На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп"

Транскрипт

1 На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка 2.) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС«, бр. 129/07) и члана 27. став 1. тачка 2. Статута Општине Вршац («Службени лист Општине Вршац«, бр. 10/08 и 13/08), Скупштина општине Вршац, на седници одржаној дана, године донела је О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРШАЦ ЗА ГОДИНУ ОПШТИ ДЕО Члан 1. Утврђују се укупнo остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупно извршени расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава буџета општине Вршац у години у следећим износима: I Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима II Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава III Разлика (I-II) хиљ.дин хиљ.дин хиљ.дин.

2 2 Члан 2. У консолидованом завршном рачуну, у Билансу стања на дан 31. децембра године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од хиљада динара и укупна пасива у износу од хиљада динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од хиљада динара и ванбилансна пасива у укупном износу од хиљада динара. Структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара. Актива класификација Опис Износ Нефинансијска имовина у сталним средствима Нефинансијска имовина у залихама Дугорочна финансијска имовина Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткор. пласмани Активна временска разграничења УКУПНА АКТИВА ВАНБИЛАНСНА АКТИВА Пасива класификација Опис Износ Дугорочне обавезе Краткорочне обавезе Обавезе по основу расхода за запослене Обавезе по основу осталих расхода изузева расхода за запослене Обавезе из пословања Пасивна временска разграничења Капитал Вишак прихода и примања суфицит Нераспоређени вишак прих.и прим. из ран.год УКУПНА ПАСИВА ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

3 3 Члан 3. У Консолидованом завршном рачуну, у Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра године (Образац 2) утврђени су: Структура ПРИХОДА на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара: класификација Опис Износ Порези Донације и трансфери Други приходи Меморандумске ставке за рефундацију расх Трансфери између буџ.корисни. на истом нивоу 391 Текући приходи Примања од продаје основних средстава Примања од продаје природне имовине 54 Примања од продаје нефинансијске имовине ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Структура РАСХОДА на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара: класификација Опис Износ Расходи за запослене Коришћење услуга и роба Амортизација и употреба средстава за рад Отплата камата и пратећи трошкови задуживања Субвенције Донације, дотације и трансфери Социјално осигурање и социјална заштита Остали расходи Текући расходи Основна средства Природна имовина 482 Издаци за нефинансијску имовину ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Вишак прихода и примања буџетски суфицит

4 4 У билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра године утврђени су буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања од продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од хиљада динара и кориговани вишак прихода суфицит на нивоу свих извора финансирања у износу од хиљада динара: 1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 2. Укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 3. Вишак прихода и примања буџетски суфицит (р.бр.1 р.бр.2) 4. Корекција буџетског суфицита: - увећање за примања од домаћих задуживања - умањење утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавеза по кредитима Кориговани вишак прихода суфицит хиљ.динара хиљ.динара хиљ.динара хиљ.динара хиљ.динара хиљ.динара Члан 4. Утврђени кориговани консолидовани суфицит у износу од хиљада динара, састоји се од дела вишка прихода и примања буџетског суфицита рачуна за извршење буџета општине Вршац у износу од хиљаде динара и дефицита на издвојеним рачунима и рачунима индиректних корисника у износу од хиљада динара, преноси се у наредну годину и определиће се Одлуком о ребалансу буџета општине Вршац за годину. Пренета неутрошена средства у износу од хиљада динара, као и нераспоређени вишак прихода и примања биће распоређени Одлуком о ребалансу буџета општине Вршац. Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, индиректни корисници ће користити у складу са одлуком својих органа управљања.

5 5 Члан 5. У Извештају о капиталним издацима и примањима (Образац 3) у периоду од 1. јануара до 31. децембра године, утврђена су примања по свим изворима финансирања у укупном износу од хиљада динара, и укупни издаци у износу од хиљаде динара и утврђен је мањак примања у износу од хиљада динара. I - Извори финансирања: Примања од продаје основних средстава хиљ. дин Примања од продаје природне имовине 54 хиљ. дин Примања од задуживања ,, Укупна примања: хиљ.дин II - Укупни издаци : Нефин.имовина - основна средства хиљ.дин Природна имовина 482,, Отплата главнице кредита хиљ.дин. Укупно издаци: III - Мањак примања (II-I) хиљ.дин хиљ.дин. Члан 6. У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од хиљада динара, вишак новчаних прилива у износу од хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од хиљада динара. Структура готовине на крају године: 1. Извршење буџета општине Вршац хиљ.динара 2. Подрачуни индиректних корисника ,, 3. Рачун депозита ,, 4. Подрачуни пројеката ,,

6 6 Члан 7. У консолидованом Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 5) утврђен је вишак новчаних прилива у износу од хиљада динара, између укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака. Члан 8. Укупно планирани и остварени текући приходи и примања и пренета средства из претходне године и укупно планирани и извршени текући расходи и издаци по завршном рачуну буџета општине Вршац за годину, према економској класификацији износе у динарима и то:

7 7 A) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ класифи кација ОСТВАРЕЊЕ I XII 2014 ОСТВАРЕЊЕ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА УКУПНО ОСТВАРЕЊЕ УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 1,750,217,080 95,080,000 1,845,297, Порески приходи 71 1,275,639, ,000 1,276,221, Порез на доходак и добит ,419, , ,001, Порез на зараде ,447, ,447, Порез на прих од самос. Делатности ,332,294 42,332, Порез на приходе од имовине ,710,663 2,710, Порез на земљиште ,063,534 2,063, Порез на приходе од осигурања лица ,675 10, Самодоприноси ,472, , ,054, Порез на друге приходе ,382,000 63,382, Порез на фонд зарада Порез на фонд зарада Порез на имовину ,306, ,306, Порез на имовину ,558, ,558, Порез на наслеђе и поклон ,744,908 3,744, Порез на капиталне трансакције ,983,086 56,983, Порез на акције на име и уделе ,006 20, Порез на добра и услуге ,450,024 64,450, Комунална такса за коришћење рекламних паноа ,407,224 1,407, Комунална такса за држање моторних возила ,176,000 20,176, Годишња накнада за моторна возила ,455 2, Накнада за пром намене обрад.пољ..земљишта , , Накнада за загађивање животне средине Ост. Нак. За загађ. Животне средине Боравишна такса ,244,525 2,244, Посеб. Нак. За зашт. И унапређ. Жив. Средине ,496,368 40,496, Други порези ,464,000 27,464, Комунална такса на фирму ,464,000 27,464, Непорески приходи ,918,878 60,943, ,861, Приходи од имовине ,863, , ,265, Камате на средства буџета општине ,665,586 17,665, Приход од имовине који припада имаоцима , ,000 полиса осигурања Накнада за коришћење природних добара Накнада за коришћење шумског и пољоприв ,298, ,000 77,580,440 Земљ Ком. Такса за кор. Прост на јав. Повр. У послов ,877,916 2,877,916 Сврхе Ком. Такса за кориш. Прост. За парк. Моторних ,591,195 5,591,195 возила Ком. такса за кориш. слоб. Повр. У време ,686,483 4,686,483 Грожђебала Накнада за коришћење грађевинског земљишта ,663,105 20,663, Ком. такса за заузеће јавне површине ,878 80, Накнада за коришћење добара од општег интереса 2.2. Приходи од продаје добара и услуга ,367,016 45,173,000 88,540, Приходи од дав. У закуп непокр у државној ,223,452 30,705,000 43,928,452 својини Приходи од закупнине за грађевинско земљиште Општинске административне таксе ,991,728 3,991, Накнада за уређивање грађевинског земљишта ,784,304 15,784, Приходи општинских органа ,367,532 14,468,000 24,835, Приходи од новчаних казни за прекршаје ,467,352 10,000 10,477, Приходи од новчаних казни за кривична дела ,000 10, Приходи од новчаних казни по ,292,852 10,292,852 пропис.републике Приходи од новчаних казни изречених у , ,500 прекршајном поступку 2.4. Добровољни трансф. од физичких и правних 744 5,630,050 9,841,000 15,471,050 лица Текући добровољни трансфери од физичких и ,630,050 9,841,000 15,471,050 правних лица у корист нивоа општина 2.5. Мешовити и неодређени приходи 745 8,590,857 5,517,000 14,107,857

