СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера"

Транскрипт

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар године Број 14 Година 49 Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Уредништво: Кула, Лењинова 11. Тел Годишња претплата 2.500,00 дин На основу члана 63 Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13 и 63/13), члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07), члана 40 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 24. октобра године, доноси О Д Л У К У О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КУЛА ЗА ГОДИНУ 1. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Члан 1 Одлуке о буџету општине Кула за годину ("Сл. лист општине Кула" бр. 26/13) (у даљем тексту: Одлука) мења се и гласи: " Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Кула за годину (у даљем тексту: буџет) састоје се од: A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, у чему: буџетска средства сопствени приходи донације ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине ТЕКУЋИ РАСХОДИ, у чему: текући буџетски расходи расходи из сопствених прихода донације ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ, у чему: текући буџетски издаци издаци из сопствених прихода донације БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (кл.7+к.8)-(к.4+к.5) Издаци за набавку финансијске имовине Примања од продаје финансијске имовине УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине Примања од задуживања Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претходних година Издаци за отплату главнице дуга Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

2 Број 14 - страна 252 Службени лист општине Кула 24.октобар Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: О п и с Шифра Средства екон. из буџета класиф. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Порески приходи Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) Самодопринос Порез на имовину Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко буџетског фонда) поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи) Остали порески приходи Непорески приходи (осим накнада које се користе преко буџетског фонда): поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи) Донације Трансфери Примања од продаје нефинансијске имовине УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1. Текући расходи Расходи за запослене Коришћење роба и услуга Употреба основних средстава Отплата камата Субвенције Социјална заштита из буџета Остали расходи средства резерви остали расходи Трансфери Издаци за набавку нефинансијске имовине Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине Задуживање Задуживање код домаћих кредитора Задуживање код страних кредитора 912 ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 3. Отплата дуга Отплата дуга домаћим кредиторима Отплата дуга страним кредиторима Отплата туга по гаранцијама Набавка финансијске имовине НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) Члан 2. Члан 2 Одлуке мења се и гласи: "Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1 ове одлуке у износу од динара и за финансирање отплате дуга у износу од динара и набавку финансијске имовине у износу од динара обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од динара и пренетих неутрошених средстава за посебне намене у износу од динара. Члан 3 Одлуке мења се и гласи: Члан 3.

3 24. октобар Службени лист општине Кула Број 14 - страна 253 "Приходи и примања буџета по изворима планирају се у следећим износима: Ред. Приходи Додатни Конто Назив конта бр. буџета приходи УКУПНО Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година , , Пренета неутрошена средства за посебне намене , , , Пренета неутрошена средства за посебне намене (кредит) , ,00 У к у п н о: , , , ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ Порез на зараде (ограничен) , , Порез на приходе од самосталне делатности , , Порез на приходе од имовине , , Порез на приходе од осигурања лица , , Самодопринос , , Порез на друге приходе , ,00 У к у п н о: , , ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ Порез на имовину , , Порез на наслеђе и поклоне , , Порез на капиталне трансакције , ,00 У к у п н о: , , ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ Порези, таксе и накнаде на моторна возила , , Накнада за загађивање животне средине , , Боравишна такса , , Општинске и градске накнаде (животна средина) , ,00 У к у п н о: , , ДРУГИ ПОРЕЗИ Комунална такса на фирму , ,00 У к у п н о: , , ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ Текуће донације од међунар.организ. у корист нивоа општине , , Текући трансфери општинама , , , Капитални наменски трансфери , ,00 У к у п н о: , , , ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ Камате на средства консолидованог рачуна трезора општине , , Накнада за коришћење природних добара , , Накнада за коришћење шумског и пољоприв. земљишта , , Накнада за коришћење простора и грађ. земљишта , ,00 У к у п н о: , , ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА Прих. од прод. добара и усл. или закупа у корист нивоа општине , , , Административне таксе , , Приходи који својом делат.остваре органи и орган.општине , , Приходи општинских органа управе 0,00 У к у п н о: , , , НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ Приходи од нов.казни у прекрш.поступку у корист нивоа Републике , , Приходи од новчаних казни у прекршајном поступку , ,00 У к у п н о: , , ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица , ,00 У к у п н о: 0, , , МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ Остали општински приходи у корист нивоа општине , , ,00 У к у п н о: , , , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНД. РАСХОДА Меморандумске ставке за рефунд. расхода 0,00 У к у п н о: 0,00 0, МЕМОРАНД. СТАВКЕ ЗА РЕФУНД. РАСХОДА ИЗ ПРЕТХ.ГОД Меморандумске ставке за рефунд.расхода из претх.год , ,00 У к у п н о: , , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ Примања од продаје непокретности у корист нивоа општ , ,00 У к у п н о: 0, , ,00

