На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43"

Транскрипт

1 На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08,16/11, 68/12-УС и 72/12), Одлуке Владе о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних академских студија који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република, за школску 2015/2016. годину, Одлуке Владе о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета, за високе школе струковних студија чији је оснивач Република за школску 2015/2016. годину, ("Службени гласник РС", број 48/15), и Одлукe Сената Универзитета у Нишу о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се самофинансирају, број СНУ 8/ / од године, за школску 2015/2016. годину, Универзитет у Нишу расписује заједнички КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ, ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ И ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 1. Високошколске установе ће утврдити број студената по студијским програмима у оквиру броја студената који се финансирају из буџета, који је утврдила Влада својим Одлукама о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних академских студија за универзитете и факултете као и за основне струковне студије за високе школе струковних студија чији је оснивач Република за школску 2015/2016. годину, односно у оквиру укупног броја студената одобреног у дозволи за рад високошколске установе. Уколико високошколска установа има дозволу за рад на основу члана 116. Закона о високом образовању, приликом утврђивања укупног броја студената водиће рачуна о својим просторним и кадровским капацитетима. 2. У прву годину основних или интегрисаних студија на високошколским установама може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању, односно лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању утврђено овим конкурсом. 3. У прву годину основних или интегрисаних студија на високошколским установама из поља уметности може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању, односно лице које нема завршено средње образовање под условима утврђеним овим конкурсом. 4. Кандидати који конкуришу за упис полажу пријемни испит, односно испит за проверу склоности и способности ако је полагање таквог испита предвиђено овим конкурсом. Пријемни испит обухвата програмске садржаје који су изучавани у средњој школи у четворогодишњем трајању, у струци за коју кандидат конкурише. Кандидат је дужан да полаже све испите предвиђене овим конкурсом, за високошколску установу за коју конкурише. Кандидати који конкуришу за упис на високошколским установама из поља уметности обавезни су да положе испит за проверу склоности и способности. Под положеним испитом за проверу склоности и способности подразумева се постизање броја бодова изнад прага који утврђују високошколске установе из поља уметности појединачно.

2 5. Сродне високошколске установе могу утврдити заједничке или јединствене програме пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности, и одржати заједнички пријемни испит или испит за проверу склоности и способности, уколико је то овим Конкурсом утврђено. 6. Избор кандидата за упис у прву годину основних студија обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту односно испиту за проверу сколоности и способности и према општем успеху постигнутом у средњој школи. Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова. 7. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета са нумеричким оценама у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Под општим успехом у средњој школи, приликом конкурисања на високошколске установе из поља уметности, подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду. По овом основу кандидат може стећи на високошколским установама из поља уметности најмање 8, а највише 20 бодова. Просечне оцене и општи успех у средњој школи рачунају се по правилима заокруживања на две децимале. 8. Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту односно испиту за проверу склоности и способности оцењује се од 0 до 60 бодова, односно од прага (прописаног од стране високошколске установе из поља уметности) до 80 бодова, за кандидате на високошколским установама из поља уметности. 9. Високошколска установа утврђује ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом, без обзира на начин финансирања. На високошколским установама где је предвиђено полагање испита за проверу склоности и способности право на рангирање на јединственој ранг листи имају само они кандидати који су положили испит за проверу склоности и способности. Те високошколске установе утврђују јединствену ранг листу кандидата који су положили испит за проверу склоности и способности са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом, без обзира на начин финансирања. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних односно интегрисаних студија. 10. Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом за високошколску установу, и има више од 50 бодова. 11. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на јединственој ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената и има најмање 30 бодова. 12. Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор декану/директору високошколске установе на којој је конкурисао за пријем у року од 24 сата од објављивања ранг листе. Декан/директор доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора. Кандидат може изјавити жалбу Савету високошколске установе у року од 24 сата од пријема решења. Савет решава по жалби у року од два дана од њеног пријема. 13. Након одлучивања по приспелим приговорима односно жалбама, високошколска установа утврђује и објављује КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 14. Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, високошколска установа ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.