8 Мешовити и неодређени приходи у корист терит Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа ,590,857 5,517,000 14,107,857 општина 3. Донације ,026,000 17,026, Трансфери од других нивоа власти ,056,089 16,118, ,174, Ненаменски трансфери од Републике ,458,440 2,458, Други текући трансфери од Републике ,000,000 5,000, Текући наменски трансфери од Републике ,990,000 7,438,000 47,428, Текући наменски трансфери од АПВ ,344,043 8,680,000 38,024, Текући ненаменски трансфери од АПВ ,853, ,853, Капитални наменски трансфери од АПВ ,409,802 39,409, Меморандумске ставке за рефундацију 77 5,602,690 20,000 5,622,690 расхода 5.1 Меморандумске ставке за рефундацију расхода ,000 20, Меморандумске ставке за рефундацију расхода , ,528 буџета општине из претходне године 5.3 Меморандумске ставке за рефундацију расхода ,410,162 5,410,162 буџета општине из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ 6. Tрансфери између буџетских корисника на , ,000 истом нивоу 6.1. Tрансфери између буџетских корисника на , ,000 истом нивоу 6.2. Приходи из буџета Приходи из буџета Примања од продаје нефинансијске имовине 8 7,944, ,000 8,097, Примања од продаје основних средстава 81 7,889, ,000 8,042, Примања од продаје непокретности 811 7,743, ,000 7,894, Примања од продаје покретне имовине ,000 2, , Примања од продаје осталих основних средстава Примања од продаје природне имовине 84 54,235 54, Примања од продаје земљишта ,235 54,235 8 II УКУПНИ РАСХОДИ Текући расходи 4 1,326,290, ,734,000 1,430,024,000 1 Плате и додаци запослених ,096,000 4,959, ,055,000 2 Социјални доприноси на терет послодавца ,935, ,000 53,814, Накнаде у натури 413 3,312,000 17,000 3,329, Социјална давања запосленима 414 4,286,000 20,000 4,306, Накнаде за запослене ,641,000 58,000 13,699, Награде, бонуси и остали посебни расходи 416 2,145, ,145, Одборнички додатак 417 3,490, ,490, Стални трошкови ,302,000 17,043, ,345, Трошкови путовања 422 7,064,000 1,923,000 8,987, Услуге по уговору ,844,000 26,513, ,357, Специјализоване услуге ,341,000 5,980, ,321, Текуће поправке и одржавање ,539,000 3,744,000 16,283, Материјал ,334,000 28,793,000 56,127, Употреба природне имовине 434 6,000 6, Отплата камата нивоу општина ,569, ,569, Пратећи трошкови задуживања 444 3,976,000 20,000 3,996, Субвенције јавним нефинансијским предузећима 451 и организацијама 18. Субвенције приватним предузећима , , Текући трансфери ,749, ,749, Капитални трансфери ,739, ,739, Дотације организацијама обавезног социјалног ,580, ,580,000 осигурања 22. Остале дотације и трансфери 465 2,692,000 7,000 2,699, Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,986, ,986, Дотације невладиним организацијама ,251,000 7,459,000 94,710, Порези, обавезне таксе и казне 482 8,529,000 1,373,000 9,902, Новчане казне и пенали по решењу судова ,083,000 2,195,000 19,278, Накнада штете за повр или штету од ел. непогода ,000 2,745,000 2,945, Средства резерве Издаци за нефинансијску имовину 5 358,290,000 8,337, ,627,000

9 9 30. Зграде и грађевински објекти ,792,000 4,668, ,460, Машине и опрема ,925,000 3,626,000 24,551, Остала основна средства ,000 43, Нематеријална имовина 515 2,091, ,091, Земљиште , ,000 III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (I-II) (7+8)- (4+5) 73,581,105-16,838,000 56,743,105 Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА IV ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 92 ИМОВИНЕ 1. Примања од продаје домаћих хартија од 921 вредности 1.1. Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала V ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ,061, ,061, Примања од задуживања код домаћих банака ,061, ,061, Примања од задуживања код домаћих банака ,061, ,061,000 VI Пренета средства из претходне године ,254,737 55,194, ,449,000 VII OТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ,268, ,268, Отплата главнице домаћим кредиторима ,268, ,268,000 VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V+VI-VII) 172,047,737 55,194, ,242,000 II ПОСЕБАН ДЕО Члан 11. Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у консолидованом Завршном рачуну буџета општине Вршац за годину, према корисницима износе у динарима:

10 10 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР Консолидовано извршење остали извори буџета године ОПИС СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 110 ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ Плате, додаци и накнаде запослених 2,100, ,022, ,022, % Социјални доприноси на терет послодавца 375, , , % Накнаде за запослене 30, , , % Посланички додатак 3,500, ,489, ,489, % Стални трошкови 110, , , % Трошкови путовања 300, , , % Услуге по уговору 1,000, , , % Материјал Остале текуће дотације и трансфери 25, ,114 21, % УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 7,440, ,047, ,047, % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 7,440, ,047, ,047, % УКУПНО РАЗДЕО 1 7,440, ,047, ,047, % ИНДЕКС ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 110 ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ Плате, додаци и накнаде запослених 19,000, ,737, ,737, % Социјални доприноси на терет послодавца 3,401, ,175, ,175, % Накнаде за запослене 550, , , % Стални трошкови 2,100, ,092, ,092, % Трошкови путовања 2,700, ,503, ,503, % Услуге по уговору 15,240, ,193, ,193, % Материјал -донације 97, ,563 97, % Остале текуће дотације и трансфери 175, , , % УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,263, ,375, , ,472, % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 43,263, ,375, , ,472, % УКУПНО РАЗДЕО 2 43,263, ,375, , ,472, % ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ 330 СУДОВИ Плате, додаци и накнаде запослених 3,200, ,570, ,570, % Социјални доприноси на терет послодавца 572, , , % Социјална давања запосленима Накнаде за запослене 100, , , % Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови 90, , , % Трошкови путовања 50, , , % Услуге по уговору 175, , , % Материјал 125, , , % Остале текуће дотације и трансфери 25, , , % УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330 4,337, ,425, ,425, % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 4,337, ,425, ,425, % УКУПНО РАЗДЕО 3 4,337, ,425, ,425, % ОПШТИНСКА УПРАВА 130 ОПШТЕ УСЛУГЕ Плате, додаци и накнаде запослених 107,000, ,311, ,311, % Социјални доприноси на терет послодавца 19,153, ,189, ,189, % Накнаде у натури 1,500, ,121, ,121, % Социјална давања запосленима 5,472, ,781, ,781, % Накнаде за запослене 6,000, ,810, ,810, % Награде запосленима и остали посебни расходи 450, , , % Стални трошкови 31,927, ,282, , ,308, % Трошкови путовања 2,600, ,421, ,421, % Услуге по уговору 28,560, ,359, ,359, % Специјализоване услуге ( планска документација ) 16,900, ,212, ,212, % Текуће поправке и одржавање 5,100, ,950, ,950, % Материјал 15,500, ,127, ,127, % Отплата домаћих камата 500, , , % Остале текуће дотације и трансфери 1,200, ,063, ,063, % Порези, обавезне таксе, казне и пенали 497, , , % Зграде и грађевински објекти Машине и опрема 6,000, ,526, ,526, % Остала основна средства 500, Нематеријална имовина 300, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,159, ,268, , ,294, % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 249,159, ,268, , ,294, % ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ Дотације невладиним организацијама од тога: 19,537, ,524, ,557, ,081, % Политичке странке( 2,300, ,783, ,783, % Румуни и Мађари ) 650, , , % Црвени крст - Народна кухиња 5,200, ,956, ,657, ,614, % Црвени крст - Народна кухиња-донације невладиних организација 2,287, ,237, ,900, ,137, %

11 11 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР Консолидовано извршење остали извори буџета године ОПИС Црвени крст - редован рад 1,200, ,200, ,200, % Удружења невладиних организација 7,900, ,697, ,697, % Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5,100, ,902, ,902, % ИНДЕКС Новчане казне и пенали по решењу судова 14,000, ,947, ,947, % Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и др. природних узрока 3,200, , ,690, ,890, % Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и др. природних узрока 2,750, % Стална резерва Текућа резерва % УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,587, ,573, ,247, ,821, % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 44,587, ,573, ,247, ,821, % ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ Отплата камата по домаћим кредитима 26,000, ,152, ,152, % Отплата главнице домаћим кредиторима 135,000, ,267, ,267, % УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,000, ,420, ,420, % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 161,000, ,420, ,420, % ПОРОДИЦА И ДЕЦА Накнада за социјалну заштиту из буџета 8,018, ,017, ,017, % прве бебе борачка и инвалидска заштита УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 8,018, ,017, ,017, % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 8,018, ,017, ,017, % МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ Плате, додаци и накнаде запослених 7,280, ,860, ,009, ,869, % Социјални доприноси на терет послодавца 1,366, , , ,219, % Накнаде за запослене 240, , , , % Социјална давања запосленима 30, , , % Награде запосленима и остали посебни расходи 40, , , % Стални трошкови 11,759, ,217, ,702, ,919, % Трошкови путовања 491, , , % Услуге по уговору 4,721, , ,536, ,074, % Специјализоване услуге 5,623, ,447, , ,675, % Текуће поправке и одржавање 8,843, ,981, ,220, ,201, % Текуће поправке и одржавање самодопринос 360, % Материјал 5,001, ,143, ,131, ,274, % Материјал самодопринос 100, % 434 Употреба природне имовине , , Остале текуће дотације и трансфери 76, , , , % Дотације невладиним организацијама самодопринос 3,089, ,902, ,902, % Порези, обавезне таксе, казне и пенали 251, , , % Новчане казне и пенали по решењу судова 960, , , , % Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и др. природних узрока 76, , , % Зграде и грађевински објекти средства буџета 31,809, ,994, , ,840, % Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 7,124, ,411, ,411, % Машине и опрема 985, , , , % Машине и опрема средства самодопр. 100, % Остале некретнине и опрема УКУПНО 90,326, ,901, ,235, ,136, % МЗ ХII Војвођанска бригада Плате, додаци и накнаде запослених 541, , , % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 96, , , % 415 Накнаде за запослене 40, , , % 421 Стални трошкови 125, , , % 423 Услуге по уговору 30, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 30, , , % 426 Материјал 30, , , % 465 Остале текуће дотације и трансфери 6, , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 512 Машине и опрема УКУПНО 899, , , , % МЗ Паја Јовановић 411 Плате, додаци и накнаде запослених 541, , , % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 96, , , % 415 Накнаде за запослене 35, , , % 421 Стални трошкови 300, , , , % 423 Услуге по уговору 100, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 60, , , % 426 Материјал 70, , , , % 465 Остале текуће дотације и трансфери 6, , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр.

