 36% 33,4% 33,6% 34,4% 32,9% 49,1% 36,7% 33,3% 36,5% 31,6% 32,2% 38,1% 37,4% 29,6% 30,8% 36,1% 32,9% 18,8% 20,2% 26,5% 31,1% 24,5% 22,0% 19,3% 18,4% 17,6% 18,5% Индивидуалне уплате Обвезници уплате Пензијски планови Извор:. 14

15 Иако постоји могућност индивидуалних уплата доприноса, највећи број уплата врше послодавци који својим запосленима уплаћују средства у фонд, чиме показују висок степен одговорности према запосленима. Велики потенцијал за даљи раст броја чланова пензијских фондова управо је у компанијама с великим бројем запослених. На овај начин запослени, односно послодавци, могу остварити уштеде, с обзиром на то да се уплата пензијског доприноса у добровољне пензијске фондове из средстава послодавца ослобађа плаћања пореза на доходак грађана и доприноса за обавезно социјално осигурање до износа од динара по запосленом месечно, као и да се уплате у истом износу које послодавац реализује путем административне забране, обуставом и плаћањем из зараде запосленог ослобађају плаћања пореза. Наведене олакшице представљају додатни вид стимулације за запослене и послодавце да један део издвајања за зараде усмере ка штедњи у добровољним пензијским фондовима. Средства се највећим делом исплаћују једнократно. С обзиром на то да средства повлаче чланови који испуњавају услове а нису дуго у фонду, акумулирана сума на њиховим рачунима релативно је мала, те је овакав начин исплате и очекиван, иако он не одговара природи добровољних пензијских фондова, која претпоставља коришћење акумулираних средстава у дужем временском периоду. С повећањем периода акумулације средстава и суме средстава на рачунима, може се очекивати повећање удела програмираних исплата и других начина повлачења. Укупне исплате средстава члановима фондова (у млн RSD) ,4 384,6 448,5 458,1 517,6 751,7 945,2 1213,4 1226,2 1195,6 1342,4 1412,0 461,2 Извор: Исплате средстава из фондова повећавају се из године у годину. Оваква појава нормална је последица развоја система, јер ће се с повећањем доприноса и нето имовине, као У првом тромесечју и с повећањем броја година функционисања године, укупне исплате система добровољних пензијских фондова, повећавати и висина исплата посматрано у корисницима износиле су 461,2 милиона динара. апсолутним износима. Трансфери представљају пренос средстава из једног фонда у други. Члан фонда може пренети део средстава или сва средства, при чему плаћа само стварне трошкове преноса. У првом тромесечју године трансфери су износили 46,4 милиона динара. 16 На основу одлуке Владе Републике Србије, једном годишње овај износ се усклађује с висином инфлације у претходној години. 15

16 Укупни трансфери између фондова (у млн RSD) ,5 235,1 141,5 216,1 165,9 72,3 137,2 126,3 219,7 267,5 263,0 229,7 46,4 Извор:. 16

Tromesečni izveštaj DPF

Tromesečni izveštaj DPF СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје 2015. године

Више

Microsoft Word - Annual 2010 _ _

Microsoft Word - Annual 2010 _ _ СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за четврти квартал 2010. године САДРЖАЈ 1. УВОД... 3 2. УЧЕСНИЦИ НА ТРЖИШТУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА... 7 3. ПОСЛОВАЊЕ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ

Више

SKRAĆENI PROSPEKT Dobrovoljnog penzijskog fonda DDOR-GARANT ŠTEDNJA DDOR GARANT a.d. Member of Prva Group

SKRAĆENI PROSPEKT Dobrovoljnog penzijskog fonda DDOR-GARANT ŠTEDNJA DDOR GARANT a.d. Member of Prva Group SKRAĆENI PROSPEKT Dobrovoljnog penzijskog fonda DDOR-GARANT ŠTEDNJA DDOR GARANT a.d. Member of Prva Group UVOD Poslovno ime društva: DDOR-GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d.