3 КОНКУРСНИ РОКОВИ ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од 24. јуна до 18. јула године и то: - пријављивање кандидата: 24., 25., и 26. јуна године; - полагање пријемних испита: 29., 30. јуна, 01., и 02. јула године, према распореду објављеном на високошколској установи; - упис кандидата мора бити завршен до 17. јула године. Датуме полагања пријемних испита, објављивања јединствене РАНГ- ЛИСТЕ, термина жалбе, коначне РАНГ-ЛИСТЕ и уписа кандидата одредиће свака високошколска установа у оквиру горе поменутих термина. Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласним таблама високошколских установа. ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК високошколске установе ће огласити 31. јула године. ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК траје од 01. до 20. септембра године и то: - пријављивање кандидата 01. и 02. септембра године, - полагање пријемних испита 04., 05. и 06. септембра године, према распореду објављеном на високошколској установи, - упис кандидата мора бити завршен до 20. септембра године. Датуме полагања пријемних испита, објављивања јединствене РАНГ- ЛИСТЕ, термина жалбе, коначне РАНГ-ЛИСТЕ и уписа кандидата одредиће свака високошколска установа у оквиру горе поменутих термина. Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласним таблама високошколских установа. Високошколске установе могу уписати студенте на терет буџета највише до квоте одређене Одлуком Владе. Уколико је број буџетских студената мањи од броја студената који је одобрен акредитацијом и дозволом за рад, преостала места се могу попунити студентима који сами финансирају своје студије. Укупан број студената не може бити већи од броја студената из дозволе за рад. УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ Упис лица са инвалидитетом применом афирмативне мере спроводи се у складу са Програмом уписа студената са инвалидитетом, који је у саставу стручног Упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србије за школску 2015/2016. годину достављеног високошколским установама. Кандидати приликом подношења пријаве и прописане документације на конкурс за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач за школску 2015/2016. годину, а желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом и то: - Кандидати који су корисници колица или се отежано крећу - Кандидати са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди) - Кандидати са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви) - Кандидати који имају тешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија ) - Кандидати који имају тешкоћа у говору - Кандидати са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип 1, малигна обољења ) - Кандидати са психолошким или менталним тешкоћама

4 прилажу високошколској установи и један од следећих докумената: - Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или - Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ. - Мишљење Интерресорне комисије. Кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију која мора бити издата од надлежне здравствене институције и несме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин инвалидитет/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање. Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом у оквиру квоте 1% може да оствари студент који је положио пријемни испит. После завршеног полагања пријемних испита/испита за проверу склоности и способности, кандидати који су се изјаснили за коришћење Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом из предходног става, а положили су пријемни испит/испит за проверу склоности и способности рангирају се на посебној ранг листи, са које високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе Републике Србије за ову афирмативну меру. Студенти који се на овај начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места. Уколико се у оквиру Програма афирмативне мере упише мањи број студената од броја одобреног Одлуком Владе Републике Србије, на та места високошколска установа може уписати студенте са основне листе у статусу самофинансирајућих студената. Укупан број студената уписан на студијски програм не може бити већи од броја студената из дозволе за рад. Факултети су у обавези да приложена докумета користе само у ову сврху и да их чувају у складу са Законом о заштити података о личности. УПИС ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ Упис припадника Ромске националне мањине применом афирмативне мере спроводи се у складу са Програмом уписа припадника Ромске националне мањине, који је у саставу стручног Упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србије за школску 2015/2016. годину достављеног високошколским установама. - Кандидати приликом подношења пријаве и прописане документације на конкурс за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач за школску 2015/2016. годину, а желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа кандидата припадника ромске националне мањине, прилажу високошколској установи и следећа документа: - Изјаву у писаној форми да је ромске националности (модел изјаве објављен на сајту факултета); - Препоруку Националног савета ромске нацоиналне мањине (модел препоруке објављен на сајту факултета); - Потврду Центра за социјални рад о лошем материјалном стању породице. Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине у оквиру квоте 1% може да оствари кандидат који је положио пријемни испит. После завршеног полагања пријемних испита/испита за проверу склоности и способности, кандидати који су се изјаснили за коришћење Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине из предходног става, а положили су пријемни испит/испит за проверу склоности и способности рангирају се на посебној ранг листи, са које

