Број: 19/2013

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Број: 19/2013"

Транскрипт

1 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог Сада, на седници 01 августа године донео је П Р О П О З И Ц И Ј Е ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО ГРАДСКЕ ЛИГЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 1. НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ТАКМИЧЕЊА Члан 1. Првенство Градске лиге у такмичарској 2018/2019. години биће организовано у складу са овим Пропозицијама, Правилником о фудбалским такмичењима ФС Србије и другим општим и појединачним актима надлежних органа фудбалске организације. У случају да је нека од одредби ових Пропозиција у супротности са Правилником о фудбалским такмичењима ФС Србије или другим општим и појединачним актима органа фудбалске организације која имају обавезни карактер, примењиваће се одредбе тих аката. Ако у току такмичења дође до измена правила такмичења од стране надлежних органа чија је примена обавезна, примењиваће се одредбе тих одлука. Члан 2. У такмичарској 2018/2019. години у Градској лиги (у даљем тексту: ГЛ) учествују 16 клубова. Члан 3. Првенство у ГЛ организује се и спроводи по двоструком бод систему, у јесењем и пролећном делу првенства, у оквиру 30 кола (15 кола у јесењем и 15 кола у пролећном делу). Сваки клуб са осталим клубовима игра по две утакмице, једну као домаћин и једну као гост. 2. САСТАВ ГРАДСКЕ ЛИГЕ Члан 4. Градску лигу сачињавају клубови који су на крају такмичарске 2017/2018. године у ГЛ заузели она места која не воде у виши ранг и екипе које су напустиле НЛ и преселиле се ранг ниже. Члан 5. У првенству ГЛ могу учествовати само они клубови који испуњавају услове важећих аката фудбалске организације о стручно-педагошком раду, игралиштима, организацији утакмица, као и прописане услове из ових Пропозиција. Верификацију испуњавања услова из претходног става даје Извршни одбор ФСГ Нови Сад на предлог посебне комисије. Верификација се обавља најкасније 15 дана пре почетка првенства. Клуб који не добије верификацију дужан је отклонити све утврђене недостатке до почетка првенства, с тим што у погледу игралишта утакмице неће моћи организовати на том терену док не испуни прописане услове. У погледу стручно-педагошких услова, Извршни одбор може клубу оставити одређени краћи рок за њихово испуњење. Члан 6.

2 Клубови своје првенствене утакмице као домаћини могу организовати на игралиштишту које испуњава следеће услове: да је дужине метара и ширине метара, обавезно правоугаоног облика, да има травнату подлогу, да има најмање 2 (две) свлачионице за играче и два купатила са по најмање 3 (три) туш батерије, да има судијску свлачионицу са купатилом са једном туш батеријом, да има ограду око терена за игру висине најмање 1,20 метара, удаљену најмање 2 (два) метра од уздужних и 3 (три) метра од попречних линија. Члан 7. Клубови ГЛ у предигри утакмице првог тима (сениора) немају обавезу играња са тимом младих категорија играча. Члан 8. Клубови ГЛ су обавезни да у такмичењу малађих категорија које организује ФСГ НС имају бар једну екипу у такмичењу млађих категорија ФСГ Нови Сад. Клубови који се не буду придржавали ове одлуке подлежу дисциплинској одговорности. 3. РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ, РАСПОРЕД И ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА Члан 9. Такмичењем руководи Извршни одбор ФСГ Нови Сад преко комесара за такмичење, комесара за суђење и дисциплинског судије, којима су поверени ови послови и који доносе одлуке у првом степену. Надлежни другостепени такмичарски орган је Комисија за жалбе. Члан 10. Организацију такмичења-утакмица спроводе клубови домаћини, који су дужни да воде рачуна о успеху организације утакмице. Члан 11. Клубови су дужни да најкасније 15 дана пре почетка у јесењој и пролећној сезони пријаве комесару за такмичење: место одигравања својих утакмица (игралишта), термине одигравања утакмица на свом терену, захтеве за издавање лиценци за службене представнике, тренера, помоћног тренера, медицинско особље и комесара за безбедност и заменика комесара за безбедност, адресу за доставу одлука, службених саопштења и сл. Члан 12. Распоред утакмица односно такмичарски бројеви клубова одређују се жребом најкасније 15 дана пре почетка јесење сезоне такмичарске године, према званичном календару ФСГ Нови Сад и исти се доставља клубовима. Приликом жребања клубови из

3 истог места или насеља у непосредној близини могу захтевати такмичарске бројеве који обезбеђују да не буду домаћини у истом колу. Утакмице се, по правилу, играју суботом или недељом после подне, са сатницом почетка коју утврди комесар за такмичење за свако коло. На захтев клуба комесар за такмичење може одобрити одигравање утакмица и у другом термину у односу на став 2. овог члана. Комесар за такмичење, у изузетно оправданим случајевима, на захтев заинтересованог клуба, може одредити одигравање појединих утакмица и неким другим даном, на основу споразума клубова, али по правилу од наредног кола. Захтев за промену распореда односно термина играња доставља се комесару за такмичење најкасниеј 5 (пет) дана пре утврђеног термина одигравања утакмице. Члан 13. Утврђени термини у календару такмичења не могу се мењати, изузев ако за то постоје нарочито оправдани разлози (виша сила земљотрес, поплава, пожар, епидемија, дан жалости и сл.). У случају из претходног става комесар за такмичење одредиће нове термине за одигравање утакмица, водећи рачуна да се не угрози регуларност такмичења. Члан 14. Поједине утакмице могу се одложити из следећих разлога: услучају лошег времена, у случају да клуб даје 3 (три) или више играча у репрезентацију вишег фудбалског савеза, у случају саобраћајног удеса (једне од екипа учесника утакмице), у случају друштвених немира већих размера на територији клубова учесника, у случају немогућности спровођења прописаних мера безбедности за одигравање првенствене утакмице и сл. У случају постојања околности из претходног става, клуб на који се односи разлог одлагања дужан је комесару за такмичење доставити доказ о постојању тих услова најкасније 3 (три) дана пре утврђеног термина одигравања утакмице, уколико су те околности познате, односно у року 24 сата од предвиђеног почетка утакмице, уколико су околности настале непосредно пре предвиђеног термина за одигравање утакмице. Комесар за такмичење доноси одлуку о новом термину одигравања одложене утакмице најкасније у року од 3 (три) дана од дана предвиђеног термина за одигравање утакмице, односно од престанка околности због којих је утакмица одложена. Одложена утакмица игра се, по правилу, пре одигравања наредног кола такмичења, или ако за то не постоје услови, у првом наредном слободном термину. У току такмичарске године једном клубу могу се одложити највише 2 (две) првенствене утакмице. О промени термина као и промени места одигравања утакмице клубови морају бити обавештени најкасније 48 часова пре одигравања утакмице. Нови термин одигравања утакмице ће се утврдити под условом да сваки клуб има најмање 2 (два) слободна дана између одигравања две утакмице. Члан 15. У току првенства, а на основу праћења стања у такмичењу, комесар за такмичење може донети одлуку да се једно или више првенствених кола игра истог дана и у исто време. Одложене утакмице јесењег дела првенства морају се одиграти пре првог кола пролећног дела првенства, а одложене утакмице пролећног дела првенства пре одигравања последњег кола.

