СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско"

Транскрипт

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: 10. ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/, 63/-испр, 108/ и 142/14), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07) и члана 43. Статута општине Бор («Службени лист општине Бор», број 7/08 и 3/), Скупштина општине Бор на седници одржаној дана 10. јула године, донела је О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. У Одлуци о буџету општине Бор за 2015.годину (Службени лист општине Бор", број 32/14),члан 1 мења се и гласи: "Члан 1. Примања и издаци буџета, примања и издаци по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и задуживања и отплате дуга, ако и пренета средства из претходних година утврђени су у следећим износима, и то: А РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине Буџетски суфицит/дефицит Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу Економска класификациј а у динарима (7+8) - (4+5) спровођења јавних политика) категорија Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) Укупан фискални (7+8) - суфицит/дефицит (4+5)+(92-62) Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 1. Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине (конта , 9221, 9219, 9227, 9228) 3. Неутрошена средства из претходних година 4. Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62) 5. Издаци за отплату главнице дуга B. Нето финансирање Члан 2. Члан 2 мења се и гласи: ( ) - ( ) "Члан 2. Приходи и примања буџета и неутрошена средства из претходне године општине Бор за 2015.годину остварују се по врстама, и то: Класа/Катег орија/група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Пренета средства из претходне године Средства из буџета План за Структура % Средства из осталих извора финан. буџ. корисника ,3% ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ,5% ПОРЕЗИ ,3% ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ ,3% - УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА

2 256 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Порез на зараде ,0% Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем Порез на приходе од непокретности ,7% ,3% ,6% ,0% Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе ,0% Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе ,0% Порез на земљиште ,1% Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе Порез на приходе од осигурања лица ,0% ,0% Самодоприноси 0,0% Порез на друге приходе ,5% Порез на приходе од спортиста и спортских стручњака ,0% 7000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ,6% Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обвезника који воде пословне књиге Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе ,0% ,3% ,0% ,1% ,8% Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе ,5% Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу Пореске управе ,0% Порез на акције на име и уделе ,0%

3 257 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ ,5% Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) ,0% Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта ,1% ,0% Боравишна такса ,1% Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине ,3% ДРУГИ ПОРЕЗИ ,9% Комунална такса за истицање фирме на пословном простору ,9% ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,0% ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина Капитални трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина - 0,0% ,0% ,7% ,0% ,2% ДРУГИ ПРИХОДИ ,1% ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ ,8% Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања Накнада за коришћење природних добара Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта ,6% ,0% ,1% ,0% Накнада за коришћење шума и шумског земљишта ,0%

4 258 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности Накнада за коришћење грађевинског земљишта ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА Приходи од продаје добара и услуга од старне тржишних организација у корист нивоа општина Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета Општинске административне таксе Накнада за уређивање грађевинског земљишта ,1% ,0% ,9% ,2% ,1% ,5% ,1% ,9% Приходи од обављања делатнсоти општинских органа управе ,1% Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима 0,0% Родитељски динар за ваннаставне активности НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА ,2% ,1% ,0% - 0,0%

5 259 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина 0,0% МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ ,1% Остали приходи у корист нивоа општина Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ,1% ,0% ,1% ,1% Меморандумске ставке за рефундацију расхода ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,3% ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА Примања од продаје непокретности Примања од продаје станова у корист нивоа општина Примања од отплате станова у корист нивоа општина 820 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ,3% ,0% ,0% ,0% ,7% ,0% Члан 3 мења се и гласи: Члан 3. "Члан 3. Средства буџета по основним наменама, из одговарајућих извора, утврђени су на следећи начин: Екон. клас. ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета Структура % Средства из осталих извора Укупна јавна средства 400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ Плате и додаци запослених Социјални доприноси на терет послодавца ,1% 19,7% 15,6% 2,8%

6 260 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Накнаде у натури (превоз) Социјална давања запосленима Накнаде за запослене Награде,бонуси и остали посебни расходи КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) Материјал ОТПЛАТА КАМАТА Отплата домаћих камата; Пратећи трошкови задуживања СУБВЕНЦИЈЕ Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 451 организацијама Субвенције приватним предузећима ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ Текући трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 465 Остале дотације и трансфери СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ Накнаде за социјалну заштиту из буџета ОСТАЛИ РАСХОДИ Дотације невладиним организацијама; Порези, обавезне таксе, казне и пенали; Новчане казне и пенали по решењу судова; Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 484 непогода или других природних узрока; Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА Стална резерва Текућа резерва КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ ОСНОВНА СРЕДСТВА Зграде и грађевински објекти; Машине и опрема; Нематеријална имовина ЗАЛИХЕ Залихе робе за даљу продају - 0,0% 0,5% 0,5% 0,2% 23,7% 9,2% 0,2% 5,4% 1,8% 5,8% 1,4% 0,4% 0,1% 0,3% 21,1% 14,6% 6,5% 10,5% 7,4% 0,8% 0,4% 2,0% 4,6% 4,6% 3,7% 2,7% 0,0% 0,4% 0,0% 0,6% 0,4% 0,1% 0,3% 15,1% 14,9%,7% 1,1% 0,2% 0,0% 0,0%

7 261 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул ПРИРОДНА ИМОВИНА Земљиште; ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ Отплата главнице домаћим кредиторима УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ ,2% 0,2% 0,8% 0,8% 100,0% Члан 4 мења се и гласи: Члан 4. "Члан 4. Расходи и издци из члана 1.ове Одлуке користе се за следеће програме: ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА Шифра Програм Програмска активност/ Пројекат Назив Средства из буџета Структура % Сопствени и други приходи Укупна средства Надлежан орган/особа Програм 1. Локални развој и просторно помоћник председника планирање општине ,4% Бор - Славиша Фришковић Стратешко, просторно и урбанистичко планирање ,0% Уређивање грађевинског земљишта ,2% Пројекат: Прибављање непокретности-земљишта за сахрањивање и осталог ,2% П1 земљишта 0601 Програм 2. Комунална делатност ,9% Водоснабдевање ,2% Даљинско грејање ,2% Јавни превоз ,5% Јавна хигијена ,6% Уређење и одржавање зеленила ,2% Јавна расвета ,2% Остале комуналне услуге ,0% Програм 3. Локални економски развој ,6% Подстицаји за развој предузетништва Одржавање економске инфраструктуре Финансијска подршка локалном економском развоју ,1% ,2% ,3% помоћник председника општине Бор - Славиша Фришковић члан Општиског већа - Славиша Буђелан

8 262 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Програм 4. Развој туризма ,3% Управљање развојем туризма ,3% Туристичка промоција ,0% Програм 5. Развој пољопривреде ,0% Унапређење услова за пољопривредну делатност Подстицаји пољопривредној производњи 0401 Програм 6. Заштита животне средине Управљање заштитом животне средине и природних вредности Управљање комуналним отпадом Праћење квалитета елемената животне средине 0401-П1 Реконструкција грејања - Општинска управа, основне школе 0401-П2 Пројекат: Инвестиционо одржавање и санација крова - Општинска управа, основне школе и месне заједнице 0401-П3 Пројекат: Замена столарије и санација фасаде - Општинска управаинспекција, основне школе и месне заједнице 0701 Програм 7. Путна инфраструктура ,0% ,0% ,9% ,8% ,8% ,2% ,5% ,0% ,6% ,8% Управљање саобраћајном инфраструктуром ,6% Одржавање путева ,4% П1 Пројекат: Рехабилитација и појачано одржавање улице Николе Коперника ,0% II фаза 0701-П2 Пројекат: Рехабилитација и појачано одржавање Новог злотског пута ,8% Програм 8. Предшколско васпитање ,9% Функционисање предшколских установа ,9% члан Општинско г Већа - Маја Бакоч члан Општинско г већа - Александар Мицић члан Општиског већа - Славиша Буђелан помоћник председника општине Бор - Славиша Фришковић члан Општинско г већа - др. Горан Јоксимовић

9 263 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Програм 9. Основно образовање Функционисање основних школа 2002-П1 Пројекат: ОШ "Бранко Радичевић"-замена столарије-преузета обавеза из 2014.године 2002-П2 Пројекат: ОШ "Свети Сава"-замена столаријепреузета обавеза из 2014.године 2002-П3 Пројекат:ОШ "Станоје Миљковић"- Реконструкција школепреузета обавеза из 2014.године 2003 Програм 10. Средње образовање Функционисање средњих школа 0901 Програм 11. Социјална и дечја заштита ,1% ,5% ,3% ,3% ,0% ,1% ,1% ,0% Социјалне помоћи ,5% Подршка социохуманитарним ,0% организацијама Активности Црвеног крста ,0% Дечија заштита ,5% Програм 12. Примарна здравствена заштита ,2% Функционисање установа примарне здравствене заштите 1201 Програм. Развој културе Функционисање локалних установа културе Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 1201-П1 Пројекат: Библиотека издавач 1201-П2 Пројекат: Конкурс за необјављену кратку причу 1201-П3 Пројекат: Улица дечијег осмеха 1201-П4 Пројекат: Фестивал фолклора 1201-П5 Пројекат: Израда унутрашње хидрантанске мреже и пројекта санације крова и кровног покривача у згради биоскопа "Звезда" 1201-П6 Пројекат: Међународни дечији фестивал Програм 14. Развој спорта и омладине ,2% ,7% ,7% ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,1% ,1% ,9% члан Општинско г већа - др. Горан Јоксимовић члан Општинско г већа - др. Горан Јоксимовић члан Општинско г Већа - Маја Бакоч члан Општинско г већа - др. Синиша Србуловић члан Општинско г већа - Маја Бакоч члан Општинско