5 високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе Републике Србије за ову афирмативну меру. Студенти који се на овај начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места. Уколико се у оквиру Програма афирмативне мере упише мањи број студената од броја одобреног Одлуком Владе Републике Србије, на та места високошколска установа може уписати студенте са основне листе у статусу самофинансирајућих студената. Укупан број студената уписан на студијски програм не може бити већи од броја студената из дозволе за рад. Факултети су у обавези да приложена докумета користе само у ову сврху и да их чувају у складу са Законом о заштити података о личности. УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ Држављанин Републике Србије који је у школској 2014/2015. години средњу школу завршио у иностранству, а коме до истека последњег дана првог конкурсног рока није издато решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању, може се пријавити за упис на студије у другом конкурсном року. Држављанин Републике Србије из предходног става, може се уписати на студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета, ако се квалификује до броја студената чије се студије финансирају из буџета утврђеног Одлуком Владе Републике Србије за ту категорију студената. УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА Припаднк српске националне мањине из суседне земаље у школској 2015/2016. години може се уписати у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета. Ако ови кандидати немају нострификована документа потребна за упис, високошколска установа ће им омогућити да конкуришу уз потврду Министарства просвете, науке и технолошког развоја, о томе да је започета нострификација њихових школских сведочанстава стечених у иностранству. Приликом уписа, кандидати су дужни да високошколској установи поднесу нострификована документа. Суседне земље у смислу стручног Упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србије за школску 2015/2016. годину достављеног високошколским установама су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора. УПИС ЛИЦА КОЈА НЕМАЈУ ЈАВНУ ИСПРАВУ О СТЕЧЕНОМ СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ Лице које нема јавну исправу о стеченом средњем образовању зато што је евиденција о томе, односно архивска грађа уништена или нестала, уместо јавне исправе о стеченом средњем образовању подноси решење о утврђивању стеченог средњег образовања које доноси општински суд у ванпарничном поступку у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању ("Службени гласник РС", број 50/92, 94/96,23/02 и 25/02). УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА Страни држављани уписују се у Републици Србији под истим условима као држављани Републике Србије.

6 Приликом уписа страних држављана, високошколска установа је дужна да води рачуна да не прекорачи укупан број студената одобрен дозволом за рад. Страни држављани сами финансирају своје школовање, а висину надокнаде за студије одређује високошколска установа. Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе нострификовану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању. Приликом уписа, кандидати су дужни да високошколској установи поднесу доказ: - да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују; -да владају језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 1. Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају фотокопије ових докумената, и то: - сведочанства сва четири разреда завршене средње школе, - диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, - доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности. 2. За полагање пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности и за друге трошкове које има високошколска установа у вези са спровођењем конкурса, кандидати плаћају накнаду на жиро-рачун високошколске установе у износу који иста одреди. 3. Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности понесу са собом личну карту или пасош. 4. Кандидати који стекну право на упис подносе: - оригинална документа, - извод из матичне књиге рођених, - два обрасца ШВ-20, - индекс, - две фотографије формата 4,5 х 3,5 см и једну формата 2,5 х 2 и - доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају. 5. Фотокопијe докумената кандидата који нису примљени на Конкурс се не враћају. Опште и остале одредбе Конкурса се примењују уколико није другачије утврђено текстом конкурса сваке појединачне високошколске установе. Све исправке Конкурса биће објављене на огласној табли високошколске установе.