4 У последња 3 (три) пролећна првенствена кола све утакмице морају се одиграти у истом термину, са истим почетком, како прво, тако и друго полуврумене. Због посебно оправданог случаја, утакмица која ништа не одлучује о пласману за првака, бараж, и сл., комесар за такмичење може одлучити да се не примени одредба из претходног става, али се утакмица мора одиграти раније од утврђеног термина. 4. ДЕЛЕГАТ УТАКМИЦЕ Члан 16. За сваку првенствену утакмицу комесар за такмичење одређује делегата који заступа руководство такмичења и има врховни надзор на утакмици. Листу делегата за сваку такмичарску годину усваја Извршни одбор ФСГ Нови Сад. Делегат је обавезан да комплетни записник са утакмице сачини одмах по завршетку утакмице у присуству овлашћених представника клубова. Записник утакмице доставља комесару за такмичење следећег дана односно у понедељак после одигране утакмице најкасније до 9,00 часова. Уколико је потребно, такмичарски орган може затражити посебне писмене (допунске) извештаје службених лица. Ако на утакмицу не дође делегат, његову дужност ће обављати судија утакмице. Комесар за такмичење доноси ближе упутство о вршењу дужности делегата на првенственим утакмицама ГЛ. Делегат утакмице дужан је да пре почетка утакмице изврши идентификацију свих лица која су уписана у записник утакмице. 5. СУДИЈЕ Члан 17. Првенствене утакмице суде фудбалске судије које се налазе на листама за суђење ФСГ Новог Сада и вишим листама. За све утакмице ГЛ судије одређује комесар за суђење. Члан 18. Судија је дужан да у записник о одиграној утакмици унесе своје примедбе и запажања и да записник овери својим потписом. Судија је дужан да по завршеној утакмици делегату саопшти податке о опоменутим и искљученим играчима, који се уносе у записник утакмице и да те податке овери потписом на записнику. Искључени играч, одстрањена и пријављена лица морају се одмах по завршетку утакмице јавити делегату ради саслушања, а ако то не учине сматраће се као да су саслушани (члан 107. Дисциплинског правилника ФСС). Члан 19. Ако судија који је одређен да води утакмицу не дође на терен у одређено време за почетак утакмице, утакмицу ће судити први помоћни судија. У случају недоласка првог помоћног судије, утакмицу ће судити други помоћни судија. Уколико не дође ни други помоћни судија, клубови ће се писмено споразумети да утакмицу води један од присутних судија на стадиону. У случају ако клубови не постигну споразум, делегат ће одлучити ко ће од присутних испитаних судија водити утакмицу, што се записнички констатује.

5 У случају да на утакмицу не дођу ни судије ни делегат, утакмица се неће одиграти. 6. ТРЕНЕРИ Члан 20. У погледу стручно-педагошког рада клубови су обавезни да имају следећи стручни тренерски кадар: тренера првог тима најмање диплома за Ц лиценцу, / или потврда о уписаном семинару за наведену лиценцу. Сваки клуб на почетку утакмице на својој клупи мора имати тренера са звањем из претходног става и са тренерском легитимацијом издатом од надлежног органа ФСГ Нови Сад. Тренер мора да испуни и све своје обавезе према матичном фудбалском савезу, прописане од стране недлежног органа. Уколико клуб нема на почетку утакмице тренера, делегат утакмице је дужан да констатује у записник да је клуб наступио без тренера, те да службено поснесе дисциплинку пријаву против клуба надлежном органу. Тренери не могу као играчи наступати на првенственим и куп утакмицама својих клубова, нити вршити другу дужност на утакмици свог клуба. Помоћни тренер екипе мора испуњавати исте услове као и тренер. Фудбалски клуб има могућност да у оправданим случајевима наступи само два пута у полусезони без присуства тренера и/или помоћног тренера. У случају дужег одсуства, сходно Правилнику о стручно-педагошком раду, клуб подлеже дисциплинској одговорности. 7. ПРЕДСТАВНИК КЛУБА Члан 21. Сваки клуб одређује лице које ће представљати клуб на утакмици и исто мора бити снабдевено лиценцом сходно Упутству о лиценцирању службених лица ИО ФСГ Нови Сад. Представници клубова морају се јавити делегату најкасније 45 минута пре утакмице, да предају саставе тимова, спортске легитимације играча, лиценце-беџеве представника клуба, лекара, физиотерапеута односно медицинског лица, као и да затим учествују у утврђивању идентитета играча и провери исправности спортских легитимација и да својим потписом у записник утакмице потврде тачност унетих података. Представник клуба домаћина је дужан да делегату саопшти регистарски број возила за хитне лекарске интервенције и имена возача истих, затим име са лиценцом комесара за безбедност са списком редара на утакмици. Представници клубова дужни су да на захтев делегата пруже помоћ у погледу евентуалних недостатака који су сметња за нормално одигравање утакмице. После пријема, делегат све лиценце-беџеве задржава и непосредно пре почетка утакмице предаје их на клупама наведеним лицима. 8. ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕРЕНА Члан 22. Првенствене утакмице ГЛ могу се играти само на терену који је регистрован од надлежне комисије Извршног одбора ФСГ Нови Сад, о чему се издаје писмено решење. Клуб домаћин је обавезан да припреми терен за игру тако да буде потпуно подобан за одигравање утакмице.

