Ciklus Šifra Naučna Naučno polje Uža naučna oblast Predmet oblast 1. Prirodne nauke 1.1 Matematika Matematička analiza I Matematika 1.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Ciklus Šifra Naučna Naučno polje Uža naučna oblast Predmet oblast 1. Prirodne nauke 1.1 Matematika Matematička analiza I Matematika 1."

Транскрипт

1 Ciklus Šifra Naučna Naučno polje Uža naučna oblast Predmet oblast 1. Prirodne nauke 1.1 Matematika Matematička analiza Matematika Matematika Matematika Matematika Odabrana poglavlja iz elementarne matematike Metrologija Matematička analiza Matematička analiza Algebra i geometrija Geometrija Analitička geometrija Algebarske strukture Linearna algebra Linearna algebra Geometrija Analitička geometrija Linearna algebra Geometrija Analitička geometrija Algebarske strukture Linearna algebra Statistika i vjerovatnoća Statistička fizika Vjerovatnoća i statistika Kompleksna analiza Diskretna matematika Vjerovatnoća i statistika Statistička fizika Statistička fizika Diskretna matematika Geostatistika Vjerovatnoća i statistika Vjerovatnoća i statistika u fizici Kompleksna analiza 1.2. Fizika Opšta fizika Opšta fizika Opšta fizika Opšta fizika Fizika sa biofizikom Fizika okoline

2 Opšta fizika Fizika okoline Atomska Fizika Atomska fizika Fizička elektronika Atomska fizika Fizička elektronika 1.3. Nauke o zemlji i povezane nauke o životnoj sredini Društvena geografija Uvod u geografiju Grafičke metode Demografija Geografija naselja Socijalna geografija Regionalna geografija Regionalna geografija Geografija Bosne i Hercegovine Geografija Jugoistočne Evrope Turistička geografija Saobraćajna geografija Regionalna geomorfologija Agrarna geografija Priroda i društvo Savremeni političko-geografski problemi Regionalna geografija Analize teritorijalnog razvoja Razvoj i primjena regionalne geografije Demogeografija Fizička geografija Geomorfologija Klimatologija sa meteorologijom Hidrografija Okeanografija Topografija Astrogeografija Pedogeografija sa biogeografijom Pedologija Fizičko-geografski procesi Kvalitativna i kvantitativna istraživanja u fizičkoj geografiji Geomorfologija Pedologija Klimatologija sa meteorologijom Metereologija

3 Nauke o zemlji geonauke, multidisciplinarno i povezane nauke o životnoj sredini Mineralogija Geologija nženjerska geologija Upravljanje i zaštita voda Prirodni resursi i njihova zaštita Geoekologija Upravljanje i zaštita voda Geoekologija Mineralogija Geologija Nauke o životnoj sredini Ekologija Ekologija i zaštita životne sredine ndustrijska ekologija Saobraćaj i životna sredina Osnovi ekološkog inženjerstva Životni, radni okoliš i održivi ekosistem Ekologija Kvalitet voda Međudržavna zaštita voda Saobraćaj i životna sredina Zaštita ekosistema Međudržavna zaštita voda Uređenje i zaštita voda Kvalitet voda Ekološko inženjerstvo Ekologija i zaštita životne sredine 1.4. Biološke i hemijske nauke Biologija Fiziologija biljaka Botanika Biologija sa humanom genetikom Farmaceutska botanika Anatomija i fiziologija životinja Mikrobiologija sa parazitologijom Genetika Bioinženjering Botanika Mikrobiologija sa parazitologijom Fiziologija biljaka

4 Hemija Opšta hemija Analitička hemija Organska hemija Biohemija Medicinska biohemija Agrohemija Medicinska hemija Medicinska biohemija 2. Tehničke nauke 2.1. Eketrotehnika Elektronika Elektrotehnika sa elektronikom Električna kola Elektronika nternet tehnologije nformacione tehnologije Arhitektura računarskih sistema i mreža Mikroračunarski sistemi Osnovi elektrotehnike nternet tehnologije nformacione tehnologije Obrazovna tehnologija nternet tehnologije nformacione tehnologije u obrazovanju Osnovi elektrotehnike Osnovi elektronike nformacione tehnologije Mikroračunarski sistemi Telekomunikacije Telekomunikacije Računarske mreže Multimedijalni sistemi nternet Projektovanje informacionih sistema Nove KT tehnologije Projektovanje računarskih mreža Multimedijalni sistemi Telekomunikacije Neuralne mreže Multimedijalni sistemi Bežične multimedijalne komunikacije Neuralne mreže Računarske mreže Projektovanje računarskih mreža Telekomunikacije

5 nformatika Osnovi informatike Računarska tehnika Osnovi programiranja Algoritmi i strukture podataka Programski jezici Baze podataka Operativni sistemi Aplikativni softver Viši programski jezici Objektno orjentisano programiranje Zaštita podataka i računarskih sistema Računari u nastavi fizike Računari u nastavi matematike Računarska tehnika Skladištenje podataka Osnovi analize i sistema Aplikativni softver Programski jezici Računarska inteligencija sa primjenama u građevinarstvu Arhitektura računara Viši programski jezici Algoritmi istrukture podataka FUZZYsistemi Tehnike vizuelnog programiranja Matlab Računari u nastavi matematike Aplikativni softver nformatika nformatičke tehnologije Programski jezici Zaštita podataka i računarskih sistema Objektno orjentisano programiranje Baze podataka nformatika u saobraćaju Skladištenje podataka Pouzdanost sistema Analiza sistema Ekspertni sistemi za rad u realnom vremenu nternet programiranje Razvoj softverskih proizvoda Grafika i dizajn Računarski alati Kompjuterska grafika i dizajn Uvod u web Web dizajn Softverski inženjering Grafike i vizuelne komunikacije Grafičke i vizuelne komunikacije

