Izvršni odbor Zagrebačkog nogometnog saveza je temeljem članka 39

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Izvršni odbor Zagrebačkog nogometnog saveza je temeljem članka 39"

Транскрипт

1 Izvršni odbor Zagrebačkog nogometnog saveza je temeljem članka 39. alineja 6. i članka 41. točka 6. Statuta ZNS-a na sjednici održanoj 12. lipnja godine donio: PRAVILNIK O RADU IZVRŠNOG ODBORA ZNS-a I NJEGOVIH TIJELA Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuje se rad i organizacija Izvršnog Odbora Zagrebačkog nogometnog saveza (u daljnjem tekstu IO ZNS), te sastav, djelokrug rada, nadležnost i broj članova njegovih radnih i pravnih tijela (komisija). I IZVRŠNI ODBOR Članak 2. IO ZNS sastoji se od 13 članova, uključujući predsjednika i 3 dopredsjednika. Mandat članova IO ZNS traje četiri godine. Članak 3. Djelokrug rad IO ZNS određeni su člankom 39. Statuta ZNS-a. IO ZNS upravlja poslovima Saveza, te obavlja slijedeće poslove: - saziva izvanrednu Skupštinu, - predlaže izmjene i dopune Statuta, Pravilnika i Poslovnika Skupštine, te njenih tijela i povjerenstava, - donosi odluku o suspenziji člana Saveza, - donosi program Izvršnog odbora i njegovih tijela, - usvaja prijedlog godišnjeg novčanog proračuna i završnog računa, - donosi Pravilnik o radu Izvršnog odbora i njegovih stalnih tijela i Pravilnike o radu Stručne komisije, - donosi Pravilnike o nadležnosti Stručne službe Saveza, akt o sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi kao i druge normativne akte čije donošenje nije u nadležnosti Skupštine, - utvrđuje pravila za organizaciju finalnih utakmica, te utakmica završnog dijela u natjecanjima koje organizira Savez, - donosi odluku o podržavanju kandidature za predsjednika HNS-a kojeg je kandidirao neki drugi član HNS-a, - imenuje i razrješava predsjednike i članove pravnih tijela Saveza, - imenuje i razrješava predsjednike i članove svojih stalnih i privremenih komisija, - obustavlja izvršenje protupravnih akata i ostalih odredbi svojih tijela, - usvaja listu delegata i sudaca na razini Saveza te djelatnike u rukovodstvima natjecanja, - podnosi Skupštini izvještaj o svom radu, - predlaže odluke o nagradama, priznanjima i pohvalama o kojima odlučuje Skupština, - odlučuje o visini članarine za članove Saveza, - verificira sponzorske ugovore, - donosi kalendar i propozicije natjecanja za koja je Savez izravno nadležan, - donosi odluku o izdavanju službenog glasila Saveza, drugih publikacija i stručne literature, - određuje visinu svih vrsta pristojbi za sva stalna natjecanja iz svoje nadležnosti, kao i odluku o visini pristojbe za brisovnicu prilikom odlaska igrača na područje drugog ŽNS, ako to nije regulirano odlukom HNS-a,

2 - donosi odluke o završnim natjecanjima za mlađe kategorije, kategorije žena i malog nogometa na razini Saveza, - predlaže kandidate za članove komisija Izvršnog odbora HNS-a, pravnih i arbitražnih tijela HNS-a, - predlaže kandidate za listu delegata i sudaca na natjecanjima kojima rukovodi HNS a na prijedlog svojih komisija, - utvrđuje normative za stručno-pedagoški rad klubova u natjecanjima nad kojima ima neposrednu nadležnost sukladno odredbama HNS-a, - odlučuje o sadržaju, izgledu i sadržaju simbola, znakova i značaka za službene i prigodne potrebe Saveza te utvrđuje sadržaj svih obrazaca koji su vezani za aktivnosti klubova na području Saveza, a koji nisu propisani od strane HNS-a, - imenuje tajnika Saveza i kada je to potrebno imenuje vršitelja dužnosti tajnika, - imenuje i opoziva likvidatora Saveza, - obavlja sve druge poslove koje ovim Statutom ili drugim propisom nisu stavljeni u nadležnost drugog tijela Saveza i pri tome djeluje sukladno pravu i pravednosti. SAZIVANJE SJEDNICA Članak 4. Sjednice IO ZNS saziva predsjednik, a njegovoj odsutnosti jedan od dopredsjednika koji ga zamjenjuje. Sjednice se u pravilu sazivaju pismenim putem, najmanje 8 dana prije održavanja, u hitnim slučajevima i na drugi prigodni način i u kraćem roku. Poziv za sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda, za pojedinu predloženu točku dnevnog reda dostavljaju se i materijali vezani za tematiku rasprave. Iznimno se materijali mogu dostaviti na samoj sjednici IO ZNS, a materijali za neku točku rasprave mogu se i dostaviti i nakon dostave poziva za sjednicu. NAČIN ODLUČIVANJA I DNEVNI RED Članak 5. Sjednicom rukovodi predsjednik IO ZNS uz sudjelovanje dopredsjednika IO. U radu IO ZNS sudjeluje tajnik ZNS-a, a prema potrebi i osobe koje predsjednik pozove iz sastava radnih/pravnih tijela (komisija) čija je aktivnost na dnevnom redu. Pravo glasa imaju samo članovi IO ZNS-a. Ukoliko je predsjednik odsutan ili spriječen, jedan od prisutnih dopredsjednika rukovodi sjednicom. Odluke se donose javnim ili ako se za to odluči tajnim glasovanjem. Predsjednik potpisuje akte koje donese IO ZNS, u slučaju odsutnosti predsjednika,donesene akte potpisuje osoba koja je predsjedala sjednicom ili tajnik ZNS-a. IO ZNS-a pravovaljano odlučuje, ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova, a donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova. U slučaju da je broj glasova podjednak, glas predsjednika odlučuje o donesenoj odluci. Ukoliko se tijekom sjednice broj članova IO smanji na manje od polovine, sjednica se prekida, a nastavak sjednice će se održati u što kraćem roku. Iznimno, IO ZNS-a između dvije sjednice može donositi pravovaljane odluke i telefonski ili elektronskom poštom. Za tako obavljeno glasovanje Tajnik ZNS-a sastavlja zapisnik na prvoj slijedećoj sjednici daje se na usvajanje. O pitanjima za koje je predviđena suglasnost većine svih članova IO, odlučivanje na opisani način se ne može provesti. Članak 6. Rad na sjednici odvija se na način da se o svakom predmetu dnevnog reda sjednice vodi rasprava i donosi odgovarajući akt (zaključak,prijedlog,odluka). Za svaku pojedinu točku dnevnog reda na početku rasprave daje se uvodi kratko obrazloženje koji daje predsjedavajući sjednice ili osoba koja je bila zadužena za pripremu prijedloga akta (član IO,tajnik ZNS-a, član radnog tijela komisije).

3 Predsjednik na sjednici daje riječ prema redoslijedu prijave za raspravu, predsjednik može opomenuti ili oduzeti riječ članu IO ili drugoj osobi ako u raspravi značajnije izlazi iz predmeta raspravljanja ili je izlaganje neprimjerno. Po završenoj raspravi predsjednik zaključi raspravu i predloži akt, rasprava se ne može više voditi,osim dopuštenja predsjednika. Članak 7. Članovi IO ZNS-a i druge osobe koje su bile prisutne na sjednici, a po raspravi o materijalno-financijsko poslovanja Saveza, dužni su čuvati tajnu poslovne informacije, kao i sve ostale podatke ako se na sjednici odluči da su povjerljivog sadržaja. Izvršni odbor odlučuje o kojim će se dijelovima financijskog poslovanja Saveza izvijestiti javnost. Rad na sjednici odvija se na način da se o svakom predmetu dnevnog reda sjednice vodi rasprava i donosi zaključak ili odluka. Članak 8. Članovi IO ZNS-a mogu biti predlagani i birani u Komisije (u svojstvu predsjednik ili člana), a u cilju da koordiniraju, nadziru i skrbe o aktivnostima po pojedinim segmentima nogomete organizacije ili djelokruga rada pojedine komisije. Člana IO obvezuje da na sjednicama izvješćuje o aktivnostima u tom segmentu. ZAPISNIK Članak 9. Zapisnik sa sjednica vodi tehnički tajnik ZNS-a, Odluke IO ZNS objavljuju se u službenom glasilu Nogomet. Zapisnik sadrži redni broj sjednice, datum i mjesto održavanja sjednice, tko predsjeda sjednicom. Evidentira se članovi IO nazočni te članovi IO koji su odsutni sa sjednici., kao i ostale nazočne.. Zapisnik sadrži dnevni red, kojeg članovi IO verificiraju na početku sjednice, a postoji i mogućnost da se dnevni red dopuni, ako ima predlagatelja određene tematske problematike koja je bitna za rad i raspravu na sjednici, glasovanjem članova IO odlučuje se o dopuni dnevnog reda. U zapisnik vrše se sve važne zabilješke sa rasprava, značaj upisa daje se zaključcima i odlukama IO ZNS-a donijete po pojedinim točkama dnevnog reda. Zapisnik potpisuje predsjednik IO ZNS ili tajnik ZNS-a. Na prvoj slijedećoj sjednici IO ZNS-a tako sačinjen zapisnik usvaja se na prvoj slijedećoj sjednici. Članovi IO ZNS-a imaju pravo stavljati primjedbe na zapisnik. O primjedbama stavljenim na zapisnik odlučuje se odmah prilikom usvajanja zapisnika. II ODBOR ZA HITNOST Članak 10. Odbor za hitnost sastoji se od predsjednika IO ZNS tri dopredsjednika IO ZNS i tajnika ZNS-a. Tajnik ZNS-a sudjeluje u radu i vodi zapisnik. U radu odbora za hitnost mogu sudjelovati i druge osobe zadužene za određeno područje djelovanja ZNS-a, ovisno o problematici rasprave. Odluke se donose glasovanjem, a slučaju jednakog broja glasova, predsjednik ima odlučujući glas. Članak 11. Odbor za hitnost djeluje između sjednica IO ako za to postoji potreba, zasjeda i donosi odluke između dvije sjednice IO o svim pitanjima iz nadležnosti IO. U slučaju potrebe odbor za