4 Број 14 - страна 254 Службени лист општине Кула 24.октобар УКУПНО ПРИХОДИ : , , ,00 УКУПНО СА ПОЧЕТНИМ СТАЊЕМ: , , ,00 Члан 4. Члан 4 Одлуке мења се и гласи: "Издаци буџета по основним наменама утврђују се у следећим износима: Ред.бр. Конто О п и с Средства из буџета Издаци из додатних прихода Расходи за запослене У К У П Н О Плате и додаци запослених , , , Социјални доприноси на терет послодавца , , , Накнада у натури ,00 0, , Социјална давања запосленима , , , Накнада за запослене , , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , , Посланички додатак ,00 0, ,00 УКУПНО: , , , Коришћење роба и услуга Стални трошкови , , , Трошкови путовања , , , Услуге по уговору , , , Специјализоване услуге , , , Текуће поправке и одржавање , , , Материјал , , ,00 УКУПНО: , , , Употреба основних средстава Употреба основних средстава 0,00 0,00 0, Употреба земљишта, шума, вода и руд.богатстава ,00 0, ,00 УКУПНО: ,00 0, , Отплата камата Отплата домаћих камата , , , Пратећи трошкови задуживања ,00 0, ,00 УКУПНО: , , , Субвенције Субвенције јавним нефинанс.предуз.и организ ,00 0, , Субвенције приватним предузећима , ,00 УКУПНО: ,00 0, , Донације и трансфери Донације и трансфери осталим нивоима власти ,00 0, , Остале донације, дотације и трансфери ,00 0, ,00 УКУПНО: ,00 0, , Права из социјалног осигурања Накнаде за социјалну заштиту из буџета , , ,00 УКУПНО: , , , Остали расходи Дотације невладиним организацијама ,00 0, , Порези, обавезне таксе и казне , , , Новчане казне и пенали по решењу судова , , , Накн.штете за повреде или штету насталу услед елем.непог ,00 0, , Накнада штете за повреде или штету нанату од стране држ.орг , , ,00 УКУПНО: , , , Административни трансфери из буџета Стална резерва ,00 0, , Текућа резерва ,00 0, ,00 УКУПНО: ,00 0, , Основна средства Зграде и грађевински објекти , , , Машине и опрема , , , Култивисана имовина , , ,00

5 24. октобар Службени лист општине Кула Број 14 - страна Нематеријална имовина ,00 0, ,00 УКУПНО: , , , Отплата главнице Отплата главнице домаћим кредиторима ,00 0, ,00 УКУПНО: ,00 0, , Набавка финансијске имовине Учешће капитала у домаћ.нефина.јп и инстит ,00 0, ,00 УКУПНО: ,00 0, ,00 УКУПНО РАСХОДИ: , , ,00 2. ПОСЕБНИ ДЕО Члан 5. Члан 5 Одлуке мења се и гласи: Укупни расходи ииздаци, укључујући и расходе за отплату главнице дуга, у износу од динара финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака. Раздео Глава Функција Позиција Екон.класиф Подекон. клас. О п и с Средства из буџета Издаци из додатних прихода ОРГАНИ ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКА УПРАВА 1.1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Извршни и законодавни органи, финансијски и 110 фискални послови и спољни послови УКУПНО Плате и додаци запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Накнада за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи 0,00 0, Посланички додатак , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге 0,00 0, Материјал , , Дотације осталим невладиним организацијама , , Накнада штете за повреде или штету нанету од стр.држа.огана , , Учешћ.капит.у дом.нефинан.јавним предузећима , ,00 Извори финансирања за функцију 110: 1.2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 01 - Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију 110: , , Плате и додаци запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Накнаде за превоз на посао и са посла , , Награде, бонуси и остали посебни расходи 0,00 0, Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Материјал , , Накнаде за социјалну заштиту из буџета , , Вишенаменски развојни пројекат Извори финансирања за функцију 110 : Пројекат:"Унапређење управљачких капацитета Општине Кула и увођење нових модела комуникација у процесу привлачења инвестиција" 01 - Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију 110: , , Услуге по уговору , , Материјал , , Машине и опрема , , Компјутерски софтвер , ,00 Извори финансирања пројекта: 01 - Приходи из буџета , , Дотације од осталих нивоа власти , ,00