6 Računarski alati Kompjuterska grafika i dizajn Web dizajn Softverski inženjering 2.2. Arhitektura Opšta arhitektura Osnovi arhitekture i građevinarstva Uvod u arhitekturu Projektovanje višeporodično stanovanje Arhitektonske konstrukcije Razvoj arhiktekture u Bosni i Hercegovini i regionu Projektovanje porodično stanovanje Principi konstruisanja Projektovanje-javni objekti Savremena arhitektura Razvoj tipologija arhitektonskih objekata Konkursni rad u arhitekturi i urbanizmu Funkcija arhitekture i urbanizma Savremene tehnologije u projektovanju i građenju storija i teorija arhitekture Kreativno istraživanje u arhitekturi Razvoj tipologija arhitektonskih objekata Arhitektonske konstrukcije Teorijski diskurs u arhitekturi Globalno i lokalno u savremenoj arhitekturi Savremena arhitektura Savremene tehnologije u projektovanju i građenju Projektovanje javni objekti Projektovanje porodično stanovanje Projektovanje višeporodično stanovanje Urbanizam Likovne forme Urbanističko i prostorno planiranje Organizacija građenja Zaštita i revitalizacija Projektovanje- privredni objekti Urbano uređenje prostora Projektovanje- urbani kontekst Mjerenje i vrednovanje radova Regionalno i prostorno planiranje Principi formiranja i tipologije gradskog prostora Reprezentacija šireg prostornog okruženja Razvoj tipologija urbanih prostora Organizacija građenja Prostorno planiranje Likovne forme

7 Urbano i prostorno planiranje Zaštita i revitalizacija Projektovanje urbani kontekst Urbano uređenje prostora 2.3. Geodezija Opšta geodezija Geodezija Uređenje zemljišne teritorije Tehnike geodetskih mjerenja Teorije grešaka geodetskih mjerenja Fizička geodezija Geodetski premjer Teorijska geodezija nženjerska geodezija Kartografija Katastar nepokretnosti Račun izravnanja osnovni kurs Procjena vrijednosti građevinskih objekata Geodetski premjer Procjena vrijednosti građevinskih objekata Organizacija geodetskih radova Globalna geodezija nženjerska geodezija Uređenje zemljišne teritorije Kartografija Globalna geodezija Geodetski premjer Tehnike geodetskih mjerenja Organizacija u geodeziji Katastarski premjer Geoinformatika Satelitska geodezija Fotogrametrija i daljinska detekcija Fotogrametrija i daljinska detekcija Geodetska metrologija Računarska obrada slike Napredne tehnike geodetskog projektovanja Lasersko skeniranje terena i objekata GS geografsko-informacioni sistemi WebGS Elektronika ugeodeziji Digitalna kartografija Digitalna kartografija Lasersko skeniranje terena Satelitska geodezija Elektronika u geodeziji Web GS Fotogrametrija i daljinska detekcija Napredne tehnike geodetskog projektovanja

8 Digitalna obrada slike 2.4. Građevinarstvo Opše građevinarstvo zvođnje radova u građevinarstvu Građevinski materijali Gradnja objekata Menadžment građevinskih preduzeća Zgradarstvo nstalacije Tehnologija betona Održavanje objekata Osnovi fundiranja Menadžment tehnologija građenja Menadžment tehnologija građenja Projektovanje visokih zgrada Nauka o materijalima Energetska efikasnost građevinskih objekata Automatizacija i robotizacija u građevinarstvu Projektovanje visokih zgrada Tehnologija građenja Tehnički propisi u oblasti građevinarstva Mehanika i teorija konstrukcija Teorija ploča i ljuski Metoda konačnih elemenata Mehanika tla Elementi projektovanja nženjersko crtanje Mehanika fluida Tehnička mehanika Otpornost materijala Tehnička fizika Nacrtna geometrija Buka,vibracije i potresi u okruženju Metoda konačnih elemenata Metode optimizacije Tehnička mehanika Buka, vibracije i potresi u okruženju Konstrukcije Statika konstrukcija Drvene i zidane konstrukcije Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija Teorija betonskih konstrukcija Stabilnost konstrukcija

9 Metalne konstrukcije Matrična analiza konstrukcija Prethodno napregnuti beton Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo Konstrukcije Betonske konstrukcije inženjerskog objekta Trajnost i procjena stanja betonskih konstrukcija Seizmička analiza konstrukcija Modeliranje procesa u građevinarstvu Seizmička analiza konstrukcija Betonske konstrukcije inženjerskog objekta Trajnost i procjena stanja betonskih konstrukcija Stabilnost konstrukcija Hidrotehnika Osnovi hidrotehnike Hidrologija Hidraulika Hidraulika Vodoprivredni sistemi Komunalna hidrotehnika Komunalna hidrotehnika Drenažni sistemi Hidrotehničke građevine Regulacija rijeka Navodnjavanje Hidrotehničke građevine Hidraulika Hidromašinska oprema Hidromašinska oprema Hidrotehničke građevine Putevi, aerodromi i željeznice nženjerska ekonomija u građevinarstvu Planiranje i projektovanje puteva Gornji sloj željeznica Mostovi Mehanika vožnje Geotehnika saobraćajnica Kolovozne konstrukcije Saobraćajni tuneli Planiranje i projektovanje željeznica Betonski mostovi Metalni mostovi Saobraćajni tuneli Metalni mostovi