4 hitnost može donosit i izmjene i dopune pravilnika čije je donošenje u nadležnosti IO, a koje IO potvrđuje na prvoj idućoj sjednici. III RADNA TIJELA IO ZNS-a Članak 12. Stalna radna tijela IO određena su člankom 43. Statuta ZNS-a. Stalna radna tijela Izvršnog odbora su: - Stručna komisija, - Komisija za natjecanje, - Komisija za mladež, - Komisija za ženski nogomet, - Komisija mali nogomet, - Komisija za veterane, - Komisija za suce, - Komisija za trenere, - Komisija za delegate, - Komisija za zdravstvene djelatnike, - Financijska komisija, - Komisija za informiranje, izdavačku djelatnost, marketing i priznanja, - Komisija za popis imovine i obveza, - Komisija za objekte i terene Odlukom IO ZNS-a (2. sjednica) na prijedlog Stručne komisije hijerarhija Komisija vezanih uz struku ZNS-a, ustrojstvo radnih tijela su: Stručna komisija ZNS-a: a. Komisija trenera ZNS-a, b. Komisija za mladež ZNS-a, c. Komisija za natjecanje ZNS-a, d. Komisija za mali nogomet ZNS-a, e. Komisija za ženski nogomet ZNS-a. Članak 13. Predsjednike stalnih radnih tijela imenuje IO ZNS-a vodeći računa o stručnosti kandidata i ravnopravnoj zastupljenosti predstavnika članica Saveza, a članove stalnih radnih tijela predlaže izabrani predsjednik, a verificira IO. Mandat stalnih radnih tijela traje četiri godine. Ukoliko IO ZNS-a ranije prestane mandat isti prestaje i stalnim radnim tijelima. Članak 14. O broju članova komisije odlučuje IO ZNS-a. IO ZNS-a može odlučiti da u pojedinim mandatnom razdoblju zbog obveza u izvršenju programskih zadaća ZNS-a, neka od komisija može imati i veći broj članova. Svaka komisija ima tajnika, koga imenuje komisija, iz redova članova komisije, Stručne službe ZNS-a ili vanjski suradnik. Tajnik komisije sudjeluje na pripremi sjednice, vodi zapisnik na sjednici, te brine o prosljeđivanju mišljenja, preporuka, prijedloga, zaključaka i odluka prema IO ZNS-a / Stručna komisija ZNS-a. Na svojim sjednicama. IO ZNS-a/Stručna komisija ZNS-a raspravlja o dostavnim predmetnim aktima komisija, te sukladno bitnosti predmeta donosi Odluku ili odbija predmet ili pojedine predložene točke predmeta.

5 Članak 15. Komisije samostalno odlučuju o potrebi formiranja uže radne grupe. Komisija je dužna o istome obavijestiti tajnika ZNS-a, koji odluku o nadležnosti radne grupe može poništiti ili ograničiti, ako bi po obimu odlučivanja ona preuzela ovlaštenje komisije. Članak 16. Sjednice komisije saziva predsjednik komisije ili tajnik komisije, na sjednici mora biti nazočno više od polovice članova komisije. Pravomoćna mišljenja, preporuke, prijedlozi, zaključci i odluke donose se većinom glasova svih članova komisija, to se provodi javnim glasovanjem, ukoliko komisija ne odluči da se glasuje tajno. U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika je odlučujući. Član komisije koji podnese predmet na raspravu, zbog izravne zainteresiranosti za predmet, izuzima se od odlučivanja, odnosno usvajanja mišljenja, preporuke, prijedloga ili zaključka. U iznimnim slučajevima, na prijedlog predsjednika komisije, komisija može donijeti predmetni akt pismenim izjašnjavanjem članova, kada se radi o predmetu od posebnog i odlučnog značaja i interesa za nogometnu organizaciju ZNS-a. Uz prijedlog za pismeno izjašnjavanje, članovima se dostavlja i pismeni materijal u svezi prijedloga. Dokumentne akte komisije potpisuje predsjednik, ili tajnik komisije po ovlasti predsjednika komisije. STRUČNA KOMISIJA ZNS-a Članak 17. Stručna komisija ima 8 članova. Stručna komisija : - nosilac je izrade strategije razvoja nogometnog sporta u gradu Zagrebu i utvrđuje osnove stručnog programa razvoja nogometa, - utvrđuje popunu profesionalnih trenera ZNS u sustav rada po klubovima ZNS-a, na temelju izrađenih Pravilnika i Kriterija ZNS-a vezanih uz centre, podcentre, škole nogometa i profesionalne klubove ZNS-a, - po potrebi izrađuje reviziju Pravilnika i Kriterija ZNS-a vezanu za utvrđivanje normativa stručno-pedagoškog rada klubova ZNS-a, predlažući promjene i dopune u postavljanju profesionalnih trenera u sustav stručnog rada u klubu ZNS-a, - upoznaje se kriterijima izdavanja licenci trenera na razini HNS-a, skrbi da postavljeni profesionalni treneri imaju adekvatnu licencu (dozvolu za rad), na razini ZNS-a utvrđuje kriterije za izdavanje licenci trenerima, predlaže IO ZNS mjere za odluku, u svezi vođenja određene kategorije i broja momčadi u redovnim nogometnim ciklusima natjecanja, - utvrđuje kriterije i određuje izbor stručnih trenerskih kadrova u selektivne izborne selekcija mlađih dobnih kategorija ZNS-a, - predlaže stručne trenerske kadrove iz ZNS-u u izbor kadrova reprezentacija mlađih dobnih kategorija u natjecanjima koje provodi HNS/HNS Središte, - donosi planove rada i programe razvoja nogometa, donosi kalendare natjecanja za natjecateljske godine, te analizira osnovne aspekte treniranja i stručni razvoj nogometa i nogometnog natjecanja, - usvaja programe i obavlja nadzor realizacije predloženih stručno-pedagoških programa od strane voditelja klubova u centrima, podcentrima, škole nogometa i profesionalnih klubova ZNS-a, - razmatra programe instruktora ZNS, nadzire ih, te ujedno razmatra izvješća instruktora o obavljenoj sportskoj aktivnosti,

6 - sudjeluje u izradi i predlagač je Kalendara natjecanja za natjecateljsku godinu u natjecanju seniora i mlađih dobnih kategorija ZNS-a, - surađuje s Nogometnom akademijom HNS-a i ostalim institucijama koji su uključene u školovanje i usavršavanje stručnih kadrova, - prati provođenje godišnjeg programa Nacionalnog programa sporta (središnjeg državnog ured za šport) u području nogometa i sudjeluje u planiranju tih programa, ako IO ZNS ima zahtjeva i potreba uključivanje stručnih osoba u timove izrade nacionalnih planova i projekata, - uspostavlja suradnju sa Gradskim uredom za sport i mlade/odjel za sport, sa težištem na poslove vođenja upravnih postupaka o upisu, brisanju i promjeni podataka u obavljanju samostalne sportske djelatnosti za fizičke osobe (trenere), - uspostavlja suradnju sa Školskim sportskim savezom grada Zagreba, sa težištem stručne suradnje i potpore u organizaciji nogometnih aktivnosti u natjecanju učenika osnovnih i srednjih škola, - u suradnji po hijerarhiji pridruženim komisija vezanih uz stuku ZNS-a obavlja: - surađuje u planiranju, vrši organizacijsku potporu, prati provedbu i nadzire realizaciju postavljenih zadaća pred komisija, - komisijske predmete (akte), u svezi mišljenja preporuka, prijedloga, zaključka i odluka razmatra, analizira i po raspravi članova Stručne komisije formira prijedlog za odluku IO ZNS ili odbija predmetni zahtjev komisija, - prati natjecanje svih razina (HNS/ZNS), analizira sustav natjecanja i predlagač je za odluku IO ZNS, u svezi promjene ili nadogradnje sustava natjecanja, nositelj je izrade Odluke o sustavu stalnih natjecanja ZNS-a, - sudjeluje u organiziranju stručnih skupova i seminara i nadzire njihovo održavanje, - predlaže nagrade za stručne djelatnike u nogometnom sportu, - prati stručnu literaturu, uključuje se u izradu stručnih publikacija iz područja nogometnog sporta, KOMISIJA TRENERA ZNS-a Članak 18. Komisija trenera ZNS-a ima 9 članova. Komisija trenera ZNS-a : - utvrđuje program razvoja i trenerske djelatnosti i obavlja njegovo ostvarivanje, donosi kratkoročne i srednjoročne razvojne programe rada, - sudjeluje u postupku izrade razvojnih programa i unapređenja nogometa na području grada Zagreba, - predlagač je normativno stručno pedagoškog rada klubova na višim razinama natjecanja, sudjeluje u postupku predlaganja normativa struc no-pedagos kog rada na razini ZNS-a, - predlaže uvjete potrebne za dobivanje trenerske licence određenog stupnja natjecanja ZNSa, - sudjeluje u postupku utvrđivanja sustava školovanja i usavršavanja stručnih kadrova ZNS, putem instruktorske službe ZNS-a provodi postupak za izdavanje licenci trenera. Izdavati licence (dozvole) za rad trenerima za natjecateljske tekuće godine za sve kategorije momčadi. Disciplinskim tijelima prijavljivati klubove koji nemaju trenere s licencom. - predlaže stručnjake koji je sudjelovati na stručnim seminarima HNS-a, - nositelj je organizacije stručnih predavanja i seminara u ZNS-u, - glavni je inicijator i sa posebnu pozornost vodi brigu o osposobljavanju trenera za u ženskom i malom nogometu,