6 Судија у присуству капитена оба клубова, у време за почетак утакмице, је једини надлежан да доноси одлуку о неподобности терена за одигравање утакмице. 9. ДРЕСОВИ - БОЈА И БРОЈЕВИ Члан 23. Клубови ГЛ пре почетка такмичарске сезоне приликом жребања такмичарских бројева, пријављују боју дресова у којима ће наступати на утакмицама. Уколико су дресови исте или сличне боје, дресове ће променити гостујући тим уколико домаћин наступа у пријављеној боји, те у том случају клуб домаћин је дужан да позајми дресове гостујућем тиму. Ако клуб не пријави боју својих дресова, гостујућа екипа може наступити у било којој боји својих дресова. 10. ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ Члан 24. Клуб домаћин утакмице ГЛ одговоран је за организацију утакмице. Клуб домаћин мора поседовати доказ о пријави утакмице МУП-у или обавештење којим се МУП обавештава да се тог дана игра утакмица тог клуба. Без пријаве МУП - у или без обавештења овереног од стране МУП-а утакмица ГЛ се не може играти. Клуб домаћин, као организатор утакмице, мора створити услове за ред и безбедност унутар и око стадиона пре, за време и после утакмице као и да у току утакмице обезбеди: присуство клупског комесара за безбедност или његовог заменика (оба са лиценцом) и редарску службу 10 (десет) видљиво обележених редара ван ограђеног дела терена, лекара или лице медицинске струке са најмање звањем медицинског техничара (сходно Упутству о лиценцирању) и посебно означена кола паркирана на пригодном месту уз игралиште за превоз повређених играча. обавеза здравственог лица је да се на терену појави најмање 30 минута пре почетка утакмице, да се јави делегату и да га исти идентификује уз присуство представника оба клуба. Уколико се здравствено лице не појави у прописано време делегат утакмице ће то констатовати у записнику утакмице а клуб подлеже дисциплинској одговорности. Здравствено лице не мора бити лиценцирано, али онда је обавезано да уз неки од личних докумената преда делегату копију сведочанства или диплому школе или факултета као доказ о стуручности. Ако клуб домаћин није обезбедио присуство здравственог лица до почетка утакмице, утакмица се неће одигради. довољан број скупљача лопти у спортској опреми, најмање две фудбалске лопте одговарајућег квалитета, забрану продаје или дистрибуцију алкохолних пића на и око стадиона до удаљености 300 метара, а освежавајућа безалкохолна пића да се служе у пластичним, односно картонским чашама (паковању), присуство само лиценцираних особа у ограђеном делу терена, клуб домаћин сходно члану 55. Дисциплинског правилника ФСС сноси пуну одговорност за личну и имовинску безбедност службених лица и гостујуће екипе, као и одговорност за безбедост аутомобила истих и превозног средства гостујуће екипе; сходно овој одговорности, клуб домаћин је у обавези, по доласку службених лица и гостујуће екипе, да утврдити начин доласка истих и место њихових паркираних превозних средстава,

7 безбедан боравак гостујућег клуба и службених лица пре, за време и после утакмице све до одласка из места одигравања утакмице. Члан 25. Клуб домаћин је обавезан да делегату утакмице стави на располагање: образац записника о одигравању утакмице са додатком за изјаве службених лица о искљученим-одстрањеним играчима-лицима (у четири примерка), образац за изјаве искључених-одстрањених играча-лица (у четири примерка), рачунар или писаћу машину и лице за попуну записника - записничара. сву другу неопходну помоћ при састављању записника и евентуалном саслушању играча и одређених лица. Записник се саставља у посебној просторији у којој могу присуствовати само представници клубова, делегат, записничар и судије утакмице и лица која се саслушавају. 11. ПРАВО НАСТУПА Члан 26. Право наступа имају сви правилно регистровани играчи који на дан одигравања утакмице имају навршених 17 (седамнаест) година живота и који су стекли право наступања на првенственим утакмицама. На утакмицама могу наступити и играчи који су напунили 16 (шеснаест) година живота уз специјални лекарски преглед уписан у фудбалску легитимацију играча и обавезно оверен од надлежног органа фудбалског савеза за регистрацију играча. Играч са специјалним лекарским прегледом нема право наступа ако преглед није убележен у спортској легитимацији. У ГЛ није дозвољен наступ страним играчима (одредбе Одлуке о ограничава-њу броја страних играча у домаћим такмичењима сл. лист ФСС Фудбал ванредни бр. 1/2010). Под термином страни играч не подразумевају се играчи који имају избеглички статус из бивших југословенскох република, односно који поседују избегличку легитимацију или други документ којим доказује тај статус. Члан 27. Сви играчи који наступају на првенственим утакмицама морају имати уредан лекарски преглед и оглашени за способне. Рок важности лекарског прегледа за играча који на дан утакмице има 17 година траје 6 (шест) месеци, а за млађе играче 4 (четири) месеца. Лекарски преглед мора бити уписан у легитимацију играча. Изузетно, извршени лекарски преглед може се доказати и потврдом која је издата на основу званичног регистра о извршеном лекарском прегледу. Члан 28. На утакмицама Градске лиге, аутоматску казну забране играња после добијене четврте опомене (четврти жути картон), а након тога после сваке шесте, осме, итд. играч издржава на првој наредној првенственој утакмици. 12. УТВРЂИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ИГРАЧА Члан 29.