7 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Ниш, Вишеградска бр. 33, телефони 018/ Е-mail: Природно-математички факултет у Нишу уписује у прву годину основних академских студија школске 2015/2016. године 300 студената чије ће се образовање финансирати из буџета, и 39 студената који ће сами финансирати своје студије, за стручне називе и у броју како следи: Студијски програм Буџет Самофинансирање Математика Рачунарске науке Физика 45 Хемија 45 Биологија 60 Географија 54 УКУПНО Одлуком Владе РС број /2015 објављеној у Службеном гласнику РС бр. 48/2015 од 02. јуна године, укупним бројем студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије обухваћене су и: 3 особе са инвалидитетом, 3 припадника ромске националности и 3 држављана Републике Србије који су у школској 2014/2015. години средњу школу завршили у иностранству. За упис у прву годину основних академских студија на све студијске програме може се пријавити лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању свих смерова и свих струка. Пријемни испит се полаже из следећих предмета: - за упис студијског програма Математика пријављени кандидати полажу пријемни испит из математике, - за упис студијског програма Рачунарске науке пријављени кандидати полажу пријемни испит из информатике или математике (кандидати се опредељују за област из које полажу пријемни испит приликом пријављивања на конкурс за упис), - за упис студијског програма Физика пријављени кандидати полажу пријемни испит из физике, - за упис студијског програма Хемија пријављени кандидати полажу пријемни испит из хемије, - за упис студијског програма Биологија пријављени кандидати полажу пријемни испит из биологије, - за упис студијског програма Географија пријављени кандидати полажу пријемни испит из географије. Програми за полагање пријемног испита могу се добити на Факултету. Висина школарине за самофинансирајуће студенте (60 ЕСПБ) износи динара. Студенти могу платити школарину у једнократном износу приликом уписа у одговарајућу годину студија, или у три рате и то: прва рата 50% приликом уписа године, друга рата 25% до године и трећа рата до године.

8 ПРВИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. године ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА 24., 25. и 26. јуна год. у времену од 9 00 до сати КАНДИДАТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС ПОДНОСЕ: НЕОВЕРЕНЕ ФОТОКОПИЈЕ СВЕДОЧАНСТВА, сва четири разреда завршене средње школе (фотокопије се не враћају) + ОРИГИНАЛ (на увид) НЕОВЕРЕНA ФОТОКОПИЈA ДИПЛОМE о положеном завршном испиту, односно матурском испиту + ОРИГИНАЛ (на увид) ПРИЈАВНИ ЛИСТ (купује се на факултету) ДОКАЗ О УПЛАТИ НАКНАДЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА У ИЗНОСУ ОД дин. (седамхиљада динара ). Уплата се може извршити и на ПМФ-у, на шалтеру ПТТ-а. ЖИРО РАЧУН: ПОЗИВ НА БРОЈ: 714

9 БРОЈ СТУДЕНАТА КОЈИ ЈЕ ОДОБРЕН ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, ЗА СТУДИЈСКE ПРОГРАМE СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БУЏЕТ САМОФИНАНСИРАЊЕ МАТЕМАТИКА РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ ФИЗИКА 45 0 ХЕМИЈА 45 0 БИОЛОГИЈА 60 0 ГЕОГРАФИЈА 54 0 УКУПНО: ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДАТУМ ПОЛАГАЊА МЕСТО ПОЛАГАЊА МАТЕМАТИКА г. у Вишеградска 33, Ниш РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ г. у Вишеградска 33, Ниш ФИЗИКА г. у Вишеградска 33, Ниш ХЕМИЈА г. у Вишеградска 33, Ниш БИОЛОГИЈА г. у Вишеградска 33, Ниш ГЕОГРАФИЈА г. у Вишеградска 33, Ниш

