На основу члана 32

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 32"

Транскрипт

1 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 18/13, 142/14, 68/15-др.закон, 13/15, 99/16, 113/17 и 95/18), и чл. 4. став 1. тачка 2. Статута града Зајечара ( Службени лист града бр.4/19), Скупштина града Зајечара на седници одржаној дана 219. године, доноси ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 218. ГОДИНУ ОПШТИ ДЕО Члан 1. Утврђују се приходи и примања са неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета града Зајечара у 218. години у следећим износима (у динара). 1. Укупно остварени текући приходи,примања и пренета средства Укупно извршени текући расходи и издаци Разлика укупних примања и укупних издатака (1-2) Члан 2. У Билансу стања на дан године (образац 1) утврђена је укупна актива у износу од динара и укупна пасива у износу од (у динара), као и ванбилансна актива у укупном износу од динара и ванбилансна пасива у укупном износу од динара (у динара). 1

2 Ознака ОП Број конта Опис БИЛАНС СТАЊА на дан године Износ из претходн е године (почетно стање) Бруто Износ текуће године Исправк а вредност и АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ 12 1 СРЕДСТВИМА ( ) НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 14 до 16) Нето (5 6) 4,275,716 4,965, ,861 4,413,525 4,269,55 4,945, ,23 4,48,15 1,784,543 2,378, ,89 1,843, Зграде и грађевински објекти 1,731,541 2,49,764 34,288 1,79, Опрема 52, ,6 194, , Остале некретнине и опрема КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (18) Култивисана имовина ДРАГОЦЕНОСТИ (11) 1,595 1,595 1, Драгоцености 1,595 1,595 1, ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 112 до 114) 2,26,257 2,26,867 2,26, Земљиште 2,26,147 2,26,757 2,26, Подземна блага Шуме и воде НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ ( ) 187,98 265, , Нефинансијска имовина у припреми 187,98 265, , Аванси за нефинансијску имовину НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (119) 35,834 39,4 2,1 36, Нематеријална имовина 35,834 39,4 2,1 36, НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА ( ) 6,211 2,51 14,631 5, ЗАЛИХЕ (од 122 до 124) 4,431 5,526 1,59 3, Робне резерве Залихе производње Роба за даљу продају 4,431 5,526 1,59 3,936 2

3 ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ( ) 1,78 14,525 13,41 1, Залихе ситног инвентара 96 13,135 13, Залихе потрошног материјала 1,684 1,39 1, ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 131 до 139) 3,953,786 3,879,336 1,697 3,868,639 2,799,252 2,799,252 2,799,252 2,799,252 2,799,252 2,799, Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција Кредити осталим нивоима власти Кредити домаћим јавним финансијским институцијама Кредити домаћим пословним банкама Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи Кредити домаћим невладиним организацијама Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима Домаће акције и остали капитал 2,799,252 2,799,252 2,799, ДУГОРОЧНA СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 141 до 148) Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција Кредити страним владама Кредити међународним организацијама Кредити страним пословним банкама Кредити страним нефинансијским институцијама Кредити страним невладиним организацијама Стране акције и остали капитал Страни финансијски деривати НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ( ) НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 151 до 159) 552, ,48 4,23 461, ,982 83,176 83, Жиро и текући рачуни 164,37 58,922 58, Издвојена новчана средства и акредитиви 19,612 23,424 23,424 3

4 Благајна Девизни рачун Девизни акредитиви Девизна благајна Остала новчана средства Племенити метали Хартије од вредности КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (161) 357, ,89 4,23 35, Потраживања по основу продаје и друга потраживања 357, ,89 4,23 35, КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 163 до 166) 1,618 27,342 27, Краткорочни кредити Дати аванси, депозити и кауције 1,378 27,12 27, Хартије од вредности намењене продаји Остали краткорочни пласмани АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (168) 62, ,676 6,467 68, АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 169 до 171) 62, ,676 6,467 68, Разграничени расходи до једне године Обрачунати неплаћени расходи и издаци 373,47 369,51 6, , Остала активна временска разграничења 228, , , УКУПНА АКТИВА ( ) 8,229,52 8,844, ,558 8,282, ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 5,338,429 53,16 53,16 Ознака ОП Број конта Опис Претходн а година Износ Текућа година ПАСИВА ОБАВЕЗЕ ( ) 1,342,223 1,295, ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) 363,213 39, ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 177 до 185) 363,213 39, Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти 4