7 - predlaže odluke o nagradama, priznanjima i pohvalama iz svoje nadležnosti, - prati novitete u znanstvenom-stručnim tijelima iz oblasti nogometa, proučava i primjenjuje publikacije izdane os strane Nogometne akademije HNS-a u stručnom usavršavanju trenera, prati primjenu UEFA konvencije o međusobnom priznavanju trenerskih kvalifikacija, - organizirati provedbu programa osposobljavanja za voditelja/icu nogometa C kategorije, za potrebe klubova ZNS stupnja natjecanja (prema UEFA Trenerskoj konvenciji program edukacije za trenera/icu nogometa C kategorije), - po odobrenju Nogometne akademije HNS-a organizira tečajeve za izobrazbu trenera određene kategorije, provodi program edukacije trenera za određene kategorije, u cilju osiguranju potrebite edukacije trenera, a sa druge strane osigurava nogometnim klubovima da dobiju stručno osposobljene trenere, - sudjelovati, zajedno s instruktorskom službom ZNS-a, u pripremi zimskih/proljetnih/ljetnog kampa, izradi programa rada kampa kao i testova za testiranje igrača, - sudjelovati u pripremi i provedbi dvoranskih prvenstva mladeži ZNS-a, predlagač je donošenja Propozicija natjecanja, određivanjem broja skupina i sudionika u skupinama, - razmatrati izvješća instruktora o provedenim tečajevima za izobrazbu trenera, kampa i provedenih testiranja igrača, razmatrati izvješća instruktora i selektora s održanih pred selekcionih, selekcionih i trening utakmica, prati i ostala izvješća vezana za aktivnosti koje se odnose na trenersku struku, - surađuje u razmjeni mišljenja, preporuka, prijedloga i zaključaka sa ostalim Komisijama ZNS-a, - predlagač je mišljenja preporuka, prijedloga, zaključka i odluka za razmatranje i raspravu članova Stručne komisije ZNS-a, - vrši i druge poslove i zadatke po ovlaštenju IO ZNS-a /Stručne komisije ZNS-a. KOMISIJA ZA MLADEŽ ZNS-a Članak 19. Komisija za mladež ZNS-a ima 5 članova. Komisija za mladež ZNS-a: - proučava, prati, analizira sama ili u suradnji sa Stručnom komisijom pitanja od značaja za razvitak nogometa mlađih uzrasta, stručno-pedagoški rad selekcija mlađih uzrasta, - predlaže kalendar natjecanja za mlađe uzraste, - predlaže mjere za unapređenje sustava natjecanja mlađih uzrasta, - predlaže propozicije za natjecanje mlađih uzrasta, - sudionik je u organizaciji savjetovanja i seminare za usavršavanje stručno-pedagoških kadrova za rad s nogometašima mlađih uzrasta, - suradnik je u organizaciji i provedbi kampa mladeži, te održavanja predselekcionih, selekcionih i trening utakmica, - putem instruktorske službe ZNS-a ostvaruje suradnju sa nogometnim klubovima ZNS-a, obrazovnim institucijama HNS-a i uspostavlja suradnju sa Školskim sportskim savezom grada Zagreba, sa težištem stručne suradnje i potpore u organizaciji nogometnih aktivnosti u natjecanju učenika osnovnih i srednjih škola, - razmatrati izvješća instruktora o provedenim kampovima mlađih uzrasta, razmatrati izvješća instruktora i selektora s održanih predselekcionih, selekcionih i trening utakmica, prati i ostala izvješća vezana za aktivnosti koje se odnose na mlađe dobne kategorije, - surađuje u razmjeni mišljenja, preporuka, prijedloga i zaključaka sa ostalim Komisijama ZNS-a, - predlagač je mišljenja preporuka, prijedloga, zaključka i odluka za razmatranje i raspravu članova Stručne komisije ZNS-a, - vrši i druge poslove i zadatke po ovlaštenju IO ZNS-a /Stručne komisije ZNS-a.

8 KOMISIJA ZA NATJECANJE ZNS-a Članak 20. Komisija za natjecanje ZNS-a ima 3 člana. Komisija za natjecanje ZNS-a: - proučava i prati sustav natjecanja ZNS-a, te predlaže dopune i izmjene u sustavu u cilju unapređenja natjecanja, - aktivno surađuje i predlaže stupnjeve natjecanja seniora i mladeži ZNS-a, KUP- a ZNS-a, predlaže propozicije za stupnjeve natjecanja, kalendar nogometnih natjecanja liga seniora i mladeži ZNS-a, - na razini ZNS-a prati primjenu Pravilnika o natjecanju i propozicije natjecanja, te predlaže izmjene i dopune, - na razini ZNS-a sastavlja završne tablice natjecanja, proglašava prvake-pobjednike, predlaže klubove pobjednike koji prelaze u stupnjeve natjecanje (štujući kriterije natjecanja), kao i klubove koji ispadaju. Proglašava pobjednika kup natjecanja i predlaže klubove koji su izborili pravo daljnjeg natjecanja na razini HNS-a, - u suradnji sa Komisijom za delegate ZNS-a i evidencijom uspješnosti rada delegata od strane Povjerenika za natjecanje, učesnik je u predlaganju liste delegata IO ZNS-a, - rukovodi i koordinira natjecanjem seniora i mladeži ZNS-a preko imenovanih povjerenika, - analizira rada rukovodstva natjecanja ZNS-a, kao i razmatra izvješća, vrši raščlambu natjecanja i svoja mišljenja, prijedloge i zaključke preusmjeruje prema stručnom radnom tijelu, - u natjecateljskom segmentu aktivno surađuje sa ostalim komisijama, koji imaju u svojim nadležnostima provedbu natjecanja, - predlagač je mišljenja preporuka, prijedloga, zaključka i odluka za razmatranje i raspravu članova Stručne komisije ZNS-a, - provodi sve odluke koje proizlaze iz propozicija natjecanja, važećih pravilnika ZNS/HNS, te se u svojim aktivnostima i nadležnostima pridržava smjernica o radu (predlagači Tajnik ZNS-a i Instruktor ZNS-a), - vrši i druge poslove i zadatke po ovlaštenju IO ZNS-a /Stručne komisije ZNS-a. KOMISIJA ZA MALI NOGOMET ZNS-a Članak 21. Komisija za mali nogomet ZNS-a ima 5 članova. Komisija za mali nogomet ZNS-a: - utvrđuje u suradnji sa Stručnom komisijom program razvoja za unapređenje malog nogometa ZNS-a (muškog i ženskog), - pokretač je sustava natjecanja malog nogometa u ZNS-u ( i nogometa na pijesku), animator i prezentator je natjecanja u malom nogometom prema klubovima ZNS-a, kvartovskimgradskim četvrtima grada Zagreba, te fakultetskim srednjoškolskim - osmogodišnjim obrazovnim sredinama, - predlaže mjere za poticanje razvoja malog nogometa, predlaže uvjete koje trebaju ispuniti malonogometni klubovi da bi sudjelovali u natjecanju, - predlaže propozicije natjecanja, vodi natjecanje i predlaže vodstvo natjecanja, predlaže kalendar natjecanja, te uspostavlja suradnju sa Komisijom za natjecanje u cilju povezanosti natjecanja i koordinacije provedbe natjecanja mali nogomet-veliki nogomet, - surađuje sa Komisijom za objekte i terene, da prema zahtjevno planu potrebe sudjeluje u pronalaženju i osiguranju adekvatnih sportskih terena i objekata (dvorana) za klubove koji samostalno nisu u mogućnosti osigurati prostore za redovno natjecanje,