Више

UVOD Poslovno ime društva: DDOR-GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd Poslovno ime fonda: DDOR-GARANT Ekvilibrio d

UVOD Poslovno ime društva: DDOR-GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd Poslovno ime fonda: DDOR-GARANT Ekvilibrio d UVOD Poslovno ime društva: DDOR-GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd Poslovno ime fonda: DDOR-GARANT Ekvilibrio dobrovoljni penzijski fond Kastodi banka: Societe Generale

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin  izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Microsoft PowerPoint - Trziste duznickih hov.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Trziste duznickih hov.ppt [Compatibility Mode] 11. Međunarodna Konferencija Beogradske berze UPGRADE IN BELGRADE 2012 Razvoj tržišta dužničkih hartija od vrednosti - Iskustvo i perspektive Sonja Miladinovski član Izvršnog odbora, Societe Generale Banka

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март 217. године Београд, јул 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

ekvilibrio veliki prospekt.pub (Read-Only)

ekvilibrio veliki prospekt.pub (Read-Only) Prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda Datum izdavanja Prospekta: 01.07.2010. Datum osnivanja Fonda: 19.06.2008. Datum početka rada Fonda: 06.11.2008. Napomena: Organizovanje Fonda i upravljanje Fondom

Више

SADRŽAJ 1. UVOD 2 2. INVESTICIONA POLITIKA FONDA 3 3. NAKNADE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOM TROŠKOVI KOJE DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE NAPLAĆUJE IZ IM

SADRŽAJ 1. UVOD 2 2. INVESTICIONA POLITIKA FONDA 3 3. NAKNADE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOM TROŠKOVI KOJE DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE NAPLAĆUJE IZ IM SADRŽAJ 1. UVOD 2 2. INVESTICIONA POLITIKA FONDA 3 3. NAKNADE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOM 12 4. TROŠKOVI KOJE DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE NAPLAĆUJE IZ IMOVINE FONDA 14 5. NETO PRINOSI FONDA 15 6. STRUKTURA

Више

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар 19. године I. УВОД Депозити становништва представљају значајан извор финансирања и доприносе стабилности финансијског

Више

kljklčkčjklčjlk

kljklčkčjklčjlk СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2015. године Народна банка Србије Садржај: 1. Тржиште осигурања... 4 1.1. Учесници на тржишту...

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник Републике

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Finansijska tržišta Finansijska tržišta Proizvodi Direkcije Proizvodi u ponudi: Terminska kupoprodaja deviza forvard transakcije Valutni svop Kamatni svop Opcija kamatne stope Brokersko posredovanje i

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана 20. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник

Више

fi

fi Образац 1 Група рачуна /рачун БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018. године Напомена - у хиљадама динара текућа Износ претходна 1 2 3 4 5 6 А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007) 0001 34558 29868 10 I ГОТОВИНА 0002

Више

Finansijski izveıtaj za fond 2007

Finansijski izveıtaj za fond 2007 Прилог 1 Oбразац 1 Класа рачуна, група рачуна, рачун Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/0-44-2389/5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д.београд

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Microsoft PowerPoint - Gda Dragana Kalinovic, direktor Republickog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.pptx

Microsoft PowerPoint - Gda Dragana Kalinovic, direktor Republickog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.pptx PANEL 4: REFORMA JAVNOG SEKTORA PENZIJSKI SISTEM KONTINUIRANI PROCES PROMENA Dragana Kalinović, direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Način funkcionisanja RF PIO Fond je organizacija

Више

MONETARNA KRETANJA 02

MONETARNA KRETANJA 02 MONETARNA KRETANJA 02 Bankarski sektor tokom prva tri kvartala 2018. godine karakteriše sigurnost i stabilnost, uz profitabilno poslovanje, ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Bilansna suma banaka

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје године

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје године СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје 2019. године Народна банка Србије Садржај: 1. Тржиште осигурања 4 1.1. Учесници на тржишту