6 Број 14 - страна 256 Службени лист општине Кула 24.октобар Образовање некласификовано на другом месту Пројекат:"Прозор у свет - Информатичка обука за жене на селу на територији Општине Кула Укупно за функциј474: , , Услуге по уговору , , Материјал , , СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ Извори финансирања пројекта: 01 - Приходи из буџета , , Дотације од осталих нивоа власти , ,00 Укупно за функцију 980: , , Стална резерва , , Текућа резерва , , ИЗБОРНА КОМИСИЈА Извори финансирања за функцију 110: 160 Опште јавне услуге које нису класиф.на др. месту 01 - Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију 110: , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Трошкови путовања , , ОПШТИНСКА УПРАВА 130 Опште услуге 01 - Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију 160: , , Плате и додаци запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Накнада у натури , , Социјална давања запосленима , , Накнада за превоз на посао и са посла , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Пратећи трошкови задуживања , , Остале донације, дотације и трансфери , , Накнаде из буџета за децу и породицу 0,00 0, Порези, обавезне таксе и казне , , Новчане казне по решењу суда 0,00 0, Накнада штете за повреде или штету нанету од стр.држа.огана , , Зграде и грађевински објекти , , Машине и опрема , , Трансакције везане за јавни дуг Извори финансирања за функцију 130: 01 - Приходи из буџета , , Дотације од осталих нивоа власти , ,00 Укупно за функцију 130: , , Отплата камата домаћим пословним банкама , , Негативна курсна разлика , , Отплата главнице домаћим кредиторима , , Породица и деца 070 Извори финансирања за функцију 170: 01 - Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију 170: , , Накнада за социјалну заштиту из буџета , ,00 Извори финансирања за функцију 040: 01 - Приходи из буџета , , Дотације од осталих нивоа власти , ,00 Укупно за функцију 040: , ,00 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту Накн.за соц. зашт.из буџета (прог. за избегла и расељена лица) , , , Стални трошкови , , Услуге по уговору , , Материјал , , ,00

7 24. октобар Службени лист општине Кула Број 14 - страна Зграде и грађевински објекти , , , Култивисана имовина , , , Машине и опрема , , , Накн.за соц. зашт.из буџета (прог. за ромску популацију) , ,00 Извори финансирања за функцију 070: 01 - Приходи из буџета , , ,00 05-Донације од иностраних земаља , , Дотације од осталих нивоа власти , , ,00 Укупно за функцију 070: , , , Јавни ред и мир неквалификован на другом месту Услуге по уговору , , Текуће поправке и одржавање , , Машине и опрема , ,00 Извори финансирања за функцију 360: 01- Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију 360: , , Економски послови некласификовани на др. месту Услуге по уговору , , Текуће субвен.приватним предузећима (ЛАП за запошљавање) , , Остале донације, дотације и трансфери , ,00 Извори финансирања за функцију 490: 01 - Приходи из буџета , , Дотације од осталих нивоа власти , ,00 Укупно за функцију 490: , , Заштита животне средине некласиф. на др.месту ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Остале донације, дотације и трансфери Зграде и грађевински објекти , , Машине и опрема , ,00 Извори финансирања за функцију 560: 01 - Приходи из буџета , , Дотације од осталих нивоа власти , ,00 Укупно за функцију 560: , , Стамбени развој и развој зај. неквалиф.на др. месту Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Новчане казне по решењу суда , , Накн. штете за повреде или ш. нанату од стране држ.орг , , Зграде и грађевински објекти , , Улагања у основна средства , ,00 Извори финансирања за функцију 660: 01- Приходи из буџета , , Дотације од осталих нивоа власти , , Примања од домаћих задуживања , ,00 Укупно за функцију 660: , , ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ 911 Предшколско образовање Стални трошкови (енергенти) , , Трошкови превоза , , Услуге по уговору , ,00 ПУ "Бамби" Кула Плате и додаци запослених , , , Социјални доприноси на терет послодавца , , , Социјална давања запосленима , , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , , Стални трошкови , , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , , Специјализоване услуге , , , Текуће поправке и одржавање , , , Материјал , , , Отплата камата домаћим пословним банкама 5.000, , Накнаде за социјалну заштиту из буџета , , Порези, обавезне таксе и казне , , ,00