10 264 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима Одржавање спортске инфраструктуре 0602 Програм 15. Локална самоуправа ,6% ,3% ,2% Функционисање локалне самоуправе и градских ,6% општина Месне заједнице ,0% Управљање јавним дугом ,0% Општинско јавно правобранилаштво ,2% Информисање ,3% Канцеларија за младе ,1% Програми националних мањина ,2% П1 Пројекат: Уређење речних корита водотокова II реда ,1% П2 Пројекат: Генерални и главни пројекти за водоснабдевање МЗ ,1% Метовница 0602-П3 Пројекат: Хидрограђевински пројекат са изградњом ,6% водоводне мреже МЗ Шарбановац 0602-П4 Пројекат: Пројекат санације гараже Општинске управе ,0% УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ ,0% г већа - Марко Николовски Начелник Општинске управе Бор - Љубинка Јелић Члан 5 мења се и гласи: Члан 5. "Члан 5. Буџет општине Бор за 2015.годину састоји се од: прихода и примања буџета општине Бор за 2015.годину, која се састоје од текућих прихода из класе 7, у износу од динара и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од динарa расхода и издатака буџета општине Бор за 2015.годину, који се састоје од текућих расхода из класе 4 у износу од динара и капиталних издатака из класе 5 у износу динара. буџетског дефицита у износу од динара. Буџетски дефицит финансираће се из неутрошених средстава из претходних година. II ПОСЕБАН ДЕО Члан 6 мења се и гласи: Члан 6. "Члан 6. Средства буџета у износу од динара и средства од изворних активности буџетских корисника у износу од динара распоређују се буџетским распоређују се буџетским корисницима на следећи начин: Раздео Глава Програм-ска Класиф. Функција Позиција Економ. Класиф. Опис Средства из буџета Средства из осталих извора Укупна јавна средства

11 265 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина Извршни и законодавни органи, 110 финансијски и фискални послови и спољни послови Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Остале дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама Машине и опрема функцију 110: 01 Приходи из буџета Функција 110: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: Главу 1.1: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 1.1: Раздео 1: 01 Приходи из буџета Свега за Раздео 1: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

12 266 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Пратећи трошкови задуживања Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Машине и опрема функцију 111: 01 Приходи из буџета Функција 111: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: Главу 2.1: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 2.1: ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања

13 267 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Услуге по уговору Остале дотације и трансфери функцију 111: 01 Приходи из буџета Функција 111: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: Главу 2.2: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 2.2: Раздео 2: 01 Приходи из буџета Свега за Раздео 2: ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ БОР 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Општинско јавно правобранилаштво 330 Судови Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Машине и опрема функцију 330:

14 268 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Приходи из буџета Функција 330: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: Главу 3.1: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 3.1: Раздео 3: 01 Приходи из буџета Свега за Раздео 3: ОПШТИНСКА УПРАВА БОР 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 0 Опште јавне услуге Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Пратећи трошкови задуживања Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Накнада штете за повреде или штету насталу услед

15 269 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул елементарних непогода или других природних узрока Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Стална резерва Текућа резерва Машине и опрема Нематеријална имовина функцију 0: 01 Приходи из буџета Функција 0: Социјална заштита некласификована на другом месту Студ.награде и стипендије и др.давања у науци, култури и образовању Накнаде за социјалну заштиту из буџета(треће дете) и бесплатне и регресиране ужине функцију 090: 01 Приходи из буџета Функција 090: Економски послови некласификовани на другом месту Услуге по уговору-стална конференција градова, РАРИС и Налед Текуће поправке и одржавање - Жичаара преузета обавез из године и одржавање у години Пратећи трошкови задуживања Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ЈП ЗОО и ЈП Борски туристички центар Дотације за туризам-лазарева пећина Новчане казне и пенали по решењу судова Машине и опрема Дотације осталим невладиним организацијама и удружењима - образовање, стручно усавршавање,наука, информисање и развој међународне сарадње и култура функцију 490: 01 Приходи из буџета

16 270 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Функција 490: Услуге рекреације и спорта Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима - Јавна установа Спортски центар Бор у ликвидацији 620 Набавка финансијске имовине 0 функцију 810: 01 Приходи из буџета Функција 810: Верске и остале услуге заједнице Дотације невладиним организацијама - Верске заједнице 620 Набавка финансијске имовине 0 функцију 840: 01 Приходи из буџета Функција 840: Основно образовање Услуге превоза ученика основ.школа ван.тер.опш.и смештај у специјалне школе са интернатом функцију 912: 01 Приходи из буџета Функција 912: Средње образовање Услуге превоза ученика средњих школа ван.тер.опш.и смештај у специјалне школе са интернатом функцију 920: 01 Приходи из буџета Функција 920: Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност :

17 271 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Функционисање локалне самоуправе и градских општина 220 Цивилна заштита Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање функцију 220: 01 Приходи из буџета Функција 220: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Функционисање локалне самоуправе и градских општина 360 Јавни ред и безбедност Услуге по уговору-саобраћај Специјализоване услугесаобраћај Текуће поправке и одржавањесаобраћај Материјал-саобраћај Машине и опрема-саобраћај функцију 360: 01 Приходи из буџета Функција 360: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Функционисање локалних самоуправа и градских општина Стамбени развој-средства солидарне стамбене изградње Стални трошкови Услуге по уговору Порези, обавезне таксе, казне и пенали Зграде и грађевински објекти функцију 610: Примања од продаје нефинансијске имовине

18 272 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Функција 610: програмску активност : Примања од продаје нефинансијске имовине Свега за програмску активност : Функционисање локалних самоуправа и градских општина Стамбени развој-средства од откупа станова Стални трошкови Услуге по уговору Порези, обавезне таксе, казне и пенали Зграде и грађевински објекти функцију 610: Примања од продаје нефинансијске имовине Функција 610: програмску активност : Примања од продаје нефинансијске имовине Свега за програмску активност : П1 Пројекат: Уређење речних корита водотокова II реда 421 Пољопривреда Услуге по уговору функцију 421: Функција 421: Пројекат 0602-П1: Свега за Пројекат 0602-П1: П2 Пројекат: Генерални и главни пројекти за водоснабдевање МЗ Метовница 620 Развој заједнице Специјализоване услуге Зграде и грађевински објекти

19 273 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Генерални пројекат са студијом оправданости водоснабдевања, главни пројекат примарне мреже водоснабдевања и главни пројекат секундарне мреже водоснабдевања у Метовници функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Пројекат 0602-П2: 01 Приходи из буџета Свега за Пројекат 0602-П2: П3 Пројекат: Хидрограђевински пројекат са изградњом водоводне мреже МЗ Шарбановац 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Хидрограђевински пројекат и изградња водовода у Шарбановцу функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Пројекат 0602-П3: 01 Приходи из буџета Свега за Пројекат 0602-П3: П4 Пројекат: Пројекат санације гараже Општинске управе 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Пројекат 0602-П4: 01 Приходи из буџета Свега за Пројекат 0602-П4: Управљање јавним дугом 170 Управљање јавним дугом Отплата домаћих камата Пратећи трошкови задуживања

20 274 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Отплата главнице домаћим кредиторима функцију 170: 01 Приходи из буџета Функција 170: Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Информисање 830 Услуге емитовања и издаваштва Услуге по уговору-расподела средстава по конкурсу Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ШРИФ функцију 830: 01 Приходи из буџета Функција 830: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Канцеларија за младе Рекреација, спорт, култура и 860 вере, некласификовано на другом месту Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Машине и опрема функцију 860: 01 Приходи из буџета Функција 860: Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Програми националних мањина Социјална заштита некласификована на другом

21 275 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул месту Специјализоване услугепрограми националних савета Накнаде за социјалну заштиту 114- из буџета - ЛАП за образовање Рома: књиге , ужина Дотације невладиним организацијама-заштита и промовисање људских и мањинских права-по конкурсу функцију 090: 01 Приходи из буџета Функција 090: Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Програм 15: 01 Приходи из буџета Примања од продаје нефинансијске имовине Свега за Програм 15: ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти План детаљне регулације , План генералне регулације за општину , План детаљне регулације за проширење гробља , План детаљне регулације за проширере гробља у Брестовцу функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност :

22 276 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул П1 Пројекат: Прибављање непокретности-земљишта за сахрањивање и осталог земљишта 620 Развој заједнице Пратећи трошкови задуживања Новчане казне и пенали по решењу судова Земљиште функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: пројекат 1101-П1: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1101-П1: Програм 1: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 1: ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Даљинско грејање 620 Развој заједнице Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ЈКП Топлана и капиталне субвенције функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Јавни превоз 620 Развој заједнице Пратећи трошкови задуживања Субвнције јавном линијском саобраћају и за ђачки превоз 483 Новчане казне и пенали по решењу судова функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: програмску активност 0601-

23 277 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Јавна хигијена 620 Развој заједнице Услуге одржавања чистоће у граду и насељима у општини Бор Услуге зимског одржавања улица и тротоара,пешачких стаза и паркинг простора функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Уређење и одржавање зеленила 620 Развој заједнице Услуге уређења и одржавања паркова, зелених и рекреационих површина и поправка реквизита функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Остале комуналне услуге 620 Развој заједнице Програм мера заштите животиња(паса и мачака луталица) Текуће поправке и одржавање одржавање локала Пратећи трошкови задуживања Новчане казне и пенали по решењу судова Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа функцију 620:

24 278 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Приходи из буџета Функција 620: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Водоснабдевање 630 Водоснабдевање Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ЈП Боговина и ЈКП Водовод и капиталне субвенције за ЈКП Водовод функцију 630: 01 Приходи из буџета Функција 630: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Програм 2: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 2: ПРОГРАМ 3:ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Одржавање економске инфраструктуре 411 Општи економски и комерцијални послови Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама -БИЦ функцију 411: 01 Приходи из буџета Функција 411: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност :

25 279 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Програм 3: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 3: ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Социјална помоћ 070 Социјална помоћ угроженом становништву Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Дотације невладиним организацијама -избегла и расељена лица Порези, обавезне таксе, казне и пенали Машине и опрема функцију 070: 01 Приходи из буџета Трансфери од другог нивоа власти Функција 070: програмску активност : 01 Приходи из буџета Трансфери од другог нивоа власти Свега за програмску активност : Социјална помоћ 070 Социјална помоћ угроженом становништву Социјалну заштиту из буџета - Народна кухиња функцију 070: 01 Приходи из буџета Функција 070: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност :

26 280 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге 090 Социјална заштита некласификована на другом месту Услуге социјалне заштите Услуге дневног боравка , Услуга помоћ и нега старих лица , услуга Прелазна кућа и услуга Клуб за стара лица Дотације невладиним организацијама-социјална заштита, борачко-инвалидска заштита, заштита лица са инвалидитетом и друштвена, брига о старим особама,друштвена брига о деци и младима-по конкурсу функцију 090: 01 Приходи из буџета Функција 090: Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Подршка социохуманитарним организацијама Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Дотације невладиним организацијама -одрживи развој и развој хуманитарних програма-по конкурсу функцију 110: 01 Приходи из буџета Функција 110: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Активности Црвеног крста Извршни и законодавни органи, 110 финансијски и фискални послови и спољни послови Дотације невладиним организацијама -Црвени крст функцију 110: 01 Приходи из буџета