Више

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode] Osobenosti ekonomskih vremenskih serija Zorica Mladenović 1 Ključna svojstva ekonomskih vremenskih serija Postojanje trenda Postojanje sezonskih varijacija Postojanje nestandardnih opservacija: strukturni

Више

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode] PROBLEMI ODRŽIVOSTI JAVNOG SISTEMA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI Rakonjac-Antić Tatjana Lisov Milimir Rajić Vesna X MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM Tržište osiguranja u poslednjoj dekadi i perspektive

Више

Prospekt penziono Basic

Prospekt penziono Basic Prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda Generali Basic Beograd, 2019. penzijskifond.rs generali.rs Datum rešenja NBS o davanju saglasnosti na prospekt Dobrovoljnog penzijskog fonda Generali Basic: 22.02.2019.

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године Децембар, године

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године Децембар, године СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2017. године Децембар, 2017. године Садржај: 1. Основни подаци о сектору финансијског лизинга у Србији...

Више

Raiffeisen WORLD otvoreni investicioni fond Skraćeni Prospekt

Raiffeisen WORLD otvoreni investicioni fond Skraćeni Prospekt Raiffeisen WORLD otvoreni investicioni fond Skraćeni Prospekt UVOD Društvo za upravljanje investicionim fondovima je privredno društvo koje organizuje, osniva i upravlja investicionim fondovima, u skladu

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

Trendovi u kreditnoj aktivnosti

Trendovi u kreditnoj aktivnosti ТРЕНДОВИ У КРЕДИТНОЈ АКТИВНОСТИ Извештај за прво тромесечје 216. Мај 216. ii Уводна напомена Извештај детаљно анализира најновије трендове у кредитној активности ради што бољег разумевања ситуације на

Више

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08 Republika Srpska Vlada K O N S O L I D O V A N I IZVJEŠTAJ O INVESTIRANjU JAVNIH SREDSTAVA Banja Luka, maj 2009. godine S A D R Ž A J UVOD 1 Zakonodavno pravni okvir 1 1. INVESTIRANA I PLASIRANA JAVNA

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

Skraæeni prospekt Delta Plus

Skraæeni prospekt Delta Plus SKRAĆENI PROSPEKT DELTA PLUS OTVORENI INVESTICIONI FOND Društvo za upravljanje investicionim fondovima Delta Investments a.d. Beograd Milentija Popovića 7b 11 070 Novi Beograd Telefon: 011/201-2678 Faks:

Више

Makroekonomija

Makroekonomija Makroekonomija Prof.dr Maja Baćović 14/02/2019. Cilj kursa Upoznati studente sa osnovnim makroekonomskim problemima, načinom mjerenja makroekonomskih aktivnosti, međuzavisnostima na makro-nivou i mogućnošću

Више

No Slide Title

No Slide Title IZRAČUNAVANJE CIJENA I PRINOSA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Cijena koju je investitor spreman da plati za bilo koji finansijski instrument predstavlja sadašnju vrijednost očekivanog budućeg neto novčanog toka

Више

Na osnovu člana 46. Zakona o dobrovolјnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 13/09, u daljem tekst

Na osnovu člana 46. Zakona o dobrovolјnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 13/09, u daljem tekst Na osnovu člana 46. Zakona o dobrovolјnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 13/09, u daljem tekstu: Zakon), člana 9. Pravilnika o sadržaju prospekta

Више

Републичко такмичење

Републичко такмичење 1 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОСНОВА ЕКОНОМИЈЕ БЕОГРАД, МАРТ 2015. Питања саставио: доцент др Ђорђе Митровић, Универзитет у Београду, Економски факултет 1. Монетаристи су Питања 1 поен а. сматрали да је незапосленост

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (14. decembar 2015. 18. decembar 2015.) Podgorica,

Више

Bazel II Stub 3 Objavljivanje

Bazel II Stub 3 Objavljivanje Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Upravni odbor Banke Del. broj: 1.0-17370/14 Datum: 29.09.2015. Upravljanje rizicima i kapitalom Izveštaj 30.06.2015. godine Kapital, adekvatnost kapitala i tehnike ublažavanja