9 - prati sustave natjecanja malog nogomete na razini HNS-a, uspostavlja suradnju sa Komisijom za mali nogomet HNS-a, prateći trendove stručno-pedagoškog usavršavanja trenera, prateći primjenu svih pozitivnih trendova u provedbi natjecanja, uz primjenu odluka, propozicija, pravilnika za sustav natjecanja u ZNS-u, - predlagač je mišljenja preporuka, prijedloga, zaključka i odluka vezano za mali nogomet (muški-ženski) i nogometa na pijesku koje prosljeđuje na razmatranje i raspravu članova Stručne komisije ZNS-a, - vrši i druge poslove i zadatke po ovlaštenju IO ZNS-a /Stručne komisije ZNS-a. KOMISIJA ZA ŽENSKI NOGOMET ZNS-a Članak 22. Komisija za ženski nogomet ZNS-a ima 3 člana. Komisija za ženski nogomet ZNS-a: - utvrđuje u suradnji sa Stručnom komisijom program razvoja za unapređenje ženskog nogometa ZNS-a, - pokretač je sustava natjecanja ženskog nogometa u ZNS-u, animator i prezentator je natjecanja ženskog nogometom prema klubovima ZNS-a, - predlaže mjere za poticanje razvoja ženskog nogometa, predlaže uvjete koje trebaju ispuniti ženski nogometni klubovi da bi sudjelovali u natjecanju, - prati stručno-pedagoški rad i razvoj mlađih igračica u klubovima koji u redovnom natjecanja muških uzrasta imaju i djevojčice, gdje djevojčice sudjeluju u redovnom natjecanju muških (pioniri-ml.pioniri-limači-zagići), - predlaže propozicije natjecanja, vodi natjecanje i predlaže vodstvo natjecanja, predlaže kalendar natjecanja, te uspostavlja suradnju sa Komisijom za natjecanje u cilju povezanosti natjecanja i koordinacije provedbe natjecanja ženski nogomet-muški veliki nogomet, - surađuje sa Komisijom za objekte i terene, da prema zahtjevno planu potrebe sudjeluje u pronalaženju i osiguranju adekvatnih sportskih terena (igrališta) za klubove koji samostalno nisu u mogućnosti osigurati terene za redovno natjecanje, - prati sustave natjecanja ženskog nogomete na razini HNS-a, uspostavlja suradnju sa Komisijom za ženski nogomet HNS-a, prateći trendove stručno-pedagoškog usavršavanja trenera, prateći primjenu svih pozitivnih trendova u provedbi natjecanja, uz primjenu odluka, propozicija, pravilnika za sustav natjecanja u ZNS-u, - predlagač je mišljenja preporuka, prijedloga, zaključka i odluka vezano za ženski nogomet koje prosljeđuje na razmatranje i raspravu članova Stručne komisije ZNS-a, - vrši i druge poslove i zadatke po ovlaštenju IO ZNS-a /Stručne komisije ZNS-a. KOMISIJA ZA VETERANE ZNS-a Članak 23. Komisija za veteranski nogomet ZNS-a ima 9 članova. Komisija za veteranski nogomet ZNS-a: - razvija, organizira i provodi sve aktivnosti sustava organizacije veteranskog nogometa ZNSa, - predlaže, te utvrđivanje status igrača veterana, komisija preko tajnika provodi redovnu registraciju igrača koji stječu pravo nastupa u veteranskom nogometu, - predlaže propozicije natjecanja, vodi natjecanje i predlaže vodstvo natjecanja, predlaže kalendar natjecanja, te uspostavlja suradnju sa Komisijom za suce i Komisije za delegate, glede osiguranja službenih osoba za nesmetanu provedbu natjecanja veterana,

10 - skrbi o razvoju i drugih oblika rekreacijskog veteranskog nogometa u vidu dvoranskih malonogometnih aktivnosti, sudjelovanje u sportskim humanitarnim aktivnostima, pružanje potporu u radu selekcijskim - reprezentacijskim procesima u veteransko nogometu, - surađuje, koordinira poveznice rada sa komisijama veteranskog nogometa u ostalim ŽNSima i HNS-a, - predlagač je mišljenja preporuka, prijedloga, zaključka i odluka vezano za veteranski nogomet koje prosljeđuje IO ZNS-a na razmatranje, raspravu i donošenje odluke, KOMISIJA ZA SUCE ZNS-a Članak 24. Komisija za suce ZNS-a ima 5 članova. Komisija za suce ZNS-a: - prvenstvena zadaća KNS je optimalno osiguravanje kvalitetnih sudačkih kadrova za potrebe ZNS-a, kontinuirano stručno usavršavanje sudaca, potičući školovanje, organizaciju ispita i poticati osobnu stručnu edukativnu nadogradnju suđenja, - predlaže IO ZNS-a na usvajanje prijedlog liste sudaca i kontrolora suđenja za sve stupnjeve natjecanja koji su u nadležnosti ZNS-a i HNS-a, - predlaže IO ZNS-a povjerenike za suđenje za sve stupnjeve natjecanje koji su u nadležnosti ZNS-a, te povjerenik za suđenje za razine HNS-a/4.NL Središta po kriteriju i slijedu kada nadležni iz KNSHNS/KNSZ povjere ZNS-u, - predlaže IO ZNS-a i sve druge članove u viša nadležna tijela, kada je u pitanju sudačka aktivnost i djelokrug sudačke struke, - osigurava mentorsko praćenje kvalitetnih mladih sudaca, preko mentorsko sudačkih instruktora, prati rad mentora i stupanj napredovanja suca u mentorskom programu, - prilikom predlaganja pridržava se nadležnosti i propisa temeljene Pravilnikom o sucima, suđenju i sudačkim instruktorima i drugim propisima ZNS-a/HNS-a, - obavlja provjeru tjelesne spremnosti i teoretskog znanja iz PNI za suce s lista za sve stupnja natjecanja ZNS-a/HNS-a za svaku natjecateljsku sezonu (jesenska i proljetna provjera), za ZNS- provedbena provjera za lige ZNS-a, za HNS kontrolna provjera za liste HNS-a, provjere mogu biti i najavljene sa pozivom za dan/sat/mjesto provedbe, - priprema i provodi stručne seminare/edukacije za suce i kontrolore koji su u nadležnosti ZNS-a, brinući se o jedinstvenoj primjeni propisa i PNI, te s tim u vezi daje upute i objašnjenja, - po dostavljenim izvješćima o suđenju povjerenika za suđenje ZNS-a vrši analizu suđenja kvartalno/polugodišnje/,godišnje i informativno se upoznaje o suđenju na razini HNS-a, te predlaže mjere za unaprjeđenje suđenja i poboljšanje kvalitete suđenja sudaca ZNS-a na svim razinama, - priprema, izrađuje aktivnosti rada za realizaciju polugodišnjeg/godišnjeg programskog razvoja suđenja kojeg i operativno provodi, - priprema i predlaže donošenje odluka o nagradama, priznanjima i pohvalama za suce, instruktore i druge osobe koje pomažu u unapređenju suđenja, - preko instruktorske službe ZNS-a uspostavlja suradnju i pruža uslugu klubovima u obučavanju igrača u poznavanju PNI, pute predavanja ili davanjem potrebitih uputa i objašnjenja, - surađuje sa znanstvenim stručnim organizacijama i tijelima u vezi razvoja i unapređenja suđenja, te za svoje kandidate osigurava nazočnost na organiziranim i provedbenim stručnim usavršavanjima, - surađuje, koordinira poveznice rada sa ostalim komisijama ZNS-a gdje suci participiraju u provedbi sportskih natjecateljski aktivnosti,