27 281 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Функција 110: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Програм 11: 01 Приходи из буџета Трансфери од другог нивоа власти Свега за Програм 11: ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Функционисање установа примарне здравствене заштите 740 Здравство Текуће поправке и одржавање Машине и опрема функцију 740: 01 Приходи из буџета Функција 740: Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Програм 12: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 12: ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 810 Услуге рекреације и спорта Дотације спортским и омладинским организацијама за реализацију спортских манифестација и масовни спорт функцију 810: 01 Приходи из буџета Функција 810:

28 282 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Програм 14: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 14: Главу 4.1: 01 Приходи из буџета Трансфери од другог нивоа власти Примања од продаје нефинансијске имовине Свега за Главу 4.1: УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ 1201 ПРОГРАМ - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Функционисање локалних установа културе 820 Услуге културе Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале донације, дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Машине и опрема Нематеријална имовина Залихе робе за даљу продају функцију 820: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника

29 283 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Донације од осталих нивоа власти Функција 820: програмску активност : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од осталих нивоа власти Свега за програмску активност : Подстицаји културном и уметничком стваралаштвупредстављање књига, трибине, предавања, радионице 820 Услуге културе Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Машине и опрема Нематеријална имовина функцију 820: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од осталих нивоа власти Функција 820: програмску активност : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од осталих нивоа власти Свега за програмску активност : П1 Пројекат: Библиотека издавач 820 Услуге културе Услуге по уговору Специјализоване услуге функцију 820: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Функција 820:

30 284 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул пројекат 1201-П1: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за пројекат 1201-П1: П2 Пројекат: Конкурс за необјављену кратку причу 820 Услуге културе Специјализоване услуге функцију 820: 01 Приходи из буџета Функција 820: пројекат 1201-П2: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1201-П2: П3 Пројекат: Улица дечијег осмеха 820 Услуге културе Услуге по уговору функцију 820: 01 Приходи из буџета Функција 820: пројекат 1201-П3: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1201-П3: П4 Пројекат: Фестивал фолклора 820 Услуге културе Услуге по уговору Материјал функцију 820: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Функција 820: пројекат 1201-П4: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за пројекат 1201-П4: П5 Пројекат: Израда унутрашње хидрантанске мреже и пројекта санације крова и

31 285 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул кровног покривача у згради биоскопа "Звезда" 820 Услуге културе Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевински објекти функцију 820: 01 Приходи из буџета Функција 820: пројекат 1201-П5: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1201-П5: П6 Пројекат: Међународни дечији фестивал Услуге културе Стални трошкови Услуге по уговору функцију 820: 01 Приходи из буџета Функција 820: пројекат 1201-П6: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 1201-П6: Програм : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од осталих нивоа власти Свега за Програм : Главу 4.2: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од осталих нивоа власти Свега за Главу 4.2: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БАМБИ" 2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање

32 286 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул предшколских установа 911 Предшколско образовање Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Пратећи трошкови задуживања Остале донације, дотације и трансфери Накнаде за социјалну заштиту из буџета Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Машине и опрема Залихе робе за даљу продају функцију 911: 01 Приходи из буџета Социјални доприноси Сопствени приходи буџетских корисника Трансфери од другог нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица Примања од продаје нефинансијске имовине Функција 911: програмску активност : 01 Приходи из буџета Социјални доприноси Сопствени приходи буџетских корисника Трансфери од другог нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица Примања од продаје нефинансијске имовине Свега за програмску активност : Програм 8: 01 Приходи из буџета Социјални доприноси Сопствени приходи буџетских корисника

33 287 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Трансфери од другог нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица Примања од продаје нефинансијске имовине Свега за Програм 8: Главу 4.3.: 01 Приходи из буџета Социјални доприноси Сопствени приходи буџетских корисника Трансфери од другог нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица Примања од продаје нефинансијске имовине Свега за Главу 4.3.: ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА 1101 ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Уређивање грађевинског земљишта 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Програм 1: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 1: ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Јавна расвета 640 Улична расвета Стални трошкови Текуће поправке и одржавање функцију 640:

34 288 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Приходи из буџета Функција 640: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Остале комуналне услуге Послови становања и заједнице 660 некласификовани на другом месту Стални трошкови Текуће поправке и одржавање функцију 660: 01 Приходи из буџета Функција 660: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Програм 2: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 2: ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА Управљање саобраћајном инфраструктуром 451 Друмски саобраћај Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Пратећи трошкови задуживања Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

35 289 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Зграде и грађевински објекти Машине и опрема функцију 451: 01 Приходи из буџета Трансфери од другог нивоа власти Функција 451: програмску активност : 01 Приходи из буџета Трансфери од другог нивоа власти Свега за програмску активност : Одржавање путева 451 Друмски саобраћај Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал функцију 451: 01 Приходи из буџета Функција 451: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : П1 Пројекат: Рехабилитација и појачано одржавање улице Николе Коперника - II фаза 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти функцију 451: 01 Приходи из буџета Функција 451: пројекат 0701-П1: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0701-П1: П2 Пројекат: Рехабилитација и појачано одржавање Новог злотског пута 451 Друмски саобраћај

36 290 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Зграде и грађевински објекти функцију 451: 01 Приходи из буџета Функција 451: пројекат 0701-П2: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0701-П2: Програм 7: 01 Приходи из буџета Трансфери од другог нивоа власти Свега за Програм 7: Главу 4.4: 01 Приходи из буџета Трансфери од другог нивоа власти Свега за Главу 4.4: МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Месне заједнице Опште јавне услуге 160 некласификоване на другом месту; Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Пратећи трошкови задуживања Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Зграде и грађевински објекти Машине и опрема функцију 160: 01 Приходи из буџета Добровољни трансфери од физичких и правних лица Функција 160: Програмску активност :

37 291 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Приходи из буџета Добровољни трансфери од физичких и правних лица Свега за Програмску активност : Програм 15: 01 Приходи из буџета Добровољни трансфери од физичких и правних лица Свега за Програм 15: Главу 4.5.: 01 Приходи из буџета Добровољни трансфери од физичких и правних лица Свега за Главу 4.5: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БОР 1502 ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА Управљањем развојем туризма 473 Туризам Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале донације, дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Машине и опрема Нематеријална имовина функцију 473: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Трансфери од другог нивоа власти

38 292 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Функција 473: Програмску активност : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Трансфери од другог нивоа власти Свега за Програмску активност : Туристичка промоција 473 Туризам Услуге по уговору Материјал Залихе робе за даљу продају функцију 473: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Примања од продаје нефинансијске имовине Функција 473: Програмску активност : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Примања од продаје нефинансијске имовине Свега за Програмску активност : функцију473: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Трансфери од другог нивоа власти Примања од продаје нефинансијске имовине Свега за функцију473: Програм 4: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Трансфери од другог нивоа власти Примања од продаје нефинансијске имовине Свега за Програм 4:

39 293 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Главу 4.6: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Трансфери од другог нивоа власти Примања од продаје нефинансијске имовине Свега за Главу 4.6: УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР БОР 01 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 810 Услуге рекреације и спорта Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Пратећи трошкови задуживања Остале донације, дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Залихе робе за даљу продају функцију 810: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од осталих нивоа власти Неутрошена средства донација из претходних година Функција 810: Програмску активност : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Трансфери од другог нивоа власти

40 294 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Програмску активност : Одржавање спортске инфраструктуре 810 Услуге рекреације и спорта Трошкови путовања Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Машине и опрема функцију 810: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Функција 810: Програмску активност : 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Свега за Програмску активност : Програм 14: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Трансфери од другог нивоа власти Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Програм 14: Главу 4.7: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Трансфери од другог нивоа власти Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Главу 4.7: БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Управљање заштитом животне средине и природних вредности

41 295 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Заштита животне средине: исттаживање и развој Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Текуће субвенције , Капиталне субвенције Зграде и грађевински објекти функцију 550: 01 Приходи из буџета Функција 550: Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Управљање комуналним отпадом 550 Заштита животне средине: исттаживање и развој Услуге по уговору Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Зграде и грађевински објекти функцију 550: 01 Приходи из буџета Функција 550: Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Праћење квалитета елемената животне средине 550 Заштита животне средине: исттаживање и развој Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање функцију 550: 01 Приходи из буџета Функција 550:

42 296 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : П1 560 Пројекат: Инвестиционо одржавање и санација грејања - Општинска управа, основне школе, месне заједнице Заштита животне средине некласификована на другом месту Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевински објекти функцију 560: 01 Приходи из буџета Функција 560: Пројекат 0401-П1: 01 Приходи из буџета Свега за Пројекат 0401-П1: П2 560 Пројекат: Инвестиционо одржавање и санација крова - Општинска управа, основне школе и месне заједнице Заштита животне средине некласификована на другом месту Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевински објекти функцију 560: 01 Приходи из буџета Функција 560: Пројекат 0401-П2: 01 Приходи из буџета Свега за Пројекат 0401-П2: П3 560 Пројекат: Замена столарије и санација фасаде - Општинска управа-инспекција, основне школе и месне заједнице Заштита животне средине некласификована на другом месту Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевински објекти

43 297 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул функцију 560: 01 Приходи из буџета Трансфери од другог нивоа власти Функција 560: Пројекат 0401-П3: 01 Приходи из буџета Трансфери од другог нивоа власти Свега за Пројекат 0401-П3: Програм 6: 01 Приходи из буџета Трансфери од другог нивоа власти Свега за Програм 6: Главу 4.8.: 01 Приходи из буџета Трансфери од другог нивоа власти Свега за Главу 4.8.: БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Унапређење услова за пољопривредну делатност 421 Пољопривреда Услуге по уговору Специјализоване услуге функцију 421: 01 Приходи из буџета Функција 421: Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Подстицаји пољопривредној производњи

44 298 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Пољопривреда Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Дотације невладиним организацијама функцију 421: 01 Приходи из буџета Функција 421: Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Програм 5: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 5: Главу 4.9.: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 4.9.: БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПА-Подстицаји за развој предузетништва 050 Незапосленост Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - запошљавање функцију 050: 01 Приходи из буџета Функција 050: Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Финансијска подршка локалном економском развоју 050 Незапосленост

45 299 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - самозапошљавање функцију 050: 01 Приходи из буџета Функција 050: Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Програм 3: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 3: Главу 4.10.: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 4.10.: БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Дечија заштита 040 Породица и деца Накнаде за социјалну заштиту из буџета функцију 040: 01 Приходи из буџета Функција 040: Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Програм 11: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 11: Главу 4.11.: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 4.11.:

46 300 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање основних школа 912 Основно образовање Текући трансфери осталим нивоима власти Капитални трансфери осталим нивоима власти функцију 912: 01 Приходи из буџета Функција 912: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : П1 Пројекат: ОШ "Бранко Радичевић"-замена столарије-преузета обавеза из 2014.године 912 Основно образовање Зграде и грађевински објекти функцију 912: 01 Приходи из буџета Функција 912: пројекат 2002-П1: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 2002-П1: П2 Пројекат: ОШ "Свети Сава"- замена столарије-преузета обавеза из 2014.године 912 Основно образовање Зграде и грађевински објекти функцију 912: 01 Приходи из буџета Функција 912: пројекат 2002-П2: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 2002-П2: П3 Пројекат:ОШ "Станоје Миљковић"-Реконструкција школе-преузета обавеза из 2014.године 912 Основно образовање

47 301 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Зграде и грађевински објекти функцију 912: 01 Приходи из буџета Функција 912: пројекат 2002-П3: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 2002-П3: Програм 9: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 9: Главу 4.12: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 4.12: СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2003 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање средњих школа 920 Средње образовање Текући трансфери осталим нивоима власти Капитални трансфери осталим нивоима власти функцију 920: 01 Приходи из буџета Функција 920: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Програм 10: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 10: Главу 4.: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 4.: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА

48 302 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Социјалне помоћи Текући трансфери осталим нивоима власти Капитални трансфери осталим нивоима власти функцију 070: 01 Приходи из буџета Функција 070: Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Програм 11: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 11: Главу 4.14: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 4.14: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 1201 ПРОГРАМ - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Функционисање локалних установа културе 820 Услуге културе Текући трансфери осталим нивоима власти Капитални трансфери осталим нивоима власти функцију 820: 01 Приходи из буџета Функција 820: програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Програм : 01 Приходи из буџета Свега за Програм : Главу 4.15: 01 Приходи из буџета

49 303 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Свега за Главу 4.15: раздео 4: 01 Приходи из буџета Социјални доприноси Сопствени приходи буџетских корисника Трансфери од другог нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица Примања од продаје нефинансијске имовине Неутрошена средства од приватизације из претходних 0 година 15 Неутрошена средства донација из претходних година Свега за раздео 4: Разделе 1,2,3,4 : 01 Приходи из буџета Социјални доприноси Сопствени приходи буџетских корисника Трансфери од другог нивоа власти Добровољни трансфери од физичких и правних лица Примања од продаје нефинансијске имовине Неутрошена средства од приватизације из претходних 0 година 15 Неутрошена средства донација из претходних година Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5: III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА Члан 7 Члан 26 мења се и гласи: "Члан 26 У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, као посебна апропријација. У сталну буџетску резерву опредељује се до 0,1 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијке имовине за буџетску годину. Средства сталне буџетске резерве користе се за намене дефинисане Законом о буџетском систему. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси председник општине Бор, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије". Члан 8. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Бор». Број: /2015-I У Бору, 10. јула године С К У П Ш Т И Н А О П Ш Т И Н Е Б О Р ПРЕДСЕДНИК, Душан Марковић, с.р.

50 304 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул На основу члана 9. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/, 63/-испр., 108/ и 142/14), члана 9 и 16. Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор (''Службени гласник РС'', бр. 1/ и 8/14), члана 12. и. Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ( Службени гласник РС, бр. 104/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/, 48/, 61/, 106/, 120/, 20/14, 64/14, 66/14-испр., 81/14, 117/14, 128/14, 1/14 и 32/15) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дан 10. јула године, донела је О Д Л У К У О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА, ЗАТВАРАЊУ ПОДРАЧУНА ЗА СРЕДСТВА ОД СТАНОВА ОПШТИНЕ БОР ПРОДАТИХ ПУТЕМ ОТКУПА И ОТВАРАЊУ ЕВИДЕНЦИОНОГ РАЧУНА ПРИХОДА У ГРУПИ 845 Члан 1. Затвара се подрачун за средства од станова општине Бор продатих путем откупа, број отворен код Управе за трезор Филијала Зајечар. Члан 2. Извршити преносе средстава издавањем налога за пренос, са стањем на дан преноса, са подрачуна посебне намене буџета општине Бор, број , на уплатни рачун примања од отплате станова у корист ниво општина са позивом на број Члан 3. Отворити посебни евиденциони рачуна прихода у групи 845, са кога ће се средства преносити на уплатни рачун примања од отплате станова у корист ниво општина, након затварања подрачуна посебне намене средства од станова општине Бор продатих путем откупа. Члан 4. Прикупљање, евидентирање и намена коришћења средстава од станова општине Бор продатих путем откупа утврдиће се посебним актом. Члан 5. За спровођење ове одлуке задужује се Одељење за финансије Општинске управе Бор. Члан 6. Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. Број: /2015-I У Бору, 10. јула године СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР ПРЕДСЕДНИК, Душан Марковић, с.р. 148 На основу члана 9. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/, 63/-испр., 108/ и 142/14), и члана 9 и 16. Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор (''Службени гласник РС'', бр. 1/ и 8/14), члана 12. и. Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (''Службени гласник РС'', бр. 104/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/, 48/, 61/, 106/, 120/,20/14, 64/14, 66/14-испр., 81/14, 117/14, 128/14, 1/14 и 32/15) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 10. јула године, донела је О Д Л У К У О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА, ЗАТВАРАЊУ ПОДРАЧУНА ЗА СРЕДСТВА ОД СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ ОПШТИНЕ БОР И ОТВАРАЊУ ЕВИДЕНЦИОНОГ РАЧУНА ПРИХОДА У ГРУПИ 845 Члан 1. Затвара се подрачун за средства солидарне стамбене изградње општине Бор, број отворен код Управе за трезор Филијала Зајечар. Члан 2. Извршити преносе средстава издавањем налога за пренос, са стањем на дан преноса, са подрачуна посебне намене буџета општине Бор, број , на уплатни рачун примања од продаје станова у корист нивоа општина са позивом на број Члан 3. Отворити посебни евиденциони рачуна прихода у групи 845, са кога ће се средства преносити на уплатни рачун примања од продаје станова у корист нивоа општина, након затварања подрачуна посебне намене средства солидарне стамбене изградње. Члан 4. Прикупљање, евидентирање и намена коришћења средстава од станова општине Бор продатих путем откупа утврдиће се посебним актом. Члан 5. За спровођење ове одлуке задужује се Одељење за финансије Општинске управе Бор. Члан 6. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о престанку важења Одлуке о оснивању Фонда солидарне стамбене изградње општине Бор, ''Службени лист општина'' бр. 12/01. Члан 7. Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. У Број: /2015-I Бору, 10. јула године СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР ПРЕДСЕДНИК, Душан Марковић, с.р.

51 305 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул На основу члана 27. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/11, 88/ и 105/14) и члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14 др.закон), члана 14 Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Бор (''Службени лист општине Бор'' бр. 27/14) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр 6/15 пречишћени тест), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 10. јула године, донела је О Д Л УК У O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ГАРАЖА Члан 1. У Одлуци о давању у закуп пословног простора и гаража (Службени лист општине Бор бр. 3/15), после члана 3. додаје се члан 3а који гласи: ''Члан 3а Одлуку о покретању поступка давања у закуп пословног простора и гаража доноси председник општине Бор. Одлука из става 1. овог члана садржи текст огласа''. Члан 2. У члану 4., став 2 мења се и гласи: ''Комисију чине председник, 2 члана и њихови заменици.'', Став 3 мења се и гласи: ''Стручне, административне и техничке послове за потребе Комисије обављаће стручне службе ЈП за стамбене услуге ''Бор'' у даљем тексту Јавно предузеће. Члан 3. Члан 6. мења се и гласи: ''Члан 6. На територији општине, ради утврђивања почетне цене закупа, а имајући у виду погодности које пружају одређени делови насеља, утврђују се следеће зоне: - ЕКСТРА зона обухвата : пословни простор који се налази у реону одређеном следећим улицама: Мајданпечком улица до раскрснице са улицом Милана Васића Перице, Моше Пијаде (без бројева 21, 23, 25, 27 и 29), Зеленим булеваром до раскрснице са улицом Николе Пашића, улицом Николе Пашића до Аутобуске станице као и улица Н.Пашића и то бројеви 54 до 64, улица Ђорђа Вајферта до раскрснице са Шистековом. - прва зона обухвата пословни простор које се налази у реону одређеном следећим улицама:трг Ослобођења, улица Милана Васића Перице до раскрнице са улицом Ђорђа Вајферта, Шистековом улицом до раскрснице са улицом Ђуре Ђаковића, улицом Ђуре Ђаковића до раскрснице са улицом Бошко Буха, улицом 3.октобар до раскрснице са Ул.К.П. Првог, улица Краља Петра до раскрснице са улицом 3.октобар и ул. Г. П. Илића, улицом Николе Пашића од Аутобуске станице до раскрснице са ул. Зеленим Булеваром, улица Моше Пијаде бр.21,23,25,27 и 29., ул. Зелени Булевар од раскрснице са улицом Николе Пашића до расакрснице са ул. Наде Димић и ул. Тимочке Дивизије. - друга зона обухвата пословни простор у насељу Нови градски центар изузев (непарни бројеви улице Цара Лазара у Занатском центру), простор између улица 3. октобар, Ђуре Ђаковића, Димитрија Туцовића, Доктора Миловановића са насељем ГХИ, улица Николе Коперника изван простора обухваћеног Планом детаљне регулације Нови градски центар, источно од улице Николе Пашића до железничке пруге и све до границе Регулационог плана стамбеног насеља Слога. - трећа зона обухвата пословни простор који се налази у реону : улица 3. октобар од раскрснице са улицом Г.П.Илића, улицом 9. бригаде, Тимочке дивизије, Зелени Булевар и К.П. Првог (четврта и пета месна заједница) и ул. Црновршке бригаде, МЗ Напредак (стамбено насеље Бор 2), МЗ Бањско поље, обухват Регулационог плана стамбеног насеља Слога, МЗ Стари центар осим простора који спада у прву зону, МЗ Север све до кућног броја 43 у улици Војске Југославије и улице Доситеја Обрадовића до кућног броја 10 обухватајући и овај кућни број, као и урбанизовани део викенд насеља на Борском језеру (прва и друга фаза), простор који припада државном путу на деоници Бор Николичево Зајечар до фабрике соли, као и простор (непарни бројеви улице Цара Лазара) у НГЦ у Занатском центру и пословни простор у центрима села. - четврта зона обухвата пословни простор који се налази у МЗ Старо и Ново Селиште осим простора који спада у другу зону и простор који се налази у улици Наде Димић и то од раскрснице ове улице са улицом 8. март па све до раскрснице са путем за Оштрељ, обухватајући и индустријску зону која се простире између улице Наде Димић на западу и железничке пруге на истоку. - пета зона обухвата пословни простор у насељу Металург, простор од броја 10 у улици Доситеја Обрадовића и од броја 43 у улици Војске Југославије све до насеља Брезоник, укључујући и простор обухваћен Регулационим планом МЗ Брезоник, као и простор у КО Бор 2. - шеста зона обухвата пословни простор обухваћен шематским приказима уређеним основама сеоских насеља, без центра села а који су обухваћени Просторним планом општине Бор''. Члан 4. У члану 7. став 1. речи: ''општина Бор'' замењује се речима'' Јавно предузеће'', а иза речи: средствима информисања додају се речи: ''на интернет страници Јавног предузећа, на интернет страници општине Бор, на огласној табли Јавног предузећа У ставу 4. после речи: ''према буџету општине Бор'' додају се речи: ''и према Јавном предузећу на име неизмирене закупнине''. После става 6 додаје се нови став 7 који гласи: ''Јавно надметање спроводи се са увећањем цене за 5% у сваком лицитационом кораку''. Досадашњи став 7. постаје став 8. Члан 5. У члану 8. став 1. речи: ''општина Бор'' замењује се речима: ''Јавно предузеће'', а у алинеји 5, број: '''' замењује се бројем: ''15''. У ставу 3, после речи: ''општини Бор'' додају се речи: ''и према'' Јавном предузећу на име неизмирене закупнине''. У ставу 4, после речи: ''према буџету општине Бор'' додају се речи: ''и према Јавном предузећу на име неизмирене закупнине''. Члан 6. У члану 9. став 5, број: ''15'' замењује се бројем: ''10''. Члан 7. Члан 15. мења се и гласи:

52 306 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул ''Члан 15. Најнижи износ закупнине за закуп пословних просторија, односно закупнина коју плаћају закупци пословних просторија, утврђује се као производ вредности бода, броја бодова и величине пословне просторије изражене у м 2. Вредност бода за обрачунавање закупнине за пословне просторије на територији општине Бор, утврђује се у износу од 60,00 динара. Број бодова према зонама утврђује се: За Екстра ЗОНУ - 7 бодова по м 2, - За I ЗОНУ - 4 бода по м 2, - За II ЗОНУ - 3 бода по м 2, - За III ЗОНУ - 2 бода по м 2, - За IV ЗОНУ - 1,5 бод по м 2. - За V ЗОНУ - 1 бод по м 2. - За VI ЗОНУ - 0,5 бода по м 2 Закупнина се плаћа месечно до 5. у месецу за претходни месец. Висина закупнине за пословни простор који нема потпуни конфор (све инсталације), умањује се до 30% а за подрумске и сутуренске просторе који се користе као магацински простор, умањује се 50%. По истеку периода за који су дате у закуп, пословне просторије се могу поново дати у закуп путем јавног надметања односно прикупљања понуда. Почетни износ закупнине за јавно надметање, односно за прикупљање понуда за закуп пословних просторија је новчани износ дефинисан ставом 1. овог члана. Почетни износ закупнине за јавно надметање, односно за прикупљање понуда за закуп пословних просторија, корисне површине веће од 200 м 2 је новчани износ дефинисан ставом 1. овог члана, који је умањен за 50%. У случају неуспелог јавног надметања или прикупљања понуда, почетни износ закупнине умањује се при сваком следећем јавном надметању, односно прикупљању понуда за 20 %, с тим што најнижи износ закупнине не може бити мањи од 40% износа утврђеног ставом 1. овог члана.'' Члан 8. У члану 17. став 3, речи: ''Председник општине'' замењују се речима: ''Надзорни одбор Јавног предузећа''. Члан 9. У члану 19. став 4, речи: ''овлашћени судски тумач одговарајуће струке'' замењују се речима: ''стручно-техничка служба Јавног предузећа''. Члан 10. У члану 23. став 1. речи: ''општина Бор'' замењује се речима: ''Јавно предузеће'', а речи ''Општинској управи замењују се речима ''Јавном предузећу''. Члан 11. Члан 27. мења се и гласи: ''Члан 27. Приход остварен давањем у закуп пословног простора и гаража је јавни приход буџета општине Бор и уплаћује се у корист буџета општине Бор. Наплату закупа пословног простора и гаража врши Јавно предузеће на основу уговора о закупу из члана 11. ове Одлуке''. Члан 12. После члана 27. додаје се члан 27а. и члан 27б. кји гласе: ''Члан 27а. ''Јавно предузеће је овлашћено у име општине Бор води и ажурира евиденцију о пословном простору и гаражама, обавља стручне послове давања у закуп и отказивања уговора о закупу за пословни простор и гараже, обавља послове управљања (одржавање, обнављање, унапређење као и извршавање других законских и других обавеза, а у вези са пословним простором и гаражама), стара се о наплати закупнине, покреће и води судске и друге поступке у вези са закуподавним односом и врши друге послове и радње у вези пословног простора и гаража у складу са законом, Статутом општине Бор и овом одлуком. Члан 27б. Јавном предузећу припада право на накнаду за послове који му се поверавају, а међусобни односи између општине Бор и Јавног предузећа, биће регулисани посебни уговором. Члан. У члану 28. став 1 мења се и гласи: ''Ова одлука се односи на пословни простор и гараже који су код органа надлежног за вођење евиденције непокретности укњижене као јавна својина, али и на пословни простор и гараже који су предмет укњижбе јавне својине, а који се води као државна својина чији је корисник (држалац) јавно предузеће или општина Бор''. У ставу 3, речи: ''Општинска управа'' замењују се речима: ''Јавном предузећу''. Члан 14. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Бор". Број: /2015-I У Бору, 10. јула године. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР ПРЕДСЕДНИК, Душан Марковић, с.р. 150 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14 др.закон), члана 4., 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр.119/12, 116/20 аутетично тумачење и 44/2014 др.закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр 6/15 пречишћени тест), Скупштине општине Бор, на седници одржаној дана 10. јула године, донела је О Д Л У К У ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ''БОР'' БОР Члан 1. У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног редузећа за стамбене услуге Бор Бор ( Службени лист оптине Бор, бр. 12/ и 9/15) у члану 3. после алиније 5. додаје се алинеја 6 која гласи: -обављања стручно-административних послова који се односе на издавање у закуп пословног простора и гаража који су у јавној својини Општине, вођења евиденције о пословном простору и гаражама које су у јавној својини Општине, закључивања уговора у име и за рачун Општине уз обезбеђивање гарантних средстава на основу овлашћења Председника Општине, наплату

53 307 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул закупнине на уплатни рачун Општине, принудне наплате доспелих износа закупнина (вођење судских, извршних и др. поступака), давања отказа закупцима који неуредно измирују закупнине, осигурања пословног простора и гаража и друге послове у вези са пословним простором и гаражама у складу са законом, Статутом општине Бор и овом одлуком. Члан 2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Бор. Број: /2015-I У Бору, 10. јула године СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР ПРЕДСЕДНИК, Душан Марковић, с.р. 151 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07 и 83/14 др.закон) члана 7. и 36. Закона о превозу у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'', бр.46/95, 66/01, 61/05, 62/06 и 31/11) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.6/15 пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 10. јула године, донела је О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О АУТО- ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР Члан 1. У Одлуци о ауто-такси превозу путника на територији општине Бор ( ''Службени лист општине Бор'', бр.30/14), у члану 3. став 4. реч: ''више'' замењује се речима: ''највише три''. Члан 2. У члану 5. у ставу 1. тачка 5. брише се. У досадашњој тачки 6. која постаје тачка 5. после речи: '' ''Б'' категорије'' тачка и запета бришу се и додају се речи: ''док трају правне последице осуде, односно мере;''. Досадашње тачке 7. и 8. постају тачке 6. и 7. Члан 3. У члану 6. у ставу 1. тачка 5. после речи: '' ''Б'' категорије'' бришу се тачка и запета и додају се речи: ''док трају правне последице осуде, односно мере;''. Члан 4. У члану 7. став 1. реч: ''почетак'' брише се. У ставу 2. после речи: ''претежне делатности ауто-такси превоза'' додају се речи: ''односно уписаним наставком обављања делатности'' и после речи: '' надлежног суда'' додају се речи: ''или полицијске управе''. У ставу 5. речи: '' став 1. тачка 7.'' и речи: ''став 1. тачка 6.'' бришу се, а после речи: ''члана 6.'' додају се речи: ''и члана 3. став 2.'' У ставу 8. речи: ''по правоснажности решења о брисању са листе чекања'' бришу се. Члан 5. У члану 11. став 5. речи: ''став 1. тачка 7.'' и речи: ''став 1. тачка 6.'' бришу се, а после речи: ''члана 6.'' додају се речи: ''и члана 3. став 2.'' Члан 6. У члану. после става 1. додаје се став 2. који гласи : ''Ауто-такси превозници су дужни да сваку промену у вези обављања делатности пријаве у року од 15 дана од дана настале промене.'' Члан 7. У члану 14. у ставу 1. тачка 3. мења се и гласи: ''3. уколико престану да постоје услови из члана 3. став 2. ове одлуке.'' После става 1. додају се ст. 2., 3. и 4. који гласе: ''Правном лицу или предузетнику престанком обављања делатности, брише се место по плану потреба из члана 4. ове одлуке и не може се уступити другом правном лицу или предузетнику. Надлежни орган доноси решење о престанку важења одобрења за почетак обављања делатности аутотакси превоза, односно евиденционог картона из члана 7. став 1. ове одлуке уколико се накнадно у поступку утврди да су наступиле околности из става 1. овог члана и доставља га Одељењу за инспекцијске послове и Агенцији за привредне регистре у складу са чланом 91. став 6. тачка 6. Закона о привредним друштвима. Надлежни орган може по службеној дужности вршити проверу испуњености услова из члана 3. став 2., члана 5. и члана 6. ове одлуке за већ постојеће аутотакси превознике. '' Члан 8. У члану 43. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: ''Уколико је ауто-такси превознику издато решење којим се одобрава обављање ауто-такси превоза, односно евиденциони картон у складу са одредбама члана 7. став 2. ове одлуке, приликом следећег подношења захтева из члана 7. став 1. ове одлуке, уз захтев се прилажу само докази о променама због којих се подноси захтев и доказ о уплати општинских административних такси.'' Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 3. и 4. Члан 9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. Број: /2015-I У Бору, 10. јула године СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР ПРЕДСЕДНИК, Душан Марковић, с.р. 152 На основу члана 43. Статута Општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15 пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 10. јула године, донела је О Д Л У К У О ОБЕЗБЕЂЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ПИЈАЋЕ ВОДЕ, ЗАМЕНЕ АЗБЕСНО- ЦЕМЕНТНИХ ЦЕВИ И СМАЊЕЊА ГУБИТАКА ПИЈАЋЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР Члан 1. Покреће се поступак за обезбеђење средстава за финансирање изградње постројења за прераду пијаће воде, замене азбесно-цементних цеви и смањења губитака пијаће воде на територији општине Бор. Поступак из става 1. овог члана, реализоваће се кроз пројекат ЕУ Фондова.