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ТРЖИШТЕ ФОРВАРДА И ФЈУЧЕРСА Дијана Дуроњић Форвард уговори нестандардизовани трансакције без посредовања клириншке куће ријетко предмет секундарне трговине ликвидира се преносом активе предности форвард

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul 2019. Jul 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

Microsoft Word - Odluka_Tarifa_1506_UO_usvojena

Microsoft Word - Odluka_Tarifa_1506_UO_usvojena На основу чла 7. став 2. алинеја 7, чла 9. став 1. алинеја 5, чла 21. и чла 27. Зако о друштвима за осигурање («Службени гласник Републике Српске», : 17/05, 01/06 и 64/06), чла 7. став 4. и чла 14. став

Више

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје године Мај, године

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје године Мај, године СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје 2018. године Мај, 2019. године Садржај: 1. Основни подаци о сектору финансијског лизинга у Србији...

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 28. novembar 9. decembar 2016. Decembar 2016. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA DEVIZNE

Више

Microsoft PowerPoint - Dubravko Stimac

Microsoft PowerPoint - Dubravko Stimac IX Godišnja konferencija Makedonske berze INVESTICIJSKI I MIROVINSKI FONDOVI U HRVATSKOJ Dubravko Štimac Ohrid, travanj 2008. SADRŽAJ RAZVOJ INVESTICIJSKIH FONDOVA RAZVOJ MIROVINSKIH FONDOVA Razvoj investicijskih

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU avgust Avgust 2019

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU avgust Avgust 2019 SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 5 16. avgust 2019. Avgust 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

web site i kalkulatori

web site i kalkulatori Интернет страница НБС и практични примери коришћења калкулатора за поређење цена терминских уговора Наташа Понигер, Одељење за политику курса динара и домаће девизно тржиште, Сектор за послове монетарног

Више

/ naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 1001 Gotovin

/ naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 1001 Gotovin / naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 11 Gotovina u trezoru 12 Gotovina u bankomatima 13 Gotovina na

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Šest godina tranzicije rezultati i izazovi Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije Beograd, 17. oktobar 26. Monetarna politika funkcioniše e i u Srbiji/na Balkanu! Kamatna stopa na dvonedeljne repo

Више

INFORMACIJE SA TRZISTA

INFORMACIJE SA TRZISTA INFORMACIJE SA TRŽIŠTA NOVCA I KAPITALA 12.09.2013. INFORMACIJE SA TRŽIŠTA NOVCA Izvor: Forex Trenutni kurs američkog dolara Tabela u nastavku pokazuje da je došlo do rasta kursa američkog dolara u odnosu

Више

Addiko Bank d.d.

Addiko Bank d.d. IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.03.2019. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (28. decembar 2015. 01. januar 2016.) Podgorica, 13.

Више

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija OPŠTE INFORMACIJE ERSTE BANK A.D. NOVI SAD Sedište: Ulica Bulevar Oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad, Srbija Matični broj: 08063818

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŢIŠTU 28. decembar 2015-08. januar 2016. Januar 2016. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA DEVIZNE

Више

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode] Ekonometrija 1-D Analiza vremenskih serija Predavač: Zorica Mladenović, zorima@eunet.rs, http://avs.ekof.bg.ac.rs kabinet: 414 1 Struktura predmeta Izučavaju se dve oblasti: Analiza vremenskih serija Analiza

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 0 3 AUTO KREDITI 03 4 KREDIT

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 1 12. april 2019. April 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Terminski_plan_rada

Terminski_plan_rada На основу члана 31. став 1. тачка 2) Статута Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, 10 број 1/1-1 од 14.02.2012. године, Управни одбор Централног регистра, депоа и клиринга хартија

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

ДДОР ПЕНЗИЈА ПЛУС ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ А.Д., НОВИ САД Финансијски извештаји 31. децембар године и Извештај независ