8 Идентитет играча и заменика играча уписаних у записник, на терену пре почетка утакмице утврђује делегат у присуству представника клубова само ако захтева један или оба клуба. Делегат може и без захтева клуба(ова) извршити идентификацију играча. Идентитет играча и заменика играча уписаних у записник који нису стигли до почетка утакмице, делегат ће утврдити непосредно пре њиховог уласка у игру односно уласка у технички простор. За утврђивање идентитета потребна је фудбалска легитимација. Ако играч нема фудбалску легитимацију, идентитет се може утврдити на основу личне карте или пасоша и у том случају играч може наступити само ако прикаже лекарски преглед о способности наступа. Клуб који наступи са играчем без фудбалске легитимације дужан је да у року од 24 часа по завршетку утакмице, односно 48 часова по завршетку утакмице ако је утакмица одиграна суботом, спортску легитимацију играча и другу документацију достави руководству такмичења ради утврђивања да ли је играч имао право наступа на претходно одиграној утакмици. Играч без фудбалске легитимације, личне карте или пасоша нема право наступа. Изузетно, клуб може на сопствени ризик наступити са играчем уз обавезан приказ лекарског прегледа, а без утврђеног идентитета, уз услов да се идентитет утврди одмах по завршетку утакмице и то констатује у записнику утакмице. 13. ЖАЛБА НА ОДИГРАНЕ УТАКМИЦЕ Члан 30. Жалбе на одигране утакмице подносе се Комесару за такмичење који их решава у првом степену. Жалбе по свим основама морају се уложити у року од 48 (четрдесетосам) часова од одигравања утакмице. Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни празник, продужава се до наредног радног дана. Подносилац жалбе је обавезан да обавести комесара за такмичење у понедељак до 9,00 часова да следи жалба. Жалба и одлука на утакмице два последња кола, као и на доигравање (бараж) доставља се у скраћеном року односно морају се решити у року 24 сата, а жалба и одлука у другом степену у року 48 сати. Жалба се пише у 2 (два) примерка, уз прилог доказа о уплаћеној такси чију висину утврђује ФС Србије. Члан 31. Неблаговремено уложене жалбе, необразложене, нетаксиране или недовољно таксиране односно неблаговремено таксиране жалбе биће одбачене. При оцени благовремености жалбе важи датум поштанског жига препоручене пошиљке или доказ о непосредној предаји жалбе односно новчане уплатнице. Члан 32. Одлука по поднетим жалбама у првом степену доносе се најкасније у року од 15 дана од дана пријема жалбе, а тако исто у року од 15 дана у другостепеном поступку. Изузетак је рок жалбе по скраћеном поступку из члана 28. ових Пропозиција. Члан 33.

9 На првостепену одлуку комесара за такмичење и дисциплинског судије рок за улагање жалбе је 8 (осам) дана од дана пријема одлуке-билтена. У изузетним случајевима (два последња кола) рок за подношење жалбе је 2 (два) дана од пријема одлуке-билтена. Жалба се подноси путем комесара за такмичење. Против одлуке другостепеног органа нема места жалбе. 14. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦЕ Члан 34. Утакмице ГЛ региструје комесар за такмичење постигнутим резултатом у року од 3 (три) дана од дана одигравања, изузев утакмица на које је уложена жалба и за које постоји основ за регистрацију по службеној дужности 3-0 (пар-форфе). Рок за регистрацију утакмице на коју је уложена жалба продужава се до доношења одлуке по жалби односно правоснажности те одлуке. 15. УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА НА ТАБЕЛИ Члан 35. Победа у утакмици вреднује се са три бода, а нерешен резултат са два по један бод сваком клубу. Пласман клубова на табели одређује се збиром освојених бодова. Ако тимови освоје исти број бодова, онда се примењују одредбе чл 56. Правилника о фудбалским такмичењима. Члан 36. После сваког одиграног кола сачињава се привремена табела пласмана екипа. После завршетка јесењег и пролећног дела првенства, сачињава се табела пласмана екипа за полусезону, односно коначна за такмичарску годину. Табела односно коначна табела ће се сачинити најкасније 15 дана од дана одигравања последњег кола у полусезони односно у такмичарској години. 16. ДИСЦИПЛИНСКА НАДЛЕЖНОСТ Члан 37. О дисциплинским прекршајима играча, стручних и спортских радника у клубовима ГЛ, на основу Дисциплинског правилника ФС Србије, одлучује дисциплински судија. Члан 38. Клубови су дужни да воде евиденцију јавних опомена играча. Парне јавне опомене објављују се у службеном Билтену руководства такмичења, али руководство такмичења не сноси одговорност за евиденцију опомена, јер је за евиденцију истих искључива одговорност клуба. 17. ПЛАСМАН У ВИШИ РАНГ ТАКМИЧЕЊА Члан 39.