11 - operativno administrativne poslove obavlja preko tajnika koji: - surađuje s predsjednikom u pripremi sjednica, sastavlja zapisnik sa sjednice, brine se o stručnom prijedlogu akata koje donese KNS i odgovoran je za pripremljenost odluka za IO ZNS, - vodi kancelarijske poslove za KNS, vodi evidenciju sudaca i sudačkih instruktora, sudjeluje u školovanju, edukaciji i stručnom usavršavanju sudaca, - vodi kartoteku podataka o sucima, prikuplja svu potrebitu dokumentaciju za potrebe seminara, polaganja za suce, prijedloga liste i sl., - prati priljev sredstava preko članarina, odgovoran je za planiranje i podnošenje obračunskih troškova poslova koji se obavljaju iz nadležnosti KNS. - predlagač je mišljenja preporuka, prijedloga, zaključka i odluka vezano za veteranski nogomet koje prosljeđuje IO ZNS-a na razmatranje, raspravu i donošenje odluke, KOMISIJA ZA DELEGATE ZNS-a Članak 25. Komisija za delegate ZNS-a ima 8 članova. Komisija za delegate ZNS-a: - prvenstvena zadaća KNS je optimalno osiguravanje kvalitetnih delegata za potrebe natjecanja u ZNS-a, provedba kontinuirano stručno usavršavanja u poznavanju PNI, PNN, Propozicija natjecanja za određeni rang natjecanja, te primjena i usvojenosti Uputa o radu delegata koje izdane povjerenik za svoju razinu natjecanja, - predlaže IO ZNS-a na usvajanje prijedlog liste delegata za sve stupnjeve natjecanja koji su u nadležnosti ZNS-a i HNS-a, - u raspravi za predlaganje, koristiti radne materijale uspješnosti rada delegata, odnosno sagledati listu uspješnosti rada delegata i preporuku koje podnose povjerenici natjecanja, - prilikom predlaganja kandidata za liste pridržava se nadležnosti i propisa temeljene Odlukom o kriterijima za delegata HNS i donesenih odluka IO ZNS-a, - osigurava mentorsko praćenje kvalitetnih mladih delegat, preko mentora, prati rad mentora i stupanj savladane delegatske odgovornosti rada na nogometnim utakmicama, - priprema i provodi stručne seminare/edukacije za delegate koji su u nadležnosti ZNS-a, brinući se o jedinstvenoj primjeni propisa PNI, PNN i Propozicija natjecanja uz obavljanje provjeru teoretskog znanja testiranjem. Testiranje provodi Povjerenik za natjecanje, - priprema i predlaže donošenje odluka o nagradama, priznanjima i pohvalama za suce, instruktore i druge osobe koje pomažu u unapređenju suđenja, - operativno administrativne poslove obavlja preko tajnika koji: - surađuje s predsjednikom u pripremi sjednica, sastavlja zapisnik sa sjednice, brine se o stručnom prijedlogu akata koje donese KND i odgovoran je za pripremljenost odluka za IO ZNS, - vodi kancelarijske poslove za KND, vodi evidenciju delegat, koordinator je u edukaciji i stručnom usavršavanju delegata, - vodi kartoteku podataka o delegatima, prikuplja svu potrebitu dokumentaciju za potrebe seminara, za prijedloge liste i sl. - prati priljev sredstava preko članarina, odgovoran je za planiranje i podnošenje obračunskih troškova poslova koji se obavljaju iz nadležnosti KND. - predlagač je mišljenja preporuka, prijedloga, zaključka i odluka vezano za delegatsku službu koje prosljeđuje IO ZNS-a na razmatranje, raspravu i donošenje odluke,

12 KOMISIJA ZA ZDRASTVENE DJELATNIKE ZNS-a Članak 26. Komisija za zdravstvene djelatnike ZNS-a ima 6 članova. Komisija za zdravstvene djelatnike ZNS-a: - osigurava unapređivanje zdravstvene zaštite nogometaša svih uzrasta, - radi programe za određivanje zdravstvenog stanja nogometaš a posebno mlađih uzrasta, te programe za stvaranje medicinsko-fiziološko-psihološke kartoteke nogometaša, - organizira edukacije iz područja nogomete za zdravstvene djelatnike (liječnike, fizioterapeute, med. tehničara) koji svoje aktivnosti ostvaruju u samim klubovima ili su suradnici u redovnom dežurstvu tijekom odigravanja nogometnih utakmica, - sudjeluje sa svojim predstavnicima edukacijama, predavanjima, seminarima i sl. u područjima znanstveno-istraživačkog rada liječnika sportske medicine i drugih zdravstvenih struka vezanih za nogomet, - animira zdravstvene djelatnike za poziv u rada dežurstva na nogometnim utakmica, - surađuje sa savezima i klubovima radi razvitka zdravstvene službe u klubovima i redovitih liječničkih pregleda nogometaš a, - sudjeluje u organiziranim predavanjima, sjemenarima koje organizira savez ili klubovi, sa težištem upoznavanja sportskih djelatnike u primjeni prvih preventivnih mjera ozlijeđenih igrača tijekom odigravanja utakmica, - skrbi se o izdavanju licencu zdravstvenim djelatnicama koji posjeduju svu potrebitu dokumentaciju za rad, koje su zatražene od strane klubova ili izdane od strane saveza, - skrbi se o pokrivenosti nazočnosti zdravstvenih djelatnika propisano Propozicijama, i to klupskih licenciranih djelatnika kao posebnu pozornost posvetiti pokrivenosti zdravstvenih djelatnika zatraženi kao usluga od saveza, - priprema i predlaže donošenje odluka o nagradama, priznanjima i pohvalama za zdravstvene djelatnike koji svojim aktivnostima doprinose u radu sportske zdravstvene komisije ZNS-a, - predlagač je mišljenja preporuka, prijedloga, zaključka i odluka vezano za delegatsku službu koje prosljeđuje IO ZNS-a na razmatranje, raspravu i donošenje odluke, FINANCIJSKA KOMISIJA ZNS-a Članak 27. Financijska komisija ZNS-a ima 3 člana. Financijska komisija ZNS-a: - za potrebe opsežnih poslova novčano-materijalnog poslovanja komisija ustrojava stručne strukovne teme za pripremu i izradu strateškog dokumenta novčano-materijalnog poslovanja, - sa suradnicima priprema i predlaže godišnji proračun prihoda i rashoda ZNS-a, - sa suradnicima priprema i predlaže završni račun, - podršku u radu ostvaruje preko profesionalnih djelatnika Stručne službe ZNS-a, kojima mjerodavnost o radu propisuje novčano- materijalno poslovanje. - timski raspravlja, analizira i predlaže IO ZNS-u mjere za uspješno provođenje novčanomaterijalnog poslovanja ZNS-a, - uključuje stručne suradnike u nadzor novčano-materijalno poslovanje ZNS-a, - temeljem prijedloga IO ZNS u planiranju i provedbi godišnjih javnih potreba za ZNS sudjeluje u provedbi i realizaciji odobrenih potrebnih projekata, - suradnik je u poduzimanja aktivnosti rada pribavljanja financijskih sredstava za ZNS-a,

13 - daje upute klubovima iz područja novčano-materijalnog poslovanja i to provedbom seminara, predavanja i edukacija, radi ispravne i pravovremene obrade analitičkih podataka koje klubovi prosljeđuju prema Gradskom uredu za sport, odnosno samom ZNS-u, KOMISIJA ZA INFORMIRANJE, IZDAVAČKU DJELATNOST, MARKETING I PRIZNANJA Članak 28. Komisija a ima 7 članova. Komisija: - priprema, ažurira, dopunjuje i predlaže pravilnike o nagradama i priznanjima, - priprema izdavanje godišnjaka i monografija ZNS-a, - predlaže izdavanje publikacija iz područja povijesti nogometa, - predlaže program za proslavu obljetnica ZNS-a, redovne planske izvanredne, - prati zastupljenost praćenja nogometnih aktivnosti ZNS u medijima, tiskovini i internetskim portalima, - prikuplja literaturu, povijesnu građu, proučava povijest ZNS i vrši sistematizaciju dokumentacije i stvara arhivnu povijesnu građu ZNS-a, - prikuplja podatke o značajnim aktivnostima na kvartalnoj/polugodišnjoj/godišnjoj razini, vezano za nogometna natjecanja, provedbi aktivnosti natjecanja selekcija i reprezentacija ZNS-a, praćenje aktivnosti iz humanitarnih priredbi, - sudjeluje u pripremi organizaciju i provedbi nogometnih priredbi u organizaciji ZNS-a koji imaju promidžbeni značaj za ZNS, - osigurava marketinško praćenje aktivnosti ZNS-a i njegovih tijela, - sudjelovanje u promidžbi nogometnih utakmica i obveznima prema sponzorima i nosiocima prava, - sudjeluje u programu izrade kataloga suvenira i obilježja ZNS-a, - organizira obilježavanje obljetnice ZNS, - predlagač je za dodjelu odgovarajuća priznanja klubovima i nogometnim djelatnicama zaslužnim sa sportski i klupski rad, - predlagač je dodjele nagrada u znak priznanja aktivistima za osobite doprinose razvitka nogometnog sporta, na razini ZNS-a organizator je provedbe dodjele nagrada KOMISIJA ZA POPIS IMOVINE I OBVEZA ZNS-a Članak 29. Komisija za popis imovine i obveza ima 3 člana. Komisija za popis imovine i obveza: - obavlja popis imovine te usklađuje knjigovodstveno i stvarno stanju, - redovni cjeloviti popis i to provodi jednom godišnje, provodi se sa stanjem na dan 31. prosinca, s namjerom da se uskladi stanje sredstava (imovine) i njihovih izvora iskazanih u knjigovodstvu, sa stvarnim stanjem koje je utvrđeno popisom, - komisija počinje sa radom po donesenom zaključku IO ZNS (kraj listopada) o imenovanju povjerenstva za popis imovine, gdje se imenuju osobe imenom i prezimenom, njihove dužnosti, mjesto i vrijeme popisa, zadatke i rokove za predaju izvješća o popisu, - komisija obavlja fizički popis imovine, sastavlja izvješće o obavljenom popisu i dostavlja ga u zadanim rokovima,