10 Saobraćajni tuneli 2.5. Saobraćaj Drumski saobraćaj Osnovi saobraćaja i transporta Poznavanje robe u transportu Projektovanje gradskih saobraćajnica Osnovi drumskih saobraćajnica Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža) Motorna vozila Osnovi javnog gradskog transporta putnika Eksploatacija i upravljanje putevima Parkiranje i parkirališta Osnovi drumskog transporta robe Dinamika vozila Projektovanje gradskih saobraćajnica Projektovanje gradskih saobraćajnica Špedicija Osnovi logistike Terminali u drumskom saobraćaju Osnovi mehanizacije pretovara Tehnologija špedicije Tehnologija špedicije Logistika u saobraćaju Menadžment u saobraćaju Upravljanje saobraćajem Planiranje saobraćaja Saobraćajna sredstva i infrastruktura Metode istraživanja u saobraćaju Kvalitet usluga u saobraćaju Globalne komunikacije Međunarodni saobraćaj Upravljanje putnim mrežama Upravljanje mostovima Metode istraživanja u saobraćaju Globalne komunikacije Saobraćajna sredstva i infrastruktura Kvalitet usluga u saobraćaju Planiranje saobraćaja Međunarodni saobraćaj Upravljanje mostovima Bezbjednost u saobraćaju

11 Bezbjednost u saobraćaju Prevoz opasnog tereta Analiza bezbjednosti saobraćaja Bezbjednost saobraćaja-kampanje Prevencije saobraćajnih nezgoda Bezbjednost saobraćaja-uviđaj saobraćajnih nezgoda Bezbjednost saobraćaja-vještačenja u saobraćaju Ekspertiza saobraćajnih nezgoda Ekspertni saobraćajni sistemi Ekspertni saobraćajni sistemi Bezbjednost u saobraćaju Prevoz opasnog tereta Riječni saobraćaj Plovni putevi i pristaništa Plovni putevi i pristaništa 2.6. Poljoprivreda Nauka o životinjama i biljkama i poljoprivredna proizvodnja Zoologija Higijena i prevencija bolesti životinja Stočarstvo Pčelarstvo Ribarstvo Mljekarstvo Oplemenjivanje i reprodukcija životinja shrana životinja Lovstvo Agrošumarstvo Povrtarstvo Voćarstvo i vinogradarstvo Proizvodnja vina i alkoholnih pića Agrarna politika Agroekologija i biljna proizvodnja Održiva poljoprivreda Tehnologija prerade poljoprivrednih proizvoda Korovi i njihovo suzbijanje Oplemenjivanje i reprodukcija životinja shrana životinja Oplemenjivanje biljaka sa sjemenarstvom Genetički metodi u poljoprivredi Agrošumarstvo Ljekovito,aromatično i začinsko bilje Bolesti voćaka,vinove loze i ukrasnog bilja Zoologija Agroekologija i biljna proizvodnja Stočarstvo

12 Oplemenjivanje i reprodukcija životinja Higijena i prevencija bolesti životinja Tehnologija prerade poljoprivrednih proizvoda Korovi i njihovo suzbijanje Pčelarstvo Mljekarstvo Poljoprivredna tehnika Poljoprivredna mehanizacija Motori i traktori Remont i održavanje poljoprivredne tehnike 3. Biomedicina i zdravstvo 3.1. Pretklinička medicina Temeljna medicina Anatomija Histologija i embriologija Fiziologija sa patofiziologijom Osnovi imunologije munologija i imunološki proizvodi Osnovi biomedicine Osnovi komunikacije uzdravstvu Urgentna medicina Dentalna anatomija Uvod u medicinu i povijest medicine Medicinska biologija sa humanom genetikom Prva pomoć Komunikacija u medicini Fiziologija nformatika sa medicinskom statistikom Klinička propedeutika Patofiziologija munologija Umijeće liječničke struke Osnove laboratorijske dijagnostike Socijalna medicina Pacijenti sa posebnim potrebama Sportska medicina Zdravlje u zajednici Zdravstvena ekonomika Urgentna stanja u stomatologiji Anatomija Urgentna stanja u stomatologiji Urgentna medicina Patofiziologija Komunikacija u medicini Umijeće liječničke struke Osnove laboratorijske dijagnostike Pacijenti sa posebnim potrebama

13 Socijalna medicina Farmacija i farmakologija Farmakologija sa toksikologijom Homeopatija Farmakognozija Bromatologija nstrumentalne metode ndustrijska proizvodnja lijekova Toksikologija sa analitikom Uvod u farmaciju Farmaceutska fizika Farmacija sa biofarmacijom Klinička farmacija Prirodna ljekovita sredstva Farmakoterapija u praksi Oblikovanje lijekova Farmaceutska tehnologija Farmaceutska hemija i biohemija Organizacija farmaceutske djelatnosti Dizajniranje i sinteza lijekova Farmakoekonomika Pomoćna ljekovita sredstva Alergijske reakcije na lijekove Organizacija farmaceutske jedinice Homeopatski lijekovi Farmakologija sa toksikologijom Klinička farmacija Farmakoterapija u praksi Farmaceutska tehnologija nstrumentalne metode Aditivi i kontaminenti OTC lijekovi Antibiotici Lijekovi u gerijatriji 3.2. Klinička medicina Posebna klinička oblast Epidemiologija i infektivne bolesti Epidemiološke metode umedicini Prevencija i kontrola infekcija Osnovi patologije Cervikofacijalna patologija nterna medicina Otorinolaringologija Anesteziologija i reanimatologija Bol u stomatologiji Dermatovenerologija Neurologija i pridružena njega Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

14 Psihostomatologija Ginekologija i porodništvo Zdravstvena njega žena i fizioterapija u ginekologiji Neuroanatomija Epidemiologija Patologija Transfuziologija nfektologija Neurologija Psihijatrija Hirurgija Oftalmologija Ortopedija Anesteziologija, reanimacija i intenzivno liječenje Ginekologija i akušerstvo Pedijatrija Palijativna zdravstvena zaštita Porodična medicina Medicina rada Školska medicina Onkologija Gerijatrija Epidemiološke metode umedicini Alergijske bolesti Cervikofacijalna patologija nterna medicina Palijativna medicina Hospicij Pacijenti sa posebnim potrebama Hirurgija Porodična medicina Stomatološki pacijenti sa posebnim potrebama Stomatološka gerijatrija Gerijatrija Dentalna medicina i hirurgija Uvod u dentalnu medicinu Gnatologija Oralna hirurgija Maksilofacijalna hirurgija Oralna implantologija Estetika ustomatologiji Hemostaza u stomatološkoj praksi Oralna medicina i oralna patologija Stomatološki materijali Gerontostomatologija Pacijenti rizika u stomatologiji Endodoncija Ortodoncija Pretklinika i laboratorijska protetika Osnove stomatologije