5 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака 363,213 39, Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата Дугорочне обавезе по основу домаћих меница Дугорочне обавезе за финансијске лизинге СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 187 до 192) Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (194) Дугорочне обавезе по основу гаранција ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (196) Обавезе по основу отплате главнице зa финансијски лизинг ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (198) Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) 8, КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 111 до 118) 8, Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција 8, Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата 5

6 Краткорочне обавезе по основу домаћих меница КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 111 до 1115) Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117) Краткорочне обавезе по основу гаранција ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ) 51,31 44, ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 112 до 1124) 29,261 26, Обавезе за нето плате и додатке 21,31 19, Обавезе по основу пореза на плате и додатке ,424 1,859 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке 4,9 3, Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке 1,499 1, ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 113) 3,971 5, Обавезе по основу нето накнада запосленима Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима 3,86 5, Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136) 2, Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе 2,

7 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 114) 5,496 4,496 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца 3,65 3, Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца 1,612 1, ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146) Обавезе по основу нето накнада у натури Обавезе по основу пореза на накнаде у натури Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152) 1, Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 116) 8,948 6, Обавезе по основу нето исплата за службена путовања Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору 2,578 1, Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору ,649 2,63 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору 3,287 2, Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166) Обавезе за нето исплаћени посланички додатак Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак 7

8 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172) Обавезе за нето исплаћени судијски додатак Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ) ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178) 23,51 17,881 15,253 11, Обавезе по основу отплате домаћих камата 15,251 11, Обавезе по основу отплате страних камата Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 118 до 1183) Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама Обавезе по основу субвенција приватним предузећима ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188) 5,545 3, Обавезе по основу донација страним владама Обавезе по основу дотација међународним организацијама Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти 5,545 3, Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ( ) 2,35 2, Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета 2,35 2, ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197) Обавезе по основу дотација невладиним организацијама Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате

9 Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА ( ) 529, , ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 12 до 122) 3,275 3, Примљени аванси 3,275 3, Примљени депозити Примљене кауције ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА ( ) 293, , Добављачи у земљи 293, , Добављачи у иностранству ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (127) Обавезе за издате чекове и обвезнице ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (129 до 1211) 232, , Обавезе из односа буџета и буџетских корисника 23,29 247, Остале обавезе буџета Остале обавезе из пословања 2,862 1, ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213) 365, , ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217) 365, , Разграничени приходи и примања Разграничени плаћени расходи и издаци Обрачунати ненаплаћени приходи и примања Остала пасивна временска разграничења КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ( ) 1,785 27,97 142, , ,41 213,916 6,887,279 6,987, КАПИТАЛ (122) 6,73,297 6,93, КАПИТАЛ ( ) 6,73,297 6,93, Нефинансијска имовина у сталним средствима 4,269,57 4,48, Нефинансијска имовина у залихама ,211 5,42 Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита 371,913 39,67 9

10 Финансијска имовина 2,799,492 2,799, Извори новчаних средстава Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године Пренета неутрошена средства из ранијих година Остали сопствени извори Вишак прихода и примања суфицит 183,982 83, Мањак прихода и примања дефицит Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Дефицит из ранијих година ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ ( ) НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ ( ) ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО 1239 УКУПНА ПАСИВА ( ) 8,229,52 8,282, ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 5,338,429 53,16 Члан 3. У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 218. године (образац 2) утврђени су: (у дин.) 1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине (7+8) Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5) Мањак расхода буџетски дефицит(редни број 1 - редни број 2) Коригован вишак прихода и примања буџетски суфицит а) увећан за укључивање: - дела нераспоређеног вишка прихода из предходне године који се користио за покриће расхода текуће године, -дела новчаних средстава амортизације коришћен за набавку / нефинансијске имовине, - део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за

11 покриће расхода и издатака текуће године, - износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита, - износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године, б) умањен за укључивање издатака: - утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима, - утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине. / / / БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ ОД ДО ГОДИНЕ Ознака ОП 21 Конто Опис ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( ) ПОРЕЗИ ( ) ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 25 до 27) Претходна година Износ Текућа година 1,724,697 1,723,769 1,723,484 1,722, , ,7 616, , Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 616, , Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (29) Порез на фонд зарада ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 211 до 216) 175,743 29, Периодични порези на непокретности 152, , Периодични порези на нето имовину Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 1,653 3, Порези на финансијске и капиталне трансакције 21,531 26, Други једнократни порези на имовину Други периодични порези на имовину ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 218 до 222) 39,426 97, Општи порези на добра и услуге Добит фискалних монопола 11