10 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ КОНКУРИШУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШК. 2015/16. године ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ године ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ-ЛИСТА године од 9,00 до 14,00 УВИД У ТЕСТ (-ХЕМИЈА УЧИОНИЦА БР. 13А) године од 10,00 до 12,00 (- МАТЕМАТИКА КАБИНЕТ БР. 207) ПРИГОВОР ДЕКАНУ године од 12,00 до 14,00 ОДГОВОР ДЕКАНА године од 10,00 до 11,00 ПРИГОВОР САВЕТУ године од 10,00 до 12,00 ОДГОВОР САВЕТА године до 14,00 КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА године од 9,00 до 14,00 УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА 08. и год. од 9,00 до 14,00 УПИС КАНДИДАТА ПОСЛЕ ЦРТЕ (АКО СЕ НЕКО НИЈЕ УПИСАО У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ) године од 10,00 до 13,00 ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ године ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ-ЛИСТА године од 9,00 до 14,00 УВИД У ТЕСТ (- ИНФОРМАТИКА - УЧИОНИЦА БР. 210) године од 10,00 до 12,00 (- БИОЛОГИЈА - УЧИОНИЦА БР. 117) ПРИГОВОР ДЕКАНУ године од 12,00 до 14,00 ОДГОВОР ДЕКАНА године од 10,00 до 11,00 ПРИГОВОР САВЕТУ године од 10,00 до 12,00 ОДГОВОР САВЕТА године до 14,00 КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА године од 9,00 до 14,00 УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА 08. и год. од 9,00 до 14,00 УПИС КАНДИДАТА ПОСЛЕ ЦРТЕ (АКО СЕ НЕКО НИЈЕ УПИСАО У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ) године од 10,00 до 13,00 ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ године ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ-ЛИСТА године од 9,00 до 14,00 УВИД У ТЕСТ (-ГЕОГРАФИЈА УЧИОНИЦА БР. 100) године од 09,00 до 11,00 (- ФИЗИКА - УЧИОНИЦА БР. 301) ПРИГОВОР ДЕКАНУ године од 11,00 до 12,00 ОДГОВОР ДЕКАНА године од 12,00 до 13,00 ПРИГОВОР САВЕТУ године од 13,00 до 14,00 ОДГОВОР САВЕТА године до 14,00 КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА године од 9,00 до 14,00 УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА 08. и год. од 9,00 до 14,00 УПИС КАНДИДАТА ПОСЛЕ ЦРТЕ (АКО СЕ НЕКО НИЈЕ УПИСАО У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ) године од 10,00 до 13,00 ЦЕНТРАЛНА УПИСНА КОМИСИЈА

11 Упис лица са инвалидитетом применом афирмативне мере спроводи се у складу са Програмом Упнса студената са инвалидитетом који је у саставу овог Упутства. Упис припадника Ромске националне мањине применом афирмативне мере спроводи се у складу са Програмом Уписа припадника Ромске националне мањине који је у саставу овог Упутства. Студенти уписани применом афирмативне мере, остварују право на бесплатну исхрану у студентским ресторанима и смештај у студентским домовима. Упис држављана Републике Србије који су у школској 2014/2015. годину средњу школу завршили у иностранству Држављанин Републике Србије који је у школској 2014/2015. години средњу школу завршио у иностранству, а коме до истека последњег дана првог конкурсног рока није издато решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању, може се пријавити за упис на студије у другом конкурсном року. Држављанин Републике Србије из претходног става, може се уписати на студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета, ако се квалификује до броја студената чије се студије финансирају из буџета утврђеног одлуком Владе за ту категорију кандидата. Упис страних држављана Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије, Пријављивање и упис кандидата у прву годину студија, одвијаће се према одредбама Конкурса за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република за школску 2015/2016. годину, према динамици и конкурсним роковима утврђеним у Конкурсу који свака високошколска установа објављује на својој \уећ страници. Препоручује се високошколским установама да кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили прву, другу или трећу награду на државном такмичењу у чијој организацији учествује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на међународном такмичењу, не полажу пријемни испит из одговарајућег предмета, а у складу са општим актом високошколске установе. Календар такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2014/2015. годину може се наћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Одлука о евентуалном ослобађању или умањењу школарине за студента који се упише у прву годину студија у статусу студента који сам финансира студије, у искључивој је надлежности високошколске установе.