15 Restauracijska stomatologija Parodontologija Dječija i preventivna stomatologija Mobilnaprotetika Fiksna protetika Ortodonska hirurška terapija malokluzija Okluzije Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini Prometni traumatizam Stomatologija u kriznim stanjima društva Psihološki pristup stomatološkom bolesniku Estetika u stomatologiji Restauracijska stomatologija Preventivna stomatologija 3.3. Zdravstvene nauke Sestrinstvo Uvod u zdravstvenu njegu Njega internističkih i zaraznih bolesnika Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji Psihijatrijska njega Oftamologija i pridružena njega Osnovi transfuziologije Onkologija i palijativna zdravstvena njega shrana,nutritivna terapija i dijetetika Osnovi hirurškog instrumentiranja Dermatovenerologija i pridružena njega Njega u kardiologiji i neurologiji Njega starijih osoba ntenzivna njega ORLi pridružena njega Medicinska sestra/tehničar kao član zdravstvenog tima Organizacija sestrinske struke Psihološki pristup invalidnom bolesniku Zdravstvena njega i porodica Sestrinstvo u zajednici Onkologija i palijativna zdravstvena njega ntenzivna njega shrana, nutritivna terapija i dijetetika Organizacija sestrinske struke Onkologija Sanitarni inženjering Toksikologija hrane Prehrambeni aditivi i kontaminenti Upravljanje otpadom Fizičko-hemijska analiza vode inamirnica Tehnologija vode za piće i čuvanje namirnica Mikrobiološka analiza vode inamirnica

16 Metodologija uzorkovanja u sanitarnom higijenskom nadzoru Analiza,kontrola izaštita vazduha Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija Sistem upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane Higijena Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju Upravljanje otpadom Upravljanje otpadom Prehrambeni aditivi i kontaminenti Fizičko-hemijska analiza vode i namirnica Sistem upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija DDD u privredi Napredno zbrinjavanje otpada Sport i rekreacija Antropomotorika Sport i zdravlje storija sporta Strukturalne, funkcionalne i biomehaničke karakteristike sportske grane Fitness Sportski turizam i wellness Biomehanika Sportski turizami wellness Biološko-medicinski aspekti sporta Antropologija sporta Biološko-medicinski aspekti sporta Biomehanika Antropomotorika Fitness Rekreativni sport Olimpijski sport Wellnes i fitness Organizacija i upravljanje u sportu Poslovno komuniciranje u sportu Sport i društveni sistemi Olimpijsko vaspitanje i obrazovanje Menadžment sportskih takmičenja Liderstvo u sportu PR usportu Organizacija i upravljanje usportu Organizacija i upravljanje usportu Liderstvo u sportu Amaterski i profesionalni sport

17 Organizacija i upravljanje usportu Menadžment profesionalnog sporta Transformacioni procesi Kondicijska priprema usportu Sredstva oporavka usportu Planiranje i programiranje usportu Kinezimetrija Kineziološke transformacije Metodika sportske grane Tehnika i taktika sportske grane Dijagnostika sportista Sportski trening u izabranom sportu Sportski trening Kineziologija Kondicijska priprema usportu Kineziološke transformacije Metodika sportske grane Planiranje i programiranje usportu Tehnologije i modeli sportskog treninga Dijagnostika i transformacioni procesi u sportu Kinezimetrija Kineziološke transformacije Kineziologija Kondicijska priprema u sportu Tehnika itaktika sportske grane Fizikalna medicina i rehabilitacija Fizikalna terapija i rehabilitacija Okupaciona terapija Osnovi patologije u fizikalnoj terapiji Protetika i ortotika Fizioterapija u reumatologiji Balneologija Fizioterapija u pedijatriji Fizioterapija kod poremećaja muskulature i u neurologiji Fizioterapija u gerijatriji Ergonomija i medicina rada Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji Fizioterapija u kardiologij i ipulmologiji Fizioterapija u palijativnoj medicini Elektroterapija Manuelna masaža Fizikalna medicina i rehabilitacija Fizioterapija hendikepiranih sportaša Fizioterapija malih grupa Fizička invalidnost i porodica

18 Korektivna gimnastika sa kineziterapijom Psihološki pristup fizijatrijskom bolesniku Fizička invalidnost i porodica Protetika i ortotika Elektroterapija Fizioterapija u gerijatriji Fizioterapija profesionalnih sportaša Fizioterapija osoba sa posebnim potrebama Principi rada u banjama Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji Pedijatrijska fizioterapija Radiologija Zaštita i unapređenje zdravlja uradiologiji Radiološka propedeutika Priprema pacijenata zaradiološke postupke Radiografske tehnike skeleta Dozimetrija u radioterapiji Konvencionalne radiološke metode ntervencijska radiologija Tehnike UZViCT Tehnike MR,PETiCT Zbrinjavanje otpada u radiologiji Digitalna radiologija Radiološke intervencije u hitnim stanjima Modifikacija radioloških metoda Multiplanarni prikaz strukture glave itrbuha Dentalna radiologija i fotografija Zaštita od zračenja Psihološki pristup radiološkom bolesniku Radiološka farmakologija Nuspojave radioterapije nvalidnost u radiologiji Radiografskamorfologija Zaštita od zračenja Konvencionalne radiološke metode Zbrinjavanje otpada u radiologiji Digitalna radiologija Alergijske reakcije kod RTG pretraga Liječenje ozračenih osoba Klinička radiologija 3.4. Ostale medicinske nauke Forenzika Forenzička hemija i toksikologija Forenzička patologija Forenzička genetika Forenzička psihologija sa psihijatrijom Sudska toksikologija Forenzička antropologija Osnovi forenzičke biologije