8 Број 14 - страна 258 Службени лист општине Кула 24.октобар Новчане казне и пенали по решењу судова , , Зграде и грађевински објекти , , Улагања у основна средства , , ,00 Извори финансирања за функцију 911: 01 - Приходи из буџета , , , Сопствени приходи буџетског корисника , , Дотације од осталих нивоа власти , ,00 Укупно за функцију 911: , , , ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 912 Основно образовање Стални трошкови (енергенти) , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , ОШ "ИСА БАЈИЋ " Кула , , ОШ "ПЕТЕФИ БРИГАДА" Кула , , ОШ "ВУК КАРАЏИЋ " Црвенка , , ОШ "20. ОКТОБАР" Сивац , , ОШ "ПЕТРО КУЗМЈАК" Р. Крстур , , ОШ "ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ" Крушчић , , ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА" Липар , , МУЗИЧКА ШКОЛА Кула , , Накнада за социјалну заштиту из буџета , , Улагања у основна средства 0,00 0, Нематеријална имовина 0,00 0,00 Извори финансирања за функцију 912: 01 - Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију 912: , , СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 920 Средње образовање Стални трошкови (енергенти) , , Трошкови превоза , , Услуге по уговору , , ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА Кула , , СТШ "МИХАЈЛО ПУПИН" Кула , , СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА Црвенка , , ГИМНАЗИЈА "ПЕТРО КУЗМЈАК" Р. Крстур , , Улагања у основна средства 0,00 0,00 Извори финансирања за функцију 920: 01 - Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију 920: , , КУЛТУРА 820 Услуге културе Стални трошкови (енергенти) , , Трошкови превоза , ,00 Извори финансирања за функцију 820: 01 - Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију 820: , ,00 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА Плате и додаци запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима 0, Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , , Трошкови путовања , , , Услуге по уговору , , , Текуће поправке и одржавање , , , Материјал , , , Порези, обавезне таксе и казне , , , Зграде и грађевински објекти 0, Машине и опрема , , , Нематеријална имовина , ,00 Извори финансирања за функцију 820: 01 - Приходи из буџета , , Сопствени приходи буџетског корисника , , Дотације од осталих нивоа власти , ,00 Укупно за функцију 820: , , , Услуге културе (установе) КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КУЛА Плате и додаци запослених , ,00