10 Првопласириани, другопласирани и трећепласирани клуб ГЛ прелазе у виши ранг такмичења НЛ. 18. ПРИЗНАЊА Члан 40. Првопласирани клуб ГЛ осваја пехар ФСГ Новог Сада и може организовати ревијалну утакмицу против селекције лиге. 19. ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ Члан 41. Накнаде службеним лицима за обављање дужности на утакмицама ГЛ исплаћује клуб домаћин судијама пре, а делегату после утакмице у складу са одлуком Извршног одбора ФСГ Нови Сад. У случају неодигране утакмице због непојављивања једне екипе и сл., када се прави записник и прегледа исправност спортских легитимација и утврђује идентитет играча присутног клуба, клуб домаћин исплаћује делегату путни трошак и паушал (1/2 таксе) коју утврђује Извршни одбор ФСГ Новог Сада, а судијама само путни трошак. Трошкове вођења такмичења и осталих активности у вези са такмичењем у НЛ сноси ФСГ Новог Сада, у складу са посебном одлуком Извршног одбора ФСГ Новог Сада. У случају прекида утакмице услед више силе клуб је дужан да исплати службеним лицима целу таксу и путни трошак, а када се утакмица буде поновила у неком другом термину, клуб домаћин је дужан да службеним лицима исплати (1/2 таксе ) и путни трошак. За висину путног трошка узима се аутобуска карта од места становања до места одигравања утакмице. У случају да се утакмица игра ван града службено лице има право да наплати аутобуску карту од места свог боравка до места одигравања утакмице, као и две карте по граду. У случају да се утакмица игра у граду, а службена лица су такође из града онда се за путни трошак узимају 4 градске аутобуске карте. У случају да клуб домаћин не измири трошкове службених лица најкасније до уторка до 12 часова, односно петка до 12 часова (ако постоји коло које се игра средом), покренуће се дисциплински поступак, биће кажњен новчано у износу од 5000,00 динара и неће моћи да наступи у утакмици наредног првенственог кола све док не измири своје обавезе јер аутоматски постаје суспендован. 20. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ Члан 42. Клубови су дужни да играче свих категорија и стручно техничко особље у свим такмичарским селекцијама које организује ФСГ Новог Сада, осигурају код Осигуравајуће организације за случај повреде, професионалне болести и других ризика који могу настати бављењем фудбалом.

11 Фудбалски савез града Новог Сада не сноси одговорност нити финансијску надокнаду за евентуалне повреде и несреће и остале последице које се евентуално десе при одигравању утакмица које организује ФСГ Новог Сада. Клуб је одговоран за последице настале недозвољеним понашањем његових играча, стручног и техничког особља, вођства пута и других службених лица, као и навијача према било ком учеснику утакмице или такмичења. 21. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 43. Саставни део ових Пропозиција је Упутство о лиценцирању службених лица за утакмице ГЛ по Одлуци Извршног одбора ФСГ Новог Сада од године. Члан 44. За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе Правилника о фудбалским такмичењима и других прописа и одлука Фудбалског савеза Србије. Члан 45. Усвајањем ових Пропозиција престају да важе Пропозиције такмичења Градске лиге за такмичарску 2017/2018. годину. Члан 46. Ове Пропозиције ступају на снагу даном доношења, а примењиваће се од такмичарске 2018/2019. године. ПРЕДСЕДНИК ФСГ НОВИ САД Горан Антић, с.р.

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр.

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 9 Правилника о фудбалским такмичењима

Више

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE На основу одредаба члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима (Прописи Фудбалског савеза Србије,''Фудбал'' ванредни број I, 15. јун. 2007) Секретаријат

Више

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 29. август 2018. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС

Више

Извршни одбор ФС Србије на основу чл

Извршни одбор ФС Србије на основу чл На основу одредаба члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», број 2/2012) и на основу Одлуке о систему сталних такмичења за првенство фудбалских футсал лига, Извршни одбор

Више

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној 10.07.2019.године усвојио П Р О П О З И Ц

Више

Microsoft Word - PropozicijeInline

Microsoft Word - PropozicijeInline DRŽAVNO PRVENSTVO SHLS U IN LINE HOKEJU SEZONA 2016 PROPOZICIJE Beograd, April 2016. 1 PROPOZICIJE DRŽAVNOG PRVENSTVA SHLS U IN LINE HOKEJU ZA SEZONU 2016 OPŠTE ODREDBE Član 1. Državno prvenstvo SHLS u

Више

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 СТРАНА 228 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018.

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJU

PRAVILNIK O TAKMIČENJU КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ АВГУСТ 2012. ОРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС 2011/2012 1. НОРМАТИВНА АКТА КУП такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС,

Више

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017 ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 22. август 2017. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E P R O P O Z I C I J E JUNIORA, KADETA, PIONIRA, PRETPIONIRA KANTONA SARAJEVO ZA SEZONU 2018-2019 Sarajevo, August 2018. godine 1 P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA ZA PRVENSTVO OMLADINSKIH LIGA SARAJEVO

Више

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној 10.07.2019.године усвојио П Р О П О З И Ц

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017) и члана 10. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени

Више

BILTEN 13 -TMK

BILTEN 13 -TMK TAKMИЧЕЊЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА E-mail: tk.grupaistok@gmail.com ТАКМИЧЕЊE ЗА Ж 98 УЧЕСТВУЈУ СЛЕДЕЋИ КЛУБОВИ: 1. РК ЗАЈЕЧАР - Зајечар 2. РК ДУБОЧИЦА - Лесковац 3. РК ПЕТРОВАЦ - Петровац ТАКМИЧЕЊЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ

Више

Microsoft Word - Propozicije Futsal RIS 2017

Microsoft Word - Propozicije Futsal RIS 2017 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ Адреса: 18000 Ниш, Обреновићева бб, ТПЦ Калча лок. Д-II-93/2 тел: 018/ 591-848; 018/ 591-877 Жиро рачун: 160-17756-61 www.fsris.org.rs e-mail: office@fsris.org.rs

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 35 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТ ДРУГЕ ФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Друга финална утакмица

Више

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Друго коло, 11. 04. 2018. године: ВК ЗЕМУН

Више

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 25.06.2019.godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja za prvenstva Omladinske i Kadetske fudbalske lige Crne

Више

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA KUPA REGIJA NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU Sarajevo, februar/veljača 2018. godine Na osnovu

Више

Microsoft Word =UVFKBGD=PROPOZICIJE ZA g.doc

Microsoft Word =UVFKBGD=PROPOZICIJE ZA g.doc 1 УВФКБГД П Р О П О З И Ц И Ј Е ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ВЕТЕРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2017/2018 07.06.2017. године 2 На основу одредаба члана 43.