12 Програм Упис студената са инвалидитетом Улаз: 1. Кандидати приликом подношења пријаве и прописане документације на конкурс за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република за школску 2015/2016. годину, а желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом и то: Кандидати који су корисници колица или се отежано крећу Кандидати са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди) Кандидати са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви) Кандидати који имају тешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија...) Кандидати који имају тешкоће у говору Кандидати са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип 1, малигна обољења...) Кандидати са психолошким или менталним тешкоћама прилажу високошколској установи и један од следећих докумената: Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ. Мишљење Интерресорне комисије Кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију која мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин инвалидитет/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање. 2. Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом у оквиру квоте до 1% може да оствари студент који је положио пријемни испит. 3. После завршеног полагања пријемних испита / испита за проверу склоности и способности, кандидати који су се изјаснили за коришћење Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом из тачке 1., а положили су пријемнн испит / испит за проверу склоности и способности рангирају се на посебној ранг листи, са које високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе РС за ову афирмативну меру. Студенти који се на овај начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима за редовна бзџетска места. 4. Уколико се у оквиру Програма афирмативне мере упише мањи број студената од броја одобреног Одлуком Владе РС, на та места високошколска установа може уписати студенте са основне листе у статусу самофинансирајућих студената. Укупан број студената уписан на студијски програм не може бити већи од броја студената из дозволе за рад. 5. Факултети су у обавези да приложена документа користе само у ову сврху и да их чувају у складу са Законом о заштити података о личности Праћење 1. Приликом уписа на више године студија, студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције у образовни систем у статусу студената који се финансирају из буџета, се не рангирају са осталим студентима већ задржавају буџетски статус ако остваре 36 ЕСПБ у складу са Законом о високом образовању; 2. Факултет је дужан да у свом информационом систему води евиденцију о студенатима који су кроз Програм афирмативне мере уписали прву годину студија и остварили право на финансирање из буџета; 3. Студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције у статусу студената који се финансирају из буџета остварују и право на бесплатну исхрану у студентским ресторанима и смештај у студентским домовима.

13 Програм афирмативне мере уииса припадника ромске националне мањине Улаз: 1. Кандидати приликом подношења пријаве и прописане документације на конкурс за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република за школску 2015/2016. годину, а желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине, прилажу високошколској установи и следећа документа: изјаву у писаној форми да је ромске националности (модел изјаве објављен на сајту факултета); препоруку Националног савета ромске националне мањине (модел препоруке објављен на сајту факултета) и потврду Центра за социјални рад о лошем материјалном стању породице. 2. Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине у оквиру квоте до 1% може да оствари студент који је положио пријемни испит. 3. После завршеног полагања пријемних испита / испита за проверу склоности и способности, кандидати који су се изјаснили за коришћење Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине из тачке 1., а положили су пријемни испит / испит за проверу склоности и способности рангирају се на посебној ранг листи, са које високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе РС за ову афирмативну меру. Студенти који се на овај начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима за редовна бзџетска места. 4. Уколико се у оквиру Програма афирмативне мере упише мањи број студената од броја одобреног Одлуком Владе РС, на та места високошколска установа може уписати студенте са основне листе у статусу самофинансирајућих студената. Укупан број студената уписан на студијски програм не може бити већи од броја студената из дозволе за рад. 5. Факултети су у обавези да приложена документа користе само у ову сврху и да их чувају у складу са Законом о заштити података о личности. Праћење 1. Приликом уписа иа више године студија, студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције укључивања Рома у образовни систем у статусу студената који се финансирају из буцета, се не рангирају са осталим студентима већ задржавају буџетски статус ако остваре 36 ЕСПБ у складу са Законом о високом образовању; 2. Факултет је дужан да у свом информационом систему води евиденцију о студенатима који су кроз Програм афирмативне мере уписали прву годину студија и остварили право на финансирање из буџета; 3. Студенти који су се уписали преко Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине у статусу студената који се финансирају из буџета остварују и право на бесплатну исхрану у студентским ресторанима и смештај у студентским домовима.