9 24. октобар Службени лист општине Кула Број 14 - страна Социјални доприноси на терет послодавца , , Соц. давања запосленима 0, Награде, бонуси и остали посебни расходи , , , Стални трошкови , , , Трошкови путовања , , , Услуге по уговору , , , Специјализоване услуге , , , Текуће поправке и одржавање , , , Материјал , , , Накнаде за социјалну заштиту из буџета , , Порези, обавезне таксе и казне 3.000, ,00 Извори финансирања за функцију 820: 01 - Приходи из буџета , , Сопствени приходи буџетског корисника , ,00 Укупно за функцију 820: , , ,00 ДОМ КУЛТУРЕ ЦРВЕНКА Плате и додаци запослених , , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Соц. давања запосленима - отпрем. у слу. отпушт. са послa 0, Накнада за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , , Трошкови путовања , , , Услуге по уговору , , , Специјализоване услуге , , , Текуће поправке и одржавање , , , Материјал , , , Порези, обавезне таксе и казне , , , Новчане казне по решењу суда 1.000, , Накнада штете за повреде или штету нанету од стране држ.орг. 0, Машине и опрема , , ,00 Извори финансирања за функцију 820: 01 - Приходи из буџета , , Сопствени приходи буџетског корисника , ,00 Укупно за функцију 820: , , ,00 ДОМ КУЛТУРЕ СИВАЦ Плате и додаци запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Соц. давања запосленима - отпрем. у слу. отпушт. са послa , , Награде, бонуси и остали посебни расходи 0, Стални трошкови , , , Трошкови путовања , , , Услуге по уговору , , , Специјализоване услуге , , , Текуће поправке и одржавање , , , Материјал , , , Порези, обавезне таксе и казне 0, Машине и опрема , ,00 Извори финансирања за функцију 820: 01 - Приходи из буџета , , Сопствени приходи буџетског корисника , , Дотације од осталих нивоа власти , ,00 Укупно за функцију 820: , , ,00 ДОМ КУЛТУРЕ РУСКИ КРСТУР Плате и додаци запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима - отпрем. у слу. отпушт. са посл Награде, бонуси и остали посебни расходи , , , Стални трошкови , , , Трошкови путовања , , , Услуге по уговору , , , Специјализоване услуге , , , Текуће поправке и одржавање , , , Материјал , , , Накнаде за социјалну заштиту из буџета Порези, обавезне таксе и казне , , Машине и опрема 0,00 Извори финансирања за функцију 820: 01 - Приходи из буџета , , Сопствени приходи буџетског корисника , , Дотације од осталих нивоа власти , ,00 Укупно за функцију 820: , , , Остале организације у области културе Дотације невладиним организацијама у области културе , ,00 Извори финансирања за функцију 820: 01 - Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију 820: , ,00 Извори финансирања за главу 1.9. КУЛТУРА 01 - Приходи из буџета , , Сопствени приходи буџетског корисника , , Дотације од осталих нивоа власти , ,00 УКУПНО КУЛТУРА (УКУПНО ФУНКЦИЈА 820): , , , ФИЗИЧКА КУЛТУРА 810 Услуге рекреације и спорта СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ЦРВЕНКА" ЦРВЕНКА , , ,00

10 Број 14 - страна 260 Службени лист општине Кула 24.октобар Плате и додаци запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Награде, бонуси и остали посебни расходи 0, Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Текуће поправке и одржавање , , , Материјал , , Улагања у основна средства 0, Организације у области спорта , ,00 Извори финансирања за функцију 810: 01 - Приходи из буџета , , Сопствени приходи буџетског корисника ,00 0,00 Укупно за функцију 810: , , , ТУРИЗАМ 473 Туризам ЈП "ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КУЛА" , , "ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА" ОПШТИНЕ КУЛА , ,00 Извори финансирања за функцију 810: 01 - Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију 473: , , СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 090 Соц. зашт. неквалификована на другом месту ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД , , Услуге по уговору , , Дом за старе и пензионере Кула , , Накнада за социјалну заштиту из буџета , , Дотације невладиним организацијама - ДЦ за ОСИ , ,00 Извори финансирања за функцију 90: 01 - Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију 90: , , ПОЉОПРИВРЕДА Накнада штете за повреде или штету насталу услед елем.непог , ,00 Извори финансирања за функцију 421: 01 - Приходи из буџета , , Дотације од осталих нивоа власти , ,00 Укупно за функцију 421: , , Економски посл. неквалифик.на другом месту АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ КУЛА , ,00 Извори финансирања за функцију 490: 01 - Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију 490: , , ЈАВНЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ФОНДОВИ 620 Развој општине ЈП "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ" КУЛА Плате и додаци запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Накнада у натури , , Социјална давања запосленима , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи 0,00 0, Стални трошкови , , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , , Материјал , , , Употреба земљишта, шума, вода и руд.богатстава 0,00 0, Отплата камата домаћим пословним банкама , , Пратећи трошкови задуживања , , Порези, обавезне таксе и казне , , , Новчане казне по решењу суда , , , Накнада штете за повреде или штете , , Накн. штете за повреде или ш. нанату од стране држ.орг , , , Зграде и грађевински објекти , , , Машине и опрема , ,00 Извори финансирања за функцију 620: , Приходи из буџета , , Примања од продаје нефинансијске имовине , ,00 Укупно за функцију 620: , , , ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ И ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 160 Опште јавне услуге које нису класиф.на др.месту МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МЗ "ГОРЊИ ГРАД" КУЛА Плате и додаци запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Накнада у натури 0,00 0, Социјална давања запосленима , , Накнада за запослене 0,00 0, Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , ,00