14 - predmet popisa u nefinancijska imovina (materijalna, nematerijalna, nepokretna, pokretna, sitni inventar i sl), financijska imovina (novac u banci i blagajni, depozit, jamčevine, polozi, potraživanja i sl,), obveze (rashod poslovanja, nabava nefinancijske imovine, zajmovi i sl.), odgođena plaćanja rashoda i prihodi i imovina drugih pravnih osoba. - pri popisu financijsko stanja imovine, komisiji stručnu potporu daje profesionalni radni djelatnici zaduženi za novčano-materijalno poslovanje u Stručnoj službi ZNS-a, - obveze komisije je i obaviti procjenu viškova poštujući tržišnu vrijednost, te navesti uzroke nastalih viškova i manjkova, - komisija snosi odgovornost za istinitost popisom ustanovljenog stanja imovine i obveza, točni i pravilno sastavljanje i ispunjavanje popisnih lista, pravodobno obavljanje popisa i pravodobno i točno sastavljanje izvješća o popisu, KOMISIJA ZA OBJEKTE I TERENE ZNS-a Članak 30. Komisija za objekte i terene ima 4 člana. Komisija za objekte i terene: - sudjeluje u predlaganju uvjeta koji klubovi trebaju ispuniti u infrastrukturi za sudjelovanja u određenom stupnju natjecanja ZNS-a, - proučava i prati propisnik o licenciranju klubova na razini HNS-a, sagledava stanje infrastrukture klubova u natjecanju HNS-a, - analizira postojeća stanja, te daje mišljenje o prijedlozima za davanje financijske pomoći vezano za dogradnju ili obnovu postojeće nogometne infrastrukturi klubova grada Zagreba u sustavu natjecanja HNS-a i ZNS-a, - obveze komisije je i obaviti pregled postojećih igrališta, te izdavati certifikate za natjecanja koji zadovoljava uvjete propisanih razina natjecanja ZNS-a (seniori/mladež), - razmatra i analizira postojeća stanja nogometnih terena, te daje mišljenje za lokaciju ugradnje podloge sa umjetnom travom, - uspostavlja suradnju sa Gradskim uredom za sport, a vezano za ustupke korištenja dvoranskih objekata za klubove u natjecanju malog nogometa u ZNS-u, a koji nemaju samostalnu sigurnost korištenje određenih lokacija i termina za natjecanje, IV PRIVREMENA TIJELA IO ZNS-a Članak 31. Za rad u pojedinim područjima djelatnosti ZNS-a Skupština i Izvršni odbor mogu osnovati povremene komisije i druga tijela. Odlukom o osnivanju komisija ili drugog radnog tijela, utvrđuje se sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornosti za obavljanje poslova.

15 V PRAVNA TIJELA Članak 32. Pravna tijela ZNS-a su: - Disciplinska komisija, - Komisija za žalbe, - Komisija za registraciju klubova i igrača. DISCIPLINSKA KOMISIJA Članak 33. Disciplinska komisija ima 3 člana. Izvršni odbor može za vođenje disciplinskog postupka vezanog uz prekršaje iz pojedinog natjecanja ZNS imenovati disciplinskog suca, a što se utvrđuje Propozicijama natjecanja.. Disciplinska komisija - sudac : - vodi postupak i donosi odluke o disciplinskim prekršajima iz svoje nadležnosti, izricati za počinjene prekršaje sankcije utvrđene DP HNS-a, - u disciplinskim postupcima izravno primjenjuju DP HNS-a, - analizira i prati pojave u nogometnom sportu, zapažene u disciplinskim postupcima, - prati i proučava učinkovitost izvršenja izrečenih disciplinskih mjera, - daje mišljenje o prijedlozima za ublažavanje kazni koje je donijela u prvom stupnju, - predlaže dopune i izmjene Disciplinskog pravilnika - u natjecateljskom ciklusu rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su izvršili klubovi, njihovi igrači, treneri, delegati i ostali nogometni djelatnici u natjecanju ZNS-a - najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće IO ZNS svom radu s prijedlogom oko eventualnih mjera za uspješniji rad. - usko surađuje s povjerenicima za natjecanje, dostavljajući sve potrebne odluke tijekom natjecanja za objavu u službenom glasilu, - obavlja i ostale poslove za koje je ovlasti IO ZNS. KOMISIJA ZA ŽALBE Članak 34. Komisija za žalbe ima 4 člana. Komisija za žalbe: - odlučuje u drugom stupnju o žalbama izjavljenim protiv prvostupanjskih odluka koje su donijela nadležna tijela IO ZNS-a i u svim slučajevima kada je to propozicijama natjecanja predviđeno, - je tijelo drugog stupnja koje odlučuje o žalbama uloženim u disciplinskom postupku, postupku registracije utakmica i postupku ovjere registracija klubova i igrača, - nadležnost detaljnije se uređuje DP HNS-a, PNN, Pravilnika o statusu igrača i registracijama HNS-a i Propozicijama natjecanja ZNS-a (seniori/mladež).

16 KOMISIJA ZA OVJERU REGISTRACIJE KLUBOVA I IGRAČA Članak 35. Komisija za ovjeru registracija klubova i igrača ima 3 člana. Komisija za ovjeru registracije klubova i igrača : - obavlja sve poslove koji proizlaze iz Pravilnika o registraciji klubova i igrača, - predlaže IO ZNS rokove za preregistraciju igrača na području ZNS-a, - vodi brigu za ispravnost objavljivanja materijala u službenom glasilu Nogomet i pravovremenom izlaženju službenog glasila, - prati ispravnost objavljivanja materijala koje objavljuje Komisija za registraciju HNS-a u službenom glasilu Glasnik, - predlaže oblike i sadržaj obrazaca za registraciju, evidenciju, iskaznicu i ostalu dokumentaciju, koja je u svezi sa registracijom igrača, - prati primjenu Pravilnika o registraciji klubova i igrača, te predlaže izmjene i dopune, - obavlja i ostale poslove za koje je ovlasti IO ZNS. VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Pravila o javnosti, obavještavanje o odlukama IO ZNS objavljuje se putem službenog glasila pod nazivom NOGOMET. Ovaj Pravilnik stupa na snagom danom donošenja, a objavljuje se u službenom internetskom portalu, na web stranici ZNS-a. U Zagrebu, 12. lipnja godine Broj : 516/2019 Predsjednik Izvršnog odbora ZNS-a Tomislav Svetina, s.r.

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Више

Microsoft Word statut srpske manjine.doc

Microsoft Word statut srpske manjine.doc Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( Narodne novine br. 155/02.) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

Више

2017 PROGRAM RADA ŽUPANIJSKOG NOGOMETNOG SAVEZA ZA GODINU Virovitica Prosinac, 2016.

2017 PROGRAM RADA ŽUPANIJSKOG NOGOMETNOG SAVEZA ZA GODINU Virovitica Prosinac, 2016. 2017 PROGRAM RADA ŽUPANIJSKOG NOGOMETNOG SAVEZA ZA 2017. GODINU Virovitica Prosinac, 2016. PROGRAM RADA ŽUPANIJSKOG NOGOMETNOG SAVEZA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE VIROVITICA U 2017. GODINI Županijski

Више

NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE JEDINSTVENA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA PRVA ŽUPANIJSKA LIGA ZAPAD ISTOK DRUGA ŽUPANIJSKA LIGA ZAPAD - ISTOK BROJ: 5

NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE JEDINSTVENA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA PRVA ŽUPANIJSKA LIGA ZAPAD ISTOK DRUGA ŽUPANIJSKA LIGA ZAPAD - ISTOK BROJ: 5 NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE JEDINSTVENA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA PRVA ŽUPANIJSKA LIGA ZAPAD ISTOK DRUGA ŽUPANIJSKA LIGA ZAPAD - ISTOK BROJ: 53. / 2016. ZAGREB: 20.12. 2016. ČESTITKA ODLUKE SKUPŠTINE

Више

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/ ; fax: 01/ OIB: IBAN: HR

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/ ; fax: 01/ OIB: IBAN: HR CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/62 21 433; fax: 01/6252-515 OIB: 28129388615 IBAN: HR4923900011100025937 e-mail: czoo.vg@gmail.com web: www.centar-odgojiobrazovanje-velikagorica.skole.hr

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3)

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3) Na temelju članaka 29. i 174. Statuta Osnovne škole Vjenceslava Novaka, Školski odbor Osnovne škole Vjenceslava Novaka na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. donio je POSLOVNIK O RADU Vijeća roditelja I.