14 Назив универзитета: Назив високошколске установе: Датум и место: Изјава Пријављујем се на конкурс за упис студената на прву годину основних и интегрисаних студија у оквиру Уписа припадника српске националне мањине из суседних земаља, у високошколске установе, под истим условима као држављани Републике Србије укључујући и право на упис у статусу студената који се финансирају из буцета Републике Србије за школску 2015/2016 годину. Изјављујем слободно и својевољно да сам припадник/ца српске националне мањине из суседних земаља. Ову изјаву дајем искључиво у сврху остваривања права на упис кандидата у оквиру умиса припадника српске националне мањине из суседних земаља у високошколске установе. Кандидат:

15 Назив универзитета: Назив високошколске установе: Изјава Пријављујем се на конкурс за упис студената на прву годину основних студија у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине у високошколске установе у статусу студената који се финансирају из буџета Републике Србије за школску 2015/2016 годину. Изјављујем слободно и својевољно да сам припадник/ца ромске националне мањине. Ову изјаву дајем искључиво у сврху остваривања права на упис кандидата у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадникаромске националне мањинеу високошколске установе у статусу студената који се финансирају из буџета Републике Србије. Кандидат: (потпис)

16 Република Србија Национални савет ромске националне мањине Масарикова 5 Београд Препорука Нациоиални савет ромске националне мањине обраћа се молбом да приликом разматрања пријаве за упис на прву годину студија у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине на високошколске установе у Републици Србији за школску 2015/2016 годину, имау виду ову препоруку. На основу његових/њених чврстих веза са ромском националном мањином у Републици Србији, Национални савет ромске националне мањине препоручује за упис у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине на високошколске установе у статусу студената који се финансирају из буџета Републике Србије. Ову препоруку Национални савет ромске националне мањине издаје искључиво у сврху уписа кандидата у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине у статусу студената који се финансирају из буџета Републике Србије. Председник Националног савета ромске националне мањине

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН Адреса:

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

Na osnovu člana 100. stav 9. Zakona o visokom obrazovanju (,,Sluţbeni glasnik RS, br. 88/17, 27/18 dr. zakon i 73/18), Ministar prosvete, nauke i tehn

Na osnovu člana 100. stav 9. Zakona o visokom obrazovanju (,,Sluţbeni glasnik RS, br. 88/17, 27/18 dr. zakon i 73/18), Ministar prosvete, nauke i tehn Na osnovu člana 100. stav 9. Zakona o visokom obrazovanju (,,Sluţbeni glasnik RS, br. 88/17, 27/18 dr. zakon i 73/18), Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi STRUČNO UPUTSTVO za sprovoďenje

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Konkurs OAS FF

Konkurs OAS FF Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ Универзитет у Београду - Православни богословски факултет

Више

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2018/2019. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

Konkurs OAS

Konkurs OAS Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2017/2018. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: 09.06.2016. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана49. Статута Високе техничке школе

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 19/. године Телефони: 011/4413-383, 4413-332, 4413-330, 4413-175 и 4413-388. E-mail

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6 Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133 Жиро-рачун: 840-1710666-12 e-mail: studsluzba@uns.ac.rs web адреса: www.ftn.uns.ac.rs web-сервис за

Више

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7 Телефон: 021/420-187

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2019/2020. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈАУ НОВОМ САДУ, Школска бр.1 Број:02-251-1/19 Датум: 29.05.2019. На основу члана 98. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке школе струковних

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2018. године На основу члана 45.

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/263-86-22, локали 231, 232 и 237 или 202-17-31, 202-17-32, 202-17-37 Факс: 011/2630-039 E-mail: dekan@fil.bg.ac.rs; prodekann@fil.bg.ac.rs; Одсек за студентска

Више

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: НОВИ САД, Хајдук Вељкова бр. 3 Телефон: 021/ , Факс: 021/ Студентска

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: НОВИ САД, Хајдук Вељкова бр. 3 Телефон: 021/ , Факс: 021/ Студентска УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 НОВИ САД, Хајдук Вељкова бр. 3 Телефон: 021/420-677, 420-678 Факс: 021/66 24 153 Студентска служба, телефон: 021/420-102 Жиро рачун: 840-1633666-55

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2019. године На основу члана 64.