12 12 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР Консолидовано извршење остали извори буџета године ОПИС Машине и опрема УКУПНО 1,209, , , , % МЗ Жарко Зрењанин 411 Плате, додаци и накнаде запослених 210, , , % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 37, , , % 414 Социјална давања запосленима 30, , , % 415 Накнаде за запослене 9, , , % 421 Стални трошкови 92, , , % 422 Трошкови путовања 32, Услуге по уговору 28, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 54, % 426 Материјал 15, % 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 1,600, % 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр Машине и опрема 50, , , % УКУПНО 2,159, , , , % МЗ Братство Јединство 411 Плате, додаци и накнаде запослених 544, , , % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 97, , , % 415 Накнаде за запослене 50, , , % 421 Стални трошкови 151, , , , % 423 Услуге по уговору 120, , , % 424 Специјализоване услуге 10, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 10, , , % 426 Материјал 25, , , % 465 Остале текуће дотације и трансфери 5, , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 1,860, % 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр Машине и опрема 0.00 УКУПНО 2,872, , , , % МЗ Жива Јовановић 411 Плате, додаци и накнаде запослених 462, , , % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 82, , , % 415 Накнаде за запослене 30, , , % 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 40, , , % 421 Стални трошкови 140, , , , % 422 Трошкови путовања 16, , , % 423 Услуге по уговору 122, , , , % 425 Текуће поправке и одржавање 750, , , % 426 Материјал 56, , , , % 465 Остале текуће дотације и трансфери 6, , , Порези, обавезне таксе, казне и пенали 15, , , Зграде и грађевински објекти средства буџета Зграде и грађевински објекти средства самодопр Машине и опрема 0.00 УКУПНО 1,719, , , , % МЗ Други октобар 411 Плате, додаци и накнаде запослених 504, , , % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 90, , , % 415 Накнаде за запослене 46, , , % 421 Стални трошкови 340, , , , % 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору 247, , , , % 425 Текуће поправке и одржавање 750, , , % 426 Материјал 101, , , , % 465 Остале текуће дотације и трансфери 6, , , Зграде и грађевински објекти средства буџета 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 512 Машине и опрема 30, , , % УКУПНО 2,114, , , ,024, % МЗ Марковац 421 Стални трошкови 162, , , , % 423 Услуге по уговору 50, , , Текуће поправке и одржавање 370, , , % 426 Материјал 60, , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 800, , , % 512 Машине и опрема 0.00 УКУПНО 1,442, , , , % МЗ Мало Средиште 421 Стални трошкови 339, , , , % 423 Услуге по уговору 72, , , % 426 Материјал 49, , , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 300, % 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. УКУПНО 760, , , , % МЗ Орешац 421 Стални трошкови 205, , , , % 422 Трошкови путовања 6, , , Услуге по уговору 46, , , % 424 Специјализоване услуге 135, % 425 Текуће поправке и одржавање 825, , , , % 426 Материјал 53, , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 580, , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 90, % ИНДЕКС

13 13 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР Консолидовано извршење остали извори буџета године ОПИС УКУПНО 1,940, ,408, , ,455, % МЗ Шушара Стални трошкови 610, , , , % 422 Трошкови путовања 30, , , % 423 Услуге по уговору 325, , , , % 424 Специјализоване услуге 50, % 425 Текуће поправке и одржавање 240, , , % 426 Материјал 80, , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 550, , , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 490, % 512 Машине и опрема 80, % УКУПНО 2,455, , , ,236, % МЗ Потпорањ 421 Стални трошкови 250, , , , % 423 Услуге по уговору 322, , , % 424 Специјализоване услуге 828, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 400, , , % 426 Материјал 190, , , , % 431 Амортизација некретнина и опреме 481 Дотације невладиним организацијама 50, , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 465, , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 26, % УКУПНО 2,531, ,181, , ,087, % МЗ Ритишево 421 Стални трошкови 295, , , , % 422 Трошкови путовања 50, , , % 423 Услуге по уговору 45, , , % 424 Специјализоване услуге 290, , , , % 425 Текуће поправке и одржавање 280, , , % 426 Материјал 50, , , % 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и др. природних узрока 76, , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 3,025, , , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 52, % УКУПНО 4,163, , , , % МЗ Куштиљ 411 Плате, додаци и накнаде запослених 315, , , , % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 57, , , , % 421 Стални трошкови 880, , , , % 423 Услуге по уговору 270, , , , % 424 Специјализоване услуге- 870, % 425 Текуће поправке и одржавање 150, , , , % 426 Материјал 70, , , , % 465 Остале текуће дотације и трансфери 4, Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10, , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 2,038, , , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 92, % 512 Машине и опрема 50, % УКУПНО 4,806, , ,275, ,150, % МЗ Гудурица 421 Стални трошкови 500, , , , % 422 Трошкови путовања 60, , , % 423 Услуге по уговору 270, , , , % 424 Специјализоване услуге 2, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 100, , , % 426 Материјал 120, , , , % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали Зграде и грађевински објекти средства буџета 415, , , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 200, % УКУПНО 1,667, , , , % МЗ Велико Средиште 421 Стални трошкови 495, , , , % 423 Услуге по уговору 170, , , % 424 Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање 590, , , , % 426 Материјал 86, , , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 200, % 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 80, % УКУПНО 1,621, , , , % МЗ Јабланка 421 Стални трошкови 271, , , , % 423 Услуге по уговору 25, , , % 424 Специјализоване услуге 617, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 80, , , % 426 Материјал 88, , , , % 481 Дотације невладиним организацијама 50, , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 375, % 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 25, % 512 Машине и опрема 30, % УКУПНО 1,561, , , , % МЗ Загајица 421 Стални трошкови 450, , , , % 422 Трошкови путовања 42, , , % ИНДЕКС

14 14 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР Консолидовано извршење остали извори буџета године ОПИС Услуге по уговору 170, , , % 424 Специјализоване услуге 20, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 120, , , % 426 Материјал 99, , , , % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали , , Зграде и грађевински објекти средства буџета 2,500, , , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 32, % 512 Машине и опрема 40, % УКУПНО 3,473, , , , % МЗ Уљма 411 Плате, додаци и накнаде запослених 3,000, ,925, ,925, % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 600, , , % 414 Социјална давања запосленима 421 Стални трошкови 2,500, , ,845, ,045, % 422 Трошкови путовања 95, , , % 423 Услуге по уговору 180, , , % 424 Специјализоване услуге 100, % 425 Текуће поправке и одржавање 870, , , , % 426 Материјал 1,059, , , ,057, % 465 Остале текуће дотације и трансфери 30, , , % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 66, , , % 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 310, , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 1,500, , , % 512 Машине и опрема УКУПНО 10,310, , ,364, ,959, % МЗ Парта 421 Стални трошкови 300, , , , % 423 Услуге по уговору 580, , , , % 424 Специјализоване услуге 886, , , , % 425 Текуће поправке и одржавање 60, , , % 426 Материјал 1,250, , ,186, ,211, % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5, , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 900, % 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 160, % 512 Машине и опрема 35, % УКУПНО 4,176, , ,066, ,879, % МЗ Ватин 421 Стални трошкови 275, , , , % 423 Услуге по уговору 50, , , % 424 Специјализоване услуге 120, % 425 Текуће поправке и одржавање 90, % 426 Материјал 50, , , % 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 20, , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 3,520, % 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 10, % УКУПНО 4,135, , , , % МЗ Месић 421 Стални трошкови 200, , , , % 423 Услуге по уговору 129, , , % 424 Специјализоване услуге 100, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 90, , , % 426 Материјал 50, , , % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 150, % 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 60, % 512 Машине и опрема 20, % УКУПНО 799, , , , % МЗ Павлиш 411 Плате, додаци и накнаде запослених 560, , , % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 101, , , % 421 Стални трошкови 360, , , , % 423 Услуге по уговору 280, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 340, , , , % 425 Текуће поправке и одржавање самодопринос 360, % 426 Материјал 200, , , , % 426 Материјал самодопринос 100, Остале текуће дотације и трансфери 6, Дотације невладиним организацијама - самодопринос 940, , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 1,200, ,196, , ,444, % 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 2,300, ,161, ,161, % 512 Машине и опрема 90, , , % 512 Машине и опрема средства самодопр. 100, УКУПНО 6,937, ,913, ,068, ,981, % МЗ Војводинци 411 Плате, додаци и накнаде запослених 100, Социјални доприноси на терет послодавца 17, Стални трошкови 620, , , % 422 Трошкови путовања 70, , , % 423 Услуге по уговору 460, , , % 424 Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање 80, , , % 426 Материјал 110, , , , % 465 Остале текуће дотације и трансфери 1, ИНДЕКС