54 308 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Члан 2. Овлашћује се председник општине Бор да образује тим за управљање пројектом - пројектни тим, који ће пратити цео пројекат и предузимати активности на његовој реализацији и имплементацији. Члан 3. Задатак пројектног тима је да се укључи у израду неопходне документације, прибављање потребних сагласности и услова и да се бави припремом захтева за финансирање уз консултацију и сарадњу ресорних министарстава, спољних сарадника и саветника. Члан 4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Бор". Број: /2015-I У Бору, 10. јула године СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР ПРЕДСЕДНИК, Душан Марковић, с.р. 153 На основу члана 2. и 4. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', бр.88/11), члана 20. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10), и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15 пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 10. јула године, донела је О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ, ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА Члан 1. У Одлуци о управљању комуналним отпадом, одржавању чистоће и зелених површина (''Службени лист општине Бор'' бр. 30/2014) у члану 21. у ставу 2. у алинеји 1. после речи: "отпремања", додају се речи: "док се не стекну услови за постављање контејнера". Члан 2. У члану 22. у ставу 3. број "500" замењује се бројем "300", a после речи: "отпад" уместо тачке се ставља зарез и додају се речи: "а која су обухваћена системом сакупљања у складу са условима који важе и за насеље Бор". Члан 3. У члану 23. у ставу 1. и ставу 4. реч: "стамбеног" брише се. Члан 4. У члану 58. у ставу 2. речи: "Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне делатности", замењују се речима: "Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове". Члан 5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. Број: /2015-I У Бору, 10. јула године СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР ПРЕДСЕДНИК, Душан Марковић, с.р. 154 На основу чланa 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09- исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/-одлука УС, 50/-одлука УС, 98/-одлука УС, 2/14 и 153/14) и члана 43. Статута Општине Бор ( Службени лист општине Бор, бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина oпштине Бор, на седници одржаној дана 10. јула године, дoнела је О Д Л У К У О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ ПОДРУЧЈА БОРСКО ЈЕЗЕРО - БРЕСТОВАЧКА БАЊА Члан 1. Приступа се изради Плана генералне регулације туристичког подручја Борско језеро Брестовачка бања (у даљем тексту: План). Члан 2. Циљ израде Плана Циљ израде Плана је формирање планских основа за рационалну организацију, уређивање и коришћење простора у обухвату Плана чиме се стварају услови за организовање квалитетне туристичке понуде и прогресивног развоја туризма у општини Бор. Израдом и доношењем овог Плана реализује се једна од обавеза прописаних Просторним планом општине Бор ( Службени лист општине Бор, бр. 2/14 и 3/14). Члан 3. План се доноси као развојни план који представља основ за издавање информације о локацији и локацијских услова. План ће се заснивати на расположивој студијско-планско-техничкој и другој документацији која је од значаја за израду Плана. План ће бити усклађен са Просторним планом Републике Србије ( Слижбени гласник РС, бр. 88/10), Регионалним просторним планом Тимочке Крајине ( Службени гласник РС, бр. 51/11) и Просторним планом Општине Бор ( Службени лист општине Бор, бр. 2/14 и 3/14). Границе Плана Члан 4. Границом Плана обухваћене су две веће просторне целине сконцентрисане око Брестовачке бање и Борског језера, на начин дефинисан у Просторном плану општине Бор. Свака од целина заузима површину од око 300 ha, односно окупна површина просторног обухвата Плана износи око 600 ha. Коначне границе Плана биће утврђене у нацрту Плана. Услови и смернице планских докумената вишег реда и развојних стратегија и списак подлога Члан 5. У складу са Просторним планом Републике Србије године ( Службени гласник РС, бр. 88/10): 1) основни циљ просторног развоја туризма у Републици Србији је просторно-еколошка подршка остваривању концепта одрживог развоја туризма, компромисним интегрисањем принципа и стратешких, планских и програмских докумената развоја туризма, заштите и уређења туристичких простора, уз оптимално задовољавање социјалних, економских, просторноеколошких и културних потреба националног и локалног

55 309 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул нивоа, интереса тржишта и услова прекограничне и међународне сарадње. 2) оперативни циљеви просторног развоја туризма у Републици Србији су: реализација туристичких развојних пројеката на постојећим и новим дестинацијама уз комплетирање и заокруживање целогодишње туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења; резервација, заштита и активирање нових туристичких подручја, зависно од могућности државног финансирања некомерцијалних основа туризма; јачање постојећих и увођење нових туристичких производа (на националном, регионалном и локалном нивоу) - градских одмора, кружних путовања (са најразноврснијим итинерерима на природним, културно- историјским и другим мотивима), наутике, тематских паркова, екотуризма; стимулисање најзначајнијих функција социјалног туризма, посебно рекреације и спорта деце и омладине; просторно-функционално структурирање територије Републике Србије на туристичке кластере, уз издвајање приоритетних туристичких дестинација/регија, праваца и места; изградња туристичке инфраструктуре, унапређење путног, железничког и пловног саобраћаја; обезбеђење нискобуџетних и чартер авиопревозника; унутрашње повезивање туристичких дестинација туристичким путевима; унапређење система туристичке сигнализације; унапређење водопривреде и енергетике за потребе туризма; увођење иновативних решења у информационим и комуникационим технологијама; усклађивање инфраструктуре, јавних служби, услуга, рекреације и спорта са истовременим потребама сталних становника и туриста; израда парцијалних стратегија развоја значајнијих туристичких производа; израда и реализација просторних и урбанистичких планова туристичких дестинација и развојних програма конкурентне туристичке понуде; формирање недостајућих туристичких организација на регионалном и локалном нивоу; информатичка подршка развоју туризма, пре свега успостављањем јединствене и ажурне туристичке статистике смештаја, промета и др; истраживачка подршка развоју туризма, посебно у испитивању актуелних трендова и промена у домену туристичке тражње и туристичких производа. Концепција развоја. За социо-економске, просторноеколошке и културне прилике у Републици Србији релевантни су између осталих и следећи туристички производи: touring (кружна и линеарна туристичка путовања/туре/путеви - националних паркова, планина, клисура, пећина, римских палата и споменика, средњовековних манастира, дунавских мотива, салаша, вина и гастрономије, бициклизма (Euro Velo 6), пешачења (Е4 и Е7), јахања, лова, риболова и др; бањски туризам (здравствени/балнеолошки, климатски и wellness/рекреативни); наутички и други видови водног туризма. Један од оперативних цеиљева Просторног плана Републике Србије године јесте и израда парцијалних стратегија развоја значајнијих туристичких производа; израда и реализација просторних и урбанистичких планова туристичких дестинација и развојних програма конкурентне туристичке понуде. Члан 6. Обавезе дефинисане Регионалним просторним планом Тимочке Крајине ( Службени гласник РС, бр. 51/11) су следеће мере за искоришћење туристичких потенцијала: 1) економскe мере - подстицање и усмеравање развоја туризма кроз монетарне и фискалне инструменте. Монетарни инструменти су: oбезбеђење и удруживање директних државних улагања из буџета, као и из буџета општина/градова, НИП-а и других фондова, привлачење страних донаторских средстава, развојни кредити и субвенциониране камате и др. за израду и спровођење програма развоја туризма обухваћених општина/градова, прибављања и уређења грађевинског земљишта, развоја туристичке инфраструктуре и супраструктуре и др. Фискални инструменти су: ослобађање или смањење пореза на добит, ослобађање или смањење пореза на новозапослене, диференциране боравишне таксе, диференциране туристичке накнаде, пенали за изградњу неадекватних капацитета на приоритетним туристичким локацијама, преношење губитака у наредне године, убрзана амортизација, концесије, ниже царине на увоз опреме и др; 2) организационо-институционалне мере - модели уговорног повезивања/организовања, односно различити видови кластерског и дестинацијског удруживања (републичких, регионалних и локалних) туристичких субјеката, у креирању туристичких производа тимочких туристичких простора/дестинација; избор управљача и контролу ефикасности управљања одрживим развојем туризма, реализацијом програма развоја туризма и пројеката развоја туристичке инфраструктуре и супраструктуре, односно уређењем грађевинских подручја/локација туристичких дестинација; и 3) правнe и планскe мере/инструменти - дефинишу интегрално планирање развоја туризма, резервацију простора туристичких простора од републичког значаја, одрживо коришћење туристичких простора и послове од посебног значаја за развој туризма, лиценцирање и утврђивање стандарда и др. Према одредбама Регионалног просторног плана Тимочке Крајине утврђује се обавеза његове даље планске разраде при чему ће приоритет у припремању и доношењу урбанистичких планова, имати седишта општина/градова, бањска и друга туристичка места, микроразвојни центри (посебно у пограничним подручјима), просторне културно-историјске целине и археолошки локалитети, енергетски објекти и зоне експлоатације минералних сировина, као и зоне изградње за индустрију, МСП и инфраструктурних система (посебно од регионалног значаја и трансграничне сарадње) чији ће развој подстицати Република. Члан.7 Према Просторном плану општине Бор ( Службени лист општине Бор, бр. 2/14 и 3/14) Развој туризма на територији општине одвијаће се у оквиру борског рејона са бањама, језером и планинама. Главни туристички мотиви рејона везани су за Брестовачку бању, Борско језеро и туристички центар Јелен на Црном врху. Просторним планом општине Бор утврђена је његова индиректна примена разрадом планских решења урбанистичким плановима, као и обавеза израде плана генералне регулације и за туристичке комплексе Брестовачка бања и Борско језеро. Члан 8. У просторном обухвату Плана налази се део трасе Европског пешачког коридора Е4 који се у планким решењима треба третирати на одговарајући начин- у складу са прописима којима се уређују ови коридори, као и у складу са захтевима за јачање туристичке понуде и атрактивности планског подручја. Члан 9. На планском подручју налази се Геолошка стаза у Брестовачкој бањи - будући споменик природе, коју у плану такође треба третирати у складу са прописима који се односе на заштиту природе, као и са потребама развоја туристичке понуде и атрактивности планског подручја. Члан 10. Општинска управа Бор од подлога неопходних за израду Плана располаже ортофото подлогама