Више

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА "ЗАПАД"

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА ЗАПАД На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Војводине (Скупштина Фудбалског савеза Војводине од 24. фебруара 2012), Извршни одбор ФС Војводине, на X седници одржаној 11. фебруара 2014. године усвојио

Више

Microsoft Word - Propozicije zone 2019

Microsoft Word - Propozicije zone 2019 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ Адреса: 18000 Ниш, Николе Дражића 15 Тел / Факс 018/ 591-848; 018/ 591-877 www.fsris.org.rs e-mail: office@fsris.org.rs Број : 272-01 ФС/19 Ниш, 18.07.2019. године

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 21.10.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 Суботица, 21.10.2018. године (недеља) СОМБОРЕЛЕКТРО 18:20 (7:10) ПИК ПРИГРЕВИЦА СОМБОР 31:17 (21:10)

Више

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и Број: 415/2019 Датум: 27.08.2019. КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и систем такмичења ВСС 2019/2020 за сениоре. Напомињем

Више

NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar

NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičarska 2019/2020. godina Maj/Svibanj 2019. god. Na osnovu

Више

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, 04. 05.06.2016. године 1. УЧЕСНИЦИ На основу чланова 3. и 7. Пропозиција Такмичења млађих категорија Рукометног савеза Србије,

Више

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017.

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. На основу чл. 3. 19., 35., 100. ст 2. тач. 1-4. и 13. Закона о спорту и члана 58. став 1. тачка 4. Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 24.09.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 2 Риђица, 23.09.2018. године (недеља) ДАЛМАТИНАЦ 13:21 (6:9) ЕЛЕКТРО 37:6 (18:3) СПАРТАК ВОЈПУТ

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 25.11.2013. године СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 6 ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ М `99 и ПИОНИРКЕ `00 РЕЗУЛТАТИ: Oџаци, 23.11.2013. године (субота) БСК 2012 ГРАФИЧАР 5:16 (4:12) ЦРВЕНКА ЈАФА ДАЛМАТИНАЦ

Више

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар 2018. године На основу члана 15. Статута Џудо Савеза Србије, Управни одбор Џудо савеза Србије дана 28.12.2018. године

Више

Microsoft Word - PROPOZICIJE UVFKBGD 2018 g.docx

Microsoft Word - PROPOZICIJE UVFKBGD 2018 g.docx 1 УВФКБГД П Р О П О З И Ц И Ј Е ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ВЕТЕРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2018/2019 15.08.2018. године 2 На основу одредаба члана 43.

Више

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА КРИТЕРИЈУМИ 25/26.07.2009. РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА УПРАВНИ ОДБОР Број: 976 Београд, 25/26. јули 2009. год. На основу члана

Више

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године Београд, 08. новембар2018. године ОРГАНИЗАЦИЈА 3Х3 ТАКМИЧЕЊА КСС 2019 1. НОРМАТИВНА АКТА 3Х3 такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС, Пропозиција такмичења, Регистрационог

Више

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 07. Август 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ

Више

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 2018/19 СЛУБЕНИ БИЛТЕН 4 www.rscs.rs КАЛЕНДАР КУП ТАКИЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РУКОЕТНОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ТАКИЧАРСКЕ ЦЕЛИНЕ ИСТОК ОКТОБАР 31. 31. 1/16 1/16 НОВЕБАР 14. 14. 21. 21. 1/8 1/8 1/4 1/4 ДЕЦЕБАР

Више

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ГРУПА ЗА ПЛАСМАН 1. 6. МЕСТА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Пето коло,

Више

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче 1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмичење СОРВ, на седници одржаној 19. фебруара 2018. године,

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 31 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ ПРВЕ ПОЛУФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Полуфиналне утакмице

Више

Microsoft Word - 1 druga žnl.doc

Microsoft Word - 1 druga žnl.doc Temeljem čl 38. Statuta Izvršni odbor Nogometnog saveza Zadarske županije na sjednici održanoj 08.08.2014., donosi odluku o: PROPOZICIJAMA NATJECANJA 2. ŽNL OPĆE ODREDBE Članak 1. Broj sudionici natjecanja

Више

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 30. Јул 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ ЕКИПА

Више

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ДРУГЕ ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Група СЕВЕР Десето коло 04. 08. 2018. године:

Више

Microsoft Word - Pravilnik o takmicenjima NSFSBiH.doc

Microsoft Word - Pravilnik o takmicenjima NSFSBiH.doc SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE NOGOMET/FUDBAL BIH P R A V I L N I K O NOGOMETNIM/FUDBALSKIM TAKMIČENJIMA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO, juni/lipanj 2013. Vanredni broj

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA На основу члана 100. Закона о спорту и члана 45. и 63. Статута Гимнастичког савеза Србије, Управни одбор Гимнастичког савеза Србије, на седници одржаној 27. септембра 2018. године донео је: ПРАВИЛНИК О

Више

Na osnovu clana 4

Na osnovu clana 4 Na osnovu Člana 33. Statuta Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine, Upravno Odbor Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine na svojoj sjednici održanoj 26.01.2010. godine usvojio je: PRAVILNIK O OSNOVAMA

Више

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n 65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog nogometnog turnira KVARNERSKA RIVIJERA 2017 Turnir počinje

Више

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА БИЛТЕН број 29 02. јун 2016. 1. Регистрација утакмица 29. кола ФК''банат'' ФК''Раднички'' (НП) 1-2 ФК''Раднички'' (Ш) ФК''Дунав''

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске категорије у такмичарској сезони 2018/2019 (у даљем тексту:

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016),

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), Извршни одбор ФС Србије на седници одржаној 15.06.2017.