15 15 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР Консолидовано извршење остали извори буџета године ОПИС Дотације невладиним организацијама 130, , , % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5, , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 380, % 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 40, % УКУПНО 2,013, , ,065, ,081, % МЗ Избиште 411 Плате, додаци и накнаде запослених 500, , , % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 89, , , % 415 Накнаде за запослене 30, , , % 421 Стални трошкови 570, , , ,276, % 422 Трошкови путовања 20, , , % 423 Услуге по уговору 300, , , % 424 Специјализоване услуге 150, , , , % 425 Текуће поправке и одржавање 1,800, , , , % 426 Материјал 540, , , , % 434 Употреба природне имовине 6, , Остале текуће дотације и трансфери 6, % 481 Дотације невладиним организацијама 1,900, ,865, ,865, % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 47, , Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и др. природних узрока 35, , Зграде и грађевински објекти средства буџета 5,900, , , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 1,600, % 512 Машине и опрема 260, , , % УКУПНО 13,665, ,648, ,329, ,977, % МЗ Влајковац 421 Стални трошкови 600, , , , % 422 Трошкови путовања 70, % 423 Услуге по уговору 134, , , % 424 Специјализоване услуге 1,245, ,223, ,223, % 425 Текуће поправке и одржавање 214, , , % 426 Материјал 185, , , , % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова 630, , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 1,400, ,381, ,381, % 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 300, % 512 Машине и опрема 90, , , % УКУПНО 4,868, ,235, , ,660, % МЗ Сочица 421 Стални трошкови 196, , , , % 423 Услуге по уговору 42, , , , % 424 Специјализоване услуге 100, % 425 Текуће поправке и одржавање 162, % 426 Материјал 64, , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 301, % 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 2, УКУПНО 867, , , , % МЗ Мали Жам 421 Стални трошкови 175, , , , % 423 Услуге по уговору 150, , , Текуће поправке и одржавање 268, , , , % 426 Материјал 135, , , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 10, % 512 Машине и опрема 210, , , , % УКУПНО 948, , , , % МЗ Стража 421 Стални трошкови 358, , , , % 423 Услуге по уговору 2, , , % 424 Специјализоване услуге 100, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 60, % 426 Материјал 115, , , , % 481 Дотације невладиним организацијама 19, , , % 511 Зграде и грађевински објекти средства буџета 3,500, % 511 Зграде и грађевински објекти средства самодопр. 55, % УКУПНО 4,209, , , , % УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,326, ,901, ,235, ,136, % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 90,326, ,901, ,235, ,136, % 04 Сопствени приходи буџетских корисника ИНДЕКС ОБРАЗОВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ Плате, додаци и накнаде запослених 76,234, ,911, , ,370, % Социјални доприноси на терет послодавца 13,734, ,400, , ,483, % Накнаде у натури 600, , , % Социјална давања запосленима 5,054, , , % Накнаде за запослене 3,642, ,548, ,548, % Награде запосленима и остали посебни расходи 304, , , % Стални трошкови 8,765, , ,920, ,136, % Трошкови путовања 519, , , % Услуге по уговору 1,924, ,399, ,399, % Специјализоване услуге 1,010, , , % Текуће поправке и одржавање 3,598, ,511, ,101, ,612, %

16 16 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР Консолидовано извршење остали извори буџета године ОПИС Материјал 25,641, ,985, ,450, ,435, % Остале текуће дотације и трансфери 652, , , % Накнаде за социјалну заштиту из буџета 192, % Порези, обавезне таксе, казне и пенали 300, , , % Новчане казне и пенали по решењу судова Зграде и грађевински објекти 7,867, ,867, ,867, % Машине и опрема 6,399, ,243, , ,409, % УКУПНО ЗА ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 156,439, ,835, ,780, ,615, % ПУ "ЧАРОЛИЈА" ВРШАЦ 411 Плате, додаци и накнаде запослених 64,049, ,344, , ,803, % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 11,526, ,340, , ,423, % 413 Накнаде у натури 600, , , % 414 Социјална давања запосленима 4,930, , , % 415 Накнаде за запослене 2,700, ,694, ,694, % 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 150, , , % 421 Стални трошкови 8,000, ,920, ,920, % 422 Трошкови путовања 400, , , % 423 Услуге по уговору 1,400, ,399, ,399, % 424 Специјализоване услуге 900, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 2,760, ,511, ,101, ,612, % 426 Материјал 22,997, ,985, ,450, ,435, % 426 Материјалдонације невладиних организација 465 Остале текуће дотације и трансфери 532, , , % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 300, , , % 483 Новчане казне и пенали по решењу судова Зграде и грађевински објекти 7,867, ,867, ,867, % 512 Машине и опрема 6,299, ,243, , ,409, % 512 Машине и опрема донације невладиних организација УКУПНО 135,412, ,879, ,780, ,659, % ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СЕЛИМА 411 Плате, додаци и накнаде запослених 12,185, ,567, ,567, % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,207, ,060, ,060, % 413 Накнаде у натури Социјална давања запосленима 124, % 415 Накнаде за запослене 942, , , % 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 154, , , % 421 Стални трошкови 765, , , % 422 Трошкови путовања 119, % 423 Услуге по уговору 524, % 424 Специјализоване услуге 110, % 425 Текуће поправке и одржавање 838, % 426 Материјал 2,644, % 465 Остале текуће дотације и трансфери 120, , , % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали Накнаде за социјалну заштиту из буџета 192, % ИНДЕКС 511 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема 100, % УКУПНО 21,026, ,956, ,956, % УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,439, ,835, ,780, ,615, % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 156,439, ,835, ,780, ,615, % 04 Сопствени приходи буџетских корисника 07 Донације од осталих нивоа власти ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Текући трансфери осталим нивоима власти 93,537, ,272, ,272, % Капитални трансфери осталим нивоима власти сред. буџета 7,094, ,414, ,414, % Капитални тран. осталим нивоима власти сред. самодоп. 20,170, ,813, ,813, % УКУПНО 120,801, ,500, ,500, % ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Текући трансфери осталим нивоима власти 93,537, ,272, ,272, % 413 Накнаде у натури 175, , , % 414 Социјална давања запосленима 994, , , % 415 Накнаде трошкова за запослене 21,549, ,733, ,733, % 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,348, ,178, ,178, % 421 Стални трошкови 29,993, ,038, ,038, % 422 Трошкови путовања 6,787, ,943, ,943, % 423 Услуге по уговору 7,649, ,417, ,417, % 424 Специјализоване услуге 4,399, ,915, ,915, % 425 Текуће поправке и одржавање 2,610, ,053, ,053, % 426 Материјал 6,721, ,827, ,827, % 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 8,655, ,746, ,746, % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 915, , , % 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 738, , , % 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 27,264, ,227, ,227, % 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 3,590, ,562, ,562, % 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 20,170, ,813, ,813, % 512 Машине и опрема 3,403, ,852, ,852, % 513 Остале некретнине и опрема 101,000.00

17 17 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР Консолидовано извршење остали извори буџета године ОПИС Укупно функција 912: 120,801, ,500, ,500, % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 120,801, ,500, ,500, % ОШ "Вук Караџић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 8,742, ,921, ,921, % 413 Накнаде у натури 63, , , % 414 Социјална давања запосленима 128, , , % 415 Накнаде трошкова за запослене 1,440, ,426, ,426, % 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 136, , , % 421 Стални трошкови 3,000, ,748, ,748, % 422 Трошкови путовања 173, , , % 423 Услуге по уговору 1,300, ,165, ,165, % 424 Специјализоване услуге 741, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 140, , , % 426 Материјал 680, , , % 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 890, , , % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50, , , % 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 4,842, , , % 511 Зграде и грађевински објекти - буџет Зграде и грађевински објекти - самодопринос 4,342, Машине и опрема 500, , , % Укупно: 13,584, ,317, ,317, % ОШ "Јован Стерија Поповић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 11,031, ,087, ,087, % 414 Социјална давања запосленима 70, , , % 415 Накнаде трошкова за запослене 1,690, ,668, ,668, % 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 175, , , % 421 Стални трошкови 4,388, ,744, ,744, % 422 Трошкови путовања 570, , , % 423 Услуге по уговору 1,459, ,245, ,245, % 424 Специјализоване услуге 335, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 547, , , % 426 Материјал 602, , , % 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 925, , , % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 70, , , % 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200, , , % 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 4,421, ,446, ,446, % 511 Зграде и грађевински објекти - буџет Зграде и грађевински објекти - самодопринос 4,320, ,446, ,446, Остале некретнине и опрема 101, % Укупно: 15,452, ,533, ,533, % ОШ "Олга Петров Радишић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 11,727, ,606, ,606, % 414 Социјална давања запосленима 135, , , % 415 Накнаде трошкова за запослене 2,618, ,859, ,859, % 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 600, , , % 421 Стални трошкови 3,600, ,440, ,440, % 422 Трошкови путовања 1,100, ,066, ,066, % 423 Услуге по уговору 514, , , % 424 Специјализоване услуге од чега: 720, , , % Друштво учитења општине Вршац 100, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 200, , , % 426 Материјал 1,130, , , % 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,100, , , % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10, , , % 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 1,785, ,756, ,756, % 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 1,550, ,523, ,523, % 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема 235, , , % Укупно: 13,512, ,362, ,362, % ОШ "Младост" 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 9,324, ,970, ,970, % 414 Социјална давања запосленима 169, , , % 415 Накнаде трошкова за запослене 1,500, ,483, ,483, % 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 484, , , % 421 Стални трошкови 4,350, ,852, ,852, % 422 Трошкови путовања 260, , , % 423 Услуге по уговору 1,016, , , % 424 Специјализоване услуге од чега: 515, , , % Награда Никола Брашован 80, % Светосавска Академија 120, % Светосавски бал 100, % 425 Текуће поправке и одржавање 262, , , % 426 Материјал 300, , , % 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 468, , , % 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 346, , , % 511 Зграде и грађевински објекти - буџет Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема 346, , , % Укупно: 9,670, ,285, ,285, % ОШ " Паја Јовановић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 7,185, ,077, ,077, % 415 Накнаде трошкова за запослене 1,300, ,170, ,170, % ИНДЕКС