Више

На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија

На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија за спровођење конкурсног поступка за доделу награда

Више

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митрови

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митрови У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митровица, мај 2019. год. На основу члана 98. Закона о високом

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10, 55/13 27/18 др закон и 10/19), члана 8. став

На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10, 55/13 27/18 др закон и 10/19), члана 8. став На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10, 55/13 27/18 др закон и 10/19), члана 8. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17и 73/18), члана 85. Статута

Више

Microsoft Word - konkurs docx

Microsoft Word - konkurs docx Пољопривредна школа са домом ученика ПК "Београд" Панчевачки пут 39 Београд На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10 и 55/13), члана 8. став

Више

Akademija umetnosti

Akademija umetnosti УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Текст конкурса за упис студената у прву годину основних струковних, основних академских студија у школској 2019/2020. години АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13 precišceni tekst i 13/15), Pravila studiranja

Више

Microsoft Word - Pravilnik o upisu lica sa invaliditetom

Microsoft Word - Pravilnik o upisu lica sa invaliditetom На основу члана 43. став 1. тачка 29. Статута Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", број 201/18 и 207/19) и члана 30. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju Kantona

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

Microsoft Word - I-PRVI CIKLUS docx

Microsoft Word - I-PRVI CIKLUS docx Na osnovu članova 53. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18 i 4/19), Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 12 15. маја Од 09 14 часова. Полагање пријемног испита за

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Београд, Студентски трг 1 Телефон: 3207-466, 3207-446 Факс: 2638-818, 2638-912 E-mail адреса: jokicj@rect.bg.ac.rs, damjalj@rect.bg.ac.rs Интернет адреса: www.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata u prvu

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini May 29, 2014 Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju-precišceni tekst ( Službene novine Kantona

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

КОНКУРС

КОНКУРС К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више

ГОДИНА: X БРОЈ: октобар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1585 Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 27. октобра године

ГОДИНА: X БРОЈ: октобар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1585 Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 27. октобра године ГОДИНА: X БРОЈ: 29 30. октобар 2017. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1585 Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 27. октобра 2017. године, на основу члана 8. Одлуке о стипендирању ученика

Више

Microsoft Word - UPIS-studenata2019

Microsoft Word - UPIS-studenata2019 УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ КАНДИДАТИ КОJИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИJА НА АКАДЕМИЈИ ПОСЛОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД - ОДСЕК БЕОГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ, ПО ОСНОВУ

Више

Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног

Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног факултета, Војводе Степе 305. Моле се кандидати да

Више

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш Телефон: Факс: Деканат: Е-m

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш Телефон: Факс: Деканат: Е-m Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, 18000 Ниш Телефон: +381 18 522 396 Факс: +381 18 513 272 Деканат: +381 18 245 379 Е-mail: info@artf.ni.ac.rs www.artf.ni.ac.rs ДЕПАРТМАН

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Na osnovu rešenja broj / od 22

Na osnovu rešenja broj / od 22 На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10, 55/13, 27/18 др. закон и 10/19), члана 8. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената

Више

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVI ЗРЕЊАНИН 25. ОКТОБАР 2017. БРОЈ: 28 227 На основу члана 11а. став 19. Закона о ученичким и студентским стипендијама ( Службени гласник РС, број 18/10 и 55/13),

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

На основу члана 6.Став 4.Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС,број 18/10 и 55/13,27/18 др, закон и 10/19), члана 8. Става

На основу члана 6.Став 4.Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС,број 18/10 и 55/13,27/18 др, закон и 10/19), члана 8. Става На основу члана 6.Став 4.Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС,број 18/10 и 55/13,27/18 др, закон и 10/19), члана 8. Става 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената

Више

КОНКУРС

КОНКУРС К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више