Више

FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/ , ; Мат.br.: ; PIB: ; Račun: 160-1

FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/ , ; Мат.br.: ; PIB: ; Račun: 160-1 FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA 15000 Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/352-023, 601-008 ; Мат.br.:07342217 ; PIB: 100085095 ; Račun: 160-18559-77 Web: www.fsmo.rs; E-mail: fsmo@sbb.rs ; fsmo92@yahoo.com

Више

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc RVAČKI SAVEZ SRBIJE III RVAČKA LIGA SRBIJE B I L T E N br. 1. SADRŽAJ: 1. Zapisnik sa sednice Liga odbora III Rvačke lige Srbije, 2. Propozicije takmičenja III RLS 2010. g. Novi Sad, 07.10.2010.g. 1 RVAČKI

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 8 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ ПОЛУФИНАЛНИХ УТАКМИЦА КУП-а РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018.ГОДИНЕ. Прва утакмица 16.12.2017. године. ВК ШАБАЦ - ВК НАИС 10

Више

Microsoft Word - Bilten 04 TNS

Microsoft Word - Bilten 04 TNS ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ НОВОГ САДАVOLLEYBALL ASSOCIATON OF NOVI SAD ТЕКУЋИ РАЧУН: 16092405768, Банка Интеса http://www.nsodbojkasavez.org nscitivolley@neobee.net Билтен 04 ТРОФЕЈ НОВОГ САДА С Е З О Н А 2018 /

Више

UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1

UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1 UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1 Član 1. 28. Auto Rally "Tuzla 2019" u organizaciji udruženja građana "Tuzamk" Tuzla (u daljem tekstu : Rally) održat će se u nedjelju, 12. maja-svibanj 2019. godine. Rally

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА 2016. ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Управни одбор Пливачког савеза централне

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 30.04.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М16 и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 18 РЕЗУЛТАТИ: Сомбор, 28.04.2018. године (субота) СОМБОРЕЛЕКТРО JУГОВИЋ 19:18 Судије: Зорић-Барзут

Више

БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРКЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Треће коло, 06. 04.2019. године: ВК ВОЈВОДИНА - ВК

Више

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova П Р Е Д Л О Г На основу чл.100. Закона о спорту ( Службени гласник Републике Србије, број 10/2016) и чл.46 ст.1 т.3 Статута Атлетског Савеза Србије, Управни одбор Атлетског Савеза Србије, на седници одржаној

Више

Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, go

Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, go Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, 23.05.2016. godine, d o n o s i P R O P O Z I C I J E Premijer futsal

Више

Microsoft Word - Bilten 05 TNS

Microsoft Word - Bilten 05 TNS ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ НОВОГ САДАVOLLEYBALL ASSOCIATON OF NOVI SAD ТЕКУЋИ РАЧУН: 16092405768, Банка Интеса http://www.nsodbojkasavez.org nscitivolley@neobee.net Билтен 05 ТРОФЕЈ НОВОГ САДА С Е З О Н А 2018 /

Више

БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ A ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Тринаесто коло, 09. 03. 2019. године:

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE P R O P I S N I K PRVENSTVA ZAGREBA U ODBOJCI NA PIJESKU ZA 2019. GODINU Članak 1. Osnovne odredbe Prvenstvo Zagreba u odbojci na pijesku (u daljnjem tekstu: natjecanje) provodi se temeljem članka 61,

Више

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, поводом дисциплинске пријаве рукометног

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 18 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ А И ПРВЕ Б ЛИГЕ ГРУПЕ СЕВЕР И ЈУГ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. ПРВА А ЛИГА Девето коло,

Више

NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Omladinske lige BiH za kadete i juniore za takmičarsku/natj

NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Omladinske lige BiH za kadete i juniore za takmičarsku/natj NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Omladinske lige BiH za kadete i juniore za takmičarsku/natjecateljsku sezonu 2017/2018 Sarajevo: juli/srpanj 2017.

Више

Pravilnik 22. Auto Rally-ja "Tuzla 2016" 1

Pravilnik 22. Auto Rally-ja Tuzla 2016 1 Pravilnik 22. Auto Rally-ja "Tuzla 2016" 1 Poseban Pravilnik 22. Auto Rally ja "Tuzla 2016" Član 1. 22. Auto Rally "Tuzla 2016" u organizaciji Tuzlanskog auto moto kluba *Tuzamk* Tuzla (u daljem tekstu

Више

Број: 07

Број: 07 РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ЗАВОД ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ Вука Караџића бр. 1, Бањалука, тел: 051/228-282, факс: 051/227-863, www.mpoo.org, е-mail: mpoo@mpoo.vladars.net Број: 07/5.4.2/248-5-43/19

Више

ZvaniĊan prevod sa francuskog

ZvaniĊan prevod sa francuskog На основу члана 38. Статута Бејзбол савеза Србије од 18. 03. 2012. године, Управни одбор Бејзбол савеза Србије је на седници 26.01.2013. године донео ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ ИГРАЧА ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан

Више

PRAVIKNIK

PRAVIKNIK PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADNO-SPORTSKIH SUSRETA SS BOFOS BEOGRAD 2006. godine Na osnovu Odluke SS BOFOS-a o načinu organizovanja radno-sportskih susreta SS BOFOS, Organizacioni odbor na sastanku održanom

Више

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Organizacioni odbor Tehnički delegate Sudijski kolegijum

Више

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Marsovo polje 6, PP 98-52100 PULA OIB: 14116426555 IBAN: HR8523800061132000371 Centrala 052/223-856 Tajnik 052/217-154 Fax 052/382-328 www.nszi.hr e-mail: nogometzi@inet.hr

Више

Broj: 0056

Broj: 0056 FAIR PLAY JUNIOR CUP SEZONA 2015./2016. - PROPOZICIJE - OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim se propozicijama određuje oblik takmičenja u Malonogometnoj ligi FAIR PLAY JUNIOR CUP za takmičarsku sezonu 2015/2016.