18 18 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР Консолидовано извршење остали извори буџета године ОПИС Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови 2,080, ,263, ,263, % 422 Трошкови путовања 320, , , % 423 Услуге по уговору 1,500, ,469, ,469, % 424 Специјализоване услуге 179, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 126, , , % 426 Материјал 480, , , % 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,200, ,187, ,187, % 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2,030, , , % 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 1,800, Машине и опрема 230, , , % Укупно: 9,215, ,305, ,305, % ОШ "Ђура Јакшић" Павлиш 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4,976, ,979, ,979, % 414 Социјална давања запосленима 102, , , % 415 Накнаде трошкова за запослене 1,190, ,031, ,031, % 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 65, , , % 421 Стални трошкови 2,100, ,703, ,703, % 422 Трошкови путовања 80, , , % 423 Услуге по уговору 160, , , % 424 Специјализоване услуге 260, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 80, , , % 426 Материјал 220, , , % 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 560, , , % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20, , , % 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 138, , , % 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2,819, , , % 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 2,358, Машине и опрема 461, , , % Укупно: 7,795, ,039, ,039, % ОШ "Моше Пијаде" Гудурица 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 3,245, ,142, ,142, % 414 Социјална давања запосленима 41, , , % 415 Накнаде трошкова за запослене 1,370, ,369, ,369, % 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 421 Стални трошкови 795, , , % 422 Трошкови путовања 39, , , % 423 Услуге по уговору 184, , , % 424 Специјализоване услуге 256, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 72, , , % 426 Материјал 364, , , % 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 124, , , % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали Капитални трансфери осталим нивоима власти Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема Укупно: 3,245, ,142, ,142, % ОШ "Бранко Радичевић" Уљма 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 7,698, ,227, ,227, % 414 Социјална давања запосленима 80, % 415 Накнаде трошкова за запослене 2,460, ,459, ,459, % 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 247, , , % 421 Стални трошкови 2,304, ,109, ,109, % 422 Трошкови путовања 123, , , % 423 Услуге по уговору 317, , , % 424 Специјализоване услуге 120, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 110, , , % 426 Материјал 630, , , % 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,300, ,239, ,239, % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5, , , % 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2,490, ,486, ,486, % 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 2,040, ,039, ,039, % 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 450, , , % 512 Машине и опрема Укупно: 10,188, ,714, ,714, % ОШ "Кориолан Добан" Куштиљ 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 5,116, ,547, ,547, % 415 Накнаде трошкова за запослене 2,000, ,891, ,891, % 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 35, , , % 421 Стални трошкови 900, , , % 422 Трошкови путовања 2, , , % 423 Услуге по уговору 200, , , % 424 Специјализоване услуге 179, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 200, , , % 426 Материјал 300, , , % 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 150, , , % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 750, , , % 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 400, , , % 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 150, , , % 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 0.00 ИНДЕКС

19 19 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР Консолидовано извршење остали извори буџета године ОПИС Зграде и грађевински објекти - самодопринос Машине и опрема 150, , , % Укупно: 5,266, ,625, ,625, % ОШ "Бранко Радичевић" Велико Средиште 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 3,369, ,872, ,872, % 414 Социјална давања запосленима 145, , , % 415 Накнаде трошкова за запослене 1,385, ,364, ,364, % 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 147, , , % 421 Стални трошкови 760, , , % 422 Трошкови путовања 79, , , % 423 Услуге по уговору 85, , , % 424 Специјализоване услуге 183, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 98, , , % 426 Материјал 298, , , % 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 188, , , % 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 370, , , % 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема 370, , , % Укупно: 3,739, ,235, ,235, % ОШ "Жарко Зрењанин" Избиште 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 7,258, ,662, ,662, % 414 Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене 2,500, ,454, ,454, % 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 241, , , % 421 Стални трошкови 2,200, ,759, ,759, % 422 Трошкови путовања 95, , , % 423 Услуге по уговору 194, , , % 424 Специјализоване услуге 143, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 323, , , % 426 Материјал 612, , , % 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 950, , , % 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 5,111, ,756, ,756, % 511 Зграде и грађевински објекти - буџет Зграде и грађевински објекти - самодопринос 5,000, ,645, ,645, % 512 Машине и опрема 111, , , % Укупно: 12,369, ,419, ,419, % ОШ "Јосиф Маринковић" 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 9,449, ,244, ,244, % 415 Накнаде трошкова за запослене 1,300, , , % 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 180, , , % 421 Стални трошкови 2,510, ,173, ,173, % 422 Трошкови путовања 3,850, ,397, ,397, % 423 Услуге по уговору 470, , , % 424 Специјализоване услуге 269, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 190, , , % 426 Материјал 680, , , % 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 920, % 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 512 Машине и опрема 920, % Укупно: 10,369, ,244, ,244, % ШОСО" Јелена Варијашки" 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4,415, ,931, ,931, % 413 Накнаде у натури 112, , , % 414 Социјална давања запосленима 124, , , % 415 Накнаде трошкова за запослене 796, , , % 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 37, , , % 421 Стални трошкови 1,005, , , % 422 Трошкови путовања 95, , , % 423 Услуге по уговору 250, , , % 424 Специјализоване услуге 499, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 262, , , % 426 Материјал 425, , , % 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 800, , , % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10, , , % 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 1,980, , , % 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 1,900, , , % 512 Машине и опрема 80, , , % Укупно: 6,395, ,274, ,274, % УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,801, ,500, ,500, % ИНДЕКС СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Текући трансфери осталим нивоима власти 50,021, ,556, ,556, % Кап. трансфери осталим нивоима власти сред. буџета 426, , , % Кап.трансфери осталим нивоима власти сред.самод. 17,357, ,185, ,185, % УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,804, ,067, ,067, % СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 50,021, ,556, ,556, % 413 Накнаде у натури 250, Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене 8,869, ,386, ,386, % 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 951, , , %

20 20 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР Консолидовано извршење остали извори буџета године ОПИС Стални трошкови 20,755, ,820, ,820, % 422 Трошкови путовања 1,207, , , % 423 Услуге по уговору 8,511, ,774, ,774, % 424 Специјализоване услуге 2,271, ,757, ,757, % 425 Текуће поправке и одржавање 2,290, ,698, ,698, % 426 Материјал 4,051, ,787, ,787, % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 65, , , % 483 Новчане казне и пенали по решењу судова Накнада штете, повреда на раду 800, , , % 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 17,783, ,511, ,511, % 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 175, , , % 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 17,357, ,185, ,185, % 512 Машине и опрема 251, , , % Укупно: 67,804, ,067, ,067, % Гимназија "Борислав Петров Браца" 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 17,734, ,620, ,620, % 415 Накнаде трошкова за запослене 2,282, ,932, ,932, % 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 340, , , % 421 Стални трошкови 5,268, ,582, ,582, % 422 Трошкови путовања 856, , , % 423 Услуге по уговору 5,906, , , % 424 Специјализоване услуге од чега: 1,114, , , % Матурска парада 360, % 425 Текуће поправке и одржавање 650, , , % 426 Материјал 1,317, , , % 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 6,981, ,657, ,657, % 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 6,950, ,657, ,657, % 512 Машине и опрема 31, % Укупно: 24,715, ,278, ,278, % Школски центар "Никола Тесла" 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 10,674, ,048, ,048, % 414 Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене 1,900, ,819, ,819, % 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 315, , , % 421 Стални трошкови 4,898, ,144, ,144, % 422 Трошкови путовања 230, , , % 423 Услуге по уговору 270, , , % 424 Специјализоване услуге од чега: 756, , , % Унија Ђачки парламент 100, % 425 Текуће поправке и одржавање 550, , , % 426 Материјал 904, , , % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50, , , % 483 Новчане казне и пенали по решењу судова Накнада штете, повреда на раду 800, , , % 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 4,082, , , % 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 175, , , % 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 3,907, , , % Укупно: 14,756, ,538, ,538, % "Хемијско Медицинска школа" 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 12,008, ,674, ,674, % 415 Накнаде трошкова за запослене 2,686, ,677, ,677, % 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 107, , , % 421 Стални трошкови 6,589, ,482, ,482, % 422 Трошкови путовања 21, , , % 423 Услуге по уговору 1,385, ,268, ,268, % 424 Специјализоване услуге 100, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 290, , , % 426 Материјал 830, , , % 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос Укупно: 12,008, ,674, ,674, % "Пољопривредна школа" 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 9,604, ,213, ,213, % 413 Накнаде у натури 250, Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене 2,000, ,957, ,957, % 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 189, , , % 421 Стални трошкови 4,000, ,611, ,611, % 422 Трошкови путовања 100, , , % 423 Услуге по уговору 950, , , % 424 Специјализоване услуге 300, , , % 425 Текуће поправке и одржавање 800, , , % 426 Материјал 1,000, , , % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 15, , , % 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 6,720, , , % 511 Зграде и грађевински објекти - буџет 511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 6,500, , , % 512 Машине и опрема 220, , , % Укупно: 16,324, ,576, ,576, % УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,804, ,067, ,067, % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 67,804, ,067, ,067, % ИНДЕКС