56 310 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул резолуције до 40 cm у.tif и.ecw формату. За планско подручје урађен је дигитални катастар непокретности, који се може прибавити у размери 1 : 1000 или 1 : Принципи планирња, коришћења, уређења и заштите планског подручја Члан 11. Основни принципи просторног развоја Општине су: промоција oдрживости развоја свих економских (посебно рударских) и других активности у простору; рационално коришћење и очување територијалног капитала, локалног и регионалног идентитета, заштита јавног интереса и јавних добара; превенција, санација, смањење и ограничење загађивања животне средине; инклузивност антиципирање и партиципација широког круга актера и грађана у креирању и управљању променама у домену економије и социјалног развоја; економска оправданост, социјална прихватљивост и просторно-еколошка предострожност у избору програма и пројеката/локација; поступност у примени принципа одрживог развоја; корпоративна социјална и еколошка одговорност; подстицање територијалне кохезије ради смањења просторних неравномерности; енергетска ефикасност; унапређење локалног идентитета уз функцијску специјализацију; повећање локалне територијалне и економске конкурентности, атрактивности и приступачности подручја; регионална интегрисаност и функционално повезивање са суседством и ширим окружењем; заштита и презентација природне и културне баштине; транспарентност у доношењу планских и инвестиционих одлука. Визија и циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја Члан 12. Општи циљеви развоја, уређења и заштите подручја општине Бор и простора обухваћеног Планом јесу: 1) функционално интегрисање Oпштине са окружењем кроз бољу саобраћајну, информациону, економску и културну повезаност и сарадњу; заустављање даље деградације животне средине, угрожавања и уништавања природних и туристичких ресурса, природних и културних добара, сузбијање раубовања и ненаменског коришћења простора и непланске изградње, нарочито ревитализацијом угрожених подручја; 2) очување биолошке разноврсности, геонаслеђа и предела; обезбеђење трајне заштите природних и културних вредности и њихово одрживо коришћење у оквиру рекреације, туризма и комплементарних активности, едукације и научних истраживања. Оперативни циљеви развоја туризма и заштите животне средине су: 1) заштита и унапређење темељних услова природе, животне средине и ресурса за развој туризма; 2) организовање, уређивање и коришћење туристичких простора по критеријумима и 3) стандардима заштите животне средине, природе, природне и културне баштине; укључивање туризма у унапређење квалитета животне средине, очување и промоцију природних вредности и културног наслеђа (организационо, финансијско и др.); 4) подстицање развоја туристичких активности са најповољнијим условима за максимално продужење туристичке сезоне: унапређењем постојећих видова пословног, манифестационог, и екскурзионог туризма, као и бањског, излетничко рекреативног, дечијег/омладинског, ловног, спортског и конгресног туризма; организовањем видова излетничког и стационарног зимског и летњег спортско рекреативног туризма и сеоског туризма, као и излетничког - споменичког, еколошког, етнолошког, ловног и риболовног туризма, геотуризма и др.; 5) организовање јединствене понуде града, туристичких центара, пунктова и села, као и понуде у простору Општине (туристички смештај, јавне службе, спортско рекреативни садржаји, излетнички и планинарски итинерери, ловишта и др.); 6) интензивирање туристичке сарадње са општином Зајечар (на мотивима блиских ресурса, услуга аеродрома у Бору, термоминералних извора у Николичеву и др.); 7) квалитетно саобраћајно повезивање општине Бор са Дунавом и другим дестинацијама у суседним општинама; 8) комплетно саобраћајно повезивање туристичких ресурса и садржаја Бора и околине (јавни превоз, Европски пешачки коридор Е4, као и излетничке и планинарске стазе за пешаке, планинске бициклисте, јахаче и друге стазе); 9) обнова и комплетирање техничке инфраструктуре и комуналне опреме у функцији туризма (водоснабдевање, канализација, енергетске и телекомуникационе инсталације, елиминација смећа, уређење пијаца, јавних зелених површина и др.); 10) активирање комплементарних активности посредством туризма (развој села и пољопривреде, мале привреде, јавних служби, саобраћаја и др.), уз очување, презентацију и активирање вредности природне и културне баштине; 11) обезбеђивање обима и стандарда сервиса и јавних служби (посебно трговине, занатских сервиса, здравства, културе, администрације и др.), у складу са потребама сталних становника и туриста; и 12) успостављање информационог система и система мониторинга о смештајним капацитетима и туристичком промету Општине. Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја са структуром основних намена простора и коришћења земљишта Члан. Главни туристички мотиви у општини везани су за: Брестовачку бању са стационарним бањским туризмом и излетничким туризмом на мотивима лечења, рекреације, природних вредности и културне баштине (са ресурсима и вредностима које треба организованије и интензивније валоризовати, уз изградњу балнеолошких, рекреативних и смештајних садржаја сходно капацитету ресурса и простора); затим, Борско језеро са стационарним одморишним, дечијим/омладинским, спортским и излетничким туризмом на мотивима рекреације, спорта и природних вредности (са уређеном обалом, спортско-рекреативним садржајима на води и сувом, туристичким смештајем са пратећим садржајима, уз услов да се у коришћењу језера приоритет да туризму, или да се коришћење воде ограничи на толерантне осцилације које се могу савладати употребом приобалних сплавова за купање и спортове на води) води); као и туристички центар "Јелен" на Црном врху са стационарним одморишним, стационарним и излетничким спортским туризмом. Градско насеље Бор, иако са угроженом животном средином, због изграђености постојећег и потенцијалног смештаја, јавних служби, сервиса и спортско-рекреативних објеката, пословног туризма и др. функционално се укључује у целину Брестовачка бања Борско језеро Црни врх, формирајући примарну, континуалну туристичку зону у средишном делу Општине.

57 311 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Планско подручје припада примарној, континуалној туристичкој зони и обухвата туристичке просторе Брестовачке бање (бањски центар, заштићена културна добра и иденификовано природно добро) и Борског језера ( језерски центар са Савачом и идентификована природна добра Тилва Њагра и предео језера). Организација и дистрибуција туристичких капацитета на подручју Плана предвиђена је на следећи начин: - бањски туристички центар Брестовачка бања лежајева (400 постојећих, 400 у приватним пансионима, викенд кућама и собама - постојеће уз адаптацију) и 200 нових у апартманима и пансионима; са бањским и спортско-рекреативним садржајима, јавним службама и сервисима; - језерски туристички центар Борско језеро лежајева (600 постојећих, 500 у приватним пансионима, викенд кућама и собама - постојеће уз адаптацију) и 200 нових у апартманима и пансионима, са реновираним хотелом "Металург", спортско рекреативним садржајима на води и копну и пратећим објектима. Члан 14. У Брестовачкој бањи приоритет је: обнова и модернизација постојећих објеката за рекреацију и спорт, посебно старог хамама и бањског купатила; изградња рекреативних аква-садржаја (затвореног пливачког базена, ђакузи базена, дечијег базена), као и изградња и уређење нових спортско-рекреативних садржаја универзалне сале и отворених терена за мале спортове, трим стаза и шеталишта у парк шуми. За очување мира у централном бањском језгру планирани државни пут IIA -161 обићи ће Бању. На потесу Бор 2 Брестовачка бања треба испитати могућност формирања репрезентативне паркшуме (у будућности ботаничке баште). На планском подручју треба размотрити могућност проналажења боље (пространије) локације за ЗОО врт. На Борском језеру биће обновљени и модернизовани постојећи садржаји рекреације и спорта у зависности од даљег доминантног начина коришћења језера. Уз толерантно осцилирање нивоа воде, Борско језеро треба да добије доминантну спортско-рекреативну намену у оквиру примарне туристичке зоне. На језеру треба уредити плаже и пунктове/терминале за спортове на води (претежно на сплавовима), око језера уредити стазе за спортски риболов, а у непосредном залеђу комплетирати спортско-рекреативне садржаје. Обавезе носиоца израде Плана Члан 15. Носилац израде Плана дужан је да обезбеди прибављање мишљења, услова и сагласности надлежних органа и организација прописаних законом, као и да осигура сарадњу и усаглашавање ставова са свим релевантним субјектима планирања. Органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и изграње објеката, у фази израде или измене планских докумената дужни су да на захтев надлежног органа општинске управе Бор, у року од 30 дана, доставе све тражене податке, без накнаде. Овлашћени органи из претходног става овог члана, уступиће, на захтев надлежног органа Општинске управе Бор, постојеће копије топографског и катастског плана, односно дигиталне записе, односно катастар подземних инсталација, односно ортофото снимке, у року од 30 дана без накнаде. Рок за израду плана Члан 16. Рок израде и доношења Плана је 10 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. Финансирање и поверавање израде Плана Члан 17. Средства за израду Плана обезбедиће се у буџету општине Бор и других извора (су)финансирања. Члан 18. Израда Плана повериће се стручном обрађивачу правном лицу изабраном у складу са Законом о јавним набавкама. Стручна контрола и јавни увид Члан 19. Пре подношења предлога планског документа органу надлежном за његово доношење извршиће се стручна контрола и јавни увид нацрта Плана. Члан 20. Стручну контролу нацрта Плана извршиће Комисија за планове општине Бор. Члан 21. О излагању Плана на рани јавни увид и јавни увид стараће се општински орган надлежан за послове просторног и урбанистичког планирања и Комисија за планове општине Бор. Излагање Плана на рани јавни увид и јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу, на огласној табли општине Бор и путем локалних радио и телевизијских станица. Излагање Плана на рани јавни увид траје 15 дана, а излагање на јавни увид траје 30 дана од дана оглашавања путем средстава јавног информисања. О извршеном раном јавном увиду и јавном увиду надлежни орган сачињава извештај у складу са Законом. Уколико након излагања нацрта Плана на јавни увид надлежни орган утврди да усвојене примедбе суштински мењају плански документ, доноси одлуку којом се стручном обрађивачу Плана налаже да изради нови нацрт Плана као и одлуку о (не)излагању новог нацрта Плана на јавни увид. Остале одредбе Члан 22. За потребе израде Плана приступа се изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину, о чему је прибављено мишљење општинског органа надлежног за послове заштите животне средине, број /14-III-02 од године. Члан 23. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Бор. Број: /2015-I У Бору, 10. јула године СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР ПРЕДСЕДНИК, Душан Марковић, с.р.