12 Порези на појединачне услуге Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају 39,426 97, Други порези на добра и услуге ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 224 до 229) Царине и друге увозне дажбине Порези на извоз Добит извозних или увозних монопола Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса Порези на продају или куповину девиза Други порези на међународну трговину и трансакције ДРУГИ ПОРЕЗИ ( ) 32,49 29, Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати 32,49 29, АКЦИЗЕ (од 234 до 239) Акцизе на деривате нафте Акцизе на дуванске прерађевине Акцизе на алкохолна пића Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића Акциза на кафу Друге акцизе ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 241 до 246) Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица Остали једнократни порези на имовину Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ( ) ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 249 до 252) 12

13 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 254 до 256) Социјални доприноси на терет осигураника Социјални доприноси послодаваца Импутирани социјални доприноси ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ ( ) 751, , ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА ( ) 4,981 4, Текуће донације од иностраних држава 4,981 4, Капиталне донације од иностраних држава ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 262 до 265) Текуће донације од међународних организација Капиталне донације од међународних организација Текуће помоћи од ЕУ Капиталне помоћи од ЕУ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ( ) 746,69 628, Текући трансфери од других нивоа власти 746,69 64, Капитални трансфери од других нивоа власти 24, ДРУГИ ПРИХОДИ ( ) 97,47 18, ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 271 до 276) 9,191 22, Камате Дивиденде Повлачење прихода од квази корпорација Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Закуп непроизведене имовине 9,87 22, Финансијске промене на финансијским лизинзима ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 278 до 281) 63,165 64,498 13

14 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 43,34 4, Таксе и накнаде 5,98 8, Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 14,763 15, Импутиране продаје добара и услуга НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 283 до 288) 8,911 9, Приходи од новчаних казни за кривична дела Приходи од новчаних казни за привредне преступе Приходи од новчаних казни за прекршаје 8,911 8, Приходи од пенала Приходи од одузете имовинске користи Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА ( ) , Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 431 1, Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (293) 15,349 9, Мешовити и неодређени приходи 15,349 9, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ( ) МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (296) 3,32 2,22 1,57 1, Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1,57 1, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (298) 1, Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 1, ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (21) ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ ( ) Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (214) 7,89 7, ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (215) 7,89 7, Приходи из буџета 7,89 7, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 1,213 1,62 14

15 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (219) Примања од продаје непокретности ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111) Примања од продаје покретне имовине ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113) Примања од продаје осталих основних средстава ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ( ) 1,146 1, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116) Примања од продаје робних резерви ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118) Примања од продаје залиха производње ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (212) 1,146 1, Примања од продаје робе за даљу продају 1,146 1, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123) Примања од продаје драгоцености ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126) Примања од продаје земљишта ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128) Примања од продаје подземних блага ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (213) Примања од продаје шума и вода ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( ) РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ) ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135) 1,535,297 1,762,217 1,428,5 1,576, , , ,22 36, Плате, додаци и накнаде запослених 315,22 36,75 15

16 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139) 56,685 55, Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 38,44 37, Допринос за здравствено осигурање 16,17 15, Допринос за незапосленост 2,534 2, НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141) Накнаде у натури СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146) 6,52 4, Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 4,451 2, Расходи за образовање деце запослених Отпремнине и помоћи 1,544 1, Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148) 6,849 5, Накнаде трошкова за запослене 6,849 5, НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (215) 7,957 5, Награде запосленима и остали посебни расходи 7,957 5, ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152) Посланички додатак СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154) Судијски додатак КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ( ) 468, , СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163) 15, , Трошкови платног промета и банкарских услуга 2,52 2, Енергетске услуге 92,144 17, Комуналне услуге 34,715 36, Услуге комуникација 11,11 9, Трошкови осигурања 7,367 2, Закуп имовине и опреме 2, 3, Остали трошкови ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169) 2,343 2,984 16