Више

(Microsoft Word - PRAVILNIK O REPREZENTACIJAMA HRVATSKOG PLIVA\310KOG SAVEZA_ doc)

(Microsoft Word - PRAVILNIK O REPREZENTACIJAMA HRVATSKOG PLIVA\310KOG SAVEZA_ doc) HRVATSKI PLIVAČKI SAVEZ PRAVILNIK O REPREZENTACIJAMA HRVATSKOG PLIVAČKOG SAVEZA 06. lipnja 2009 PRAVILNIK O REPREZENTACIJAMA I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Državna plivačka reprezentacija Hrvatske po sadržaju

Више

На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1

На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1 На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1.12.2016.године донео је ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ

Више

Hrvatski radioamaterski savez Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamater

Hrvatski radioamaterski savez Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamater Hrvatski radioamaterski savez 10000 Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna 2018. Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamaterskog Saveza (u daljnjem tekstu: Savez) Izvršni odbor

Више

Microsoft Word - HKS Poslovnik o radu Skupštine HKS-a.doc

Microsoft Word - HKS Poslovnik o radu Skupštine HKS-a.doc Poslovnik o radu Skupštine Hrvatskog konjičkog saveza Temeljem Članka 27, Stavak 14, Statuta Hrvatskog konjičkog saveza, usvojenog na Skupštini Hrvatskog konjičkog saveza održanoj 17.11.2007., na svojoj

Више

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj 05. 07. 2013. donio, a na sjednici održanoj 08. 08. 2013. izmijenio O D L U K

Више

Microsoft Word - 3._Pravilnik_o_sufinanciranju_programa_za_perspektivne_sportase .docx

Microsoft Word - 3._Pravilnik_o_sufinanciranju_programa_za_perspektivne_sportase .docx Na temelju odredbe članka 13. i 14. Statuta Samoborskog športskog saveza Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza, na sjednici održanoj 20. lipnja 2016. godine donio je PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU PROGRAMA

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA P R A V I L N I K O SUCIMA, SUĐENJU I SUDAČKIM INSTRUKTORIMA (č i s t o p i s) Zagreb, veljača 201

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA P R A V I L N I K O SUCIMA, SUĐENJU I SUDAČKIM INSTRUKTORIMA (č i s t o p i s) Zagreb, veljača 201 HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA P R A V I L N I K O SUCIMA, SUĐENJU I SUDAČKIM INSTRUKTORIMA (č i s t o p i s) Zagreb, veljača 2019. godine Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43.

Више

PROPISNIK O KALENDARU NATJECANJA

PROPISNIK O KALENDARU NATJECANJA PRAVILNIK O KALENDARU NATJECANJA HRVATSKOG SPORTSKOG PLESNOG SAVEZA U Zagrebu 18.01.2018 godine. SADRŽAJ I. OPĆE ODREDBE... 2 II. UPIS SPORTSKIH PLESNIH NATJECANJA U KALENDAR NATJECANJA... 3 III. PRIJAVE

Више

Microsoft Word - Pravilnik o registraciji

Microsoft Word - Pravilnik o registraciji Na temelju odredbi članka 30. Statuta Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru, Izvršni odbor Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru (u nastavku teksta: HSSRM) dana 17. svibnja 2018. godine odluka

Више

Na osnovu člana 17, Statuta Udruženja graďana ''Nešto Više'', Skupština Udruženja graďana ''Nešto Više'' je na svojoj sjednici, održanoj g

Na osnovu člana 17, Statuta Udruženja graďana ''Nešto Više'', Skupština Udruženja graďana ''Nešto Više'' je na svojoj sjednici, održanoj g Na osnovu člana 17, Statuta Udruženja graďana ''Nešto Više'', Skupština Udruženja graďana ''Nešto Više'' je na svojoj sjednici, održanoj 05.07.2008. godine, usvojila POSLOVNIK O RADU Skupštine Udruženja

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

PRAVILNIK

PRAVILNIK HRVATSKI SOFTBALL SAVEZ Na temelju članka 19. Statuta Hrvatskog softball saveza, Skupština Hrvatskog softball saveza na svojoj sjednici održanoj dana 13.03.2018. godine, donijela je PRAVILNIK O DRŽAVNIM

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPĆINA CENTAR JU OŠ «SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ», SARAJEVO POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE ZAPOSLENIKA ZA ČIJIM RADOM JE

Више

Hrvatskog proljeća 34, Zagreb, Hrvatska Tel.: Fax.: HRVATSKI STRELIČAR

Hrvatskog proljeća 34, Zagreb, Hrvatska Tel.: Fax.: HRVATSKI STRELIČAR www.archery.hr Hrvatskog proljeća 34, 10040 Zagreb, Hrvatska Tel.: +385 1 2981 766 Fax.: +385 1 2981 768 E-mail: archery@archery.hr HRVATSKI STRELIČARSKI SAVEZ POSLOVNIK O RADU RAZVOJNOG POVJERENSTVA 1.

Више

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne novine, br. 71/06 ), Skupština Atletskog sportskog

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE P R O P I S N I K PRVENSTVA ZAGREBA U ODBOJCI NA PIJESKU ZA 2019. GODINU Članak 1. Osnovne odredbe Prvenstvo Zagreba u odbojci na pijesku (u daljnjem tekstu: natjecanje) provodi se temeljem članka 61,

Више

Na temelju članka 2,12 i 2

Na temelju članka  2,12 i 2 Na temelju članka 2,12 i 2.14 Izbornog zakona BiH ( Službene glasnik BiH broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24, 06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13),

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc) ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА Шабац,, септембар 2012. године Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ БРОЈ: Ш А Б А Ц : На основу

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/ HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/6265-237, tel, fax: 01/6265-236 e-mail: tajnik@nsvg.hr OIB 12001227058 www.nsvg.hr MB 01303015 Velika

Више

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Broj: 412/2019 Pula, BILTEN br. 51 Natjecateljska godina 2018./2019. S A D R Ž A J - Skraćeni zapisnik s

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Broj: 412/2019 Pula, BILTEN br. 51 Natjecateljska godina 2018./2019. S A D R Ž A J - Skraćeni zapisnik s NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Broj: 412/2019 Pula, 13.06.2019. BILTEN br. 51 Natjecateljska godina 2018./2019. S A D R Ž A J - Skraćeni zapisnik sa 1. sjednice Izvršnog odbora NSŽI - Prijava momčadi

Више

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo Година XLV, број 134, 15. мај 2007. 81 На основу члана 42. став 5. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 131/06), Сенат Универзитета, на седници одржаној 28. новембра

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 29. август 2018. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

Microsoft Word - program-rada.docx

Microsoft Word - program-rada.docx PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA 2018. GODINU PROGRAM RADA GLAS-A ZA 2018. GODINU ORGANIZACIJSKI USTROJ Uz kontinuiranu koordinaciju i suradnju Središnjih tijela GLAS-a, cilj Stranke je osnivanje

Више

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI Proglašavam Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi,

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/ HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/6265-237, tel, fax: 01/6265-236 e-mail: tajnik@nsvg.hr OIB 12001227058 www.nsvg.hr MB 01303015 Velika

Више

Microsoft Word - PZ_459

Microsoft Word - PZ_459 KLUB ZASTUPNIKA IDS-a PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR Zagreb, listopad 2009. 1 PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA

Више

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана 02. 06. 2018. године, у Чачку, Председништво Српског покрета Двери, донело је, измењен и допуњен ПОСЛОВНИК

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravanja osnovnih životnih potreba, u skladu s načelima socijalne

Више

SINDKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE PRAVILNIK O RADU NADZORNOG ODBORA PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /1

SINDKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE PRAVILNIK O RADU NADZORNOG ODBORA PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /1 PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /17 Podgorica, 2017. godine POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim poslovnikom bliže se uređuju pravila i načina rada

Више

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,

Више

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61 Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18) Gradonačelnik Grada Rijeke, na prijedlog

Више

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛЕГАТА РСС КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ЗА РУКОМЕТНА ТАКМИЧЕЊА Б Е О Г Р А Д ЈАНУАР 2008. На основу члана 24, ст.2, тачка 3,Правилника Заједнице делегата РСС,

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019. REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: 602-12/19-01/1 URBROJ: 2176/05-02-19-1 Sisak, 29. svibnja 2019. GRADSKO VIJEĆE GRADA SISKA Predmet: Materijal za sjednicu

Више

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Ljubešćica za godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Ljubešćica za godinu Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2017. 2020. UVOD Zakonom o sustavu civilne zaštite ( Narodne novine broj 82/2015.) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća

Више

Microsoft Word - statut_tsrs.doc

Microsoft Word - statut_tsrs.doc ТЕНИСКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ С Т А Т У Т ТЕНИСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ Бања Лука, март 2011.год. САГЛАСНО СТАТУТУ ТЕНИСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ОДЛУЦИ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

Hrvatska narodna stranka

Hrvatska narodna stranka SKUPŠTINA KULTURNO UMJETNIČKOG DRUŠTVA BELEC Kulturno umjetničko društvo Belec Belec 6a HR-49254 Belec www.kud-belec.hr www.facebook.com/kudbelec info@kud-belec.hr Temeljem odredbi članka 23. Statuta KUD-a

Више

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Marsovo polje 6, PP 98-52100 PULA OIB: 14116426555 IBAN: HR8523800061132000371 Centrala 052/223-856 Tajnik 052/217-154 Fax 052/382-328 www.nszi.hr e-mail: nogometzi@inet.hr

Више

I-D PPUO Podstrana

I-D PPUO Podstrana SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA Godina XXV Podstrana, 1. ožujka 2019. Broj 4/2019. OPĆINSKI NAČELNIK Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BR

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BR REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BRODA Slavonski Brod, studeni 2011. S A D R Ž A J stranica

Више

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice  za rad psihologa u palijativnoj skrbi HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA KLASA: 011-02/16-03/04 URBROJ: 251-375/01-01-16-2 Zagreb, 17. prosinca 2016. Na temelju članka 12. Statuta Hrvatske psihološke komore Skupština Hrvatske psihološke komore je

Више

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act EU-projekt: Podrška Pravosudnoj akademiji: Razvoj sustava obuke za buduće suce i državne odvjetnike EU-project: Support to the Judicial Academy: Developing a training system for future judges and prosecutors

Више

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ``11

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ``11 На основу чл. 6 Правилника о поступку кандидовања, начину избора и опозива чланова Скупштине и других органа Лекарске коморе Србије и чланова скупштине и других органа регионалних лекарских комора у њеном

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016),

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), Извршни одбор ФС Србије на седници одржаној 15.06.2017.