21 21 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР Консолидовано извршење остали извори буџета године ОПИС МЕСТУ Специјализоване услуге 3,000, ,616, ,616, % Ова апропријација користиће се за услуге и смештај хендикепираних лица каоја се школују у специјализованим установама ван Вршца Накнаде за социјалну заштиту из буџета 55,450, ,968, ,968, % Путовање ученика основних школа 20,000, ,753, ,753, % Путовање ученика средњих школа 25,000, ,816, ,816, % Материјална помоћ ученицима и студентима 5,750, ,708, ,708, % Бесплатни уџбеници 4,700, ,688, ,688, % УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,450, ,585, ,585, % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 58,450, ,585, ,585, % ИНДЕКС СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ Текући трансфери осталим нивоима власти 28,000, ,999, ,999, % - средства за пословање 6,000, % - средства за допунска права 18,800, % - средст. за суфинанс.програма стамбен.обезб. избеглица 3,200, % УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,000, ,999, ,999, % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 28,000, ,999, ,999, % КУЛТУРА УСЛУГЕ КУЛТУРЕ Плате, додаци и накнаде запослених 61,760, ,264, , ,755, % Социјални доприноси на терет послодавца 11,320, ,614, , ,704, % Накнаде у натури 1,755, ,431, , ,448, % Социјална давања запосленима 559, , , % Накнаде за запослене 2,913, ,480, , ,508, % Награде запосленима и остали посебни расходи 1,322, ,280, ,280, % Стални трошкови 11,296, ,151, , ,782, % Трошкови путовања 2,510, ,029, , ,896, % Услуге по уговору 5,866, ,093, , ,035, % Специјализоване услуге 30,774, ,757, ,391, ,148, % Текуће поправке и одржавање 2,600, , ,340, ,022, % Материјал 4,342, ,813, ,691, ,504, % Текући трансфери осталим нивоима власти 1,759, , , % Остале текуће дотације и трансфери 476, , , % Порези, обавезне таксе, казне и пенали 202, , , , % Новчане казне и пенали по решењу судова Зграде и грађевински објекти 1,400, ,187, , ,387, % Машине и опрема 965, , , , % Остала основна средства Нематеријална имовина - књиге 2,370, ,947, ,947, % УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,196, ,106, ,870, ,976, % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 144,196, ,106, ,870, ,976, % 04 Сопствени приходи буџетских корисника НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СТЕРИЈА 411 Плате, додаци и накнаде запослених 20,184, ,162, ,162, % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,626, ,613, ,613, % 413 Накнаде у натури 82, , , % 414 Социјална давања запосленима 50, , , % 415 Накнаде за запослене 917, , , % 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 810, , , % 421 Стални трошкови 3,400, ,706, , ,065, % 422 Трошкови путовања 750, , , % 423 Услуге по уговору 1,000, , , , % 424 Специјализоване услуге од чега: 11,015, ,131, ,096, ,227, % Народно позориште -премијере 3,400, % Вршачка позоришна јесен 2,295, % Сцена на румунском 425 Текуће поправке и одржавање 280, , , , % 426 Материјал 990, , , , % 465 Остале текуће дотације и трансфери 170, , , % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 70, , , , % 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и градјевин. објекти 512 Машине и опрема 70, , , % 513 Остала основна средства УКУПНО 43,415, ,862, ,785, ,647, % МУЗЕЈ 411 Плате, додаци и накнаде запослених 15,916, ,224, ,224, % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,848, ,723, ,723, % 413 Накнаде у натури 500, , , % 414 Социјална давања запосленима 300, , , % 415 Накнаде за запослене 500, , , % 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 300, , , % 421 Стални трошкови 4,100, ,829, , ,860, %

22 22 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР Консолидовано извршење остали извори буџета године ОПИС Трошкови путовања 1,210, , , ,034, % 423 Услуге по уговору 2,441, ,327, , ,404, % 424 Специјализоване услуге од чега: 11,124, ,780, , ,783, % обрада музејског материјала 400, % изложбена делатност 350, % услуге очувања животне средине 150, % реконструкција Вршачког утврђења - Кула 6,000, % Текуће поправке и одржавање 500, , , , % 426 Материјал 812, , , , % 465 Остале текуће дотације и трансфери 101, , , % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50, , , , % 511 Зграде и градјевински објекти Машине и опрема 380, , , , % УКУПНО 41,086, ,912, , ,669, % БИБЛИОТЕКА 411 Плате, додаци и накнаде запослених 10,600, ,165, ,165, % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,151, ,820, ,820, % 413 Накнаде у натури 410, , , , % 414 Социјална давања запосленима 83, , , % 415 Накнаде за запослене 665, , , % 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 64, , , % 421 Стални трошкови 1,300, , , , % 422 Трошкови путовања 400, , , , % 423 Услуге по уговору 580, , , , % 424 Специјализоване услуге 1,180, ,168, ,168, % 425 Текуће поправке и одржавање 540, , , , % 426 Материјал 825, , , , % 465 Остале текуће дотације и трансфери 60, , , % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50, , , % 511 Зграде и градјевински објекти 1,200, ,187, ,187, % 512 Машине и опрема 115, , , , % 513 Остала основна средства Нематеријална имовина - књиге 2,370, ,947, ,947, % УКУПНО 22,594, ,756, , ,533, % ДОМ ОМЛАДИНЕ 411 Плате, додаци и накнаде запослених 7,560, ,596, , ,087, % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,354, ,183, , ,273, % 413 Накнаде у натури Социјална давања запосленима 126, , , % 415 Накнаде за запослене 381, , , , % 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 72, , , % 421 Стални трошкови 1,196, , , , % 422 Трошкови путовања 50, , , % 423 Услуге по уговору 645, , , , % 424 Специјализоване услуге 2,295, ,069, , ,212, % 425 Текуће поправке и одржавање 1,230, , , ,230, % 426 Материјал 1,140, , , , % 465 Остале текуће дотације и трансфери 60, , , % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 30, , , % 511 Зграде и градјевински објекти 200, , , % 512 Машине и опрема 399, , , , % УКУПНО 16,738, ,305, ,164, ,469, % КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 411 Плате, додаци и накнаде запослених 7,500, ,117, ,117, % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,340, ,275, ,275, % 413 Накнаде у натури 762, , , % 414 Социјална давања запосленима Накнаде за запослене 450, , , % 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 76, , , % 421 Стални трошкови 1,300, , , , % 422 Трошкови путовања 100, , , , % 423 Услуге по уговору 1,200, , , ,053, % 424 Специјализоване услуге 5,160, ,609, , ,758, % 425 Текуће поправке и одржавање 50, , , % 426 Материјал 575, , , , % 465 Остале текуће дотације и трансфери 85, , , % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2, , , , % 511 Зграде и градјевински објекти Машине и опрема Остала основна средства 0.00 ИНДЕКС УКУПНО 18,602, ,452, , ,839, % 4.12 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 1,759, , , % ВЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ Дотације невладиним организацијама 5,000, ,000, ,000, % Римокатоличка црква 1,000, ,000, ,000, % Српска православна црква 3,500, ,500, ,500, % Румунска православна црква 500, , , % УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 5,000, ,000, ,000, % Извори финансирања за функцију 840