17 Трошкови службених путовања у земљи 1,773 2, Трошкови службених путовања у иностранство Трошкови путовања у оквиру редовног рада Трошкови путовања ученика Остали трошкови транспорта УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178) 131,144 18, Административне услуге Компјутерске услуге 2,766 2, Услуге образовања и усавршавања запослених Услуге информисања 12,227 16, Стручне услуге 73,26 47, Услуге за домаћинство и угоститељство 1,779 2, Репрезентација 4,747 5, Остале опште услуге 35,381 33, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 218 до 2186) 67,714 17, Пољопривредне услуге Услуге образовања, културе и спорта 2,323 3, Медицинске услуге 5,721 2, Услуге одржавања аутопутева Услуге одржавања националних паркова и природних површина Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 4 1, Остале специјализоване услуге 58,935 1, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) ( ) 82,84 115, Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 79,4 111, Текуће поправке и одржавање опреме 3,836 4, МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199) 34,388 36, Административни материјал 3,4 4, Материјали за пољопривреду Материјали за образовање и усавршавање запослених

18 Материјали за саобраћај 4,831 6, Материјали за очување животне средине и науку Материјали за образовање, културу и спорт 3,114 2, Медицински и лабораторијски материјали Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 11,791 13, Материјали за посебне намене 1,348 8, АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД ( ) АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 222 до 224) Амортизација зграда и грађевинскиx објеката Амортизација опреме Амортизација осталих некретнина и опреме АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 226) Амортизација култивисане опреме УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (228) Употреба драгоцености УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 221 до 2212) Употребa земљишта Употреба подземног блага Употреба шума и вода АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2214) Амортизација нематеријалне имовине ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ( ) 59,954 33, ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2117 до 2225) 23,951 2, Отплата камата на домаће хартије од вредности Отплата камата осталим нивоима власти 7,354 7, Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама Отплата камата домаћим пословним банкама 16,233 13, Отплата камата осталим домаћим кредиторима Отплата камата домаћинствима у земљи 18

19 Отплата камата на домаће финансијске деривате Отплата камата на домаће менице Финансијске промене на финансијским лизинзима ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232) Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту Отплата камата страним владама Отплата камата мултилатералним институцијама Отплата камата страним пословним банкама Отплата камата осталим страним кредиторима Отплата камата на стране финансијске деривате ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234) Отплата камата по гаранцијама ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238) 36,3 12, Негативне курсне разлике Казне за кашњење 35,943 12, Остали пратећи трошкови задуживања СУБВЕНЦИЈЕ ( ) 14, , СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ( ) 57 4, , Текуће субвенције приватним финансијским институцијама Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ( ) Текуће субвенције јавним финансијским институцијама Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ( ) 14, , Текуће субвенције приватним предузећима 129, , Капиталне субвенције приватним предузећима 1,45 9,129 19

20 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) 21, , ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА ( ) Текуће донације страним владама Капиталне донације страним владама ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) Текуће дотације међународним организацијама Капиталне дотације међународним организацијама ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ( ) 165, , Текући трансфери осталим нивоима власти 16,48 183, Капитални трансфери осталим нивоима власти 4, ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ( ) 2, Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 2, Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) 36,272 3, Остале текуће дотације и трансфери 36,272 3, Остале капиталне дотације и трансфери СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ( ) ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 227 до 2272) Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282) 35,37 33,683 35,37 33, Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности Накнаде из буџета за породиљско одсуство Накнаде из буџета за децу и породицу 13,428 1, Накнаде из буџета за случај незапослености Старосне и породичне пензије из буџета Накнаде из буџета у случају смрти Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 1,717 2,37 2

21 Накнаде из буџета за становање и живот 1,94 18, Остале накнаде из буџета 18,312 1, ОСТАЛИ РАСХОДИ ( ) 129,22 225, ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 54, ,672 5,534 6, Дотације осталим непрофитним институцијама 49,24 128, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 229) 5,889 2, Остали порези 1,761 1, Обавезне таксе 2, Новчане казне, пенали и камате 1, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292) 56,861 75, Новчане казне и пенали по решењу судова 56,861 75, НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА ( ) Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода Накнада штете од дивљачи НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297) Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299) Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) 11,912 11,183 11,912 11,183 17, , ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) 15, , ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 233 до 236) 8,58 83, Куповина зграда и објеката Изградња зграда и објеката 64,441 3, Капитално одржавање зграда и објеката 6,72 11, Пројектно планирање 9,419 41, МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 238 до 2316) 22,935 99, Опрема за саобраћај 35,742 21