ДДОР ПЕНЗИЈА ПЛУС ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ А.Д., НОВИ САД Финансијски извештаји 31. децембар године и Извештај независ ДДОР ПЕНЗИЈА ПЛУС ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ А.Д., НОВИ САД Финансијски извештаји 31. децембар 2009. године и Извештај независног ревизора САДРЖАЈ Страна Извештај независног ревизора

Више

INFORMACIJE SA TRZISTA

INFORMACIJE SA TRZISTA INFORMACIJE SA TRŽIŠTA NOVCA I KAPITALA 21.11.2012. INFORMACIJE SA TRŽIŠTA NOVCA Izvor: Forex Trenutni kurs dolara Tabela u nastavku pokazuje da je došlo do pada kursa dolara u odnosu na eur u odnosu na

Више

Microsoft Word - Prospekt Citadel Novcani.doc

Microsoft Word - Prospekt Citadel Novcani.doc CITADEL NOVČANI FOND P R O S P E K T Ilirika DZU a.d. Beograd, Društvo za upravljanje investicionim fondovima, Beograd, Srbija, Knez Mihailova 11-15/V sprat, 11000 Beograd www.ilirika.rs, Telefon +381

Више

10_(G)Odluka aukcija (7 dana)

10_(G)Odluka aukcija (7 dana) На основу члана 18. став 1. тачка 3. Закона о Народној банци Србије ("Службени гласник РС", бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 одлука УС и 44/2018) и

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Example 3.1 (2010)

Example 3.1 (2010) kpmg KPMG d.o.o. Beograd Kraljice Natalije 11 11000 Beograd Srbija Tel.: +381 (0)11 20 50 500 Fax: +381 (0)11 20 50 550 www.kpmg.com/rs Izveštaj nezavisnog revizora ČLANOVIMA INTESA INVEST CASH DINAR OTVORENOG

Више

kljklčkčjklčjlk

kljklčkčjklčjlk ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 17. године Децембар 17. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansija - Ministry of Finan

Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansija - Ministry of Finan Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansija - Ministry of Finance Thesari i Kosovës Trezor Kosova - Treasury of Kosova

Више

21

21 Проф. др Милан С. Шојић 1) Београд, 15. фебруар 2018. НАЈНОВИЈА МАКРОЕКОНОМСКА КРЕТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Наком свеске економске кризе, почев од 2008. године на овамо, укупна економска кретања у Републици

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

RVNC_INFORMATOR

RVNC_INFORMATOR Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 2 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 02 3 AUTO KREDITI 03 4

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/ Текућ

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/ Текућ KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/2010 14.11.2007. Текући рачуни 1) 780-255-26 стечајног / 2) ликвидационог

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 08/11 од 23.09.2011. године/ Београд,

Више

TAXNewsletter_mart2019_SRB

TAXNewsletter_mart2019_SRB Teme ovih vesti su sledeće: 1. Godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu... 1 2. Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu... 2 3. Važeće kamatne stope

Више

Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ март године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских

Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ март године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ 9-30. март 019. године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских задатака је 10. Број поена за сваки задатак означен је

Више

kljklčkčjklčjlk

kljklčkčjklčjlk ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март 18. године Јун 18. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и расхода

Више

Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 15.sep.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za 0,1002 dinara, srednji kurs 119,0326. Obim međ

Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 15.sep.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za 0,1002 dinara, srednji kurs 119,0326. Obim međ Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 15.sep.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za,12 dinara, srednji kurs 119,326. Obim međubankarske trgovine evrom na dan 14. septembar do 12:3h

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

Na osnovu članova 41. i 45. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 13/09, u dalj

Na osnovu članova 41. i 45. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 13/09, u dalj Na osnovu članova 41. i 45. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 13/09, u daljem tekstu: Zakon) i člana 25. Statuta Društvа za upravlјanje

Више

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар године Новембар године

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар године Новембар године ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 18. године Новембар 18. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (02. novembar 2015. 06. novembar 2015.) Podgorica,

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је . септембар 18. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 1. став 1. тачка 11) Закона о Народној

Више