23 23 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР Консолидовано извршење остали извори буџета године ОПИС Приходи из буџета 5,000, ,000, ,000, % РЕКРЕАЦИЈА И КУЛТУРА НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ Дотације невладиним организацијама 6,235, ,216, ,216, % Културно уметничка друштва 0.00 Писано и визуелно стваралаштво 0.00 Музичко стваралаштво 0.00 Унапређење кул.потенцијала лок.заједнице 0.00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860 6,235, ,216, ,216, % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 6,235, ,216, ,216, % ФОНД ЗА РАЗВОЈ СПОРТА УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА Специјализоване услуге 1,550, ,356, ,356, % Меморијални турнир у шаху Бора Костић 100, % Избор спортисте године 150, , , % Мини-макси лига у малом фудбалу 180, , , % Теквондо куп Вршац , , , % Фитнес конвенција 100, , , % Сајам спорта 100, , , % Екстремни спортови на вршачком брегу 230, , , % Омладински фонд 300, , , % Мото трке - Награда Вршац 50, % Европско првенство у параглајдингу 100, , , % Спорт особа са инвалидитетом 40, % Дотације невладиним организацијама 60,740, ,469, ,469, % Сале - Спортски Савез 3,500, ,423, ,423, % Термини - Спортски савез 25,000, ,969, ,969, % Спортски савез 6,500, ,486, ,486, % Термини - КМФ Форум Вршац 0.00 Спортске организације по програмима 25,740, ,590, ,590, % ИНДЕКС УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,290, ,825, ,825, % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 62,290, ,825, ,825, % ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ 0.00 УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА ИНФОРМ. НА СРПСКОМ, РУМУН. И МАђАРСКОМ ЈЕЗИКУ Услуге по уговору 10,800, ,800, ,800, % УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,800, ,800, ,800, % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 10,800, ,800, ,800, % СТАМБЕНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ ЈП ВАРОШ РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ Плате, додаци и накнаде запослених 23,428, ,915, ,915, % Социјални доприноси на терет послодавца 4,197, ,930, ,930, % Накнаде у натури 60, , , % Социјална давања запосленима 924, , , % Накнаде за запослене 720, , , % Награде, бонуси и остали посебни расходи 130, , , % Стални трошкови 247,290, ,663, , ,077, % Стални трошкови-самодопринос за фекалну канализацију 200, % Стални трошкови-самодопринос за коловозе и тротоаре 100, % Трошкови путовања 100, , , , % Услуге по уговору 2,100, ,681, ,692, ,373, % Специјализоване услуге 1,600, , , , % Специјализоване услуге-самодопринос за коловозе и тротоаре 400, % Текуће поправке и одржавање 900, , , % Материјал 1,530, ,148, , ,640, % Пратећи трошкови задуживања 6,600, ,976, , ,996, % Остале дотације и трансфери 450, , , % Порези, обавезне таксе, казне и пенали 950, ,014, ,014, % Порези, обавезне таксе, казне и пенали - самодопринос за фекалну канализацију 400, % Порези, обавезне таксе, казне и пенали - самодопринос за коловозе и тротоаре 400, % Новчане казне и пенали по решењу судова 3,590, ,583, ,583, % Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 600, Зграде и грађевински објекти средства буџета 215,925, ,959, ,959, % Зграде и грађев.објекти средст. самодопр. за канализа. 57,488, % Зграде и грађевински објекти средства самодоприноса за коловозе и тротоаре 68,418, % Машине и опрема 14,105, ,723, ,292, ,015, % Култивисана имовина 0.00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,607, ,527, ,559, ,086, %

24 24 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР Консолидовано извршење остали извори буџета године ОПИС Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 652,607, ,527, ,559, ,086, % 10 Примања од домаћих задуживања ЈП ВРШАЦ СТАМБЕНИ РАЗВОЈ Плате, додаци и накнаде запослених 6,072, ,700, ,700, % Социјални доприноси на терет послодавца 1,113, ,020, ,020, % Накнаде у натури 53, , , Социјална давања запосленима Накнаде за запослене 180, , , % Награде, бонуси и остали посебни расходи Стални трошкови 1,873, ,359, , ,330, % Трошкови путовања 103, , , , % Услуге по уговору 825, , , , % Специјализоване услуге 50, , , % Текуће поправке и одржавање 8,058, ,875, , ,933, % Материјал 235, , , , % Отплата камата по домаћим кредитима Остале текуће дотације и трансфери 60, , , % Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2,706, ,277, , ,460, % Новчане казне и пенали по решењу судова 3,165, ,258, ,864, ,122, % Зграде и грађевински објекти 22,000, ,125, ,125, % Машине и опрема 158, , , , % Остале некретнине и опрема , , Отплата главнице домаћим кредиторима Приходи из буџета 46,653, ,940, ,166, ,106, % 04 Сопствени приходи УКУПНО ЗА ЈП ВРШАЦ 46,653, ,940, ,166, ,106, % ИНДЕКС 01 Приходи из буџета 699,260, ,467, ,725, ,192, % 04 Сопствени приходи Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - средства солидарности 0.00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈЕ 610 И ,260, ,467, ,725, ,192, % ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Услуге по уговору 800, , , % Специјализоване услуге 22,200, ,028, ,028, % Дотације невлад. орг. за зашт. животне средине 2,000, % Зграде и грађевински објекти 39,600, ,221, ,221, % УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,600, ,003, ,003, % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 64,600, ,003, ,003, % ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ Дотације невлад. орг. за зашт. животне средине 500, , , % УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ , , , % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 500, , , % ЗДРАВСТВО 0.00 ДОМ ЗДРАВЉА 0.00 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 14,500, ,153, ,153, % Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-средства самодоприноса 42,325, ,821, ,821, % УКУПНО ЗА ДОМ ЗДРАВЉА 56,825, ,974, ,974, % 4.22 АПОТЕКА 0.00 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 3,613, ,605, ,605, % УКУПНО ЗА АПОТЕКУ 3,613, ,605, ,605, % УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,438, ,580, ,580, % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 60,438, ,580, ,580, % ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ Услуге по уговору 70, Специјализоване услуге 460, , , % Текући трансфери осталим нивоима власти 100, , , % Машине и опрема 0.00 Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 630, , , % УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ , , , % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 630, , , % ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 0.00

25 25 Раздео Глава Функција Позиција класификација УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА за годину ИЗВРШЕЊЕ за период јануар-децембар ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР Консолидовано извршење остали извори буџета године ОПИС ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ТУРИЗАМ Плате, додаци и накнаде запослених 7,026, ,804, ,804, % Социјални доприноси на терет послодавца 1,407, ,271, ,271, % Накнаде у натури 100, , , % Социјална давања запосленима 100, % Накнаде за запослене 400, , , % Награде, бонуси и остали посебни расходи Стални трошкови 1,539, ,021, , ,284, % Трошкови путовања 1,200, , , , % Услуге по уговору од чега: 21,178, ,933, ,839, ,772, % Специјализоване услуге 1,355, , , ,027, % Текуће поправке и одржавање 400, , , , % Материјал 1,800, , , ,489, % Остале текуће дотације и трансфери 98, , , % Порези, обавезне таксе, казне и пенали 290, , , , % Новчане казне и пенали по решењу судова 10, , , % Зграде и грађевински објекти Машине и опрема 300, , , % ИНДЕКС Нематеријална имовина 150, , , % 523 Залихе робе за даљу продају 0.00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,356, ,249, ,369, ,618, % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 37,356, ,249, ,369, ,618, % 04 Сопствени приходи буџетских корисника ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО 0.00 Услуге по Уговору ( по год.програму зашт., уређ. и кориш пољоприв.земљишта ) 12,000, ,407, ,407, % Специјализоване услуге ( по Програму ) 81,800, ,745, ,745, % Специјализоване услуге 21,000, ,203, ,203, % Материјал 620, , , % Субвенције 1,050, , , % Дотације невладиним организ.у пољопривреди 600, , , % Зграде и грађевински објекти Машине и опрема ( По програму) 1,200, ,141, ,141, % УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,270, ,304, ,304, % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 118,270, ,304, ,304, % ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ Стални трошкови 1,358, , , % Трошкови путовања 1,380, , , % Услуге по уговору 38,200, ,080,000 15,080, % Специјализоване услуге 49,745, ,286, ,586,983 19,873, % Специјализоване услуге (Учешће у донацијама ЕУ) 20,800, ,046, ,046, % Специјализоване услуге ( Чишћење потока Месић) 1,500, ,496, ,496, % Материјал 6,286, Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2,760, , , % Куповина земљишта ( експропријација ) 500, , , % Зграде и грађевински објекти 54,896, ,785, ,785, % Зграде и грађевински објекти ( Учешће у донацијама ЕУ ) 114,931, ,241, ,622,000 69,863, % Машине и опрема 46, % УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,118, ,338, ,720, ,059, % Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 286,118, ,338, ,720, ,059, % 56 Финансијска помоћ ЕУ 0.00 УКУПНО РАЗДЕО 4 2,480,280, ,768,000, ,973, ,879,973, % УКУПНО ( РАЗДЕО 1, РАЗДЕО 2, РАЗДЕО 3, РАЗДЕО 4 ) 2,535,323, ,816,848, ,071, ,928,919, %

26 26 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 12. Завршни рачун буџета општине Вршац за годину садржи: 1. Биланс стања на дан године. 2. Биланс прихода и расхода у периоду до године 3. Извештај о капиталним расходима и финансирању за годину 4. Извештај о новчаним токовима у периоду до Извештај о извршењу буџета, остварена средства у односу на план у периоду од до године, са приказом разлике између одобрених средстава и извршења. 6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења. 7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплама дуга у току године. 8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у години 9. Преглед неизмирених обавеза на дан године. 10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период до године 11. Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета 12. Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета Члан 13. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Вршац за годину је саставни део ове Одлуке.