22 Административна опрема 7,28 7, Опрема за пољопривреду Опрема за заштиту животне средине 5,996 27, Медицинска и лабораторијска опрема Опрема за образовање, науку, културу и спорт 237 3, Опрема за војску Опрема за јавну безбедност 6,411 5, Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 2,757 2, ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318) Остале некретнине и опрема КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (232) Култивисана имовина НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322) 1,549 1, Нематеријална имовина 1,549 1, ЗАЛИХЕ ( ) 681 1, РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325) Робне резерве ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329) Залихе материјала Залихе недовршене производње Залихе готових производа ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331) 681 1, Залихе робе за даљу продају 681 1, ДРАГОЦЕНОСТИ (2333) ДРАГОЦЕНОСТИ (2334) Драгоцености ПРИРОДНА ИМОВИНА ( ) 1, ЗЕМЉИШТЕ (2337) 1, Земљиште 1,

23 РУДНА БОГАТСТВА (2339) Копови ШУМЕ И ВОДЕ ( ) Шуме Воде НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344) НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345) Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 2346 Вишак прихода и примања - буџетски суфицит ( ) 189, Мањак прихода и примања - буџетски дефицит ( ) 38, КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353) Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ( ) Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА СУФИЦИТ ( ) > или ( ) > МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ ( ) > ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) ( = 2357) Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину 23,4 175,282 23,4 172,593 2,689 28,818 53,658 28,818 53, ,982 83, ,982 83, ,982 83,176 Буџетски суфицит (дефицит), примарни суфицит (дефицит) и укупни фискални резултат буџета утврђени су: О П И С Економска класификација Планирано Остварено / Извршено 23

24 А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА I УКУПНА ПРИМАЊА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ Порески приходи Порез на доходак, добит и капиталне добитке Порез на добра и услуге Остали порески приходи Непорески приходи, од чега: наплаћене камате 7411 / / - накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године Капитални приходи примања од продаје нефинансијске имовине Донације Трансфери II. УКУПНИ ИЗДАЦИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ Расходи за запослене Коришћење услуга и роба Отплата камата 4. Субвенције Издаци за социјалну заштиту Остали расходи ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ)(I-II) (7+8)-(4+5) ПРИМАРНИ СУФИЦИТ(ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НЕПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) ( )-(4-44+5) УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ(III+VI) Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ КРЕДИТА IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(IV-V) 92 / / 62 / / / / В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 / / 1. Примања од домаћих задуживања 911 / / 1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака / / Задуживање код осталих кредитора / / 2. Примања од иностраног задуживања VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ / / Отплата главнице домаћим

25 кредиторима 1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и пословним банкама Отплата главнице осталим кредиторима / / 2. Отплата главнице страним кредиторима 612 / / IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ(III+VI+VII-VIII) X.НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ(VI+VII-VIII-IX=- III) Буџетски суфицит (дефицит), као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од динара (у динара). Примарни суфицит (дефицит), односно буџетски суфицит (дефицит) коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у износу од динара (у динара). Укупан фискални резултат је буџетски суфицит (дефицит), коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, и утврђен је у износу од динара (у динара). Члан 5. Коригован вишак прихода и примања (консолидовани) из члана 3. ове Одлуке у износу од динара (у динара) преноси се у наредну годину и користиће се у складу са одлукама органа управљања. Члан 6. У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1.1. до године (Образац 3), утврђени су укупни извори финансирања у износу од 1.62 динара и укупни издаци у износу од динара (у динара). ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА у периоду од до године Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година 31 ПРИМАЊА ( ) 1,213 1, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 1,213 1, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (35) 67 25

26 Примања од продаје непокретности ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (37) Примања од продаје покретне имовине ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (39) Примања од продаје осталих основних средстава ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ( ) 1,146 1, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (312) Примања од продаје робних резерви ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (314) Примања од продаје залиха производње ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (316) 1,146 1, Примања од продаје робе за даљу продају 1,146 1, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (318) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (319) Примања од продаје драгоцености ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (322) Примања од продаје земљишта ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (324) Примања од продаје подземних блага ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (326) Примања од продаје шума и вода ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ( ) ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 33 до 338) Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција Примања од задуживања од осталих нивоа власти Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи Примања од задуживања од пословних банака у земљи 26