58 312 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службени гласник РС, бр. 5/04 и 88/10) и члана 43. Статута Општине Бор ( Службени лист општине Бор, бр. 6/15- пречишћен текст), Скупштина oпштине Бор, на седници одржаној дана 10. јула године, дoнела је О Д Л У К У О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ ПОДРУЧЈА БОРСКО ЈЕЗЕРО - БРЕСТОВАЧКА БАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Члан 1. Приступа се изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације туристичког подручја Борско језро Брестовачка бања на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена). Члан 2. Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на основу територијалног обухвата и одредби из стратешке процене утицаја Просторног плана општине Бор ( Службени лист општине Бор, бр. 2/2014 и 3/2014), на следећи начин: - значај Плана генералне регулације туристичког подручја Борско језеро Брестовачка бања (у даљем тексту: ПГР) на заштиту животне средине и одрживи развој произилази из потребе да се заштити животна средина, побољша квалитет живота и обезбеди одрживи развој на подручју ПГР-а и околине; - потребе да се у планирању просторног развоја подручја ПГР-а сагледају питања заштите животне средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин; - чињенице да ПГР представља оквир за припрему и реализацију планова детаљне регулације, развојних пројеката, програма и инвестиционих одлука, - обавеза успостављена Извештајем о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Бор на животну средину. Члан 3. Стратешка процена ради се за подручје које обухвата две веће просторне целине сконцентрисане око Брестовачке бање и Борског језера, на начин дефинисан у Просторном плану општине Бор. Свака од целина заузима површину од око 300 ha, односно укупна површина просторног обухвата Стратешке процене износи око 600 ha. Члан 4. Израда Стратешке процене је заснована на планској и студијско - аналитичкој документацији из области просторног планирања, заштите животне средине и другој релевантној документацији. Члан 5. Стратешком проценом биће разматрана питања заштите ваздуха, вода, земљишта, живог света, природе и природних добара и прекограничних утицаја на животну средину, као и друга питања за која се у току израде утврди да захтевају одговарајућу обраду. Члан 6. Извештај о стратешкој процени, као документ којим се приказује поступак израде Стратешке процене, резултати до којих се дошло и начин интегрисања у поступак припреме ПГР-а, садржи: - Полазне основе Стратешке процене: обухват, предмет и циљеви ПГР-а, однос ПГР-а према релевантним планским и другим документима; - Опште и посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе; - Процену могућих утицаја на животну средину: приказ стања животне средине на подручју ПГР-а; варијанте развоја планског подручја, укључујући сценарио нултог развоја и варијанте развоја и заштите планског подручја повољне са аспекта заштите животне средине; процену утицаја варијантних решења на животну средину, опис мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину, поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег; процену утицаја планских решења на животну средину, опис мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину; начин на који су при процени узети у обзир елементи животне средине и карактеристике утицаја; - Смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима; - Програм праћења стања животне средине у току спровођења ПГР-а; - Приказ коришћене методологије; - Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор ПГР-а са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у ПГР; - Учешће заинтересованих страна у поступку израде и разматрања Извештаја о стратешкој процени; - Извод из Стратешке процене (закључак - нетехнички резиме). Члан 7. Носилац израде Стратешке процене је орган управе општине Бор надлежан за послове просторног и урбанистичког планирања. Стручни обрађивач Стратешке процене одредиће се у складу са прописима којима се уређују јавне набавке. Члан 8. Министарства, посебне организације, јавна предузећа и установе надлежне за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде, саобраћаја, телекомуникација, енергетике, економије и регионалног развоја, туризма, заштите животне средине и просторног планирања, заштите споменика културе, заштите природе, као и други заинтересовани органи и организације, доставиће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке све расположиве податке, услове и документацију од значаја за израду Стратешке процене из делокруга свог рада носиоцу израде Стратешке процене. Члан 9. Рок за израду Стратешке процене је 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПГР-а. Стручни тим за израду Стратешке процене биће састављен од стручњака одговарајућег профила. Стратешка процена вршиће се у складу са европским и међународним принципима теорије и добре праксе у изради стратешке процене утицаја на животну средину за исту врсту планских докумената. Члан 10. Средства за израду Стратешке процене обезбеђују се у бџету општине Бор. Члан 11. Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида у Нацрт ПГР-а, у трајању од 30 дана, у просторијама општине Бор.

59 3 БРОЈ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР 10. јул Члан 12. Одлука о изради Стратешке процене је саставни део Одлуке о изради ПГР-а. Члан. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Бор". гласника ( стране 52, 88, 145 и 154) који се односи на територију Општине Бор. 2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ПРИРОДНИ ЧИНИОЦИ Број: /2015-I У Бору, 10. јула године СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР ПРЕДСЕДНИК, Душан Марковић, с.р. 156 На основу члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 6/15- пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 10. јула године, донела је П Р О Т О К О Л О ДОПУНИ ПРОТОКОЛА О ПОСТУПКУ ПРИМОПРЕДАЈЕ ДУЖНОСТИ И СЛУЖБЕНИХ АКТА Члан 1. У Протоколу о поступку примопредаје дужности и службених акта (''Службени лист општине Бор'', бр. /08) у члану 4. став 3. после речи: ''именује'' додају се речи: ''Надзорни одбор, односно''. Члан 2. Овај протокол ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. Број: 036-3/2015-I У Бору, 10. јула године СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 157 На основу члана 52., 53., 55. и 60. Закона о водама ('' Службени гласник РС'', бр. 30/10 и 93/12), члана 15. Статута Општине Бор (''Службени лист општинe Бор'',бр.7/08) и мишљења ЈВП Србијаводе РЈ Неготин, број: 153/2-15 од године, Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 10. јула године, донела је ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР ЗА ГОДИНУ 1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА Одбрана од поплава изазваних појавом повишених и бујичних вода (у даљем тексту: одбрана од поплава) на територији Oпштине Бор, организује се и спроводи у складу са Законом о водама («Сл.гласник РС», број 30/2010 и 93/2012), Законом о ванредним ситуацијама («Сл.гласник РС», број 111/09, 92/2011 и 93/2012), Одлуком о утврђивању пописа вода I реда («Сл.гласник РС», број 83/2010), проценом угрожености за територију Општине Бор и овим Планом. Овим Планом обухваћена је одбрана од поплава читаве територије Општине Бор, сем делова који су обухваћени оперативним планом одбране од поплава за воде I реда (Тимок, Злотска река, Брестовачка река, Борска река), који припрема ЈВП Србијаводе, а доноси га Министарство, а који је објављен у Службеном гласнику РС број 16/2015. У прилогу овог документа налази се извод из наведеног плана тј. Службеног a. Топографско- географске карактеристике Бор се налази на истоку Републике Србије, између општина Зајечар, Неготин, Мајданпек, Жагубица, Деспотовац и Бољевац. Карактеристична је близина границе са Бугарском и Румунијом. Налази се на северне ширине и источне дужине, на надморској висини м. Настао је на месту села Бор, у долини Борске реке. Већи део територије је брдско-планински. Припада сливу Тимока, односно Дунава. Општина Бор припада Борском округу и заузима површину од 856 км,2, на којој живи становника (према попису из године) или 57 становника на км 2. Веза са главним путним правцем - аутопут Е-75 (Београд - Скопље) је могућа преко 4 путна правца и то: пут преко Бољевца и Параћина дужине 87 км; пут преко Зајечара, Књажевца и Ниша дужине 150 км; пут преко Жагубице, Кучева и Пожаревца дужине око 158 км и пут преко Заграђа и Милошеве куле дужине око 205 км. Западни део Борске општине припада планинском комплексу Јужног Кучаја. Својом атрактивношћу и разноврсношћу површинских облика рељефа истиче се планинска висораван Дубашница, површине 82 km 2. Реке које пониру на западној површи Дубашнице (Дубашница, Демизлок, Бојала,Микуљска и Појенска река) извиру на источном ободу, на контакту кречњачких и вулканских стена. Изузетно квалитетна вода за пиће се користи за водоснабдевање становника Бора. Злотске пећине и кањон Злотске реке поред природних лепота одликује присуство ретких врста флоре и фауне. До сада је истражено 116 пећина и 14 јама. За туристичке посете уређена је Лазарева пећина Источни део захватају планине: Стол, Мали и Велики Крш, Дели Јован и Горњанска висораван. Површина ових кречњачких гребена и простора износи око 50 км 2. На овом простору истражено је 88 пећина и 14 јама. Према подацима из Локалног еколошког акционог плана на територији општине Бор заштићено је само подручје Лазаревог кањона са пећинама као споменик природе (старалац Србија шуме), подручје Брестовачке бање као културно-амбијентална целина

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 - испр., 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,142/2014, 68/2015-др., 103/2015 и 99/2016),

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о Рача, 27.07.2018. године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2018. годину 2 Одлука о проглашењу к.п. бр. 2035/3 КО Вишевац као некатегорисани

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС''

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'' СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ 2019. БРОЈ: 13 36 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Бољевац, 19. децембар године Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го

Бољевац, 19. децембар године  Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го Бољевац, 19. децембар 216. године www.boljevac.org.rs Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за 217. годину... 2 2 Кадровски план општине Бољевац... 38 3 Одлука

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРО

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРО С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула 2018. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 62. - Одлука о ребалансу буџета Општине Бачки Петровац

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 11 Беочин, 11. 10. примерак 300,00 динара Скупштина општине Беочин 127 На основу члана 125. Статута општине Беочин ( Службени лист општине Беочин бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15),

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2017 ГраЋани Буџетски корисници

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије О Д Л У К А О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Н А Ц Р Т Б А Т О Ч И Н А 09. децембар, 2016. године

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 11.09.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ д. бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.08.2019. ГОДИНЕ Назив конта 1

Више