27 27 Члан 14. Одлуку о завршном рачуну буџета општине Вршац за годину доставити Управи за трезор најкасније до 15. јуна године. Члан 15. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у»службеном листу општине Вршац«Република Србија ОПШТИНА ВРШАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ Број: Дана: године Вршац, Трг Победе 1 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ Јовица Заркула

28 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА Степен извршења укупних расхода и издатака буџета, зависи пре свега од ваљаности процене прихода и примања и извршења процењених ( планираних ) прихода. Укупни приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године, остварени су 87,3 %. Појединачно посматрано, може се констатовати да су Текући приходи у oстварени у границама планираних, око 90%, осим мањих изузетака. Највеће одступање бележи се код ек.класификације745- мешовити и неодређени приходи, где је остварење било свега 5,6 %. Реч је о средствима која се враћају буџету од стране ЕУ, а по пројектима који су завршени, а реализују се на територији општине Вршац. Како већина тих пројеката није завршена до краја год, већ се са њиховом реализацијом наставило и у години. Повраћај средстава очекује се у години. Мање остварење бележе примања од продаје нефинансијске имовине, је није остварена планирана продаја. Такође, мање остварење бележе и примања од задуживања, јер није у целости повучен одобрени кредит, већ ће се средства кредита из години повлачити и у години, према динамици извођења радова. Код укупно планираних и извршених текућих расхода и издатака у консолидованом завршном рачуну буџета Општине Вршац за годину, према корисницима, економским класификацијама и изворима финансирања, степен извршења је 76,1%. Сви преноси средстава са рачуна Извршење буџета ка крајњим корисницима су у потпуности у складу са планираним износима и одступања у извршењу расхода и издатака није било. Међутим, у поступку консолидације, посматрајући извршење појединих корисника буџета, уочавају се одређена одступања код Месних заједница и то највише у оквиру економске класификације 423-Услуге по уговору, где су средства остварена из сопствених извора, трошена мимо планираних вредности. Такође, одступања постоје и код трошења средстава за реализацију пројеката ЕУ, где један део средстава, није трошен у складу са средствима планираним по економским класификацијама. Одељење за финансије

29 И З В Е Ш Т А Ј О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ, И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГА У ГОДИНИ У току године Општина Вршац се задужила код Unicredit bank, a у складу са скупштинском одлуком и претходно прибављеним Мишљењем о задуживању добијеног од Министарства финансија. Одобрен је кредит у износу од ,00 динара за финансирање капиталних расхода. По овом кредиту повучена су средства у износу од ,61динара. По раније узетом кредиту, из године, код Unicredit bank, Општина Вршац је повукла укупно ,39 дианра.у 2014-ој години враћена је главница по основу раније узетих кредита од Banca Intesa у износу од ,85 динара. Стање дуга по основу кредита на дан године износи ,03 динара. Општина Вршац је на име примљених донација од физичких и правних лица у години остварила укупно ,16 динара за санацију штете од поплава проузрокованих обилним падавинама које су током 30. и 31.јула године погодиле територију Општине Вршац. Донације су примњене од: Хемофарм Фондације ,00 динара Брег д.о.о ,00 динара Физичка и друга правна лица у укупном износу од ,16 динара Средства примљених донација за санацију штета од поплава утрошена су за следеће намене: набавку средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију објеката који су били поплављени, за суфинансирање трошкова рада привременог колективног центра у ОШ Паја Јовановић, за измирење обавеза по фактурама ДКП Други октобар Вршац, а за хиперхлорисање,набавку и уградњу хлорне пумпе, те испирање и дезинфекцију водоводне мреже у МЗ Куштиљ у току ванредног стања у Р.Србији (мај 2014.године), затим снабдевање села Избиште цистернама пијаће воде у периоду 31. јула до године, као и за покриће једног дела трошкова по фактурама за ангажовање механизације и радне снаге за време поплава у Вршцу дана године. У Oпштини Вршац у отпочела је реализација четири пројекта који се суфинансирају из донација добијених из Европских фондова, а по конкурсима. Ради се о пројектима, у којима, према условима конкурса, донатор сноси већи део трошкова реализације пројекта, а преостали, мањи део сноси локална самоуправа. Према уговору, за сваки пројекат се отвара посебан наменски девизни рачун код НБС и посебан динарски рачун код Управе за трезор, преко којих се спроводе активности пројеката у складу са закљученим уговорима. У току године Општина Вршац је добила на име ових донација укупно ,34 ЕУР и то за следеће пројекте: Пројекат ''Градска пијаца'' ,39 ЕУР, ''Интермодални терминал'' ,56 ЕУР и ''Бизнис инкубатор'' ,90 ЕУР. За пројекат ''Декоративно осветљење цркава'', који је завршен године, у партнер на пројекту је извршио уплату од 2.290,49 ЕУР, а у складу са Уговором. Одељење за финансије

30 И З В Е Ш Т А Ј О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ГОДИНИ ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА Према Одлуци о III Ребалансу буџета општине Вршац за годину («Сл. лист општине Вршац» бр. 16/2014) планирана су средства текуће буџетске резерве као посебна апропријација у износу од ,00 динара. Од тог износа искоришћено је ,00 динара и то: ,00 за позицију 57. Ек. Класификација 423, -Услуге по уговору МЗ Павлиш) ,00 за позицију 113. Ек. Класификација 481-Дотације невладиним организацијама( Градски хор АС ,00 за позицију 116. Ек. Класификација 423-Услуге по уговору ( Јавно информисање) ,00 за позицију 84. Ек. Класификација 4631 (конто 426-Материјал) - ОШ Jелена Варјашки ,00 за позицију 143. Ек. Класификација 413- Накнаде у натури ( ЈП Вршац ) ,00 за позицију 27. Ек. Класификација 414-Социјална давања запосленима ( Отпремнина- Општинска управа) ,00 за позицију 60. Ек. Класификација 426-Материјал ( Месне Заједнице Сочица, Јабланка, Велико Средиште) ,00 за позицију 63. Ек. Класификација 511- Зграде и грађевински објекти (Месне заједнице) - 800,00 за позицију 84. Ек. Класификација 4631 (конто 416). СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА Одлуком о III Ребалансу буџета општине Вршац за годину («Сл.лист општине Вршац» бр. 16/2014) нису планирана средства сталне буџетске резерве. Одељење за финансије

31 ПРЕГЛЕД НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРШАЦ НА ДАН г. 1. Неизмирене обавезе по основу прикупљених средстава на име самодоприноса укупно износе: ,70 и то за: 1. Канализацију ,00 2. Тротоаре ,41 3. Здравство ,04 4. Основно образовање ,57 5. Средње образовање ,21 6. Насељена места ,47 2. Пренета неутрошена средтва добијена од виших нивоа ,37 власти (текући и капитални наменски трансфери) : 1.План Генералне регулације за место Влајковац ,00 2.Пројекат ''Израда урбанист. тех. и пројект. документације за уређење блока ''Стари Вршац'' и тематске целине ''Вински сокак'' у Вршцу ,00 3.Суф. пројекта ''Ревизија лок. развој. стратегије'' ,00 4. Израда и опремање бунара МЗ Уљма ,00 5.Изградња и опрем. бунара МЗ Братство Јединство Вршац ,42 6.Суфинансирање трошкова усклађивања Генералног плана Вршца са Законом о планирању и изградњи ,00 7.Суф. пројекта 'Ревизија лок. Развој. Стратегије ,00 8.Светлосна сигнализација на пешачком прелазу код предшколске установе ''Буба Мара'' у ул. Ж. Зрењанина у Вршцу ,00 9..Изградња аутоб.стајалишта у ул.гудурички пут ,00 10.Суфинансирање трошкова израде плана детаљне регулације Вршачи замак ,00 11.Суфинансирање пројекта унапређења система за управљање отпадом на територији Вршца ,00 12.Адаптација и опремање терена за мали фудбал ,00 13.Пројекат увпођења ромског координатора у јединицама лок.самоураве у АП Војводини ,00 14.Реализација мере активне политике запошљавања, Стручна пракса и јавни радови ,00 1

32 15.Суфинансирње пројекта финансирање уметничких дела за колекцију ,00 16.Средства за обезбеђење и побољшање услова становања повратника по основу Споразума о реадмисији ,00 17.Средства помоћи републике Србије за санирање штета насталих услед елементатних непогода ,00 18.Делимична реконструкција јавног осветљења у Ул. Сремска,Козарачка, Љубљанска Стеријина и делови ,19 П.Драпшина-штедљива ј.расвета 19.Средства Републике за суфинасирање пројекта Градска Пијаца ,00 20.Опремање пољочуварске службе ,00 21.Реализација раније започетог поступка комасације. КО Павлиш ,80 22.Реализације раније започетог поступка комасације КО Велико Средиште , Каналска Мрежа у поступку комасације КО Велико Средиште ,78 3. Остала пренета неутрошена средства распоређују се на следеће намене: ,72 1. За развој и унапређење пољопривредне производње ,65 2. За заштиту животне средине ,41 3. Наменска средства остварена од новчаних казни за саобраћ. прекршаје ,86 4. средстава остварена од наплата новч.казни по члану 236. ЗКП намењена за рад Народне кухиње ,80 4. Oбавезе према добављачима на дан износе : ,82 Неизмирене обавезе извршиће се у години, а на терет пренетих неутрошених средстава буџета општине Вршац из године и планираних средстава Одлуком о буџету године. Обавезе индиректних корисника према добављачима на дан износе ,00 рсд. Одељење за финансије 2

33 И З В Е Ш Т А Ј О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ У ПЕРИОДУ ОД ДО ГОДИНЕ Одредбама Закона о јавном дугу предвиђено је да само Република може да даје гаранције. С обзиром на ову чињеницу, у току године буџети локалне самоуправе нису могли давати гаранције, па из тог разлога овај извештај не садржи податке. Одељење за финансије

34

35

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН 2015. ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,бр. 129/2007), члана 77. Закона о буџетском

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Бољевац, 18. Јун 2012.године Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од

Бољевац, 18. Јун 2012.године  Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од Бољевац, 18. Јун 2012.године www.boljevac.org.rs Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора...2 2 Одлука о потврђивању мандата одборника скупштине општине

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине Чајетина, Број 8/2019 Чајетина, 20.јуна 2019. године

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ЈУН 2019. године Нишка Бања, јул 2019. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члана 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2018 Чајетина, 14. јуна 2018. године

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локал ној самоуправи (

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градск

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градск ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 43 7. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на седници одржаној

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више