19 Forenzička fizička hemija Osnovi fizike uforenzici Forenzička stomatologija DNK analiza straživački rad u forenzičkim laboratorijama Sudska medicina Forenzička fizičko-hemijska analiza DNK analiza Forenzička psihologija sa psihijatrijom Forenzička hemija i toksikologija Sudska medicina Forenzička patologija Forenzička psihologija sa psihijatrijom Sudska toksikologija Forenzička genetika DNK analiza Javno zdravstvo Organizacija zdravstvene zaštite Evropski zdravstveni sistemi Prevencija i rano otkrivanje raka Ekologija i higijena radne sredine Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor Medicinska terminologija Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda Sustav znanosti,školovanje znanstvenika i etika u znanosti Upravljanje kliničkim odjelom Upravljanje privatnom sanitarnom ustanovom Upravljanje privatnom radiološkom ustanovom Upravljanje privatnom fizijatrijskom ustanovom Kako saopštiti lošu vijest Upravljanje rehabilitacijskim centrom Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor Prevencija i rano otkrivanje raka 4. Društvene nauke 4.1. Pravo Pravnoistorijska Pravna istorija Rimsko pravo Retorika Krivičnopravna Krivično pravo Krivično procesnopravo

20 Međunarodno krivično pravo Kriminologija Kriminalistika Krivično pravo Krivična djela usaobraćaju Međunarodno krivično pravo Krivična djela u saobraćaju Krivično pravo Krivično procesno pravo Međunarodno krivično pravo Kriminalistika Kriminologija Terorizam Građanskopravna Građansko pravo Obligacionopravo Nasljednopravo Porodično pravo Građansko procesno pravo Forenzička i odštetna odgovornost Građansko pravo zvršni postupak Građansko pravo Građansko procesno pravo Obligaciono pravo Nasljednopravo Porodično pravo zvršni postupak Javnopravna Uvod u pravo Ustavno pravo Upravno pravo Javne finansije Poreski sistem Radno pravo Ekološko pravo Saobraćajno pravo Zdravstveno pravo Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci Školsko pravo i administracija Pravo i sport Nomotehnika Ljudska prava Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo Upravno pravo Poresko pravo Saobraćajno pravo Javne finansije

21 Saobraćajno pravo Ljudska prava Upravno pravo Javne finansije Radno pravo Poreski sistemi Ustavno pravo Poresko pravo Ekološko pravo Zdravstveno pravo Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo Pravni propisi u geodeziji Međunarodnopravna Međunarodno javno pravo Pravo EU Međunarodno privatno pravo Međunarodno humanitarno pravo Međunarodno humanitarno pravo Međunarodno javno pravo Međunarodno privatno pravo Međunarodno poslovno pravo Pravo EU Privrednopravna Poslovno pravo Pravo osiguranja Pravo intelektualne svojine Poslovno pravo Poslovno pravo Bezbjednosna Ekološka bezbjednost Korporativna bezbjednost Savremeni sistemi bezbjednosti Međunarodne bezbjedonosne organizacije Forenzičkopravna Osnovi opšte forenzike Forenzička balistika Forenzička obrada tragova na mjestu zločina Forenzička analiza dokumenata Kriminalistička identifikacija Upravljanje kriminalističkim istragama Forenzika u krivičnom postupku Forenzička analiza požara,eksplozija i masovnih katastrofa Pravni osnovi forenzike Kriminalističko-forenzička obrada lica mjesta Dokumentna tehnika

22 Kriminalističk ametodika Kriminalistička identifikacija Forenzika u krivičnom postupku Forenzička analiza dokumenata Forenzička balistika Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa 4.2. Ekonomske nauke Ekonomija Osnovi ekonomije Bankarstvo Elektronsko poslovanje Ekonomika preduzeća Ekonomski aspekti životne sredine Makroekonomija Međunarodna ekonomija Monetarna ekonomija Osiguranje Spoljnotrgovinsko poslovanje Ekonomska politika Makroekonomija Spoljnotrgovinsko poslovanje Međunarodna ekonomija Elektronsko poslovanje Finansije, računovodstvo i revizija Finansijska tržišta Finansijsko izvještavanje Finansijsko računovodstvo nterni obračun Komparativno računovodstvo Korporativne finansije Međunarodno poslovno finansiranje Poslovne finansije Računovodstveni informacioni sistemi Računovodstvo Revizija Specijalni bilansi Upravljačko računovodstvo Forenzičko računovodstvo Finansijsko izvještavanje Upravljačko računovodstvo Revizija Upravljanje investicijama Finansijsko izvještavanje Revizija Finansijsko računovodstvo Upravljačko računovodstvo

23 Specijalni bilansi Računovodstvo Forenzičko računovodstvo Marketing i logistika straživanje tržišta Marketing Marketing logistike Marketing prodaje Marketing u turizmu Marketing u turizmu i sportu Marketing u sportu Marketing u saobraćaju Ponašanje potrošača Promocija Špedicija i agencijsko poslovanje Marketing lijekova Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda Marketing u saobraćaju Marketing Strategija razvoja logističkog provajdera E-marketing u zdravstvu Marketing lijekova E-marketing straživanje tržišta Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda Menadžment i organizacija Ekološki menadžment Korporativno upravljanje Menadžment Menadžment informacionih sistema Menadžment ljudskih resursa Menadžment u trgovini Organizacija preduzeća Preduzetništvo Preduzetništvo u sportu Projektni menadžment Strategijski menadžment Menadžment sportskih organizacija Agrobiznis menadžment Zdravstveni menadžment Strategijski menadžment Menadžment ljudskih resursa Strategijski menadžment Projektni menadžment Korporativno upravljanje Menadžment ljudskih resursa Organizacija preduzeća