Више

Microsoft Word - propoyicije pscs 2014

Microsoft Word - propoyicije pscs 2014 ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ЗИМСКА, ЛЕТЊА, ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА 2014 ГОДИНУ. ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. УО ПСЦС донео је одлуку о Пропозицијама ПСЦС за 2014

Више

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛЕГАТА РСС КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ЗА РУКОМЕТНА ТАКМИЧЕЊА Б Е О Г Р А Д ЈАНУАР 2008. На основу члана 24, ст.2, тачка 3,Правилника Заједнице делегата РСС,

Више

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА БИЛТЕН број 7 27. септембар 2018. 1. Регистрација утакмица 7. кола ФК''Раднички Зрењ.'' ФК''Цемент'' 4-1 ОФК''Вршац'' ФК''Железничар''

Више

У П И Т Н И К

У П И Т Н И К КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ На основу одредаба Статута КСС, члан 56. тачка 6., Управни одбор КСС, на седници одржаној 18.11.2015.године, усвојио је ПРАВИЛНИК О ДЕЛЕГАТИМА КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Овај Правилник

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд,

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, 2019. 1 На основу члана 87. став 3, Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор Кајакашког савеза Србије (у даљем тексту: Управни одбор),

Више

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА На основу члана 7. Статута Боксерског савеза Србије, Управни одбор Боксерског савеза Србије на седници одржаној 02.11.2015. године доноси ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 2015. УПРАВНИ

Више

БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ А И ПРВЕ Б ЛИГЕ ГРУПЕ СЕВЕР И ЈУГ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. ПРВА А ЛИГА Осмо коло, 24.

Више

PROPOZICIJE TAKMI^EWA

PROPOZICIJE TAKMI^EWA КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Управни одбор КСС је на основу Правилника о такмичењу КСС усвојио ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ПРВЕ МУШКЕ ЛИГЕ ЧЛАН 1. Прва мушка лига (у даљем тексту - 1.МЛ) је трећи ранг такмичења у

Више

На основу Правилника о такмичењу КСС, Председништво КСС на својој седници одржаној 27

На основу Правилника о такмичењу КСС, Председништво КСС на својој седници одржаној 27 КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Управни одбор КСС је на основу Правилника о такмичењу КСС усвојио ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ ЧЛАН 1 Првенство Кошаркашког савеза Србије за млађе категорије (у даљем

Више

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj 05. 07. 2013. donio, a na sjednici održanoj 08. 08. 2013. izmijenio O D L U K

Више

Izvršni odobr Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 36

Izvršni odobr Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 36 Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 23. 08. 2018. donio P R O P O Z I C I J E NATJECANJA ZA PRVENSTVO PRVE HRVATSKE NOGOMETNE LIGE JUNIORA ZA NATJECATELJSKU

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 39 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. Финални турнир Првенства Републике Србије за 2018/2019. годину за мушке млађе категорије играчи до 19 година (2000 и млађе) одржаће се у Крагујевцу 27.-28.

Више

Propozicije lige U-18_

Propozicije lige U-18_ PROPOZICIJE NATJECANJA I PRAVILA IGRE «PETICA» ZIMSKO DVORANSKO PRVENSTVO MUK-a U MALOM NOGOMETU KATEGORIJA U-18; sezona 2018./'19. Članak 1. UVODNE ODREDBE Organizator natjecanja je Nogometni savez Županije

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

Propozicije ženske lige

Propozicije ženske lige RUKOMETNI SAVEZ CRNE GORE P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA CRNOGORSKIH LIGA ZA ŽENSKE EKIPE ZA TAKMIČARSKU 2018/2019. Podgorica, 07.09.2018. Na osnovu čl. 41. tač. 15. Statuta Rukometnog saveza Crne Gore,

Више

Pravilnik o takmicenju KSS

Pravilnik o takmicenju KSS ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ( усвојен 22.12.2017 и измене и допуне 20.06.2018.) - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА - 20.06.2018. На основу чл. 99. став 2, чл. 100. ст. 2, чл. 156. ст. 2,

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Gospić, Budačka 12, tel / fax:

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Gospić, Budačka 12, tel / fax: HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 53 000 Gospić, Budačka 12, tel / fax: 053 575 644 e-mail: nogometni.savez.lsz@hi.t-com.hr web: www.nogometnisavezlsz.hr Broj:41/2019. Gospić,27.02.2019.

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ (изменe и допунe од 20.06.2018. и 24.02.2019.) ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 1 На основу чл. 99. став 2, чл. 100. ст. 2, чл. 156. ст. 2, чл. 157. ст. 1, чл. 158. ст. 2.

Више

Београд, 07. август године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за годину

Београд, 07. август године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за годину Београд, 07. август 2019. године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за 2019. годину 1. Организатор Првенства Србије у кајаку и кануу спринт

Више

P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionic

P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionic P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionici lige su: 1. SC MANDALINA 6. CIAK 2. MNK RUPE 7.TLM

Више

Glasnik_ cdr

Glasnik_ cdr Godina: XXVII Datum: 24. 08. 2018. Broj: 38 SADRŽAJ - Propozicije natjecanja Prve HNL juniora 2018/19. - Propozicije natjecanja Prve HNL pionira i kadeta 2018/19. - Propozicije natjecanja HNK za pionire,

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE PROPOZICIJE I A ŽENSKE CRNOGORSKE KOŠARKAŠKE LIGE za sezonu 2017/2018 Član 1 Takmičenje I A Ženske crnogorske košarkaške lige (u daljem tekstu I A ŽCKL) je košarkaško takmičenje klubova na nivou Crne Gore.

Више

Pravilnik ZK

Pravilnik ZK ЗАЈЕДНИЦА КЛУБОВА ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УДРУЖИВАЊУ И РАДУ ЗАЈЕДНИЦE КЛУБОВА ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР Нови Сад, 16.07.2018. године На основу чл. 38 и 44 Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина Заједнице

Више

Bilten nacionalnih takmičenja godina BILTEN NACIONALNIH TAKMIČENJA GODINE rugbyserbia.com Page 1

Bilten nacionalnih takmičenja godina BILTEN NACIONALNIH TAKMIČENJA GODINE rugbyserbia.com Page 1 BILTEN NACIONALNIH TAKMIČENJA 2016. GODINE rugbyserbia.com Page 1 Ragbi savez Srbije 11111 Beograd Sredačka br 2 PIB 100038863 e-mail serbiarugbyunion@gmail.com TAKMIĈENJA U ORGANIZACIJI RAGBI SAVEZA SRBIJE

Више