11 24. октобар Службени лист општине Кула Број 14 - страна Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Пратећи трошкови задуживања 0,00 0, Остале донације, дотације и трансфери 0,00 0, Накнада за социјалну заштиту из буџета , , Дотације невладиним организацијама , , Порези, обавезне таксе и казне 5.000, , Зграде и грађевински објекти , , Машине и опрема , , Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију 160: , ,00 МЗ "ДОЊИ ГРАД" КУЛА Плате и додаци запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима 0,00 0, Награде запосленима и остали посебни расходи 0,00 0, Стални трошкови , , Трошкови путовања 0,00 0, Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Дотације невладиним организацијама , , Порези, обавезне таксе и казне , , Зграде и грађевински објекти , , Машине и опрема , , Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију 160: , ,00 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦРВЕНКА Плате и додаци запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Накнада у натури 0,00 0, Социјална давања запосленима 0,00 0, Награде, бонуси и ост. посебни расходи 0,00 0, Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге 0,00 0, Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Порези, обавезне таксе и казне , , Новчане казне по решењу суда 0,00 0, Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију 160: , ,00 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИВАЦ Плате и додаци запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима , , Накнада за запослене , , Награде, бонуси и ост. посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Употреба природне имовине , , Накнада за социјалну заштиту из буџета , , Дотације невладиним организацијама , , Порези, обавезне таксе и казне 0,00 0, Новчане казне по решењу суда , , Зграде и грађевински објекти 0,00 0, Машине и опрема , , Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију 160: , ,00 Пројекат: "Лепша слика нашег села - Село са разгледнице " (Кречење аутобуске станице у Сивцу) Текуће поправке и одржавање , ,00

12 Број 14 - страна 262 Службени лист општине Кула 24.октобар Потрошни материјал , , Приходи из буџета , , Дотације од осталих нивоа власти , ,00 Укупно за функцију 160: , ,00 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РУСКИ КРСТУР Плате и додаци запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима 0,00 0, Награде запосленима и остали посебни расходи 0,00 0, Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Накнада за социјалну заштиту из буџета , , Дотације невладиним организацијама , , Порези, обавезне таксе и казне , , Зграде и грађевински објекти 0,00 0, Машине и опрема , , Приходи из буџета , , Дотације од осталих нивоа власти , ,00 Укупно за функцију 160: , ,00 Пројекат: "Сликом у туризам - Село са разгледнице " Стални трошкови , , Услуге по уговору , , Потрошни материјал , , Приходи из буџета , , Дотације од осталих нивоа власти , ,00 Укупно за функцију 160: , ,00 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРУШЧИЋ Плате и додаци запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Накнада за социјалну заштиту из буџета , , Дотације невладиним организацијама , , Порези, обавезне таксе и казне , , Зграде и грађевински објекти , , Машине и опрема , , Приходи из буџета , , Дотације од осталих нивоа власти , ,00 Укупно за функцију 160: , ,00 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛИПАР Плате и додаци запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Накнада за запослене , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Дотације невладиним организацијама , , Порези, обавезне таксе и казне 9.000, , Зграде и грађевински објекти , , Машине и опрема 0,00 0, Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију 160: , ,00 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВА ЦРВЕНКА Плате и додаци запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима 0,00 0, Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , ,00