24 Preduzetništvo u sportu Zdravstveni menadžment Menadžment informacionih sistema Turizam Osnovi turizma i sporta Ekonomika turizma Globalni turizam Hotelski menadžment Kulturni turizam Turistička politika irazvoj Upravljanje kvalitetom u turizmu 4.3. Sociologija Opšta sociologija Sociologija Posebne sociologije Politička sociologija Sociologija religije Medicinska sociologija Urbana sociologija Politička sociologija Medicinska sociologija 4.4. Političke nauke Politička teorija Uvod u političku teoriju storija političkih teorija Savremena politička teorija Politička antropologija Političko ponašanje Politička kultura Geopolitika Uporedna politika Geopolitika Savremena politička teorija Geopolitika Uvod u političku teoriju storija političkih teorija Politička antropologija Političko ponašanje Politička kultura Uvod u socijalnu politiku Uvod u teorije socijalnog rada Međunarodni odnosi Međunarodni odnosi Osnovi teorije spoljne politike Uvod u diplomatiju i diplomatska analiza Diplomatsko i konzularno pravo i praksa Pregovaranje

25 storija diplomatije Diplomatski protokol Ekonomska diplomatija Spoljna i bezbjedonosna politika EU i Evroazije Osnovi spoljne politike Spoljnopolitička analiza Savremeno djelovanje međunarodnih organizacija Međunarodni odnosi Osnovi teorije spoljne politike Pregovaranje storija diplomatije Diplomatsko i konzularno pravo i praksa Spoljna i bezbjedonosna politika EU i Evroazije Unutrašnja politika i administracija Političke partije Politički marketing Lokalna samouprava zborni sistemi Kancelarijsko poslovanje Liderstvo zborni sistemi Političke partije Politički marketing Državna uprava Nauka o javnoj upravi Novinarstvo Javno mnjenje Žurnalistika Komunikacijske teorije i modeli Medij i idruštvo Žurnalistika Javno mnjenje Komunikologija 4.5. Metodologija nauka Metodologija naučnog istraživanja Statističke metode Čitanje i pisanje naučnog rada Metodologija naučnog istraživanja Metodologija naučnog istraživanja

26 Klinička istraživanja Statističke metode Timski rad u stomatologiji Komunikologija Napredna metodologija naučnog istraživanja Čitanje i pisanje naučnog rada Klinička istraživanja u stomatologiji Metodika nastave Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti Metodika početnog čitanja i pisanja Metodika nastave matematike Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova Metodika nastave fizike Metodika nastave geografije Metodika nastave fizičke kulture Metodika nastave muzičke kulture Metodika nastave likovne kulture Metodika nastave informatike i tehnike Metodika nastave prirode i društva Metodika dopunske i dodatne nastave Metodika nastave engleskog jezika Metodika nastave engleskog jezika u ranoj školskoj dobi gre u nastavi engleskog jezika Vokalno-instrumentalna nastava Komunikacija i grupni rad u nastavi Ocjenjivanje ivrednovanje učeničkog dostignuća Rad u cjelodnevnom produženom boravku Savremeni didaktičko-metodički tokovi u razrednoj nastavi Razvoj i evalucija kurikuluma Akademsko pisanje E-učenje Terenska nastava geografije Savremena nastavna sredstva u nastavi geografije Školska geografija u obrazovnom sistemu Razvojnost geografskih pojmova u nastavi geografije Savremeni problemi nastave geografije Struktura školske geografije E-učenje Savremeni tokovi metodike književnosti u razrednoj nastavi ntegrisana nastava prirode idruštva Teorijsko-metodološki problemiengleskogjezika Metodika nastave fizike Metodika nastave matematike Akademsko pisanje Metodika nastave 4.6. Pedagoške

27 nauke Pedagogija Opšta pedagogija Predškolska pedagogija Porodična pedagogija Pedagoška informatika Pedagogija sa psihologijom Didaktika Andragogija Pedagoška informatika Pedagoška opservacija Komparativna pedagogija Pedagogija Didaktika Edukacija i rehabilitacija Osnovi defektologije Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju Metodika rada u kombinovanom odjeljenju Logopedski tretman u radu sa učenicima nkluzija u obrazovanju Metodički pristup u radu sa djecom s posebnim potrebama Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama Metodika razvoja govora Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju nkluzija u obrazovanju Logopedski tretman u radu sa učenicima 4.7. Psihološke nauke Opšta psihologija Opšta psihologija Psihologija Dječija psihologija Posebne psihologije Pedagoška psihologija Razvojna psihologija Saobraćajna psihologija Psihologija sporta Medicinska psihologija Psihologija obrazovanja ivaspitanja 5. Humanističke nauke 5.1. Filozofija i etika

28 Filozofija Uvod u filozofiju Etika Medicinska etika Pravna etika Etika uforenzici Medicinska etika Principi znanosti utemeljeni na dokazima 5.2. Filologija Jezici B/H/Sjezici Engleski jezik Engleski jezik Njemački jezik Njemački jezik Opšta lingvistika Tvorba riječi u engleskom jeziku Književnost Književnost Književnost za djecu Književnost Književnost za djecu i omladinu Standardni jezici Kultura Filmska itvkultura Scenska umjetnost Kreativne radionice 5.3. storija storija nauka, umjetnosti i religije storija matematike ifizike storija arhitekture i umjetnosti storija engleskog jezika storija arhitekture i umjetnosti storija savremenog doba Svjetska istorija poslije 1945

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

God_Rasp_2015_ xls

God_Rasp_2015_ xls ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НОВИ САД Датум: 14.09.2016, Страна: 1 I I I 1 13 Грађевински материјали и конструкције I 28.01.2016 09.02.2016 31.03.2016 16.06.2016 04.07.2016 01.09.2016 15.09.2016 26.09.2016

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 28.05.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 29.05.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 30.05.2018. 09:00-11:00 11:30-13:30 Техничко цртање 211 31.05.2018.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 16.04.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 17.04.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 18.04.2018. 09:00-11:00 Техничко цртање 106-108-207 19.04.2018.