Више

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018 06-01 Број: 06-5537/4-2018 На основу члана 47. став 3. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18), Сенат Универзитета, по указаној потреби, на седници одржаној 12.12.2018.

Више

HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ P R A V I L N I K O VISINI PRISTOJBI I MANDATNIM NAKNADAMA Srpanj godine

HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ P R A V I L N I K O VISINI PRISTOJBI I MANDATNIM NAKNADAMA Srpanj godine HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ P R A V I L N I K O VISINI PRISTOJBI I MANDATNIM NAKNADAMA Srpanj 2019. godine Sadržaj 1 OPĆENITO... 2 2 PRISTOJBE I ČLANARINE... 2 2.1 Godišnje članarine i registracijske naknade...

Више

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гла

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гла На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 - даље: Закон) и члана 13.став 5 Статута Основне школе"миливоје Боровић" у Мачкату, Савет родитеља

Више

COM(2019)199/F1 - HR (annex)

COM(2019)199/F1 - HR (annex) EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 29.4.2019. COM(2019) 199 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom Okvirnim

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Страхињића Бана 73а ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА Децембар, 2013. године 1 На основу члана 24 Закона о раду (Сл. гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009

Више

Statut HJS_2015

Statut HJS_2015 S T A T U T HRVATSKOG JUDO SAVEZA Zagreb, 29. ožujka 2015. 1 Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i članka 47. stavak 6. Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11,

Више

Microsoft Word - poslovnik savet.doc

Microsoft Word - poslovnik savet.doc СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА На основу члана. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Савет Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на седници од, донео је седећи П О С Л О В Н И К

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, 01.10.2015. године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу Члан 1 Овим Пословником

Више

HRVATSKI SABOR

HRVATSKI SABOR HRVATSKI SABOR 573 Na temelju ĉlanka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH Proglašavam Zakon o agenciji za strukovno

Више

Microsoft Word - Poslovnik o radu Skupstine UOKPL

Microsoft Word - Poslovnik o radu Skupstine UOKPL На основу одредаба члана 30. Статута Удружења одбојкашких клубова првих лига, Скупштина УОКПЛ на седници, одржаној 08. септембра 2012. године, донела је П О С Л О В Н И К О РАДУ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ОДБОЈКАШКИХ

Више

novi pravilnik.txt - stari pravilnik

novi pravilnik.txt - stari pravilnik 1PRAVILNIK 2O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU 3I. OPĆE ODREDBE 4Članak 1. 5(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti pod kojima poslodavac za svoje potrebe i fizička ili pravna osoba mogu biti ovlašteni

Више

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n 65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog nogometnog turnira KVARNERSKA RIVIJERA 2017 Turnir počinje

Више

STOA RULES

STOA RULES 5.1.2. PRAVILNIK O STOA-i ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA OD 15. TRAVNJA 2019. PREDSJEDNIŠTVO EUROPSKOG PARLAMENTA, uzimajući u obzir članak 25. stavak 2. Poslovnika 1, uzimajući u obzir svoju odluku od 1. rujna

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

На основу одредаба чл. 43 и 47. Статута Скијашког савеза Србије, Скупштина Скијашког савеза Србије на седници, одржаној дана године, донел

На основу одредаба чл. 43 и 47. Статута Скијашког савеза Србије, Скупштина Скијашког савеза Србије на седници, одржаној дана године, донел На основу одредаба чл. 43 и 47. Статута Скијашког савеза Србије, Скупштина Скијашког савеза Србије на седници, одржаној дана 10.01.2017. године, донела је П О С Л О В Н И К О РАДУ СКУПШТИНЕ СКИЈАШКОГ САВЕЗА

Више

Microsoft PowerPoint - Skupstina_Program rada za 2013.ppt

Microsoft PowerPoint - Skupstina_Program rada za 2013.ppt UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU GODIŠNJA SKUPŠTINA Virovitica, srpanj 2013. PROGRAM RADA UDRUGE POSLODAVACA U ZDRAVSTVU za 2013. godinu Pripremila: Marijana Mihaljević,, mag.iur. 2 STATUT UDRUGE PROGRAMSKE

Више

Microsoft Word - 1 druga žnl.doc

Microsoft Word - 1 druga žnl.doc Temeljem čl 38. Statuta Izvršni odbor Nogometnog saveza Zadarske županije na sjednici održanoj 08.08.2014., donosi odluku o: PROPOZICIJAMA NATJECANJA 2. ŽNL OPĆE ODREDBE Članak 1. Broj sudionici natjecanja

Више

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за организације и појединце БЕПГРАД, НПВЕМБАР 2012.год. На

Више

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09) и члана 39. став 1. тачка 1) Статута, школски одбор Основне школе 1.300 каплара

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (Službeni list CG, br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

IPEX Smjernice IPEX-a odobrene na sastanku glavnih tajnika Rim, 13. ožujka Uvodni dio Smjernice IPEX-a 1) IPEX, meďuparlamentarna razmjena infor

IPEX Smjernice IPEX-a odobrene na sastanku glavnih tajnika Rim, 13. ožujka Uvodni dio Smjernice IPEX-a 1) IPEX, meďuparlamentarna razmjena infor IPEX Smjernice IPEX-a odobrene na sastanku glavnih tajnika Rim, 13. ožujka 2015. Uvodni dio Smjernice IPEX-a 1) IPEX, meďuparlamentarna razmjena informacija o Europskoj uniji, uspostavljen je slijedom

Више

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU PRAVILNIK O POSTUPAJIU U PREDMETIMA BAGATELNE NABAVE Bjelovar, 15. listopad 2014. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13)

Више

Microsoft Word - Pravila II prijedlog.doc

Microsoft Word - Pravila II prijedlog.doc PRIJEDLOG HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11 TOČKA 7.3. Vijeće Broj: 354IOIURP U Zagrebu, 8.12.2016. Na temelju članka 56. Statuta Hrvatskog olimpijskog odbora, Vijeće Hrvatskog

Више

Osnovom ~lanka 22. i 26. Statuta Hrvatskog nogometnog saveza, Skup{tina HNS-a, donijela je na sjednicama odr`anim , ,

Osnovom ~lanka 22. i 26. Statuta Hrvatskog nogometnog saveza, Skup{tina HNS-a, donijela je na sjednicama odr`anim , , P R A V I L N I K O NOGOMETNIM NATJECANJIMA (Pravilnik o nogometnim natjecanjima objavljen je u Glasnik 24/07 pročišćeni tekst, 09/08, 23/08, 9/09, 10/09-ispravak, 23/09-pročišćeni tekst, 10/10, 15/11,

Више

На основу чл став 1. тачка 1) а у вези са чланом 120. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", брoj: 88/2017) и

На основу чл став 1. тачка 1) а у вези са чланом 120. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, брoj: 88/2017) и На основу чл. 119. став 1. тачка 1) а у вези са чланом 120. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", брoj: 88/2017) и члана 49. Статута школе, број: 1032 oд 22.11.2017.године,

Више

У П И Т Н И К

У П И Т Н И К КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ На основу одредаба Статута КСС, члан 56. тачка 6., Управни одбор КСС, на седници одржаној 18.11.2015.године, усвојио је ПРАВИЛНИК О ДЕЛЕГАТИМА КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Овај Правилник

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Gospić, Budačka 12, tel / fax:

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Gospić, Budačka 12, tel / fax: HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 53 000 Gospić, Budačka 12, tel / fax: 053 575 644 e-mail: nogometni.savez.lsz@hi.t-com.hr web: www.nogometnisavezlsz.hr Broj:41/2019. Gospić,27.02.2019.

Више

Microsoft Word - Statut HDE2verzija. procisc tekst nakon 2. izmjene doc.doc

Microsoft Word - Statut HDE2verzija. procisc tekst nakon 2. izmjene doc.doc Temeljem članka 10. i 11. Zakona o udrugama (N.N. br. 88/01) na Osnivačkoj skupštini Hrvatskog društva ekonomista, održanoj dana 14. veljače 2002. godine, u Zagrebu, donijet je Statut Hrvatskog društva

Више

MUZEJ GRADA RIJEKE

MUZEJ GRADA RIJEKE Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 25. Zakona o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15) i članka 43. Statuta Muzeja moderne i suvremene

Више

На основу члана 31

На основу члана 31 На основу члана 31. Став 1. тачка 10. Статута Стрељачког савеза Србије, уавојеног 31. 05. 2016. године и Измена и допуна Пословника о раду Скупштине Стрељачког савеза Србије од 31. 05. 2016. године, Скупштина

Више

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017 ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 22. август 2017. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

Klasa: UP/I / /06

Klasa: UP/I / /06 Klasa: UP/I 430-01/2007-03/10 Urbroj: 580-03-07-43-02 Zagreb, 15. ožujka 2007. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 1. i 2. Zakona o državnim potporama ( Narodne novine,

Више