13 24. октобар Службени лист општине Кула Број 14 - страна Специјализоване услуге 0,00 0, Текуће поправке и одржавање 1.000, , Материјал , , Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију 160: , ,00 УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (УКУПНО ФУНКЦИЈА 160): , , Остале опште услуге ОО Црвени крст Кула , , Историјски архив Сомбор 0, Дотације осталим невладиним организацијама , , Општински ватрогасни савез , , Дотације ост. невладин. организ. - верским заједницама , , Дотације националним саветима , ,00 Извори финансирања за функцију 133: 01 - Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију 133: , , ЗДРАВСТВО 760 Здравство некласификовано на другом месту ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА , ,00 Извори финансирања за функцију 760: 01 - Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију 760: , , ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 451 Друмски транспорт ЈП "КУЛАТРАНС ПЛУС" КУЛА , ,00 Извори финансирања за функцију 451: 01 - Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију 451: , ,00 УКУПНО РАЗДЕО 1: , , , ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 330 Судови Плате и додаци запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима 0,00 0, Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Текуће поправке и одржавање 5.000, , Материјал , , Машине и опрема , ,00 Извори финансирања за функцију 330: 01 - Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију 330: , ,00 УКУПНО РАЗДЕО 2: , ,00 УКУПНО РАСХОДИ БУЏЕТА: , , ,00 3. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТA Члан 6. Члан 6 Одлуке мења се и гласи: "У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за годину и пројекцијама за и годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13) и Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији ( Службени гласник РС, бр. 104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време и то: запослених у локалној администрацији на неодређено време; - 15 запослених у локалној администрацији на одређено време; запослених у предшколској установи на неодређено време; - 2 запосленa у предшколској установи на одређено време, - 39 запослених у јавним предузећима на неодређено време и - 1 запослени у јавним предузећима на одређено време. У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1 овог члана." Члан 7. Члан 17 Одлуке мења се и гласи: "Распоред и коришћење средстава у години у оквиру раздела 1 вршиће се по посебном акту који доноси Председник општине на предлог надлежног органа за финансије:

14 Број 14 - страна 264 Службени лист општине Кула 24.октобар глава 1.9. култура, функција остале организације у области културе, позиција 172, економска класификација дотације невладним организацијама у области културе, - глава физичка култура, функција услуге рекреације и спорта, позиција 182, економска класификација организација у области спорта; распоред средстава на основу акта из става 1 овог члана у висини од динара предвиђена за директно финансирање спортских клубова за период од до године вршиће се по посебном акту које доноси Општинско веће на предлог Спортског савеза општине Кула, - глава 1.17, функција остале опште услуге - дотације невладиним организацијама, позиција 323, економска класификација дотације осталим невладиним организацијама, - глава 1.17, функција дотације невладиним организацијама, позиција 325, економска класификација дотације осталим невладиним организацијама-верским заједницама, - глава 1.17, функција дотације невладиним организацијама, позиција 326, економска класификација дотације националним саветима." 4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 8. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Сл. листу општине Кула", примењиваће се од 1. јануара године. а Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Кула СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: / октобар године К у л а ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ Снежана Мркаић, с. р. С А Д Р Ж А Ј Страна 120. Одлука о ребалансу буџета општине Кула за годину Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Главни и одговорни уредник Вуксан Милорад. На основу Мишљења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу (број /86 од 27. марта године), не подлеже плаћању пореза на промет. Тираж овог броја је 50 примерака. Штампа Одељење за управу и опште послове. Жиро рачун за претплату је Општинска управа Кула.

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. Број 26 Година 54 Издаје Служба Скупштине општине

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVI Број 14. ТЕМЕРИН 29. НОВЕМБАР 2013. Примерак 100,00 динара 227. На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

Sl_list br_ 24 prvi deo

Sl_list br_ 24 prvi deo Број 24. Страна 223 «Службени лист општине Неготин» 12. 11. 2007. На основу одредби чланoва 25. и 29. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005,

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Sluzbeni-list-BGD-027.indd

Sluzbeni-list-BGD-027.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 27 31. март 2014. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта 2014. године, на основу чл. 44. и 45.

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ К

Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ К Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА К у л а 28. новембар 2018. године Број 35 Година

Више

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2017 ГраЋани Буџетски корисници

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР 2008. Аконтација претплате 13.880,00 Цена овог примерка 954,00 249 На основу члана 13a. и члана 29. Закона о буџетском систему («Службени

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више