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h

Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију 13.02. у 10 h 04.04. у 10 h 05.06. у 12 h 26.06. у 12 h 04.09. у 12 h 25. 09. у 12

Више

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГЕОГРАФИЈА Увод у географију 03. 07. у 15 h Студентски трг 3 Картографија Писмени: 01. 07. у 14 h Усмени: 02. 07. у 10 h Студентски трг 3 Математичка географија 03. 07. у 14,30 h Студентски

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР 2016. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун 2018. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању 4.

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п Студијски програм: Географија 1 Увод у географију 05. 06. у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија 06. 06. у 10 h писмени 07. 06. у 10 h усмени 1 Картографија 1 06. 06. у 10 h Студентски трг 3, Лаб.

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени Студијски програм: Географија Увод у географију 02. 07. у 9 h Картографија 05. 07. у 0 h писмени 08. 07. у 0 h усмени Картографија 05. 07. у 0 h, Лаб. за картографију Математичка географија 0. 07. у 9

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени Студијски програм: Географија Увод у географију 02. 07. у 9 h Студентски трг 3 Картографија 05. 07. у 0 h писмени 08. 07. у 0 h усмени Студентски трг 3, Сала Картографија 05. 07. у 0 h Студентски трг 3,

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п

Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п Студијски програм: Географија 1 Увод у географију 10. 04. у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија 03. 04. у 10 h писмени 04. 04. у 10 h усмени Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија 1 03. 04. у

Више

TERMINI ISPITA MEĐUSEMESTRALNOG ISPITNOG RAZDOBLJA – I ROK

TERMINI ISPITA MEĐUSEMESTRALNOG ISPITNOG RAZDOBLJA – I ROK UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI - CKM TERMINI ISPITA MEĐUSEMESTRALNOG ISPITNOG RAZDOBLJA I ROK 27.11.2018. 30.11.2018./ dopuna: 05.12.2018. - 07.12.2018. NAZIV PREDMETA DATUM VRIJEME TRAJANJE NAPOMENA Osnove

Више

Microsoft Word - Predmeti po Bolonji 2010.doc

Microsoft Word - Predmeti po Bolonji 2010.doc ГЕОГРАФИЈА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Увод у географију ТМ 2 + 1 + 0 + 0 5 Картографија СА 2 + 2 + 1 + 0 Математичка гeографија СА 2 + 1 + 0 + 0 5 Географски информациони системи СА 2 + 2 + 0 + 0 6 Геологија

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 08.04.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 09.04.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 10.04.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 11.04.2019.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 27.05.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 28.05.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 29.05.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 30.05.2019.

Више

JUN.xlsx

JUN.xlsx 1 Математика 1 (П) 17.06. у 13:00 Амф. 2 Хемија (П+У) 14.06. у 09:00 Амф. 3 Рачунарска техника (П+У) 20.06. у 13:00 Амф. 4 Основи система заштите (У) 18.06. у 13:00 201 5 Социологија (У) 10.06. у 09:00

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Maj 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 13.

Више

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ школске 2011/2012. године ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА И ВИШОМ ШКОЛОМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 1. ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

Више

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ Основне академске студије (4+1) Студијски програм: Заштита животне средине 1 Математика 1 (П) 27.11. у 16:00 206

Више

Raspored ispita - juni NNV.xlsx

Raspored ispita - juni NNV.xlsx ПЕТАК 12.06.2015. СРПСКИ ЈЕЗИК 1 СРПСКИ ЈЕЗИК студенти са ПА, вишом и СРПСКИ ЈЕЗИК 2 ГОВОРНА КУЛТУРА ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (редовни учитељи и васпитачи) СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 2 СРПСКОГ

Више

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc ДАТУМ И ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Н О В О М С А Д У ВРЕМЕ ОДРЖАВА ЊА ИСПИТА ИСПИТ- ПРИЈАВЉЕ -НО К О Н А Ч Н И Р А С П О Р Е Д И С П И Т А ЈУНСКИ РОК шк. 2018/2019.

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Април 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви

Више

Microsoft Word - NPIP-SIGURNOST_ZAS.NA.RADU

Microsoft Word - NPIP-SIGURNOST_ZAS.NA.RADU INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAV NI K ODSJEK: SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU NASTAVNI PLAN I PROGRAM za I ciklus studija - SIGURNOST - - ZAŠTITA NA RADU - Akademska

Више

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски програм 9:00 КОД Н А З И В П Р Е Д М Е Т А ЈАН МАР

Више

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања I Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања I Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност за децу (СВ) Миленковић С. Зорић М. Предшколска педагогија

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси М09293

Више

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 2012. ЈУН 2018/19. 1 Семестар 19.06.2019. (среда) 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА 5 ПРИМЕНА ГИС-а У УПРАВЉАЊУ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ (изборни)

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: ЈУН 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 3.

Више

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ СЕПТЕМБАР 08/9. Семестар.08.09. (среда) ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ ПЕЋИ (изборни) ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈЕ (изборни) ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

Више

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО ОКТОБАР 2 2018/19. 1 Семестар 07.10.2019. (понедељак) 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ 10:00 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sala Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 03.02.2008----10:00 201 Arhitektura

Више

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2018/19 GODINI ORGANIZACIONA JEDINICA MEDICINSKI FAKULTET STUDIJSKI

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2018/19 GODINI ORGANIZACIONA JEDINICA MEDICINSKI FAKULTET STUDIJSKI UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2018/19 GODINI ORGANIZACIONA JEDINICA MEDICINSKI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAMI/PREDMETI MATEMATIKA Logika MEDICINA Neurologija

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK (po datumu) Predmet Odsek P/U Datum Sala Upravljanje kvalitetom dokumentacije UK P 22/09/2007----09:00 RC Informacioni sistemi

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sal. Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 29.08.2008----09:00 Institut

Више

broj 039.indd

broj 039.indd 21 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 39 693 На основу члана 11 став тачка г) Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 73/1, 14/11, 84/12, 18/13 и 44/1) и члана 4 став

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИСОКОМ ШКОЛОМ ПЕТАК 14. 09. 2018. САЛА ЗА ФИЗИЧКО/ АМФИТЕАТАР

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK 8. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sale Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 21/06/8---- Arhitektura računara i oper.