27 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи Примања од задуживања од домаћинстава у земљи Примања од домаћих финансијских деривата Примања од домаћих меница Исправка унутрашњег дуга ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 34 до 346) Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту Примања од задуживања од иностраних држава Примања од задуживања од мултилатералних институција Примања од задуживања од иностраних пословних банака Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца Примања од иностраних финансијских деривата Исправка спољног дуга ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 349 до 357) Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 359 до 366) Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција Примања од отплате кредита датих страним владама Примања од отплате кредита датих међународним организацијама Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама 27

28 Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама Примања од продаје страних акција и осталог капитала Примања од продаје стране валуте 367 ИЗДАЦИ ( ) 136,11 239, ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) 17, , ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) 15, , ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 371 до 374) 8,58 83, Куповина зграда и објеката Изградња зграда и објеката 64,441 3, Капитално одржавање зграда и објеката 6,72 11, Пројектно планирање 9,419 41, МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 376 до 384) 22,935 99, Опрема за саобраћај 35, Административна опрема 7,28 7, Опрема за пољопривреду Опрема за заштиту животне средине 5,996 27, Медицинска и лабораторијска опрема Опрема за образовање, културу и спорт 237 3, Опрема за војску Опрема за јавну безбедност 6,411 5, Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 2,757 2, ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (386) Остале некретнине и опрема КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (388) Култивисана имовина НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (39) 1,549 1, Нематеријална имовина 1,549 1, ЗАЛИХЕ ( ) 681 1,95 28

29 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (393) Робне резерве ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 395 до 397) Залихе материјала Залихе недовршене производње Залихе готових производа ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (399) 681 1, Залихе робе за даљу продају 681 1, ДРАГОЦЕНОСТИ (311) ДРАГОЦЕНОСТИ (312) Драгоцености ПРИРОДНА ИМОВИНА ( ) 1, ЗЕМЉИШТЕ (315) 1, Земљиште 1, РУДНА БОГАТСТВА (317) Копови ШУМЕ И ВОДЕ ( ) Шуме Воде НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112) НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113) Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 28,818 53, ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ( ) 28,818 53, ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125) 28,818 53, Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција Отплата главнице осталим нивоима власти Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 29

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Извор 01 - Редовни Извор 01 - Програми Извор 01

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

Бољевац, 18. Јун 2012.године Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од

Бољевац, 18. Јун 2012.године  Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од Бољевац, 18. Јун 2012.године www.boljevac.org.rs Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора...2 2 Одлука о потврђивању мандата одборника скупштине општине

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од 25.01.2019.) ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

П О П У Њ А В А У П Р А В А З А Т Р Е З О Р - Ф И Л И Ј А Л А О бразац

П О П У Њ А В А У П Р А В А З А Т Р Е З О Р - Ф И Л И Ј А Л А О бразац П О П У Њ А В А У П Р А В А З А Т Р Е З О Р - Ф И Л И Ј А Л А О бразац 1 7 5 1 0 5 0 6 1 0 7 1 6 2 9 0 1 28 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врс'га

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине Чајетина, Број 8/2019 Чајетина, 20.јуна 2019. године

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П Р Е Д Н А Ц Р Т Б У Џ Е Т Р Е П У Б Л И К Е С Р П С К Е за:2018. Бања Лука, новембар:2017. године БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО Опис РС за 2018. А. БУЏЕТСКИ

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члана 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

fin plan tabele2010.xls

fin plan tabele2010.xls Захтев за текуће издатке у 2010. години Табела 1 Назив директног буџетског корисника: СКУПШТИНА ГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ Назив индиректног буџетског корисника: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА Шифра корисника

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр /8 од ) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр /8 од ) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр. 00-247/8 од 23.02.2017.) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-341/3 од 03.04.2017.) ДРУГЕ

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локал ној самоуправи (

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2018 Чајетина, 14. јуна 2018. године

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 18 iz 17.doc

Microsoft Word - sluzbeni list 18 iz 17.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIII 13. јун 217. године Број 18/17 82. На основу члана 69. и 7. Закона о заштити животне средине ( Сл.гласник РС бр.135/4, 36/9 и14/16), члана 9. став 2. и члана 15. Закона

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-254-2/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја С А

Више

Nacrt budžeta za za WEB.xls

Nacrt budžeta za za WEB.xls Fojnica, 13.11.2007. godine Broj: 01-14-870/07 Na osnovu člana 1. i 9. Zakona o budžetima / proračunima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/06) i člana 17. stav 4 Statuta Općine

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН 2015. ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,бр. 129/2007), члана 77. Закона о буџетском

Више