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 20.06.2019. 9:00 04.07.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 17.06.2019. 9:00 01.07.2019. 13:00 све Програмирање 1 2227 21.06.2019. 9:00 05.07.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 05.09.2019. 9:00 19.09.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 02.09.2019. 9:00 16.09.2019. 9:00 све Програмирање 1 2227 06.09.2019. 9:00 20.09.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 07.02.2019. 9:00 21.02.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 04.02.2019. 9:00 18.02.2019. 9:00 све Програмирање 1 2227 08.02.2019. 9:00 22.02.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме Сала Математика :00 све Основи електротехнике :00 све Програмирање

I година Назив предмета I термин Вријеме Сала Математика :00 све Основи електротехнике :00 све Програмирање I година Математика 1 2225 03.10.2019. 15:00 све Основи електротехнике 1 2226 30.09.2019. 15:00 све Програмирање 1 2227 04.10.2019. 15:00 све Основи рачунарске технике 2228 01.10.2019. 15:00 све Социологија

Више

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2019/20 GODINI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM PREDMET ARHITEKTONSKI FAKU

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2019/20 GODINI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM PREDMET ARHITEKTONSKI FAKU UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2019/20 GODINI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM PREDMET ARHITEKTONSKI FAKULTET BIOTEHNIČKI FAKULTET AHITEKTURA* ANIMALNA PROIZVODNJA*

Више

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Predmet Godina Januarski rok Februarski

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси Менторски

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: СЕПТЕМБАР 2019. Пријава испита за септембарски испитни рок биће могућа у периоду од 19. до 21. августа 2019. године, путем студентског

Више

Spisak Predmeta Preliminarni

Spisak Predmeta Preliminarni Машинско инжењерство - основне академске студије БМ2500 Основи предузетничког менаџмента и економије пон 28.08.2017 14:30 БМ2300 Електротехника са електроником уто 29.08.2017 9:00 БМ1500 Енглески језик

Више

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU 2017/18 GODINU ORGANIZACIONA JEDINICA NIVO STUDIJA PREDMETI MEDICINA

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU 2017/18 GODINU ORGANIZACIONA JEDINICA NIVO STUDIJA PREDMETI MEDICINA UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU 2017/18 GODINU ORGANIZACIONA JEDINICA NIVO STUDIJA PREDMETI MEDICINA MEDICINSKI FAKULTET Medicina I društvo(oblast sociologija)

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена 23.01.2017.) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име предмета Датум и термин одржавања писменог дела испита

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 25.06. 16 часова 3 2. Основи социологије 25.06. 12 часова M-3 3. Основи менаџмента 04.07. 8 часова 1 4. Основи економике пословања

Више

Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ ПЕТАК I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛО

Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ ПЕТАК I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛО Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ Учионица 5, ОПШТА ПЕДАГОГИЈА ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА МАТЕМАТИКА

Више

Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini

Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti  u  akademskoj 2015./16. godini Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek 2. Sveučilišni preddiplomski

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 09.09. 8 часова 3 2. Основи социологије 12.09. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 09.09. 8 часова

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2008

Microsoft Word - Akreditacija 2008 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2008) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII 18.09.2017 Алгоритми и 19.09.2017 Математика I 20.09.2017 Математика II 21.09.2017 Увод у рачунарство

Више

Универзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Маш

Универзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Маш Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Машинско инжењерство 1. година... 2 2. година... 3 3. година... Друмски саобраћај

Више

Microsoft Word - Smerovi 1996

Microsoft Word - Smerovi 1996 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 СТАРИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ (1996) Смер: СВИ Филозофија и социологија 20.08.2019 Теорија друштвеног развоја 20.08.2019 Програмирање 20.08.2019 Математика I 21.08.2019

Више

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA LOGISTIKA - - LOGISTIKA SISTEMA - - LOGISTIČKI MENADŽMENT

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 07.10.2017 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VIII Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство Алгоритми и програмирање Математика 1 Математика

Више

Prolaznost studenata (zaključno s prvim ljetnim ispitnim rokom u akademskoj 2010./11. godini)

Prolaznost studenata  (zaključno s prvim ljetnim ispitnim rokom u akademskoj 2010./11. godini) Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2014./15. godini 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek 2. Sveučilišni preddiplomski

Више

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године 2. 10.2016. I ГОДИНА ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ (редовни студенти оба смера, ОПШТА ПЕДАГОГИЈА (редовни студенти оба смера, ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 15.04. 8 часова 3 2. Основи социологије 18.04. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 15.04. 8 часова 1 4. Основи економике пословања

Више

C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs pr

C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs pr C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs praktikum Matematika 1 Matematika 2 Matematika 2 zbirka

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. I ГОДИНА II 1 МАТЕМАТИКА 1 07.02. 21.02. 18.04. 400 20.06. 04.07. 0.09. 19.09. 400 2 МЕХАНИКА 1 08.02.

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, ) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, ) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТА РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, 31.01.2018.) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК, К- КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРСТА

Више

Ispitni_rokovi_2018_2019_jesenski_V.1.xlsx

Ispitni_rokovi_2018_2019_jesenski_V.1.xlsx ISVU kod Kod kolegija Kolegij Odjel 1. jesenski 2. jesenski 60919 PMC101 Analitička kemija I Odjel za kemiju četvrtak, 29. kolovoz 2019. četvrtak, 12. rujan 2019. 60940 PMC104 Analitička kemija II Odjel

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII 18.09.2017 Алгоритми и програмирање 19.09.2017 Математика 1 20.09.2017 Математика 2 21.09.2017 Увод у

Више